22009A1120(01)

Eiropas Komisijas un Eiropas GNSS Uzraudzības iestādes nolīgums par klasificētas informācijas drošību un šādas informācijas apmaiņu

Oficiālais Vēstnesis L 306 , 20/11/2009 Lpp. 0041 - 0044


PIELIKUMS

Eiropas Komisijas un Eiropas GNSS Uzraudzības iestādes nolīgums par klasificētas informācijas drošību un šādas informācijas apmaiņu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

turpmāk "Komisija", ko pārstāv Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors,

no vienas puses, un

EIROPAS GNSS UZRAUDZĪBAS IESTĀDE,

turpmāk "GSA", ko pārstāv tās izpilddirektors,

no otras puses,

turpmāk "Puses" vai "Puse",

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) Nr. 683/2008 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu (EGNOS un Galileo) turpmāku īstenošanu,

ŅEMOT VĒRĀ Padomes 2004. gada 12. jūlija Regulu (EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūru izveidi,

ŅEMOT VĒRĀ Komisijas 2001. gada 29. novembra Lēmumu 2001/844/EK, EOTK, Euratom, ar ko groza tās iekšējo reglamentu,

UZSKATOT, ka, īstenojot Eiropas satelītu radionavigācijas programmas EGNOS un Galileo, nolīguma Pusēm ir pastāvīgi jāapmainās ar klasificētu informāciju,

ATZĪSTOT, ka pilnvērtīgām un iedarbīgām apspriedēm un sadarbībai var būt vajadzīga piekļuve Pušu klasificētai informācijai, kā arī iespēja Pusēm apmainīties ar klasificētu informāciju,

APZINOTIES, ka šāda piekļuve klasificētai informācijai un apmaiņa ar to rada vajadzību pieņemt atbilstošus drošības pasākumus,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Šajā nolīgumā:

a) "klasificēta informācija" ir jebkura informācija (tas ir, zināšanas, ko jebkādā formā var sniegt citiem) vai materiāli, tostarp dokumenti, ko viena vai otra Puse uzskata par tādiem, kas jāaizsargā pret neatļautu izpaušanu, un kas par tādiem atzīti atbilstīgi drošības klasifikācijai;

b) "informācijas sniedzēja Puse" ir Puse, kas sniedz klasificēto informāciju, ko paziņo vai izpauž otrajai Pusei, proti, saņēmējai Pusei;

c) "saņēmēja Puse" ir puse, kas saņem klasificēto informāciju no otras Puses – informācijas sniedzējas Puses;

d) "drošības noteikumi" ir Komisijas Lēmums 2001/844/EK, EOTK, Euratom, ciktāl tas piemērojams abām Pusēm, kā arī abu Pušu iekšējās procedūras un noteikumi.

2. pants

Šo nolīgumu piemēro klasificētai informācijai, kuru Eiropas satelītu radionavigācijas programmu (Galileo un EGNOS) īstenošanas nolūkā sniedz kāda no Pusēm vai ar kuru Puses apmainās, ievērojot savus attiecīgos drošības noteikumus.

3. pants

Puses:

a) aizsargā un glabā klasificētu informāciju, ko Puses sniedz viena otrai vai ar ko tās savā starpā apmainās un uz ko attiecas šis nolīgums;

b) nodrošina to, ka klasificētā informācija, ko Puses sniedz viena otrai vai ar ko tās savā starpā apmainās un uz ko attiecas šis nolīgums, saglabā to drošības klasifikāciju, ko tai piešķīrusi sniedzēja Puse. Saņēmēja Puse aizsargā un glabā šādu klasificētu informāciju saskaņā ar saviem drošības noteikumiem par klasificētu informāciju, kam ir līdzvērtīga drošības klasifikācija, kā norādīts drošības pasākumos, kuri jāizstrādā saskaņā ar 9. pantu;

c) klasificētu informāciju, uz ko attiecas šis nolīgums, izmanto vienīgi tiem nolūkiem, kādus noteikusi sniedzēja Puse;

d) klasificētu informāciju, uz ko attiecas šis nolīgums, neizpauž trešām personām, kas nav 4. panta 4. un 5. punktā minētās personas, ja attiecīgās informācijas sniedzēja Puse tam nav iepriekš piekritusi;

e) nepieļauj individuālu piekļuvi šādai klasificētai informācijai, izņemot, ja personai ir vajadzība zināt un attiecīgā gadījumā tā ir izturējusi atbilstīga līmeņa drošības pārbaudi.

4. pants

1. Saskaņā ar izcelsmes iestādes kontroles principu sniedzēja Puse klasificētu informāciju var paziņot vai izpaust saņēmējai Pusei.

2. Lai klasificēto informāciju izpaustu vai paziņotu trešām personām, kas nav 4. un 5. punktā minētās personas, saņēmēja Puse, iepriekš saņēmusi informācijas sniedzējas Puses rakstisku piekrišanu, pieņem lēmumu saskaņā ar izcelsmes iestādes kontroles principu, kā paredzēts attiecīgās Puses drošības noteikumos.

3. Piemērojot 1. un 2. punktu, nav atļauta nekāda automātiska informācijas izpaušana trešām personām, kas nav 4. un 5. punktā minētās personas, ja vien Puses nav izstrādājušas procedūras un vienojušās par tām attiecībā uz konkrētu kategoriju informāciju, kas ir būtiska to operatīvām vajadzībām.

4. GSA sniegto klasificēto informāciju Komisija var automātiski izpaust Eiropas Kosmosa aģentūrai (EKA), Padomei un dalībvalstīm.

5. Komisija dara visu, lai noslēgtu nolīgumus un vienošanās ar EKA, Padomi un dalībvalstīm, lai tā GSA sniegto klasificēto informāciju varētu automātiski izpaust EKA, Padomei un dalībvalstīm.

5. pants

1. Lai nodrošinātu, ka klasificētai informācijai, uz ko attiecas šis nolīgums, piemēro līdzvērtīgu aizsardzības līmeni, katra Puse gādā par to, lai tām būtu izveidota drošības sistēma un ieviesti drošības pasākumi, kuri balstās uz tādiem drošības pamatprincipiem un obligātajiem drošības standartiem, kas paredzēti to attiecīgajos drošības noteikumos un kas iekļauti kārtībā, kura jāizstrādā saskaņā ar 9. pantu.

2. Puses sniedz savstarpēju palīdzību attiecībā uz klasificētas informācijas drošību, uz kuru attiecas šis nolīgums, un jautājumiem, kas skar kopējas drošības intereses. Iestādes, kas minētas 9. pantā, risina savstarpējas apspriedes par drošības jautājumiem un veic drošības pārbaudes, lai izvērtētu, cik efektīvi ir to kompetencē esošie drošības pasākumi, kas jānosaka saskaņā ar minēto pantu.

3. Pirms Puses viena otrai sniedz klasificētu informāciju, uz ko attiecas šis nolīgums, vai apmainās ar to, 9. pantā minētās atbildīgās drošības iestādes vienojas par to, ka saņēmēja Puse spēj aizsargāt un glabāt informāciju, uz ko attiecas šis nolīgums, atbilstīgi pasākumiem, ko izstrādā saskaņā ar minēto pantu.

6. pants

Puses gādā par to, lai visām personām, kurām amata pienākumu pildīšanai ir vajadzīga piekļuve klasificētai informācijai, kas nodota vai saņemta apmaiņā saskaņā ar šo nolīgumu, vai kuru pienākumi vai funkcijas var dot tām šādu piekļuvi, ir atbilstīga drošības pielaide, kur tā nepieciešama, pirms šīm personām atļauj piekļuvi šādai klasificētai informācijai.

Drošības pielaides procedūras izstrādā tā, lai noteiktu, vai konkrētai personai drīkst garantēt piekļuvi klasificētai informācijai, ņemot vērā attiecīgās personas lojalitāti un uzticamību.

7. pants

1. Šā nolīguma piemērošanas nolūkā:

a) attiecībā uz Komisiju visu saraksti adresē Komisijas Ģenerālsekretariāta centrālajam birojam:

Commission européenne

Secretariat-General

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË;

b) attiecībā uz GSA visu saraksti adresē:

GSA

Local Security Officer

Rue de la Loi/Wetstraat 56

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2. Atkāpjoties no 1. punkta, vienas Puses saraksti, kas ir pieejama tikai konkrētām kompetentām tās Puses amatpersonām, struktūrām vai dienestiem, izņēmuma gadījumos operatīvu iemeslu dēļ var adresēt vai tā var būt pieejama tikai konkrētām kompetentām otrās Puses amatpersonām, struktūrām vai dienestiem, kas īpaši izraudzīti par saņēmējiem, ņemot vērā viņu kompetenci un ievērojot informācijas nepieciešamības principu. Šajā gadījumā:

a) kas attiecas uz Komisiju, šo saraksti GSA adresē vai nu tieši vietējam birojam, kas apkalpo konkrētās amatpersonas, struktūras vai kompetentos dienestus Komisijā, vai arī ar Komisijas (Ģenerālsekretariāta centrālā biroja) starpniecību gadījumā, ja saņēmējām amatpersonām, struktūrām vai dienestiem nav vietējā biroja;

b) kas attiecas uz GSA, šo saraksti veic ar GSA drošības departamenta starpniecību.

8. pants

Šā nolīguma īstenošanu pārrauga GSA izpilddirektors un Komisijas Drošības direktorāta direktors.

9. pants

1. Šā nolīguma īstenošanai 2. un 3. punktā norādītās iestādes kopīgi izstrādā drošības pasākumus, lai noteiktu standartus savstarpējai klasificētas informācijas drošības aizsardzībai un glabāšanai, uz kuru attiecas šis nolīgums.

2. GSA drošības departaments, rīkojoties GSA ģenerāldirektora pakļautībā, izstrādā drošības pasākumus klasificētas informācijas aizsardzībai un glabāšanai, ko Eiropas Kosmosa aģentūrai sniedz vai ar ko apmainās saskaņā ar šo nolīgumu.

3. Komisijas drošības direktorāts, rīkojoties par drošības jautājumiem atbildīgā Komisijas locekļa pakļautībā, izstrādā drošības pasākumus klasificētas informācijas aizsardzībai un glabāšanai, kuru sniedz vai kuras apmaiņa saskaņā ar šo nolīgumu notiek Komisijā un tās telpās.

4. GSA gadījumā 1. punktā minētos drošības pasākumus apstiprina GSA valde.

10. pants

Šā nolīguma 9. pantā minētās iestādes izstrādā procedūras, kas jāievēro, ja ir aizdomas vai pierādījumi, ka klasificētās informācijas slepenība, uz kuru attiecas šis nolīgums, ir apdraudēta, tostarp ziņojot otrai Pusei par attiecīgajiem apstākļiem un veiktajām darbībām.

11. pants

Puses uzņemas atbildību par savu izdevumu segšanu, kas radušies, piemērojot šo nolīgumu.

12. pants

Visus strīdus starp Komisiju un GSA, kuri rodas, interpretējot vai piemērojot šo nolīgumu, risina Pušu savstarpējās sarunās.

13. pants

1. Šis nolīgums stājas spēkā pirmā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad Puses viena otrai ir paziņojušas par šim nolūkam vajadzīgo iekšējo procedūru pabeigšanu.

2. Viena Puse paziņo otrai Pusei par visām izmaiņām tās reglamentā, kas varētu ietekmēt klasificētās informācijas aizsardzību, uz ko attiecas šis nolīgums.

3. Pēc vienas vai otras Puses lūguma šo nolīgumu var pārskatīt, lai apsvērtu iespējamos grozījumus.

4. Jebkurus grozījumus šajā nolīgumā veic vienīgi rakstiski, abām Pusēm savstarpēji vienojoties. Tie stājas spēkā pēc 1. punktā paredzētās savstarpējās paziņošanas.

5. Šis nolīgums ir noslēgts uz neierobežotu laiku. Abas Puses var šo nolīgumu denonsēt, iesniedzot rakstisku denonsēšanas paziņojumu otrai Pusei. Denonsēšana stājas spēkā sešus mēnešus pēc tam, kad otra Puse saņēmusi denonsēšanas paziņojumu. Tomēr tā neietekmē saistības, kuras Puses jau iepriekš uzņēmušās saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem. Proti, visu klasificēto informāciju, ko paziņo vai ar ko apmainās atbilstīgi šim nolīgumam, turpina aizsargāt saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem, līdz saņēmēja Puse to nodot atpakaļ sniedzējai Pusei pēc tās pieprasījuma.

6. Šā nolīguma teksts ir sagatavots divos eksemplāros angļu valodā.

To apliecinot, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

Briselē, 2009. gada 11. novembrī

Komisijas vārdā –

ģenerāldirektors

Matthias Ruete

Eiropas GNSS Uzraudzības iestādes vārdā –

izpilddirektors

Pedro Pedreira

--------------------------------------------------