22004A0124(01)Oficiālais Vēstnesis L 017 , 24/01/2004 Lpp. 0025 - 0039


Nolīgums

starp Eiropas Kopienu un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašās pārvaldes apgabala valdību par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kas valstī uzturas neatļauti

LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES

EIROPAS KOPIENA,

še turpmāk – "Kopiena",

un

ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKAS HONKONGAS ĪPAŠĀS PĀRVALDES APGABALA VALDĪBA,

še turpmāk – "Honkongas īpašās pārvaldes apgabals",

APŅEMOTIES stiprināt sadarbību, lai efektīvāk cīnītos pret nelegālo imigrāciju,

ATSAUCOTIES uz Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001 [1], un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu saistībā ar šīs regulas II pielikumu, saskaņā ar ko "Honkongas īpašās pārvaldes apgabala" pases turētājiem nav nepieciešama vīza, šķērsojot Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, ja uzturēšanās ilgums kopā nepārsniedz trīs mēnešus,

VĒLOTIES ar šo nolīgumu, pamatojoties uz savstarpīguma principu, izveidot ātras un efektīvas procedūras tādu personu identifikācijai un izraidīšanai, kuras neatbilst vai vairs neatbilst iebraukšanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem Honkongas īpašās pārvaldes apgabala teritorijā vai kādas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā, un sadarbības garā atvieglot šādu personu tranzītu,

ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, šā nolīguma noteikumi, uz ko attiecas Eiropas Kopienas dibināšanas līguma IV sadaļa, nav piemērojami Dānijas Karalistē,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a) "dalībvalsts" ir jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Dānijas Karalisti;

b) "dalībvalsts pilsonis" ir jebkura persona, kam saskaņā ar Kopienas definīciju ir dalībvalsts pilsonība;

c) "Honkongas īpašās pārvaldes apgabala pastāvīgais iedzīvotājs" ir jebkura persona, kam ir uzturēšanās tiesības, tas ir, tiesības pastāvīgi dzīvot, Honkongas īpašās pārvaldes apgabalā;

d) "citas jurisdikcijas persona" ir jebkura persona, kas nav ne Honkongas īpašās pārvaldes apgabala pastāvīgais iedzīvotājs, ne dalībvalsts pilsonis. Tā ietver arī trešo valstu pilsoņus un bezvalstniekus;

e) "bezvalstnieks" ir jebkura persona, kam nav pilsonības;

f) "uzturēšanās atļauja" ir jebkāda veida atļauja, ko izsniedz Honkongas īpašās pārvaldes apgabals vai kāda dalībvalsts un kas dod personai tiesības uzturēties šā apgabala vai dalībvalsts teritorijā. Tas neietver uzturēšanās atļaujas pieteikumu vai pagaidu atļaujas palikt attiecīgajā teritorijā kā ieceļotājam vai saistībā ar patvēruma pieteikuma izskatīšanu;

g) "vīza" ir Honkongas īpašās pārvaldes apgabala vai kādas dalībvalsts izsniegta atļauja vai to pieņemts lēmums, kas atļauj personai iebraukt Honkongas īpašās pārvaldes apgabala vai dalībvalsts teritorijā vai šķērsot to tranzītā un kas ir izdots pirms šīs personas ierašanās uz robežas. Tas neietver lidostas tranzītvīzu.

I IEDAĻA

ATPAKAĻUZŅEMŠANA HONKONGAS ĪPAŠĀS PĀRVALDES APGABALĀ

2. pants

Pastāvīgo iedzīvotāju un bijušo pastāvīgo iedzīvotāju atpakaļuzņemšana

1. Pēc dalībvalsts pieteikuma un bez citām formalitātēm kā tām, kas noteiktas šajā nolīgumā, Honkongas īpašās pārvaldes apgabals uzņem atpakaļ visas personas, kas neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem nosacījumiem attiecībā uz iebraukšanu, atrašanos vai uzturēšanos pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritorijā, ja ir pierādīts vai ja, pamatojoties uz iesniegtiem sākotnēji šķietami ticamiem pierādījumiem, var pamatoti uzskatīt, ka šīs personas ir Honkongas īpašās pārvaldes apgabala pastāvīgie iedzīvotāji. Tas pats attiecas uz personām, kas kopš iebraukšanas dalībvalsts teritorijā ir zaudējušas pastāvīgas uzturēšanās tiesības Honkongas īpašās pārvaldes apgabalā, ja vien šādām personām nav vismaz solīta naturalizācija šajā dalībvalstī.

2. Pēc dalībvalsts pieprasījuma Honkongas īpašās pārvaldes apgabals nepieciešamības gadījumā nekavējoties izsniedz repatriējamai personai ceļošanas dokumentu, kas vajadzīgs tās repatriācijai un kura derīguma termiņš ir vismaz seši mēneši. Ja juridisku vai faktisku iemeslu dēļ attiecīgo personu nevar pārvietot sākotnēji izsniegtā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, Honkongas īpašās pārvaldes apgabals 14 dienu laikā izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu. Ja Honkongas īpašās pārvaldes apgabals neizsniedz pieprasīto ceļošanas dokumentu 15 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, uzskata, ka atpakaļuzņemšanas nolūkiem tas pieņem ES standarta ceļošanas dokumentu.

3. pants

Citas jurisdikcijas personu atpakaļuzņemšana

1. Pēc dalībvalsts pieteikuma un bez citām formalitātēm kā tām, kas noteiktas šajā nolīgumā, Honkongas īpašās pārvaldes apgabals uzņem atpakaļ visas citas jurisdikcijas personas, kas neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem nosacījumiem attiecībā uz iebraukšanu, atrašanos vai uzturēšanos pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritorijā, ja ir pierādīts vai ja, pamatojoties uz iesniegtiem sākotnēji šķietami ticamiem pierādījumiem, var pamatoti uzskatīt, ka

a) iebraukšanas laikā šīm personām bija derīga vīza vai uzturēšanās atļauja, ko izsniedzis Honkongas īpašās pārvaldes apgabals, vai arī

b) pēc iebraukšanas Honkongas īpašās pārvaldes teritorijā šīs personas tālāk nelikumīgi iekļūst dalībvalstu teritorijā, ierodoties tur tieši no Honkongas īpašās pārvaldes apgabala teritorijas.

2. Šā panta 1. punktā noteiktais atpakaļuzņemšanas pienākums neattiecas uz gadījumiem, kad

a) citas jurisdikcijas persona atradusies Honkongas starptautiskās lidostas tranzītzonā; vai arī

b) pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts citas jurisdikcijas personai pirms vai pēc iebraukšanas tās teritorijā ir izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju, kurai ir ilgāks derīguma termiņš nekā jebkurai Honkongas īpašās pārvaldes apgabala izsniegtai vīzai vai uzturēšanās atļaujai; vai arī

c) citas jurisdikcijas persona varējusi ieceļot pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritorijā bez vīzas.

3. Pēc dalībvalsts pieprasījuma Honkongas īpašās pārvaldes apgabals nepieciešamības gadījumā nekavējoties izsniedz repatriējamai personai ceļošanas dokumentu, kas vajadzīgs tās repatriācijai un kura derīguma termiņš ir vismaz seši mēneši. Ja juridisku vai faktisku iemeslu dēļ attiecīgo personu nevar pārvietot sākotnēji izsniegtā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, Honkongas īpašās pārvaldes apgabals 14 dienu laikā izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu. Ja Honkongas īpašās pārvaldes apgabals neizsniedz pieprasīto ceļošanas dokumentu 15 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, uzskata, ka atpakaļuzņemšanas nolūkiem tas pieņem ES standarta ceļošanas dokumentu.

II IEDAĻA

ATPAKAĻUZŅEMŠANA KOPIENĀ

4. pants

Pilsoņu un bijušo pilsoņu atpakaļuzņemšana

1. Pēc Honkongas īpašās pārvaldes apgabala pieteikuma un bez citām formalitātēm kā tām, kas noteiktas šajā nolīgumā, dalībvalsts uzņem atpakaļ visas personas, kas neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem nosacījumiem attiecībā uz iebraukšanu, atrašanos vai uzturēšanos Honkongas īpašās pārvaldes apgabala teritorijā, ja ir pierādīts vai ja, pamatojoties uz iesniegtiem sākotnēji šķietami ticamiem pierādījumiem, var pamatoti uzskatīt, ka šīs personas ir šīs dalībvalsts pilsoņi.

Tas pats attiecas uz personām, kurām pēc iebraukšanas Honkongas īpašās pārvaldes apgabala teritorijā ir atņemta dalībvalsts pilsonība vai kuras no tās ir atteikušās, ja vien šīm personām nav vismaz solīta pastāvīga dzīvesvieta Honkongas īpašās pārvaldes apgabalā.

2. Pēc Honkongas īpašās pārvaldes apgabala pieprasījuma dalībvalsts nepieciešamības gadījumā nekavējoties izsniedz repatriējamai personai ceļošanas dokumentu, kas vajadzīgs tās repatriācijai un kura derīguma termiņš ir vismaz seši mēneši. Ja juridisku vai faktisku iemeslu dēļ attiecīgo personu nevar pārvietot sākotnēji izsniegtā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, dalībvalsts 14 dienu laikā izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu.

5. pants

Citas jurisdikcijas personu atpakaļuzņemšana

1. Pēc Honkongas īpašās pārvaldes apgabala pieteikuma un bez citām formalitātēm kā tām, kas noteiktas šajā nolīgumā, dalībvalsts uzņem atpakaļ visas citas jurisdikcijas personas, kas neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem nosacījumiem attiecībā uz iebraukšanu, atrašanos vai uzturēšanos Honkongas īpašās pārvaldes apgabala teritorijā, ja ir pierādīts vai ja, pamatojoties uz iesniegtiem sākotnēji šķietami ticamiem pierādījumiem, var pamatoti uzskatīt, ka:

a) iebraukšanas laikā šīm personām bija derīga vīza vai uzturēšanās atļauja, ko izsniegusi pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts; vai arī

b) pēc iebraukšanas pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts teritorijā šīs personas tālāk nelikumīgi iekļūst Honkongas īpašās pārvaldes apgabala teritorijā, ierodoties tur tieši no pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts teritorijas.

2. Šā panta 1. punktā noteiktais atpakaļuzņemšanas pienākums neattiecas uz gadījumiem, kad:

a) citas jurisdikcijas persona atradusies pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts starptautiskas lidostas tranzītzonā; vai arī

b) Honkongas īpašās pārvaldes apgabals citas jurisdikcijas personai pirms vai pēc iebraukšanas tā teritorijā ir izsniedzis vīzu vai uzturēšanās atļauju, kurai ir ilgāks derīguma termiņš nekā jebkurai vīzai vai uzturēšanās atļaujai, ko izsniedz pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts; vai arī

c) citas jurisdikcijas persona varējusi ieceļot Honkongas īpašās pārvaldes apgabala teritorijā bez vīzas.

3. Ja vīzu vai uzturēšanās atļauju ir izsniegušas divas vai vairākas dalībvalstis, 1. punktā noteiktais atpakaļuzņemšanas pienākums ir tai dalībvalstij, kura izdevusi dokumentu ar ilgāku derīguma termiņu, vai ja vienam vai vairākiem no šiem dokumentiem derīguma termiņš ir beidzies, to dokumentu, kurš vēl ir derīgs. Ja visiem dokumentiem derīguma termiņš jau ir beidzies, 1. punktā noteiktais atpakaļuzņemšanas pienākums ir tai dalībvalstij, kuras izdotajam dokumentam derīguma termiņš beidzies visvēlāk.

4. Pēc Honkongas īpašās pārvaldes apgabala pieprasījuma dalībvalsts nepieciešamības gadījumā nekavējoties izsniedz repatriējamai personai ceļošanas dokumentu, kas vajadzīgs tās repatriācijai un kura derīguma termiņš ir vismaz seši mēneši. Ja juridisku vai faktisku iemeslu dēļ attiecīgo personu nevar pārvietot sākotnēji izsniegtā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, attiecīgā dalībvalsts 14 dienu laikā izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu.

III IEDAĻA

ATPAKAĻUZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

6. pants

Princips

1. Ievērojot 2. punktu, lai veiktu repatriējamas personas pārvietošanu, pamatojoties uz vienu no 2. līdz 5. pantā iekļautajiem pienākumiem, ir jāiesniedz atpakaļuzņemšanas pieteikums pieprasījuma saņēmējas Līgumslēdzējas puses kompetentajai iestādei.

2. Atpakaļuzņemšanas pieteikumu var aizstāt ar rakstisku paziņojumu, ko pieņemamā laika posmā pirms attiecīgās personas repatriācijas iesniedz pieprasījuma saņēmējai Līgumslēdzējai pusei, ja:

a) repatriējamai personai ir derīgs ceļošanas dokuments un attiecīgā gadījumā derīga pieprasījuma saņēmējas Līgumslēdzējas puses vīza vai uzturēšanās atļauja; un

b) repatriējamā persona vēlas atgriezties pieprasījuma saņēmējā Līgumslēdzējā pusē.

7. pants

Atpakaļuzņemšanas pieteikums

1. Visos atpakaļuzņemšanas pieteikumos jāiekļauj šādas ziņas:

a) repatriējamās personas dati (piemēram, vārdi, uzvārdi, dzimšanas datums un, ja iespējams, dzimšanas vieta un pēdējā dzīvesvieta);

b) dokumentu kopijas, kas pierāda vai sniedz sākotnēji šķietami ticamu pierādījumu par pilsonību vai pastāvīgo dzīvesvietu.

2. Ciktāl tas iespējams, atpakaļuzņemšanas pieteikumā jāiekļauj arī šādas ziņas:

a) norāde par to, ka pārvietojamai personai var būt vajadzīga palīdzība vai aprūpe, ja attiecīgā persona ir skaidri izteikusi piekrišanu šādai norādei;

b) jebkādi citi aizsardzības vai drošības pasākumi, kas var būt vajadzīgi konkrētajā pārvietošanas gadījumā.

3. Vienota veidlapa, kas izmantojama atpakaļuzņemšanas pieteikumiem, ir pievienota šā nolīguma 5. pielikumā.

8. pants

Pilsonības un pastāvīgās dzīvesvietas pierādīšanas līdzekļi

1. Pilsonību vai pastāvīgo dzīvesvietu saskaņā ar 2. panta 1. punktu un 4. panta 1. punktu var pierādīt ar šā nolīguma 1. pielikumā minētajiem dokumentiem, pat ja to derīguma termiņš ir beidzies. Ja tiek uzrādīti šie dokumenti, dalībvalstis atzīst pilsonību, un Honkongas īpašās pārvaldes apgabals atzīst pastāvīgo dzīvesvietu bez turpmākām formalitātēm. Pilsonību vai pastāvīgo dzīvesvietu nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem.

2. Sākotnēji šķietami ticamus pierādījumus par pilsonību vai pastāvīgo dzīvesvietu saskaņā ar 2. panta 1. punktu un 4. panta 1. punktu var sniegt, izmantojot šā nolīguma 2. pielikumā minētos dokumentus, pat ja to derīguma termiņš ir beidzies. Ja tiek uzrādīti šie dokumenti, dalībvalstis atzīst pilsonību, un Honkongas īpašās pārvaldes apgabals atzīst pastāvīgo dzīvesvietu par noteiktu, ja vien nevar pierādīt pretējo.

3. Ja nevar uzrādīt nevienu no 1. vai 2. pielikumā minētajiem dokumentiem, Honkongas īpašās pārvaldes apgabala vai attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes pēc pieprasījuma veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu personas pilsonību vai pastāvīgo dzīvesvietu.

9. pants

Pierādīšanas līdzekļi attiecībā uz citas jurisdikcijas personām

1. Nosacījumus citas jurisdikcijas personu atpakaļuzņemšanai, kas noteikti 3. panta 1. punktā un 5. panta 1. punktā var pierādīt, izmantojot šā nolīguma 3. pielikumā minētos pierādīšanas līdzekļus; tos nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Jebkuru šādu pierādījumu Līgumslēdzējas puses savstarpēji atzīst bez turpmākām formalitātēm.

2. Sākotnēji šķietami ticamus pierādījumus par nosacījumiem citas jurisdikcijas personu atpakaļuzņemšanai, kas noteikti 3. panta 1. punktā un 5. panta 1. punktā, var sniegt, izmantojot šā nolīguma 4. pielikumā minētos pierādīšanas līdzekļus. Ja tiek uzrādīti šādi sākotnēji šķietami ticami pierādījumi, Līgumslēdzējas puses uzskata, ka nosacījumi ir noteikti, ja vien tās nevar pierādīt pretējo.

3. Iebraukšanas, atrašanās vai uzturēšanās nelikumību var noteikt pēc attiecīgās personas ceļošanas dokumentiem, kuros nav vīzas vai citas uzturēšanās atļaujas, kas vajadzīga pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts vai Honkongas īpašās pārvaldes apgabala teritorijā. Pieprasījuma iesniedzējas Līgumslēdzējas puses paziņojums par to, ka ir atklāts, ka attiecīgajai personai nav vajadzīgo ceļošanas dokumentu, vīzas vai uzturēšanās atļaujas, tāpat sniedz sākotnējus šķietami ticamus pierādījumus par nelikumīgu iebraukšanu, atrašanos vai uzturēšanos.

10. pants

Termiņi

1. Atpakaļuzņemšanas pieteikumu jāiesniedz pieprasījuma saņēmējas Līgumslēdzējas puses kompetentajai iestādei ne vēlāk kā vienu gadu pēc tam, kad pieprasījuma iesniedzēja iestāde ir uzzinājusi, ka kāda citas jurisdikcijas persona neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem nosacījumiem attiecībā uz iebraukšanu, atrašanos vai uzturēšanos. Ja pieteikuma savlaicīgai iesniegšanai ir kādi juridiski vai faktiski šķēršļi, termiņu pēc pieprasījuma var pagarināt, bet tikai līdz brīdim, kad šie šķēršļi vairs nepastāv.

2. Atbilde uz atpakaļuzņemšanas pieteikumu jāsniedz bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā; atpakaļuzņemšanas prasības noraidījums ir jāpamato. Šo termiņu sāk skaitīt no dienas, kad saņemta atpakaļuzņemšanas prasība. Pēc šā termiņa beigām uzskata, ka vienošanās par pārvietošanu ir panākta.

3. Pēc piekrišanas saņemšanas vai attiecīgi pēc viena mēneša termiņa beigām attiecīgo personu pārvieto bez nepamatotas kavēšanās, vēlākais trīs mēnešu laikā. Pēc pieteikuma šo termiņu var pagarināt par laiku, kāds vajadzīgs, lai pārvarētu juridiskus vai praktiskus šķēršļus.

11. pants

Pārvietošanas kārtība un transporta veidi

1. Pirms personas izraidīšanas Honkongas īpašās pārvaldes apgabala un attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekš rakstveidā vienojas par pārvietošanas dienu, robežšķērsošanas vietu un iespējamo eskortu.

2. Nav aizliegti nekādi transporta līdzekļi – ne gaisa, ne sauszemes, ne jūras, bet parasti repatriācija notiek ar gaisa transportu. Repatriācijai ar gaisa transportu nav obligāti jāizmanto pieprasījuma iesniedzējas Līgumslēdzējas puses valsts aviopārvadātāji vai drošības darbinieki un šim nolūkam var tikt izmantoti gan regulārie reisi, gan līgumreisi.

IV IEDAĻA

TRANZĪTA OPERĀCIJAS

12. pants

Principi

1. Honkongas īpašās pārvaldes apgabals pēc dalībvalsts lūguma atļauj citas jurisdikcijas personu tranzītu caur savu teritoriju, un dalībvalsts pēc Honkongas īpašās pārvaldes apgabala lūguma atļauj citas jurisdikcijas personu tranzītu caur savu teritoriju, ja ir nodrošināts turpmākais brauciens citās iespējamajās tranzīta valstīs un atpakaļuzņemšana galamērķa valstī.

2. Dalībvalstis un Honkongas īpašās pārvaldes apgabals cenšas citas jurisdikcijas personu tranzītu veikt tikai tajos gadījumos, kad šādas personas nevar repatriēt tieši uz galamērķa valsti.

3. Honkongas īpašās pārvaldes apgabals vai dalībvalsts var atteikt tranzītu:

a) ja citas jurisdikcijas personai kādā citā tranzīta valstī vai galamērķa valstī draud vajāšana vai pret to varētu sākt kriminālvajāšanu, vai piemērot sankcijas, vai, ja tai varētu draudēt kriminālvajāšana pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts vai Honkongas īpašās pārvaldes apgabala teritorijā;

b) pamatojot to ar sabiedrības veselību, valsts drošību, sabiedrisko kārtību vai citām valsts interesēm.

4. Honkongas īpašās pārvaldes apgabals vai dalībvalsts var atcelt jebkuru izsniegto atļauju, ja pēc tam rodas vai atklājas 3. punktā minētie apstākļi, kas traucē tranzīta operācijai, vai ja vairs nav nodrošināts turpmākais brauciens iespējamās tranzīta valstīs vai atpakaļuzņemšana galamērķa valstī.

13. pants

Tranzīta procedūra

1. Tranzīta pieteikums rakstveidā jāiesniedz kompetentajām iestādēm, un tajā jāiekļauj šādas ziņas:

a) tranzīta veids (pa gaisu, sauszemi vai jūru), citas iespējamās tranzīta valstis un paredzētais galamērķis;

b) attiecīgās personas dati (piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums un, ja iespējams, dzimšanas vieta, pilsonība, ceļošanas dokumenta veids un numurs);

c) plānotā robežšķērsošanas vieta, pārvietošanas laiks un iespējamā eskorta izmantošana;

d) deklarācija par to, ka no pieprasījuma iesniedzējas Līgumslēdzējas puses viedokļa 12. panta 2. punkta nosacījumi ir izpildīti un ka nav zināmi nekādi iemesli atteikumam saskaņā ar 12. panta 3. punktu.

Vienota veidlapa, kas izmantojama tranzīta pieteikumiem, ir pievienota šā nolīguma 6. pielikumā.

2. Pieprasījuma saņēmējas Līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde bez nepamatotas kavēšanās rakstveidā informē pieprasījuma iesniedzēju kompetento iestādi par uzņemšanu, apstiprinot robežšķērsošanas vietu un plānoto uzņemšanas laiku, vai arī informē to par uzņemšanas atteikumu un šāda atteikuma iemesliem.

3. Ja tranzīts notiek ar gaisa transportu, repatriējamo personu un iespējamo eskortu atbrīvo no lidostas tranzītvīzas iegādes.

4. Pieprasījuma saņēmējas Līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes pēc savstarpējas apspriešanās palīdz veikt tranzītu, jo īpaši, uzraugot attiecīgās personas un nodrošinot šim nolūkam piemērotu aprīkojumu.

V IEDAĻA

IZMAKSAS

14. pants

Transporta un tranzīta izmaksas

Neierobežojot kompetento iestāžu tiesības piedzīt ar atpakaļuzņemšanu saistītās izmaksas no repatriējamās personas vai no trešās puses, visas transporta izmaksas, kas radušās saistībā ar atpakaļuzņemšanu un tranzītu saskaņā ar šo nolīgumu, līdz pat galamērķa valsts robežai sedz pieprasījuma iesniedzēja Līgumslēdzēja puse.

VI IEDAĻA

DATU AIZSARDZĪBA UN NEIETEKMĒŠANAS KLAUZULA

15. pants

Datu aizsardzība

Personas datus izplata tikai tad, ja šāda izplatīšana ir vajadzīga vai nu Honkongas īpašās pārvaldes apgabala vai dalībvalsts kompetentajām iestādēm, lai īstenotu šo nolīgumu.

Uz personas datu apstrādi un izmantošanu katrā konkrētā gadījumā attiecas Honkongas īpašās pārvaldes apgabala tiesību akti un, ja to kontrolē dalībvalsts kompetentā iestāde, - Direktīvas 95/46/EK [2] noteikumi un šīs dalībvalsts tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu. Papildus ievēro šādus principus:

a) personas datu apstrāde jāveic godīgi un likumīgi;

b) personas dati jāvāc konkrētam, skaidram un likumīgam šā nolīguma īstenošanas nolūkam, un ne izplatītāja iestāde, ne saņēmēja iestāde nedrīkst tos turpmāk apstrādāt tādā veidā, kas nav saderīgs ar šo nolūku;

c) personas datiem jābūt adekvātiem, atbilstīgiem un ne pārlieku apjomīgiem, ņemot vērā nolūku, kādā tos vāc un/vai pēc tam apstrādā; konkrēti, izplatītie personas dati var attiekties tikai uz:

- pārvietojamās personas datiem (piemēram, uzvārdu, vārdu, jebkādiem iepriekšējiem vārdiem, iesaukām vai pseidonīmiem, dzimšanas datumu un vietu, dzimumu, pašreizējo un jebkādu iepriekšēju pilsonību),

- personas apliecību vai pasi (numuru, derīguma termiņu, izdošanas datumu, izdevēju iestādi, izdošanas vietu),

- pieturvietām un maršrutiem,

- citām ziņām, kas vajadzīgas, lai identificētu pārvietojamo personu vai lai pārbaudītu atpakaļuzņemšanas prasības saskaņā ar šo nolīgumu;

d) personas datiem jābūt precīziem un vajadzības gadījumā tie jāatjaunina;

e) personas dati jāglabā formā, kas ļauj identificēt datu subjektus ne ilgāk, kā vajadzīgs nolūkam, kādā dati ir savākti vai kādā tos pēc tam apstrādā;

f) gan izplatītāja iestāde, gan saņēmēja iestāde veic visus pamatotos pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu personas datu izlabošanu, izdzēšanu vai bloķēšanu, ja apstrāde neatbilst šā panta noteikumiem, jo īpaši, ja dati nav adekvāti, atbilstīgi, precīzi vai ja tie ir pārlieku apjomīgi, ņemot vērā apstrādes nolūku. Tas ietver paziņojumus otrai Pusei par jebkādām izmaiņām, labojumiem vai bloķēšanu;

g) saņēmēja iestāde pēc pieprasījuma informē izplatītāju iestādi par izplatīto datu izmantošanu un par iegūtajiem rezultātiem;

h) personas datus drīkst izplatīt tikai kompetentajām iestādēm. Tālākai izplatīšanai citām iestādēm vajadzīga izplatītājas iestādes iepriekšēja piekrišana;

i) izplatītāju un saņēmēju iestāžu pienākums ir rakstveidā reģistrēt personas datu izplatīšanu un saņemšanu.

16. pants

Neietekmēšanas klauzula

1. Šis nolīgums neierobežo tiesības, pienākumus un atbildību, kas izriet no starptautiskiem tiesību aktiem, kuri ir piemērojami attiecībā uz Kopienu, dalībvalstīm un Honkongas īpašās pārvaldes apgabalu.

2. Šis nolīgums nekādi nekavē personas repatriāciju saskaņā ar citu oficiālu vai neoficiālu vienošanos.

VII IEDAĻA

ĪSTENOŠANA UN PIEMĒROŠANA

17. pants

Atpakaļuzņemšanas komiteja

1. Līgumslēdzējas puses sniedz savstarpēju palīdzību šā nolīguma piemērošanā un interpretēšanā. Šim nolūkam tās izveido Atpakaļuzņemšanas komiteju, kuras uzdevums ir jo īpaši:

a) pārraudzīt šā nolīguma piemērošanu;

b) lemt par izpildes režīmu, kas vajadzīgs šā nolīguma vienādai piemērošanai;

c) veikt regulāru informācijas apmaiņu par visiem īstenošanas protokoliem, ko atsevišķas dalībvalstis un Honkongas īpašās pārvaldes apgabals sastādījuši saskaņā ar 18. pantu;

d) ieteikt grozījumus šajā nolīgumā.

2. Atpakaļuzņemšanas komitejas ieteikumus par šā nolīguma pielikumu grozīšanu Puses var apstiprināt, izmantojot vienkāršotu procedūru.

3. Atpakaļuzņemšanas komitejas sastāvā ir Kopienas un Honkongas īpašās pārvaldes apgabala pārstāvji; Kopienu pārstāv Eiropas Kopienu Komisija, kam palīdz dalībvalstu eksperti.

4. Atpakaļuzņemšanas komiteju sasauc vajadzības gadījumā, ja to lūdz viena no Līgumslēdzējām pusēm.

5. Atpakaļuzņemšanas komiteja pieņem tās reglamentu.

18. pants

Īstenošanas protokoli

1. Honkongas īpašās pārvaldes apgabals un dalībvalsts var sastādīt īstenošanas protokolus, kuros iekļauj noteikumus par:

a) kompetento iestāžu noteikšanu, robežšķērsošanas vietām un kontaktpunktu apmaiņu;

b) nosacījumiem citas jurisdikcijas personu tranzītam eskorta pavadībā;

c) papildu līdzekļiem un dokumentiem, kas nav minēti šā nolīguma 1. līdz 4. pielikumā;

2. Šā panta 1. punktā minētie īstenošanas protokoli stājas spēkā tikai pēc tam, kad par tiem ir paziņots 17. pantā minētajai Atpakaļuzņemšanas komitejai.

3. Honkongas īpašās pārvaldes apgabals piekrīt piemērot jebkuru noteikumu, kas ietverts īstenošanas protokolā ar vienu dalībvalsti, arī attiecībās ar jebkuru citu dalībvalsti, ja šī dalībvalsts to lūdz.

19. pants

Saistība ar dalībvalstu divpusējiem atpakaļuzņemšanas nolīgumiem vai vienošanos

Šā nolīguma noteikumi ir prioritāri attiecībā pret jebkuru divpusēju nolīgumu vai vienošanos par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras valstī uzturas neatļauti, kas saskaņā ar 18. pantu ir noslēgta vai var būt noslēgta starp atsevišķu dalībvalsti un Honkongas īpašās pārvaldes apgabalu, ciktāl šāda nolīguma vai vienošanās noteikumi nav saderīgi ar šā nolīguma noteikumiem.

VIII IEDAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

20. pants

Stāšanās spēkā, darbības termiņš un izbeigšana

1. Šo nolīgumu Līgumslēdzējas puses ratificē vai apstiprina saskaņā ar savām procedūrām.

2. Šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Līgumslēdzējas Puses rakstveidā viena otrai paziņo, ka šā panta pirmajā daļā minētās procedūras ir pabeigtas.

3. Šis nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

4. Katra no Līgumslēdzējām pusēm var denonsēt šo nolīgumu, oficiāli paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai pusei. Šo nolīgumu beidz piemērot sešus mēnešus pēc šāda paziņojuma izdarīšanas dienas.

21. pants

Pielikumi

1. līdz 6. pielikums ir šā nolīguma sastāvdaļa.

Sastādīts Briselē, divtūkstoš otrā gada divdesmit septītajā novembrī, divos eksemplāros dāņu, holandiešu, angļu, somu, franču, vācu, grieķu, itāļu, portugāļu, spāņu un zviedru valodās, visiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaFör Europeiska gemenskapen

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular ChinaPå regeringen for Folkerepublikken Kinas særlige administrative region Hongkongs vegneIm Namen der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik ChinaΓια την κυβέρνηση της ειδικής διοικητικής περιοχής Χονγκ Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της ΚίναςFor the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of ChinaPour le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de ChinePer il governo della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cineseVoor de regering van de Speciale Administratieve Regio Hong Kong van de Volksrepubliek ChinaPelo Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong da República Popular da ChinaKiinan kansantasavallan erityishallintoalueen Hongkongin hallituksen puolestaFör regeringen i Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong

+++++ TIFF +++++

[1] Padomes 2001. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 539/2001, ar ko uzskaitītas trešās valstis, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī tās trešās valstis, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no šīs prasības (OV L 81, 23.3.2001., 1. lpp.).

[2] Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šo datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

--------------------------------------------------

1. PIELIKUMS

Kopējais to dokumentu saraksts, kuru uzrādīšanu uzskata par pilsonības vai pastāvīgās dzīvesvietas pierādījumu (2. panta 1. punkts, 3. panta 1. punkts, 4. panta 1. punkts un 5. panta 1. punkts)

Dalībvalstis:

- jebkāda veida pases (valsts pases, diplomātiskās pases, dienesta pases, grupu pases un aizvietotājpases, tajā skaitā bērnu pases),

- jebkāda veida personas apliecības (tajā skaitā pagaidu apliecības),

- karaklausības apliecības un militārā dienesta apliecības,

- jūrnieka grāmatiņas un kapteiņa dienesta apliecības,

- oficiāli dokumenti, kuros norādīta attiecīgās personas pilsonība.

Honkonga:

- Honkongas īpašās pārvaldes apgabala pases,

- Honkongas personas apliecība,

- Honkongas pastāvīgā iedzīvotāja personas apliecība,

- oficiāli dokumenti, kuros norādīts attiecīgās personas pastāvīgā iedzīvotāja statuss.

--------------------------------------------------

2. PIELIKUMS

Kopējais to dokumentu saraksts, kuru uzrādīšanu uzskata par sākotnēji šķietami ticamu p ilsonības vai pastāvīgās dzīvesvietas pierādījumu (2. panta 1. punkts, 3. panta 1. punkts, 4. panta 1. punkts un 5. panta 1. punkts)

- jebkuru šā nolīguma 1. pielikumā minēto dokumentu fotokopijas,

- autovadītāja apliecības vai to fotokopijas,

- dzimšanas apliecības vai to fotokopijas,

- dienesta apliecības vai to fotokopijas,

- liecinieku paziņojumi,

- attiecīgās personas paziņojumi un valoda, kādā tā runā, tajā skaitā oficiālas pārbaudes rezultāti,

- jebkurš cits dokuments, kas var palīdzēt noteikt attiecīgās personas pilsonību vai pastāvīgā iedzīvotāja statusu.

--------------------------------------------------

3. PIELIKUMS

Kopējais to dokumentu saraksts, kurus uzskata par pierādījumu citas jurisdikcijas personu atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildei (3. panta 1. punkts, 5. panta 1. punkts)

- ieceļošanas/izceļošanas zīmogs vai līdzīga atzīme attiecīgās personas ceļošanas dokumentā,

- biļetes, kā arī jebkāda veida apliecinājumi un rēķini (piemēram, viesnīcas rēķini, ārsta/zobārsta apmeklējuma kartes, valsts/privātu iestāžu ieejas kartes u.c.), kas skaidri liecina, ka attiecīgā persona ir uzturējusies pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts vai Honkongas īpašās pārvaldes apgabala teritorijā,

- vilcienu biļetes un lidmašīnu vai kuģu reisu biļetes un/vai pasažieru saraksti, kas liecina par maršrutu pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts teritorijā,

- informācija, kas liecina, ka attiecīgā persona ir izmantojusi kurjera vai tūrisma aģentūras pakalpojumus.

--------------------------------------------------

4. PIELIKUMS

Kopējais to dokumentu saraksts, kurus uzskata par sākotnēji šķietami ticamu pierādījumu citas jurisdikcijas personu atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildei (3. panta 1. punkts, 5. panta 1. punkts)

- oficiāli paziņojumi, jo īpaši tādi, kurus veikuši robežkontroles dienesta darbinieki un citi liecinieki, kas var liecināt, ka attiecīgā persona ir šķērsojusi robežu,

- tās vietas un apstākļu apraksts, kuros attiecīgā persona ir pārtverta pēc iebraukšanas pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts vai Honkongas īpašās pārvaldes apgabala teritorijā,

- starptautiskas organizācijas sniegta informācija saistībā ar personas identitāti un/vai uzturēšanos,

- ģimenes locekļu, ceļabiedru u.c. sniegtie paziņojumi/informācijas apstiprinājumi,

- attiecīgās personas paziņojums.

--------------------------------------------------

5. PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

6. PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR 1. PANTA f) PUNKTU

Līgumslēdzējas puses ņem vērā, ka saskaņā tiesību aktiem imigrācijas jomā, kas pašlaik ir spēkā Honkongas īpašās pārvaldes apgabalā, "uzturēšanās atļauju" 1. panta f) punkta nozīmē izdod visos gadījumos, kad personai ir dota atļauja iebraukt Honkongā:

- kā konkrētas un oficiāli apstiprinātas skolas, universitātes vai citas izglītības iestādes audzēknim, vai

- lai strādātu algotu darbu un veiktu saimniecisku darbību kā pašnodarbināta persona (speciālisti, ieguldītāji, mākslinieki, viesstrādnieki, mājkalpotāji u.c.), vai arī

- nolūkā pievienoties Honkongas pastāvīgajiem iedzīvotājiem kā apgādājamie (ģimenes atkalapvienošanās).

--------------------------------------------------

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ DĀNIJU

Līgumslēdzējas puses ņem vērā, ka šo nolīgumu nepiemēro Dānijas Karalistes teritorijā. Šādā gadījumā Honkongas īpašās pārvaldes apgabalam un Dānijai ir lietderīgi noslēgt atpakaļuzņemšanas līgumu ar tādiem pašiem noteikumiem kā šis nolīgums.

--------------------------------------------------

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ ISLANDI UN NORVĒĢIJU

Līgumslēdzējas puses ņem vērā ciešās attiecības starp Eiropas Kopienu un Islandi un Norvēģiju, īpaši saskaņā ar 1999. gada 18. maija Nolīgumu par šo valstu iesaistīšanu Šengenas acquis ieviešanā, piemērošanā un attīstīšanā. Šādā gadījumā Honkongas īpašās pārvaldes apgabalam ir lietderīgi noslēgt atpakaļuzņemšanas līgumu ar Islandi un Norveģiju ar tādiem pašiem noteikumiem kā šis nolīgums.

--------------------------------------------------