5.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 60/21


ĀKK UN ES VĒSTNIEKU KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 1/2011

(2011. gada 17. februāris)

par Ekvatoriālās Gvinejas statusu saistībā ar grozīto ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu

(2011/145/ES)

ĀKK UN ES VĒSTNIEKU KOMITEJA,

ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā (1), pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā (2) (turpmāk “ĀKK un ES partnerattiecību nolīgums”) un otro reizi grozīts Vagadugu 2010. gada 22. jūnijā (3) (turpmāk “grozītais ĀKK un ES partnerattiecību nolīgums”), un jo īpaši tā 15. panta 3. un 4. punktu,

ņemot vērā ĀKK un EK Ministru padomes Lēmumu Nr. 1/2005 (2005. gada 8. marts) par ĀKK un EK Ministru padomes iekšējā reglamenta pieņemšanu (4) un jo īpaši tā 8. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 93. panta 3. punktu ĀKK un ES partnerattiecību nolīgums stājās spēkā 2008. gada 1. jūlijā. Grozītais ĀKK un ES partnerattiecību nolīgums tiek provizoriski piemērots kopš 2010. gada 31. oktobra.

(2)

Ekvatoriālā Gvineja, kas 2005. gada 25. jūnijā parakstīja ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu, deponēja ratifikācijas instrumentu, kuram pievienota atruna un kuru Savienība un tās dalībvalstis noraidīja ar 2008. gada 19. decembra vēstuli. Tādējādi saskaņā ar grozītā ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 93. panta 4. punktu ratifikācija nav spēkā.

(3)

Grozītā ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 94. pantā ir noteikts, ka jebkuri valstu pievienošanās pieteikumi ir jāiesniedz un jāapstiprina ĀKK un ES Ministru padomei.

(4)

Ekvatoriālā Gvineja 2010. gada maijā iesniedza pievienošanās pieteikumu saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 94. pantu, kā arī lūgumu piešķirt tai novērotāja statusu, kas līdz pievienošanās procesa pabeigšanai ļautu šai valstij līdzdarboties kopīgajās iestādēs, kuras izveidotas ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu.

(5)

Novērotāja statuss būtu spēkā līdz 2011. gada 30. aprīlim. Ekvatoriālajai Gvinejai ne vēlāk kā minētajā dienā būtu jādeponē pievienošanās akts grozītā ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma depozitāriem, proti, Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātam un ĀKK valstu Sekretariātam.

(6)

Saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 15. panta 4. punktu Ministru padome 2010. gada 21. jūnijā Vagadugu vienojās pilnvarot Vēstnieku komiteju pieņemt lēmumu Ministru padomes vārdā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pievienošanās pieteikuma un novērotāja statusa apstiprināšana

Ar šo tiek apstiprināts Ekvatoriālās Gvinejas pieteikums, lai pievienotos Partnerattiecību nolīgumam starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā, pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā un otro reizi grozīts Vagadugu 2010. gada 22. jūnijā (turpmāk “grozītais ĀKK un ES partnerattiecību nolīgums”).

Līdz 2011. gada 30. aprīlim Ekvatoriālajai Gvinejai attiecībā uz grozīto ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu ir novērotāja statuss.

Vēlākais minētajā dienā Ekvatoriālā Gvineja deponē pievienošanās aktu grozītā ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma depozitāriem, proti, Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātam un ĀKK valstu Sekretariātam.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas.

Briselē, 2011. gada 17. februārī

ĀKK un ES Ministru padomes vārdā, ĀKK un ES Vēstnieku komitejas vārdā

priekšsēdētājs

GYÖRKÖS P.


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(2)  Nolīgums, ar kuru groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā (OV L 209, 11.8.2005., 27. lpp.).

(3)  Nolīgums, ar kuru otro reizi groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā un pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā (OV L 287, 4.11.2010., 3. lpp.).

(4)  OV L 95, 14.4.2005., 44. lpp.