10.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 64/1


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 115/2004

(2004. gada 6. augusts),

ar kuru groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurš grozīts ar protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk tekstā “Līgums”, un jo īpaši tā 86. un 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma 31. protokols tika grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 8. jūnija Lēmumu Nr. 90/2004 (1).

(2)

Ir ieteicams paplašināt Līgumslēdzēju Pušu sadarbību, attiecinot to arī uz eksperimentāliem projektiem jauniešu līdzdalībai.

(3)

Tādēļ jāgroza Līguma 31. protokols, lai šī paplašinātā sadarbība varētu sākties 2004. gada 1. janvārī,

IR NOLĒMUSI TURPMĀKO.

1. pants

Līguma 31. protokola 4. pantu groza šādi:

1.

Aiz 2.i punkta pievieno šādu punktu:

“2.j

No 2004. gada 1. janvāra EBTA valstis piedalās Kopienas darbībās, kas saistītas ar šādu budžeta pozīciju, kura iekļauta Eiropas Savienības vispārējā budžetā 2004. finanšu gadam:

Budžeta pozīcija 15.07.03“Eksperimentāli projekti jauniešu līdzdalībai”.”

2.

Ar šādu tekstu aizstāj 3. punkta tekstu:

“3.

EBTA valstis saskaņā ar Līguma 82. panta 1. punkta a) apakšpunktu sniedz finansiālu ieguldījumu programmās un darbībās, kuras minētas 1., 2., 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 2.h, 2.i un 2.j punktā.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā paziņojuma iesniegšanas EEZ Apvienotajai komitejai saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (2).

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ papildinājumā.

Briselē, 2004. gada 6. augustā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OV L 349, 25.11.2004., 52 lpp.

(2)  Konstitucionālas prasības nav norādītas.