21.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 278/9


EIROPAS UN VIDUSJŪRAS REĢIONA VALSTU NOLĪGUMS,

ar ko izveido apvienību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses

BEĻĢIJAS KARALISTE,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma un Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma līgumslēdzējas puses, še turpmāk “dalībvalstis”, un

EIROPAS KOPIENA,

EIROPAS OGĻU UN TĒRAUDA KOPIENA,

še turpmāk “Kopiena”, no vienas puses, un

TUNISIJAS REPUBLIKA,

še turpmāk “Tunisija”, no otras puses,

ŅEMOT VĒRĀ pastāvošo tradicionālo saikņu starp Kopienu, tās dalībvalstīm un Tunisiju nozīmīgumu un kopējās vērtības, kas kopīgas līgumslēdzējām pusēm;

ŅEMOT VĒRĀ, ka Kopiena, tās dalībvalstis un Tunisija vēlas stiprināt šīs saiknes un izveidot ilgstošas attiecības, kas balstās uz savstarpīgumu, partnerību un kopīgu attīstību;

ŅEMOT VĒRĀ svarīgumu, ko puses piešķir ANO Statūtu principiem, jo īpaši cilvēktiesību ievērošanai, politiskajai un ekonomiskajai brīvībai, kas ir apvienības pamatā;

ŅEMOT VĒRĀ jaunākos politiskos un ekonomiskos sasniegumus gan Eiropas kontinentā, gan Tunisijā;

ŅEMOT VĒRĀ ievērojamu progresu, ko Tunisija un tās iedzīvotāji panākuši attiecībā uz mērķiem pilnībā iekļaut Tunisijas ekonomiku pasaules ekonomikā, un līdzdalību demokrātisko valstu kopienā;

APZINOTIES šā nolīguma svarīgumu, balstoties uz sadarbību un dialogu, lai panāktu ilgstošu stabilitāti un drošību Eiropas un Vidusjūras reģionā;

APZINOTIES, no vienas puses, attiecību svarīgumu vispārējā Eiropas un Vidusjūras reģiona kontekstā un, no otras puses, integrācijas starp Magribas valstīm mērķus;

IEVĒROJOT ekonomiskās un sociālās atšķirības starp Kopienu un Tunisiju un ņemot vērā vēlmi sasniegt šīs asociācijas mērķus, izmantojot šā nolīguma atbilstošos noteikumus;

VĒLOTIES izveidot un attīstīt regulāru politisko dialogu par divpusējiem un starptautiskiem jautājumiem, kas izraisa savstarpēju ieinteresētību;

ŅEMOT VĒRĀ Kopienas vēlmi nodrošināt Tunisijai izšķirošu atbalstu tās centienos īstenot ekonomisko reformu, strukturālu pielāgošanu un sociālo attīstību;

ŅEMOT VĒRĀ Kopienas un Tunisijas ieguldījumu brīvajā tirdzniecībā, saskaņā ar tiesībām un pienākumiem, kas izriet no Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT);

VĒLOTIES izveidot sadarbību, ko papildina regulāri dialogi par ekonomikas, sociālajiem un kultūras jautājumiem, lai panāktu labāku savstarpējo sapratni;

PĀRLIECĪBĀ, ka šis nolīgums radīs klimatu, kas veicinās savstarpējo ekonomisko attiecību attīstību, jo īpaši tirdzniecības un investīciju jomā, kas ir svarīgākie sektori ekonomikas restrukturizācijas un tehnoloģiskās modernizācijas procesā,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

1.   Ar šo nodibina apvienību starp Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisiju, no otras puses.

2.   Šā nolīguma mērķi ir:

nodrošināt atbilstošu pamatu politiskajam dialogam starp pusēm, kas veicina ciešu attiecību attīstību visās jomās, kuras puses uzskata par būtiskām šim dialogam;

izveidot noteikumus pakāpeniskai preču, pakalpojumu un kapitāla tirdzniecības liberalizācijai,

veicināt tirdzniecību un harmonisku ekonomisko un sociālo attiecību paplašināšanu starp pusēm, īpaši ar dialoga un sadarbības palīdzību, lai sekmētu Tunisijas un tās iedzīvotāju attīstību un pārticību,

atbalstīt Magribas valstu integrāciju, veicinot tirdzniecību un sadarbību starp Tunisiju un citām reģiona valstīm,

veicināt sadarbību ekonomiskas, sociālajā, kultūras un finansiālajā jomā.

2. pants

Attiecības starp pusēm, kā arī paši nolīguma noteikumi, kas ir valsts un starptautiskās politikas pamatā un sastāda būtisku nolīguma daļu, balstās uz cilvēktiesību un demokrātisko principu ievērošanu.

I SADAĻA

POLITISKAIS DIALOGS

3. pants

1.   Starp pusēm nodibina pastāvīgu politisko dialogu. Tas palīdzēs izveidot ilgstošas sadarbības saiknes ar partneriem, kas dos ieguldījumu pārticības, stabilitātes un drošības panākšanā Vidusjūras reģionā, un ieviest izpratnes un iecietības klimatu starp kultūrām.

2.   Politiskais dialogs un sadarbība jo īpaši attiecas uz:

a)

attiecību atjaunošanas veicināšanu starp valstīm, izmantojot labākas savstarpējās sapratnes un pastāvīgas koordinēšanas attīstību starptautiskos jautājumos, kuri interesē abas puses;

b)

katras puses pienākumu ievērot otras puses nostāju un intereses;

c)

ieguldījumu kopējās drošības un stabilitātes veicināšanā Vidusjūras reģionā un jo īpaši Magribā;

d)

palīdzību attīstīt kopīgas iniciatīvas.

4. pants

Politiskais dialogs ietver visus jautājumus, kas izraisa pušu kopīgu ieinteresētību, jo īpaši nosacījumus, kas nepieciešami miera, drošības un reģionālās attīstības nodrošināšanai atbalstot sadarbību, īpaši Magribas grupas valstu starpā.

5. pants

Politiskais dialogs notiek pēc regulāriem laika periodiem un, īpaši, nepieciešamības gadījumā:

a)

ministriju līmenī, pamatā Apvienības padomes ietvaros;

b)

augstāko Tunisiju pārstāvošo amatpersonu, no vienas puses, un Padomes prezidējošās valsts un Komisijas līmenī, no otras puses;

c)

izmantojot visus diplomātiskos kanālus, tai skaitā pastāvīgas tikšanās, apspriešanās starptautisko sanāksmju ietvaros un sakarus diplomātisko pārstāvju starpā trešajās valstīs;

d)

vajadzības gadījumā, izmantojot citus veidus, kas varētu būt noderīgi dialoga veicināšanai un tā efektivitātes uzlabošanai.

II SADAĻA

BRĪVA PREČU APRITE

6. pants

Kopiena un Tunisija pakāpeniski izveido brīvās tirdzniecības zonu, piemērojot pārējas periodu, kas nav garāks par 12 gadiem skaitot no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem, un ievērojot 1994. gada Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību un citus daudzpusējus līgumus par tirdzniecību un precēm, kas pievienoti Līgumam par PTO izveidošanu, še turpmāk VVTT.

I NODAĻA

RŪPNIECĪBAS RAŽOJUMI

7. pants

Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz ražojumiem, kuru izcelsme ir Kopienā un Tunisijā, izņemot ražojumus, kas minēti Eiropas Kopienas dibināšanas līguma II pielikumā.

8. pants

Tirdzniecībā starp Kopienu un Tunisiju importam netiek ieviestas nekādas jaunas muitas nodevas vai līdzvērtīgi maksājumi.

9. pants

Izstrādājumus, kuru izcelsme ir Tunisijā, importē Kopienā bez muitas nodevām un līdzvērtīgiem maksājumiem, un bez kvantitatīviem ierobežojumiem vai pasākumiem ar līdzvērtīgu iedarbību.

10. pants

1.   Šīs nodaļas noteikumi neliedz Kopienai saglabāt lauksaimniecisko komponenti attiecībā uz preču importu, kuru izcelsme ir Tunisijā un kas minētas 1. pielikumā.

Lauksaimniecības komponente atspoguļo atšķirības starp Kopienas lauksaimniecības preču tirgus cenām, kuras izmanto šādu preču ražošanai, un importa cenām no trešajām valstīm, ja kopējās izmaksas par minēto pamatproduktu ir augstākas nekā Kopienā. Lauksaimniecības komponente var būt fiksēta summa vai vērtībai atbilstošs muitas nodoklis. Šādas atšķirības vajadzības gadījumā aizstāj ar īpašiem nodokļiem, kas balstīti uz lauksaimniecības komponentes tarifikāciju, vai ar vērtībai atbilstošu muitas nodokli.

Nolīguma 2. nodaļas noteikumus, ko piemēro lauksaimniecības produktiem, attiecas uz lauksaimniecības komponenti mutatis mutandis.

2.   Šīs nodaļas noteikumi neizslēdz iespēju Tunisijai noteikt atsevišķas specifikācijas attiecībā uz lauksaimniecības komponenti spēkā esošajos ievedmuitas nodokļos attiecībā uz produktiem, kuru izcelsme ir Kopienā un kas minēti 2. pielikumā. Lauksaimniecības komponente var būt fiksēta summa vai vērtībai atbilstošs muitas nodoklis.

Nolīguma 2. nodaļas noteikumus, ko piemēro lauksaimniecības produktiem, attiecas uz lauksaimniecības komponenti mutatis mutandis.

3.   Attiecībā uz produktiem, kas minēti 2. pielikuma 1. sarakstā un kuru izcelsme ir Kopienā, Tunisija pēc šā nolīguma spēkā stāšanās brīža piemēro ievedmuitas nodokļus un līdzvērtīgus maksājumus, kas nav lielāki par tiem maksājumiem, kuri bija spēkā 1995. gada 1. janvārī, ievērojot tarifu kvotu ierobežojumus, kas izklāstīti šajā sarakstā.

Saskaņā ar 4. pantu nodokļu rūpniecības komponentes likvidēšanas laikā nodokļu līmenis, ko piemēro attiecībā uz produktiem, kuriem tiks atceltas tarifu kvotas, nedrīkst būt augstāks kā nodokļu līmenis, kas bija spēkā 1995. gada 1. janvārī.

4.   Attiecībā uz produktiem, kas minēti 2. pielikuma 2. sarakstā un kuru izcelsme ir Kopienā, Tunisija likvidē nodokļu rūpniecības komponenti saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Nolīguma 11. panta 3. punktā attiecībā uz 4. pielikumā minētajiem produktiem.

Attiecībā uz produktiem, kas minēti 2. pielikuma 1. un 3. sarakstā un kuru izcelsme ir Kopienā, Tunisija likvidē nodokļu rūpniecības komponenti saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Nolīguma 11. panta 3. punktā attiecībā uz 5. pielikumā minētajiem produktiem.

5.   Saskaņā ar 1. un 2. punktu piemērotās lauksaimniecības komponentes var samazināt, ja tirdzniecībā starp Kopienu un Tunisiju piemērojamais maksājums lauksaimniecības pamatproduktiem ir samazināts vai ja šāds samazinājums izriet no savstarpējām koncesijām, kas attiecas uz pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem.

6.   Samazinājumu, kas minēts 5. punktā, attiecīgo produktu sarakstu un, vajadzības gadījumā, tarifu kvotas, kuru ietvaros piemēro samazinājumu, nosaka Asociācijas Padome.

11. pants

1.   Muitas nodokļus un līdzvērtīgus maksājumus, ko piemēro tādu produktu importam Tunisijā, kuru izcelsme ir Kopienā un kuri nav minēti 3. līdz 6. pielikumā, atceļ no šā nolīguma spēkā stāšanās brīža.

2.   Muitas nodokļus un līdzvērtīgus maksājumus, ko piemēro tādu produktu importam Tunisijā, kuru izcelsme ir Kopienā un kas minēti 3. pielikumā, pakāpeniski atceļ saskaņā ar šādu grafiku:

šā nolīguma spēkā stāšanās dienā visus nodokļus un maksājumus samazina līdz 85 % no pamatnodokļa;

vienu gadu pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas visus nodokļus un maksājumus samazina līdz 70 % no pamatnodokļa;

divus gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas visus nodokļus un maksājumus samazina līdz 55 % no pamatnodokļa;

trīs gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas visus nodokļus un maksājumus samazina līdz 40 % no pamatnodokļa;

četrus gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas visus nodokļus un maksājumus samazina līdz 25 % no pamatnodokļa;

piecus gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas atlikušos nodokļus atceļ.

3.   Muitas nodokļus un līdzvērtīgus maksājumus, ko piemēro tādu produktu importam Tunisijā, kuru izcelsme ir Kopienā un kas minēti 4. un 5. pielikumā, pakāpeniski atceļ saskaņā ar šādu grafiku.

Attiecībā uz sarakstu, kas iekļauts 4. pielikumā:

šā nolīguma spēkā stāšanās dienā visus nodokļus un maksājumus samazina līdz 92 % no pamatnodokļa;

vienu gadu pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas visus nodokļus un maksājumus samazina līdz 84 % no pamatnodokļa;

divus gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas visus nodokļus un maksājumus samazina līdz 76 % no pamatnodokļa;

trīs gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas visus nodokļus un maksājumus samazina līdz 68 % no pamatnodokļa;

četrus gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas visus nodokļus un maksājumus samazina līdz 60 % no pamatnodokļa;

piecus gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas visus nodokļus un maksājumus samazina līdz 52 % no pamatnodokļa;

sešus gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas visus nodokļus un maksājumus samazina līdz 44 % no pamatnodokļa;

septiņus gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas visus nodokļus un maksājumus samazina līdz 36 % no pamatnodokļa;

astoņus gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas visus nodokļus un maksājumus samazina līdz 28 % no pamatnodokļa;

deviņus gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas visus nodokļus un maksājumus samazina līdz 20 % no pamatnodokļa;

desmit gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas visus nodokļus un maksājumus samazina līdz 12 % no pamatnodokļa;

vienpadsmit gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas visus nodokļus un maksājumus samazina līdz 4 % no pamatnodokļa;

divpadsmit gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas atlikušos nodokļus atceļ.

Attiecībā uz sarakstu, kas iekļauts 5. pielikumā:

četrus gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas visus nodokļus un maksājumus samazina līdz 88 % no pamatnodokļa;

piecus gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas visus nodokļus un maksājumus samazina līdz 77 % no pamatnodokļa;

sešus gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas visus nodokļus un maksājumus samazina līdz 66 % no pamatnodokļa;

septiņus gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas visus nodokļus un maksājumus samazina līdz 55 % no pamatnodokļa;

astoņus gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas visus nodokļus un maksājumus samazina līdz 44 % no pamatnodokļa;

deviņus gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas visus nodokļus un maksājumus samazina līdz 33 % no pamatnodokļa;

desmit gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas visus nodokļus un maksājumus samazina līdz 22 % no pamatnodokļa;

vienpadsmit gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas visus nodokļus un maksājumus samazina līdz 11 % no pamatnodokļa;

divpadsmit gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas atlikušos nodokļus atceļ.

4.   Ja attiecībā uz noteiktu produktu rodas nopietni sarežģījumi, Asociācijas komiteja, kopīgi vienojoties, var pārskatīt attiecīgos grafikus saskaņā ar 3. punktu, pie nosacījuma, ka grafiku, kuru pieprasīts pārskatīt, nedrīkst pagarināt attiecībā uz minēto produktu ilgāk par 12 gadu pārejas periodu. Ja Asociācijas komiteja nav pieņēmusi lēmumu pārskatīt grafiku trīsdesmit dienu laikā pēc tā piemērošanas, Tunisija var īslaicīgi pārtraukt grafiku uz laika periodu, kas nepārsniedz vienu gadu.

5.   Katra produkta pamatnodoklis, no kura aprēķina 2. un 3. punktā minētos samazinājumus, ir nodoklis, ko faktiski piemēroja attiecībā uz Kopienu 1995. gada 1. janvārī.

6.   Ja pēc 1995. gada 1. janvāra jebkādu tarifu samazinājumu piemēro, pamatojoties uz erga omnes bāzes, samazinātos nodokļus piemēro pamatnodokļu vietā, kas minēti 5. pantā, no samazinājumu piemērošanas dienas.

7.   Tunisija paziņo Kopienai savus pamatnodokļus.

12. pants

Nolīguma 10. un 11. panta un 19. panta b) apakšpunkta noteikumi neattiecas uz produktiem, kas uzskaitīti 6. pielikumā iekļautajā sarakstā. Šādiem produktiem piemēro režīmu, ko atkārtoti pārbauda Asociācijas padome četrus gadus pēc nolīguma spēkā stāšanās dienas.

13. pants

Noteikumus par ievedmuitas nodevu atcelšanu piemēro arī attiecībā uz fiskālu ievedmuitu.

14. pants

1.   Ārkārtas pasākumus ar ierobežotu darbības laiku, ar kuriem atkāpjas no 11. panta noteikumiem, var pieņemt Tunisija, palielinot vai atkārtoti ieviešot muitas nodokļus.

Šie pasākumi attiecas tikai uz jaunām rūpniecības nozarēm vai noteiktām jomām, kurās notiek pārstrukturēšana vai kurās ir nopietni sarežģījumi, jo īpaši, ja šie sarežģījumi rada būtiskas sociālās problēmas.

Šajos pasākumos paredzētie ievedmuitas nodokļi, ko Tunisija piemēro produktiem, kuru izcelsme ir Kopienā, nedrīkst pārsniegt 25 % ad valorem un tiem jāsaglabā priekšrocības elements attiecībā uz produktiem, kuru izcelsme ir Kopienā. Kopējā importa vērtība produktiem, uz kuriem attiecas šie pasākumi, nedrīkst pārsniegt 15 % no kopējā rūpniecības produktu importa apjoma no Kopienas pēdējā gada laikā, par kuru pieejami statistikas dati.

Šos pasākumus piemēro laika periodā, kas nav garāks par pieciem gadiem, izņemot gadījumus, ja garāku laika periodu atļauj Asociācijas komiteja. Tos pārtrauc piemērot ne vēlāk kā maksimālā 12 gadu pārejas perioda beigās.

Šādus pasākumus nedrīkst ieviest attiecībā uz produktiem, ja ir pagājuši vairāk kā trīs gadi no visu nodokļu un kvantitatīvo ierobežojumu vai maksājumu, vai līdzvērtīgu pasākumu atcelšanas brīža attiecībā uz minētajiem produktiem.

Tunisija informē Asociācijas komiteju par visiem ārkārtas pasākumiem, ko tā gatavojas pieņemt, un pirms to īstenošanas pēc Kopienas pieprasījuma notiek apspriešanās par šādiem pasākumiem un jomām, uz kurām tie attiecas. Pieņemot šādus pasākumus, Tunisija iesniedz Komitejai grafiku muitas nodokļu, kas ieviesti ar šo pantu, atcelšanai. Minētais grafiks nodrošina šo attiecīgo nodokļu pakāpenisku atcelšanu ar vienlīdzīgiem ikgadējiem maksājumiem, ne vēlāk kā divus gadus pēc to ieviešanas. Asociācijas komiteja var lemt par savādāku grafiku.

2.   Atkāpjoties no 1. panta ceturtā apakšpunkta, Asociācijas komiteja, izņēmuma kārtā, lai ņemtu vērā grūtības, kas rodas izveidojot jaunu rūpniecības nozari, pilnvaro Tunisiju paturēt spēkā pasākumus, kas jau ir pieņemti saskaņā ar 1. pantu, ne ilgāk kā trīs gadus pēc divpadsmit gadu pārejas perioda.

II NODAĻA

LAUKSAIMNIECĪBAS UN ZVEJNIECĪBAS PRODUKTI

15. pants

Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz produktiem, kuru izcelsme ir Kopienā un Tunisijā un kuri minēti Eiropas Kopienas dibināšanas līguma II pielikumā.

16. pants

Kopiena un Tunisija pakāpeniski īsteno lielāku liberalizāciju savstarpējā lauksaimniecības un zvejniecības produktu tirdzniecībā.

17. pants

1.   Importējot Kopienā lauksaimniecības un zvejniecības produktus, kuru izcelsme ir Tunisijā, tiem piemēro priekšrocības, kuras paredz attiecīgi Protokolā Nr. 1 un Nr. 2 izklāstītie noteikumi.

2.   Importējot Tunisijā lauksaimniecības produktus, kuru izcelsme ir Kopienā, tiem piemēro priekšrocības, kas minētas Protokolā Nr. 3.

18. pants

1.   No 2000. gada 1. janvāra Kopiena un Tunisija izvērtē situāciju, ņemot vērā liberalizācijas pasākumu noteikšanu, kurus piemēro Kopiena un Tunisija no 2001. gada 1. janvāra, saskaņā ar 16. pantā izklāstītajiem mērķiem.

2.   Neskarot iepriekšējā punkta noteikumus un ņemot vērā ierastos lauksaimniecības produktu tirdzniecības modeļus starp pusēm un šādu produktu īpašo jutīgumu, Kopiena un Tunisija Asociācijas padomē pastāvīgi savstarpēji pārbauda produktus vienu pēc otra, attiecībā uz iespējām piešķirt viens otram turpmākas koncesijas.

III NODAĻA

KOPĪGI NOTEIKUMI

19. pants

Neatkarīgi no VVTT noteikumiem:

a)

tirdzniecībā starp Kopienu un Tunisiju importam netiek ieviesti nekādi jauni kvantitatīvi ierobežojumi vai līdzvērtīgas iedarbības pasākumi;

b)

kvantitatīvie ierobežojumi attiecībā uz importu un pasākumiem ar līdzvērtīgu iedarbību tiek atcelti pēc šā nolīguma stāšanās spēkā;

c)

Kopiena un Tunisija viena otrai nepiemēro ne ievedmuitas nodokļus, ne līdzvērtīgus maksājumus, ne kvantitatīvus ierobežojumus vai pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību.

20. pants

1.   Ja lauksaimniecības politikas vai pastāvošo likumu izmaiņu gadījumā ievieš īpašus noteikumus vai ja valstu lauksaimniecības politikas īstenošanas rezultātā tā tiek mainīta vai attīstīta, Kopiena un Tunisija var grozīt pasākumus, kas izklāstīti šajā nolīgumā attiecībā uz noteiktajiem produktiem.

Puse, kas īsteno šos grozījumus, par to informē Asociācijas komiteju. Pēc otras puses pieprasījuma Asociācijas komiteja sasauc sapulci, lai attiecīgi ņemtu vērā minētās puses intereses.

2.   Ja Kopiena vai Tunisija, piemērojot 1. punktu, groza šā nolīguma pasākumus attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, viņiem jāvienojas par tādu priekšrocību piešķiršanu importam, kura izcelsme ir otrās puses valstī, kas ir līdzvērtīgas šajā nolīgumā paredzētajām priekšrocībām.

3.   Visi grozījumi, kurus paredz šis nolīgums, pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma tiek pakļauti apspriešanai Asociācijas padomē.

21. pants

Produktiem, kuru izcelsme ir Tunisijā, ja tos importē Kopienā, nevar piemērot labvēlīgāku režīmu nekā to, kuru savstarpēji piemēro dalībvalstis.

Šā nolīguma noteikumus piemēro, neskarot Padomes 1991. gada 26. jūnija Regulas (EEK) Nr. 1911/91 noteikumus par Kopienu tiesību piemērošanu Kanāriju salām.

22. pants

1.   Abas puses atturas no jebkādiem pasākumiem vai iekšējas fiskālas darbības, kas vai nu tieši, vai netieši rada vienas puses produktu diskrimināciju vai līdzīgu otras puses izcelsmes produktu diskrimināciju.

2.   Attiecībā uz produktiem, kurus eksportē uz vienu no pusēm, nevar gūt labumu no iekšējo nodokļu atmaksas, kas pārsniedz uzlikto tiešo vai netiešo nodokļu apjomu.

23. pants

1.   Šis nolīgums neliedz saglabāt vai izveidot muitas ūnijas, brīvās tirdzniecības zonas vai pierobežas tirdzniecības režīmu, ciktāl tas neskar šajā nolīgumā paredzēto tirdzniecības režīmu.

2.   Apspriešanās starp pusēm par nolīgumiem, kas izveido muitas ūnijas vai brīvās tirdzniecības zonas, un, vajadzības gadījumā, par citiem svarīgiem pasākumiem, kas attiecas uz atbilstošo tirdzniecības politiku ar trešajām valstīm, notiek Asociācijas komitejā. Jo īpaši attiecībā uz trešajām valstīm, kas pievienojas Kopienai, šādas apspriešanās notiek, lai nodrošinātu, ka ir ņemtas vērā savstarpējās Kopienas un Tunisijas intereses, kas izklāstītas šajā nolīgumā.

24. pants

Ja viena no pusēm konstatē, ka notiek dempings tirdzniecībā ar otru pusi Vispārējās vienošanās pret tarifiem un tirdzniecību izpratnē, tā var pieņemt atbilstošus pasākumus pret šīm darbībām saskaņā ar nolīgumu, kas attiecas uz Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību VI panta piemērošanu, atbilstošu iekšējo likumdošanu, nosacījumiem un procedūrām, kas izklāstītas 27. pantā.

25. pants

Ja kādu produktu importē tādos palielinātos daudzumos un ar tādiem nosacījumiem, kas var izraisīt vai radīt draudus izraisīt:

nopietnu kaitējumu vietējiem ražotājiem attiecībā uz līdzīgiem vai tieši konkurējošiem produktiem vienā no pušu teritorijām, vai

nopietnus traucējumus jebkurā ekonomikas jomā vai sarežģījumus, kas varētu nopietni pasliktināt ekonomisko situāciju reģionā,

Kopiena vai Tunisija var veikt attiecīgus pasākumus saskaņā ar nosacījumiem un kārtību, kas izklāstīta 27. pantā.

26. pants

Ja 19. panta c) apakšpunkta noteikumu ievērošana izraisa:

i)

produkta, attiecībā uz kuru eksportētāja puse saglabā kvantitatīvos izvešanas ierobežojumus, izvedmuitas nodokļus vai pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību, atkārtotu izvešanu uz trešo valsti vai

ii)

tāda produkta, kas ir nozīmīgs eksportētājai pusei, būtisku iztrūkumu vai iztrūkuma draudus,

un, ja iepriekš minētās situācijas rada vai varētu radīt nopietnus sarežģījumus eksportētājai pusei, šī puse var pieņemt atbilstošus pasākumus, saskaņā ar noteikumiem un ievērojot kārtību, kas izklāstīta 27. pantā. Pasākumi nav diskriminējoši un tiek atcelti, ja turpmākie nosacījumi neattaisno to piemērošanu.

27. pants

1.   Ja Tunisija un Kopiena tādu produktu importu, kas varētu radīt 25. pantā minētos sarežģījumus, pakļauj administratīvai procedūrai, kuras mērķis ir ātri nodrošināt informāciju par tirdzniecības plūsmu tendencēm, tai jāinformē otra puse.

2.   Gadījumos, kas minēti 24., 25. un 26. pantā, pirms šajos pantos paredzēto pasākumu pieņemšanas vai gadījumos, uz kuriem attiecas 3. punkta d) apakšpunkts, cik ātri vien iespējams, atkarībā no situācijas, Kopiena vai Tunisija sniedz Asociācijas komitejai visu nepieciešamo informāciju ar mērķi rast risinājumu, kas pieņemams abām pusēm.

Izvēloties veicamos pasākumus, priekšroka jādod pasākumiem, kuri vismazāk traucē šā nolīguma darbību.

Par aizsargpasākumiem attiecīgā puse nekavējoties ziņo Asociācijas komitejai, un par tiem regulāri apspriežas, jo īpaši, lai tos atceltu, tiklīdz apstākļi to ļauj.

3.   Īstenojot 2. punktu, piemēro šādus noteikumus:

a)

attiecībā uz 24. pantu, eksportētāja puse informē par dempinga gadījumiem tiklīdz importētājas puses iestādes ir ierosinājušas izmeklēšanu. Ja dempings nav izbeigts VVTT VI panta izpratnē vai attiecībā uz noteikto jautājumu nav panākts cits apmierinošs risinājums 30 dienu laikā, importētāja puse var pieņemt atbilstošus pasākumus;

b)

attiecībā uz 25. pantu par sarežģījumiem, kas rodas šajā pantā minētas situācijas dēļ, jāziņo izskatīšanai Asociācijas komitejai, kura var pieņemt jebkādu lēmumu, kas vajadzīgs, lai novērstu šādas grūtības.

Ja Asociācijas komiteja vai eksportētāja puse nav pieņēmusi lēmumu, kas novērš sarežģījumus, vai ja attiecībā uz izskatāmo jautājumu nav panākts cits apmierinošs risinājums 30 dienu laikā, importētāja puse var piemērot atbilstošus pasākumus, lai novērstu šo problēmu. Šie pasākumi nepārsniedz pasākumu apjomu, kas nepieciešami, lai risinātu radušās grūtības;

c)

attiecībā uz 26. pantu sarežģījumi, kas rodas no šajā pantā minētajām situācijām, tiek nodoti pārbaudei Asociācijas komitejai.

Asociācijas komiteja var pieņemt jebkādu lēmumu, kas nepieciešams, lai izbeigtu šos sarežģījumus. Ja eksportētāja puse attiecībā uz atbilstošo jautājumu nav pieņēmusi šādu lēmumu 30 dienu laikā, tā var piemērot atbilstošus pasākumus attiecīgā produkta eksportam;

d)

ja ārkārtas apstākļu dēļ nepieciešama tūlītēja rīcība un tādēļ iepriekšēja informēšana vai pārbaude, atkarībā no situācijas, nav iespējama, Kopiena vai Tunisija 24., 25. un 26. pantā minētajās situācijās var nekavējoties piemērot drošības pasākumus, kas strikti nepieciešami, lai risinātu situāciju, un tūlīt par to informē otru pusi.

28. pants

Nolīgums neliedz piemērot importa, eksporta vai tranzīta aizliegumus vai ierobežojumus, kas pamatoti ar sabiedrības morāles, sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumiem; cilvēku un dzīvnieku dzīvības un veselības vai augu aizsardzības apsvērumiem, valsts māksliniecisko, vēsturisko vai arheoloģisko vērtību aizsardzību, vai intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma aizsardzību saistībā ar noteikumiem, kas attiecas uz sudrabu un zeltu. Šādus aizliegumus vai ierobežojumus tomēr nedrīkst piemērot pušu tirdzniecībā kā patvaļīgas diskriminācijas vai slēptas ierobežošanas līdzekļus.

29. pants

Jēdziens “noteiktas izcelsmes produkti” šīs sadaļas un administratīvās sadarbības metožu, kas attiecas uz šo sadaļu, īstenošanas nolūkā, ir izklāstīts protokolā Nr. 4.

30. pants

Preču klasifikācijai tirdzniecībā starp abām pusēm piemēro preču Kombinēto nomenklatūru.

III SADAĻA

TIESĪBAS VEIKT UZŅĒMĒJDARBĪBU UN SNIEGT PAKALPOJUMUS

31. pants

1.   Puses vienojas paplašināt nolīguma darbības jomu, lai ietvertu vienas puses uzņēmumu tiesības veikt uzņēmējdarbību otras puses teritorijā un liberalizētu vienas puses pakalpojumu sniegšanas noteikumus pakalpojumu patērētājiem otrā līgumslēdzējā valstī.

2.   Asociācijas padome sniedz ieteikumus, lai sasniegtu 1. punktā aprakstīto mērķus.

Sniedzot šādus ieteikumus, Asociācijas padome ņem vērā iepriekšējo pieredzi attiecībā uz savstarpēju vislielākās labvēlības attieksmi un katras puses attiecīgajiem pienākumiem saskaņā ar vispārējo vienošanos par pakalpojumu tirdzniecību, kas iekļauta Līguma par PTO izveidošanu pielikumā, še turpmāk “VVPT”, jo īpaši attiecībā uz tiem pienākumiem, kas minēti VVPT V pielikumā.

3.   Asociācijas padome veic pirmo novērtējumu attiecībā uz šī mērķa sasniegšanu ne vēlāk kā piecus gadus pēc nolīguma stāšanās spēkā.

32. pants

1.   Sākumā katra puse atkārtoti apstiprina savas saistības saskaņā ar VVPT, jo īpaši saistības nodrošināt vislielākās labvēlības režīmu pakalpojumu jomās, kuras ietvertas šajā pienākumā.

2.   Saskaņā ar VVPT šāds režīms neattiecas uz:

a)

priekšrocībām, kuras piešķir viena no pusēm saskaņā ar tāda nolīguma noteikumiem, kāds aprakstīts VVPT V pantā, vai pasākumiem, kuri pieņemti, balstoties uz šādu vienošanos;

b)

citām priekšrocībām, ko piešķir saskaņā ar vislielākās labvēlības režīma izņēmumu sarakstu, ko viena no pusēm pievieno VVPT.

IV SADAĻA

MAKSĀJUMI, KAPITĀLS, KONKURENCE UN CITI EKONOMIKAS NOTEIKUMI

I NODAĻA

KĀRTĒJIE MASĀJUMI UN KAPITĀLA APRITE

33. pants

Saskaņā ar 35. panta noteikumiem, puses apņemas atļaut visus kārtējos maksājumus attiecībā uz kārtējiem darījumiem, kurus veic brīvi konvertējamā valūtā.

34. pants

1.   Attiecībā uz darījumiem kapitāla kontā, kas saistīti ar maksājumu bilanci, Kopiena un Tunisija no šā nolīguma spēkā stāšanās brīža nodrošina, ka kapitāls, kas saistīts ar tiešām investīcijām Tunisijas uzņēmumos, kuri izveidoti saskaņā ar pastāvošajiem likumiem, var brīvi veikt apriti un ka ieguvumu un ienākumus no šādām investīcijām var likvidēt un repatriēt.

2.   Puses savstarpēji apspriežas ar mērķi veicināt un piemērotākajā brīdī pilnībā liberalizēt kapitāla apriti starp Kopienu un Tunisiju.

35. pants

Ja vienai vai vairākām Kopienas valstīm vai Tunisijai ir nopietnas maksājumu bilances grūtības vai šādu grūtību draudi, Kopiena vai Tunisija saskaņā ar noteikumiem, ko paredz Vispārējā vienošanās par tarifiem un tirdzniecību un Līguma par Starptautisko valūtas fondu VIII un XIV pants, var pieņemt ierobežojumus attiecībā uz kārtējiem darījumiem, kuri darbojas ierobežotu laika posmu, un nedrīkst pārsniegt robežas, kas nepieciešamas, lai izlabotu situāciju ar maksājumu bilanci. Kopiena vai Tunisija nekavējoties informē otru pusi un, cik drīz vien iespējams, iesniedz grafiku attiecīgo pasākumu atcelšanai.

II NODAĻA

KONKURENCE UN CITI EKONOMISKIE NOSACĪJUMI

36. pants

1.   Ar šā nolīguma pareizu darbību nav savienojams turpmāk minētais, ciktāl tas var ietekmēt tirdzniecību starp Kopienu un Tunisiju:

a)

visas vienošanās starp uzņēmumiem, uzņēmumu apvienību lēmumi un saskaņotas rīcības prakse starp uzņēmumiem, kuru mērķis ir novērst, samazināt vai kropļot konkurenci;

b)

tas, ka viens vai vairāki uzņēmumi ļaunprātīgi izmanto savu dominējošo stāvokli Kopienas vai Tunisijas teritorijā kopumā vai ievērojamā to daļā;

c)

jebkāds valsts atbalsts, kas izjauc vai apdraud konkurenci, palīdzot noteiktiem uzņēmumiem vai noteiktu preču ražošanai, izņemot gadījumus, kuros saskaņā ar Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgumu atļauts atkāpties no noteikumiem,.

2.   Visas darbības, kas ir pretrunā ar šo pantu, tiek novērtētas, balstoties uz kritērijiem, kas izriet no Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 85., 86. un 92. panta piemērošanas, un attiecībā uz produktiem, kas ietverti Eiropas Ogļu un tērauda kopienas darbības jomā, pēc šīs kopienas dibināšanas līguma 65. un 66. panta noteikumiem, un noteikumiem, kas attiecas uz valsts atbalstu, tostarp sekundārajiem tiesību aktiem.

3.   Asociācijas padome piecu gadu laikā pēc šā nolīguma spēkā stāšanās brīža pieņem 1. un 2. punkta īstenošanai nepieciešamos noteikumus.

Kamēr pieņem minētos noteikumus, piemēro Nolīguma noteikumus attiecībā uz Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību VI, XVI un XXIII panta interpretāciju un piemērošanu kā īstenošanas noteikumus, kas minēti 1. punkta c) apakšpunktā un saistītajās 2. panta daļās.

4.

a)

Nolīguma 1. panta c) apakšpunkta īstenošanas nolūkos puses atzīst, ka pirmo piecu gadu laikā pēc šā nolīguma spēkā stāšanās brīža jebkurš valsts atbalsts, ko piešķir Tunisija, tiek izvērtēts, ņemot vērā to, ka Tunisija tiek uzskatīta par apgabalu, kas vienāds ar tādu pašu apgabalu Kopienā, kā aprakstīts Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. panta 3. punkta a) apakšpunktā.

Šā paša perioda laikā Tunisija izņēmuma kārtā attiecībā uz EOTK tērauda izstrādājumiem var piešķirt valsts atbalstu pārstrukturizācijas mērķiem, pie nosacījuma, ka:

tas rada saņēmējas firmas ekonomisko dzīvotspēju pie normāliem tirgus apstākļiem pārstrukturizācijas perioda beigās,

šāda atbalsta apjoms un intensitāte ir stingri ierobežota attiecībā uz to, kas ir absolūti nepieciešams, lai atjaunotu šo dzīvotspēju un pakāpeniski samazinātu atbalstu,

pārstrukturizācijas programma ir saistīta ar visaptverošu lietderības kompetences palielināšanas plānu Tunisijā.

Asociācijas padome, ņemot vērā ekonomisko situāciju Tunisijā, lemj par to, vai periodu var pagarināt katrus piecus gadus.

b)

Katra puse nodrošina caurskatāmību valsts palīdzības jomā, cita starpā, ik gadus ziņojot otrai pusei par kopējo piešķirtā atbalsta apjomu un sadalījumu un pēc pieprasījuma nodrošinot informāciju par atbalsta shēmām. Pēc vienas puses pieprasījuma otrā puse nodrošina informāciju par konkrētiem, individuāliem valsts atbalsta gadījumiem.

5.   Attiecībā uz produktiem, kas minēti II sadaļas II nodaļā:

nepiemēro 1. punkta b) apakšpunkta noteikumus,

jebkādas darbības, kas ir pretrunā ar 1. panta a) apakšpunktu, izvērtē saskaņā ar Kopienas noteiktajiem kritērijiem, kas ieviesti, pamatojoties uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 42. un 43. pantu, un jo īpaši tiem, kas ieviesti ar Padomes Regulu Nr. 26/62.

6.   Ja Kopiena vai Tunisija uzskata, ka noteikta prakse nav savienojama ar 1. punkta noteikumiem, un:

nav atbilstoši īstenota saskaņā ar 3. punktā minētajiem īstenošanas noteikumiem, vai

šādu noteikumu neesamības gadījumā un ja šādas darbības izraisa vai rada draudus izraisīt nopietnus ierobežojumus otras puses interesēm vai materiālus zaudējumus savas valsts rūpniecībai, tai skaitā pakalpojumu ražošanai,

pēc apspriešanās ar Asociācijas komiteju vai 30 darba dienas pēc lietas nodošanas minētajai komitejai, tā var pieņemt atbilstošus pasākumus.

Attiecībā uz darbībām, kas nav savienojamas ar šā panta 1. panta c) apakšpunktu, šādus atbilstošus pasākumus, ciktāl uz tiem attiecas Vispārējā vienošanās par tarifiem un tirdzniecību, var pieņemt tikai saskaņā ar procedūru un ievērojot nosacījumus, kas noteikti ar Vispārējo vienošanos par Tarifiem un tirdzniecību un citiem atbilstošiem dokumentiem, kas pieņemti ar tās gādību un kurus piemēro pusēm.

7.   Neatkarīgi no jebkādiem noteikumiem, kas ir pretrunā tiem, kas pieņemti saskaņā ar 3. punktu, puses apmainās ar informāciju, ņemot vērā ierobežojumus, ko paredz prasības par profesionālo un komerciālo noslēpumu.

37. pants

Dalībvalstis un Tunisija, neskarot citas VVTT ietvertās saistības, pakāpeniski pielāgo visus komerciālos valsts monopolus tā, lai nodrošinātu, ka līdz piektā gada beigām pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas nenotiek nekāda diskriminācija starp dalībvalstīm un Tunisiju attiecībā uz apstākļiem, kādos preces tiek ražotas un tirgotas. Asociācijas komiteja saņem informāciju par pieņemtajiem pasākumiem šā mērķa īstenošanai.

38. pants

Attiecībā uz publiskiem uzņēmumiem un uzņēmumiem, kuriem piešķirtas īpašas vai ekskluzīvas tiesības, Asociācijas padome, sākot no piektā gada pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas, nodrošina, ka netiek pieņemti pasākumi, kas traucē tirdzniecību starp Kopienu un Tunisiju tādā veidā, kas ir pretrunā ar pušu interesēm. Šis noteikums nekavē faktisko vai juridisko šiem uzņēmumiem piešķirto īpašo funkciju īstenošanu.

39. pants

1.   Puses nodrošina piemērotu un efektīvu intelektuāla, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību aizsardzību saskaņā ar augstākajiem starptautiskajiem standartiem. Tas ietver efektīvus šādu tiesību īstenošanas līdzekļus.

2.   Puses regulāri izvērtē šā panta un 7. pielikuma īstenošanu. Ja rodas grūtības, kas ietekmē tirdzniecību saistībā ar intelektuālajām, rūpnieciskajām un komercīpašuma tiesībām, jebkura no pusēm var pieprasīt steidzamu apspriedi, lai rastu savstarpēji apmierinošu risinājumu

40. pants

1.   Puses atbilstoši rīkojas, lai veicinātu Kopienas tehnisko noteikumu un Eiropas standartu rūpnieciskajiem ražojumiem, lauksaimniecības produktiem un sertifikācijas procedūrām piemērošanu Tunisijā.

2.   Pamatojoties uz 1. punktā izklāstītajiem principiem, ja ir atbilstoši apstākļi, puses noslēdz vienošanās par savstarpēju sertifikācijas atzīšanu.

41. pants

1.   Kā vienu no mērķiem puses izvirza savstarpēju, pakāpenisku publiskā iepirkuma līgumu liberalizāciju.

2.   Asociācijas padome atbilstoši rīkojas, lai īstenotu 1. punktu.

V SADAĻA

EKONOMISKĀ SADARBĪBA

42. pants

Mērķi

1.   Puses apņemas paplašināt ekonomisko sadarbību atbilstoši savstarpējām interesēm un partnerības garam, kas ir šā nolīguma pamatā.

2.   Ekonomiskās sadarbības mērķis ir atbalstīt Tunisijas centienus sasniegt ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo attīstību.

43. pants

Darbības joma

1.   Sadarbība pirmkārt un galvenokārt ir orientēta uz darbības jomām, kas cieš no iekšējo īpatnību un grūtību sekām vai kuras ir skāris Tunisijas ekonomikas vispārējās liberalizācijas process, jo īpaši Tunisijas un Kopienas savstarpējās tirdzniecības liberalizācija.

2.   Tāpat sadarbība būs vērsta uz jomām, kas varētu ciešāk saliedēt Kopienas un Tunisijas ekonomikas, jo īpaši jomām, kas izraisīs pieaugumu un nodarbinātību.

3.   Sadarbība veicinās ekonomisko integrāciju Magribas valstu grupā, izmantojot visus līdzekļus, kas varētu sekmēt šādas attiecības reģionā.

4.   Vides un ekoloģiskā līdzsvara saglabāšana ir galvenā ekonomiskās sadarbības dažādo jomu sastāvdaļa.

5.   Vajadzības gadījumā puses vienojoties nosaka citas ekonomiskās sadarbības jomas.

44. pants

Metodes

Ekonomiskā sadarbībā izmanto metodes, kas ietver:

a)

pastāvīgu ekonomisko dialogu starp abām pusēm, kas ietver visus makroekonomikas politikas aspektus;

b)

sakarus un informācijas apmaiņu;

c)

konsultācijas, ekspertu un apmācības pakalpojumu izmantošanu;

d)

kopuzņēmumus;

e)

palīdzību tehniskos, administratīvos un regulatīvos jautājumos.

45. pants

Reģionālā sadarbība

Lai īstenotu lielāko šā nolīguma daļu, puses veicina visas darbības, kurām ir reģionāla ietekme vai kuras iesaista trešās valstis, it īpaši:

a)

reģiona iekšējo tirdzniecību Magribas valstu grupā;

b)

ekoloģiskos jautājumus;

c)

ekonomiskās infrastruktūras attīstību;

d)

zinātnisko un tehnoloģisko pētniecību;

e)

kultūras jautājumus;

f)

muitas jautājumus;

g)

reģionālās iestādes un vienotu vai saskaņotu programmu un politikas ieviešanu.

46. pants

Izglītība un apmācība

Sadarbības mērķi ir šādi:

a)

rast veidus, lai panāktu būtisku uzlabojumu izglītībā un apmācībā, tostarp arodapmācībā;

b)

īpašu uzmanību pievērst sieviešu dzimuma iedzīvotāju pieejai izglītībai, tostarp tehniskajai apmācībai, augstākajai izglītībai un arodapmācībai;

c)

ilgstošu saistību izveidošanas veicināšana starp speciālistu iestādēm pušu teritorijās, lai apkopotu un dalītos ar pieredzi un metodēm.

47. pants

Zinātniskā, tehniskā un tehnoloģiskā sadarbība

Sadarbības mērķi ir šādi:

a)

veicināt pastāvīgu saistību izveidošanu starp pušu zinātniskajām aprindām, it īpaši ar šādiem līdzekļiem:

nodrošinot Tunisijai pieeju Kopienas pētniecības un attīstības programmām saskaņā ar Kopienas noteikumiem, kas paredz ārpuskopienas valstu iesaistīšanos šādās programmās,

Tunisijas līdzdalību decentralizētas sadarbības tīklos;

sinerģijas veicināšanu apmācībā un pētniecībā;

b)

paaugstināt Tunisijas pētniecības iespējas;

c)

veicināt tehnoloģiskos jauninājumus un jaunu tehnoloģiju un zinātības (know – how) nodošanu;

d)

sekmēt visas darbības, kas paredzētas sinerģijas izveidošanai reģionālā līmenī.

48. pants

Vide

Sadarbības mērķis ir novērst kaitējumu radīšanu videi, lai uzlabotu tās kvalitāti, aizsargātu cilvēku veselību un panāktu dabas resursu racionālu izmantojumu ilgtspējīgai attīstībai.

Puses apņemas sadarboties šādās jomās, tai skaitā:

a)

augsnes un ūdens kvalitāte;

b)

attīstības, jo īpaši rūpnieciskās attīstības, sekas (īpaši iekārtu drošība un atkritumi);

c)

jūras piesārņojuma uzraudzība un novēršana.

49. pants

Rūpnieciskā sadarbība

Sadarbības mērķi ir šādi:

a)

veicināt sadarbību starp pušu uzņēmējiem, tostarp attiecībā uz Kopienas uzņēmējdarbības un decentralizētas sadarbības tīkla pieejamību Tunisijai;

b)

atbalstīt centienus modernizēt un pārstrukturēt Tunisijas privāto un valsts rūpniecību (tostarp lauksaimniecības pārtikas ražošanu);

c)

sekmēt tādas vides attīstību, kas atbalsta privāto iniciatīvu, ar mērķi stimulēt un dažādot produkciju vietējam un eksporta tirgum;

d)

pēc iespējas labāk izmantot lielāko daļu Tunisijas darbaspēka un rūpnieciskā potenciāla, veiksmīgāk piemērojot politiku jauninājumu, pētniecības un tehnoloģiskās attīstības jomā;

e)

sekmēt finansu investīciju kredītu pieejamību.

50. pants

Investīciju veicināšana un aizsargāšana

Sadarbības mērķi ir radīt investīciju plūsmai labvēlīgu klimatu un jo īpaši izmantot:

a)

saskaņotu un vienkāršotu procedūru izveidošanu, līdzieguldījumu mehānismu (īpaši, lai apvienotu mazos un vidējos uzņēmumus) un metodes, kā identificēt un nodrošināt informāciju par ieguldījumu iespējām;

b)

vajadzības gadījumā, tiesiska regulējuma izveidošanu investīciju veicināšanai, galvenokārt izmantojot Tunisijas un dalībvalstu noslēgtos investīciju aizsardzības līgumus un līgumus, kas novērš nodokļu dubulto uzlikšanu.

51. pants

Sadarbība standartizācijas un atbilstības novērtēšanas jomā

Puses sadarbojas, lai attīstītu:

a)

Kopienas noteikumu izmantošanu standartizācijas, metroloģijas, kvalitātes kontroles un atbilstības novērtēšanas jomā;

b)

Tunisijas laboratoriju uzlabošanu, kas galu galā noved pie savstarpējas atzīšanas līgumiem atbilstības novērtēšanas jomā;

c)

iestādes, kas atbildīgas par intelektuālo, rūpniecisko un komercīpašumu un par standartizāciju un kvalitāti Tunisijā.

52. pants

Tiesību aktu tuvināšana

Sadarbības mērķis ir palīdzēt Tunisijai tuvināt tās likumdošanu Kopienas likumdošanai tajās jomās, kas ietvertas šajā nolīgumā.

53. pants

Finanšu pakalpojumi

Sadarbības mērķis ir panākt pēc iespējas ciešākus kopīgos noteikumus un standartus noteiktās jomās, to skaitā:

a)

Tunisijas finanšu sektora atbalstīšanā un pārstrukturizēšanā;

b)

finanšu pakalpojumu grāmatvedības, revīzijas, uzraudzības un regulēšanas un finanšu kontroles uzlabošanā Tunisijā.

54. pants

Lauksaimniecība un zivsaimniecība

Sadarbības mērķi ir šādi:

a)

modernizēt un pārstrukturizēt lauksaimniecību un zivsaimniecību, izmantojot tādas metodes kā infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija, iepakojuma un uzglabāšanas tehnoloģiju attīstība un privātā patēriņa un mārketinga ķēžu uzlabošana;

b)

dažādot produkciju un ārējo tirgu;

c)

panākt sadarbību veselības, augu veselības un audzēšanas metožu jomā.

55. pants

Transports

Sadarbības mērķi ir šādi:

a)

panākt tādu ceļu, dzelzceļu, ostu un lidostu infrastruktūras pārstrukturizāciju, kas interesē abas puses, vienlaicīgi ar galvenajiem Eiropas sakaru ceļiem;

b)

definēt un piemērot darbības standartus, kas pielīdzināmi Kopienā spēkā esošajiem standartiem;

c)

uzlabot aprīkojumu, lai tas atbilstu Eiropas standartiem, jo īpaši attiecībā uz vairākveidu pārvadājumiem, konteinerizēšanu un pārkraušanu;

d)

pakāpeniski uzlabot ceļu transportu, lidostu, gaisa satiksmes un dzelzceļa vadību.

56. pants

Telekomunikācijas un informācijas tehnoloģijas

Sadarbība galvenokārt koncentrējas uz šādām jomām:

a)

telekomunikāciju joma vispārīgi;

b)

standartizāciju, informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju atbilstības pārbaude un sertifikācija;

c)

jaunu informācijas tehnoloģiju izplatīšana, jo īpaši attiecībā uz tīkliem un tīklu starpsavienojumiem (ISDN – integrēto pakalpojumu cipartīkls – un EDI – elektroniskā datu apmaiņa);

d)

pētniecības, jaunu komunikāciju un informācijas tehnoloģiju iespēju pētniecība un attīstības stimulēšana, lai attīstītu ar informācijas tehnoloģijām un komunikācijām, pakalpojumiem un ierīkošanu saistīta aprīkojuma, pakalpojumu un izmantošanas tirgu.

57. pants

Enerģētika

Sadarbība galvenokārt koncentrējas uz šādām jomām:

a)

atjaunojamo enerģiju;

b)

enerģijas taupības veicināšanu;

c)

lietišķajiem pētījumiem, kuri attiecas uz datubāzu tīkliem, kas saista abu pušu ekonomikas un sociālos uzņēmējus;

d)

atbalsta centienus modernizēt un attīstīt enerģijas tīklus un šādu tīklu savstarpējo sadarbību ar Kopienas tīkliem.

58. pants

Tūrisms

Sadarbības mērķis ir attīstīt tūrismu, jo īpaši attiecībā uz šādām jomām:

a)

sabiedriskās ēdināšanas vadību un pakalpojumu kvalitāte dažādās jomās, kas saistītas ar sabiedrisko ēdināšanu;

b)

tirgdarbības attīstība;

c)

tūrisma veicināšana jaunu cilvēku vidū.

59. pants

Sadarbība attiecībā uz muitas jautājumiem

1.   Sadarbības mērķis ir nodrošināt godīgu tirdzniecību un atbilstību tirdzniecības noteikumiem. Sadarbība galvenokārt koncentrējas uz šādām jomām:

a)

muitas kontroles un procedūru vienkāršošana;

b)

vienota administratīva dokumenta izmantošana un saiknes izveidošana starp Kopienas un Tunisijas tranzīta sistēmām.

2.   Neskarot citas sadarbības formas, kas paredzētas ar šo nolīgumu, un jo īpaši tās, kas minētas 61. un 62. pantā, līgumslēdzēju pušu administratīvās iestādes nodrošina savstarpēju palīdzību saskaņā ar Protokola Nr. 5 noteikumiem.

60. pants

Sadarbība statistikas jomā

Sadarbības mērķis ir padarīt pušu izmantotās metodes pēc iespējas tuvākas un apkopot datus par visām jomām, kas ietvertas šajā nolīgumā un par kurām ir iespējams apkopot statistikas datus.

61. pants

Naudas atmazgāšana

1.   Puses vienojas par nepieciešamību īstenot pasākumus un sadarboties, lai novērstu finanšu sistēmu izmantošanu noziedzīgā darbībā vispār un jo īpaši narkotiku tirdzniecības rezultātā gūtas peļņas legalizēšanai.

2.   Sadarbība šajā jomā ietver administratīvo un tehnisko palīdzību ar mērķi izveidot atbilstošus standartus cīņai ar naudas atmazgāšanu, kuri līdzvērtīgi standartiem, kas pieņemti Kopienā un starptautiskos forumos šajā jomā, tai skaitā Finanšu darba grupa par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanu (FATF).

62. pants

Narkotiku lietošanas un tirdzniecības apkarošana

1.   Sadarbības mērķi ir šādi:

a)

uzlabot politikas un to pasākumu efektivitāti, kurus izmanto narkotiku un psihotropo vielu ražošanas, piegādes un tirdzniecības apkarošanai;

b)

likvidēt šādu vielu nelikumīgu lietošanu.

2.   Puses kopīgi nosaka piemērotas sadarbības stratēģijas un metodes šo mērķu sasniegšanai saskaņā ar savu likumdošanu. Visas darbības, ko neveic kopīgi, tiek apspriestas un cieši koordinētas.

Šādas darbības var iesaistīt atbilstošās valsts un privātsektora iestādes un starptautiskas organizācijas, kas sadarbojas ar Tunisijas Republikas valdību un atbilstošajām iestādēm Kopienā un dalībvalstīs.

3.   Sadarbība notiek šādos veidos:

a)

klīniku/kopmītņu un informācijas centru, kas paredzēti no narkotikām atkarīgo personu ārstēšanai un rehabilitācijai, izveidošana un paplašināšana;

b)

novēršanas, informācijas, apmācības un epidemioloģiskās izpētes projektu īstenošana;

c)

tādu standartu ieviešana, lai novērstu nelikumīgai narkotiku un psihotropo vielu iegūšanai vajadzīgo prekursoru un svarīgāko sastāvdaļu novirzīšanu, kas ir līdzvērtīgi Kopienā un atbilstošajās starptautiskajās iestādēs pieņemtajiem, jo īpaši darba grupas rīcībai ar ķimikālijām (Chemicals Action Task Force – CATF) pieņemtajiem standartiem.

63. pants

Abas puses kopīgi izveido procedūras, kas nepieciešamas, lai panāktu sadarbību jomās, kuras ietver šī sadaļa.

VI SADAĻA

SADARBĪBA SOCIĀLAJOS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMOS

I NODAĻA

DARBASPĒKS

64. pants

1.   Katras dalībvalsts piešķirtais statuss darba ņēmējiem ar Tunisijas pilsonību, kas nodarbināti tās teritorijā, nedrīkst būt diskriminējošs pilsonības dēļ attiecībā uz darba apstākļiem, atalgojumu un atlaišanu, salīdzinot ar tās piederīgajiem.

2.   Uz visiem Tunisijas darba ņēmējiem, kuriem ir tiesības uz laiku uzņemties algotu darbu dalībvalsts teritorijā, attiecas 1. panta noteikumi par darba apstākļiem un atalgojumu.

3.   Tunisija piešķir tādu pašu statusu dalībvalstu darba ņēmējiem, kuri tiek nodarbināti tās teritorijā.

65. pants

1.   Saskaņā ar turpmāko punktu noteikumiem darba ņēmējiem ar Tunisijas pilsonību un visiem viņu ģimenes locekļiem, kas dzīvo kopā ar viņiem, sociālās nodrošināšanas jomā piešķir statusu, kas nav diskriminējošs pret Tunisijas pilsoņiem, salīdzinot ar tās dalībvalsts piederīgajiem, kurā tie tiek nodarbināti.

Sociālās nodrošināšanas jēdziens ietver sociālās nodrošināšanas jomas, kas attiecas uz slimības un maternitātes pabalstiem, invaliditātes, vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijām, nelaimes gadījumu darbā un arodslimības pabalstiem, nāves, bezdarba un ģimenes pabalstiem.

Tomēr šie noteikumi neparedz to, ka ir piemērojami citi koordinējoši noteikumi, kas paredzēti Kopienas tiesību aktos, balstoties uz EK Līguma 51. panta piemērošanu, izņemot nosacījumus, kas izklāstīti šā nolīguma 67. pantā.

2.   Visus apdrošināšanas, nodarbinātības vai nodzīvotā laika periodus, kurus darba ņēmēji atrodas dažādās dalībvalstīs, summē, lai darba ņēmēji un viņu ģimenes locekļi, kas dzīvo Kopienā, varētu saņemt vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensiju, ģimenes, slimības vai maternitātes pabalstus, kā arī medicīnisko aprūpi.

3.   Attiecīgie darba ņēmēji saņem ģimenes pabalstus par tiem ģimenes locekļiem, kuri pastāvīgi dzīvo Kopienā.

4.   Attiecīgie darba ņēmēji var brīvi pārskaitīt visas pensijas vai ikgadējos pabalstus par darba nespēju, apgādnieka zaudējumu, nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, invaliditāti, kas radusies no nelaimes gadījuma darbā vai arodslimības dēļ, uz Tunisiju, par likmēm, kas jāpiemēro, pamatojoties uz debitora dalībvalsts/dalībvalstu likumu, izņemot īpašus no iemaksām neatkarīgus pabalstus.

5.   Tunisija darba ņēmējiem, kas ir kādas dalībvalsts piederīgie un tiek nodarbināti tās teritorijā, un viņu ģimenes locekļiem piešķir statusu, kas līdzvērtīgs 1., 3. un 4. punktā minētajam.

66. pants

Šīs sadaļas noteikumi neattiecas uz tiem pušu pilsonības turētājiem, kas nelikumīgi dzīvo vai strādā dalībvalstu teritorijā.

67. pants

1.   Viena gada laikā pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Asociācijas padome pieņem noteikumus, lai īstenotu 65. pantā minētos principus.

2.   Asociācijas padome nosaka administratīvās sadarbības kārtību, kas nodrošina nepieciešamās vadības un kontroles garantijas, lai piemērotu 1. punktā minētos noteikumus.

68. pants

Asociācijas padomes pieņemtie noteikumi saskaņā ar 67. pantu neattiecas ne uz kādām tiesībām vai pienākumiem, kas izriet no divpusējiem nolīgumiem Tunisijas un dalībvalstu starpā, ja šie nolīgumi paredz labvēlīgāku statusu Tunisijas vai dalībvalstu pilsoņiem.

II NODAĻA

DIALOGS SOCIĀLAJOS JAUTĀJUMOS

69. pants

1.   Puses īsteno pastāvīgu dialogu par visiem sociālajiem jautājumiem, kuri interesē abas puses.

2.   Šādu dialogu izmanto, lai rastu veidus, kā panākt progresu darbaspēka pārvietošanās procesā un vienlīdzīgu sociālo statusu un sociālo integrāciju Tunisijas un Kopienas pilsoņiem, kas likumīgi uzturas mītnes valstu teritorijās.

3.   Dialogs galvenokārt ietver visus jautājumus, kas saistīti ar:

a)

dzīvošanas un darba apstākļiem emigrējošo kopienās;

b)

migrāciju;

c)

nelikumīgu imigrāciju un noteikumiem, kas regulē to indivīdu atgriešanos, kuri pārkāpj likumdošanu attiecībā uz tiesībām palikt un iekārtoties uz dzīvi mītnes valstīs;

d)

shēmām un programmām vienlīdzīgas attieksmes veicināšanai pret Tunisijas un Kopienas pilsoņiem, savstarpējām zināšanām par kultūrām un civilizācijām, iecietības un diskriminācijas izskaušanas turpināšanu.

70. pants

Dialogs par sociāliem jautājumiem notiek vienādos līmeņos un saskaņā ar tādām pašām procedūrām, kādas minētas šā nolīguma I sadaļā, kurā ir aplūkotas dialoga pamatnostādnes.

III NODAĻA

SADARBĪBA SOCIĀLAJĀ JOMĀ

71. pants

Ar mērķi konsolidēt sadarbību starp pusēm sociālajā jomā tiek īstenoti projekti un programmas visās jomās, kuras interesē abas puses.

Priekšroka tiek dota šādiem jautājumiem:

a)

migrācijas spiediena samazināšanai, jo īpaši, radot darba vietas un attīstot apmācību rajonos, no kuriem nāk imigrantu plūsma;

b)

to personu nometināšanai uz dzīvi, kas repatriētas nelikumīga statusa dēļ saskaņā ar attiecīgās valsts likumdošanu;

c)

sieviešu lomas veicināšanai ekonomiskā un sociālā attīstības procesā, kopīgi ar Tunisijas policiju izmantojot izglītību un medijus šajā jautājumā;

d)

Tunisijas ģimenes plānošanas, mātes un bērna aizsardzības programmas atbalstīšanai un attīstīšanai;

e)

sociālās aizsardzības sistēmas kvalitātes uzlabošanai;

f)

veselības apdrošināšanas sistēmas veicināšanai;

g)

dzīvošanas apstākļu uzlabošanai nabadzīgos, blīvi apdzīvotos apgabalos;

h)

apmaiņas un atpūtas programmu īstenošanai un finansēšanai jauktām jauniešu grupām, kuri ir no Tunisijas un Eiropas valstīm un dzīvo dalībvalstīs, ar mērķi veicināt zināšanas par attiecīgo kultūru un veicināt iecietību.

72. pants

Sadarbības shēmas var īstenot saskaņoti ar dalībvalstīm un atbilstošajām starptautiskajām organizācijām.

73. pants

Līdz pirmā gada beigām pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Asociācijas padomē izveido darba grupu. Tā ir atbildīga par nepārtrauktu un pastāvīgu 1. līdz 3. nodaļas īstenošanas novērtējumu.

IV NODAĻA

SADARBĪBA KULTŪRAS JAUTĀJUMOS

74. pants

1.   Lai palielinātu savstarpējas zināšanas un izpratni, ņemot vērā jau īstenotās darbības, puses apņemas – respektējot viena otras kultūru – izveidot drošāku pamatu ilgstošam kultūras dialogam un veicināt pastāvīgu sadarbību starp pusēm kultūras jautājumos, a apriori neizslēdzot nevienu darbības jomu.

2.   Sastādot sadarbības projektus un programmas un īstenojot kopīgas darbības, puses īpašu uzmanību pievērš jauniešiem, rakstiskiem un audiovizuāliem izteiksmes un sakaru līdzekļiem un sava kultūras mantojuma aizsardzībai un kultūras izplatīšanai.

3.   Puses vienojas, ka Tunisijā tiek turpināti Kopienā vai vienā vai vairākās tās dalībvalstīs aizsāktie sadarbības programmas projekti kultūras jautājumos.

VII SADAĻA

FINANSIĀLĀ SADARBĪBA

75. pants

Ar mērķi pilnībā sasniegt nolīguma mērķus tiek īstenota finansiālā sadarbība ar Tunisiju atbilstīgi attiecīgajām finanšu procedūrām un resursiem.

Šo kārtību pieņem, pusēm savstarpēji vienojoties un izmantojot piemērotākos normatīvos dokumentus, pēc tam kad nolīgums stājas spēkā.

Papildus jomām, kuras iekļautas šā nolīguma V un VI sadaļā, sadarbība ietver:

tādu reformu veicināšanu, kuru mērķis ir modernizēt ekonomiku,

ekonomiskās infrastruktūras atjaunināšanu,

privātu ieguldījumu un darbavietu izveidošanas aktivitāšu veicināšanu,

pakāpeniskas brīvās tirdzniecības zonas ieviešanas ietekmes uz Tunisijas ekonomiku ievērošanu, jo īpaši attiecībā uz rūpniecības atjaunināšanu un pārstrukturēšanu,

palīgpasākumus sociālajā jomā īstenotajai politikai.

76. pants

Kopienas dokumentu ietvaros, kas paredzēti struktūru stabilizācijas programmu Vidusjūras valstīs atbalstam, un cieši sadarbojoties ar Tunisijas iestādēm un citiem ieguldītājiem, jo īpaši starptautiskām finanšu organizācijām, Kopiena izskatīs piemērotus veidus Tunisijas īstenotās politikas atbalstam, lai atjaunotu finansiālo līdzsvaru visos tā galvenajos aspektos un radītu ekonomikas vidi, kas veicina pieauguma palielināšanos, vienlaicīgi stimulējot sociālo labklājību.

77. pants

Lai nodrošinātu koordinētu pieeju darbā ar makroekonomiskām un finansiālām problēmām, kuras var rasties pakāpeniskas nolīguma īstenošanas rezultātā, puses cieši kontrolē tirdzniecības un finanšu attiecību starp Kopienu un Tunisiju attīstību kā daļu no ekonomiskā dialoga, kas izveidots saskaņā ar V sadaļu.

VIII SADAĻA

ORGANIZATORISKIE, VISPĀRĪGIE UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

78. pants

Ar šo izveido Asociācijas padomi, kas tiekas vienu reizi gadā ministru līmenī un, nepieciešamības gadījumā, pēc tās priekšsēdētāja iniciatīvas, un saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti tās reglamentā.

Tā izskata visus galvenos jautājumus šā nolīguma ietvaros, un visus divpusējos vai starptautiskos jautājumus, kas interesē abas puses.

79. pants

1.   Asociācijas padome sastāv no Eiropas Savienības Padomes locekļiem un Eiropas Kopienu Komisijas locekļiem, no vienas puses, un Tunisijas Republikas valstības locekļiem, no otras puses.

2.   Asociācijas padomes locekļi drīkst vienoties par savu pārstāvību saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti tās reglamentā.

3.   Asociācijas padome pieņem savu reglamentu.

4.   Asociācijas padomes priekšsēdētāju pēc kārtas ieceļ no Eiropas Savienības Padomes locekļu vidus un Tunisijas Republikas valdības locekļu vidus saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti tās reglamentā.

80. pants

Asociācijas padome, lai panāktu nolīgumā paredzēto mērķu īstenošanu, ir tiesīga pieņemt lēmumus šajā nolīgumā minētajos gadījumos.

Lēmumi ir saistoši abām pusēm, un tām jāveic pasākumi, kas nepieciešami pieņemto lēmumu īstenošanai. Asociācijas padome var sniegt atbilstošus ieteikumus.

Padome izstrādā lēmumus un ieteikumus, pusēm savstarpēji vienojoties.

81. pants

1.   Ievērojot Padomes pilnvaras, ar šo ir izveidota Asociācijas padome, kas būs atbildīga par nolīguma īstenošanu.

2.   Asociācijas padome jebkuru no savām pilnvarām var deleģēt Asociācijas komitejai.

82. pants

1.   Asociācijas komiteja, kas tiekas ierēdņu līmenī, sastāv no Eiropas Savienības Padomes locekļiem un Eiropas Kopienu Komisijas locekļiem, no vienas puses, un no Tunisijas Republikas valdības locekļiem, no otras puses.

2.   Asociācijas komiteja pieņem savu reglamentu.

3.   Asociācijas komitejas priekšsēdētājs pēc kārtas ir no Eiropas Savienības Padomes prezidējošās valsts un Tunisijas Republikas valdības pārstāvju vidus.

Asociācijas padome parasti sanāk pārmaiņus Kopienā un Tunisijā.

83. pants

Asociācijas komiteja ir tiesīga pieņemt lēmumus nolīguma pārvaldei, kā arī lēmumus tajās jomās, kurās padome ir deleģējusi savas tiesības komitejai.

Tā izstrādā lēmumus, pusēm savstarpēji vienojoties. Šie lēmumi ir saistoši abām pusēm, un tām jāveic pasākumi, kas nepieciešami pieņemto lēmumu īstenošanai.

84. pants

Asociācijas padome var lemt par darba grupas vai struktūras izveidi, kas nepieciešama nolīguma īstenošanai.

85. pants

Asociācijas padome veic visus nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu sadarbību un kontaktus starp Eiropas Parlamentu un Tunisijas Republikas deputātu palātu un starp Kopienas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Tunisijas Republikas Ekonomikas un sociālo lietu padomi.

86. pants

1.   Jebkura no pusēm var iesniegt Asociācijas padomē jebkuras domstarpības, kas attiecas uz šā nolīguma piemērošanu vai interpretāciju.

2.   Asociācijas padome var atrisināt domstarpības ar lēmuma palīdzību.

3.   Katrai pusei ir pienākums veikt pasākumus, kas nepieciešami 2. punktā minētā lēmuma piemērošanai.

4.   Ja domstarpības nav iespējams izšķirt saskaņā ar 2. punktu, ikviena no pusēm var paziņot otrai pusei par šķīrējtiesneša iecelšanu; šādā gadījumā otra puse ieceļ otru šķīrējtiesnesi divu mēnešu laikā. Šīs procedūras piemērošanai Kopiena un dalībvalstis tiek uzskatītas par vienu konflikta pusi.

Asociācijas padome ieceļ trešo šķīrējtiesnesi.

Šķīrējtiesneši pieņem lēmumu ar balsu vairākumu.

Katra strīdus puse veic nepieciešamās darbības, kas vajadzīgas šķīrējtiesnešu lēmumu izpildei.

87. pants

Šajā nolīgumā nekas neliedz līgumslēdzējām pusēm veikt jebkādus pasākumus,

a)

ko tā uzskata par vajadzīgiem, lai nepieļautu tādas informācijas izpaušanu, kura neatbilst tās drošības interesēm;

b)

kas attiecas uz ieroču, munīcijas vai kara materiālu tirdzniecību vai uz aizsardzības nolūkiem vajadzīgu pētniecību, attīstību vai ražošanu ar noteikumu, ka šādi pasākumi nemaina konkurences apstākļus attiecībā uz produktiem, kuri nav domāti īpašiem militāriem nolūkiem;

c)

kurus tā uzskata par būtiskiem savai drošībai nopietnu starptautisku nekārtību gadījumā, kas skar kārtības un likumības uzturēšanu kara laikā vai nopietna starptautiska saspīlējuma laikā, kas rada kara draudus, lai īstenotu pienākumus, ko tā ir pieņēmusi miera un starptautiskas drošības uzturēšanas nolūkos.

88. pants

Šajā nolīgumā minētajās jomās un neskarot nekādus šajā nolīgumā ietvertos īpašos noteikumus:

pasākumi, ko Tunisijas Republika piemēro attiecībā uz Kopienu, nedrīkst diskriminēt dalībvalstis, to pilsoņus vai uzņēmumus un firmas,

pasākumi, ko Kopiena piemēro attiecībā uz Tunisijas Republiku, nedrīkst radīt diskrimināciju starp Tunisijas piederīgajiem vai tās uzņēmumiem un firmām.

89. pants

Nekas šajā nolīgumā nevar paredzēt:

fiskālo priekšrocību pagarinājumu, ko piešķir jebkura no pusēm jebkādā starptautiskā līgumā vai vienošanās, kura ir tai saistoša,

jebkāda pasākuma, kas paredzēts krāpšanas novēršanai vai izvairīšanās no nodokļu maksāšanas novēršanai, pieņemšanas vai piemērošanas aizkavēšanu jebkuras no pusēm dēl,

apstrīdēt vienas vai otras puses tiesības piemērot tās valsts attiecīgos nodokļu likumdošanas noteikumus nodokļu maksātājiem, kuri neatrodas identiskā situācijā attiecībā uz savu dzīvesvietu.

90. pants

1.   Puses veic visus vajadzīgos vispārīgos vai īpašos pasākumus, lai izpildītu saistības, kas izriet no šā nolīguma. Puses nodrošina šajā nolīgumā noteikto mērķu sasniegšanu.

2.   Ja viena no pusēm uzskata, ka pretējā puse nav izpildījusi pienākumus, kas paredzēti nolīgumā, tā var pieņemt atbilstošus pasākumus. Pirms to pieņemšanas, izņemot īpašas steidzamības gadījumus, puse sniedz Asociācijas padomei visu atbilstošo informāciju, kas nepieciešama sīkai situācijas izpētei ar mērķi rast risinājumu, kas būtu pieņemams abām pusēm.

Izvēloties veicamos pasākumus, priekšroka jādod pasākumiem, kuri vismazāk traucē šā nolīguma darbību. Par šiem pasākumiem nekavējoties informē Asociācijas padomi un tos apspriež Asociācijas padomē, ja pretējā puse to pieprasa.

91. pants

Protokoli Nr. 1 līdz Nr. 5, 1. līdz 7. pielikums un deklarācijas ir nolīguma sastāvdaļa.

92. pants

Šā nolīguma izpratnē “puses” nozīmē, no vienas puses, Kopienu vai dalībvalstis vai Kopienu un tās dalībvalstis saskaņā ar attiecīgajām to pilnvarām un, no otras puses, Tunisiju.

93. pants

Šis nolīgums ir noslēgts uz neierobežotu laiku.

Jebkura puse var denonsēt šo nolīgumu, paziņojot par to otrai līgumslēdzējai pusei. Šis nolīgums zaudē spēku sešus mēnešus pēc šāda paziņojuma dienas.

94. pants

Šo nolīgumu piemēro, no vienas puses, teritorijās, kurās piemēro Eiropas Kopienas un Eiropas Ogļu un tērauda apvienības dibināšanas līgumus, un saskaņā ar nosacījumiem, ko paredz minētie līgumi, un, no otras puses, Tunisijas Republikas teritorijā.

95. pants

Šī vienošanās sastādīta divos eksemplāros dāņu, holandiešu, angļu, somu, franču, vācu, grieķu, itāļu, portugāļu, spāņu, zviedru un arābu valodā, katrs no šiem tekstiem ir vienādi autentisks.

96. pants

1.   Šo nolīgumu katra līgumslēdzēja puse apstiprina saskaņā ar tās procedūrām.

Šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad līgumslēdzējas puses paziņo viena otrai, ka 1. punktā minētās procedūras ir pabeigtas.

2.   Nolīgums pēc tā stāšanās spēkā aizstāj Sadarbības līgumu starp Eiropas Kopienu un Tunisijas Republiku un Līgumu starp Eiropas Ogļu un tērauda apvienības dalībvalstīm un Tunisiju, kas parakstīts 1976. gada 25. aprīlī.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfęrdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

Eγινε στις Βρυξέλλες, στις δέχα εφτά Ιουλίου χίλια εννια? όσια ενενήντα πέντε.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety–five.

Fait ą Bruxelles, le dix–sept juillet mil neuf cent quatre–vingt–quinze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.

Image 1

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk Belgiė

Für das Königreich Belgien

Image 2

Cette signature engage également la Communauté franēaise, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles – Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel – Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image 3

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image 4

Για την Ελληνιχή Δημοχρατία

Image 5

Por el Reino de Espańa

Image 6

Pour la République franēaise

Image 7

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

Image 8

Per la Repubblica italiana

Image 9

Pour le Grand – Duché de Luxembourg

Image 10

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image 11

Für die Republik Österreich

Image 12

Pela Repśblica Portuguesa

Image 13

Suomen tasavallan puolesta

Image 14

För Konungariket Sverige

Image 15

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image 16

Por las Comunidades Europeas

For De Europęiske Fęllesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για της Ευρωπαϊχές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunitą europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image 17

Image 18

Image 19


1.PIELIKUMS

PRODUKTI, KAS MINĒTI 10. PANTA 1. PUNKTĀ

KN kods

Apraksts

0403

Paniņas, rūgušpiens, skābais krējums, jogurts, kefīrs un citi raudzēti vai skābēti piena un krējuma produkti, arī iebiezināti un ar cukura vai cita saldinātāja piedevu, kā arī aromatizēti vai ar augļu, riekstu un kakao piedevu:

0403 10 51

Jogurts, aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao, kura svars:

– – –

nepārsniedz 1,5 %

0403 10 53

– – –

pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

0403 10 59

– – –

pārsniedz 27 %

– – –

pārējais, kura tauku saturs pēc svara:

0403 10 91

– – –

nepārsniedz 3 %

0403 10 93

– – –

pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

0403 10 99

– – –

pārsniedz 6 %

0403 90 71

Citi, aromatizēti vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

– – –

pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura piena tauku saturs pēc svara:

– – –

nepārsniedz 1,5 %

0403 90 73

– – –

pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

0403 90 79

– – –

pārsniedz 27 %

– –

citi, kuru tauku saturs no svara:

0403 90 91

– – –

nepārsniedz 3 %

0403 90 93

– – –

pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

0403 90 99

– – –

pārsniedz 6 %

0710 40 00

Saldēta cukurkukurūza (arī tvaicēta vai vārīta ūdenī):

0711 90 30

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēta cukurkukurūza (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), bet kas nav derīga tūlītējai lietošanai

1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai preparāti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu šīs nodaļas tauku vai eļļu frakcijām, izņemot pārtikas taukus vai eļļas vai to frakcijas, kas iekļautas pozīcijā 1516:

1517 10 10

Margarīns (izņemot šķidro margarīnu), kas satur vairāk nekā 10 svara %, bet ne vairāk par 15 svara % piena tauku

1517 90 10

cits, kas satur vairāk nekā 10 svara %, bet ne vairāk kā 15 svara % piena tauku

1702 50 00

Ķīmiski tīra fruktoze

1704

Konditorejas izstrādājumi no cukura (to skaitā baltā šokolāde) bez kakao piedevas, izņemot lakricas ekstraktu, kas satur vairāk nekā 10 svara % saharozes, bet nesatur citu vielu piedevas ar KN kodu 1704 90 10

1704 10 11

Košļājamā gumija ar cukura pārklājumu vai bez tā:

– –

kurā ir mazāk nekā 60 svara % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze):

– – –

sloksnītēs

1704 10 19

– – –

cita

– –

kas satur vismaz 60 svara % vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze):

1704 10 91

– – –

sloksnītēs

1704 10 99

– – –

cita

1704 90 30

Baltā šokolāde

cita:

1704 90 51

– –

Konditorejas pastas, ieskaitot marcipānu, tiešajā iesaiņojumā ar tīro svaru 1 kg vai vairāk

1704 90 55

Pastilas pret kakla sāpēm un pretklepus dražejas

1704 90 61

Sacukurotie izstrādājumi

Citi:

1704 90 65

– –

Konditorejas izstrādājumi košļājamās gumijas un želejas veidā, ieskaitot augļu pastas cukura konditorejas izstrādājumu veidā

1704 90 71

– –

Karameles, arī ar pildījumu

1704 90 75

– –

Īrisi, mīkstās karameles un tamlīdzīgas konfektes

– –

citas:

1704 90 81

– – –

presētas tabletes

1704 90 99

– – –

citas

1806

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu:

1806 10 15

– –

kas nesatur saharozi vai satur mazāk par 5 svara % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozi, kas izteikta kā saharoze

1806 10 20

– –

kas satur 5 svara % vai vairāk, bet mazāk par 65 svara % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozi, kas izteikta kā saharoze

1806 10 30

– –

kas satur 65 svara % vai vairāk, bet mazāk par 80svara % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozi, kas izteikta kā saharoze

1806 10 90

– –

kas satur 80 svara % vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozi, kas izteikta kā saharoze

1806 20 10

Citi izstrādājumi briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs ar masu vairāk nekā 2 kg vai šķidrā, pastas, pulvera, granulu veidā vai citos veidos, konteineros neiesaiņoti vai iesaiņojumā ar masu vairāk nekā 2 kg:

– –

kas satur 31 % vai vairāk kakao sviesta vai satur 31 % vai vairāk kakao sviesta un piena tauku kopējā masā

1806 20 30

– –

kas satur 25 % vai vairāk, bet mazāk par 31 % kakao sviesta un piena tauku kopējā masā

citi:

1806 20 50

– –

kas satur 8 svara % kakao sviesta vai vairāk

1806 20 70

– –

Šokolādes piena skaidiņas

1806 20 80

– –

Aromatizēta šokolādes glazūra

1806 20 95

– –

citas

citas, brikešu, plāksnīšu vai tāfelīšu veidā:

1806 31 00

– –

ar pildījumu

1806 32 10

– –

bez pildījuma:

– – –

ar graudaugu, augļu vai riekstu piedevu

1806 32 90

– –

citas

1806 90 11

citas:

– –

Šokolāde un šokolādes izstrādājumi:

– – –

Šokolādes konfektes ar pildījumu vai bez pildījuma:

– – – –

ar pievienotu alkoholu

1806 90 19

– – –

citas

– –

citas:

1806 90 31

– –

ar pildījumu

1806 90 39

– –

bez pildījuma

1806 90 50

Cukura konditorejas izstrādājumi un to aizstājēji ar kakao piedevu, pagatavoti no cukura aizstājējiem

1806 90 60

Uz maizes ziežami produkti ar kakao piedevu

1806 90 70

Izstrādājumi ar kakao piedevu, kas paredzēti dzērienu ražošanai

1806 90 90

Citi

1901

Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao pulveri vai satur kakao pulveri mazāk par 50 svara % un citur nav minēti vai iekļauti; pārtikas produkti no 0401 . līdz 0404 . pozīcijas precēm, kas nesatur kakao pulveri vai satur kakao pulveri ne vairāk kā 10 svara % un nav citur minēti vai iekļauti

1901 10

Pārtikas produkti zīdaiņiem, safasēti mazumtirdzniecībai

1901 20

Maisījumi un maizes mīklas pozīcijas 1905 maizes un konditorejas izstrādājumu ražošanai

1901 90 11

Iesala ekstrakts:

– –

ar sausā ekstrakta daudzumu 90 % no svara vai vairāk

1901 90 19

– –

cits

1901 90 99

cits

1902

Pasta, izņemot pildītus mīklas izstrādājumus ar KN kodiem 1902 20 10 un 1902 20 30 ; kuskuss, sagatavots vai nesagatavots

1902 11

Termiski neapstrādāti mīklas izstrādājumi, bez pildījuma un citādi nesagatavoti:

– –

ar olu piedevu

1902 19 10

bez miltiem vai parasto kviešu mannas putraimiem

1902 19 90

citi

Pildīti makaronu izstrādājumi (pasta), arī termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti:

1902 20 91

– –

termiski apstrādāti

1902 20 99

– –

citi

citi pastas izstrādājumi:

1902 30 10

– –

žāvēti

1902 30 90

– –

citi

1902 40 10

Kuskusi:

– –

neapstrādāti

1902 40 90

– –

citi

1903 00 00

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudaugu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); graudaugi, izņemot kukurūzu, graudu veidā, termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti:

1904 10 10

Gatavi pārtikas izstrādājumi, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudus vai graudu produktus:

– –

no kukurūzas

1904 10 30

– –

no rīsiem

1904 10 90

– –

citi

1904 90 10

citi:

– –

rīsi

1904 90 90

– –

citi

1905

Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi miltu konditorejas izstrādājumi, ar kakao piedevu vai bez tās; hostijas, tukšas kapsulas, kuras izmanto farmācijā, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti:

1905 10 00

Sausmaizītes

1905 20 10

Piparkūkas un tamlīdzīgi izstrādājumi:

– –

kas satur mazāk nekā 30 svara % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze)

1905 20 30

– –

kas satur 30 svara % vai vairāk, bet mazāk nekā 50 svara % saharozes (tostarp invertcukuru, kas izteikts kā saharoze)

1905 20 90

– –

kas satur 50 svara % vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze)

1905 30 11

Saldie cepumi; vafeles:

– –

Pilnīgi vai daļēji glazēti ar šokolādi vai ar citiem izstrādājumiem, kuru sastāvā ir kakao:

– – –

tiešajā iesaiņojumā ar tīro svaru ne vairāk kā 85 g

1905 30 19

– – –

citi

– –

citi:

– – –

saldie cepumi

1905 30 30

– – – –

ar piena tauku saturu 8 svara % vai vairāk

– – – –

citi

1905 30 51

– – – – –

sviestmaižu cepumi

1905 30 59

– – – – –

citi

– –

vafeles

1905 30 91

– – –

sālītas, ar pildījumu vai bez pildījuma

1905 30 99

– – –

citas

1905 40 10

Sausiņi, grauzdēta maize un tamlīdzīgi grauzdēti izstrādājumi:

– –

sausiņi

1905 40 90

– –

citi

1905 90 10

– –

Macas

1905 90 20

– –

Dievmaizītes, tukšas kapsulas, kuras izmanto farmācijā, zīmogvafeles, rīspapīrs un līdzīgi produkti:

– –

citi:

1905 90 30

– – –

Maize bez medus, olu, siera vai augļu piedevas, kuras cukura saturs sausnā nepārsniedz 5 svara % un tauku saturs sausnā arī nepārsniedz 5 %

1905 90 40

– – –

vafeles, kurās ir vairāk nekā 10 svara % ūdens

1905 90 45

– – –

Cepumi

1905 90 55

– – –

Presēti vai uzpūsti izstrādājumi, pikanti vai sālīti

– –

citi:

1905 90 60

– – –

ar pievienotiem saldinātājiem

1905 90 90

– – –

citi

2001 90 30

Cukurkukurūza (Zea Mays var. saccharata), kas pagatavota vai iekonservēta ar etiķi vai etiķskābi

2001 90 40

Jamss, saldie kartupeļi un līdzīgas pārtikas augu daļas, kas satur 5 svara % vai vairāk cietes, sagatavoti vai konservēti ar etiķi vai etiķskābi

2004 10 91

Kartupeļi miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā, kas sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes

2004 90 10

Cukurkukurūza (Zea Mays var. saccharata), kas pagatavota savādāk, nevis iekonservēta ar etiķi vai etiķskābi, saldēta

2005 20 10

Kartupeļi miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā, kas sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes

2005 80 00

Cukurkukurūza (Zea Mays var. saccharata), kas pagatavota savādāk, nevis iekonservēta ar etiķi vai etiķskābi, nesaldēta

2008 92 45

Maisījumu (Müsli) veida izstrādājumi uz neapgrauzdēto graudu granulu pamata

2008 99 85

Kukurūza, izņemot cukurkukurūzu (Zea Mays var. saccharata) sagatavota vai konservēta savādāk, nesatur pievienoto cukuru vai alkoholu

2008 99 91

Jamss, saldie kartupeļi un līdzīgas pārtikas augu daļas, kas satur 5 % vai vairāk no svara cietes, sagatavoti vai konservēti savādāk, bez pievienota cukura vai spirta

2101 10 98

citi

2101 20 98

citi

2101 30 19

Grauzdētas kafijas aizvietotāji, izņemot grauzdētus cigoriņus

2101 30 99

Grauzdētu cigoriņu un citu grauzdētu kafijas aizstājēju ekstrakti, esences un koncentrāti

2102 10 31

Maizes raugs

2102 10 39

cits

2105

Saldējums un cits pārtikas ledus, ar vai bez kakao:

2105 00 10

kas nesatur piena taukus vai satur mazāk nekā 3 svara % tādu tauku

kas satur piena taukus:

2105 00 91

– –

3 svara % vai vairāk, bet mazāk par 7 svara %

2105 00 99

– –

7 svara % vai vairāk

2106

Pārtikas izstrādājumi, kas citur nav minēti

2106 10 80

citi

2106 90 10

Siera fondī

Aromatizēti vai iekrāsoti cukura sīrupi:

2106 90 98

– –

citi

2202 90 91

Bezalkoholiskie dzērieni, izņemot KN kodā 2009 minētās augļu un dārzeņu sulas, kas satur produktus, uz kuriem attiecas KN kodi 0401 līdz 0404 , vai no šiem produktiem iegūtas taukvielas

2202 90 95

citi, kas satur taukus, kas iegūti no produktiem, kas atbilst KN kodiem 0401 līdz 0404

– –

0,2 % vai vairāk, bet mazāk par 2 svara %

2202 90 99

– –

2 svara % vai vairāk

2905 43 00

Mannīts

2905 44

D – glicīts (sorbīts):

2905 44 11

ūdens šķīdumā:

– –

kurā, rēķinot pēc D – glicīta satura, ir 2 svara % vai mazāk D – mannīta

2905 44 19

– –

cits

cits:

2905 44 91

– –

kurā, rēķinot pēc D – glicīta satura, ir 2 svara % vai mazāk D – mannīta

2905 44 99

– –

cits

3501

Kazeīns, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi

3505

Dekstrīni un citas modificētās cietes, izņemot esterificētu un ēterificētu cieti ar KN kodu 3505 10 50 :

3505 10

Dekstrīni un citas modificētās cietes:

3505 10 10

– –

Dekstrīni

– –

citas modificētās cietes

3505 10 90

– – –

citi

3505 20

Līmes uz cietes, dekstrīnu vai citas modificētas cietes bāzes

3809 10

Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un pārējie produkti un preparāti (piemēram, apretūras un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs, kas citur nav minēti

3823 60

Sorbīts, izņemot KN apakšpozīcijā 2905 44 minēto

3823 60 11

ūdens šķīdumā:

– –

kurā, rēķinot pēc D – glicīta satura, ir 2 svara % vai mazāk D – mannīta

3823 60 19

– –

pārējās

citi:

3823 60 91

– –

kurā, rēķinot pēc D – glicīta satura, ir 2 svara % vai mazāk D – mannīta

3823 60 99

– –

citi


3.PIELIKUMS

KN kods

1. saraksts (1)

KN kods

Apraksts

Kvotas

(tonnas)

1519

1519 11 00

1519 12 00

1519 13 00

1519 19 10

1519 19 30

1519 19 90

1519 20 00

Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtas skābās eļļas; rūpnieciskie alifātiskie spirti

3 480

1520

1520 10 00

1520 90 00

Glicerīns, tīrs vai ar piemaisījumiem; glicerīnūdens un glicerīna sārmi

154

1704

1704 10 11

1704 10 19

1704 10 91

1704 10 99

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Konditorejas izstrādājumi no cukura (tai skaitā baltā šokolāde), bez kakao

186

1803

1803 10

1803 20

Kakao pasta, attaukota vai neattaukota

100

1805

Kakao pulveris bez cukura vai cita saldinātāja piedevas

431

1806

1806 10 15

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

1806 20 10

1806 20 30

1806 20 50

1806 20 70

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu

180

1901

1901 10 00

1901 20 00

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 91

1901 90 99

Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao pulveri vai satur kakao pulveri mazāk par 50 svara % un citur nav minēti vai iekļauti; pārtikas izstrādājumi no pozīcijā 0401 līdz 0404 minētām precēm, kas nesatur kakao pulveri vai satur kakao pulveri mazāk par 10 svara % un citur nav norādīti vai iekļauti;

762

2106

2106 10 20

2106 10 80

2106 90 10

2106 90 92

2106 90 98

Pārtikas izstrādājumi, kas citur nav minēti;

370

2203

Iesala alus

255

2208

2208 20

2208 30

2208 40

2208 50

2208 90 19

2208 90 31

2208 90 33

2208 90 41

2208 90 45

2208 90 48

2208 90 52

2208 90 58

2208 90 65

2208 90 69

2208 90 73

2208 90 79

Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir mazāka nekā 80 tilp. % stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiski dzērieni; alkohola izstrādājumu maisījumi, ko izmanto dzērienu ražošanā,

532

2402

2402 10 00

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Cigāri

493

2915 90

Citas karbonskābes

153

3505

3505 10 10

3505 10 90

3505 20 10

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Dekstrīni un citas modificētās cietes; līmes uz cietes, dekstrīnu vai citādas modificētas cietes bāzes

1 398

3809

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Apretēšanas līdzekļi, krāsvielu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai

990


2. saraksts

KN kods

Apraksts

0710 40 00

Saldēta cukurkukurūza (arī tvaicēta vai vārīta ūdenī)

0711 90 30

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēta cukurkukurūza (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), kas nav derīga tūlītējai lietošanai

1702 50 00

Ķīmiski tīra fruktoze

1903

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā

2001 90 30

Cukurkukurūza (Zea Mays var. saccharata), kas pagatavota vai iekonservēta ar etiķi vai etiķskābi

2001 90 40

Jamss, saldie kartupeļi un līdzīgas pārtikas augu daļas, kas satur 5 svara % vai vairāk cietes, sagatavoti vai konservēti ar etiķi vai etiķskābi

2004 10 91

Saldēti kartupeļi miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā, kas sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes

2004 90 10

Cukurkukurūza (Zea Mays var. saccharata), kas pagatavota savādāk, nevis iekonservēta ar etiķi vai etiķskābi, saldēta

2005 20 10

Kartupeļi miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā, kas sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes, nesaldēti

2005 80 00

Cukurkukurūza (Zea Mays var. saccharata), kas pagatavota savādāk, nevis iekonservēta ar etiķi vai etiķskābi, nesaldēta

2008 92 45

Maisījumu (Müsli) veida izstrādājumi uz neapgrauzdēto graudu granulu pamata

2008 99 85

Kukurūza, izņemot cukurkukurūzu (Zea Mays var. saccharata) sagatavota vai konservēta savādāk, nesatur pievienoto cukuru vai alkoholu

2008 99 91

Jamss, saldie kartupeļi un līdzīgas pārtikas augu daļas, kas satur 5 vai vairāk svara % cietes, sagatavoti vai konservēti savādāk, bez pievienota cukura vai alkohola

2101 10 98

Izstrādājumi uz kafijas vai kafijas ekstrakta, esences vai koncentrāta bāzes, izņemot izstrādājumus, ko ietver pozīcija NC 2102 10 91

2101 20 98

Tējas vai mates ekstrakti, esences un koncentrāti; un izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču un koncentrātu bāzes vai uz tējas un mates bāzes, izņemot produktus, kas ietverti pozīcijā NC 21 012 010

2101 30 19

Grauzdētas kafijas aizvietotāji, izņemot grauzdētus cigoriņus

2101 30 99

Grauzdētas kafijas aizstājēju ekstrakti, esences un koncentrāti, izņemot grauzdētus cigoriņus

2905 43 00

Mannīts

2905 44

D–glicīts (sorbīts)

2905 44 11

ūdens šķīdumā:

– –

kurā, rēķinot pēc D – glicīta satura, ir 2 svara % vai mazāk D – mannīta

2905 44 19

– –

citi

citi:

2905 44 91

– –

kurā, rēķinot pēc D – glicīta satura, ir 2 svara % vai mazāk D – mannīta

2905 44 99

– –

citi

ex 3501

Kazeīns, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi

3823 60

Sorbīts, izņemot KN pozīcijā 2905 44 minēto

3823 60 11

ūdens šķīdumā:

– –

kurā, rēķinot pēc D – glicīta satura, ir 2 svara % vai mazāk D – mannīta

3823 60 19

– –

cits

cits:

3823 60 91

– –

kurā, rēķinot pēc D – glicīta satura, ir 2 svara % vai mazāk D – mannīta

3823 60 99

– –

cits


3. saraksts

KN kods

Apraksts

ex 1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai preparāti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu šīs nodaļas tauku vai eļļu frakcijām, izņemot pārtikas taukus vai eļļas vai to frakcijas, kas iekļautas pozīcijā 1516:

1517 10 10

Margarīns (izņemot šķidro margarīnu), kas satur vairāk nekā 10 svara %, bet ne vairāk par 15 % piena tauku

1517 90 10

cits, kas satur vairāk nekā 10svara %, bet ne vairāk kā 15 % piena tauku

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudaugu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); graudaugi, izņemot kukurūzu, graudu veidā, termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti:

1904 10 10

Gatavi pārtikas izstrādājumi, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudus vai graudu produktus:

– –

no kukurūzas

1904 10 30

– –

no rīsiem

1904 10 90

– –

citi

1904 90 10

citi:

rīsi

1904 90 90

– –

citi

2105

Saldējums vai citāds pārtikas ledus ar kakao vai bez tā

2105 00 10

kas nesatur piena taukus vai satur mazāk nekā 3 svara % tādu tauku

kas satur piena taukus:

2105 00 91

– –

3 svara % vai vairāk, bet mazāk par 7 svara %

2105 00 99

– –

7 svara % vai vairāk

2202 90 91

Bezalkoholiskie dzērieni, izņemot KN kodā 2009 minētās augļu un dārzeņu sulas, kas satur produktus, uz kuriem attiecas KN kodi 0401 līdz 0404 , vai no šiem produktiem iegūtas taukvielas

2202 90 95

citi, kas satur taukus, kas iegūti no produktiem, kas atbilst KN kodiem 0401 līdz 0404

– –

0,2 svara % vai vairāk, bet mazāk par 2 svara %

2202 90 99

– –

2 svara % vai vairāk


(1)  Produkti, kuriem Tunisija četrus gadus saglabās muitas maksājumu līmeni, kāds ir 1995. gada 1. janvārī, ņemot vērā norādītās tarifu kvotas, saskaņā ar 10. panta 3. punkta pirmo apakšpunktu.

Saskaņā ar 10. panta 3. punkta otro apakšpunktu nodokļu rūpniecības komponentes likvidēšanas laikā nodokļu līmenis, ko piemēro saskaņā ar 10. panta 4. punktu attiecībā uz produktiem, kuriem tiks atceltas tarifu kvotas, nedrīkst būt augstāks kā nodokļu līmenis, kas bija spēkā 1995. gada 1. janvārī.


3.PIELIKUMS

KN kods

0505100

2508300

2528900

2620400

0505900

2508401

2529100

2621000

1302120

2508409

2529210

2701110

1302130

2508500

2529220

2701120

1302140

2508600

2529300

2701190

1302190

2508700

2530100

2701200

1302200

2509000

2530200

2702100

1302310

2511200

2530300

2702200

1505100

2512000

2530900

2703000

1505900

2513110

2601110

2704001

1515601

2513190

2601120

2704002

1515609

2513210

2601200

2705000

1516200

2513290

2602000

2706000

1522000

2514000

2603000

2707101

1702909

2516110

2604000

2707109

1804000

2516120

2605000

2707201

2001909

2516210

2606000

2707209

2101200

2516220

2607000

2707301

2101300

2517100

2608000

2707309

2103301

2517200

2609000

2707401

2106100

2517300

2610000

2707409

2106900

2517410

2611000

2707501

2403100

2517490

2612100

2707509

2403910

2518100

2612200

2707600

2403990

2518200

2613100

2707910

2501001

2518300

2613900

2707990

2501009

2519100

2614000

2708100

2502000

2519900

2615100

2708200

2504100

2520100

2615900

2709009

2504900

2521000

2616100

2712109

2505100

2523300

2616900

2712209

2505900

2524000

2617100

2712909

2506100

2525100

2617900

2713119

2506210

2525200

2618000

2713129

2506290

2525300

2619000

2713909

2507001

2526100

2620110

2714108

2507002

2526200

2620190

2714109

2508100

2527000

2620200

2714909

2508200

2528100

2620300

2715002

2715009

2817000

2827510

2836100

2801100

2818100

2827590

2836200

2801200

2818200

2827600

2836300

2801300

2818300

2828100

2836409

2802000

2819100

2828901

2836500

2803000

2820100

2828902

2836600

2804100

2820900

2828909

2836700

2804210

2821100

2829110

2836910

2804290

2821200

2829190

2836920

2804300

2823000

2829900

2836930

2804400

2824100

2830100

2836990

2804500

2824200

2830200

2839110

2804610

2824900

2830300

2839190

2804690

2825100

2830901

2839200

2804800

2825200

2830909

2839900

2804900

2825300

2831100

2840110

2805110

2825400

2831900

2840190

2805190

2825500

2832100

2840200

2805210

2825600

2832200

2840300

2805220

2825700

2832300

2841100

2805300

2825800

2833110

2841200

2809100

2825909

2833190

2841300

2810000

2826110

2833210

2841400

2811110

2826120

2833220

2841500

2811210

2826190

2833230

2841600

2811220

2826200

2833240

2841700

2811230

2826300

2833250

2841800

2812100

2826900

2833260

2841900

2812900

2827100

2833270

2842100

2813100

2827200

2833290

2842901

2813900

2827310

2833300

2842909

2814100

2827320

2833400

2844400

2814200

2827330

2834220

2846100

2815110

2827340

2835100

2846900

2815120

2827350

2835210

2847000

2815201

2827360

2835220

2848100

2815202

2827370

2835230

2848900

2815300

2827380

2835249

2849100

2816100

2827390

2835260

2849200

2816200

2827410

2835290

2849900

2816300

2827490

2835390

2850000

2851001

2905150

2909410

2915120

2851002

2905160

2909420

2915130

2851009

2905170

2909430

2915210

2901100

2905190

2909440

2915220

2901210

2905210

2909490

2915230

2901220

2905220

2909500

2915240

2901230

2905290

2909600

2915290

2901240

2905310

2910100

2915310

2901290

2905320

2910200

2915320

2902110

2905390

2910300

2915330

2902190

2905410

2910900

2915340

2902200

2905420

2911000

2915350

2902300

2905430

2912110

2915390

2902410

2905440

2912120

2915400

2902420

2905490

2912130

2915500

2902430

2905500

2912190

2915600

2902440

2906110

2912210

2915700

2902500

2906120

2912290

2915900

2902600

2906130

2912300

2916110

2902700

2906140

2912410

2916120

2903110

2906190

2912420

2916130

2903120

2906210

2912490

2916140

2903130

2906290

2912500

2916150

2903140

2907110

2912600

2916190

2903150

2907120

2913000

2916200

2903160

2907130

2914110

2916310

2903190

2907140

2914120

2916320

2903210

2907150

2914130

2916330

2903220

2907190

2914190

2916390

2903230

2907210

2914210

2917110

2903510

2907220

2914220

2917120

2903590

2907230

2914230

2917130

2903610

2907290

2914290

2917140

2903621

2907300

2914300

2917190

2903690

2908100

2914410

2917200

2904200

2908200

2914490

2917310

2904900

2908900

2914500

2917320

2905110

2909110

2914610

2917330

2905120

2909190

2914690

2917340

2905130

2909200

2914700

2917350

2905140

2909300

2915110

2917360

2917370

2922290

2933390

3004311

2917390

2922300

2933400

3004319

2918110

2922410

2933510

3004321

2918120

2922420

2933590

3004329

2918130

2922490

2933610

3004391

2918140

2922500

2933690

3004399

2918150

2923100

2933710

3004401

2918160

2923200

2933790

3004409

2918170

2923900

2933900

3004501

2918190

2924100

2934100

3004509

2918210

2924210

2934200

3004901

2918220

2924290

2934300

3004909

2918230

2925110

2934901

3006200

2918290

2925190

2934909

3006300

2918300

2925200

2935000

3006400

2918900

2926100

2940000

3006500

2919000

2926200

3001100

3101000

2920100

2926900

3001200

3102100

2920901

2927000

3001901

3102210

2920909

2928000

3001909

3102290

2921110

2929100

3002100

3102300

2921120

2929900

3002200

3102400

2921190

2930100

3002310

3102500

2921210

2930200

3002390

3102600

2921220

2930300

3002900

3102700

2921290

2930400

3003101

3102800

2921300

2930900

3003109

3102900

2921410

2931002

3003201

3103100

2921420

2931009

3003209

3103200

2921430

2932110

3003311

3103900

2921440

2932130

3003319

3104100

2921450

2932190

3003391

3104200

2921490

2932210

3003399

3104300

2921510

2932290

3003401

3104900

2921590

2932901

3003409

3105100

2922110

2932909

3003901

3105200

2922120

2933110

3003909

3105300

2922130

2933190

3004101

3105400

2922190

2933210

3004109

3105510

2922210

2933290

3004201

3105590

2922220

2933310

3004209

3105600

3105901

3301120

3502900

3705900

3105909

3301130

3503001

3707100

3201100

3301140

3503009

3707900

3201200

3301190

3504000

3801100

3201300

3301210

3505100

3801200

3201900

3301220

3505200

3801300

3202100

3301230

3506910

3801900

3202900

3301240

3506991

3802100

3203000

3301250

3506992

3802900

3204110

3301260

3506999

3803000

3204120

3301291

3507100

3804001

3204130

3301299

3507900

3804009

3204140

3301300

3701100

3805100

3204150

3301901

3701200

3805200

3204160

3301902

3701910

3805900

3204170

3301903

3701990

3806100

3204190

3302900

3702100

3806200

3204200

3401111

3702200

3806300

3204900

3402120

3702310

3806901

3205000

3402130

3702320

3806909

3206100

3402191

3702390

3807000

3206200

3403111

3702410

3809100

3206300

3403119

3702420

3809910

3206410

3403191

3702430

3809920

3206420

3403199

3702440

3809990

3206430

3403910

3702510

3810100

3206490

3403990

3702520

3810900

3206500

3404100

3702530

3811110

3207100

3404200

3702540

3811190

3207200

3404900

3702550

3811210

3207300

3405200

3702560

3811290

3207400

3405300

3702910

3811900

3212100

3405400

3702920

3812100

3212901

3405901

3702930

3812200

3213100

3405909

3702940

3812300

3213900

3407001

3702950

3814000

3214900

3407002

3703100

3815110

3215901

3407009

3703200

3815120

3215902

3501100

3703900

3815190

3215909

3501900

3705100

3815900

3301110

3502100

3705200

3816000

3817100

3905909

3921120

4009409

3817200

3906100

3921140

4009501

3818000

3906909

3921190

4009509

3820000

3907100

3926201

4010101

3821000

3907200

3926902

4010102

3822000

3907300

3926903

4010109

3823100

3907400

3926904

4010910

3823200

3907600

3926907

4010991

3823300

3907910

4001100

4010992

3823400

3907991

4001210

4010999

3823500

3907999

4001220

4011300

3823600

3908100

4001290

4014100

3823901

3908900

4001300

4014901

3823902

3909102

4002110

4014909

3823903

3909109

4002190

4015110

3901100

3909201

4002200

4015190

3901200

3909209

4002310

4015900

3901300

3909301

4002390

4016100

3901901

3909309

4002410

4016940

3901909

3909401

4002490

4016951

3902200

3909409

4002510

4016959

3902300

3909501

4002590

4016991

3902901

3909509

4002600

4016999

3902909

3910001

4002700

4017001

3903110

3910009

4002800

4017002

3903190

3911100

4002910

4101100

3903200

3911900

4002990

4101210

3903300

3912110

4003000

4101220

3903901

3912120

4004000

4101290

3903909

3912200

4005100

4101300

3904100

3912310

4005200

4101400

3904210

3912390

4005910

4102100

3904300

3912900

4005990

4102210

3904400

3913100

4006100

4102290

3904500

3913900

4006900

4103100

3904610

3914000

4007000

4103200

3904901

3918101

4009201

4103900

3904909

3918102

4009209

4104101

3905190

3918901

4009301

4104102

3905200

3918902

4009309

4104221

3905901

3919900

4009401

4104291

4104311

4602100

5003900

5301210

4104391

4602900

5004000

5301290

4105121

4701000

5005000

5301300

4105201

4702000

5006001

5302100

4106121

4703110

5006002

5302900

4106201

4703190

5007100

5303100

4107210

4703210

5007201

5303900

4107290

4703290

5007209

5304100

4107900

4704110

5007901

5304900

4111000

4704190

5007909

5305110

4204001

4704210

5101110

5305190

4204009

4704290

5101190

5305210

4401100

4705000

5101210

5305290

4401210

4706100

5101290

5305911

4401220

4706910

5101300

5305919

4401300

4706920

5102100

5305991

4402001

4706990

5102200

5305999

4402009

4801000

5103100

5306100

4403100

4802200

5103200

5306200

4403200

4802300

5103300

5307100

4403310

4802400

5104000

5307200

4403320

4805400

5105100

5308100

4403330

4811391

5105210

5308200

4403340

4811902

5105290

5308300

4403350

4812000

5105300

5308900

4403910

4813900

5105400

5309110

4403920

4822100

5107100

5309190

4403990

4823300

5108100

5309210

4404100

4823511

5108200

5309290

4404200

4823901

5109100

5310101

4405000

4823904

5109900

5310109

4413001

4904009

5110001

5310901

4413009

4905100

5110002

5310909

4417001

4905910

5202910

5311001

4421902

4905990

5203000

5311002

4421903

4908101

5204110

5311003

4501100

4908901

5204190

5311004

4501900

4911101

5204200

5311009

4601200

5001000

5207100

5402100

4601910

5002000

5207900

5402200

4601990

5003100

5301100

5402310

5402320

5504901

5801330

6603200

5402330

5504909

5801340

6603900

5402390

5506100

5801350

6804101

5402410

5506200

5801360

6804109

5402420

5506300

5801901

6804211

5402430

5506900

5801902

6804219

5402490

5507001

5806311

6804300

5402510

5507002

5806312

6806100

5402520

5507009

5806321

6806200

5402590

5509520

5806322

6806900

5402610

5511100

5806391

6807100

5402620

5511200

5806392

6807900

5402690

5511300

5809000

6810110

5403100

5603001

5902100

6810200

5403200

5603002

5902200

6812101

5403310

5603009

5902900

6812109

5403320

5604100

5903100

6812200

5403330

5604200

5903200

6812300

5403390

5604900

5903900

6812400

5403410

5605000

5905001

6812500

5403420

5606001

5905009

6812600

5403490

5606002

5908000

6812700

5404100

5606003

5909000

6812900

5404900

5606009

5910000

6814100

5405001

5607109

5911100

6814900

5405009

5607309

5911200

6815100

5406100

5607909

5911310

6815200

5406200

5608110

5911320

6815910

5501100

5608190

5911400

6815990

5501200

5608900

5911901

6902100

5501300

5609000

5911902

6902201

5501900

5801101

5911909

6902901

5502001

5801102

6115921

6903100

5502002

5801210

6115931

6903201

5502009

5801220

6117801

6903900

5503100

5801230

6217100

6904101

5503200

5801240

6217900

6904109

5503300

5801250

6307200

6904901

5503400

5801260

6502009

6904909

5503900

5801310

6507000

6905101

5504100

5801320

6603100

6906001

6906009

7202210

7210491

7216100

6909119

7202290

7210499

7216220

6909199

7202300

7210701

7216310

7002100

7202410

7210709

7216320

7002200

7202490

7210901

7216330

7002310

7202500

7210909

7216400

7002320

7202600

7211110

7216500

7002390

7202700

7211120

7216609

7003110

7202800

7211190

7216900

7003190

7202910

7211210

7217121

7003200

7202920

7211220

7217129

7003300

7202930

7211290

7217139

7004100

7202990

7211300

7217199

7005210

7203100

7211410

7217219

7005290

7203900

7211490

7217229

7010901

7205100

7211900

7217239

7010902

7205210

7212219

7217299

7011100

7205290

7212291

7217319

7011200

7206900

7212299

7217329

7011900

7208110

7212309

7217339

7014000

7208120

7212401

7217399

7015100

7208130

7212409

7218100

7017100

7208140

7212501

7218900

7017200

7208210

7212509

7301200

7017900

7208220

7212601

7302100

7019100

7208230

7212609

7302200

7019200

7208240

7213209

7302300

7019310

7208320

7213390

7302400

7019320

7208410

7213490

7302900

7019390

7208420

7213501

7303000

7019900

7209310

7213509

7304200

7020002

7209320

7214100

7305110

7104101

7209330

7214309

7307210

7104201

7209410

7214409

7307220

7104901

7209420

7214509

7307230

7201100

7209430

7214600

7307290

7201200

7209900

7215100

7307930

7201300

7210319

7215200

7307990

7201400

7210391

7215300

7312900

7202110

7210399

7215400

7315111

7202190

7210419

7215900

7315119

7315121

7409199

7604101

7906001

7315129

7409219

7604102

7906002

7315190

7409299

7604291

7907100

7315200

7409311

7604292

7907901

7315810

7409319

7605110

8001100

7315890

7409391

7605190

8001200

7315900

7409399

7605210

8003001

7317002

7409401

7605290

8003009

7318161

7409409

7606119

8004000

7319100

7409901

7606121

8005100

7319200

7409909

7606129

8005200

7319300

7410210

7606919

8006001

7319900

7410220

7606921

8007001

7321901

7412100

7606929

8007002

7326190

7414100

7607110

8007009

7326901

7414900

7609000

8101100

7326902

7416000

7613000

8101920

7326903

7417009

7614900

8101930

7401100

7419100

7616902

8101990

7401200

7419910

7616903

8102100

7402000

7419991

7616904

8102910

7403110

7501100

7616905

8102920

7403120

7501200

7801100

8102930

7403130

7502100

7801910

8102990

7403190

7502200

7801990

8103100

7403210

7504000

7803001

8103900

7403220

7505110

7803002

8104110

7403230

7505120

7804111

8104200

7403290

7505210

7804112

8104300

7405000

7505220

7804191

8104901

7406100

7506100

7804192

8104909

7406200

7506200

7804200

8105900

7407100

7507110

7806001

8106000

7407220

7507120

7806009

8107100

7407290

7507200

7901110

8107900

7408111

7508001

7901120

8108100

7408119

7508009

7901200

8108900

7408210

7601100

7903100

8110001

7408220

7601200

7903900

8110009

7408290

7603100

7904000

8111001

7409119

7603200

7905000

8111009

8112190

8411910

8450200

8473400

8112200

8411990

8450909

8474320

8112400

8412100

8451210

8475900

8112910

8412900

8452210

8477900

8112990

8414200

8452290

8478100

8201500

8414900

8452300

8478900

8201600

8418696

8453900

8480300

8202400

8419310

8454900

8480710

8203300

8419901

8455900

8481101

8203400

8419902

8462310

8481109

8204200

8419909

8462490

8481200

8208300

8420990

8466910

8481300

8208901

8421120

8466920

8481400

8209000

8421910

8466930

8481801

8210000

8422110

8466940

8482100

8211940

8422190

8467110

8482200

8212109

8423890

8467190

8482300

8212201

8425200

8467810

8482400

8212209

8425310

8467890

8482500

8212909

8425410

8467910

8482800

8214109

8428400

8467920

8482910

8301500

8428600

8467990

8482990

8301701

8428900

8469100

8485100

8302600

8430200

8469210

8485900

8305100

8431100

8469290

8501100

8305900

8431200

8469310

8501310

8307100

8431410

8469390

8501511

8311900

8431420

8470101

8501512

8401200

8431490

8470109

8502201

8402900

8432801

8470210

8502202

8403900

8432901

8470290

8504230

8405900

8433110

8470300

8504311

8406110

8433190

8470400

8504312

8406190

8437100

8470900

8504500

8406900

8437800

8472100

8504900

8407100

8437900

8472200

8505110

8407210

8442400

8472300

8505190

8407290

8443900

8473100

8505900

8407900

8448330

8473210

8506901

8409100

8448410

8473290

8506909

8410900

8448420

8473300

8507301

8507309

8516790

8532290

8543900

8507400

8516800

8532300

8545110

8507800

8517200

8532900

8545190

8507901

8517400

8533100

8545200

8507902

8518211

8533210

8545900

8507904

8518300

8533290

8546200

8507909

8518400

8533310

8547100

8508100

8519290

8533900

8603100

8508200

8519310

8535210

8603900

8508800

8519390

8535290

8606100

8508900

8519400

8535400

8606200

8509100

8520100

8536410

8606300

8509200

8520200

8539210

8606910

8509300

8521100

8539229

8606920

8509400

8521900

8539310

8607191

8509800

8522100

8539391

8607192

8509900

8523110

8539400

8607199

8510100

8523120

8540110

8607210

8510200

8523130

8540120

8607290

8510900

8523209

8540200

8607300

8511100

8524100

8540300

8607910

8511200

8524210

8540410

8607990

8511300

8524220

8540420

8608009

8511400

8524230

8540810

8701100

8511500

8524901

8540890

8701300

8511800

8526100

8540910

8701900

8511900

8526910

8540990

8703212

8512100

8526920

8541100

8703222

8512201

8527311

8541210

8703322

8512300

8527312

8541290

8801100

8512400

8527321

8541300

8801900

8513101

8527322

8541400

8803100

8513900

8530100

8541500

8803200

8515900

8530800

8541600

8803300

8516103

8530900

8542110

8803900

8516310

8532100

8542190

8904000

8516320

8532210

8542200

8906009

8516330

8532220

8542800

9001100

8516400

8532230

8542900

9001200

8516500

8532240

8543200

9002110

8516720

8532250

8543800

9002190

9002200

9014100

9028209

9207900

9002900

9014200

9028900

9208100

9004903

9014800

9029201

9208900

9005100

9014900

9029209

9209100

9005801

9015300

9029900

9209200

9005809

9015900

9030900

9209300

9005901

9017109

9031900

9209910

9005909

9017209

9032100

9209920

9006200

9017300

9032900

9209930

9006301

9017809

9033000

9209940

9006309

9017900

9107000

9209990

9006400

9018110

9108110

9402102

9006510

9018190

9108120

9402902

9006520

9018200

9108190

9402909

9006530

9018320

9108200

9405501

9006590

9018390

9108910

9502910

9006610

9018410

9108990

9502991

9006620

9018491

9109110

9506110

9006690

9018499

9109190

9506120

9006910

9018500

9109900

9506190

9006990

9018902

9110110

9506290

9007110

9018903

9110120

9506310

9007191

9018904

9110190

9506320

9007199

9018909

9110900

9506390

9007210

9019100

9114100

9506400

9007290

9019200

9114200

9506510

9007910

9020000

9114300

9506590

9007920

9021211

9114400

9506610

9008100

9021291

9114900

9506690

9008300

9022110

9201100

9506700

9008900

9022210

9201200

9506910

9009110

9022900

9201900

9506990

9009120

9024900

9202100

9507100

9009210

9025190

9202900

9507201

9009220

9025209

9203000

9507202

9009300

9025900

9204100

9507300

9009900

9026900

9204200

9507900

9010300

9027400

9205100

9508000

9010900

9027901

9205900

9603500

9011900

9027909

9206000

9603901

9013900

9028100

9207100

9603909

9606300

9608103

9608600

 

9607201

9608409

9609200

 


4.PIELIKUMS

KN kods

1302320

2837190

2937990

3214109

1506000

2837200

2938100

3215190

1521100

2838000

2938900

3302100

1521900

2843100

2939100

3401193

2008910

2843210

2939210

3406000

2101100

2843290

2939290

3601001

2103100

2843300

2939300

3601009

2205100

2843900

2939400

3602001

2205900

2844100

2939500

3602002

2503100

2844200

2939600

3602003

2503900

2844300

2939700

3602004

2510100

2844500

2939901

3602009

2510200

2845100

2939909

3603001

2511101

2845900

2941100

3603002

2511109

2902900

2941200

3603003

2515110

2903290

2941300

3603009

2515200

2903300

2941400

3604100

2516901

2903400

2941500

3604901

2516902

2903622

2941900

3604902

2520200

2904100

2942000

3604909

2522100

2931001

3208101

3605000

2530400

2932120

3208102

3606901

2710001

2936100

3208103

3701300

2710003

2936210

3208201

3808301

2710005

2936220

3208202

3808302

2710009

2936230

3208203

3808309

2713209

2936240

3208901

3823909

2804700

2936250

3208902

3902100

2805400

2936260

3208903

3904220

2806200

2936270

3209101

3904690

2808000

2936280

3209102

3905510

2811190

2936290

3209901

3906901

2811290

2936900

3209902

3907501

2819900

2937100

3210001

3907509

2822000

2937210

3210002

3909101

2828903

2937220

3210003

3915100

2834109

2937290

3211000

3915200

2834299

2937910

3212902

3915300

2837110

2937920

3214101

3915900

3916100

3923291

4109000

4418100

3916200

3923299

4110000

4418200

3916900

3923300

4201000

4418300

3917100

3923400

4205001

4418400

3917210

3923500

4205002

4418500

3917220

3923900

4206101

4418901

3917230

3924100

4206109

4418909

3917290

3924900

4206900

4420100

3917310

3925101

4301100

4420900

3917320

3925109

4301200

4421100

3917330

3925200

4301300

4421901

3917390

3925300

4301400

4421904

3917400

3925900

4301500

4421909

3919100

3926100

4301600

4502000

3920200

3926209

4301700

4503100

3920420

3926300

4301800

4503900

3920510

3926400

4301900

4504100

3920590

3926901

4302110

4504900

3920610

3926905

4302120

4601100

3920620

3926906

4302130

4707100

3920630

3926909

4302190

4707200

3920690

4011101

4302200

4707300

3920710

4011202

4302300

4707900

3920720

4011203

4303100

4804110

3920731

4011209

4303900

4804190

3920739

4104109

4304000

4805100

3920790

4104210

4409100

4805221

3920910

4104229

4409200

4805222

3920920

4104299

4412110

4805229

3920930

4104319

4412120

4805230

3920940

4104399

4412190

4805291

3920990

4105110

4412210

4805299

3921110

4105129

4412290

4805300

3921130

4105190

4412910

4805500

3921900

4105209

4412990

4806100

3922100

4106110

4414000

4806200

3922200

4106129

4415100

4806300

3922900

4106190

4415200

4806400

3923100

4106209

4416000

4807100

3923211

4107100

44170