22004D0017Oficiālais Vēstnesis L 127 , 29/04/2004 Lpp. 0118 - 0119


EEZ Apvienotās komitejas Lēmums

Nr. 17/2004

(2004. gada 19. marts),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kurā grozījumi izdarīti ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — "līgums", un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1) līguma I pielikumā grozījumi izdarīti ar EEZ Apvienotās komitejas 2003. gada 5. decembra Lēmumu Nr. 169/2003 [1];

(2) līgumā jāiekļauj Padomes 2003. gada 18. jūnija Direktīva 2003/61/EK, ar ko groza Direktīvu 66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību, Direktīvu 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību, Direktīvu 68/193/EEK par vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla tirdzniecību, Direktīvu 92/33/EEK par tāda dārzeņu pavairojamā un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas, Direktīvu 92/34/EEK par augļaugu pavairojamā un stādāmā materiāla tirdzniecību, Direktīvu 98/56/EK par dekoratīvo augu pavairojamā materiāla tirdzniecību, Direktīvu 2002/54/EK par biešu sēklu tirdzniecību, Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību, Direktīvu 2002/56/EK par sēklas kartupeļu tirdzniecību un Direktīvu 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību attiecībā uz Kopienas salīdzinošajām pārbaudēm un pētījumiem [2];

(3) līgumā jāiekļauj Komisijas 2003. gada 23. oktobra Lēmums 2003/765/EK, ar ko paredz dažu tādu Secale cereale un Triticum durum sugas sēklu pagaidu laišanu tirgū, kas neatbilst Padomes Direktīvas 66/402/EEK [3] prasībām;

(4) līgumā jāiekļauj Komisijas 2003. gada 10. novembra Lēmums 2003/795/EK, ar ko paredz dažu tādu Vicia faba L sugas sēklu pagaidu laišanu tirgū, kuras neatbilst Padomes Direktīvas 66/401/EEK [4] prasībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1. Līguma I pielikuma III nodaļas 1. daļas 2. punktā (Padomes Direktīva 66/401/EEK), 3. punktā (Padomes Direktīva 66/402/EEK), un 13. punktā (Padomes Direktīva 2002/57/EK) iekļauj šādu ievilkumu:

"— 2003 L 0061: Padomes 2003. gada 18. jūnija Direktīva 2003/61/EK (OV L 165, 3.7.2003., 23. lpp.)."

2. Līguma I pielikuma III nodaļas 1. daļas 11. punktā (Padomes Direktīva 2002/54/EK) un 12. punktā (Padomes Direktīva 2002/55/EK) papildina šādi:

"kurā grozījumi izdarīti ar

— 32003 L 0061: Padomes 2003. gada 18. jūnija Direktīvu 2003/61/EK (OV L 165, 3.7.2003., 23. lpp.)."

3. Līguma I pielikuma III nodaļas 2. daļā aiz 25. punkta (Komisijas Lēmums 2003/307/EK) iekļauj šādus punktus:

"26. 32003 D 0765: Komisijas 2003. gada 23. oktobra Lēmums 2003/765/EK, ar ko paredz dažu tādu Secale cereale un Triticum durum sugas sēklu pagaidu laišanu tirgū, kas neatbilst Padomes Direktīvas 66/402/EEK prasībām (OV L 275, 25.10.2003., 47. lpp.).

27. 32003 D 0795: Komisijas 2003. gada 10. novembra Lēmums 2003/795/EK, ar ko paredz dažu tādu Vicia faba L. sugas sēklu pagaidu laišanu tirgū, kas neatbilst Padomes Direktīvas 66/401/EEK prasībām (OV L 296, 14.11.2003., 32. lpp.)."

2. pants

Direktīvas 2003/61/EK un Lēmumu 2003/765/EK un 2003/795/EK teksti islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentiski.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 20. martā ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar līguma 103. panta 1. punktu [5].

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 19. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

P. Westerlund

[1] OV L 88, 25.3.2004., 39. lpp.

[2] OV L 165, 3.7.2003., 23. lpp.

[3] OV L 275, 25.10.2003., 47. lpp.

[4] OV L 296, 14.11.2003., 32. lpp.

[5] Konstitucionālas prasības nav norādītas.

--------------------------------------------------