19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/44


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 9/2009

(2009. gada 5. februāris),

ar ko groza EEZ līguma VI pielikumu (Sociālais nodrošinājums)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma VI pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2008. gada 7. novembra Lēmumu Nr. 113/2008 (1).

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Regula (EK) Nr. 592/2008, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (2), ir jāiekļauj Līgumā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma VI pielikuma 1. punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 1408/71) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32008 R 0592: Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Regula (EK) Nr. 592/2008 (OV L 177, 4.7.2008., 1. lpp.).”

2. pants

Regulas (EK) Nr. 592/2008 teksts īslandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 6. februārī, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2009. gada 5. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Alan SEATTER


(1)  OV L 339, 18.12.2008., 102. lpp.

(2)  OV L 177, 4.7.2008., 1. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.