18.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 339/102


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 113/2008

(2008. gada 7. novembris),

ar ko groza EEZ līguma VI pielikumu (Sociālais nodrošinājums)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma VI pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2008. gada 26. septembra Lēmumu Nr. 103/2008 (1).

(2)

Līgumā jāiekļauj Komisijas 2008. gada 4. februāra Regula (EK) Nr. 101/2008, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 574/72, kurā paredzēta procedūra, kā īstenojama Regula (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmas piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri pārvietojas Kopienas teritorijā (2), kas labota ar OV L 56, 29.2.2008., 65. lpp.,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma VI pielikuma 2. punktam (Padomes Regula (EEK) Nr. 574/72) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32008 R 0101: Komisijas 2008. gada 4. februāra Regula Nr. 101/2008 (OV L 31, 5.2.2008., 15. lpp.), kas labota ar OV L 56, 29.2.2008., 65. lpp.”

2. pants

Regulas (EK) Nr. 101/2008, kas labota ar OV L 56, 29.2.2008., 65. lpp., teksts īslandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2008. gada 8. novembrī ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2008. gada 7. novembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

H. S. H. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  OV L 309, 20.11.2008., 29. lpp.

(2)  OV L 31, 5.2.2008., 15. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.