22.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 304/54


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 70/2007

(2007. gada 29. jūnijs),

ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav saistītas ar četrām pamatbrīvībām

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar kuru pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk tekstā – “Līgums”, un jo īpaši tā 86. un 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma 31. protokols ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2005. gada 21. oktobra Lēmumu Nr. 135/2005 (1).

(2)

Ir lietderīgi paplašināt līgumslēdzēju pušu sadarbību, iekļaujot Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra Regulu (EK) Nr. 1692/2006, ar ko izveido otro Marco Polo programmu Kopienas finansiālās palīdzības piešķiršanai, lai uzlabotu kravu autopārvadājumu sistēmas ekoloģiskās īpašības (Marco Polo II). (2)

(3)

Tādēļ būtu jāgroza Līguma 31. protokols, lai minēto paplašināto sadarbību varētu sākt 2007. gada 1. janvārī.

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1382/2003 (2003. gada 22. jūlijs) par Kopienas finansiālās palīdzības piešķiršanu, lai uzlabotu kravu pārvadājumu sistēmas ekoloģiskās īpašības (Marco Polo programma) (3), šobrīd ir iekļauta Līguma 31. protokola 3. pantā (Vide).

(5)

Pareizāk ir sniegt atsauci uz Regulu (EK) Nr. 1382/2003 sadaļā “Transports un mobilitāte”, un tādēļ Regula (EK) Nr. 1382/2003 būtu jāpārvieto uz Līguma 31. protokola 12. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Līguma 31. protokola 12. pantu groza šādi:

i)

tekstu 2. punktā numurē no jauna kā 4. punktu un aizstāj ar šādu tekstu:

“EBTA valstis saskaņā ar līguma 82. panta 1. punkta a) apakšpunktu finansiāli atbalsta programmas un darbības, kuras minētas 1., 2. un 3. punktā.”;

ii)

iekļauj šādus punktus:

1.“2)   EBTA valstis no 2004. gada 1. janvāra piedalās šādā programmā:

32003 R 1382: Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. jūlija Regula (EK) Nr. 1382/2003 par Kopienas finansiālās palīdzības piešķiršanu, lai uzlabotu kravu pārvadājumu sistēmas ekoloģiskās īpašības (Marco Polo programma) (OV L 196, 2.8.2003., 1. lpp.), kas grozīta ar:

32004 R 0788: Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr. 788/2004 (OV L 138, 30.4.2004., 17. lpp.).

1.3)   EBTA valstis no 2007. gada 1. janvāra piedalās šādā programmā:

32006 R 1692: Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra Regula (EK) Nr. 1692/2006, ar ko izveido otro Marco Polo programmu Kopienas finansiālās palīdzības piešķiršanai, lai uzlabotu kravu autopārvadājumu sistēmas ekoloģiskās īpašības (Marco Polo II), un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1382/2003 (OV L 328, 24.11.2006., 1. lpp.), kurā labojumi izdarīti ar OV L 65, 3.3.2007., 12. lpp.”;

iii)

aiz jaunā 4. punkta iekļauj šādu punktu:

“5)   EBTA valstis ir pilntiesīgas to EK komiteju dalībnieces, kas palīdz EK Komisijai 2. un 3. punktā minēto Kopienas rīcības programmu vadībā, attīstīšanā un īstenošanā.”

2.   Tekstu 31. protokola 3. panta 7. punkta c) apakšpunktā svītro.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā paziņojuma iesniegšanas EEZ Apvienotajai komitejai saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (4).

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2007. gada 29. jūnijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Alan SEATTER


(1)  OV L 14, 19.1.2006., 24. lpp.

(2)  OV L 328, 24.11.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 196, 2.8.2003., 1. lpp.

(4)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.