22003A1231(04)Oficiālais Vēstnesis L 345 , 31/12/2003 Lpp. 0119 - 0149


Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā

starp Eiropas Kopienu un Marokas Karalisti par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem un EK/Marokas Asociācijas līguma lauksaimniecības protokolu aizstāšanu ar citiem

A. Eiropas Kopienas vēstule

Briselē, …

Godātais kungs!

Man ir tas gods atsaukties uz sarunām, kas notika saskaņā ar 16. pantu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, un kas ir spēkā no 2000. gada 1. marta, un kas paredz, ka Kopiena un Maroka pakāpeniski īstenos lielāku liberalizāciju savstarpējā tirdzniecībā ar lauksaimniecības produktiem.

Šajā nolūkā notika sarunas saskaņā ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma 18. panta 1. punktu, kas paredz, ka no 2000. gada 1. janvāra Kopiena un Maroka izvērtēs situāciju, lai noteiktu liberalizācijas pasākumus, kurus abām Pusēm jāpiemēro no 2001. gada 1. janvāra.

Iepriekš minēto sarunu rezultātā abas puses vienojās par turpmāko.

1. Asociācijas līguma 1. un 3. protokolu aizstāj ar protokoliem, kas ir pievienoti šim nolīgumam.

2. Asociācijas līguma 18. panta pirmajā daļā datumus "2000. gada 1. janvāra" un "2001. gada 1. janvāra" aizstāj ar "2007. gada 1. janvāra" un "2008. gada 1. janvāra".

3. Ar šo atceļ Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Kopienu un Marokas Karalisti, kas bija pielikuma veidā pievienots Asociācijas līgumam un attiecās uz 1. protokola 1. pantu par kopējā muitas tarifa pozīcijā 060310 iekļauto svaigi grieztu ziedu un ziedpumpuru ievešanu Kopienā.

4. Šo nolīgumu piemēro no 2004. gada 1. janvāra, izņemot 1. protokola 2., 4. un 5. pantu, kuri attiecas uz tomātiem un kurus piemēro no 2003. gada 1. oktobra.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet, ka Jūsu valdība piekrīt šīs vēstules saturam.

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!

Eiropas Savienības Padomes vārdā —

B. Marokas vēstule

Rabātā, …

Godātais kungs!

Man ir tas gods apstiprināt to, ka saņemta jūsu vēstule ar šodienas datumu, kuras teksts ir šāds:

"Man ir tas gods atsaukties uz sarunām, kas notika saskaņā ar 16. pantu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, un kas ir spēkā no 2000. gada 1. marta, un kas paredz, ka Kopiena un Maroka pakāpeniski īstenos lielāku savstarpējās tirdzniecības ar lauksaimniecības produktiem liberalizāciju.

Šajā nolūkā notika sarunas saskaņā ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma 18. panta 1. punktu, kas paredz, ka no 2000. gada 1. janvāra Kopiena un Maroka izvērtēs situāciju, lai noteiktu liberalizācijas pasākumus, kurus abām Pusēm jāpiemēro no 2001. gada 1. janvāra.

Iepriekš minēto sarunu rezultātā abas puses vienojās par turpmāko.

1. Asociācijas līguma 1. un 3. protokolu aizstāj ar protokoliem, kas ir pievienoti šim nolīgumam.

2. Asociācijas līguma 18. panta pirmajā daļā datumus "2000. gada 1. janvāra" un "2001. gada 1. janvāra" aizstāj ar "2007. gada 1. janvāra" un "2008. gada 1. janvāra".

3. Ar šo atceļ Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Kopienu un Marokas Karalisti, kas bija pielikuma veidā pievienots Asociācijas līgumam un attiecās uz 1. protokola 1. pantu par kopējā muitas tarifa pozīcijā 060310 iekļauto svaigi grieztu ziedu un ziedpumpuru ievešanu Kopienā.

4. Šo nolīgumu piemēro no 2004. gada 1. janvāra, izņemot 1. protokola 2., 4. un 5. pantu, kuri attiecas uz tomātiem un kurus piemēro no 2003. gada 1. oktobra.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet, ka Jūsu valdība piekrīt šīs vēstules saturam."

Mums ir tas gods apstiprināt, ka Marokas Karaliste pieņem vienošanos.

Godātais kungs, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!

Marokas Karalistes vārdā —

--------------------------------------------------

Protokols Nr. 1

par režīmiem, kas piemērojami Marokas izcelsmes lauksaimniecības produktu ievedumiem Kopienā

1. pants

1. Šā protokola 1.A pielikumā uzskaitītos produktus, kuru izcelsme ir Maroka, atļauj ievest Kopienā saskaņā ar turpmāk protokolā un minētajā pielikumā ietvertajiem nosacījumiem.

2. Ievedmuitas nodokļus vai nu atceļ, vai samazina par tik procentiem, cik katram produktam norādīts 1.A pielikuma A kolonnā.

Ja kopējais muitas tarifs dažiem produktiem, kas A un C kolonnā atzīmēti ar zvaigznīti, paredz piemērot procentuālā muitas nodokļa un specifiskā muitas nodokļa samazināto likmi, kas norādīta A un C kolonnā, tad, kā noteikts 3. punktā, to piemēro tikai procentuālajam muitas nodoklim.

3. Dažiem produktiem muitas nodokļus atceļ tādam apjomam, kas nepārsniedz tarifu kvotas, kas pret katru attiecīgo produktu norādītas 1.A pielikuma B kolonnā.

Daudzumiem, kas ievesti, pārsniedzot kvotas, kopējos muitas nodokļus samazina līdz likmei, kas norādīta minētā pielikuma C kolonnā.

Nolīguma piemērošanas pirmajā gadā, izņemot tomātus ar KN kodu 07020000, tarifu kvotu apjomus, attiecībā uz kuriem kvotu periods sākās pirms šā nolīguma piemērošanas, aprēķina proporcionāli pamatapjomiem, ņemot vērā laika posmu, kas beidzās pirms šā nolīguma spēkā stāšanās dienas.

4. Dažiem produktiem, kas minēti 1.A pielikumā un pret kuriem ir norāde D kolonnā, kvotas palielina no 2004. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 1. janvārim, pamatojoties uz četrām vienādām ikgadējām iemaksām, no kurām katra atbilst 3 % no kvotu summām.

5. Ja Kopiena samazina vislielākās labvēlības režīma nodokļus, ko tā piemēro, tarifu samazinājumu, kā norādīts A un C kolonnā, piemēro minētajiem samazinātajiem nodokļiem.

2. pants

1. Svaigiem vai dzesinātiem tomātiem ar KN kodu 07020000 katram laika posmam no 1. oktobra līdz 31. maijam, še turpmāk "tirdzniecības gads", piemēro šādas tarifu kvotas un šā panta 2. punkta noteikumus.

(tonnas) | tirdzniecības gadi |

2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 un pēc tam |

Pamatkvotas mēnesī

Oktobris | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |

Novembris | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 |

Decembris | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |

Janvāris | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |

Februāris | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |

Marts | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |

Aprīlis | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |

Maijs | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |

Kopā | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 |

Papildkvota(no 1. novembra līdz 31. maijam

A rinda | 15000 | 25000 | 35000 | 45000 |

B rinda | 15000 | 5000 | 15000 | 25000 |

a) Procentuālo muitas nodokli nepiemēro,

b) iekļuves cenas līmenis, sākot no kura īpašo nodokli samazina līdz nullei, še turpmāk "saskaņotā iekļuves cena", ir EUR 461 par tonnu.

2. Ja kopējais Marokas izcelsmes tomātu daudzums, ko izlaiž Kopienā brīvā apgrozībā attiecīgajā tirdzniecības gadā, nepārsniedz mēneša pamatkvotu summu un attiecīgā tirdzniecības gada papildkvotu, tad nākamajā gadā piemēro papildkvotu, kas norādīta iepriekš 1. punkta tabulas A rindā. Ja minēto nosacījumu neizpilda attiecīgajā tirdzniecības gadā, tad nākamajam gadam piemēro papildkvotu, kas norādīta iepriekš 1. punkta tabulas B rindā. Tomēr, lai izvērtētu, vai minētais nosacījums ir izpildīts, tiek pielaista pieļaujamā novirze 1 % apmērā.

3. Maroka apņemas nodrošināt, ka katrā atsevišķā mēnesī netiek izmantots vairāk par 30 % no papildkvotas.

4. Mēneša pamattarifu kvotu daļu izmantošanu attiecībā uz katra tirdzniecības gada periodu no oktobra līdz decembrim pārtrauc 15. janvārī un attiecībā uz mēnešiem no janvāra līdz martam otrajā darbdienā pēc 1. aprīļa. Nākamajā darbdienā Komisija nosaka neizmantoto attiecīgā mēneša pamatkvotu daudzumu un tās pārceļ kā papildkvotas tajā pašā tirdzniecības gadā. No iepriekš minētajiem datumiem visus piemērojumus ar atpakaļejošu datumu attiecībā uz kādu no mēneša pamatkvotām, kas ir slēgtas, un jebkurus neizmantotus daudzumus, kuri jāpieskaita minētajām kvotām, ņem no attiecīgā gada papildu tarifu kvotām vai pievieno tām.

3. pants

Turpmāk uzskaitīto produktu saskaņotajam iekļuves cenas līmenim, no kura norādītajos mēnešos īpašos nodokļus samazina līdz nullei, būs jāatbilst turpmāk norādītajam, bet procentuālais muitas nodoklis šajā pantā noteiktajiem daudzumiem un laika posmiem ir jāatceļ.

Produkti | Daudzums (tonnās) | Laika posms | Saskaņotā iekļuves cena |

Gurķi KN 07070005 | 5600 | 01.11—31.05 | EUR 449 |

Artišoki KN 07091000 | 500 | 01.11 —31.12 | EUR 571 |

Tumšzaļie kabači KN 07099070 | 20000 | 01.10—31.01 | EUR 424 |

01.02—31.03 | EUR 413 |

01.04—20.04 | EUR 424 |

Svaigi apelsīni KN ex080510 | 300000 | 01.12—31.05 | EUR 264 |

Svaigi klementīni KN ex08052010 | 130000 | no 1. novembra līdz februāra beigām | EUR 484 |

4. pants

Attiecībā uz produktiem, kas minēti 2. un 3. pantā:

- ja atsevišķa sūtījuma iekļuves cena ir par 2 %, 4 %, 6 % vai 8 % zemāka par saskaņoto iekļuves cenu, īpašais muitas nodoklis atbilstošai kvotai ir attiecīgi 2 %, 4 %, 6 % vai 8 % no saskaņotās iekļuves cenas;

- ja atsevišķa sūtījuma iekļuves cena ir par 92 % zemāka par saskaņoto iekļuves cenu, piemēro PTO saistošo īpašo muitas nodokli;

- šīs saskaņotās iekļuves cenas jāsamazina proporcionāli un tādā pat tempā kā iekļuves cenas, kas ir saistošas PTO.

5. pants

1. Īpašā režīma, kas noteikts šā protokola 2. un 3. pantā, mērķis ir noturēt Marokas tradicionālā eksporta uz Kopienu līmeni un izvairīties no nekārtībām Kopienas tirgū.

2. Lai pilnībā sasniegtu šā panta pirmajā punktā un 2. un 3. pantā aprakstītos mērķus un uzlabotu tirgus stabilitāti, un nepārtrauktu piegādi, abas Puses konsultējas katra gada otrajā ceturksnī vai jebkurā citā laikā, ja viena no Pusēm to pieprasa, bet ne vēlāk kā trīs darbdienas pēc šāda pieprasījuma.

Konsultāciju tēma ir tirdzniecība iepriekšējā tirdzniecības gadā un nākamā tirdzniecības gada izredzes, jo īpaši tirgus situācija, ražošanas prognozes, aptuvens ražošanas apjoms un eksporta cenas, un iespējamā tirgus attīstība.

Ja vajadzīgs, Puses veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu to, ka šā panta pirmajā punktā un 2. un 3. pantā aprakstītais mērķis tiek pilnībā sasniegts.

3. Neierobežojot citus šā nolīguma noteikumus, ja, ņemot vērā lauksaimniecības tirgu īpašo jutīgumu, minēto Marokas produktu ievešana, kas ir noteikta koncesijās saskaņā ar šo protokolu, rada nopietnas Kopienas tirgu svārstības atbilstoši Nolīguma 25. panta nozīmei, abas Puses nekavējoties konsultējas, lai rastu atbilstošu risinājumu. Līdz šāda risinājuma atrašanai Kopiena drīkst veikt visus pasākumus, ko tā uzskata par vajadzīgiem.

6. pants

Marokas izcelsmes vīnam, kam ir reģistrēta izcelsmes norāde, pievieno vai nu izcelsmes vietas sertifikātu saskaņā ar šā protokola 1.B pielikumā norādīto paraugu, vai VI1 vai VI2 dokumentu ar piezīmēm atbilstoši 25. pantam Komisijas Regulā (EK) Nr. 883/2001 par sertifikātiem un analīzēm, kas vajadzīgas vīna, vīnogu sulas un vīnogu misas ievešanai.

--------------------------------------------------

1.A PIELIKUMS

KN kods | Preču apraksts | MEN muitas nodokļa samazinājums (%) | Tarifu kvota (tīrais svars tonnās) | MFN muitas nodokļa samazinājums, kas pārsniedz spēkā esošo tarifa kvotu (%) | Īpaši noteikumi |

A | B | C | D |

01019019 | Zirgi, kas nav paredzēti kaušanai | 100 | | | |

ex0204 | Svaiga, dzesināta vai saldēta kazu un aitu gaļa, kas nav mājas aitu gaļa | 100 | | | |

020500 | Svaiga, dzesināta vai saldēta zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu gaļa | 100 | | | |

0208 | Citāda svaiga, dzesināta vai saldēta gaļa un subprodukti | 100 | | | |

ex0602 | Citi veģetējoši augi (ieskaitot to saknes), spraudeņi un potzari, micēlijs, izņemot rozes | 100 | | | |

ex060240 | Rozes, potētas vai nepotētas, izņemot spraudeņus | 100 | | | |

060310 | Nogriezti ziedi un ziedu pumpuri, svaigi | 100 | 3 000 | — | 1. panta 4. punkts |

06031010 | Rozes, no 15. oktobra līdz 31. maijam |

06031020 | Neļķes, no 15. oktobra līdz 31. maijam |

06031040 | Gladiolas, no 15. oktobra līdz 31. maijam |

06031050 | Krizantēmas, no 15. oktobra līdz 31. maijam |

06031030 | Orhidejas, no 15. oktobra līdz 14. maijam | 100 | 2 000 | — | 1. panta 4. punkts |

06031080 | Citi ziedi, no 15. oktobra līdz 14. maijam |

ex07019050ex07019090 | Jaunie kartupeļi, no 1. decembra līdz 30. aprīlim | 100 | 120 000 | 40 | 1. panta 4. punkts |

07020000 | Svaigi vai dzesināti tomāti, no 1. oktobra līdz 31. maijam | | | 60 | 2. pants |

07020000 | Svaigi vai dzesināti tomāti, no 1. jūnija līdz 30. septembrim | 60 | | | |

ex07031011 | Svaigi vai dzesināti sīpoli, no 15. februāra līdz 15. maijam | 100 | 8 000 | 60 | 1. panta 4. punkts |

0703101907099090 | Savvaļas sīpoli (Muscari comosum), no 15. februāra līdz 15. maijam | | | | |

07031090 | Svaigas vai dzesinātas šalotes | 100 | 1 000 | — | 1. panta 4. punkts |

07032000 | Svaigi vai dzesināti ķiploki | | | | |

07039000 | Svaigi vai dzesināti puravi un citi sīpolu dārzeņi | | | | |

ex0704 | Svaigi vai dzesināti galviņkāposti, puķkāposti, lapu kāposti, kolrābji un tamlīdzīgi pārtikā lietojami kāpostaugi, izņemot Ķīnas kāpostus | 100 | 500 | — | 1. panta 4. punkts |

ex07049090 | Svaigi vai dzesināti Ķīnas kāposti | 100 | 200 | — | 1. panta 4. punkts |

07051100 | Svaigi vai dzesināti galviņsalāti | 100 | 200 | — | 1. panta 4. punkts |

07051900 | Svaigi vai dzesināti dārza salāti (Lactuca sativa), izņemot galviņsalātus | 100 | 600 | — | 1. panta 4. punkts |

07052900 | Svaigi vai dzesināti cigoriņi (Cichonum spp.), izņemot lapu cigoriņus (Chicorum intybus var. foliosum) |

07061000 | Svaigi vai dzesināti burkāni un lauka rāceņi |

070690 | Galda bietes, auzu saknes, sakņu selerijas, redīsi un tamlīdzīgi pārtikā lietojami sakņaugi, svaigi vai dzesināti |

07070005 | Svaigi vai dzesināti gurķi, no 1. novembra līdz 31. maijam | | | | 3. pants |

07070005 | Svaigi vai dzesināti gurķi, no 1. jūnija līdz 31. oktobrim | 100 | | | |

07070090 | Svaigi vai dzesināti kornišoni | 100 | 100 | — | 1. panta 4. punkts |

07081000 | Svaigi vai dzesināti zirņi (pisum sativum), no 1. oktobra līdz 30. aprīlim | 100 | | | |

07082000 | Pupas un pupiņas (Vigna spp. Phaseolus spp.), svaigas vai dzesinātas, no 1. novembra līdz 31. maijam | 100 | | | |

07091000 | Svaigi vai dzesināti artišoki, no 1. novembra līdz 31. decembrim | | | 30 | 3. pants |

07091000 | Svaigi vai dzesināti artišoki, no 1. oktobra līdz 31. oktobrim un no 1. janvāra līdz 31. martam | 100 | | | |

07092000 | Svaigi vai dzesināti sparģeļi, no 1. oktobra līdz 31. maijam | 100 | | | |

07093000 | Svaigi vai dzesināti baklažāni, no 1. decembra līdz 30. aprīlim | 100 | | | |

07094000 | Svaigas vai dzesinātas selerijas, kas nav sakņu selerijas | 100 | 9 000 | — | 1. panta 4. punkts |

ex07095100 | Svaigas vai dzesinātas atmatenes, izņemot šampinjonus |

07095910 | Svaigas vai dzesinātas gailenes |

07095930 | Svaigas vai dzesinātas samtbekas |

ex07095990 | Citas svaigas vai dzesinātas sēnes, kas nav šampinjoni |

07097000 | Svaigi vai dzesināti spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza balodene (dārza spināti) |

07096010 | Svaigi vai dzesināti dārzeņpipari un Jamaikas pipari | 100 | | | |

07096099 | Citi svaigi vai dzesināti Capsicum vai Pimenta ģints augļi, no 15. novembra līdz 30. jūnijam | 100 | | | |

07099010 | Svaigi vai dzesināti salātu dārzeņi, kas nav dārza salāti (Lactuca sativa) un cigoriņi (Chichorium spp.) | 100 | | | |

07099031 | Svaigas vai dzesinātas olīvas, kas nav paredzētas eļļas ražošanai | 100 | | | |

07099039 | Citas svaigas vai dzesinātas olīvas | 100 | | | |

07099040 | Svaigi vai dzesināti kaperi | 100 | | | |

07099060 | Svaiga vai dzesināta cukurkukurūza | 100 | | | |

07099070 | Svaigi vai dzesināti cukini, no 1. oktobra līdz 20. aprīlim | | | | 3. pants |

07099070 | Svaigi vai dzesināti cukini, no 21. aprīļa līdz 31. maijam | 60 | | | |

ex07099090 | Svaigas vai dzesinātas okras, no 15. februāra līdz 15. jūnijam | 100 | | | |

ex0710 | Saldēti dārzeņi, kas nav zirņi un citi Capsicum vai Pimenta ģints augļi | 100 | 10 000 | | 1. panta 4. punkts |

ex0710210007102900 | Saldēti zirņi, kas pirms tam ir termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī | 100 | | | |

07108059 | Saldēti Capsicum vai Pimenta ģints augļi, termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī (izņemot dārzeņpiparus) | 100 | | | |

07112010 | Īslaicīgai glabāšanai konservētas olīvas, bet nederīgas tūlītējai lietošanai pārtikā un eļļas ražošanai | 100 | | | |

07113000 | Kaperi, konservēti pagaidu glabāšanai, bet nederīgi tūlītējai lietošanai pārtikā | 100 | | | |

07114000071151000711590007119030071190500711908007119090 | Gurķi un kornišoni, sēnes, trifeles, cukurkukurūza, sīpoli un citi dārzeņi (izņemot Jamaikas piparus) un dārzeņu maisījumi, kas ir iekonservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram, izmantojot sēra dioksīda gāzi, sālījumu, sērūdeni vai citu konservējošu šķīdumu), bet nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā | 100 | 600 | — | 1. panta 4. punkts |

07119010 | Iekonservēti īslaicīgai glabāšanai, bet nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā Capsicum ģints vai Pimenta ģints augļi, izņemot dārzeņpiparus vai Jamaikas piparus | 100 | | | |

ex0712 | Kaltēti dārzeņi, izņemot sīpolus un olīvas | 100 | 2 000 | — | 1. panta 4. punkts |

ex07135000 | Sēšanai paredzētas cūku pupas un sīksēklu un vidējrupjsēklu pupas | 100 | | | |

ex0713500007139090 | Cūku pupas, sīksēklu un vidējrupjsēklu pupas un citi pākšu dārzeņi, kas nav paredzēti sēšanai | 100 | | | |

08041000 | Dateles tiešajā iesaiņojumā ar tīrsvaru, kas nepārsniedz 35 kg | 100 | | | |

080420 | Vīģes | 100 | | | |

08044000 | Avokado | 100 | | | |

ex080510 | Svaigi apelsīni, no 1. decembra līdz 31. maijam | | | 80 | 3. pants |

ex080510 | Svaigi apelsīni, no 1. jūnija līdz 30. novembrim | 100 | | | |

ex08051080 | Apelsīni, izņemot svaigos | 100 | | | |

ex08052010 | Svaigi klementīni, no 1. novembra līdz februāra beigām | | | 800 | 3. pants |

ex08052010 | Svaigi klementīni, no 1. marta līdz 31. oktobrim | 100 | | | |

ex08052030ex08052050ex0805207008052090 | Svaigi mandarīni (tajā skaitā tanžerīni un sacumas); svaigi vilkingi un līdzīgi citrusu hibrīdi | 100 | | | |

08054000 | Svaigi vai žāvēti greipfrūti | 100 | | | |

ex08055010 | Svaigi citroni | 100 | | | |

ex080550 | Citroni un laimi, izņemot svaigos | 100 | | | |

ex08061010 | Svaigas galda vīnogas, no 1. novembra līdz 31. jūlijam | 100 | | | |

08071100 | Svaigi arbūzi, no 1. janvāra līdz 15. jūnijam | 100 | | | |

08071900 | Svaigas melones no 15. oktobra līdz 31. maijam | 100 | | | |

08082090 | Svaigas cidonijas | 100 | 1 000 | 50 | |

08091000 | Svaigas aprikozes | 100 | 3 500 | — | 1. panta 4. punkts |

080920 | Svaigi ķirši |

080930 | Svaigi persiki un nektarīni |

08094005 | Svaigas plūmes, no 1. novembra līdz 30. jūnijam | 100 | | | |

08101000 | Svaigas zemenes, no 1. novembra līdz 31. martam | 100 | | | |

08102010 | Svaigas avenes, no 15. maija līdz 15. jūlijam | 100 | | | |

08105000 | Svaigi kivi, no 1. janvāra līdz 30. aprīlim | 100 | 250 | — | 1. panta 4. punkts |

ex08109095 | Svaigi granātāboli | 100 | | | |

ex08109095 | Svaigas indiešu vīģes un medlari | 100 | | | |

ex0811 | Saldēti augļi, termiski neapstrādāti, ne tvaicējot ne vārot ūdenī, bez cukura piedevas | 100 | | | |

ex08129020 | Smalcināti apelsīni, īslaicīgai glabāšanai | 100 | | | |

ex08129099 | Citi smalcināti citrusaugļi, īslaicīgai glabāšanai | 100 | | | |

08131000 | Žāvētas aprikozes | 100 | | | |

08134010 | Žāvēti persiki un nektarīni | 100 | | | |

08134050 | Žāvētas papaijas | 100 | | | |

08134095 | Citi žāvēti augļi | 100 | | | |

0813501208135015 | Žāvētu augļu maisījumi, izņemot žāvētas plūmes | 100 | | | |

09041200 | Drupināti vai malti pipari | 100 | | | |

09042090 | Drupināti vai malti Capsicum vai Pimenta ģints augļi | 100 | | | |

0910 | Ingvers, safrāns, garā kurkuma, mārsils, lauru lapas, karijs un citas garšvielas | 100 | | | |

12099190 | Citu dārzeņu sēklas | 100 | | | |

12099999 | Citas sējamas sēklas vai augļi | 100 | | | |

12119030 | Tonkas pupas | 100 | | | |

121210 | Ceratoniju augļi, tajā skaitā ceratoniju sēklas | 100 | | | |

ex130220 | Pektīni un pektināti | 25 | | | |

1509 | Olīveļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām | 100 | 3 500 | — | 1. panta 4. punkts |

1510 | Citas eļļas un to frakcijas, kas iegūtas tikai no olīvām, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, to skaitā šo eļļu vai frakciju maisījumi ar eļļām vai frakcijām, kas iekļautas pozīcijā Nr. 1509 |

ex20011000 | Gurķi, sagatavoti vai konservēti ar etiķi vai etiķskābi, bez cukura piedevas | 100 | | | |

ex20011000 | Kornišoni, sagatavoti vai konservēti ar etiķi vai etiķskābi | 100 | 10000 sausā tīrsvara | — | 1. panta 4. punkts |

ex20019093 | Sīpoli, sagatavoti vai konservēti ar etiķi vai etiķskābi, bez cukura piedevas | 100 | | | |

20019020 | Capsicum ģints dārzeņi, izņemot dārzeņpiparus vai Jamaikas piparus, sagatavoti vai iekonservēti ar etiķi vai etiķskābi | 100 | | | |

ex20019050 | Sēnes, sagatavotas vai konservētas ar etiķi vai etiķskābi, bez cukura piedevas | 100 | | | |

ex20019065 | Olīvas, sagatavotas vai konservētas ar etiķi vai etiķskābi, bez cukura piedevas | 100 | | | |

ex20019070 | Dārzeņpipari vai Jamaikas pipari, sagatavoti vai konservēti ar etiķi vai etiķskābi, bez cukura piedevas | 100 | | | |

ex20019075 | Galda bietes, sagatavotas vai konservētas ar etiķi vai etiķskābi, bez cukura piedevas | 100 | | | |

ex20019085 | Sarkanie galviņkāposti, sagatavoti vai konservēti ar etiķi vai etiķskābi, bez cukura piedevas | 100 | | | |

ex20019096 | Citi dārzeņi, augļi rieksti un citas ēdamas augu daļas, sagatavotas vai konservētas ar etiķi vai etiķskābi, bez cukura piedevas | 100 | | | |

20021010 | Mizoti tomāti | 100 | | | |

200290 | Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti tomāti (bet ne veseli vai gabalos) | 100 | 2 000 | — | 1. panta 4. punkts |

2003102020031030 | Atmatenes, sagatavotas vai konservētas bez etiķa vai etiķskābes | 100 | | | |

20032000 | Trifeles, sagatavotas vai konservētas bez etiķa vai etiķskābes | 100 | | | |

20039000 | Citas sēnes, sagatavotas vai konservētas bez etiķa vai etiķskābes | 100 | | | |

20041099 | Citi saldēti kartupeļi, sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes | 100 | | | |

ex20049030 | Saldēti kaperi un olīvas, sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes | 100 | | | |

20049050 | Zaļās pupiņas un saldēti zirņi (Pisum sativum), sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes | 100 | 10 500 | 20 | 1. panta 4. punkts |

20054000 | Nesaldēti zirņi (Pisum Sativum), sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes |

20055900 | Citas nesaldētas pupas un pupiņas, sagatavotas vai konservētas bez etiķa vai etiķskābes |

20049098 | Citi saldēti dārzeņi, sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes | 100 | | | |

20051000 | Citi nesaldēti homogenizēti dārzeņi, sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes | 100 | | | |

20052020 | Kartupeļi plānās šķēlītēs, apcepti, sālīti un nesālīti, aromatizēti un nearomatizēti, hermētiski noslēgtā iesaiņojumā, piemēroti tūlītējam patēriņam | 100 | | | |

20052080 | Citādi nesaldēti kartupeļi, sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes | 100 | | | |

20055100 | Nesaldētas pupas un pupiņas bez pākstīm, sagatavotas vai konservētas bez etiķa vai etiķskābes | 100 | | | |

20056000 | Nesaldēti sparģeļi, sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes | 100 | | | |

200570 | Nesaldētas olīvas, sagatavotas vai konservētas bez etiķa vai etiķskābes | 100 | | | |

20059010 | Nesaldēti Capsicum ģints dārzeņi, izņemot dārzeņpiparus vai Jamaikas piparus, sagatavoti vai iekonservēti bez etiķa vai etiķskābes | 100 | | | |

20059030 | Nesaldēti kaperi, sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes | 100 | | | |

20059050 | Nesaldēti artišoki, sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes | 100 | | | |

20059060 | Nesaldēti burkāni, sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes | 100 | | | |

20059070 | Nesaldētu dārzeņu maisījums, sagatavots vai konservēts bez etiķa vai etiķskābes | 100 | | | |

20059080 | Citi nesaldēti dārzeņi, sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes | 100 | | | |

20071091 | Tropu augļu homogenizēti produkti | 100 | | | |

20071099 | Citi homogenizēti produkti | 100 | | | |

20079190 | Citi citrusaugļi | 100 | | | |

20079991 | Ābolu biezeņi un kompoti | 100 | | | |

20079998 | Citi džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un augļu vai riekstu pastas | 100 | | | |

2008305120083071ex20083090 | Greipfrūta daiviņas | 80 | | | |

Sasmalcināti mandarīni (tajā skaitā tanžerīni un sacumas); sasmalcināti klementīni, vilkingi un tamlīdzīgi citrusaugļu hibrīdi

ex20083055 | –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru no 1 kg | 100 | | | |

ex20083075 | –tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg | 80 | | | |

ex2008305920083079 | Sasmalcināti apelsīni un citroni | 80 | | | |

ex20083090 | Sasmalcināti citrusaugļi | 80 | | | |

ex20083090 | Citrusaugļu mīkstums | 40 | | | |

2008506120085069 | Bez spirta piedevas sagatavotas vai konservētas aprikozes ar cukura piedevu, tiešajā iesaiņojumā ar tīro svaru no 1 kg | 100 | 10 000 | 20 | 1. panta 4. punkts |

2008507120085079 | Bez spirta piedevas sagatavotas vai konservētas aprikozes ar cukura piedevu, tiešajā iesaiņojumā ar tīro svaru līdz 1 kg | 100 | 5 000 | — | 1. panta 4. punkts |

ex2008509220085094 | Bez spirta un cukura piedevas sagatavotas vai konservētas aprikožu pusītes tiešajā iesaiņojumā ar tīro svaru no 4,5 kg | 100 | | | |

ex2008509220085094 | Bez spirta un cukura piedevas sagatavots vai konservēts aprikožu mīkstums tiešajā iesaiņojumā ar tīro svaru no 4,5 kg | 100 | 10 000 | 50 | 1. panta 4. punkts |

ex20085099 | Bez spirta vai cukura piedevas sagatavotas vai konservētas aprikozes iesaiņojumā ar tīro svaru līdz 4,5 kg | 100 | 7 200 | 50 | 1. panta 4. punkts |

20087099 | Bez spirta vai cukura piedevas sagatavotas vai konservētas persiku un nektarīnu pusītes tiešajā iesaiņojumā ar tīro svaru līdz 4,5 kg |

ex20087092ex20087094 | Bez spirta vai cukura piedevas sagatavotas vai konservētas persiku un nektarīnu pusītes tiešajā iesaiņojumā ar tīro svaru no 4,5 kg | 50 | | | |

200892512008925920089272200892742008927620089278 | Augļu maisījumi bez spirta piedevas, bet ar cukura piedevu | 100 | 100 | 55 | panta 4. punkts 1. |

20091120091200200919 | Apelsīnu sula | 100 | 50 000 | 70 | panta 4. punkts 1. |

2009210020092911200929192009299120092999 | Greipfrūtu sula | 100 | 1 000 | 70 | panta 4. punkts 1. |

2009391120093919 | Pārējo citrusaugļu sula | 100 | | | |

ex20093111ex20093119ex20093931ex20093939 | Pārējo citrusaugļu sula, izņemot citronu sulu | 100 | | | |

ex2204 | Svaigu vīnogu vīns | 100 | 95200 hl | — | 1. panta 4. punkts |

ex22042179ex22042180ex22042183ex22042184 | Vīni, kuriem ir kāds no šiem izcelsmes apzīmējumiem: Berkane, Sai's, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour un Zennata ar faktisko spirta koncentrāciju ne vairāk par 15 tilp. %, 2 l vai mazākā tarā | 100 | 56000 hl | — | 1. panta 4. punkts |

ex2302 | Klijas, atsijas un citādas atliekas, granulētas vai negranulētas, kas iegūtas, sijājot, maļot vai citādi apstrādājot labības graudus vai pākšaugus, kuri nav kukurūza vai rīsi | 100 | | | |

--------------------------------------------------

1.B PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Protokols Nr. 3

par režīmiem, kas piemērojami Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktu ievedumiem Marokā

1. pants

1. Ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami šā protokola pielikumā uzskaitīto Kopienas izcelsmes produktu ievešanai Marokā, atbilst pielikuma A kolonnā noteiktajiem. Secīgus nodokļu samazinājumus, kas noteikti šajā nolīgumā, piemēro atbilstoši procentiem, kas norādīti C, E, G, I un K kolonnās attiecībā uz daudzumiem, uz kuriem attiecas tarifu kvotas, kas norādītas B, D, F, H un J kolonnā.

2. Neierobežojot 3. punktu, ja jebkādus erga omnes tarifu samazinājumus piemēro pēc tam, kad šis nolīgums ir parakstīts, samazinātais nodoklis aizstāj 1. punkta vajadzībām pielikuma A kolonnā norādīto nodokli no dienas, kad minēto samazinājumu piemēro.

3. Produktiem ar KN kodu ex10019099, kas norādīti pielikumā, A kolonnā noteiktais nodoklis ir tas, ko piemēro no 2003. gada 1. oktobra, un to atstāj tādā pašā līmenī vai zem tā, aprēķinot tarifu samazinājumu.

Ja attiecīgo nodokli vēlāk samazina, pamatojoties uz erga omnes, C, E, G, I un K kolonnās norādītie procenti arī tiek atbilstoši koriģēti saskaņā ar šādiem noteikumiem:

- ja nodokli samazina, pamatojoties uz erga omnes, par katru samazinājuma procenta punktu attiecīgā kolonnā norādītos procentus palielina par 0,275 %;

- ja nodokli vēlāk palielina, pamatojoties uz erga omnes, par katru palielinājuma procenta punktu attiecīgā kolonnā norādītos procentus samazina par 0,275 %;

- ja nodokli atkal koriģē uz augšu vai uz leju, procentus, kas iegūti, piemērojot iepriekšējos ievilkumos minēto, koriģē, izmantojot atbilstošo formulu.

2. pants

1. Graudaugu produktiem ar KN kodu ex10019099 tarifu kvotu nosaka atbilstoši pielikuma 2. lapaspuses zemsvītras piezīmē noteiktajam, pamatojoties uz Marokas izlaidi attiecīgajā gadā, ko provizoriski aprēķinājušas un maijā publicējušas Marokas attiecīgās iestādes. Kvotu, ja nepieciešams, koriģēs jūlija beigās, ievērojot paziņojumus no Marokas iestādēm, kuras noteiks galīgo Marokas izlaides apjomu. Taču jebkādu šādu korekciju rezultāts ir vēlreiz jākoriģē, abām Pusēm vienojoties vai nu par 5 % pielikumu, vai samazinājumu, atkarībā no panāktās vienošanās konsultācijās, kas minētas šā panta 2. punktā.

Iepriekš minēto tarifu kvotu nepiemēro jūnijā un jūlijā. Konsultācijās, kas paredzētas nākamajā punktā, Puses vienojas apsvērt, vai pagarināt termiņu, ievērojot Marokas tirgus prognozes. Tomēr neviens termiņa pagarinājums nedrīkst būt ilgāks par 31. augustu.

2. Šā panta 1. punktā norādīto noteikumu pārvaldīšanas nolūkā un, lai nodrošinātu piegādes Marokas tirgum, kā arī minētā tirgus stabilitāti un uzturēšanu un lai stabilizētu cenas Marokas tirgū, un aizsargātu ierastās tirdzniecības plūsmas, graudaugu produktu sektorā piemēro šādus sadarbības pasākumus.

Pirms katra tirdzniecības gada sākuma, ne vēlāk kā maija otrajā pusē, Puses konsultējas.

Konsultāciju nolūks ir apspriest graudaugu produktu tirgus stāvokli, jo īpaši prognozes attiecībā uz Marokas parasto kviešu ražošanu, krājumiem, patēriņu, ražotāju un eksporta cenām un iespējamo tirgus attīstību, kā arī iespējas piedāvājumu samērot ar pieprasījumu.

3. Ja pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Maroka kādai trešai valstij piešķir lielāku tarifu samazinājumu graudaugu produktiem ar KN kodu ex10019099 , pamatojoties uz starptautisku nolīgumu, Maroka apņemas kā autonomu pasākumu tādu pašu tarifu samazinājumu piešķirt Kopienai.

3. pants

Neierobežojot citus šā nolīguma noteikumus, ja, ņemot vērā lauksaimniecības tirgu īpašo jutīgumu, minēto Kopienas produktu ievešana, kas ir noteikta koncesijās saskaņā ar šo protokolu, rada nopietnas Marokas tirgus svārstības atbilstoši Nolīguma 25. panta nozīmei, abas Puses nekavējoties konsultējas, lai rastu atbilstošu risinājumu. Līdz šāda risinājuma atrašanai Maroka drīkst veikt visus pasākumus, ko tā uzskata par vajadzīgiem.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

() Šo likmi piemēro muitas vērtībai. Ja deklarētā vērtība ir zem MAD3500/tonnā, starpībai starp noteikto slieksni (MAD3500/tonnā) un deklarēto vērtību piemēro 123 % ievedmuitas nodokli.

KN kods | Produkta apraksts | Ievedmuitas nodoklis (%) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 un turpmākos gados |

| AKvota (tonnas) | Ievedmuitas nodokļa samazinājums (%) | Kvota (tonnas) | Ievedmuitas nodokļa samazinājums (%) | Kvota (tonnas) | Ievedmuitas nodokļa samazinājums (%) | Kvota (tonnas) | Ievedmuitas nodokļa samazinājums (%) | Kvota (tonnas) | Ievedmuitas nodokļa samazinājums (%) |

B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |

ex010210 | Tīršķirnes liellopu vaislinieki (izņemot govis) | 2,5 | 5000 | 100,0 | 5000 | 100,0 | 5000 | 100,0 | 5000 | 100,0 | 5000 | 100,0 |

010511 | Callus domesticus sugas vistas un gaiļi, kuru svars nepārsniedz 185 g | 2,5 | 600 | 100,0 | 600 | 100,0 | 600 | 100,0 | 600 | 100,0 | 600 | 100,0 |

ex020220 | Saldēti liellopu gaļas izcirtņi ar kauliem, izņemot kompensētās liemeņa ceturtdaļas | 254,0 | 4000 | 82,3 | 4000 | 82,3 | 4000 | 82,3 | 4000 | 82,3 | 4000 | 82,3 |

020712 | Nesadalīti, saldēti Callus domesticus šķirnes gaiļi un vistas | 110,0 | 200 | 27,3 | 200 | 27,3 | 200 | 27,3 | 200 | 27,3 | 200 | 27,3 |

ex02072710 | Saldēti, malti tītaru bezkaula izcirtņi | 60,0 | 770 | 36,7 | 770 | 36,7 | 840 | 40,0 | 910 | 43,3 | 1000 | 46,7 |

02072730 | Saldēti, veseli tītaru spārni ar spārnu galiem vai bez tiem | | | | | | | | | | | |

02072750 | Saldētas tītaru krūtiņas un to izcirtņi ar kauliem | | | | | | | | | | | |

02072760 | Saldēti tītaru stilbiņi un to izcirtņi ar kauliem | 110,0 | 60 | 13,6 | 70 | 13,6 | 80 | 18,2 | 90 | 22,7 | 100 | 27,3 |

02072770 | Saldētas tītaru kājas un to izcirtņi ar kauliem, kas nav stilbiņi un to izcirtņi | | | | | | | | | | | |

02072780 | Citi saldēti tītaru izcirtņi ar kauliem | | | | | | | | | | | |

040130 | Krējums ar tauku saturu vairāk nekā 6 % no svara | 109,0 | 1000 | 88,5 | 1000 | 88,5 | 1000 | 88,5 | 1000 | 88,5 | 1000 | 88,5 |

04021011 | Piens un krējums pulverī, granulās vai citā sausā veidā, ar tauku saturu, kas nepārsniedz 1,5 % no svara, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, tiešā iesaiņojumā ar neto svaru līdz 2,5 kg | 109,0 | 4000 | 72,5 | 4000 | 72,5 | 4300 | 72,5 | 4600 | 72,5 | 4800 | 72,5 |

04021019 | Piens un krējums pulverī, granulās vai citā sausā veidā ar tauku saturu, kas nepārsniedz 1,5 % no svara, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, tiešā iesaiņojumā ar neto svaru no 2,5 kg | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

04022111 | Piens un krējums pulverī, granulās vai citā sausā veidā ar tauku saturu, kas pārsniedz 1,5 % no svara, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, tiešā iesaiņojumā ar neto svaru līdz 2,5 kg | 109,0 | 3200 | 20,2 | 3200 | 20,2 | 3200 | 20,2 | 3200 | 20,2 | 3200 | 20,2 |

04022119 | Piens un krējums pulverī, granulās vai citā sausā veidā ar tauku saturu, kas ir lielāks par 11 % no svara, bet nepārsniedz 27 %, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, tiešā iesaiņojumā ar neto svaru no 2,5 kg |

04022191 | Piens un krējums pulverī, granulās vai citā sausā veidā ar tauku saturu, kas pārsniedz 27 % no svara, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, tiešā iesaiņojumā ar neto svaru līdz 2,5 kg |

04022199 | Piens un krējums pulverī, granulās vai citā sausā veidā ar tauku saturu, kas pārsniedz 27 % no svara, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, tiešā iesaiņojumā ar neto svaru no 2,5 kg |

04029131 | Iebiezināts piens un krējums bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, ar tauku saturu, kas ir lielāks par 8 % no svara, bet nepārsniedz 10 %, tiešā iesaiņojumā ar neto svaru līdz 2,5 kg (izņemot pienu un krējumu pulverī, granulās vai citā sausā veidā, ar tauku saturu, kas ir lielāks par 1,5 % no svara) | 109,0 | 2600 | 24,8 | 2600 | 24,8 | 2600 | 29,4 | 2600 | 33,9 | 2600 | 38,6 |

04029159 | Iebiezināts piens un krējums bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, ar tauku saturu, kas ir lielāks par 10 % no svara, bet nepārsniedz 45 %, tiešā iesaiņojumā ar neto svaru no 2,5 kg (izņemot pienu un krējumu pulverī, granulās vai citā sausā veidā, ar tauku saturu, kas ir lielāks par 1,5 % no svara) |

04029199 | Iebiezināts piens un krējums bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, ar tauku saturu, kas ir lielāks par 45 % no svara, tiešā iesaiņojumā ar neto svaru no 2,5 kg (izņemot pienu un krējumu pulverī, granulās vai citā sausā veidā, ar tauku saturu, kas ir lielāks par 1,5 % no svara) |

040299 | Iebiezināts piens un krējums, kas satur cukura vai citu saldinātāju piedevu | 109,0 | 1000 | 90,9 | 1000 | 90,9 | 1000 | 90,9 | 1000 | 90,9 | 1000 | 90,9 |

040390110403901904039031040390390403905104039059 | Paniņas, raudzēts piens un krējums, kefīrs un cits fermentēts vai skābēts piens, un krējums, kas nav aromatizēts un nesatur augļu, riekstu vai kakao piedevu | 109,0 | 300 | 74,3 | 300 | 74,3 | 300 | 76,1 | 300 | 78,0 | 300 | 79,8 |

040410 | Sūkalas un pārveidotās sūkalas, arī iebiezinātas vai ar cukuru vai citiem saldinātājiem | 17,5 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 |

040510 | Sviests | 32,5 | 8200 | 69,2 | 8200 | 69,2 | 8500 | 69,2 | 8700 | 69,2 | 9000 | 69,2 |

04052000 | Ziežamie piena produkti | 50,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |

04059000 | Citi no piena iegūti tauki un eļļas | 17,5 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |

040620 | Visu veidu rīvētie sieri vai siera pulveri | 75,0 | 100 | 41,3 | 100 | 41,3 | 100 | 49,3 | 100 | 57,3 | 100 | 65,3 |

040630 | Kausētais siers, kas nav rīvēts vai saberzts pulverī | 75,0 | 100 | 41,3 | 100 | 41,3 | 100 | 49,3 | 100 | 57,3 | 100 | 65,3 |

040640 | Zilie sieri | 75,0 | 100 | 41,3 | 100 | 41,3 | 100 | 49,3 | 100 | 57,3 | 100 | 65,3 |

ex040690 | Citi sieri, izņemot kausēšanai paredzētu sieru ar KN kodu 04069001 | 75,0 | 1000 | 52,0 | 1000 | 52,0 | 1000 | 57,0 | 1000 | 62,0 | 1000 | 68,0 |

04069001 | Citi kausēšanai paredzēti sieri | 17,5 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 |

04070019 | Inkubējamas mājputnu olas (izņemot tītara vai zoss olas) | 52,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 |

04089980 | Putnu olas bez čaumalām, svaigas, tvaicētas vai vārītas ūdenī, formētas, saldētas vai citādi konservētas, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, derīgas lietošanai pārtikā (izņemot olu pulveri un olu dzeltenumus) | 50,0 | 60 | 50,0 | 60 | 50,0 | 70 | 50,0 | 80 | 50,0 | 90 | 50,0 |

04090000 | Dabiskais medus | 50,0 | 100 | 30,0 | 100 | 30,0 | 100 | 30,0 | 100 | 30,0 | 100 | 30,0 |

05040000 | Dzīvnieku (izņemot zivju) zarnas, pūšļi un kuņģi vai to gabali | 32,5 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1200 | 100,0 | 1400 | 100,0 | 1600 | 100,0 |

50 |

52 |

0601 | Sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi veģetatīvā miera stāvoklī, veģetējoši vai ziedos; cigoriņu augi un saknes, izņemot pozīcijā Nr. 1212 minētās saknes | 17,5 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 |

32,5 |

50 |

060220 | Ēdamu augļu vai riekstu koki un krūmi, arī potēti, vīnstīgas, potētas vai apsakņotas | 2,5 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 |

17,5 |

50 |

06029030 | Dārzeņu un zemeņu stādi | 17,5 | 1150 | 100,0 | 1150 | 100,0 | 1300 | 100,0 | 1450 | 100,0 | 1600 | 100,0 |

06029045 | Āra apsakņoti spraudeņi un koku un krūmu stādi (izņemot augļu, riekstu un meža koku stādus) | 50,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

06029099 | Citi dzīvi telpaugi (izņemot apsakņotus spraudeņus, stādus un pumpurojošus vai ziedošus ziedaugus) | 17,5 | 300 | 42,9 | 300 | 42,9 | 400 | 57,1 | 500 | 71,4 | 600 | 100,0 |

07011000 | Svaigi vai dzesināti sēklas kartupeļi | 40,0 | 50000 | 37,5 | 50000 | 37,5 | 50000 | 37,5 | 50000 | 37,5 | 50000 | 37,5 |

07032000 | Svaigi vai dzesināti ķiploki | 50,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1150 | 100,0 | 1300 | 100,0 | 1500 | 100,0 |

0712905007129090 | Kaltēti, veseli, sagriezti gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcināti vai saberzti, bet tālāk neapstrādāti burkāni un citi dārzeņi un dārzeņu maisījumi | 50,0 | 150 | 50,0 | 150 | 50,0 | 150 | 50,0 | 150 | 50,0 | 150 | 50,0 |

07131010 | Zirņi (Pisum sativum), žāvēti, lobīti, paredzēti sēšanai | 17,5 | 450 | 100,0 | 450 | 100,0 | 450 | 100,0 | 450 | 100,0 | 450 | 100,0 |

07131090 | Zirņi (Pisum sativum), kaltēti, lobīti, vai nu mizoti vai šķelti (izņemot sēklas materiālu) | 50,0 | 350 | 24,0 | 350 | 24,0 | 350 | 28,0 | 350 | 32,0 | 350 | 36,0 |

07133390 | Dārza pupiņas (Phaseolus vulgaris), kaltētas, lobītas, vai nu mizotas vai šķeltas (izņemot sēklas materiālu) | 50,0 | 150 | 50,0 | 150 | 50,0 | 150 | 50,0 | 150 | 50,0 | 150 | 50,0 |

ex07135000 | Cūku pupas (Vicia faba var. major) un sīksēklu un vidējrupjsēklu pupas (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor), kaltētas, lobītas, paredzētas sēšanai | 25,0 | 4200 | 40,0 | 4200 | 50,0 | 4200 | 60,0 | 4200 | 70,0 | 4200 | 80,0 |

07139090 | Citi kaltēti pākšu dārzeņi, lobīti, vai nu mizoti, vai šķelti, izņemot sēklas materiālu | 50,0 | 3600 | 20,0 | 3600 | 20,0 | 3600 | 26,0 | 3600 | 30,0 | 3600 | 42,0 |

08021290 | Mandeles, svaigas vai žāvētas, lobītas (izņemot rūgtās mandeles) | 50,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

08022200 | Lazdu rieksti vai dižlazdu rieksti (Corylus ssp.), svaigi vai kaltēti, lobīti, gan mizoti, gan nemizoti | 50,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

080290 | Citi svaigi vai kaltēti rieksti, arī lobīti vai mizoti | 50,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

08044000 | Svaigi vai kaltēti avokado | 52,0 | 100 | 23,1 | 100 | 23,1 | 100 | 28,8 | 100 | 32,7 | 100 | 44,2 |

080620 | Rozīnes | 52,0 | 100 | 23,1 | 100 | 23,1 | 100 | 28,8 | 100 | 32,7 | 100 | 44,2 |

ex080810 | Svaigi āboli, no 1. februāra līdz 30. aprīlim | 52,0 | 2000 | 100,0 | 2000 | 100,0 | 2000 | 100,0 | 2000 | 100,0 | 2000 | 100,0 |

08082050 | Svaigi bumbieri, no 1. februāra līdz 30. aprīlim | 52,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 |

08105000 | Svaigi kivi | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 |

08132000 | Žāvētas plūmes | 52,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

10011000 | Cietie kvieši, no 1. decembra līdz 31. martam | 75 | 5000 | 25,0 | 5000 | 25,0 | 5000 | 25,0 | 5000 | 25,0 | 5000 | 25,0 |

ex10019099 | Speltas kvieši, parastie kvieši un kviešu un rudzu maisījums, kas nav paredzēts sēšanai | 135 | 10600002. pants | 38,0 | 10600002. pants | 38,0 | 10600002. pants | 38,0 | 10600002. pants | 38,0 | 10600002. pants | 38,0 |

10030010 | Sēklas mieži | 36,0 | 2000 | 100,0 | 2000 | 100,0 | 2000 | 100,0 | 2000 | 100,0 | 2000 | 100,0 |

ex10030090 | Mieži (izņemot sēklas miežus un miežus iesala ražošanai), no 1. decembra līdz 31. martam | 35 | 100000 | 20,0 | 100000 | 20,0 | 100000 | 20,0 | 100000 | 20,0 | 100000 | 20,0 |

ex10030090 | Mieži iesala ražošanai | 35 | 10000 | 100,0 | 10000 | 100,0 | 12000 | 100,0 | 14000 | 100,0 | 16000 | 100,0 |

10040000 | Auzas | 2,5 | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 |

25 |

30 |

100510 | Kukurūzas sēklas | 2,5 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 |

10059000 | Kukurūza, izņemot sēklas | 35 | 2000 | | 2000 | | 2000 | | 2000 | | 2000 | |

10061010 | Nelobīti rīsi, sēklas materiāls | 2,5 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 |

100630 | Daļēji slīpēti vai pilnīgi noslīpēti rīsi, pulēti vai nepulēti, glazēti vai neglazēti | 140 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 |

10070090 | Graudu sorgo (izņemot hibrīda sēklas materiālu) | 25 | 3000 | 100,0 | 3000 | 100,0 | 3000 | 100,0 | 3000 | 100,0 | 3000 | 100,0 |

1107101911071099 | Visu veidu negrauzdēts iesals, izņemot miltu veidā | 40,0 | 5000 | 25,0 | 5000 | 25,0 | 5000 | 25,0 | 5000 | 25,0 | 5000 | 25,0 |

11081200 | Kukurūzas ciete | 32,5 | 800 | 23,1 | 800 | 23,1 | 800 | 23,1 | 800 | 23,1 | 800 | 23,1 |

11081300 | Kartupeļu ciete | 32,5 | 500 | 23,1 | 500 | 23,1 | 500 | 23,1 | 500 | 23,1 | 500 | 23,1 |

ex12059000 | Rapšu vai ripšu sēklas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas, paredzētas drupināšanai | 2,5 | 1250 | 100,0 | 1250 | 100,0 | 1500 | 100,0 | 1750 | 100,0 | 2000 | 100,0 |

12060010 | Saulespuķu sēklas, kas paredzētas sēšanai | 2,5 | 250 | 100,0 | 250 | 100,0 | 250 | 100,0 | 250 | 100,0 | 250 | 100,0 |

ex12060099 | Saulespuķu sēklas, arī sasmalcinātas (izņemot sēklas sēšanai, izlobītas sēklas un sēklas ar pelēkām un baltām strīpām uz čaulas) | 2,5 | 2500 | 100,0 | 2500 | 100,0 | 3000 | 100,0 | 3500 | 100,0 | 4000 | 100,0 |

12075090 | Sinepju sēklas, arī sasmalcinātas (izņemot sēklas materiālu) | 25,0 | 150 | 100,0 | 150 | 100,0 | 150 | 100,0 | 150 | 100,0 | 150 | 100,0 |

12091000 | Cukurbiešu sēklas, kas paredzētas sēšanai | 2,5 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 |

12092100 | Sējas lucernas sēklas, kas paredzētas sēšanai | 2,5 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

120991 | Dārzeņu sēklas, kas paredzētas sēšanai | 2,5 | 1200 | 100,0 | 1200 | 100,0 | 1200 | 100,0 | 1200 | 100,0 | 1200 | 100,0 |

1212101012121091 | Ceratoniju augļi un ceratoniju sēklas, nelobītas, nesmalcinātas un nemaltas | 32,5 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 |

12130000 | Graudaugu salmi un sēnalas, nesagatavotas, arī smalcinātas, maltas, presētas vai granulās | 25-40 | 1150 | 100,0 | 1150 | 100,0 | 1150 | 100,0 | 1150 | 100,0 | 1150 | 100,0 |

1214 | Kāļi, lopbarības bietes (runkuļi), lopbarības saknes, siens, sējas lucerna, āboliņi, sējas esparsetes, lopbarības kāposti, lupīna, vīķi un tamlīdzīgi lopbarības produkti, arī granulu veidā | 2,5 | 61000 | 100,0 | 61000 | 100,0 | 61000 | 100,0 | 61000 | 100,0 | 61000 | 100,0 |

15071090 | Sojas eļļa, arī attīrīta no līmvielām (izņemot sojas eļļu tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, kas nav pārtikas produktu ražošana) | 2,5 | 30000 | 100,0 | 30000 | 100,0 | 30000 | 100,0 | 30000 | 100,0 | 30000 | 100,0 |

ex150790 | Sojas eļļa un tās frakcijas, arī rafinēta, iepakota | 25,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

ex150890 | Zemesriekstu eļļa un tās frakcijas, arī rafinēta, iepakota |

15091090 | Olīveļļa, neapstrādāta, kas nav neapstrādāta spīdīgā olīveļļa | 52,05 | 500 | 32,7 | 500 | 32,7 | 500 | 32,7 | 500 | 32,7 | 500 | 32,7 |

15121191 | Saulespuķu eļļa, neattīrīta (izņemot eļļu tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, kas nav pārtikas produktu ražošana) | 2,5 | 4000 | 100,0 | 4000 | 100,0 | 4000 | 100,0 | 4000 | 100,0 | 4000 | 100,0 |

151411 | Neattīrīta ripšu vai rapšu eļļa | 2,5 | 12500 | 100,0 | 12500 | 100,0 | 15000 | 100,0 | 17500 | 100,0 | 20000 | 100,0 |

ex15141990 | Rapšu vai ripšu eļļa ar zemu erukskābes saturu (negaistošas eļļas ar erukskābes saturu līdz 2 %) un tās frakcijas, arī rafinēta, bet ķīmiski nepārveidota (izņemot neattīrītu eļļu un eļļu tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, kas nav pārtikas produktu ražošana), iepakota | 25,0 | 600 | 100,0 | 600 | 100,0 | 600 | 100,0 | 600 | 100,0 | 600 | 100,0 |

151511 | Neattīrīta linsēklu eļļa | 2,5 | 125 | 100,0 | 125 | 100,0 | 125 | 100,0 | 125 | 100,0 | 125 | 100,0 |

1515904015159059 | Citas neapstrādātas augu eļļas | 2,5 | 50 | 100,0 | 50 | 100,0 | 50 | 100,0 | 75 | 100,0 | 100 | 100,0 |

1515906015159099 | Citas augu eļļas un to frakcijas | 25,0 | 150 | 100,0 | 150 | 100,0 | 150 | 100,0 | 150 | 100,0 | 150 | 100,0 |

ex200290 | Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti tomāti (bet ne veseli vai gabalos), iepakojumos, kuru svars pārsniedz 1 kg | 50,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

200310200390 | Sēnes, kas sagatavotas vai konservētas bez etiķa vai etiķskābes | 50,0 | 200 | 70,0 | 200 | 70,0 | 200 | 80,0 | 200 | 90,0 | 200 | 100,0 |

20041010 | Vārīti kartupeļi, saldēti | 25,0 | 1000 | 60,0 | 1000 | 60,0 | 1000 | 60,0 | 1000 | 60,0 | 1000 | 60,0 |

2005400020055100 | Zirņi (Pisum sativum) un pupas (Vigna spp,. Phaseolus spp.), sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes, nesaldēti | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 |

2005701020057090 | Olīvas, sagatavotas vai konservētas bez etiķa vai etiķskābes, nesaldētas | 50,0 | 100 | 10,0 | 100 | 10,0 | 100 | 20,0 | 100 | 20,0 | 100 | 30,0 |

ex2007101020071091ex20071099200799202007993120079935ex200799392007995120079955ex200799582007999120079993ex20079998 | Augļu ievārījumi, želejas, marmelādes, biezeņi un pastas, kas nav gatavotas no citrusaugļiem, zemenēm un aprikozēm | 50,0 | 150 | 20,0 | 150 | 20,0 | 200 | 30,0 | 250 | 40,0 | 300 | 50,0 |

2008191320081919 | Grauzdētas mandeles un pistācijas, un rieksti un citas sēklas, tajā skaitā sagatavoti vai konservēti maisījumi tiešos iepakojumos, kuru svars ir līdz 1 kg | 50,0 | 100 | 20,0 | 100 | 20,0 | 100 | 30,0 | 100 | 40,0 | 100 | 50,0 |

200870612008707120087079 | Persiki un nektarīni, sagatavoti vai iekonservēti bez spirta piedevas, bet ar cukura piedevu | 50,0 | 150 | 20,0 | 150 | 20,0 | 150 | 30,0 | 150 | 40,0 | 150 | 50,0 |

2009791920097999 | Koncentrēta, neraudzēta ābolu sula, bez spirta piedevas | 50,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 |

ex200980792009808820098099 | Koncentrētas, neraudzētas augļu vai dārzeņu sulas | 50,0 | 500 | 70,0 | 500 | 70,0 | 580 | 80,0 | 660 | 90,0 | 730 | 100,0 |

2009905920099098 | Augļu sulu maisījumi, tajā skaitā nenorūdzis vīnogu vīns un dārzeņu sulas (izņemot ābolu, bumbieru, citrusaugļu, ananāsu un tropu augļu sulu) bez cukura piedevas | 50,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

220410 | Dzirkstošais vīns | 52,0 | 3000 hl | 23,1 | 3000 hl | 23,1 | 3000 hl | 32,7 | 3000 hl | 42,3 | 3000 hl | 53,8 |

220421 | Citi svaigo vīnogu vīni traukos ar 2 l vai mazāku tilpumu | 52,0 | 6000 hl | 23,1 | 6000 hl | 23,1 | 6000 hl | 32,7 | 6000 hl | 42,3 | 6000 hl | 53,8 |

220429 | Citi svaigo vīnogu vīni traukos ar tilpumu no 2 l | 52,0 | 12000 hl | 23,1 | 12000 hl | 23,1 | 12000 hl | 32,7 | 12000 hl | 42,3 | 12000 hl | 53,8 |

2302301023023090 | Klijas, atsijas un citi atlikumi, arī granulēti, kas iegūti sijājot, maļot vai citādi apstrādājot kviešus | 2,5 | 3000 | 100,0 | 3000 | 100,0 | 3500 | 100,0 | 4200 | 100,0 | 5000 | 100,0 |

2302401023024090 | Klijas, atsijas un citi atlikumi, arī granulēti, kas iegūti sijājot, maļot vai citādi apstrādājot citu labību | 2,5 | 12500 | 100,0 | 12500 | 100,0 | 15000 | 100,0 | 17500 | 100,0 | 20000 | 100,0 |

2303201123032018 | Biešu mīkstums | 2,5 | 40000 | 100,0 | 40000 | 100,0 | 50000 | 100,0 | 60000 | 100,0 | 72000 | 100,0 |

23032090 | Cukurniedru rauši un pārējie cukura ražošanas atlikumi (izņemot biešu mīkstumu) | 32,5 | 5000 | 100,0 | 5000 | 100,0 | 5000 | 100,0 | 5000 | 100,0 | 5000 | 100,0 |

230910 | Suņu vai kaķu barība, sagatavota mazumtirdzniecībai | 32,5 | 1000 | 38,5 | 1000 | 38,5 | 1000 | 38,5 | 1000 | 38,5 | 1000 | 38,5 |

ex230990 | Citi līdzīgi izstrādājumi, ko izmanto dzīvnieku barošanai (tikai kuru pamatā ir kokcidiostats, holīns 70, gatavi pārtikas produkti zivīm, antibiotikas, piena aizstājējbarība, kaltēts melasi saturošs biešu mīkstums, atlikumi no cietes ražošanas, kas nav premiksi) | 17,5 | 6000 | 100,0 | 6000 | 100,0 | 9000 | 100,0 | 12000 | 100,0 | 15000 | 100,0 |

ex23099099 | Premiksi, kurus izmanto dzīvnieku barībā | 52,0 | 1000 | 51,9 | 1000 | 51,9 | 1000 | 51,9 | 1000 | 51,9 | 1000 | 51,9 |

24011060 | Saulē kaltēta austrumu tipa tabaka ar neizgrieztu vidējo dzīslu | 17,5 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 300 | 100,0 | 400 | 100,0 | 500 | 100,0 |

24011070 | Ēnā kaltēta tabaka ar neizgrieztu vidējo dzīslu |

24012090 | Tabaka ar daļēji vai pilnīgi izgrieztu vidējo dzīslu, bet tālāk neapstrādāta |

--------------------------------------------------

Kopīgā deklarācija

Ar šo Puses piekrīt pārskatīt situāciju attiecībā uz tarifu atvieglojumiem, kas noteikti ar 3. protokolu, jo īpaši šādiem produktiem: kaulu un augu eļļas un dzīvnieku un augu tauki, kuru KN kodi ir15151910, 15159060, 15159099, 15161090, 15162095, 15162096 un 15162098, un biešu cukurs ar KN kodu 17011290, saskaņā ar mērķi, kurš noteikts Asociācijas līguma 16. pantā.

--------------------------------------------------

Kopīgā deklarācija

Puses atzīmē, ka Marokas Karaliste šo nolīgumu preferenciālo kvotu vajadzībām piemēros, importa licences piešķirot izsoles kārtībā.

Ja izsoles kārtība tiek mainīta vai ja tiek ieviesta tiešo maksājumu sistēma, Puses saskaņā ar Asociācijas līguma 20. pantu piekrīt konsultēties.

--------------------------------------------------