22002A0809(01)Oficiālais Vēstnesis L 213 , 09/08/2002 Lpp. 0030 - 0037


Nolīgums

par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību

EIROPAS KOPIENA, še turpmāk "Kopiena",

no vienas puses, un

INDIJAS REPUBLIKAS VALDĪBA, še turpmāk "Indija",

no otras puses,

še turpmāk "Puses",

ŅEMOT VĒRĀ zinātnes un tehnoloģiju nozīmi to ekonomiskajā un sociālajā attīstībā,

ATZĪSTOT, ka Kopiena un Indija īsteno kopīgas pētījumu un tehnoloģiju programmas vairākās abas Puses interesējošās jomās un ka, Pusēm veicinot turpmāku sadarbību, var rasties abpusējs izdevīgums;

ŅEMOT VĒRĀ, ka ir notikusi aktīva sadarbība un informācijas apmaiņa vairākās zinātnes un pētniecības jomās saskaņā ar Kopienas un Indijas sadarbības nolīgumu partnerattiecību un sadarbības jomā, kurš tika parakstīts 1993. gada 20. decembrī,

ŅEMOT VĒRĀ kopīgo deklarāciju, kas tika pieņemta ES un Indijas augstākā līmeņa apspriedē 2000. gada 28. jūnijā,

TIECOTIES paplašināt sadarbību zinātniski tehnoloģiskās izpētes jomā, lai intensificētu sadarbības pasākumus abas puses interesējošās jomās un veicinātu šādas sadarbības rezultātu izmantošanu Pušu ekonomiskajās un sociālajās interesēs,

IR VIENOJUŠĀS PAR SEKOJOŠO.

1. pants

Mērķis

Puses veicina un sekmē ar izpēti un attīstību saistītos sadarbības pasākumus gan Kopienai, gan Indijai interesējošās jomās.

2. pants

Definīcijas

Šajā Nolīgumā:

a) "sadarbības pasākums" ir jebkurš pasākums, ko Puses realizē vai atbalsta saskaņā ar šo nolīgumu, tai skaitā kopīga izpēte;

b) "informācija" ir kopīgos pētījumos iegūti zinātniskie vai tehniskie dati, attīstības un pētniecības rezultāti vai metodes, kas iegūti(-as) kopīgos pētījumos, kuri notikuši saskaņā ar šo nolīgumu, kā arī jebkuri citi dati, ko dalībnieki, vajadzības gadījumā arī pašas Puses, sadarbības pasākumos uzskata par nepieciešamiem;

c) "intelektuālais īpašums" atbilst definīcijai, kas minēta Stokholmā 1967. gada 14. jūlijā parakstītās Konvencijas par pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas izveidi 2. pantā;

d) "kopīgs pētījums" ir pētījumu, tehnoloģiskās attīstības vai demonstrācijas projekts, kas īstenots ar vienas Puses vai abu Pušu finansiālu atbalstu un ietver sadarbību gan Kopienas, gan Indijas dalībnieku vidū, un ko Puses vai izpildītāji rakstveidā atzinuši par kopīgu pētījumu. Ja finansējumu nodrošina tikai viena Puse, tad pietiek ar šīs Puses un projekta dalībnieka sniegto atzinumu;

e) "dalībnieks" vai "pētniecības iestādes" ir jebkura persona, akadēmiska iestāde, pētniecības institūts vai jebkura cita juridiska persona vai uzņēmums, vai firma, kas dibināta Kopienā vai Indijā un ir iesaistīta sadarbības pasākumos, tai skaitā pašas Puses.

3. pants

Principi

Sadarbība notiek, balstoties uz turpmākajiem principiem:

a) savstarpējs izdevīgums, kura pamatā ir vienlīdzīgi sadalīts izdevīgums;

b) abpusēja piekļuve katras Puses veiktajiem pētniecības un tehnoloģiju attīstības pasākumiem;

c) savlaicīga apmaiņa ar informāciju, kas var ietekmēt sadarbības pasākumus;

d) pienācīga intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība.

4. pants

Sadarbības joma

Sadarbība saskaņā ar šo nolīgumu var aptvert jebkurus pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu projektus, še turpmāk "PTD", kas iekļauti pamatprogrammas pirmajā pasākumu posmā atbilstoši Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 164. pantam, un analoģiskus PTD pasākumus Indijā attiecīgajās zinātnes un tehnoloģiju jomās.

Šis nolīgums neskar Indijas kā jaunattīstības valsts līdzdalību Kopienas veiktajos pētniecības pasākumos, kas paredzēti attīstībai.

5. pants

Sadarbības veidi

Sadarbības pasākumiem var būt šādi veidi:

- Indijas pētniecības iestāžu līdzdalība PTD projektos pamatprogrammas pirmajā pasākumu posmā un līdzvērtīga Kopienā reģistrēto pētniecības iestāžu līdzdalība Indijas projektos līdzīgās PTD jomās. Šo līdzdalību reglamentē katrā Pusē spēkā esošie noteikumi un procedūras,

- kopīgi PTD projekti; kopīgos PTD projektus īsteno pēc dalībnieku izstrādāta tehnoloģiju pārvaldības plāna, kā norādīts pielikumā,

- jau īstenotu PTD projektu apvienošana saskaņā ar procedūrām, ko piemēro katras Puses PTD programmās,

- zinātnieku un tehnisko ekspertu savstarpējās tikšanās un apmaiņa,

- zinātnisko semināru, konferenču, simpoziju un praktisko semināru kopīga rīkošana un ekspertu līdzdalība šajos pasākumos,

- saskaņoti pasākumi, lai izplatītu finansējumu ieguvušo kopīgo PTD projektu rezultātus/apmainītos ar tajos gūto pieredzi,

- iekārtu un materiālu apmaiņa un kopīga izmantošana, ieskaitot vadošās pētniecības iekārtu kopīgu izmantošanu,

- informācijas apmaiņa par praksi, tiesību aktiem, citiem normatīviem aktiem un programmām saistībā ar šajā Nolīgumā paredzēto sadarbību,

- jebkurš cits veids, ko iesaka Koordinācijas komiteja un kas uzskatāms par atbilstošu abu Pušu politikai un izmantotajām procedūrām.

6. pants

Sadarbības pasākumu koordinēšana un veicināšana

a) Saskaņā ar šo Nolīgumu veiktos sadarbības pasākumus no Indijas puses koordinē un veicina Zinātnes un tehnoloģijas ministrija (Zinātnes un tehnoloģijas departaments) un no Kopienas puses — Eiropas Kopienu Komisijas dienesti (Pētniecības ģenerāldirektorāts), kas darbojas kā izpildītāji.

b) Izpildītāji nodibina Zinātniski tehniskās sadarbības koordinācijas komiteju, še turpmāk "Koordinācijas komiteja", kas vada šā nolīguma izpildi; šī komiteja sastāv no abu Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem vienādā skaitā, un tai ir divi līdzpriekšsēdētāji, kas pārstāv abas Puses; tā izstrādā savu reglamentu.

c) Koordinācijas komitejas uzdevums ir:

i) veicināt un pārraudzīt dažādos sadarbības pasākumus, kas minēti 4. pantā, kā arī sadarbības pasākumus, kas tiks īstenoti, izmantojot attīstībai paredzēto Kopienas pētniecības pasākumu struktūru;

ii) sniegt ieteikumus par PTD kopprojektiem, ko Puses finansē uz dalītu izmaksu pamata, par kuriem priekšlikumi saņemti, atsaucoties uz apstiprinātu kopīgo uzaicinājumu sagatavot ieteikumus; šā uzaicinājuma tekstu izpildītāji publicē vienlaikus.

Kopprojektus, ko vienas Puses zinātnieki iesnieguši par piedalīšanos otras Puses programmās, katra Puse izvēlas saskaņā ar šīs Puses attiecīgo atlases procedūru, pēc iespējas iesaistot abu Pušu ekspertus;

iii) atbilstoši 5. panta pirmajam un otrajam ievilkumam no potenciālajām PTD sadarbības nozarēm izvēlēties un ieteikt nākamajam gadam tās abas Puses interesējošās prioritāšu nozares vai apakšnozares, kurās būtu vēlama sadarbība;

iv) saskaņā ar 5. panta trešo ievilkumu sniegt ierosinājumus abu Pušu zinātniekiem par to projektu apvienošanu, kas ir abpusēji izdevīgi un savstarpēji papildina cits citu;

v) sniegt ieteikumus saskaņā ar 5. panta ceturto līdz astoto ievilkumu;

vi) konsultēt Puses, kā pastiprināt un uzlabot sadarbību saskaņā ar šajā Nolīgumā noteiktajiem principiem;

vii) pārbaudīt šā Nolīguma efektīvu darbību un īstenošanu, ietverot jau notiekošo sadarbības projektu novērtējumu, kuros Indija kā jaunattīstības valsts ir iesaistījusies attīstībai paredzēto pētniecības pasākumu struktūrā;

viii) reizi gadā sagatavot Pusēm ziņojumu par šajā Nolīgumā paredzētās sadarbības stāvokli, sasniegumiem un efektivitāti. Šo ziņojumu nodod Apvienotajai komisijai, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Kopienas un Indijas sadarbības nolīgumu partnerattiecību un sadarbības jomā.

d) Koordinācijas komiteja parasti rīko sanāksmes vienreiz gadā, vēlams, pirms sanāksmes, kuru organizē Apvienotā komisija, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Kopienas un Indijas sadarbības nolīgumu partnerattiecību un sadarbības jomā, un atbilstoši norunātam grafikam, sanāksmes noturot pārmaiņus Kopienā un Indijā. Pēc jebkuras Puses pieprasījuma var sarīkot ārkārtas sanāksmes.

e) Koordinācijas komiteja pieņem lēmumus vienprātīgi. Katrā sanāksmē tiek gatavots protokols, iekļaujot tajā lēmumu tekstus un galvenos apspriestos punktus. Šo protokolu apstiprina Koordinācijas komitejas līdzpriekšsēdētāji.

f) Koordinācijas komitejas sanāksmēs katra Puse sedz savu dalībnieku ceļa un uzturēšanās izdevumus. Visas pārējās izmaksas, kas saistītas ar Koordinācijas komitejas sanāksmi, sedz rīkotāja Puse.

7. pants

Finansējums

a) Sadarbības pasākumi tiek veikti atkarībā no piešķirto līdzekļu pieejamības un saskaņā ar normatīvajiem aktiem (to skaitā par neaplikšanu ar nodokļiem un muitas maksājumiem), kas ir spēkā katras Puses teritorijā, un saskaņā ar Pušu politiku un programmām.

b) Izmaksas, kas radušās izraudzītajos sadarbības pasākumos, dalībnieki sedz kopīgi, nevis vienai Pusei pārskaitot naudas līdzekļus otrai.

c) Sadarbības pasākumu precīzās pārvaldes un finanšu detaļas nosaka izpildes režīms.

d) Uz PTD projektiem, kuros Indija piedalās jaunattīstības valsts statusā un kuri tiek finansēti no Kopienas pētniecības pasākumiem, kas paredzēti attīstībai, neattiecas b) un c) apakšpunkta noteikumi.

8. pants

Personāla un iekārtu ievešana

Abas Puses, pamatojoties uz to teritorijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, veic vajadzīgos pasākumus un dara visu iespējamo, lai atvieglotu personu ieceļošanu, uzturēšanos un izceļošanu, kā arī tādu iekārtu ievešanu, uzglabāšanu un izvešanu no to teritorijas, ko izmanto vai kas iesaistītas sadarbības pasākumos, kurus Puses norādījušas saskaņā ar šo nolīgumu.

9. pants

Informācijas izplatīšana un izmantošana

Informācijas izplatīšana un izmantošana, kā arī to intelektuālā īpašuma tiesību pārvalde, piešķiršana un izmantošana, kas radušās šā nolīguma kontekstā veiktu kopīgu pētījumu rezultātā, notiek saskaņā ar pielikuma prasībām. Pielikums ir šā nolīguma sastāvdaļa.

10. pants

Teritoriālā piemērošana

Šo nolīgumu piemēro, no vienas puses, teritorijās, kurās piemēro Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un saskaņā ar nosacījumiem, ko paredz minētais līgums, un, no otras puses, Indijas teritorijā. Tas neliedz veikt sadarbības pasākumus tāljūrā, izplatījumā vai trešo valstu teritorijā saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem.

11. pants

Stāšanās spēkā, izbeigšana un strīdu izšķiršana

a) Šis nolīgums stājas spēkā dienā, kad Puses rakstiski paziņo viena otrai, ka ir pabeigtas to attiecīgās iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai tas stātos spēkā.

b) Šis nolīgums sākotnēji ir noslēgts uz pieciem gadiem, un to var pagarināt, Pusēm kopīgi vienojoties (pagarināšana klusuciešot), pēc novērtējuma, ko veic katra secīga laikposma pēdējā gadā.

c) Šo nolīgumu var grozīt, Pusēm vienojoties. Grozījumi stājas spēkā dienā, kad Puses rakstveidā paziņojušas viena otrai, ka ir pabeigtas to attiecīgās iekšējās procedūras, kas nepieciešamas šim nolūkam.

d) Abas puses var jebkurā brīdī lauzt šo nolīgumu, par to rakstveidā brīdinot sešus mēnešus iepriekš. Nolīguma termiņa izbeigšanās vai tā darbības izbeigšana neskar no tā izrietošo vienošanos spēkā esamību vai ilgumu, kā arī konkrētas tiesības un pienākumus, kas radušies saskaņā ar pielikumu.

e) Visus jautājumus vai strīdus, kas saistīti ar Nolīguma interpretēšanu vai īstenošanu, risina, Pusēm savstarpēji vienojoties.

12. pants

Šis nolīgums ir sastādīts divos eksemplāros angļu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, itāļu, portugāļu, somu, spāņu, vācu, zviedru un hindu valodā, visām versijām esot vienlīdz autentiskām.

To apliecinot, šo Nolīgumu ir parakstījušas attiecīgi pilnvarotas personas.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Nueva Delhi el veintitrés de noviembre del dos mil uno por duplicado en alemán, danés, español, finés, francés, griego, inglés, italiano, neerlandés, portugués, sueco e hindi, siendo cada uno de estos textos igualmente auténticos.Udfærdiget i New Delhi, den treogtyvende november to tusind og et, i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og hindi, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.Geschehen zu New Delhi am dreiundzwanzigsten November zweitausendundeins in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache sowie in Hindi abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.Έγινε στο Νέο Δελχί, στις είκοσι τρεις Νοεμβρίου δύο χιλιάδες ένα, σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα και τη γλώσσα Hindi· όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.Done at New Delhi on the twenty-third day of November in the year two thousand and one, in two copies, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish, and Hindi languages, with each text being equally authentic.Fait à New Delhi, le vingt-trois novembre deux mille un, en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et hindi, chacun de ces textes faisant également foi.Fatto a Nuova Delhi, addì ventitre novembre duemilauno, in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e hindi, ciascun testo facente ugualmente fede.Gedaan te New Delhi op de drieëntwintigste november tweeduizendeneen in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Hinditaal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.Feito em Nova Deli, em vinte e três de Novembro de dois mil e um, em duplo exemplar, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, sueca e hindi, fazendo igualmente fé todos os textos.Tehty New Delhissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksi kahtena kappaleena englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, suomen-, tanskan- ja hindinkielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.Upprättat i New Delhi den tjugotredje november tjugohundraett i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken samt på hindi, varvid samtliga språkversioner äger lika giltighet.

+++++ TIFF +++++

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de la República de la IndiaPå Republikken Indiens regerings vegneFür die Regierung der Republik IndienΓια την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της ΙνδίαςFor the Government of the Republic of IndiaPour le gouvernement de la République de l'IndePer il governo della Repubblica dell'IndiaVoor de regering van de Republiek IndiaPelo Governo da República da ÍndiaIntian tasavallan hallituksen puolestaPå Republiken Indiens regerings vägnar

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Tiesības uz intelektuālo īpašumu, kas radīts vai nodots lietošanā saskaņā ar šo nolīgumu, piešķir atbilstoši šā pielikuma noteikumiem.

PIEMĒROŠANA

Šo pielikumu piemēro kopīgiem pētījumiem, ko veic saskaņā ar šo nolīgumu, ja vien Puses nav vienojušās citādi.

I. Īpašumtiesības, tiesību piešķiršana un izpilde

1. "Intelektuālais īpašums" šā pielikuma izpratnē atbilst šā nolīguma 2. panta c) apakšpunkta definīcijai.

2. Šis pielikums aplūko īpašuma tiesību piešķiršanu Pusēm un to dalībniekiem un sadali to starpā. Katra Puse un dalībnieki nodrošina, lai otra Puse un dalībnieki varētu iegūt tiesības uz intelektuālo īpašumu, kas tai piešķirts saskaņā ar šo pielikumu. Citādi pielikums nemaina un neskar tiesību piešķiršanas vai sadales un autoratlīdzību jautājumus starp kādu Pusi un tās valstiskajiem piederīgajiem vai dalībniekiem, kā arī informācijas izplatīšanas un izmantošanas noteikumus, ko regulē katras Puses likumi un tajā pieņemtā prakse.

3. Puses turklāt vadās pēc šādiem principiem, kas paredzēti arī Nolīgumā:

a) intelektuālā īpašuma efektīva aizsardzība. Puses nodrošina, lai tās un/vai to dalībnieki saprātīgā laikā cits citam paziņotu par jebkāda intelektuālā īpašuma radīšanu, kas notiktu saistībā ar šo Nolīgumu, vai par tā realizēšanas noteikumiem un laikus nodrošinātu radītā intelektuālā īpašuma aizsardzību;

b) efektīva rezultātu izmantošana, ņemot vērā Pušu un to dalībnieku ieguldījumu;

c) nediskriminējoša attieksme pret otras Puses dalībniekiem salīdzinājumā ar Puses pašas dalībnieku statusu attiecībā uz īpašumtiesībām, informācijas izmantošanu un izplatīšanu un intelektuālā īpašuma tiesību turēšanu, piešķiršanu un īstenošanu;

d) uzņēmējdarbības noslēpumu aizsardzība.

4. Dalībnieki kopīgi izstrādā tehnoloģiju pārraudzības plānu (TPP). TPP ir īpaša vienošanās, ko noslēdz kopīgo pētījumu dalībnieki un kur ir noteiktas to attiecīgās tiesības un pienākumi, arī saistībā ar īpašumtiesībām uz informāciju un intelektuālo īpašumu un to izmantošanu, tai skaitā publicēšanu, kas radušās kopīgo pētījumu gaitā.

Kas attiecas uz intelektuālo īpašumu, TPP cita starpā parasti aplūko īpašumtiesības uz intelektuālo īpašumu, īpašumtiesību aizsardzību, tā lietošanas tiesības saistībā ar pētniecības un attīstības mērķiem, tā izmantošanu un izplatīšanu, kā arī noteikumus par kopīgām publikācijām, vieszinātnieku tiesības un pienākumus un strīdu izšķiršanas kārtību. TPP nosaka arī to, kāda informācija ir vispārēja un kāda specifiska, kā arī licenču izsniegšanas un rezultātu iesniegšanas jautājumus. TPP izstrādā saskaņā ar katrā Pusē spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā kopīgo pētījumu mērķus, Pušu un dalībnieku attiecīgo finansiālo un cita veida ieguldījumu, priekšrocības un trūkumus, veicot licencēšanu atkarībā no teritorijas vai izmantošanas jomām, piemērojamo likumu prasības, vajadzību pēc strīdu izskatīšanas procedūrām un citus faktorus, ko dalībnieki uzskata par nepieciešamiem. Kopīgajā TPP apkopo arī tiesības un pienākumus saistībā ar intelektuālo īpašumu, ko radījuši vieszinātnieki (proti, pētnieki, kas nav saistīti ar kādu no Pusēm vai kādu dalībnieku). TPP apstiprina tās Puses atbildīgā finansējuma aģentūra vai struktūra, kas ir iesaistīta pētījuma finansēšanā, pirms tiek noslēgti konkrēti pētniecības un attīstības sadarbības līgumi, ar ko tie saistīti.

5. Informāciju vai intelektuālo īpašumu, kas radies kopīga pētījuma gaitā un nav aplūkots TPP, sadala saskaņā ar TPP noteiktajiem principiem. Pastāvot domstarpībām, ko nav iespējams atrisināt ar pieņemto strīdu izskatīšanas procedūru, šāda informācija vai intelektuālais īpašums pieder solidāri visiem dalībniekiem, kas iesaistīti kopīgajā pētījumā, kurā iegūta attiecīgā informācija vai intelektuālais īpašums. Visiem dalībniekiem, uz kuriem attiecas šis noteikums, ir tiesības izmantot šādu informāciju vai intelektuālo īpašumu saviem komerciālajiem mērķiem bez ģeogrāfiskiem ierobežojumiem.

6. Katra Puse saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem nodrošina, lai otrai Pusei un tās dalībniekiem būtu tiesības uz intelektuālo īpašumu, kas tiem piešķirts.

7. Saglabājot konkurenci šā nolīguma ietekmes jomās, katra Puse cenšas nodrošināt, lai tiesības, kuras iegūtas atbilstoši šim nolīgumam, un saskaņā ar to izstrādātie noteikumi tiktu izmantoti, lai jo īpaši veicinātu:

i) radītās, izpaustās vai citādi pieejamās informācijas izplatīšanu un lietošanu saskaņā ar šo nolīgumu un

ii) starptautisku standartu pieņemšanu un īstenošanu.

8. Ja kāda Puse izbeidz šo nolīgumu vai ja beidzas tā termiņš, tas neietekmē dalībnieku tiesības vai pienākumus attiecībā uz intelektuālo īpašumu jau apstiprinātos iesāktos projektos atbilstoši šim pielikumam.

II. Autortiesības un zinātniskas publikācijas

Autortiesības, kas pieder Pusēm vai to dalībniekiem, tiek izmantotas saskaņā ar Bernes Konvenciju (1971. gada Parīzes Akts) un Līgumu par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību.

Neskarot III iedaļas noteikumus un ar nosacījumu, ka TPP nav paredzēts kas cits, pētījumu rezultātus Puses vai dalībnieki publicē kopā. Attiecībā uz iepriekš minēto vispārējo noteikumu tiek piemērotas turpmākās procedūras.

1. Ja Puse vai tās valsts iestādes publicē zinātniskus un tehniskus žurnālus, rakstus, pārskatus, grāmatas, tai skaitā publisko video ierakstus un programmatūru, kas radīta kopīgos pētījumos saskaņā ar šo nolīgumu, otrai pusei ir tiesības uz vienkāršu, neatsaucamu, bezatlīdzības licenci tulkot, reproducēt, pārstrādāt, nodot tālāk un publiski izplatīt minētos darbus visā pasaulē.

2. Puses cenšas pēc iespējas ātrāk izplatīt zinātniskās publikācijas, kuru pamatā ir kopīgi pētījumi, ko veic saskaņā ar šo nolīgumu, un kuras publicē neatkarīgi izdevēji.

3. Visos autortiesību darbu eksemplāros, ko paredzēts izplatīt publiski un kas sagatavoti saskaņā ar šo noteikumu, norāda autora(-u) vārdu(-s) un uzvārdu(-s), ja vien autors nav skaidri noteicis to nedarīt. Uz eksemplāriem jābūt arī skaidri redzamai norādei par Pušu sniegto atbalstu, izmantojot sadarbību.

III. Neizpaužama informācija

A. Dokumentāra neizpaužama informācija

1. Abas Puses, to aģentūras vai dalībnieki atkarībā no konkrētā gadījuma pēc iespējas ātrāk, vēlams TPP, nosaka informāciju, kurai pēc to ieskatiem vajadzētu būt neizpaužamai saskaņā ar šo nolīgumu, cita starpā ņemot vērā šādus kritērijus:

a) informācijas slepenība tādā nozīmē, ka tā kopumā vai kādā noteiktā sastāvdaļu salikumā vai izkārtojumā parasti nav zināma un likumīgā kārtā nav viegli pieejama lietpratējiem šajā jomā;

b) informācijas faktiskā vai iespējamā komerciālā vērtība tās slepenības dēļ;

c) iepriekš veikta informācijas aizsardzība tādā izpratnē, ka persona, kam tā likumīgi pieder, ir veikusi pienācīgus pasākumus, lai attiecīgajos apstākļos nodrošinātu tās slepenību.

Ja nav norādīts citādi, Puses un to dalībnieki var atsevišķos gadījumos vienoties par to, ka kopīgajos pētījumos, ko veic saskaņā ar nolīgumu, nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji izpaust nodoto, apmaiņas ceļā iegūto vai no jauna radīto informāciju.

2. Katra Puse nodrošina, ka tā un dalībnieki skaidri norāda neizpaužamu informāciju, piemēram, izmantojot attiecīgus marķējumus vai apzīmējumus, kas norāda uz ierobežojumiem. Tas attiecas arī uz minētās informācijas pilnīgu vai daļēju reproducēšanu.

Puse, kas saņem neizpaužamu informāciju sakarā ar šo nolīgumu, ievēro tās īpašo statusu. Šie ierobežojumi vairs nav jāievēro, tiklīdz īpašnieks publiski izpauž šo informāciju.

3. Neizpaužamo informāciju, kas nodota saistībā ar šo nolīgumu, saņēmēja Puse drīkst izplatīt tai piederīgām vai tās nodarbinātām personām un citām saņēmējas Puses struktūrvienībām vai aģentūrām, kuras šim nolūkam pilnvarotas saistībā ar veicamiem kopīgajiem pētījumiem, ja šāda neizpaužamā informācija tiek izplatīta saskaņā ar rakstisku vienošanos par slepenību un to var viegli atpazīt, kā norādīts iepriekš.

4. Ja ir saņemta rakstveida atļauja no informācijas sniedzējas Puses, tad saņēmēja Puse drīkst izplatīt saskaņā ar šo nolīgumu neizpaužamu informāciju plašāk, nekā citādi atļauts 3. punktā. Puses sadarbojas, lai izveidotu procedūras, atbilstoši kurām pieprasa un sniedz rakstisku atļauju šādai informācijas plašākai izplatīšanai, un katra Puse piešķir šādu atļauju, ciktāl to pieļauj tās iekšpolitika un normatīvie akti.

B. Nedokumentāra neizpaužama informācija

Ar nedokumentāru neizpaužamu vai citādā ziņā konfidenciālu vai iekšēju informāciju, kas sniegta semināros un citās sanāksmēs, kuras rīkotas saskaņā ar šo nolīgumu, vai informāciju, kas iegūta, nodarbinot personālu, izmantojot iekārtas vai kopprojektu gaitā, Puses vai to dalībnieki rīkojas atbilstoši principiem, kas šai nolīgumā noteikti dokumentārai informācijai, ja šādas neizpaužamas vai citādā ziņā konfidenciālas vai iekšējas informācijas saņēmējs iepriekš rakstveidā ir brīdināts par sniegtās informācijas konfidencialitāti.

C. Kontrole

Katra Puse cenšas nodrošināt, lai neizpaužamā informācija, kas saņemta saskaņā ar šo nolīgumu, tiktu kontrolēta atbilstoši tā noteikumiem. Ja viena no Pusēm apzinās, ka nespēj vai, pēc visa spriežot, var nenodrošināt A un B sadaļā ietvertos neizplatīšanas noteikumus, tā tūdaļ par to paziņo otrai Pusei. Tad Puses apspriežas, lai noteiktu, kā rīkoties tālāk.

--------------------------------------------------