7.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 245/4


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 58/2006

(2006. gada 2. jūnijs),

ar ko groza EEZ līguma VI pielikumu (Sociālais nodrošinājums)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk tekstā “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma VI pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2005. gada 30. septembra Lēmumu Nr. 118/2005 (1).

(2)

Līgumā ir jāiekļauj Eiropas Kopienu Migrējošā darbaspēka sociālās drošības administratīvās komisijas 2005. gada 26. maija lēmums Nr. 203 par grozījumiem 1998. gada 11. jūnija lēmumā Nr. 170 attiecībā uz Padomes Regulas (EEK) Nr. 574/72 (2) 94. panta 4. punktā un 95. panta 4. punktā noteiktā saraksta izveidošanu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma VI pielikuma 3.51. punktu (Lēmums Nr. 170) papildina ar šādu ievilkumu:

“—

32005 D 0965: 2005. gada 26. maija lēmums Nr. 203 (OV L 349, 31.12.2005., 27. lpp.).”

2. pants

Lēmuma Nr. 203 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kurš jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2006. gada 3. jūnijā, ja EEZ Apvienotā komiteja ir saņēmusi visus paziņojumus saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2006. gada 2. jūnijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

R. WRIGHT


(1)  OV L 339, 22.12.2005., 22. lpp.

(2)  OV L 349, 31.12.2005., 27. lpp.

(3)  Nav norādītas konstitucionālās prasības.