17.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/27


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem

PUSES,

EIROPAS KOPIENA,

turpmāk – “Kopiena”, un

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA,

VĒLOTIES padarīt vieglākus cilvēku savstarpējos sakarus, kas ir būtisks nosacījums noturīgu ekonomisko, humanitāro, kultūras, zinātnisko un citu attiecību attīstībā, uz savstarpīguma pamata atvieglinot vīzu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem,

ŅEMOT VĒRĀ 2003. gada 31. maijā Sanktpēterburgas Augstākā līmeņa sanāksmē pieņemto Kopīgo paziņojumu, kurā ir teikts, ka Eiropas Savienība un Krievijas Federācija vienojas izskatīt nosacījumus bezvīzu režīmam kā ilgtermiņa perspektīvu,

VĒLREIZ APSTIPRINOT nodomu ieviest bezvīzu režīmu starp Krievijas Federāciju un Eiropas Savienību,

PATUROT PRĀTĀ 1994. gada 24. jūnija Partnerības un sadarbības nolīgumu, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses,

ŅEMOT VĒRĀ 2004. gada 27. aprīlī pieņemto Kopīgo paziņojumu par ES paplašināšanos un ES–Krievijas attiecībām, kurā apstiprināts Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas nodoms uz savstarpīguma pamata atvieglināt vīzu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem un sākt sarunas, lai noslēgtu nolīgumu,

ATZĪSTOT, ka šī atvieglināšana nedrīkstētu izraisīt nelikumīgu migrāciju, un pievēršot īpašu uzmanību drošībai un atpakaļuzņemšanai,

ŅEMOT VĒRĀ Protokolu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju un Protokolu par Šengenas acquis iekļaušanu Eiropas Savienības sistēmā, kas pievienoti 1992. gada 7. februāra Līgumam par Eiropas Savienību un 1957. gada 25. marta Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Īriju,

ŅEMOT VĒRĀ Protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots 1992. gada 7. februāra Līgumam par Eiropas Savienību un 1957. gada 25. marta Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Dānijas Karalisti,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Piemērošanas joma un mērķis

Šā nolīguma mērķis, pamatojoties uz savstarpīgumu, ir atvieglināt vīzu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem, ja paredzētā uzturēšanās nepārsniedz 90 dienas 180 dienu laikposmā.

2. pants

Vispārējs noteikums

1.   Šajā nolīgumā paredzētos atvieglinājumus attiecībā uz vīzām piemēro Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem, ja tie jau nav atbrīvoti no vīzas prasības ar Krievijas Federācijas, Kopienas vai dalībvalstu normatīvajiem aktiem, šo nolīgumu vai citiem starptautiskiem nolīgumiem.

2.   Krievijas Federācijas, dalībvalstu vai Kopienas tiesību akti attiecas uz jautājumiem, ko nereglamentē šis nolīgums, piemēram, uz atteikumu piešķirt vīzu, ceļošanas dokumentu atzīšanu, pierādījumiem par pietiekamiem iztikas līdzekļiem, kā arī ieceļošanas aizlieguma un izraidīšanas pasākumiem.

3. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“dalībvalsts” ir jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Dānijas Karalisti, Īriju un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti;

b)

“Eiropas Savienības pilsonis” ir dalībvalsts pilsonis saskaņā ar a) punktā paredzēto definīciju;

c)

“Krievijas Federācijas pilsonis” ir persona, kurai ir Krievijas Federācijas pilsonība vai kura to ir ieguvusi saskaņā ar tās tiesību aktiem;

d)

“vīza” ir dalībvalsts vai Krievijas Federācijas izsniegta pilnvara/atļauja vai pieņemts lēmums, kas vajadzīgs, lai:

ieceļotu attiecīgajā dalībvalstī vai vairākās dalībvalstīs, vai Krievijas Federācijā, ja paredzētā uzturēšanās nepārsniedz 90 dienas,

ieceļotu nolūkā tranzītā šķērsot attiecīgās dalībvalsts vai vairāku dalībvalstu, vai Krievijas Federācijas teritoriju;

e)

“persona, kas likumīgi uzturas valstī” ir:

attiecībā uz Krievijas Federāciju – Eiropas Savienības pilsonis, kas ir saņēmis Krievijas Federācijas uzturēšanās atļauju, pastāvīgās uzturēšanās atļauju, mācību vai darba vīzu uz laikposmu, kas ir vairāk nekā 90 dienas,

attiecībā uz Eiropas Savienību – Krievijas Federācijas pilsonis, kam, pamatojoties uz Kopienas vai attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem, ir atļauja vai tiesības vairāk nekā 90 dienas uzturēties dalībvalsts teritorijā.

4. pants

Dokumentāri pierādījumi par brauciena mērķi

1.   Turpmāk norādīto kategoriju Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem attiecīgi norādītie dokumenti ir pietiekami, lai pamatotu mērķi ieceļošanai otras Puses teritorijā:

a)

oficiālu delegāciju dalībniekiem, kuri pēc oficiāla ielūguma, kas adresēts dalībvalstīm, Eiropas Savienībai vai Krievijas Federācijai, piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, sarunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko Krievijas Federācijas vai kādas dalībvalsts teritorijā:

dalībvalsts vai Krievijas Federācijas kompetentās iestādes vai Eiropas iestādes vēstule, kura apliecina, ka pieprasītājs ir delegācijas loceklis, kas ieceļo otras Puses teritorijā, lai piedalītos iepriekšminētajos pasākumos, un kurai pievienota oficiālā ielūguma kopija;

b)

darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem:

rakstisks uzaicinājums no uzņēmējas juridiskās personas vai uzņēmuma, organizācijas, biroja vai to filiālēm, no Krievijas Federācijas vai dalībvalstu valsts vai vietējām iestādēm vai no Krievijas Federācijas vai kādas dalībvalsts teritorijā notiekošu tirdzniecības un rūpniecības izstāžu, konferenču un simpoziju organizācijas komitejām;

c)

autovadītājiem, kas sniedz starptautiskus kravu un pasažieru pārvadājumu pakalpojumus starp Krievijas Federācijas un dalībvalstu teritorijām, izmantojot transportlīdzekļus, kas reģistrēti kādā dalībvalstī vai Krievijas Federācijā:

rakstisks uzaicinājums no Krievijas Federācijas vai dalībvalsts starptautisko autopārvadātāju nacionālās apvienības, norādot braucienu mērķi, ilgumu un biežumu;

d)

starptautisku vilcienu, refrižeratoru un lokomotīvju apkalpju locekļiem, kas ceļo starp dalībvalstu un Krievijas Federācijas teritorijām:

rakstisks uzaicinājums no Krievijas Federācijas vai dalībvalsts kompetentā dzelzceļa uzņēmuma, norādot braucienu mērķi, ilgumu un biežumu;

e)

žurnālistiem:

apliecība vai cits dokuments, ko izsniegusi profesionālā organizācija un kas apliecina, ka attiecīgā persona ir kvalificēts žurnālists, kā arī dokuments, ko izdevis viņa darba devējs un kas apliecina, ka brauciena mērķis ir veikt žurnālista darbu;

f)

personām, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitātēs un citās apmaiņas programmās:

uzņēmējas organizācijas rakstisks uzaicinājums piedalīties minētajos pasākumos;

g)

skolēniem, studentiem, pēcdiploma studentiem un pavadošiem pedagogiem, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp saistībā ar apmaiņas programmām un citiem ar skolu saistītiem pasākumiem:

rakstisks uzaicinājums vai uzņemšanas apliecinājums no uzņēmējas universitātes, akadēmijas, institūta, koledžas vai skolas vai studenta apliecība, vai apliecinošs dokuments par apmeklējamiem kursiem;

h)

starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas tos profesionālā statusā pavada:

rakstisks uzaicinājums no uzņēmējas organizācijas: kompetentās iestādes, dalībvalsts vai Krievijas Federācijas sporta federācijas vai Krievijas Federācijas vai dalībvalsts Nacionālās Olimpiskās komitejas;

i)

sadraudzības pilsētu organizēto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem:

attiecīgās pilsētas administrācijas/mēra rakstisks uzaicinājums;

j)

tuviem radiniekiem – laulātajiem, bērniem (tostarp adoptētiem), vecākiem (tostarp aizbildņiem), vecvecākiem un mazbērniem –, kas apmeklē Eiropas Savienības vai Krievijas Federācijas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas Krievijas Federācijas vai dalībvalstu teritorijā:

uzņēmējas personas rakstisks uzaicinājums;

k)

lai apmeklētu militārās un civilās apbedījumu vietas:

oficiāls dokuments, kas apliecina kapa esamību un ģimenes vai cita veida saikni starp pieprasītāju un apglabāto personu.

2.   Šā panta 1. punktā minētajā rakstiskajā uzaicinājumā ir šādi dati:

a)

par uzaicināto personu – vārds un uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība, personu apliecinoša dokumenta numurs, brauciena laiks un mērķis, ieceļošanas reižu skaits, kā arī vārdi nepilngadīgajiem bērniem, kas pavada uzaicināto personu;

b)

par personu, kas uzaicina, – vārds, uzvārds un adrese, vai

c)

ja uzaicinātājs ir juridiska persona, uzņēmums vai organizācija – pilns nosaukums un adrese, un

ja uzaicinātājs ir organizācija – vārds un ieņemamais amats personai, kas paraksta uzaicinājumu,

ja uzaicinātājs ir juridiska persona, uzņēmums, birojs vai to filiāle, kas darbojas kādas dalībvalsts teritorijā – reģistrācijas numurs, kā to prasa attiecīgās dalībvalsts tiesību akti,

ja uzaicinātājs ir juridiska persona, uzņēmums, birojs vai to filiāle, kas darbojas Krievijas Federācijas teritorijā, – nodokļu identifikācijas numurs.

3.   Šā panta 1. punktā minēto kategoriju pilsoņiem visu kategoriju vīzas izsniedz saskaņā ar vienkāršotu procedūru, neprasot citu ceļojuma mērķa pamatojumu, ielūgumu vai apstiprinājumu, kas paredzēts Pušu tiesību aktos.

5. pants

Daudzkārtējo ieceļošanas vīzu izsniegšana

1.   Dalībvalstu un Krievijas Federācijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz pieciem gadiem šādu kategoriju pilsoņiem:

a)

valstu un reģionālo valdību un parlamentu locekļiem, konstitucionālo un augstāko tiesu locekļiem, pildot viņu dienesta pienākumus, – ar derīguma termiņu, kas nepārsniedz šo personu amata pilnvaru termiņu, ja tas ir īsāks par pieciem gadiem – ja tās ar šo nolīgumu jau nav atbrīvotas no vīzas prasības;

b)

laulātajiem, bērniem (tostarp adoptētiem), kas ir jaunāki par 21 gadu vai atrodas apgādībā, kas apmeklē Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas Krievijas Federācijas vai dalībvalstu teritorijā – ar derīguma termiņu, kas nepārsniedz termiņu, līdz kuram minētajām personām atļauts likumīgi uzturēties.

2.   Dalībvalstu un Krievijas Federācijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz vienam gadam turpmāk norādīto kategoriju pilsoņiem, ja iepriekšējā gadā tie ir saņēmuši vismaz vienu vīzu, izmantojuši to saskaņā ar tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos apmeklētās valsts teritorijā un ja ir pamats daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai:

a)

oficiālu delegāciju dalībniekiem, kuri pēc oficiāla ielūguma, kas adresēts dalībvalstīm, Eiropas Savienībai vai Krievijas Federācijai, piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, sarunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko Krievijas Federācijas vai kādas dalībvalsts teritorijā;

b)

darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem, kas regulāri ceļo uz Krievijas Federāciju vai dalībvalstīm;

c)

autovadītājiem, kas sniedz starptautiskus kravu un pasažieru pārvadājumu pakalpojumus starp Krievijas Federācijas un dalībvalstu teritorijām, izmantojot transportlīdzekļus, kas reģistrēti kādā dalībvalstī vai Krievijas Federācijā;

d)

starptautisku vilcienu, refrižeratoru un lokomotīvju apkalpju locekļiem, kas ceļo starp dalībvalstu un Krievijas Federācijas teritorijām;

e)

personām, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitātēs un citās apmaiņas programmās, un kas regulāri ceļo uz Krievijas Federāciju vai dalībvalstīm;

f)

starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas tos profesionālā statusā pavada;

g)

žurnālistiem;

h)

sadraudzības pilsētu organizēto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem.

3.   Šā panta 2. punktā minēto kategoriju pilsoņiem dalībvalstu un Krievijas Federācijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu no diviem līdz pieciem gadiem, ja iepriekšējos divos gados tie ir izmantojuši uz vienu gadu izsniegto daudzkārtējo ieceļošanas vīzu saskaņā ar tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos apmeklētās valsts teritorijā un ja joprojām ir pamats daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai.

4.   Šā panta 1. līdz 3. punktā minētajām personām kopējais uzturēšanās ilgums dalībvalstu vai Krievijas Federācijas teritorijā nepārsniedz 90 dienas 180 dienu laikposmā.

6. pants

Maksa par vīzu pieteikumu izskatīšanu

1.   Maksa par vīzu pieteikumu izskatīšanu ir EUR 35.

Saskaņā ar 15. panta 4. punktā noteikto procedūru iepriekšminēto summu var pārskatīt.

2.   Ja vīzas pieprasītājs vīzas pieprasījumu un pamatojuma dokumentus iesniedz trīs dienas vai mazāk pirms paredzētās izbraukšanas dienas, Puses par vīzas pieteikuma izskatīšanu iekasē EUR 70. Tas neattiecas uz 6. panta 3. punkta b), e) un f) apakšpunktā un 7. panta 3. punktā paredzētajiem gadījumiem.

3.   Šādu kategoriju personas ir atbrīvotas no maksas par vīzu pieteikumu izskatīšanu:

a)

Eiropas Savienības vai Krievijas Federācijas pilsoņu, kas likumīgi uzturas Krievijas Federācijas vai dalībvalstu teritorijā, tuvi radinieki – laulātie, bērni (tostarp adoptēti), vecāki (tostarp aizbildņi), vecvecāki un mazbērni;

b)

oficiālu delegāciju dalībnieki, kuri pēc oficiāla ielūguma, kas adresēts dalībvalstīm, Eiropas Savienībai vai Krievijas Federācijai, piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, sarunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko Krievijas Federācijas vai kādas dalībvalsts teritorijā;

c)

valstu un reģionālo valdību un parlamentu locekļi, konstitucionālo un augstāko tiesu locekļi, ja tie ar šo nolīgumu jau nav atbrīvoti no vīzas prasības;

d)

skolēni, studenti, pēcdiploma studenti un pavadošie pedagogi, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties;

e)

invalīdi un, ja vajadzīgs, viņus pavadošās personas;

f)

personas, kas iesniegušas dokumentus, kas pierāda viņu vajadzību ceļot humanitāru apsvērumu dēļ, tostarp, lai saņemtu neatliekamu ārstniecisko palīdzību, un persona, kas pavada šādu personu, vai arī lai piedalītos tuva radinieka bēres vai apmeklētu smagi slimu tuvu radinieku;

g)

starptautisku jaunatnes sporta pasākumu dalībnieki un personas, kas tos pavada;

h)

personas, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitātēs un citās apmaiņas programmās;

i)

sadraudzības pilsētu organizēto oficiālo apmaiņas programmu dalībnieki.

7. pants

Vīzu pieteikumu izskatīšanas procedūru ilgums

1.   Dalībvalstu un Krievijas Federācijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības lēmumu par vīzas pieprasījumu pieņem10 kalendārajās dienās no dienas, kad saņemts pieprasījums un vīzas izsniegšanai nepieciešamie dokumenti.

2.   Atsevišķos gadījumos termiņu lēmuma pieņemšanai par vīzas pieprasījumu var pagarināt līdz 30 dienām, jo īpaši, ja vajadzīga papildu pārbaude.

3.   Steidzamos gadījumos termiņu lēmuma pieņemšanai par vīzas pieprasījumu var samazināt līdz trim dienām vai mazāk.

8. pants

Izceļošana dokumentu nozaudēšanas vai zādzības gadījumā

Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņi, kas ir nozaudējuši savus personu apliecinošus dokumentus vai kam šie dokumenti ir nozagti, uzturoties Krievijas Federācijas vai dalībvalstu teritorijā, var attiecīgo teritoriju atstāt bez vīzas vai citas atļaujas, pamatojoties uz dalībvalsts vai Krievijas Federācijas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības izdotiem derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības šķērsot robežu.

9. pants

Vīzas pagarināšana ārkārtas apstākļos

Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuriem force majeure apstākļu dēļ nav iespējas atstāt Krievijas Federācijas vai dalībvalstu teritoriju līdz vīzā norādītajam termiņam, vīzas termiņu saskaņā ar uzņēmējas valsts attiecīgajiem tiesību aktiem bez maksas pagarina par laikposmu, kas vajadzīgs, lai atgrieztos savā dzīvesvietas valstī.

10. pants

Reģistrācijas procedūras

Puses vienojas iespējami īsā laikā veikt pasākumus reģistrācijas procedūru vienkāršošanai, lai saistībā ar reģistrācijas procedūrām Krievijas Federācijas un Eiropas Savienības pilsoņiem nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi, viņiem uzturoties, attiecīgi, Krievijas Federācijas vai dalībvalsts teritorijā.

11. pants

Diplomātiskās pases

1.   Krievijas Federācijas vai dalībvalstu pilsoņi, kas ir derīgu diplomātisko pasu turētāji, var bez vīzas ieceļot dalībvalstu vai Krievijas Federācijas teritorijā, izceļot no tās vai tranzītā to šķērsot.

2.   Šā panta 1. punktā minētie pilsoņi var uzturēties Krievijas Federācijas vai dalībvalstu teritorijā ne ilgāk kā 90 dienas 180 dienu laikposmā.

12. pants

Vīzu teritoriālais derīgums

Ievērojot Krievijas Federācijas un dalībvalstu normatīvos aktus par valsts drošību un ievērojot ES noteikumus par vīzām ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, Krievijas Federācijas un Eiropas Savienības pilsoņiem ir tādas pašas tiesības ceļot dalībvalstu vai Krievijas Federācijas teritorijā kā Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem.

13. pants

Apvienotā komiteja nolīguma pārvaldībai

1.   Puses izveido Apvienoto komiteju nolīguma pārvaldībai (turpmāk – “Komiteja”), kurā ir Eiropas Kopienas un Krievijas Federācijas pārstāvji. Kopienu pārstāv Eiropas Komisija, kurai palīdz dalībvalstu eksperti.

2.   Komitejas uzdevumi ir jo īpaši šādi:

a)

uzraudzīt šā nolīguma īstenošanu;

b)

ierosināt šā nolīguma grozījumus vai papildinājumus;

c)

pārbaudīt šo nolīgumu un, vajadzības gadījumā, ierosināt tajā grozījumus, ja Eiropas Savienībai pievienojas jaunas dalībvalstis.

3.   Komiteja sanāk pēc vajadzības, ja to lūdz viena no Pusēm, un vismaz vienu reizi gadā.

4.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

14. pants

Šā nolīguma saistība ar nolīgumiem starp dalībvalstīm un Krievijas Federāciju

Stājoties spēkā, šis nolīgums prevalē pār jebkuru divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu vai vienošanos, kas noslēgta starp dalībvalstīm un Krievijas Federāciju, ciktāl šādi nolīgumi vai vienošanās attiecas uz jautājumiem, kas ir reglamentēti šajā nolīgumā.

15. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Šo nolīgumu Puses ratificē vai apstiprina saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām, un tas stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad Puses paziņojušas viena otrai, ka ir pabeigtas iepriekšminētās procedūras.

2.   Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, šis nolīgums stājas spēkā vienīgi dienā, kad stājas spēkā Nolīgums starp Krievijas Federāciju un Eiropas Kopienu par atpakaļuzņemšanu, ja šī diena ir pēc šā panta 1. punktā paredzētās dienas.

3.   Nolīgums ir noslēgts uz neierobežotu laiku, ja vien tas netiek izbeigts saskaņā ar šā panta 6. punktu.

4.   Šo nolīgumu var grozīt ar Pušu rakstisku vienošanos. Grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad Puses paziņojušas viena otrai par šim nolūkam vajadzīgo iekšējo procedūru pabeigšanu.

5.   Katra Puse var šo nolīgumu pilnīgi vai daļēji apturēt sabiedriskās kārtības, valsts drošības aizsardzības vai sabiedrības veselības aizsardzības iemeslu dēļ. Lēmumu par apturēšanu otrai Pusei paziņo ne vēlāk kā 48 stundas pirms tā stāšanās spēkā. Puse, kas apturējusi šā nolīguma piemērošanu, nekavējoties informē otru Pusi, tiklīdz apturēšanas iemesli vairs nepastāv.

6.   Katra Puse var izbeigt šo nolīgumu, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei. Šis nolīgums zaudē spēku 90 dienas pēc šāda paziņojuma saņemšanas dienas.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā dienā divos oriģināleksemplāros angļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāliešu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru valodā un krievu valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 1

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 2