22.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 304/45


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 64/2007

(2007. gada 15. jūnijs),

ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav saistītas ar četrām pamatbrīvībām

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar kuru pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk tekstā – “Līgums”, un jo īpaši tā 86. un 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma 31. protokols ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2005. gada 8. jūlija Lēmumu Nr. 107/2005 (1).

(2)

Ir lietderīgi paplašināt līgumslēdzēju pušu sadarbību, iekļaujot Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra Lēmumu Nr. 1719/2006/EK, ar ko izveido programmu “Jaunatne darbībā” laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam (2).

(3)

Ir lietderīgi paplašināt līgumslēdzēju pušu sadarbību, iekļaujot Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra Lēmumu Nr. 1720/2006/EK, ar ko izveido rīcības programmu mūžizglītības jomā (3).

(4)

Tādēļ būtu jāgroza Līguma 31. protokols, lai šī paplašinātā sadarbība varētu sākties 2007. gada 1. janvārī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Līguma 31. protokola 4. pantu groza šādi.

1)

Aiz 2.k punkta iekļauj šādu punktu:

“2.l   EBTA valstis no 2007. gada 1. janvāra piedalās šādās programmās:

32006 D 1719: Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra Lēmums Nr. 1719/2006/EK, ar ko izveido programmu “Jaunatne darbībā” laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam (OV L 327, 24.11.2006., 30. lpp.),

32006 D 1720: Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra Lēmums Nr. 1720/2006/EK, ar ko izveido rīcības programmu mūžizglītības jomā (OV L 327, 24.11.2006., 45. lpp.).”

2)

Panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“EBTA valstis saskaņā ar Līguma 82. panta 1. punkta a) apakšpunktu finansiāli atbalsta programmas un darbības, kuras minētas 1., 2., 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 2.h, 2.i, 2.j, 2.k un 2.l punktā.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā paziņojuma iesniegšanas EEZ Apvienotajai komitejai saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (4).

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ papildinājumā.

Briselē, 2007. gada 15. jūnijā

Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Alan SEATTER


(1)  OV L 306, 24.11.2005, 45. lpp.

(2)  OV L 327, 24.11.2006., 30. lpp.

(3)  OV L 327, 24.11.2006., 45. lpp.

(4)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.