22004D0030Oficiālais Vēstnesis L 127 , 29/04/2004 Lpp. 0140 - 0141


EEZ Apvienotās komitejas Lēmums

Nr. 30/2004

(2004. gada 19. marts),

ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — "līgums", un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1) līguma XXI pielikums grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 6. februāra Lēmumu Nr. 14/2004 [1];

(2) līgumā jāiekļauj Komisijas 2003. gada 31. jūlija Regula (EK) Nr. 1358/2003 par to, kā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 437/2003 par statistikas pārskatiem attiecībā uz pasažieru, kravas un pasta pārvadājumiem gaisa transportā un groza tās I un II pielikumu [2];

(3) šis lēmums nav jāattiecina uz Lihtenšteinu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Līguma XXI pielikumu groza šādi.

1. 7.h punktu (Eiropas Padomes un Parlamenta Regula (EK) Nr. 437/2003) papildina ar šādu tekstu:

"kas grozīta ar

— 32003 R 1358: Komisijas 2003. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 1358/2003 (OV L 194, 18.2.2003., 9. lpp.)."

2. Aiz 7.h punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 437/2003) iekļauj šādu punktu:

"7.i 32003 R 1358: Komisijas 2003. gada 31. jūlija Regula (EK) Nr. 1358/2003 par to, kā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 437/2003 par statistikas pārskatiem attiecībā uz pasažieru, kravas un pasta pārvadājumiem gaisa transportā un groza tās I un II pielikumu (OV L 194, 1.8.2003., p. 9);

Šā līguma vajadzībām regulas noteikumus pielāgo šādi:

Šo regulu nepiemēro Lihtenšteinai."

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1358/2003 teksts islandiešu un norvēģu valodā, ko publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 20. martā ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar līguma 103. panta 1. punktu [3].

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 19. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

P. Westerlund

[1] OV L 116, 22.4.2004., 66. lpp.

[2] OV L 194, 1.8.2003., 9. lpp.

[3] Konstitucionālas prasības nav norādītas.

--------------------------------------------------