10.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 331/21


Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu

Saskaņā ar 3. panta 2. punktu Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu (1), kas noslēgts, pamatojoties uz Padomes Lēmumu 2006/326/EK (2) (turpmāk tekstā – “nolīgums”), ja Padomes Regulā (EK) Nr. 1348/2000 (3) tiek izdarīti grozījumi, Dānija paziņo Komisijai par tās lēmumu īstenot vai neīstenot šo grozījumu saturu.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 (4) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (dokumentu izsniegšana) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1348/2000 tika pieņemta 2007. gada 13. novembrī.

Saskaņā ar nolīguma 3. panta 2. punktu Dānija ar 2007. gada 20. novembra vēstuli informēja Komisiju par savu lēmumu īstenot Regulā (EK) Nr. 1393/2007 noteikto. Saskaņā ar nolīguma 3. panta 6. punktu Dānijas paziņojums uzliek Dānijai un Kopienai savstarpējas saistības. Tādējādi Regula (EK) Nr. 1393/2007 ir grozījums nolīgumā un ir uzskatāma par tā pielikumu.

Saskaņā ar nolīguma 3. panta 4. punktu vajadzīgie administratīvie pasākumi stāsies spēkā Regulas (EK) Nr. 1393/2007 spēkā stāšanās dienā.


(1)  OV L 300, 17.11.2005., 55. lpp.

(2)  OV L 120, 5.5.2006., 23. lpp.

(3)  OV L 160, 30.6.2000., 37. lpp.

(4)  OV L 324, 10.12.2007., 79. lpp.