29.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/94


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 46/2006

(2006. gada 28. aprīlis),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk tekstā “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma II pielikums tika grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2006. gada 10. marta Lēmumu Nr. 23/2006 (1).

(2)

Komisijas 2005. gada 3. oktobra Direktīva 2005/63/EK, ar kuru groza Direktīvu 2005/26/EK, ar ko izveido to pārtikas sastāvdaļu vai vielu pagaidu sarakstu, kuras svītro no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikuma (2), ir jāiekļauj Līgumā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma II pielikuma XII nodaļas 54zzu punktā (Komisijas Direktīva 2005/26/EK) pievieno šādu tekstu:

“, kas grozīts ar:

32005 L 0063: Komisijas 2005. gada 3. oktobra Direktīva 2005/63/EK (OV L 258, 4.10.2005., 3. lpp.).”

2. pants

Direktīvas 2005/63/EK teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2006. gada 29. aprīlī, ja EEZ Apvienotā komiteja ir saņēmusi visus paziņojumus saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2006. gada 28. aprīlī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

R. WRIGHT


(1)  OV L 147, 1.6.2006., 36. lpp.

(2)  OV L 258, 4.10.2005., 3. lpp.

(3)  Nav norādītas konstitucionālas prasības.