21998D0507(09)Oficiālais Vēstnesis L 134 , 07/05/1998 Lpp. 0011 - 0038


EEZ Apvienotās komitejas Lēmums

Nr. 82/97

(1997. gada 12. novembris),

ar ko groza EEZ līguma VI pielikumu (Sociālais nodrošinājums)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar Protokolu, kurš precizē Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, še turpmāk "Līgums", un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā Līguma VI pielikums grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 1997. gada 10. februāra Lēmumu Nr. 2/97 [1],

tā kā Līgumā jāiekļauj Padomes 1971. gada 14. jūnija Regulas (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā [2], pielāgojumi Padomes 1972. gada 21. marta Regulai (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka izpildes kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 [3] un noteiktiem Eiropas Kopienu Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma administratīvās komisijas Lēmumiem, kas pieņemti ar I pielikuma IV nodaļas A daļu Aktā par Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās nosacījumiem un Eiropas Savienības dibināšanas līgumu pielāgojumiem [4],

tā kā skaidrības nolūkos ir jāatjaunina VI pielikums pilnībā, tā kā šādā nolūkā vienotajā tekstā jāiekļauj ne tikai tie punkti, kas tiek grozīti uz šā lēmuma spēkā stāšanās dienu, bet arī tie punkti, kas jau ir tikuši grozīti, un negrozītie punkti,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Līguma VI tekstu aizstāj ar tekstu, kas pievienots šim lēmumam.

2. pants

Šim lēmumam pievienotie Padomes Regulu (EEK) Nr. 1408/71 un Nr. 574/72 pielāgojumu teksti Eiropas Kopienu Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma administratīvās komisijas Lēmumiem Nr. 117, Nr. 118, Nr. 135 un Nr. 150, kas pieņemti ar I pielikuma IV nodaļas A daļu Aktā par Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās nosacījumiem un Eiropas Savienības dibināšanas līgumu, islandiešu un norvēģu valodās ir autentiski.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 1997. gada 13. novembrī ar nosacījumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu.

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Kopienu Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 1997. gada 12. novembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

E. Bull

[1] OV L 85, 27.3.1997., 67. lpp.

[2] OV L 149, 5.7.1971., 2. lpp.

[3] OV L 74, 27.3.1972., 1. lpp.

[4] OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp., kas grozīts ar OV L 1, 1.1.1995., 1. lpp.

--------------------------------------------------

VI PIELIKUMS

SOCIĀLAIS NODROŠINĀJUMS

IEVADS

Ja šajā līgumā minētie tiesību akti satur jēdzienus vai atsaucas uz procedūrām, kas ir raksturīgas Kopienu tiesību sistēmai, piemēram,

- preambulas,

- Kopienas tiesību aktu adreses,

- atsauces uz EK teritorijām vai valodām,

- atsauces uz EK dalībvalstu tiesībām un pienākumiem, to valsts iestādēm, uzņēmumiem vai privātpersonām un to savstarpējām attiecībām un

- atsauces uz informēšanas un paziņošanas procedūrām,

piemēro 1. protokolu par horizontāliem pielāgojumiem, ja vien šajā pielikumā nav paredzēts citādi.

SEKTORĀLI PIELĀGOJUMI

I. Šajā pielikumā un neatkarīgi no 1. protokola noteikumiem ar terminu "dalībvalsts(-is)", kas ietverts tajos tiesību aktos, uz kuriem dotas atsauces, saprot, ka tas, papildus savai nozīmei attiecīgajos EK tiesību aktos, ietver arī Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju.

II. Šajā pielikumā, piemērojot tajā minēto tiesību aktu noteikumus, EEZ Apvienotā komiteja atbilstoši Līguma VII daļai uzņemas tiesības un pienākumus, kas piešķirti EK Komisijai pievienotās Migrējošā darbaspēka sociālās drošības administratīvajai komisijai, un tiesības un pienākumus, kas piešķirti Revīzijas padomei, kura pievienota minētajai Administratīvajai komisijai.

TIESĪBU AKTI, UZ KURIEM ATTIECAS ATSAUCES

1. 371 R 1408: Padomes 1971. gada 14. jūnija Regula (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma programmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kuri pārvietojas Kopienas teritorijā,

kas atjaunināta ar:

- 383 R 2001: Padomes 1983. gada 2. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2001/83 (OV L 230, 22.8.1983., 6. lpp.),

un tālāk grozīta ar

- 385 R 1660: Padomes 1985. gada 13. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1660/85 (OV L 160, 20.6.1985., 1. lpp.),

- 385 R 1661: Padomes 1985. gada 13. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1661/85 (OV L 160, 20.6.1985., 7. lpp.),

- 1 85 I: Aktu par pievienošanās nosacījumiem un Eiropas Savienības dibināšanas līgumu pielāgojumiem — Portugāles Republikas un Spānijas Karalistes pievienošanās Eiropas Kopienām (OV L 302, 15.11.1985., 170. lpp.),

- 386 R 3811: Padomes 1986. gada 11. decembra Regulu (EEK) Nr. 3811/86 (OV L 355, 16.12.1986., 5. lpp.),

- 389 R 1305: Padomes 1989. gada 11. maija Regulu (EEK) Nr. 1305/89 (OV L 131, 13.5.1989., 1. lpp.),

- 389 R 2332: Padomes 1989. gada 18. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2332/89 (OV L 224, 2.8.1989., 1. lpp.),

- 389 R 3427: Padomes 1989. gada 30. oktobra Regulu (EEK) Nr. 3427/89 (OV L 331, 16.11.1989., 1. lpp.),

- 391 R 2195: Padomes 1991. gada 25. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2195/91 (OV L 206, 29.7.1991., 2. lpp.),

- 392 R 1247: Padomes 1992. gada 30. aprīļa Regulu (EEK) Nr. 1247/92 (OV L 136, 19.5.1992., 1. lpp.),

- 392 R 1248: Padomes 1991. gada 30. aprīļa Regulu (EEK) Nr. 1248/92 (OV L 136, 19.5.1992., 7. lpp.),

- 392 R 1249: Padomes 1991. gada 30. aprīļa Regulu (EEK) Nr. 1249/92 (OV L 136, 19.5.1992., 28. lpp.),

- 393 R 1945: Padomes 1993. gada 30. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1945/93 (OV L 181, 23.7.1993., 1. lpp.),

- 1 94 N: Aktu par Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās nosacījumiem un Eiropas Savienības dibināšanas līgumu pielāgojumiem (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp., kas pielāgots ar OV L 1, 1.1.1995., 1. lpp.),

- 395 R 3095: Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 3095/95 (OV L 335, 30.12.1995., 1. lpp.),

- 395 R 3096: Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 3096/95 (OV L 335, 30.12.1995., 10. lpp.).

Šajā līgumā Regulas noteikumus pielāgo šādi:

a) 1. panta j) apakšpunktu nepiemēro,

b) attiecībā uz vecuma pabalstiem un pabalstiem apgādnieka nāves gadījumā 49. pantu piemēro, sākot no 1994. gada 1. janvāra,

c) 88. pantā tekstu "Līguma 106. pants" aizstāj ar tekstu "EEZ līguma 41. pants",

d) 94. panta 9. punktu nepiemēro,

e) 95. panta b) apakšpunktu nepiemēro,

f) 96. pantu nepiemēro,

g) 100. pantu nepiemēro,

h) I pielikuma I nodaļai pievieno šādu tekstu:

"P. ISLANDE

Visas personas, kas ir algoti darbinieki vai pašnodarbinātas personas Sociālā nodrošinājuma akta noteikumu par darba traumu apdrošināšanu nozīmē, tiek uzskatītas par, attiecīgi, algotiem darbiniekiem vai pašnodarbinātām personām Regulas 1. panta a) apakšpunkta ii) daļas nozīmē.

Q. LIHTENŠTEINA

Nepiemēro.

R. NORVĒĢIJA

Visas personas, kas ir algoti darbinieki vai pašnodarbinātas personas Valsts apdrošināšanas akta nozīmē, uzskata, attiecīgi, par algotiem darbiniekiem vai pašnodarbinātām personām Regulas 1. panta a) apakšpunkta ii) daļas nozīmē",

i) I pielikuma II nodaļu papildina ar šādu tekstu:

"P. ISLANDE

Lai noteiktu tiesības uz apdrošinājuma summas izmaksu graudā saskaņā ar Regulas III sadaļas 1. nodaļu, "ģimenes loceklis", ir laulātais(-ā) vai bērns līdz 25 gadu vecumam.

Q. LIHTENŠTEINA

Lai noteiktu tiesības uz apdrošinājuma summas izmaksu graudā saskaņā ar Regulas III sadaļas 1. nodaļu, "ģimenes loceklis", ir laulātais(-ā) vai apgādībā esošs bērns līdz 25 gadu vecumam.

R. NORVĒĢIJA

Lai noteiktu tiesības uz apdrošinājuma summas izmaksu graudā saskaņā ar Regulas III sadaļas 1. nodaļu, "ģimenes loceklis", ir laulātais(-ā) vai bērns līdz 25 gadu vecumam",

j) II pielikuma I nodaļu papildina ar šādu tekstu:

"P. ISLANDE

Nepiemēro.

Q. LIHTENŠTEINA

Nepiemēro.

R. NORVĒĢIJA

Nepiemēro",

k) II pielikuma II nodaļu papildina ar šādu tekstu:

"P. ISLANDE

Nav.

Q. LIHTENŠTEINA

Nav.

R. NORVĒĢIJA

a) vienreizējs maksājums, kas izmaksājams pēc bērna piedzimšanas saskaņā ar Valsts apdrošināšanas aktu,

b) vienreizējs maksājums, kas izmaksājams pēc bērna adopcijas saskaņā ar Valsts apdrošināšanas aktu",

l) II pielikuma III nodaļu papildina ar šādu tekstu:

"P. ISLANDE

Nav.

Q. LIHTENŠTEINA

Nav.

R. NORVĒĢIJA

Nav",

m) II.a. pielikumu papildina ar šādu tekstu:

"P. ISLANDE

Nav.

Q. LIHTENŠTEINA

a) pabalsti atraitņiem (1981. gada 25. novembra Likums par pabalstu piešķiršanu atraitņiem),

b) pabalsti neredzīgajiem (1970. gada 17. decembra Likums par pabalstu piešķiršanu neredzīgajiem),

c) maternitātes piemaksas (1981. gada 25. novembra Likums par maternitātes piemaksu piešķiršanu),

d) vecuma apdrošināšanas maksājumu palielinājumi un apdrošināšanas maksājumu palielinājumi apgādnieka zaudējuma un invaliditātes gadījumā (1965. gada 10. decembra Likums par vecuma apdrošināšanas atlīdzību palielinājumi un apdrošināšanas atlīdzību palielinājumi apgādnieka zaudējuma un invaliditātes gadījumā, kas pārskatīts 1992. gada 12. novembrī),

e) nevarības pabalsts (1965. gada 10. decembra Likums par vecuma apdrošināšanas maksājumu palielinājumi un apdrošināšanas maksājumu palielinājumi apgādnieka zaudējuma un invaliditātes gadījumā, kas pārskatīts 1992. gada 12. novembrī).

R. NORVĒĢIJA

a) pamatpabalsts un aprūpes pabalsts saskaņā ar 8. panta 12. punktu 1966. gada 17. jūnija Valsts apdrošināšanas aktā Nr. 12, lai segtu papildu izdevumus, kas radušies saistībā ar invaliditātes rezultātā radušos vajadzību pēc īpašas aprūpes, kopšanas vai palīdzības saimniecībā, izņemot gadījumus, ja pabalsta saņēmējs jau saņem vecuma, invaliditātes pensiju vai apgādnieka zaudējuma pabalstu no Valsts apdrošināšanas sistēmas;

b) garantētā minimālā papildpensija personām, kas ir piedzimušas kā invalīdi vai par tādiem kļuvušas agrā vecumā, saskaņā ar 7. panta 3. punktu un 8. panta 4. punktu 1966. gada 17. jūnija Valsts apdrošināšanas aktā Nr. 12;

c) bērna kopšanas un izglītošanas pabalsts un pārdzīvojušajam laulātajam saskaņā ar 10. panta 2. punktu un 10. panta 3. punktu 1966. gada 17. jūnija Valsts apdrošināšanas aktā Nr. 12",

n) III pielikuma A daļu papildina ar šādu tekstu:

"106. ISLANDE — BEĻĢIJA

Nav konvencijas.

107. ISLANDE — DĀNIJA

1992. gada 15. jūnija Ziemeļvalstu sociālās drošības konvencijas 10. pants.

108. ISLANDE — VĀCIJA

Nav konvencijas.

109. ISLANDE — SPĀNIJA

Nav konvencijas.

110. ISLANDE — FRANCIJA

Nav konvencijas.

111. ISLANDE — GRIEĶIJA

Nav konvencijas.

112. ISLANDE — ĪRIJA

Nav konvencijas.

113. ISLANDE — ITĀLIJA

Nav konvencijas.

114. ISLANDE — LUKSEMBURGA

Nav konvencijas.

115. ISLANDE — NĪDERLANDE

Nav konvencijas.

116. ISLANDE — AUSTRIJA

Nav konvencijas.

117. ISLANDE — PORTUGĀLE

Nav konvencijas.

118. ISLANDE — SOMIJA

1992. gada 15. jūnija Ziemeļvalstu sociālās drošības konvencijas 10. pants.

119. ISLANDE — ZVIEDRIJA

1992. gada 15. jūnija Ziemeļvalstu sociālās drošības konvencijas 10. pants.

120. ISLANDE — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav konvencijas.

121. ISLANDE — LIHTENŠTEINA

Nav konvencijas.

122. ISLANDE — NORVĒĢIJA

1992. gada 15. jūnija Ziemeļvalstu sociālās drošības konvencijas 10. pants.

123. LIHTENŠTEINA — BEĻĢIJA

Nav konvencijas.

124. LIHTENŠTEINA — DĀNIJA

Nav konvencijas.

125. LIHTENŠTEINA — VĀCIJA

4. panta 2. punkts 1977. gada 7. aprīļa Konvencijā par sociālo nodrošinājumu, kas grozīta ar 1989. gada 11. augusta 1. papildkonvenciju attiecībā uz pabalstu maksājumiem skaidrā naudā personām, kas pastāvīgi dzīvo trešajā valstī.

126. LIHTENŠTEINA — SPĀNIJA

Nav konvencijas.

127. LIHTENŠTEINA — FRANCIJA

Nav konvencijas.

128. LIHTENŠTEINA — GRIEĶIJA

Nav konvencijas.

129. LIHTENŠTEINA — ĪRIJA

Nav konvencijas.

130. LIHTENŠTEINA — ITĀLIJA

5. panta otrais teikums 1976. gada 11. novembra Konvencijā par sociālo nodrošinājumu attiecībā uz pabalstu maksājumiem skaidrā naudā personām, kas pastāvīgi dzīvo trešajā valstī.

131. LIHTENŠTEINA — LUKSEMBURGA

Nav konvencijas.

132. LIHTENŠTEINA — NĪDERLANDE

Nav konvencijas.

133. LIHTENŠTEINA — AUSTRIJA

4. pants 1968. gada 26. septembra Konvencijā par sociālo nodrošinājumu, kas grozīta ar 1977. gada 16. maija 1. Papildkonvenciju un 1987. gada 22. oktobra 2. Papildkonvenciju, attiecībā uz pabalstu maksājumiem skaidrā naudā personām, kas pastāvīgi dzīvo trešajā valstī.

134. LIHTENŠTEINA — PORTUGĀLE

Nav konvencijas.

135. LIHTENŠTEINA — SOMIJA

Nav konvencijas.

136. LIHTENŠTEINA — ZVIEDRIJA

Nav konvencijas.

137. LIHTENŠTEINA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav konvencijas.

138. LIHTENŠTEINA — NORVĒĢIJA

Nav konvencijas.

139. NORVĒĢIJA — BEĻĢIJA

Nav konvencijas.

140. NORVĒĢIJA — DĀNIJA

1992. gada 15. jūnija Ziemeļvalstu sociālās drošības konvencijas 10. pants.

141. NORVĒĢIJA — VĀCIJA

Nav konvencijas.

142. NORVĒĢIJA — SPĀNIJA

Nav konvencijas.

143. NORVĒĢIJA — FRANCIJA

Nav konvencijas.

144. NORVĒĢIJA — GRIEĶIJA

1980. gada 12. jūnija Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 16. panta 5. punkts.

145. NORVĒĢIJA — ĪRIJA

Nav konvencijas.

146. NORVĒĢIJA — ITĀLIJA

Nav konvencijas.

147. NORVĒĢIJA — LUKSEMBURGA

Nav konvencijas.

148. NORVĒĢIJA — NĪDERLANDE

1989. gada 13. aprīļa Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 5. panta 2. punkts.

149. NORVĒĢIJA — AUSTRIJA

a) 1985. gada 27. augusta Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 5. panta 2. punkts.

b) minētās konvencijas 4. pants attiecībā uz personām, kas pastāvīgi uzturas trešā valstī.

c) minētās konvencijas Nobeiguma protokola II punkts attiecībā uz personām, kas pastāvīgi uzturas trešā valstī.

150. NORVĒĢIJA — PORTUGĀLE

1980. gada 5. jūnija Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 6. pants.

151. NORVĒĢIJA — SOMIJA

1992. gada 15. jūnija Ziemeļvalstu sociālās drošības konvencijas 10. pants.

152. NORVĒĢIJA — ZVIEDRIJA

1992. gada 15. jūnija Ziemeļvalstu sociālās drošības konvencijas 10. pants.

153. NORVĒĢIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav konvencijas."

o) III pielikuma B daļu papildina ar šādu tekstu:

"106. ISLANDE — BEĻĢIJA

Nav konvencijas.

107. ISLANDE — DĀNIJA

Nav konvencijas.

108. ISLANDE — VĀCIJA

Nav konvencijas.

109. ISLANDE — SPĀNIJA

Nav konvencijas.

110. ISLANDE — FRANCIJA

Nav konvencijas.

111. ISLANDE — GRIEĶIJA

Nav konvencijas.

112. ISLANDE — ĪRIJA

Nav konvencijas.

113. ISLANDE — ITĀLIJA

Nav konvencijas.

114. ISLANDE — LUKSEMBURGA

Nav konvencijas.

115. ISLANDE — NĪDERLANDE

Nav konvencijas.

116. ISLANDE — AUSTRIJA

Nav konvencijas.

117. ISLANDE — PORTUGĀLE

Nav konvencijas.

118. ISLANDE — SOMIJA

Nav konvencijas.

119. ISLANDE — ZVIEDRIJA

Nav konvencijas.

120. ISLANDE — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav konvencijas.

121. ISLANDE — LIHTENŠTEINA

Nav konvencijas.

122. ISLANDE — NORVĒĢIJA

Nav konvencijas.

123. LIHTENŠTEINA — BEĻĢIJA

Nav konvencijas.

124. LIHTENŠTEINA — DĀNIJA

Nav konvencijas.

125. LIHTENŠTEINA — VĀCIJA

4. panta 2. punkts 1977. gada 7. aprīļa Konvencijas par sociālo nodrošinājumu, kas grozīta ar 1989. gada 11. augusta 1. papildkonvenciju, attiecībā uz pabalstu maksājumiem skaidrā naudā personām, kas pastāvīgi uzturas trešajā valstī.

126. LIHTENŠTEINA — SPĀNIJA

Nav konvencijas.

127. LIHTENŠTEINA — FRANCIJA

Nav konvencijas.

128. LIHTENŠTEINA — GRIEĶIJA

Nav konvencijas.

129. LIHTENŠTEINA — ĪRIJA

Nav konvencijas.

130. LIHTENŠTEINA — ITĀLIJA

5. panta otrais teikums 1976. gada 11. novembra Konvencijā par sociālo nodrošinājumu attiecībā uz pabalstu maksājumiem skaidrā naudā personām, kas pastāvīgi dzīvo trešajā valstī.

131. LIHTENŠTEINA — LUKSEMBURGA

Nav konvencijas.

132. LIHTENŠTEINA — NĪDERLANDE

Nav konvencijas.

133. LIHTENŠTEINA — AUSTRIJA

4. pants 1968. gada 26. septembra Konvencijā par sociālo nodrošinājumu, kas grozīta ar 1977. gada 16. maija 1. Papildkonvenciju un 1987. gada 22. oktobra 2. Papildkonvenciju, attiecībā uz pabalstu maksājumiem skaidrā naudā personām, kas pastāvīgi uzturas trešajā valstī.

134. LIHTENŠTEINA — PORTUGĀLE

Nav konvencijas.

135. LIHTENŠTEINA — SOMIJA

Nav konvencijas.

136. LIHTENŠTEINA — ZVIEDRIJA

Nav konvencijas.

137. LIHTENŠTEINA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav konvencijas.

138. LIHTENŠTEINA — NORVĒĢIJA

Nav konvencijas.

139. NORVĒĢIJA — BEĻĢIJA

Nav konvencijas.

140. NORVĒĢIJA — DĀNIJA

Nav konvencijas.

141. NORVĒĢIJA — VĀCIJA

Nav konvencijas.

142. NORVĒĢIJA — SPĀNIJA

Nav konvencijas.

143. NORVĒĢIJA — FRANCIJA

Nav konvencijas.

144. NORVĒĢIJA — GRIEĶIJA

Nav konvencijas.

145. NORVĒĢIJA — ĪRIJA

Nav konvencijas.

146. NORVĒĢIJA — ITĀLIJA

Nav konvencijas.

147. NORVĒĢIJA — LUKSEMBURGA

Nav konvencijas.

148. NORVĒĢIJA — NĪDERLANDE

1989. gada 13. aprīļa Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 5. panta 2. punkts.

149. NORVĒĢIJA — AUSTRIJA

a) 1985. gada 27. augusta Sociālā nodrošinājuma konvencijas 5. panta 2. punkts,

b) minētās konvencijas 4. pants attiecībā uz personām, kas pastāvīgi uzturas trešā valstī,

c) minētās konvencijas Nobeiguma protokola II punkts attiecībā uz personām, kas pastāvīgi uzturas trešā valstī.

150. NORVĒĢIJA — PORTUGĀLE

Nav konvencijas.

151. NORVĒĢIJA — SOMIJA

Nav konvencijas.

152. NORVĒĢIJA — ZVIEDRIJA

Nav konvencijas.

153. NORVĒĢIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav konvencijas",

p) IV pielikuma A iedaļai pievieno šādu tekstu:

"P. ISLANDE

Nav.

Q. LIHTENŠTEINA

Nav.

R. NORVĒĢIJA

Nav",

q) IV pielikuma B iedaļai pievieno šādu tekstu:

"P. ISLANDE

Nav.

Q. LIHTENŠTEINA

Nav.

R. NORVĒĢIJA

Nav",

r) IV pielikuma C iedaļai pievieno šādu tekstu:

"P. ISLANDE

Visi pieteikumi pamata un papildpensijām.

Q. LIHTENŠTEINA

Visi pieteikumi parastajām vecuma pensijām un apdrošināšanas maksājumiem apgādnieka zaudējuma un invaliditātes gadījumā, kā arī sociālās arodnodrošinājuma sistēmas vecuma, apgādnieka zaudējuma un invaliditātes pensijām, ciktāl attiecīgā pensiju fonda nolikumi nesatur noteikumus attiecībā uz samazinājumu.

R. NORVĒĢIJA

Visi pieteikumi vecuma pensijām, izņemot tām pensijām, kas minētas IV pielikuma D daļā",

s) IV pielikuma D2 iedaļai pievieno šādu tekstu:

"g) Norvēģijas invaliditātes pensijas, arī, ja tās, sasniedzot pensijas vecumu, tiek pārvērstas vecuma pensijā, un visas pensijas (apgādnieka zaudējuma un vecuma pensijas), kuru pamatā ir mirušas personas pensiju ieņēmumi",

t) VI pielikumam pievieno šādu tekstu:

"P. ISLANDE

Ja nodarbinātība vai pašnodarbinātība Islandē tiek pārtraukta un tas notiek nodarbinātības vai pašnodarbinātības laikā citā valstī, uz kuru attiecas šī regula, un ja ne sociālās nodrošināšanas programmas, ne papildpensijas shēmas invaliditātes pensija vairs neietver laika posmu starp notikumu un pensijas vecumu (nākotnē), tad saistībā ar nākotnes datuma prasību ņem vērā apdrošināšanas periodu saskaņā ar citas valsts, uz kuru attiecas šī regula, likumiem, it kā tie būtu apdrošināšanas periodi Islandē.

Q. LIHTENŠTEINA

1. Regulas III sadaļas 3. nodaļā uzskata, ka ikviena nodarbināta vai pašnodarbināta persona, uz kuru vairs neattiecas Lihtenšteinas invaliditātes apdrošināšanas likumi, ir apdrošināta saskaņā ar šādu apdrošināšanu parastas invaliditātes pensijas saņemšanai, ja:

a) vai nu datumā, kurā izpildās risks atbilstoši Lihtenšteinas tiesību aktu noteikumiem par invaliditātes apdrošināšanu,

i) tā gūst labumu no rehabilitācijas pasākumiem, ko paredz Lihtenšteinas invaliditātes apdrošināšana, vai,

ii) tā ir apdrošināta saskaņā ar citas valsts, uz kuru attiecas šī regula, tiesību aktiem par vecuma, apgādnieka zaudējuma vai invaliditātes apdrošināšanu, vai,

iii) tā var pieprasīt pensijas saskaņā ar citas valsts, uz kuru attiecas šī regula, invaliditātes vai vecuma apdrošināšanu, vai ja tā saņem šādu pensiju, vai,

iv) tā ir darbnespējīga saskaņā ar citas valsts, uz kuru attiecas šī regula, tiesību aktiem un var pieprasīt pabalstu no šīs valsts veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas, vai ja tā saņem šādu pabalstu, vai,

v) tā bezdarba dēļ var pieprasīt naudas pabalstus no citas valsts, uz kuru attiecas šī regula, apdrošināšanas bezdarba gadījumam, vai ja tā saņem šādu pabalstu,

b) vai ja tā strādāja Lihtenšteinā kā pierobežas darbinieks un trīs gadu laikā, tieši pirms risks īstenojas atbilstoši Lihtenšteinas tiesību aktiem, tā vismaz divpadsmit mēnešus ir veikusi iemaksas saskaņā ar šiem tiesību aktiem, vai,

c) ja tā ir aizgājusi no darba vai pārtraukusi būt par pašnodarbinātu personu Lihtenšteinā pēc nelaimes gadījuma vai slimības tik ilgi, kamēr tā uzturas Lihtenšteinā; no tās pieprasa iemaksas uz tāda paša pamata kā no personas, kas nestrādā algotu darbu;

2. neatkarīgi no regulas 10. panta 2. punkta noteikumiem, piešķirto pabalstu (Freizügigkeitsleistung) atbilstoši 1987. gada 20. oktobra Likumam par arodpabalstiem izmaksās skaidrā naudā pēc tādas nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas pieprasījuma, kura vairs nav pakļauta Lihtenšteinas tiesību aktiem saskaņā ar regulas II sadaļas noteikumiem, ja šī persona galīgi pamet Lihtenšteinas un Šveices ekonomisko zonu pirms 1998. gada 1. janvāra un skaidras naudas maksājumu pieprasa pirms 1998. gada 1. janvāra.

R. NORVĒĢIJA

1. Norvēģijas tiesību aktu pārejas noteikumus, kas paredz apdrošināšanas perioda samazināšanu, kas nepieciešams pilnas papildpensijas saņemšanai pirms 1937. gada dzimušajām personām, par tik gadiem, cik nepieciešams pēc to sešpadsmitās dzimšanas dienas un pirms 1967. gada 1. janvāra, piemēro personām, uz kurām attiecas šī regula, ar nosacījumu, ka tās ir bijušas Norvēģijas pastāvīgi iedzīvotāji vai Norvēģijā strādājuši algotu darbu, vai bijušas pašnodarbinātas personas. Šī prasība ir viens gads par katru gadu no attiecīgā laika posma starp personas dzimšanas gadu un 1937. gadu.

2. Personai, kas ir apdrošināta saskaņā ar Valsts apdrošināšanas aktu un kura aprūpē vecus cilvēkus, invalīdus, vai slimus cilvēkus, saskaņā ar paredzētajiem nosacījumiem par šādiem laika posmiem piešķir pensijas punktus. Līdzīgi, personai, kura aprūpē mazus bērnus, piešķir pensijas punktus, tai uzturoties citā valstī, uz kuru attiecas šī regula un kas nav Norvēģija, ar nosacījumu, ka attiecīgā persona atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā saskaņā ar Norvēģijas darba likumu.

3. Ciktāl Norvēģijas apgādnieka zaudējuma vai invaliditātes pensiju izmaksā atbilstoši regulai, to aprēķinot saskaņā ar 46. panta 2. punktu un piemērojot 45. pantu, nepiemēro 8-1. panta 3. punktu, 10-1. panta 3. punktu un 10-11. panta 3. punktu Valsts Apdrošināšanas aktā, saskaņā ar ko personai, var piešķirt pensiju, atkāpjoties no vispārīgās prasības, lai tā būtu apdrošināta saskaņā ar Valsts apdrošināšanas aktu vismaz 12 mēnešu laikā līdz notikumam",

u) VII pielikumu papildina ar šādu tekstu:

"13. ja persona, kas ir Islandes pastāvīgais iedzīvotājs, ir pašnodarbināta Islandē un strādā algotu darbu jebkurā citā valstī, uz kuru attiecas šī regula,

14. ja persona ir pašnodarbināta Lihtenšteinā un strādā algotu darbu jebkurā citā valstī, uz kuru attiecas šī regula,

15. ja persona, kas ir Norvēģijas pastāvīgais iedzīvotājs, ir pašnodarbināta Norvēģijā un strādā algotu darbu jebkurā citā valstī, uz kuru attiecas šī regula".

2. 372 R 0574: Komisijas 1972. gada 21. marta Regula (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka izpildes kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā,

kas atjaunināta ar

- 383 R 2001: Padomes 1983. gada 2. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2001/83 (OV L 230, 22.8.1983., 6. lpp.),

un tālāk grozīta ar

- 385 R 1660: Padomes 1985. gada 13. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1660/85 (OV L 160, 20.6.1985., 1. lpp.),

- 385 R 1661: Padomes 1985. gada 13. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1661/85 (OV L 160, 20.6.1985., 7. lpp.),

- 1 85 I: Aktu par pievienošanās nosacījumiem un Eiropas Savienības dibināšanas līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās Eiropas Kopienām (OV L 302, 15.11 1985, 188. lpp.),

- 386 R 513: Komisijas 1996. gada 26. februāra Regulu (EEK) Nr. 513/86 (OV L 51, 28.2.1986., 44. lpp.),

- 386 R 3811: Padomes 1986. gada 11. decembra Regulu (EEK) Nr. 3811/86 (OV L 355, 16.12.1986., 5. lpp.),

- 389 R 1305: Padomes 1989. gada 11. maija Regulu (EEK) Nr. 1305/89 (OV L 131, 13.5.1989., 1. lpp.),

- 389 R 2332: Padomes 1989. gada 18. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2332/89 (OV L 224, 2.8.1989., 1. lpp.),

- 389 R 3427: Padomes 1989. gada 30. oktobra Regulu (EEK) Nr. 3427/89 (OV L 331, 16.11.1989., 1. lpp.),

- 391 R 2195: Padomes 1991. gada 25. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2195/91 (OV L 206. 29.7.1991., 2. lpp.),

- 392 R 1248: Padomes 1992. gada 30. aprīļa Regulu (EEK) Nr. 1248/92 (OV L 136, 19.5.1992., 7. lpp.),

- 392 R 1249: Padomes 1992. gada 30. aprīļa Regulu (EEK) Nr. 1249/92 (OV L 136, 19.5.1992., 28. lpp.),

- 393 R 1945: Padomes 1993. gada 30. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1945/93 (OV L 181, 23.7.1993., 1. lpp.),

- 1 94 N: Aktu par Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās nosacījumiem un Eiropas Savienības dibināšanas līgumu pielāgojumiem (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp., kas pielāgots ar OV L 1, 1.1.1995., 1. lpp.),

- 395 R 3095: Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 3095/95 (OV L 335, 30.12.1995., 1. lpp.),

- 395 R 3096: Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 3096/95 (OV L 335, 30.12.1995., 10. lpp.).

Šajā Līgumā regulas noteikumus pielāgo šādi:

a) 1. pielikumu papildina ar šādu tekstu:

"P. ISLANDE

1. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra (Veselības aizsardzības un sociālā nodrošinājuma ministrs), Reikjavika,

2. Félagsmálaráðherra (Sociālo lietu ministrs), Reikjavika,

3. Fjármálaráðherra (Finanšu ministrs), Reikjavika.

Q. LIHTENŠTEINA

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (Lihtenšteinas Firstistes valdība), Vaduca.

R. NORVĒĢIJA

1. Sosial- og helsedepartementet (Veselības aizsardzības un sociālo lietu ministrija), Oslo,

2. Kommunal- og arbeidsdepartementet (Pašvaldību un darba ministrija), Oslo,

3. Barne- og familiedepartementet (Bērnu un ģimenes lietu ministrija), Oslo,

4. Justisdepartementet (Tieslietu ministrija), Oslo,

5. Utenriksdepartementet (Ārlietu ministrija), Oslo".

b) 2. pielikumu papildina ar šādu tekstu:

"P. ISLANDE

1. Visiem gadījumiem, izņemot bezdarbnieka pabalstus un ģimenes pabalstus:

Tryggingastofnun ríkisins (Valsts sociālās nodrošināšanas institūts), Reikjavika

2. Attiecībā uz bezdarbnieka pabalstiem:

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (Bezdarba apdrošināšanas fonds), Reikjavika

3. Attiecībā uz ģimenes pabalstiem:

a) attiecībā uz ģimenes pabalstiem, izņemot bērnu pabalstus un bērnu pabalstu palielinājumus:

Tryggingastofnun ríkisins (Valsts sociālās nodrošināšanas institūts), Reikjavika,

b) attiecībā uz bērnu pabalstiem un bērnu pabalstu palielinājumiem:

Ríkisskattstjóri (Iekšējo ieņēmumu direktorāts), Reikjavika

Q. LIHTENŠTEINA

1. attiecībā uz veselību un maternitāti:

- Atzītais veselības apdrošināšanas fonds, kurā attiecīgā persona ir apdrošināta vai

- Amt für Volkswirtschaft (Tautsaimniecības birojs);

2. attiecībā uz invaliditāti:

a) invaliditātes apdrošināšanas gadījumā:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Lihtenšteinas Invalīdu apdrošināšana),

b) sociālā arodnodrošinājuma sistēmā:

pensijas fonds, kuram ir pievienojies pēdējais darba devējs;

3. attiecībā uz vecuma pensijām un pensijām, kas tiek izmaksātas apdrošinātās personas nāves gadījumā:

a) attiecībā uz vecuma un apgādnieka zaudējuma apdrošināšanu:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Lihtenšteinas Vecuma un apgādnieka zaudējuma apdrošināšana),

b) sociālā arodnodrošinājuma sistēmā:

pensijas fonds, kuram ir pievienojies pēdējais darba devējs;

4. nelaimes gadījumu darbā un arodslimību gadījumā:

- nelaimes gadījumu apdrošināšanas fonds, kurā attiecīgā persona ir apdrošināta vai,

- Amt für Volkswirtschaft (Tautsaimniecības birojs);

5. bezdarba gadījumā:

Amt für Volkswirtschaft (Tautsaimniecības birojs);

6. attiecībā uz ģimenes pabalstiem:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Lihtenšteinas Ģimeņu kompensācijas fonds).

R. NORVĒĢIJA

1. Attiecībā uz bezdarbnieka pabalstiem:

Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeids-kontorer på bostedet eller oppholdsstedet (Nodarbinātības direktorāts, Oslo, reģionālie nodarbinātības dienesti un vietējie nodarbinātības dienesti pastāvīgajā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā);

2. visu citu pabalstu gadījumā saskaņā ar Norvēģijas Valsts apdrošināšanas aktu:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Nacionālais apdrošināšanas birojs sociālajai apdrošināšanai ārzemēs), Oslo;

3. attiecībā uz ģimenes pabalstiem:

Rikstrygdeverket (Nacionālā apdrošināšanas administrācija), Oslo, un Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Nacionālais apdrošināšanas birojs sociālajai apdrošināšanai ārzemēs), Oslo;

4. jūrnieku pensiju apdrošināšanas shēma:

Pensjonstrygden for sjømenn (Jūrnieku pensiju apdrošināšana), Oslo;

5. 1989. gada 16. jūnija Akts par darba traumu apdrošināšanu (lov av 16. juni 1989 om yrkesskadeforsikring):

apdrošinātājs, kura pakalpojumus izmanto darba devējs. Ja darba devējs šādus apdrošināšanas pakalpojumus neizmanto: Yrkesskadeforsikringsforeningen (Darba traumu apdrošināšanas asociācija), Oslo;

6. garantijas režīms tiesībām uz sociālo nodrošinājumu saskaņā ar 1975. gada 30. maija Jūrnieku akta 32. punktu (sjømannsloven av 30. mai 1975):

apdrošinātājs, kura pakalpojumus izmanto darba devējs".

c) 3. pielikuma beigās pievieno šādu tekstu:

"P. ISLANDE

1. Slimības, maternitātes, invaliditātes, vecuma, nāves, nelaimes gadījumu darbā un arodslimību gadījumā:

Tryggingastofnun ríkisins (Valsts sociālās nodrošināšanas institūts), Reikjavika;

2. attiecībā uz bezdarbnieka pabalstiem:

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (Bezdarba apdrošināšanas fonds), Reikjavika;

3. attiecībā uz ģimenes pabalstiem:

a) attiecībā uz ģimenes pabalstiem, izņemot bērnu pabalstus un bērnu pabalstu palielinājumus:

Tryggingastofnun ríkisins (Valsts sociālās nodrošināšanas institūts), Reikjavika,

b) attiecībā uz bērnu pabalstiem un bērnu pabalstu palielinājumiem:

Ríkisskattstjóri (Iekšējo ieņēmumu direktorāts), Reikjavika.

Q. LIHTENŠTEINA

1. Slimības, maternitātes, nelaimes gadījumu darbā un arodslimību, bezdarba gadījumā:

Amt für Volkswirtschaft (Tautsaimniecības birojs);

2. vecuma un nāves gadījumā:

a) attiecībā uz vecuma un apgādnieka zaudējuma apdrošināšanu:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Hinterlassenenversicherung (Lihtenšteinas Vecuma un apgādnieka zaudējuma apdrošināšana),

b) sociālā arodnodrošinājuma sistēmā:

Amt für Volkswirtschaft (Tautsaimniecības birojs);

3. attiecībā uz invaliditāti:

a) invaliditātes apdrošināšanas gadījumā:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Lihtenšteinas Invalīdu apdrošināšana),

b) sociālā arodnodrošinājuma sistēmā:

Amt für Volkswirtschaft (Tautsaimniecības birojs);

4. attiecībā uz ģimenes pabalstiem:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Lihtenšteinas Ģimeņu kompensācijas fonds).

R. NORVĒĢIJA

1. De lokale arbeidskontor og trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (vietējie nodarbinātības dienesti pastāvīgajā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā);

2. 1989. gada 16. jūnija Akts par darba traumu apdrošināšanu (lov av 16. juni 1989 om yrkesskadeforsikring):

apdrošinātājs, kura pakalpojumus izmanto darba devējs. Ja darba devējs šādus apdrošināšanas pakalpojumus neizmanto: Yrkesskadeforsikringsforeningen (Darba traumu apdrošināšanas asociācija), Oslo

3. garantijas režīms tiesībām uz sociālo nodrošinājumu saskaņā ar 1975. gada 30. maija Jūrnieku akta 32. punktu (sjømannsloven av 30. mai 1975):

darbinieki var sazināties ar darba devēju darba vietā, t.i., uz kuģa. No pastāvīgās dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas darbiniekam jāsazinās ar apdrošinātāju, kura pakalpojumus izmanto darba devējs".

d) 4. pielikumā pēc vārdiem

"K. AUSTRIJA"

2. punkta beigās jāpievieno šāds teksts:

"c) Lihtenšteinas gadījumā:

Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (Reģionālais Forarlbergas darba tirgus pakalpojumu birojs), Bregenca".

e) 4. pielikumā pēc vārdiem

"K. AUSTRIJA"

3. punkta b) apakšpunkta beigās jāpievieno šāds teksts:

"iii) attiecībās ar Lihtenšteinu:

Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (Reģionālais Forarlbergas darba tirgus pakalpojumu birojs), Bregenca".

f) 4. pielikumu papildina ar šādu tekstu:

"P. ISLANDE

1. Slimības, maternitātes, invaliditātes, vecuma, nāves, nelaimes gadījumu darbā un arodslimību gadījumā:

Tryggingastofnun ríkisins (Valsts sociālās nodrošināšanas institūts), Reikjavika;

2. attiecībā uz bezdarbnieka pabalstiem:

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (Bezdarba apdrošināšanas fonds), Reikjavika;

3. attiecībā uz ģimenes pabalstiem:

a) attiecībā uz ģimenes pabalstiem, izņemot bērnu pabalstus un bērnu pabalstu palielinājumus:

Tryggingastofnun ríkisins (Valsts sociālās nodrošināšanas institūts), Reikjavika,

b) attiecībā uz bērnu pabalstiem un bērnu pabalstu palielinājumiem:

Ríkisskattstjóri (Iekšējo ieņēmumu direktorāts), Reikjavika.

Q. LIHTENŠTEINA

1. Slimības, maternitātes, nelaimes gadījumu darbā un arodslimību, bezdarba gadījumā:

Amt für Volkswirtschaft (Tautsaimniecības birojs);

2. vecuma un nāves gadījumā:

a) attiecībā uz vecuma un apgādnieka zaudējuma apdrošināšanu:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Hinterlassenenversicherung (Lihtenšteinas Vecuma un apgādnieka zaudējuma apdrošināšana),

b) Occupational scheme:

Amt für Volkswirtschaft (Office of National Economy)

3. attiecībā uz invaliditāti:

a) invaliditātes apdrošināšanas gadījumā:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Lihtenšteinas Invalīdu apdrošināšana),

b) sociālā arodnodrošinājuma sistēmā:

Amt für Volkswirtschaft (Tautsaimniecības birojs);

4. attiecībā uz ģimenes pabalstiem:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Lihtenšteinas Ģimeņu kompensācijas fonds).

R. NORVĒĢIJA

1. Attiecībā uz bezdarbnieka pabalstiem:

Arbeidsdirektoratet (Nodarbinātības direktorāts), Oslo;

2. visos pārējos gadījumos:

Rikstrygdeverket (Nacionālā apdrošināšanas administrācija), Oslo".

g) 5. pielikumu papildina ar šādu tekstu:

"106. ISLANDE — BEĻĢIJA

Nepiemēro.

107. ISLANDE — DĀNIJA

Ziemeļvalstu 1992. gada 15. jūnija Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 23. pants: Nolīgums par savstarpēju atteikšanos no izdevumu atlīdzināšanas, kas noteikta regulas 36. panta 3. punktā, 63. panta 3. punktā un 70. panta 3. punktā (attiecībā uz materiāliem pabalstiem saistībā ar slimību, maternitāti, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām un bezdarbnieka pabalstu izmaksas) un īstenošanas regulas 105. panta 2. punktā (administratīvo pārbaužu un medicīniskās izmeklēšanas izmaksas).

108. ISLANDE — VĀCIJA

Nepiemēro.

109. ISLANDE — SPĀNIJA

Nepiemēro.

110. ISLANDE — FRANCIJA

Nepiemēro.

111. ISLANDE — GRIEĶIJA

Nepiemēro.

112. ISLANDE — ĪRIJA

Nepiemēro.

113. ISLANDE — ITĀLIJA

Nepiemēro.

114. ISLANDE — LUKSEMBURGA

Nav.

115. ISLANDE — NĪDERLANDE

1995. gada 25. aprīļa vēstuļu apmaiņa par regulas 36. panta 3. punktu un 63. panta 3. punktu par atteikšanos no izdevumu atlīdzināšanas attiecībā uz materiāliem pabalstiem saistībā ar slimību, maternitāti, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, kā noteikts Regulas Nr. 1408/71 II sadaļas 1. līdz 4. nodaļā, izņemot 22. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 55. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

116. ISLANDE — AUSTRIJA

1995. gada 21. jūnija Vienošanās par izdevumu atmaksāšanu sociālā nodrošinājuma jomā.

117. ISLANDE — PORTUGĀLE

Nepiemēro.

118. ISLANDE — SOMIJA

Ziemeļvalstu 1992. gada 15. jūnija Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 23. pants: Nolīgums par savstarpēju atteikšanos no izdevumu atlīdzināšanas, kas noteikta regulas 36. panta 3. punktā, 63. panta 3. punktā un 70. panta 3. punktā (attiecībā uz materiāliem pabalstiem saistībā ar slimību un maternitāti, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, un bezdarbnieka pabalstu izmaksas) un īstenošanas regulas 105. panta 2. punktā (administratīvo pārbaužu un medicīniskās izmeklēšanas izmaksas).

119. ISLANDE — ZVIEDRIJA

Ziemeļvalstu 1992. gada 15. jūnija Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 23. pants: Nolīgums par savstarpēju atteikšanos no izdevumu atlīdzināšanas, kas noteikta regulas 36. panta 3. punktā, 63. panta 3. punktā un 70. panta 3. punktā (attiecībā uz materiāliem pabalstiem saistībā ar slimību un maternitāti, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, un bezdarbnieka pabalstu izmaksas) un īstenošanas regulas 105. panta 2. punktā (administratīvo pārbaužu un medicīniskās izmeklēšanas izmaksas).

120. ISLANDE — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav.

121. ISLANDE — LIHTENŠTEINA

Nepiemēro.

122. ISLANDE — NORVĒĢIJA

Ziemeļvalstu 1992. gada 15. jūnija Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 23. pants: Nolīgums par savstarpēju atteikšanos no izdevumu atlīdzināšanas, kas noteikta regulas 36. panta 3. punktā, 63. panta 3. punktā un 70. panta 3. punktā (attiecībā uz materiāliem pabalstiem saistībā ar slimību un maternitāti, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, un bezdarbnieka pabalstu izmaksas) un īstenošanas regulas 105. panta 2. punktā (administratīvo pārbaužu un medicīniskās izmeklēšanas izmaksas).

123. LIHTENŠTEINA — BEĻĢIJA

Nepiemēro.

124. LIHTENŠTEINA — DĀNIJA

Nepiemēro.

125. LIHTENŠTEINA — VĀCIJA

Nav.

126. LIHTENŠTEINA — SPĀNIJA

Nepiemēro.

127. LIHTENŠTEINA — FRANCIJA

Nepiemēro.

128. LIHTENŠTEINA — GRIEĶIJA

Nepiemēro.

129. LIHTENŠTEINA — ĪRIJA

Nepiemēro.

130. LIHTENŠTEINA — ITĀLIJA

Nav.

131. LIHTENŠTEINA — LUKSEMBURGA

Nepiemēro.

132. LIHTENŠTEINA — NĪDERLANDE

Nepiemēro.

133. LIHTENŠTEINA — AUSTRIJA

1995. gada 14. decembra Vienošanās par izdevumu atmaksāšanu sociālā nodrošinājuma jomā.

134. LIHTENŠTEINA — PORTUGĀLE

Nepiemēro.

135. LIHTENŠTEINA — SOMIJA

Nepiemēro.

136. LIHTENŠTEINA — ZVIEDRIJA

Nepiemēro.

137. LIHTENŠTEINA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nepiemēro.

138. LIHTENŠTEINA — NORVĒĢIJA

Nepiemēro.

139. NORVĒĢIJA — BEĻĢIJA

Nepiemēro.

140. NORVĒĢIJA — DĀNIJA

Ziemeļvalstu 1992. gada 15. jūnija Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 23. pants: Nolīgums par savstarpēju atteikšanos no izdevumu atlīdzināšanas, kas noteikta regulas 36. panta 3. punktā, 63. panta 3. punktā un 70. panta 3. punktā (attiecībā uz materiāliem pabalstiem saistībā ar slimību un maternitāti, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, un bezdarbnieka pabalstu izmaksas) un īstenošanas regulas 105. panta 2. punktā (administratīvo pārbaužu un medicīniskās izmeklēšanas izmaksas).

141. NORVĒĢIJA — VĀCIJA

Nepiemēro.

142. NORVĒĢIJA — SPĀNIJA

Nepiemēro.

143. NORWAY-FRANCE

Nav.

144. NORVĒĢIJA — GRIEĶIJA

Nav.

145. NORVĒĢIJA — ĪRIJA

Nepiemēro.

146. NORVĒĢIJA — ITĀLIJA

Nav.

147. NORVĒĢIJA — LUKSEMBURGA

Nav konvencijas.

148. NORVĒĢIJA — NĪDERLANDE

1994. gada 13. janvāra un 1994. gada 10. jūnija vēstuļu apmaiņa attiecībā uz Regulas Nr. 1408/71 36. panta 3. punktu un 63. panta 3. punktu (atteikšanās no materiālo pabalstu izdevumu atlīdzināšanas saskaņā ar Regulas Nr. 1408/71 III sadaļas 1. līdz 4. nodaļas noteikumiem, izņemot 22. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 55. panta 1. punkta c) apakšpunktu, kā arī no Regulas Nr. 574/72 105. pantā minēto administratīvo pārbaužu un medicīnisko apskašu izmaksu atlīdzināšanas).

149. NORVĒĢIJA — AUSTRIJA

Nav.

150. NORVĒĢIJA — PORTUGĀLE

Nav.

151. NORVĒĢIJA — SOMIJA

Ziemeļvalstu 1992. gada 15. jūnija Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 23. pants: Nolīgums par savstarpēju atteikšanos no izdevumu atlīdzināšanas, kas noteikta regulas 36. panta 3. punktā, 63. panta 3. punktā un 70. panta 3. punktā (attiecībā uz materiāliem pabalstiem saistībā ar slimību un maternitāti, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, un bezdarbnieka pabalstu izmaksas) un īstenošanas regulas 105. panta 2. punktā (administratīvo pārbaužu un medicīniskās izmeklēšanas izmaksas).

152. NORVĒĢIJA — ZVIEDRIJA

Ziemeļvalstu 1992. gada 15. jūnija Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 23. pants: Nolīgums par savstarpēju atteikšanos no izdevumu atlīdzināšanas, kas noteikta regulas 36. panta 3. punktā, 63. panta 3. punktā un 70. panta 3. punktā (attiecībā uz materiāliem pabalstiem saistībā ar slimību un maternitāti, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, un bezdarbnieka pabalstu izmaksas) un īstenošanas regulas 105. panta 2. punktā (administratīvo pārbaužu un medicīniskās izmeklēšanas izmaksas).

153. NORVĒĢIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

7. panta 3. punkts 1990. gada 28. augusta Administratīvajā nolīgumā par Konvencijas par sociālo nodrošinājumu īstenošanu".

h) 6. pielikumu papildina ar šādu tekstu:

"P. ISLANDE

Tiešais maksājums.

Q. LIHTENŠTEINA

Tiešais maksājums.

R. NORVĒĢIJA

Tiešais maksājums".

i) 7. pielikumu papildina ar šādu tekstu:

"P. ISLANDĒ:

Nav.

Q. LIHTENŠTEINĀ:

Liechtensteinische Landesbank (Lihtenšteinas Valsts banka), Vaduca.

R. NORVĒĢIJĀ:

Sparebanken NOR (Norvēģijas Apvienotā banka), Oslo".

j) 8. pielikumā A punkta a) apakšpunkta beigās iekļauj šādu tekstu:

"Islande un Beļģija

Islande un Vācija

Islande un Spānija

Islande un Francija

Islande un Luksemburga

Islande un Nīderlande

Islande un Austrija

Islande un Somija

Islande un Zviedrija

Islande un Apvienotā Karaliste

Islande un Lihtenšteina

Islande un Norvēģija

Lihtenšteina un Beļģija

Lihtenšteina un Vācija

Lihtenšteina un Spānija

Lihtenšteina un Francija

Lihtenšteina un Īrija

Lihtenšteina un Luksemburga

Lihtenšteina un Nīderlande

Lihtenšteina un Austrija

Lihtenšteina un Somija

Lihtenšteina un Zviedrija

Lihtenšteina un Apvienotā Karaliste

Lihtenšteina un Norvēģija

Norvēģija un Beļģija

Norvēģija un Vācija

Norvēģija un Spānija

Norvēģija un Francija

Norvēģija un Īrija

Norvēģija un Luksemburga

Norvēģija un Nīderlande

Norvēģija un Austrija

Norvēģija un Portugāle

Norvēģija un Somija

Norvēģija un Zviedrija

Norvēģija un Apvienotā Karaliste".

k) 8. pielikumā A punkta b) apakšpunkta beigās iekļauj šādu tekstu:

"Norvēģija un Dānija".

l) 9. pielikumu papildina ar šādu tekstu:

"P. ISLANDE

Vidējās ikgadējās materiālo pabalstu izmaksas aprēķina, ņemot vērā pabalstus, kas Islandē paredzēti saskaņā ar sociālā nodrošinājuma shēmām.

Q. LIHTENŠTEINA

Vidējās ikgadējās materiālo pabalstu izmaksas aprēķina, ņemot vērā pabalstus, ko piešķīruši atzītas slimokases saskaņā ar valsts tiesību aktu veselības apdrošināšanas noteikumiem.

R. NORVĒĢIJA

Vidējās ikgadējās materiālo pabalstu izmaksas aprēķina, ņemot vērā pabalstus, kas paredzēti saskaņā ar 2. nodaļu Valsts apdrošināšanas aktā (1966. gada 17. jūnija akts), saskaņā ar 1982. gada 19. novembra Aktu par pašvaldību veselības aprūpi, saskaņā ar 1969. gada 19. jūnija Aktu par slimnīcām un 1961. gada 28. aprīļa Aktu par garīgās veselības aprūpi".

m) 10. pielikumu papildina ar šādu tekstu:

"P. ISLANDE

Visiem gadījumiem, izņemot regulas 17. pantu un īstenošanas regulas 102. panta 2. punktu:

Tryggingastofnun ríkisins (Valsts sociālās nodrošināšanas institūts), Reikjavika.

Q. LIHTENŠTEINA

1. Īstenošanas regulas 11. panta 1. punkta piemērošanai:

a) Attiecībā uz regulas 14. panta 1. punktu un 14.b. panta 1. punktu:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Lihtenšteinas Vecuma un apgādnieka zaudējuma apdrošināšana),

b) attiecībā uz regulas 17. pantu:

Amt für Volkswirtschaft (Tautsaimniecības birojs);

2. Īstenošanas regulas 11. panta 1. punkta piemērošanai:

a) Attiecībā uz regulas 14. panta 1. punktu un 14.b. panta 2. punktu:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Lihtenšteinas Vecuma un apgādnieka zaudējuma apdrošināšana),

b) attiecībā uz regulas 17. pantu:

Amt für Volkswirtschaft (Tautsaimniecības birojs);

3. Īstenošanas regulas 13. panta 2. un 3. punkta un 14. panta 1. un 2. punkta piemērošanai:

Amt für Volkswirtschaft und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Tautsaimniecības birojs un Liktehšteinas Vecuma, apgādnieka zaudējuma un invaliditātes apdrošināšana).

4. Īstenošanas regulas 38. panta 1. punkta, 70. panta 1. punkta, 82. panta 2. punkta un 86. panta 2. punkta piemērošanai:

pastāvīgās dzīvesvietas Gemeindeverwaltung (komunālā pārvalde).

5. Īstenošanas regulas 80. panta 2. punkta un 81. panta piemērošanai:

Amt für Volkswirtschaft (Tautsaimniecības birojs);

6. Īstenošanas regulas 102. panta 2. punkta piemērošanai attiecībā uz regulas 36., 63. un 70. pantu:

Amt für Volkswirtschaft (Tautsaimniecības birojs);

7. Īstenošanas regulas 113. panta 2. punkta piemērošanai:

Amt für Volkswirtschaft (Tautsaimniecības birojs);

R. NORVĒĢIJA

1. Regulas 14. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta, īstenošanas regulas 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta un 2. punkta, ja darbs tiek veikts ārpus Norvēģijas, un regulas 14.a. panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošanai:

Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Nacionālais apdrošināšanas birojs sociālajai apdrošināšanai ārzemēs), Oslo.

2. Regulas 14.a. panta 1. punkta a) apakšpunkta piemērošanai, ja darbs tiek veikts Norvēģijā:

vietējie apdrošināšanas biroji pašvaldībās, kurās attiecīgā persona pastāvīgi dzīvo.

3. Regulas 14.a. panta 1. punkta a) apakšpunkta piemērošanai, ja attiecīgā persona ir norīkota darbam Norvēģijā:

vietējais apdrošināšanas birojs pašvaldībā, kurā atrodas darba devēja juridiskā adrese, un, ja darba devējam nav juridiskās adreses Norvēģijā, tad Stavanger trygdekontor (Stravangeras vietējais apdrošināšanas birojs), Stravangerā.

4. Regulas 14. panta 2. punkta un 14. panta 3. punkta piemērošanai:

vietējais apdrošināšanas biroja pašvaldībā, kurā attiecīgā persona pastāvīgi dzīvo.

5. Regulas 14.a. panta 2. punkta piemērošanai:

vietējais apdrošināšanas biroja pašvaldībā, kurā tiek veikts attiecīgais darbs.

6. Regulas 14.b. panta 1. un 2. punkta piemērošanai:

Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Nacionālais apdrošināšanas birojs sociālajai apdrošināšanai ārzemēs), Oslo.

7. Regulas 17. panta piemērošanai:

a) Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Nacionālais apdrošināšanas birojs sociālajai apdrošināšanai ārzemēs), Oslo,

b) Stavanger trygdekontor (Stravangeras vietējais apdrošināšanas birojs), Stravangerā.

Konkrētajā gadījumā:

i) personas, kas strādā Norvēģijā pie ārzemju darba devēja, kuram Norvēģijā nav juridiskās adreses,

ii) personas, kas strādā Norvēģijā pie ārzemju darba devēja, kuram Norvēģijā ir juridiskā adrese.

8. Regulas 36., 63. un 87. panta un īstenošanas regulas 102. panta 2. punkta piemērošanai:

Rikstrygdeverket (Nacionālā apdrošināšanas administrācija), Oslo.

9. Atlikušo regulas II sadaļas 1., 2., 3., 4., 5., 7. un 8. nodaļas noteikumu un ar šiem noteikumiem saistīto īstenošanas regulas noteikumu piemērošanai:

Rikstrygdeverket (Nacionālā apdrošināšanas administrācija), Oslo, un tās norīkotās organizācijas (Folketrygdkontoret for utenlandssaker, Oslo (Nacionālais apdrošināšanas birojs sociālajai apdrošināšanai ārzemēs), reģionālie apdrošināšanas biroji un vietējie apdrošināšanas biroji).

10. Regulas III sadaļas 6. nodaļas un ar šiem noteikumiem saistīto īstenošanas regulas noteikumu piemērošanai:

Arbeidsdirektoratet (Nodarbinātības direkotrāts), Oslo, un tā norīkotās organizācijas.

11. Regulas 10.a. panta un īstenošanas regulas 2. panta piemērošanai:

Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Nacionālais apdrošināšanas birojs sociālajai apdrošināšanai ārzemēs), Oslo.

12. Jūrnieku pensiju apdrošināšanas shēmai:

a) vietējie apdrošināšanas biroji pastāvīgajā dzīvesvietā. ja attiecīgā persona ir Norvēģijas pastāvīgais iedzīvotājs,

b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Nacionālais apdrošināšanas birojs sociālajai apdrošināšanai ārzemēs), Oslo, attiecībā uz pabalstu izmaksāšanu saskaņā ar shēmu personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārzemēs".

n) 11. pielikumu papildina ar šādu tekstu:

"P. ISLANDE

Nav.

Q. LIHTENŠTEINA

Nav.

R. NORVĒĢIJA

Nav".

TIESĪBU AKTI, KURI LĪGUMSLĒDZĒJĀM PUSĒM PIENĀCĪGI JĀŅEM VĒRĀ

3.1 373 Y 0919(02): 1973. gada 22. februāra Lēmums Nr. 74 par medicīniskās palīdzības sniegšanu pagaidu uzturēšanās gadījumos saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 22. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļu un Padomes regulas (EEK) Nr. 574/72 21. pantu (OV C 75, 19.9.1973., 4. lpp.).

3.2 373 Y 0919(03): 1973. gada 22. februāra Lēmums Nr. 75 par pieteikumu, kurus saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 94. panta 5. punktu iesnieguši pensionāri invalīdi, izskatīšanu pārbaudei (OV C 75, 19.9.1973., 5. lpp.).

3.3 373 Y 0919(06): 1973. gada 22. februāra Lēmums Nr. 78 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 574/72 7. panta 1. punkta a) apakšpunkta interpretēšanu attiecībā uz noteikumu par samazināšanu un apturēšanu īstenošanas procedūru (OV C 75, 19.9.1973., 8. lpp.).

3.4 373 Y 0919(07): 1973. gada 22. februāra Lēmums Nr. 79 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 48. panta 2. punkta interpretēšanu attiecībā uz apdrošināšanas periodu summēšanu, kas tiek aplūkots atsevišķi, ņemot vērā invaliditātes, vecuma un dzīvības apdrošināšanu (OV C 75, 19.9.1973., 9. lpp.).

3.5 373 Y 0919(09): 1973. gada 22. februāra Lēmums Nr. 81 par īpašā darbā izpildīto apdrošināšanas periodu summēšanu saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 45. panta 2. punktu (OV C 75, 19.9.1973., 11. lpp.).

3.6 373 Y 0919(11): 1973. gada 22. februāra Lēmums Nr. 83 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 68. panta 2. punkta un Padomes Regulas (EEK) Nr. 574/72 82. panta interpretēšanu saistībā ar bezdarbnieku pabalstu palielinājumiem apgādājamiem ģimenes locekļiem (OV C 75, 19.9.1973., 14. lpp.).

3.7 373 Y 0919(13): 1973. gada 22. februāra Lēmums Nr. 85 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 57. panta 1. punkta un Padomes Regulas (EEK) Nr. 574/72 67. panta 3. punkta interpretēšanu, lai konstatētu piemērojamos tiesību aktus un iestādi, kas ir kompetenta piešķirt pabalstus attiecībā uz arodslimībām (OV C 75, 19.9.1973., 17. lpp.).

3.8 373 Y 1113(02): 1973. gada 24. septembra Lēmums Nr. 86 par Eiropas Kopienu Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma administratīvās komisijas Revīzijas padomes darbības metodēm un sastāvu (OV C 96, 13.11 1973, 2. lpp.), kas grozīts ar

- 395 D 0512: 1995. gada 3. oktobra Lēmumu Nr. 153 (OV L 294, 8.12.1995., 38. lpp.).

3.9 374 Y 0720(06): 1973. gada 20. marta Lēmums Nr. 89 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 16. panta 1. un 2. punkta interpretēšanu saistībā ar personām, kas strādā diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecībās (OV C 86, 20.7.1974., 7. lpp.).

3.10 374 Y 0720(07): 1973. gada 12. jūlija Lēmums Nr. 91 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 46. panta 3. punkta interpretēšanu saistībā ar pabalstu piešķiršanu saskaņā ar minētā panta 1. punktu (OV C 86, 20.7.1974., 8. lpp.).

3.11 374 Y 0823(04): 1974. gada 24. janvāra Lēmums Nr. 95 par to, kā interpretēt Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 46. panta 2. punktu par proporcionālo pensiju aprēķināšanu (OV C 99, 23.8.1974., 5. lpp.).

3.12 374 Y 1017(03): 1974. gada 15. marta Lēmums Nr. 96 par tiesību uz pabalstu saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 46. panta 2. punktu pārskatīšanu (OV C 126, 17.10.1974., 23. lpp.).

3.13 375 Y 0705(02): 1975. gada 13. marta Lēmuma Nr. 99 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 574/72 107. panta 1. punkta interpretēšanu, ņemot vērā pienākumu pārrēķināt kārtējos pabalstus (OV C 150, 5.7.1975., 2. lpp.).

3.14 375 Y 0705(03): 1975. gada 23. janvāra Lēmums Nr. 100 par naudas pabalstu, kurus kompetentas iestādes vārdā sniegusi uzturēšanās vai pastāvīgās dzīvesvietas iestāde, atmaksāšanu un sīkāku informāciju par šo pabalstu atmaksāšanu (OV C 150, 5.7.1975., 3. lpp.).

3.15 376 Y 0526(03): 1975. gada 19. decembra Lēmums Nr. 105 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 50. panta īstenošanu (OV C 117, 26.5.1976., 3. lpp.).

3.16 378 Y 0530(02): 1977. gada 18. novembra Lēmums Nr. 109, ar ko groza 1973. gada 22. novembra Lēmumu Nr. 92 par materiālo slimības un maternitātes apdrošināšanas pabalstu jēdzienu, kas minēts Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 19. panta 1. un 2. punktā, 22. pantā, 25. panta 1., 3. un 4. punktā, 26. pantā, 28. panta 1. punktā un 28.a. pantā, 29. un 31. pantā, un par summu, kas atmaksājamas saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 574/72 93., 94. un 95. pantu, noteikšanu, kā arī par avansiem, kas izmaksājami atbilstoši tās pašas Regulas 102. panta 4. punktam (OV C 125, 30.5.1978., 2. lpp.).

3.17 383 Y 0115: 1982. gada 15. decembra Lēmums Nr. 115 par protēžu un nozīmīgāko ierīču un citu būtisku materiālu pabalstu piešķiršanu, ko paredz Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 24. panta 2. punkta (OV C 193, 20.7.1983., 7. lpp.).

3.18 383 Y 0117: 1982. gada 7. jūlija Lēmums Nr. 117 par īstenošanas nosacījumiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 574/72 50. panta 1. punkta a) apakšpunktam (OV C 238, 7.9.1983., 3. lpp.), kas grozīts ar

- 1 94 N: Aktu par Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās nosacījumiem un Eiropas Savienības dibināšanas līgumu pielāgojumiem (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.,kas grozīts ar OV L 1, 1.1.1995., 1. lpp.).

Lēmuma noteikumus šajā Līgumā pielāgo šādi:

2. punkta 2. punktu papildina ar šādu tekstu:

"Islande

Tryggingastofnun ríkisins (Valsts sociālās nodrošināšanas institūts), Reikjavika.

Lihtenšteina

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Lihtenšteinas Vecuma, apgādnieka zaudējuma un invaliditātes apdrošināšana), Vaduca.

Norvēģija

Rikstrygdeverket (Nacionālā apdrošināšanas administrācija), Oslo".

3.19 383 Y 1112(02): 1983. gada 20 aprīļa Lēmums Nr. 118 par īstenošanas nosacījumiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 574/72 50. panta 1. punkta b) apakšpunktam (OV C 306, 1 2.11.1983., 2. lpp.), kas grozīts ar

- 1 94 N: Aktu par Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās nosacījumiem un Eiropas Savienības dibināšanas līgumu pielāgojumiem (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.,kas grozīts ar OV L 1, 1.1.1995., 1. lpp.).

Lēmuma noteikumus šajā Līgumā pielāgo šādi:

2. punkta 4. punktu papildina ar šādu tekstu:

"Islande

Tryggingastofnun ríkisins (Valsts sociālās nodrošināšanas institūts), Reikjavika.

Lihtenšteina

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Lihtenšteinas Vecuma, apgādnieka zaudējuma un invaliditātes apdrošināšana), Vaduca.

Norvēģija

Rikstrygdeverket (Nacionālā apdrošināšanas administrācija), Oslo".

3.20 383 Y 1102(03): 1983. gada 24. februāra Lēmums Nr. 119 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 76. panta un 79. panta 3. punkta un Padomes Regulas (EEK) Nr. 574/72 10. panta 1. punkta interpretēšanu saistībā ar ģimenes pabalstu pārklāšanos (OV C 295, 2.11.1983., 3. lpp.).

3.21 383 Y 0121: 1983. gada 21. aprīļa Lēmums Nr. 121 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 574/72 17. panta 7. punkta interpretēšanu saistībā ar protēžu un nozīmīgāko ierīču un citu būtisku materiālu pabalstu piešķiršanu (OV C 193, 20.7.1983., 10. lpp.).

3.22 386 Y 0126: 1985. gada 17. oktobra Lēmums Nr. 126 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 14. panta 1. punkta a) apakšpunkta, 14.a. panta 1. punkta a) apakšpunkta un 14.b. panta 1. un 2. punkta piemērošanu (OV C 141. 7.6.1986., 3. lpp.).

3.23 386 Y 0130: 1985. gada 17. oktobra Lēmums Nr. 130 par paraugiem veidlapām, kas vajadzīgas Padomes Regulu (EEK) Nr. 1408/71 un (EEK) Nr. 574/72 piemērošanai (E 001; E 101-127; E 201-215; E 301-303; E 401-411) (86/303/EEK) (OV L 192, 15.7.1986., 1. lpp.), kas grozīts ar

- 391 X 140: 1990. gada 9. aprīļa Lēmumu Nr. 144 (E 401 — E 410F) (OV L 71, 18.3.1991., 1. lpp.),

- 394 X 0604: 1993. gada 7. oktobra Lēmumu Nr. 153 (E 001, E 103-E 127) (OV L 244, 19.9.1994., 22. lpp.),

- 394 X 0605: 1994. gada 8. februāra Lēmumu Nr. 154 (E 301, E302, E303) (OV L 244, 19.9.1994., 123. lpp.),

- 395 D 0353: 1994. gada 6. jūlija Lēmumu Nr. 155 (E 401 to 411) (OV L 209, 5.9.1995., 1. lpp.).

3.24 C/271/87/3. lpp.: 1987. gada 23. aprīļa Lēmums Nr. 132 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 40. panta 3. punkta a) apakšpunkta ii) daļas interpretāciju (OV C 271, 9.10.1987., 3. lpp.).

3.25 C/284/87/3. lpp.: 1987. gada 2. jūlija Lēmums Nr. 133 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 574/72 17. panta 7. punkta un 60. panta 6. punkta piemērošanu (OV C 284, 22.10.1987., 3. lpp. un OV C 64, 9.3.1988., 13. lpp.).

3.26 C/64/88/4. lpp.: 1987. gada 1. jūlija Lēmums Nr. 134 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 45. panta 2. punkta interpretēšanu saistībā ar tādu apdrošināšanas periodu summēšanu, kas izpildīti amatā, uz ko attiecas speciālā sociālā arodnodrošinājuma sistēma, vienā vai vairākās dalībvalstīs (OV C 64, 9.3.1988., 4. lpp.).

3.27 C/281/88/7. lpp.: 1987. gada 1. jūlija Lēmums par materiālu pabalstu piešķiršanu, ko paredz Padomes Regulas (EEK) Nr. 574/72 17. panta 7. punkts un 60. panta 6. punkts, un par steidzamības jēdzienu Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 20. panta nozīmē un galējas steidzamības jēdzienu Padomes Regulas (EEK) Nr. 574/72 17. panta 7. punkta un 60. panta 6. punkta nozīmē 72 (OV C 281, 9.3.1988., 7. lpp.), kas grozīts ar

- 1 94 N: Aktu par Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās nosacījumiem un Eiropas Savienības dibināšanas līgumu pielāgojumiem (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp., kas grozīts ar OV L 1, 1.1.1995., 1. lpp.).

Lēmuma noteikumus šajā Līgumā pielāgo šādi:

2. panta 2. punktu papildina ar šādu tekstu:

"p) 35000 IKR pastāvīgās uzturēšanās vietas iestādei Islandē,

q) 800 CHF pastāvīgās uzturēšanās vietas iestādei Lihtenšteinā,

r) 3600 NOK pastāvīgās uzturēšanās vietas iestādei Norvēģijā".

3.28 C/64/88/7. lpp.: 1987. gada 1. jūlija Lēmums Nr. 136 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 45. panta 1. punkta interpretēšanu, ņemot vērā apdrošināšanas periodus, kas izpildīti saskaņā ar citu dalībvalstu tiesību aktiem tiesību uz pabalstiem iegūšanai, saglabāšanai un atgūšanai (OV C 64, 9.3.1988., 7. lpp.).

Lēmuma noteikumus šajā Līgumā pielāgo šādi:

Pielikumu papildina ar šādu tekstu:

"P. ISLANDE

Nav.

Q. LIHTENŠTEINA

Nav.

R. NORVĒĢIJA

Nav."

3.29 C/140/89/3. lpp.: 1988. gada 15. decembra Lēmums Nr. 137 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 574/72 15. panta 3. punkta piemērošanu (OV C 140, 6.6.1989., 3. lpp.).

3.30 C/287/89/3. lpp.: 1989. gada 17. februāra Lēmums Nr. 138 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 22. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) daļas interpretēšanu orgānu transplantācijas vai citu ķirurģijas veidu gadījumā, kad nepieciešams veikt pārbaudes uz bioloģiskiem paraugiem, kamēr attiecīgā persona neatrodas dalībvalstī, kurā tiek veiktas pārbaudes (OV C 287, 15.11.1989., 3. lpp.).

3.31 C/94/90/3. lpp.: 1989. gada 30. jūnija Lēmums Nr. 139 par datumu, kas jāņem vērā, nosakot pārrēķināšanas likmes, kas minētas 107. pantā Padomes Regulā (EEK) Nr. 574/72, kura jāpiemēro, aprēķinot noteiktus pabalstus un iemaksas (OV C 94, 12.4 1990. 3. lpp.).

3.32 C/94/90/4. lpp.: 1989. gada 17. oktobra Lēmums Nr. 140 par pārrēķināšanas likmēm, kuras pierobežas darbinieka, kas ir pilnīgs bezdarbnieks, pastāvīgās dzīvesvietas iestāde piemēro pēdējai algai, ko viņš saņēma piekritīgajā valstī (OV C 94, 12.4.1990., 4. lpp.).

3.33 C/94/90/5. lpp.: 1989. gada 17. oktobra Lēmums Nr. 141, ar ko groza 1985. gada 17. oktobra Lēmumu Nr. 127 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 574/72 94. panta 4. punktā un 95. panta 4. punktā paredzēto sarakstu sastādīšanu 72 (OV C 94, 12.4.1990., 5. lpp.).

3.34 C/80/90/7. lpp.: 1990. gada 13. februāra Lēmums Nr. 142 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 73., 74. un 75. panta piemērošanu (OV C 80, 30.3.1990., 7. lpp.).

Lēmuma noteikumus šajā Līgumā pielāgo šādi:

a) 1. punktu nepiemēro,

b) 3. punktu nepiemēro.

3.35 391 D 0425: 1990. gada 11. oktobra Lēmums Nr. 147 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 76. panta piemērošanu (OV L 235, 23.8.1991., 21. lpp.), kas grozīts ar

- 395 D 0353: 1994. gada 6. jūlija Lēmumu Nr. 155 (E 401 to 411) (OV L 209, 5.9.1995., 1. lpp.).

3.36 393 D 0068: 1992. gada 25. jūnija Lēmums Nr. 148 par to, kā izmantot apliecinājumu par piemērojamiem tiesību aktiem (E 101 veidlapu), ja norīkošanas darbā laika posms nepārsniedz trīs mēnešus (OV L 22, 30.1.1993., 124. lpp.).

3.37 C/229/93/5. lpp.: 1992. gada 26. jūnija Lēmums Nr. 150 par Regulas (EEK) Nr. 1408/71 77., 78. panta un 79. panta 3. punkta un Regulas (EEK) Nr. 574/72 10. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļas piemērošanu (OV C 229, 25.8.1993., 5. lpp.), kas grozīts ar

- 1 94 N: Aktu par Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās nosacījumiem un Eiropas Savienības dibināšanas līgumu pielāgojumiem (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.,kas grozīts ar OV L 1, 1.1.1995., 1. lpp.).

Lēmuma noteikumus šajā Līgumā pielāgo šādi:

Pielikumu papildina ar šādu tekstu:

"P. ISLANDE

Tryggingastofnun ríkisins (Valsts sociālās nodrošināšanas institūts), Laugavegur 114, 150 Reykjavík.

Q. LIHTENŠTEINA

1. Attiecībā uz ģimenes pabalstiem:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Lihtenšteinas Ģimeņu kompensācijas fonds),

2. attiecībā uz bāreņu pensijām:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Lihtenšteinas Vecuma un apgādnieka zaudējuma apdrošināšana).

R. NORVĒĢIJA

Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Nacionālais apdrošināšanas birojs sociālajai apdrošināšanai ārzemēs), Oslo".

3.38 394 D 602: 1993. gada 22. aprīļa Lēmums Nr. 151 par Regulas (EEK) Nr. 1408/71 10.a. panta un Regulas (EEK) Nr. 1247/92 2. panta piemērošanu (OV L 244, 19.9.1994., p.1).

Lēmuma noteikumus šajā Līgumā pielāgo šādi:

Pielikumu papildina ar šādu tekstu:

"13. Islande:

- Tryggingastofnun ríkisins (Valsts sociālās nodrošināšanas institūts), Laugavegur 114, 150 Reykjavík.

14. Norvēģija:

- Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Nacionālais apdrošināšanas birojs sociālajai apdrošināšanai ārzemēs), Oslo.

15. Lihtenšteina:

- Amt für Volkswirtschaft (Tautsaimniecības birojs) attiecībā uz maternitātes piemaksām,

- Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Lihtenšteinas Vecuma un apgādnieka zaudējuma apdrošināšana) attiecībā uz pabalstiem atraitņiem, palielinājumiem vecuma, apgādnieka zaudējuma un invaliditātes apdrošināšanai un attiecībā uz pabalstiem personām, kas atrodas bezpalīdzīgās situācijās.

- Liechtensteinische Invalidenversicherung (Invaliditātes apdrošināšana) attiecībā uz pabalstiem neredzīgām personām".

3.39 395 D 0419: 1995. gada 7. aprīļa Lēmums Nr. 156 par Eiropas Kopienu Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma administratīvās komisijas pieņemtajiem prioritātes noteikumiem attiecībā uz slimības un maternitātes apdrošināšanu (OV L 249, 17.10.1995., 41. lpp.).

3.40 296 D 0172: 1995. gada 28. novembra Lēmums Nr. 160 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 71. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļas darbības jomu saistībā ar tiesībām uz bezdarbnieka pabalstiem strādniekiem, kas nav nodarbināti pierobežā un kuri, strādājot pēdējā darba vietā, pastāvīgi dzīvoja kādas dalībvalsts, kas nav piekritīgā valsts, teritorijā (OV L 49, 28.2.1996., 31. lpp.).

3.41 296 D 0249: 1996. gada 15. februāra Lēmums Nr. 161 par tādu izmaksu, kas radušās, uzturoties kādā citā dalībvalstī, atmaksājumu, ko veic dalībvalsts kompetentā iestāde, izmantojot procedūru, kas minēta Regulas (EEK) Nr. 574/72 34. panta 4. punktā (OV L 83, 2.4.1996., 19. lpp.).

3.42 384 Y 0802(32): 1996. gada 31. maija Lēmums Nr. 162 par to, kā interpretēt Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 14. panta 1. punktu un 14.b. panta 1. punktu par tiesību aktiem, kas piemērojami norīkotiem darbiniekiem (OV L 241, 21.9.1996., 28. lpp.).

3.43 386 Y 0128: 1996. gada 31. maija Lēmums Nr. 163 par Regulas (EEK) Nr. 1408/71 22. panta 1. punkta a) apakšpunkta interpretēšanu attiecībā uz personām, kam tiek veikta dialīze vai skābekļa terapija (OV L 241, 21.9.1996., 31. lpp.).

TIESĪBU AKTI, KO LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES ŅEM VĒRĀ

Līgumslēdzējas puses ņem vērā šādu tiesību aktu saturu:

4.1 1975. gada 23. janvāra Rekomendācija Nr. 14 par E 111 veidlapas izdošanu strādniekiem, kuri ir norīkoti darbā ārzemēs (pieņēmusi Administratīvā komisija 1975. gada 23. janvārī savā 139. sēdē).

4.2 1980. gada 19. decembra Rekomendācija Nr. 15 par valodas noteikšanu veidlapu izdošanai, kas nepieciešamas Regulām (EEK) Nr. 1408/71 un (EEK) Nr. 574/72 (pieņēmusi Administratīvā komisija 1980. gada 19. decembrī savā 176. sēdē).

4.3 385 Y 0016: 1984. gada 12. decembra Rekomendācija Nr. 16 par vienošanos noslēgšanu saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1408/71 17. pantu (OV C 273, 24.10.1985., 3. lpp.).

4.4 385 Y 0017: 1984. gada 12. decembra Rekomendācija Nr. 17 par statistikas datiem, kas katru gadu jāsniedz Administratīvās komisijas ziņojumu sastādīšanai (OV C 273, 24.10.1985., 3. lpp.).

4.5 386 Y 0018: 1986. gada 28. februāra Rekomendācija Nr. 18 attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami bezdarbniekiem, kas strādā nepilna darba laika darbu dalībvalstī, kas nav viņu pastāvīgās dzīvesvietas valsts (OV C 284, 11.11.1986., 4. lpp.).

4.6 C/199/93 11. lpp.: 1992. gada 24. novembra Rekomendācija Nr. 19 par dalībvalstu sadarbības uzlabošanu Kopienas regulu īstenošanā (OV C 199, 23.7.1993., 11. lpp.).

4.7 396 X 0592: 1996. gada 31. maija Rekomendācija Nr. 20 par savstarpēju atlīdzības pieprasījumu administrēšanas un nokārtošanas uzlabošanu (OV L 259, 12.10.1996., 19. lpp.).

5.1 380 Y 0609(03): Dalībvalstu Deklarāciju atjaunināšana, kas paredzēta 5. pantā Padomes 1971. gada 14. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā (OV C 139, 9.6.1980., 1. lpp.).

5.2 381 Y 0613(01): Grieķijas Deklarācijas, kas paredzētas 5. pantā Padomes 1971. gada 14. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā (OV C 143, 13.6 1981, 1. lpp.).

5.3 383 Y 1224(01): Grozījumi Vācijas Federatīvās Republikas Deklarācijai, kas paredzēta 5. pantā Padomes 1971. gada 14. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā (OV C 351, 24.12.1983., 1. lpp.).

5.4 C/338/86/1. lpp.: Dalībvalstu Deklarāciju atjaunināšana, kas paredzēta 5. pantā Padomes 1971. gada 14. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā (OV C 338, 31.12.1986., 1. lpp.).

5.5 C/107/87/1. lpp.: Dalībvalstu Deklarācijas, kas paredzētas 5. pantā Padomes 1971. gada 14. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā (OV C 107, 2 2.4.1987., 1. lpp.).

5.6 C/323/80/1. lpp.: Vācijas Federatīvās Republikas un Luksemburgas Lielhercogistes paziņojumi Padomei par konvencijas noslēgšanu starp šīm divām valdībām par dažādiem sociālās nodrošināšanas jautājumiem saskaņā ar 8. panta 2. punktu un 96. pantu Padomes 1971. gada 14. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā (OV C 323, 11.12.1980., 1. lpp.).

5.7 L/90/87/39. lpp.: Francijas Republikas izdarītā deklarācija saskaņā ar 1. panta j) apakšpunktu Padomes 1971. gada 14. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā (OV L 90, 2.4.1987., 39. lpp.).

KĀRTĪBA EBTA VALSTU DALĪBAI MIGRĒJOŠĀ DARBASPĒKA SOCIĀLĀS DROŠĪBAS ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJĀ UN ŠAI KOMISIJAI PIESAISTĪTĀS REVĪZIJAS PADOMĒ SASKAŅĀ AR LĪGUMA 101. PANTA 1. PUNKTU

Islande, Lihtenšteina un Norvēģija katra var nosūtīt pārstāvi, kurš padomdevēja (novērotāja) statusā piedalās Eiropas Kopienu Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma administratīvās komisijas un šai komisijai piesaistītās Revīzijas padomes sanāksmēs.

--------------------------------------------------