22000A0111(02)Oficiālais Vēstnesis L 006 , 11/01/2000 Lpp. 0040 - 0045


Nolīgums

par zinātniski tehnisko sadarbību starp Eiropas Kopienu un Ķīnas Tautas Republikas valdību

EIROPAS KOPIENA, turpmāk – "Kopiena",

no vienas puses, un

ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKAS VALDĪBA,

no otras puses,

turpmāk – "puses",

ŅEMOT VĒRĀ 1985. gadā noslēgto Nolīgumu par tirdzniecību un ekonomisko sadarbību starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Ķīnas Tautas Republiku;

ŅEMOT VĒRĀ zinātnes un tehnikas nozīmi minēto valstu saimnieciskās un sociālās attīstības veicināšanā;

ŅEMOT VĒRĀ pašreizējo zinātniski tehnisko sadarbību starp Kopienu un Ķīnu;

APZINOTIES TO, ka Kopiena un Ķīna pašlaik īsteno pētījumu, tehnoloģiju un demonstrējumu pasākumus vairākās abas puses interesējošās jomās un dalība otras puses pētniecības un attīstības pasākumus, kas pamatojas uz savstarpības principiem, var būt abpusēji izdevīga;

VĒLOTIES piešķirt oficiālu statusu sadarbībai zinātniski tehnisko pētījumu jomā, kas ļaus paplašināt un intensificēt kopīgus sadarbības pasākumus abas pušu vispārīgo interešu jomās un veicinās šādas sadarbības rezultātu izmantošanu saimnieciskiem un sociāliem ieguvumiem;

ŅEMOT VĒRĀ TO, ka šis nolīgums par zinātniski tehnisko sadarbību labi iederas vispārējā Ķīnas un Kopienas sadarbības kontekstā,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Mērķis

Puses veicina, attīsta un sekmē Kopienas un Ķīnas sadarbības aktivitātes abu pušu vispārīgās intereses zinātnes un tehnikas jomās, kurās tās īsteno pētniecības un attīstības pasākumus.

2. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a) "sadarbība" ir jebkurš pasākums, ko realizē vai atbalsta puses saskaņā ar šo nolīgumu, to skaitā kopīgus pētījumus;

b) "informācija" ir kopīgos pētījumos iegūti zinātnes vai tehnikas dati, pētniecības un attīstības rezultāti vai metodes, kā arī jebkuri citi dati, kas nepieciešami pēc sadarbības pasākumu dalībnieku un, tostarp arī pašu pušu ieskatiem;

c) "intelektuālo īpašumu" nosaka saskaņā ar 2. pantu 1967. gada 14. jūlijā Stokholmā parakstītajā Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas dibināšanas konvencijā;

d) "kopīgi pētījumi" ir pētniecības darbs, tehnoloģiju attīstība vai demonstrējumi, ko veic ar vienas vai abu pušu finansiālo atbalstu vai bez tā un kas paredz gan Kopienas, gan Ķīnas dalībnieku sadarbību un kurus kā kopīgus pētījumus rakstveidā apliecina puses vai to zinātniski tehniskās organizācijas un resori, kas īsteno zinātniskās pētniecības programmas. Ja finansējumu nodrošina tikai viena puse, šādu apliecinājumu sniedz minētā puse un šāda projekta dalībnieks;

e) "dalībnieks" jeb "pētniecības subjekts" ir jebkura juridiska vai fiziska persona, jebkurš zinātniskās pētniecības institūts vai jebkurš cits Kopienā vai Ķīnā reģistrēta juridiska persona vai uzņēmums, kas iesaistīts sadarbības pasākumos, to skaitā pašas puses.

3. pants

Principi

Sadarbības pasākumus īsteno, ievērojot šādus principus:

a) savstarpējo izdevīgumu, kas balstās uz pilnīgu vienlīdzību;

b) katras puses veikto pētniecības un tehnoloģiju attīstības pasākumu savstarpēju pieejamību;

c) savlaicīgu informācijas apmaiņu, ja tas var veicināt sadarbības pasākumus;

d) intelektuālā īpašuma tiesību pienācīgu aizsardzību.

4. pants

Sadarbības jomas

Sadarbība saskaņā ar šo nolīgumu var aptvert jebkurus pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu projektus, turpmāk tekstā – "PTD", kas iekļauti pamatprogrammas pirmajā pasākumu posmā saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 130.g pantu, un tamlīdzīgus PTD projektus Ķīnā attiecīgajās zinātnes un tehnikas jomās.

Šis nolīgums neietekmē Ķīnas kā jaunattīstības valsts līdzdalību Kopienas pasākumos pētniecības un attīstības jomā.

5. pants

Sadarbības veidi:

a) ievērojot spēkā esošos tiesību aktus, citus normatīvos aktus un politiskās nostādnes, puses dara visu iespējamo, lai sekmētu dalībnieku iesaistīšanos šajā nolīgumā paredzētās sadarbības pasākumos ar nolūku nodrošināt līdzvērtīgas līdzdalības iespējas savos zinātniski tehniskās pētniecības un attīstības pasākumos;

b) sadarbība var norisināties šādā veidā:

- Ķīnas pētniecības subjektu līdzdalība PTD projektos pamatprogrammas pirmajā pasākumu posmā un līdzvērtīga Kopienā reģistrēto pētniecības subjektu līdzdalība Ķīnas projektos līdzīgās PTD jomās. Šo līdzdalību reglamentē katrā pusē spēkā esošie noteikumi un procedūras,

- jau īstenoto PTD projektu apvienošana saskaņā ar procedūrām, ko attiecina uz katras puses PTD programmu,

- zinātnieku un tehnisko ekspertu savstarpējās tikšanās un apmaiņa,

- zinātnisko semināru, konferenču, simpoziju un darba grupu sanāksmju kopīga rīkošana un ekspertu līdzdalība šajos pasākumos,

- rīcības saskaņošana,

- iekārtu un materiālu apmaiņa un kopīga izmantošana,

- informācijas apmaiņa par praksi, tiesību aktiem, citiem normatīviem aktiem un programmām saistībā ar šajā nolīgumā paredzēto sadarbību,

- jebkuri citi Koordinācijas komitejas ieteikti darbības veidi, kas ir uzskatāmi par atbilstošiem abu pušu politiskajām nostādnēm un procedūrām.

Kopīgos PTD projektus jāīsteno, tiklīdz dalībnieki ir izstrādājuši tehniskās vadības plānu, kā tas norādīts nolīguma pielikumā.

6. pants

Sadarbības koordinēšana un veicināšana:

a) šajā nolīgumā paredzētās sadarbības koordinēšanu un veicināšanu no Ķīnas puses veic Ministry of Science and Technology un no Kopienas puses – Eiropas Kopienu Komisijas dienesti, kas darbojas kā izpildītāji;

b) šā nolīguma pārvaldībai izpildītāji izveido PTD Sadarbības koordinācijas komiteju, turpmāk tekstā – "Koordinācijas komiteja"; šajā Komitejā iekļauj vienādu skaitu oficiālo pārstāvju no katras puses; tā izstrādā savu reglamentu;

c) Koordinācijas komitejas uzdevums ir:

1) veicināt un pārraudzīt dažādus sadarbības pasākumus, kas minēti 4. pantā, kā arī sadarbības pasākumu īstenošanu PTD jomā attīstības nolūkā;

2) saskaņā ar 5. panta b) apakšpunkta pirmo ievilkumu norādīt prioritārās PTD sadarbības jomas vai apakšjomas, kas savstarpēji interesē abas puses un kurās ir rasta sadarbība;

3) saskaņā ar 5. panta b) apakšpunkta otro ievilkumu piedāvāt abu pušu zinātniekiem apvienot tos projektus, kuri var dot savstarpēju ieguvumu un papildina cits citu;

4) sniegt ieteikumus saskaņā ar 5. panta b) apakšpunkta septīto ievilkumu;

5) dot padomus pusēm, kā var veicināt un uzlabot sadarbību atbilstoši šajā nolīgumā noteiktajiem principiem;

6) pārbaudīt, cik efektīvi noris šā nolīguma darbība un īstenošana;

7) sagatavot gada ziņojumu pusēm par šajā nolīgumā paredzētās sadarbības stāvokli, sasniegumiem un efektivitāti. Šādu ziņojumu nosūta Apvienotajai komitejai, kas izveidota saskaņā ar 1985. gada Nolīgumu par tirdzniecību un ekonomisko sadarbību starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Ķīnas Tautas Republiku;

d) Koordinācijas komiteja parasti rīko sanāksmi katru gadu, vēlams pirms Apvienotās komitejas sanāksmes, kura izveidota saskaņā ar 1985. gada Nolīgumu par tirdzniecību un ekonomisko sadarbību starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Ķīnas Tautas Republiku, un ievērojot kopīgi saskaņoto grafiku; sanāksmes pārmaiņus rīko Kopienā un Ķīnā. Pēc puses prasības var rīkot ārkārtas sanāksmes;

e) izmaksas, kas radušās Koordinācijas komitejai vai saistībā ar tās uzdevumu pildīšanu, sedz puse, pie kuras pieder Komitejas biedri. Šādas izmaksas, izņemot ceļa un izmitināšanas izdevumus, kas tieši saistītas ar Koordinācijas komitejas sanāksmēm, sedz organizētāja puse.

7. pants

Finansējums:

a) sadarbības pasākumi ir atkarīgi no atvēlēto līdzekļu pieejamības un no tiesību aktiem un citiem normatīvajiem aktiem, politiskajām nostādnēm un programmām, kas ir spēkā katrā no pusēm. Sadarbības dalībniekiem radušās izmaksas nevar būt par cēloni naudas līdzekļu nodošanai no vienas puses citai;

b) ja atsevišķas sadarbības shēmas, ko izmanto viena puse, paredz finansiālu atbalstu otras puses dalībniekiem, šādām subsīdijām, finansiālam vai citam atbalstam, ko viena puse sniedz otras puses dalībniekiem, atbalstot minētos pasākumus, piemēro nodokļu un muitas atbrīvojumu saskaņā ar tiesību aktiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā katras puses teritorijā.

8. pants

Personāla ieceļošana un iekārtu ievešana

Abas puses, pamatojoties uz tās teritorijā spēkā esošajiem tiesību aktiem un citiem normatīvajiem aktiem, veic vajadzīgos pasākumus un dara visu iespējamo, lai atvieglotu personu ieceļošanu, uzturēšanos un izceļošanu, kā arī tādu materiālu, datu un aprīkojuma ievešanu, uzglabāšanu un izvešanu no tās teritorijas, ko izmanto vai kas saistīts ar pušu sadarbības pasākumiem, kuri paredzēti saskaņā ar šo nolīgumu.

9. pants

Informācijas izplatīšana un izmantošana

Ķīnā reģistrētie pētniecības subjekti, kas piedalās Kopienas PTD projektos, attiecībā uz tādas informācijas īpašumtiesībām un tās izplatīšanu un izmantošanu, kā arī attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām, kas izriet no minētās iesaistīšanās, ievēro noteikumus par Kopienas PTD konkrētās programmās iegūto pētniecības rezultātu izplatīšanu un šā nolīguma pielikuma noteikumus.

Kopienā reģistrētajiem pētniecības subjektiem, kas piedalās Ķīnas PTD projektos, ir tādas pašas tiesības un pienākumi attiecībā uz tādas informācijas īpašumtiesībām un tās izplatīšanu un izmantošanu, kā arī attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām, kas izriet no šādas iesaistīšanās, kā Ķīnas pētniecības subjektiem un tiem jāievēro nolīguma pielikuma noteikumi.

Pielikums par intelektuālā īpašuma tiesībām ir šā nolīguma sastāvdaļa.

10. pants

Teritoriālā piemērošana

Šis nolīgums skar teritorijas, uz kurām attiecas Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, ievērojot minētajā līgumā paredzētos nosacījumus, no vienas puses, un Ķīnas Tautas Republikas teritoriju, no otras puses. Tas neliedz veikt sadarbības pasākumus tāljūrā, izplatījumā vai trešās valsts teritorijā saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem.

11. pants

Stāšanās spēkā, izbeigšanās un strīdu izšķiršana:

a) šis nolīgums stājas spēkā datumā, kad puses cita citai rakstveidā paziņo, ka tās ir apstiprinājušas iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai tas stātos spēkā;

b) šis nolīgums sākumposmā ir noslēgts uz pieciem gadiem un to var pagarināt, pusēm kopīgi vienojoties (pagarināšana klusuciešot), pēc novērtējuma, ko veic katra secīga laikposma priekšpēdējā gadā;

c) šo nolīgumu var grozīt pēc pušu vienošanās. Grozījumi stājas spēkā datumā, kad puses cita citai rakstveidā paziņo, ka tās ir apstiprinājušas iekšējās procedūras, kas nepieciešamas šā nolīguma grozīšanai;

d) abas puses var jebkurā brīdī izbeigt šo nolīgumu, par to rakstveidā brīdinot sešus mēnešus iepriekš. Nolīguma termiņa izbeigšanās vai nolīguma pārtraukšana neskar no tā izrietošo vienošanos spēkā esamību vai ilgumu, kā arī konkrētas tiesības un pienākumus, kas radušies atbilstīgi pielikumam;

e) jebkurus jautājumus vai domstarpības saistībā ar šā nolīguma interpretāciju vai īstenošanu risina, pusēm savstarpēji vienojoties.

To apliecinot, šo nolīgumu ir parakstījušas attiecīgi pilnvarotas personas.

Šis nolīgums sagatavots Briselē 1998. gada 22. decembrī divos eksemplāros angļu, dāņu, franču, grieķu, itāļu, nīderlandiešu, portugāļu, somu, spāņu, vācu, zviedru un ķīniešu valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Eiropas Savienības Padomes vārdā —

+++++ TIFF +++++

Ķīnas Tautas Republikas valdības vārdā —

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Tiesības uz intelektuālo īpašumu, kas radīts vai nodots lietošanā saskaņā ar šo nolīgumu, piešķir, kā tas paredzēts šajā pielikumā.

I. Piemērošana

Šo pielikumu piemēro kopīgiem pētījumiem, ko veic saskaņā ar šo nolīgumu, ja vien puses nav vienojušās citādi.

II. Īpašumtiesības, tiesību piešķiršana un izpilde

1. Šajā pielikumā "intelektuālais īpašums" atbilst nolīguma 2. panta c) apakšpunkta definīcijai.

2. Šis pielikums attiecas uz pušu un to dalībnieku tiesību sadali un procentuālās daļas noteikšanu. Abas puses un to dalībnieki nodrošina iespēju otrai pusei un tās dalībniekiem iegūt tiesības uz intelektuālo īpašumu, kas tām piešķirts saskaņā ar šo pielikumu. Šis pielikums citādi neietekmē un neskar tiesību, procentuālo daļu un honorāru sadali starp pusi un tās pilsoņiem vai dalībniekiem, kura noteikta saskaņā ar katras puses spēkā esošajiem tiesību aktiem un piemērojamo praksi.

3. Puses turklāt vadās pēc šādiem nolīguma noteikumos paredzētajiem principiem:

a) intelektuālā īpašuma efektīva aizsardzība. Puses nodrošina to, ka tās un/vai to dalībnieki saprātīgā laikā cits citam paziņo par jebkura intelektuālā īpašuma radīšanu saistībā ar šo nolīgumu, par tā īstenošanas pasākumiem un laikus nodrošina radītā intelektuālā īpašuma aizsardzību;

b) efektīva rezultātu izmantošana, ņemot vērā pušu un to dalībnieku ieguldījumu;

c) nediskriminējoša attieksme pret otras puses dalībniekiem, salīdzinot ar attieksmi pret saviem dalībniekiem;

d) uzņēmējdarbības noslēpumu aizsardzība.

4. Dalībnieki kopīgi izstrādā īpašumtiesību un to izmantošanas tehniskās vadības plānu (TVP) arī attiecībā uz kopīgos pētījumos iegūtas informācijas un radīta intelektuālā īpašuma publiskošanu. TVP apstiprina tās puses kompetentā finansētāja resors vai struktūrvienība, kura piedalās pētījumu finansēšanā, pirms noslēgt tiem pārziņā nodotos konkrētos sadarbības līgumus pētniecības un attīstības jomā. TVP izstrādā, ievērojot katras puses spēkā esošos noteikumus un normatīvos aktus un ņemot vērā kopīgo pētījumu mērķus, pušu un dalībnieku finansiālā vai cita ieguldījuma īpatsvaru, priekšrocības un zaudējumus, ja licencēšanu veic pēc teritoriālā principa vai pēc izmantošanas jomas, prasības attiecībā uz datu, preču vai pakalpojumu nodošanu, ja to eksports ir pakļauts kontrolei, kas izriet no spēkā esošajiem tiesību aktiem, un citi faktori, kuri pēc dalībnieku ieskatiem ir atbilstoši. Kopīgajā TVP apkopo arī tiesības un pienākumus attiecībā uz intelektuālo īpašumu, ko radījuši vieszinātnieki (proti, pētnieki, kas nav saistīti ar kādu no pusēm vai kādu dalībnieku).

TVP ir konkrēta vienošanās, kas dalībniekiem jāpanāk saistībā ar kopīgo pētījumu īstenošanu un attiecīgajām dalībnieku tiesībām un pienākumiem.

Kas attiecas uz intelektuālo īpašumu, TVP cita starpā parasti skar īpašumtiesības, to aizsardzību, lietotāju tiesības saistībā ar pētniecības un attīstības projektiem, informācijas izmantošanu un izplatīšanu, kā arī pasākumus par kopīgām publikācijām, vieszinātnieku tiesības un pienākumus un strīdu izšķiršanas kārtību. TVP var skart arī konkrētu un vispārīgu informāciju, licenču izsniegšanu un iegūtos rezultātus.

5. Kopīgos pētījumos iegūto informāciju vai radīto intelektuālo īpašumu, kas nav atrunāts TVP, ar pušu piekrišanu sadala saskaņā ar TVP noteiktajiem principiem. Ja rodas domstarpības, tad nosaka, ka minētā informācija vai intelektuālais īpašums kopīgi pieder visiem dalībniekiem, kas iesaistīti kopīgajos pētījumos, kuru rezultātā ir iegūta šāda informācija vai intelektuālais īpašums. Katram dalībniekam, uz kuru attiecas minētais noteikums, ir tiesības izmantot šādu informāciju vai intelektuālo īpašumu savām komerciālajām vajadzībām bez kādiem teritoriāliem ierobežojumiem.

6. Abas puses nodrošina, ka otrai pusei un tās dalībniekiem ir tiesības uz intelektuālo īpašumu, kas tiem piešķirts saskaņā ar šādiem principiem.

7. Ievērojot konkurences priekšnosacījumus jomās, uz kurām attiecas šis nolīgums, abas puses cenšas nodrošināt, ka saskaņā ar nolīgumu iegūtās tiesības un to tā izrietošās vienošanās ir realizētas tādā veidā, ka jo īpaši veicinātu i) saistībā ar nolīgumu radītas, publiskotas vai citādi pieejamas informācijas izplatīšanu un izmantošanu un ii) starptautisko standartu ieviešanu un īstenošanu.

8. Nolīguma pārtraukšana vai termiņa izbeigšanās neskar tiesības vai saistības, kas izriet no šā pielikuma.

III. Darbi un zinātniskie raksti, uz kuriem attiecas autortiesības

Uz autortiesībām, kas pieder pusēm vai to dalībniekiem, attiecina Bernes konvenciju (1971. gada Parīzes akts). Autortiesību aizsardzība neattiecas uz idejām, procedūrām, darbības paņēmieniem vai matemātikas jēdzieniem kā tādiem, bet uz izklāsta veidu. Ekskluzīvo tiesību ierobežojumi vai izņēmumi attiecas tikai uz dažiem īpašiem gadījumiem, kas nav pretrunā parastai darba izmantošanai un nerada tiesību subjekta likumīgo interešu nepamatotu aizskārumu.

Neskarot II iedaļu, un ja TVP neparedz citādu vienošanos, pētījumu rezultātus kopīgi publicē puses vai dalībnieki, kas piedalījušies kopīgajos pētījumos. Bez iepriekš minētā vispārējā noteikuma ievēro šeit izklāstīto procedūru.

1. Ja puse vai tās valsts iestādes publicē zinātniski tehniskos žurnālus, rakstus, pārskatus, grāmatas, tostarp publisko video ierakstus un programmatūru, kas radīta kopīgos pētījumos saskaņā ar šo nolīgumu, otrai pusei ir tiesības uz vienkāršu, neatsaucamu, bezatlīdzības licenci tulkot, reproducēt, pārstrādāt, nodot tālāk un publiski izplatīt minētos darbus visā pasaulē.

2. Puses nodrošina, ka zinātniskie raksti, kas radīti, pamatojoties uz kopīgiem pētījumiem saskaņā ar šo nolīgumu, un kurus publicējušas neatkarīgas izdevniecības, ir pēc iespējas plašāk izplatīti.

3. Visos autortiesību darbu tādos eksemplāros, kas ir publiskai izplatīšanai un kas sagatavoti saskaņā ar šo noteikumu, norāda autoru(-us) vārdus un uzvārdus, ja vien autors nav skaidri noteicis to nedarīt. Tajos arī jābūt skaidri redzamai norādei uz abu pušu kopīgi sniegto atbalstu.

IV. Izgudrojumi, atklājumi un citi zinātnes un tehnikas sasniegumi

Izgudrojumi, atklājumi un citi zinātnes un tehnikas sasniegumi, kas tieši radušies abu pušu sadarbības rezultātā, pieder pusēm, ja tās nav vienojušās citādi.

V. Neizpaužama informācija

A. Dokumentāra neizpaužama informācija

1. Vajadzības gadījumā katra puse, tās resori vai dalībnieki cik vien ātri iespējams, vēlams TVP, norāda informāciju, ko tā nevēlas izpaust sakarā ar šo nolīgumu, inter alia ņemot vērā šādus kritērijus:

a) informācijas slepenība tādā nozīmē, ka tā kopumā vai kādā noteiktā sastāvdaļu salikumā vai izkārtojumā parasti nav zināma un nav likumīgi viegli pieejama lietpratējiem šajā jomā;

b) informācijas faktiskā vai iespējamā komerciālā vērtība tās slepenības dēļ;

c) iepriekš veikta informācijas aizsardzība tādā nozīmē, ka persona, kam tā likumīgi pieder, ir veikusi pienācīgus pasākumus, lai tajos apstākļos nodrošinātu tās slepenību.

Ja nav norādīts citādi, puses un to dalībnieki var atsevišķos gadījumos vienoties par to, ka kopīgajos pētījumos, ko veic saskaņā ar nolīgumu, nedrīkst pilnībā vai daļēji izpaust nodoto, apmaiņas ceļā iegūto vai no jauna radīto informāciju.

2. Abas puses nodrošina, ka tās un to dalībnieki skaidri norāda informāciju, ko nedrīkst izpaust, piemēram, izmantojot attiecīgo marķējumu vai ierobežojošas norādes. Tas attiecas arī uz minētās informācijas pavairošanu pilnībā vai pa daļām.

Puse, kas saņem neizpaužamu informāciju sakarā ar šo nolīgumu, ievēro tās īpašo statusu. Šādi ierobežojumi izbeidzas automātiski, tiklīdz tās īpašnieks minēto informāciju nodod atklātībai.

3. Neizpaužamo informāciju, kas nodota saistībā ar šo nolīgumu, saņēmēja puse drīkst izplatīt tai piederīgām personām vai nodarbinātām personām un citām puses iesaistītajām struktūrvienībām vai resoriem, kuri šim nolūkam pilnvaroti saistībā ar veicamiem kopīgiem pētījumiem, ar noteikumu, ka šāda neizpaužamās informācijas izplatīšana notiek saskaņā ar vienošanos par slepenību un to var viegli atpazīt, kā tas norādīts iepriekš.

4. Ja saņemta iepriekšēja rakstveida piekrišana no puses, kas nodrošina neizpaužamo informāciju, saņēmēja puse drīkst izplatīt minēto neizpaužamo informāciju plašāk, nekā tas atļauts 3. punktā. Puses sadarbojas, izstrādājot procedūras, kas jāievēro pieprasot un saņemot iepriekšēju rakstveida piekrišanu šādai plašākai izplatīšanai, un abas puses piešķir šādu apstiprinājumu, ciktāl to pieļauj iekšzemes politiskās nostādnes, normatīvie akti un tiesību akti.

B. Nedokumentāra neizpaužama informācija

Ar nedokumentāru neizpaužamu informāciju vai citu konfidenciālu informāciju, kas ir pieejama semināros un citās apspriedēs, ko rīko saistībā ar šo nolīgumu, vai ar informāciju, kas skar personāla norīkošanu, iekārtu izmantošanu vai kopīgus projektus, puses vai to dalībnieki rīkojas saskaņā ar principiem, kas šajā nolīgumā noteikti attiecībā uz dokumentāru informāciju, tajā pašā laikā šādas neizpaužamas, konfidenciālas vai slepenas informācijas saņēmēju informācijas nodošanas brīdī brīdina par sniegtās informācijas konfidencialitāti.

C. Pārraudzība

Abas puses gādā par to, lai neizpaužamā informācija, ko tās saņem saistībā ar šo nolīgumu, ir pārraudzīta šeit paredzētajā veidā. Ja viena no pusēm apzinās, ka tā nespēj vai, pēc visa spriežot, var nenodrošināt A un B iedaļā ietvertos neizplatīšanas noteikumus, tā tūlīt dara to zināmu otrai pusei. Tad puses apspriežas, lai noteiktu, kā rīkoties tālāk.

--------------------------------------------------