22006A0428(01)

Nolīgums starp Starptautisko krimināltiesu un Eiropas Savienību par sadarbību un palīdzības sniegšanu

Oficiālais Vēstnesis L 115 , 28/04/2006 Lpp. 0050 - 0056


Nolīgums

starp Starptautisko krimināltiesu un Eiropas Savienību par sadarbību un palīdzības sniegšanu

STARPTAUTISKĀ KRIMINĀLTIESA,

Turpmāk "Tiesa",

no vienas puses, un

EIROPAS SAVIENĪBA,

turpmāk "ES", ko pārstāv Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts,

no otras puses,

turpmāk "Puses",

ŅEMOT VĒRĀ, ka tiesiskuma nostiprināšanai un cilvēktiesību un humanitāro tiesību ievērošanai, kā arī miera saglabāšanai un starptautiskās drošības stiprināšanai ir jāpiešķir fundamentāla nozīme un prioritāte atbilstīgi Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem un kā paredzēts Līguma par Eiropas Savienību 11. pantā;

ATZĪMĒJOT, ka Starptautiskās krimināltiesas Romas Statūti, kā arī statūti, kas reglamentē tās darbību, pilnībā atbilst Eiropas Savienības principiem un mērķiem;

UZSVEROT to, cik svarīga ir tiesvedības darbība, kas ir saskaņā ar tiesiskumu un procesuālo taisnīgumu, jo īpaši atsaucoties uz Romas Statūtos izklāstītajām apsūdzēto tiesībām;

ATZĪMĒJOT cietušo un liecinieku īpašo nozīmi Tiesas tiesvedībā un vajadzību veikt īpašus pasākumus, lai nodrošinātu viņu drošību un efektīvu līdzdalību saskaņā ar Romas Statūtiem;

ATGĀDINOT, ka Eiropas Drošības stratēģija, ko Eiropadome pieņēmusi 2003. gada 12. decembrī, atbalsta starptautisku kārtību, kas balstīta uz efektīvu daudzpusēju sadarbību;

PATUROT PRĀTĀ Padomes 2003. gada 16. jūnija Kopējo nostāju 2003/444/KĀDP par Starptautisko krimināltiesu, kā arī Padomes rīcības plānu par papildpasākumiem minētajai kopējai nostājai, un jo īpaši Starptautiskās krimināltiesas būtisko nozīmi, ierobežojot un novēršot nopietnus noziegumus, kas ir tās jurisdikcijā;

ŅEMOT VĒRĀ, ka Eiropas Savienība ir apņēmusies atbalstīt Starptautiskās krimināltiesas efektīvu darbību un sekmēt vispārēju atbalstu tai, veicinot pēc iespējas lielāku līdzdalību Romas Statūtos;

ATGĀDINOT, ka šis nolīgums jālasa saistībā un saskaņā ar Starptautiskās krimināltiesas Romas Statūtiem un Procedūras un pierādījumu reglamentu;

ATGĀDINOT, ka Romas Statūtu 87. panta 6. punktā paredzēts, ka Tiesa var lūgt jebkuru starpvaldību organizāciju sniegt informāciju vai dokumentus, kā arī cita veida sadarbību un palīdzību, par kuru Tiesa var būt vienojusies ar šādu organizāciju un kura ir saskaņā ar tās kompetenci vai pilnvarām;

ŅEMOT VĒRĀ, ka šis nolīgums attiecas uz sadarbību un palīdzības sniegšanu, ko savstarpēji veic Starptautiskā krimināltiesa un Eiropas Savienība un nevis Starptautiskā krimināltiesa un Eiropas Savienības dalībvalstis;

ŅEMOT VĒRĀ, ka tādēļ Starptautiskajai krimināltiesai un Eiropas Savienībai būtu jāvienojas par sadarbības un palīdzības nosacījumiem, kas papildinātu Vienoto nostāju 2003/444/KĀDP, kā arī ES rīcības plānu par papildpasākumiem minētajai kopējai nostājai,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Nolīguma mērķis

Šis nolīgums, ko slēdz Eiropas Savienība ("ES") un Starptautiskā krimināltiesa ("Tiesa") saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību ("ES Līgums") un Starptautiskās krimināltiesas Romas Statūtiem ("Statūti"), paredz nosacījumus ES un Tiesas sadarbībai un palīdzībai.

2. pants

Terminu definīcijas

1. Šajā nolīgumā "ES" ir Eiropas Savienības Padome (turpmāk "Padome"), Padomes ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis un Padomes Ģenerālsekretariāts, un Eiropas Kopienu Komisija (turpmāk "Eiropas Komisija"). "ES" nav atsevišķas dalībvalstis.

2. Šajā nolīgumā "Tiesa" ir:

a) Prezidijs;

b) Apelāciju nodaļa, Iztiesāšanas nodaļa un Pirmstiesas nodaļa;

c) Prokurora birojs;

d) Kanceleja;

e) Dalībvalstu asamblejas Sekretariāts.

3. pants

Dalībvalstu nolīgumi

1. Šo nolīgumu, tostarp jebkādus nolīgumus, kas noslēgti saskaņā ar šā nolīguma 11. pantu, nepiemēro Tiesas lūgumiem sniegt informāciju, ja tā nav ES dokumenti, tostarp ES klasificētie dokumenti, un ja tās izcelsme ir konkrētā dalībvalstī. Šādos gadījumos lūgumu iesniedz tieši attiecīgajai dalībvalstij.

2. Statūtu 73. pantu mutatis mutandis piemēro lūgumiem, ko Tiesa iesniedz ES saskaņā ar šo nolīgumu.

4. pants

Sadarbības un palīdzības pienākums

ES un Tiesa vienojas, ka – lai atvieglinātu attiecīgo pienākumu efektīvu izpildi – tās saskaņā ar šo nolīgumu vajadzības gadījumā cieši sadarbojas un apspriežas par jautājumiem, kas abpusēji izraisa interesi, pilnībā ievērojot attiecīgos ES Līguma un Statūtu noteikumus. Lai veicinātu šo sadarbības un palīdzības pienākumu izpildi, Puses vienojas uzturēt atbilstīgu regulāru saziņu starp Tiesu un ES Koordinācijas centru Krimināltiesai.

5. pants

Dalība sanāksmēs

Lai palīdzētu risināt jautājumus, kas ir Tiesas jurisdikcijā, ES var uzaicināt Tiesu apmeklēt ES organizētās sanāksmes un konferences, kurās apspriež Tiesu interesējošus jautājumus.

6. pants

Statūtu pamatvērtību popularizēšana

ES un Tiesa vajadzības gadījumā sadarbojas, pieņemot ierosmes sekmēt to, ka tiek popularizēti Statūtu un ar tiem saistītu instrumentu principi, vērtības un noteikumi.

7. pants

Informācijas apmaiņa

1. ES un Tiesa, cik vien iespējams un īstenojams, nodrošina regulāru apmaiņu ar informāciju un dokumentiem, kas abpusēji izraisa interesi, saskaņā ar Statūtiem un Procedūras un pierādījumu reglamentu.

2. Ņemot vērā tās pienākumus un kompetenci saskaņā ar ES Līgumu, ES apņemas sadarboties ar Tiesu un nodrošināt Tiesu ar informāciju un dokumentiem, kas ir tās rīcībā, ja Tiesa to lūdz saskaņā ar Statūtu 87. panta 6. punktu.

3. ES pēc pašas iniciatīvas un saskaņā ar ES Līgumu var nodrošināt informāciju vai dokumentus, kas var būt lietderīgi Tiesas darbā.

4. Tiesas sekretārs saskaņā ar Statūtiem un Procedūras un pierādījumu reglamentu nodrošina informāciju un dokumentus, kas saistīti ar Tiesas pieteikumiem, mutiskiem procesiem, spriedumiem un rīkojumiem, kas ES varētu interesēt.

8. pants

Drošības vai aizsardzības nodrošināšana

Ja sadarbība, tostarp otrai Pusei atklājot tādu informāciju vai dokumentus, uz ko attiecas šis nolīgums, varētu apdraudēt ES pašreizējā vai bijušā personāla aizsardzībai vai citādi kaitēt drošībai vai ES operāciju vai darbību atbilstīgai izpildei, Tiesa var veikt, jo īpaši pēc ES lūguma, atbilstīgus nodrošināšanas pasākumus.

9. pants

Klasificēta informācija

Noteikumi par ES klasificētās informācijas nodošanu Tiesas struktūrvienībām ir izklāstīti šā nolīguma pielikumā, kas ir tā sastāvdaļa.

10. pants

Eiropas Savienības personāla liecības

1. Ja Tiesa lūdz ES ierēdni vai citu darbinieku sniegt liecību, ES apņemas pilnībā sadarboties ar Tiesu un – vajadzības gadījumā, atbilstīgi ņemot vērā pienākumus un kompetences saskaņā ar ES Līgumu un tā attiecīgajiem noteikumiem – veikt visus vajadzīgos pasākumus, jo īpaši, atceļot personas pienākumu ievērot konfidencialitāti, lai Tiesa spētu uzklausīt šīs personas liecību.

2. Atsaucoties uz 8. pantu, Puses atzīst, ka varētu būt vajadzīgi aizsardzības pasākumi, ja ES ierēdni vai citam darbinieku lūdz sniegt liecību Tiesā.

3. Ievērojot Statūtus un Procedūras un pierādījumu reglamentu, ES var iecelt pārstāvi, kas palīdz ES ierēdnim vai citam darbiniekam, kurš Tiesā piedalās kā liecinieks.

11. pants

Eiropas Savienības un prokurora sadarbība

1. Pilnībā ievērojot ES Līgumu:

i) ES apņemas sadarboties ar prokuroru saskaņā ar Statūtiem un Procedūras un pierādījumu reglamentu, nodrošinot ES rīcībā esošu papildu informāciju, ko viņš lūgtu;

ii) ES apņemas sadarboties ar prokuroru saskaņā ar Statūtu 54. panta 3 punkta c) apakšpunktu;

iii) ES saskaņā ar Statūtu 54. panta 3. punkta d) apakšpunktu slēdz vienošanās vai nolīgumus, kas nav pretrunā ar Statūtiem, ja tie ir vajadzīgi, lai veicinātu ES sadarbību ar prokuroru.

2. Rakstiskus informācijas lūgumus Prokurors nosūta ģenerālsekretāram/Augstajam pārstāvim. Ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis sniedz rakstisku atbildi, vēlākais, pēc viena mēneša.

3. ES un prokurors var vienoties, ka ES nodrošina prokuroram dokumentus vai informāciju, ja pēdējais minētais ievēro konfidencialitātes nosacījumus un tikai tādēļ, lai rastu jaunus pierādījumus, un ja šādus dokumentus vai šādu informāciju bez ES piekrišanas neizpaudīs citām Tiesas struktūrām vai trešām personām nevienā tiesvedības stadijā vai vēlāk. Piemēro 9. pantā paredzētos noteikumus par klasificētu informāciju.

12. pants

Privilēģijas un imunitāte

Ja Tiesa vēlas īstenot jurisdikciju attiecībā uz personu, ko uzskata par saucamu pie kriminālatbildības par noziegumu, kas ir Tiesas jurisdikcijā, un ja uz šādu personu saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem tiesību aktiem attiecas privilēģijas un imunitāte, attiecīgā ES iestāde apņemas pilnībā sadarboties ar Tiesu un, atbilstīgi ņemot vērā pienākumus un kompetences saskaņā ar ES Līgumu un tā attiecīgajiem noteikumiem, veikt visus nepieciešamos pasākumus, jo īpaši, atceļot šīs privilēģijas un imunitāti saskaņā ar attiecīgajiem starptautisko tiesību noteikumiem.

13. pants

Noteikumi par personālu

Saskaņā ar Statūtu 44. panta 4. punktu ES un Tiesa, pieņemot lēmumu par katru konkrētu gadījumu, vienojas noteikt, kādos ārkārtējos apstākļos Tiesa bez maksas var pieņemt ES piedāvātus personāla pakalpojumus, lai palīdzētu Tiesas struktūru darbā.

14. pants

Pakalpojumi un objekti

Pēc Tiesas lūguma, ES Tiesas vajadzībām nodrošina lūgtos objektus un pakalpojumus, ja tādi ir pieejami, tostarp vajadzības gadījumā atbalstu darbības vietā. Pirms tam vajadzības gadījumā vienojas par noteikumiem, uz kuru pamata šādus ES objektus, pakalpojumus vai atbalstu nodrošina.

15. pants

Apmācība

ES pēc vajadzības un, apspriežoties ar Tiesu, cenšas sekmēt apmācību un sniegt atbalstu tiesnešiem, prokuroriem, ierēdņiem un juriskonsultiem ar Tiesu saistītā darbā.

16. pants

Sarakste

1. Šā nolīguma sakarā:

a) attiecībā uz ES:

visu korespondenci nosūta Padomei uz šādu adresi:

Council of the European Union

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Brussels

Padomes Kancelejas vadītājs pārsūta visu korespondenci dalībvalstīm, Eiropas Komisijai un ES Koordinācijas centram Krimināltiesai saskaņā ar 2. punktu.

b) attiecībā uz Tiesu:

visu korespondenci adresē, attiecīgi, sekretāram vai prokuroram.

2. Izņēmuma gadījumos vienas Puses sūtīto korespondenci, kas ir pieejama tikai konkrētiem kompetentiem šīs Puses ierēdņiem, struktūrām vai dienestiem, operatīvu iemeslu dēļ var adresēt vai tā var būt pieejama tikai konkrētiem kompetentiem otras Puses ierēdņiem, struktūrām vai dienestiem, kas īpaši izraudzīti par saņēmējiem, ņemot vērā viņu kompetenci un saskaņā ar principu par nepieciešamību zināt. Attiecībā uz ES šo korespondenci sūta ar Padomes Kancelejas vadītāja starpniecību.

17. pants

Īstenošana

1. Tiesas Prokurora birojs un Kanceleja, un Padomes un Eiropas Komisijas ģenerālsekretārs saskaņā ar attiecīgām kompetencēm pārrauga šā nolīguma īstenošanu.

2. Lai īstenotu šo nolīgumu, Tiesa un ES var slēgt vienošanās, kādas uzskata par piemērotām.

18. pants

Domstarpību izšķiršana

Visas ES un Tiesas domstarpības, kas rodas, interpretējot vai piemērojot šo nolīgumu, risina, Pusēm savstarpēji apspriežoties.

19. pants

Stāšanās spēkā un pārskatīšana

1. Šis nolīgums stājas spēkā pirmā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad Puses to ir parakstījušas.

2. Šo nolīgumu pēc jebkuras Puses lūguma var pārskatīt, lai apsvērtu, vai tajā jāveic grozījumi. To pārskata, vēlākais, piecus gadus pēc tā stāšanās spēkā.

3. Grozījumus šajā nolīgumā veic tikai rakstiski, abām Pusēm savstarpēji vienojoties.

20. pants

Denonsēšana

Viena Puse var denonsēt šo nolīgumu, iesniedzot rakstisku denonsēšanas paziņojumu otrai Pusei. Tāda denonsēšana stājas spēkā sešus mēnešus pēc tam, kad otra Puse saņēmusi paziņojumu, bet neietekmē saistības, kas jau radušās saskaņā ar šo nolīgumu. Turklāt visu klasificēto informāciju, ko sniedz vai ar ko apmainās saskaņā ar šo nolīgumu, turpina aizsargāt saskaņā ar šeit izklāstītajiem noteikumiem.

TO APLIECINOT, pilnvarotie ir parakstījuši šo nolīgumu.

Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.

V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilase.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxra jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwutysięcznego szóstego.

Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.

V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωοη

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

+++++ TIFF +++++

Por la Corte Penal Internacional

Za Mezinárodní trestní soud

For Den Internationale Straffedomstol

Für den Europäischen Strafgerichtshof

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu nimel

Για to Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

For the International Criminal Court

Pour la Cour Pénale Internationale

Per la Corte Penale Internazionale

Starptautiskās Krimināltiesas vārdā

Tarptautinio baudžiamojo teismo vardu

A Nemzetközi Büntetőbíróság részéről

Għall-Qorti Kriminali Internazzjonali

Voor het Internationaal Strafhof

W imieniu Międzynarodowego Trybunału Karnego

Pelo Tribunal Penal Internacional

Za Medzinárodný trestný súd

Za Mednarodno Kazensko Sodišče

Kansainvälisen rikostuomioistuimen puolesta

För Internationella brottmålsdomstolen

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

1. Ja kāda Tiesas struktūra Statūtu 34. panta nozīmē lūdz ES klasificēto informāciju, šādu informāciju var nodot tikai saskaņā ar Padomes drošības reglamentu [1].

Šajā nolīgumā klasificēta informācija ir informācija (proti, zināšanas, ko jebkādā formā var paziņot citiem) vai materiāli, par ko ir noteikts, ka tiem vajadzīga aizsardzība pret neatļautu izpaušanu, un kas par tādiem ir atzīti drošības klasifikācijā (turpmāk "klasificēta informācija").

Jo īpaši:

i) Tiesa nodrošina, ka tai nodotā ES klasificētā informācija, saglabā ES piešķirto drošības klasifikāciju, un sargā šādu informāciju līdzvērtīgā drošības līmenī, kāds tai noteikts ar iepriekšminēto Padomes drošības reglamentu. Šajā sakarā Tiesa nodrošina ES prasīto aizsardzību saskaņā ar noteikumiem, pasākumiem un procedūrām, ko izstrādā atbilstīgi 4. punktam;

ii) Tiesa neizmanto nodoto ES klasificētu informāciju citiem mērķiem, kā vien tiem, kādiem ES klasificētā informācija un dokumenti ir nodoti Tiesai;

iii) Tiesa neizpauž šādu informāciju un dokumentus trešām personām, ja ES tam nav rakstiski piekritusi atbilstīgi autora principam, kas definēts Padomes drošības reglamentā;

iv) Tiesa nodrošina to, ka piekļuvi tās rīcībā nodotai ES klasificētajai informācijai sniegs tikai personām, kam ir "vajadzība pēc informācijas";

v) Tiesa nodrošina, ka visas personas, kurām, pildot oficiālos pienākumus, būtu vajadzīga piekļuve informācijai, kas klasificēta kā CONFIDENTIEL UE vai augstāk, vai kurām veicot pienākumus un funkcijas var būt vajadzīga piekļuve šādai informācijai, pirms viņām nodrošina piekļuvi šādai informācijai iztur attiecīgu drošības pārbaudi saskaņā ar noteikumiem, kas jāizstrādā, balstoties uz objektīviem kritērijiem, atbilstīgi 4. punktam;

vi) Tiesa nodrošina, ka pirms tā sniedz piekļuvi ES klasificētai informācijai, visas personas, kam vajadzīga piekļuve šādai informācijai, ir informētas par aizsardzības noteikumiem, kas attiecas uz tās informācijas klasifikāciju, kurai viņas piekļūs, un ka viņas atbilst šiem noteikumiem;

vii) Ņemot vērā informācijas klasifikācijas līmeni, ES klasificēto informāciju nosūta Tiesai ar diplomātiskā pasta, militārā pasta, drošu pasta pakalpojumu, drošu telekomunikāciju starpniecību, vai nogādājot personīgi. Tiesa iepriekš paziņo ES Padomes Ģenerālsekretariātam tās struktūras nosaukumu un adresi, kas ir atbildīga par klasificētās informācijas drošību, un precīzu adresi, kur informācija jānogādā, un nodrošina adresātiem drošības pielaidi;

viii) Tiesa nodrošina, ka objekti, zonas, ēkas, biroji, telpas, sakaru un informāciju sistēmas u.tml., kur ES klasificētu informāciju glabā un/vai apstrādā, ir apsargāti, izmantojot atbilstīgus fiziskas drošības pasākumus, saskaņā ar noteikumiem, kas jāizstrādā atbilstīgi 4. punktam;

ix) Tiesa nodrošina, ka ES klasificētos dokumentus, kas tai nodoti, saņemot reģistrē īpašā reģistrā. Tiesa nodrošina, ka tai nodoto ES klasificēto dokumentu kopijas, kuras var izgatavot saņēmēja struktūra, to numurs un tālāka izdale ir reģistrēti šajā īpašajā reģistrā. Tiesa paziņo ES datumu, kad šie dokumenti nosūtīti atpakaļ ES, vai iesniedz to iznīcināšanas apliecību;

x) Tiesa ES Padomes Ģenerālsekretariātam paziņo par jebkādiem pārkāpumiem attiecībā uz tai nodoto klasificēto informāciju. Šādā gadījumā Tiesa sāk izmeklēšanu un veic piemērotus pasākumus, lai novērstu tā atkārtošanos, saskaņā ar noteikumiem, kas jāizstrādā atbilstīgi 4. punktam;

2. Īstenojot pielikuma 1. punktu, nekāda informācijas nodošana nav iespējama, ja iepriekš nav izstrādātas procedūras un nav panākta vienošanās starp Pusēm attiecībā uz konkrētām informācijas kategorijām.

3. ES klasificētās informācijas aizsardzības līmeni, pirms to nosūta Tiesai, var samazināt vai atcelt saskaņā ar Padomes drošības reglamentu. Jebkādus ES klasificētos dokumentus, kuri ietver kādas valsts klasificētu informāciju, var darīt pieejamus vienīgi Tiesas darbiniekiem ar atbilstīgu drošības pielaidi, un to drošības klasifikāciju var samazināt vai tos deklasificēt un nodot Tiesai vienīgi ar izcelsmes struktūras viennozīmīgu piekrišanu.

4. Lai īstenotu šo nolīgumu, turpmāk uzskaitītās trīs iestādes izstrādā drošības pasākumus, lai klasificētai informācijai, kurai piemēro šo nolīgumu, noteiktu savstarpējas drošības aizsardzības standartus:

a) Starptautiskās krimināltiesas Drošības birojs ir atbildīgs par drošības pasākumu izstrādi tās klasificētās informācijas drošībai un aizsardzībai, kura nodota Tiesai saskaņā ar šo nolīgumu;

b) Padomes Ģenerālsekretariāta Drošības birojs, kas darbojas Padomes ģenerālsekretāra vadībā un vārdā un rīkojas Padomes vārdā un tās pakļautībā, ir atbildīgs par drošības pasākumu izstrādi tās klasificētās informācijas drošībai un aizsardzībai, kas ES nodota saskaņā ar šo nolīgumu;

c) Eiropas Komisijas Drošības direktorāts, kas darbojas Eiropas Komisijas vārdā un tās pakļautībā, ir atbildīgs par drošības pasākumu izstrādi tās klasificētās informācijas drošībai un aizsardzībai, kuru nodod vai ar ko apmainās Eiropas Komisijā vai tās telpās saskaņā ar šo nolīgumu;

d) attiecībā uz ES šos standartus apstiprina Padomes Drošības komiteja.

5. Puses viena otrai sniedz savstarpēju palīdzību attiecībā uz tādas klasificētas informācijas drošību, uz kuru attiecas šis nolīgums, un jautājumiem, kas izraisa kopīgu interesi. Iestādes, kas definētas 4. punktā, rīko savstarpējas apspriedes par drošības jautājumiem un drošības pārbaudes, lai novērtētu drošības pasākumu efektivitāti savas attiecīgās atbildības jomā, ko nosaka atbilstīgi 4. punktam.

6. Pusēm ir drošības organizācija un drošības programmas, kas balstītas uz tādiem pamatprincipiem un obligātiem drošības standartiem, kurus īsteno Pušu drošības sistēmās, ko izveido atbilstīgi 4. punktam, lai nodrošinātu, ka klasificētajai informācijai, uz ko attiecas šis nolīgums, piemēro līdzvērtīgu aizsardzības līmeni.

7. Pirms nodod klasificēto informāciju, uz ko attiecas šis nolīgums, atbildīgajām 4. punktā minētajām drošības iestādēm ir jāvienojas, ka saņēmēja Puse spēj aizsargāt un saglabāt informāciju, uz ko attiecas šis nolīgums, ievērojot noteikumus, kas jāizstrādā atbilstīgi 4. punktam.

8. Ar šo lēmumu neierobežo ES iespējas sniegt Tiesai informāciju ar visaugstāko klasifikācijas līmeni, ja Tiesa apņemas nodrošināt līdzvērtīgu aizsardzības līmeni, kāds paredzēts Padomes drošības reglamentā.

[1] Padomes Lēmums 2001/264/EK ( 2001. gada 19. marts), ar ko pieņem Padomes drošības reglamentu (OV L 101, 11.4.2001., 1. lpp.).

--------------------------------------------------