21997A0716(01)Oficiālais Vēstnesis L 187 , 16/07/1997 Lpp. 0003 - 0135


Eiropas un Vidusjūras reģiona Pagaidu asociācijas līgums

par tirdzniecību un sadarbību starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Palestīnas Atbrīvošanas organizāciju (PAO) Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas Palestīniešu pārvaldes vajadzībām, no otras puses

EIROPAS KOPIENA,

še turpmāk "Kopiena",

no vienas puses,

un PALESTĪNAS ATBRĪVOŠANAS ORGANIZĀCIJA (PAO) JORDĀNAS RIETUMKRASTA UN GAZAS JOSLAS PALESTĪNIEŠU PĀRVALDES VAJADZĪBĀM, še turpmāk "Palestīniešu pārvalde",

no otras puses,

ŅEMOT VĒRĀ Kopienas un Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas Palestīnas iedzīvotāju esošo saikņu nozīmīgumu un to kopējās vērtības,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Kopiena un PAO vēlas stiprināt minētās saiknes un izveidot ilgstošas attiecības, kas balstās uz partnerību un savstarpību,

ŅEMOT VĒRĀ nozīmi, ko Puses piešķir Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos paustajiem principiem, jo īpaši cilvēktiesību ievērošanai, demokrātijas principiem un politiskām un ekonomiskām brīvībām, uz ko balstās to attiecības,

VĒLOTIES stiprināt attiecības starp Eiropas Kopienu un Vidējiem Austrumiem, kā arī panākt Vidējo Austrumu valstu ekonomikas reģionālu integrāciju tiklīdz apstākļi to atļauj,

ŅEMOT VĒRĀ atšķirības ekonomikas un sociālajā attīstībā, kas pastāv starp Pusēm, kā arī vajadzību palielināt pašreizējos centienus ekonomikas un sociālās attīstības veicināšanai Jordānas Rietumkrastā un Gazas joslā,

VĒLOTIES izveidot sadarbību, ko papildina regulārs dialogs par ekonomikas, kultūras, zinātnes un izglītības jautājumiem, lai uzlabotu savstarpējās zināšanas un sapratni,

ŅEMOT VĒRĀ Pušu apņemšanos ievērot brīvu tirdzniecību un jo īpaši ievērot 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību nosacījumus,

VĒLOTIES paplašināt esošos autonomos tirdzniecības nolīgumus starp Pusēm un balstīt tos uz līgumiem un savstarpēju vienošanos,

PĀRLIECINĀTAS par nepieciešamību veicināt jaunu apstākļu izveidi to ekonomikas attiecībām, lai uzlabotu vidi investīcijām,

ŅEMOT VĒRĀ Pušu tiesības un pienākumus saskaņā ar starptautiskiem nolīgumiem, ko tās ir parakstījušas,

PĀRLIECINĀTAS, ka pilnvērtīga Palestīniešu pārvaldes dalība Eiropas un Vidusjūras reģiona partnerībā, kas izveidota Barselonas konferencē, ir nozīmīgs solis Pušu attiecību uzlabošanā, kas tā pašreizējā posmā jāatspoguļo Pagaidu līgumā,

APZINOTIES 1996. gada 20. janvāra Palestīnas vēlēšanu politisko nozīmīgumu procesā, kā rezultātā panākta pastāvīga vienošanās, kas balstās uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 242. un 338. rezolūciju,

ATZĪSTOT, ka šo Līgumu jāaizvieto ar Eiropas un Vidusjūras Asociācijas līgumu, tiklīdz apstākļi to atļauj,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

1. Ar šo starp Kopienu un Palestīniešu pārvaldi izveido Pagaidu asociācijas līgumu par tirdzniecību un sadarbību.

2. Šā Līguma mērķi ir:

- paredzēt atbilstošu sistēmu pilnvērtīgam dialogam, kas ļauj izveidot ciešas attiecības starp Pusēm,

- radīt nosacījumus tirdzniecības pakāpeniskai liberalizācijai,

- ar Pušu dialoga un sadarbības palīdzību veicināt līdzsvarotu ekonomikas un sociālo attiecību attīstību,

- sniegt ieguldījumu Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas sociālajā un ekonomikas attīstībā,

- veicināt reģionālu sadarbību, lai nostiprinātu mierīgu līdzāspastāvēšanu un ekonomisko un politisko stabilitāti,

- veicināt sadarbību citās jomās, kas ir abpusēji svarīgas.

2. pants

Pušu attiecības, kā arī visi Līguma nosacījumi balstās uz demokrātisko principu un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu, kas ir izklāstītas Vispārējo cilvēktiesību deklarācijā, uz kuru pamatojas to iekšpolitika un starptautiskā politika, un tā ir viena no šā Līguma būtiskām sastāvdaļām.

I SADAĻA

PREČU BRĪVA APRITE

PAMATPRINCIPI

3. pants

Kopiena un Palestīniešu pārvalde pakāpeniski izveido brīvās tirdzniecības zonu pārejas laikā, kas beidzas ne vēlāk kā 2001. gada 31. decembrī, atbilstoši kārtībai, kas izklāstīta šajā sadaļā, un saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti 1994. gada Vispārējā vienošanās par tarifiem un tirdzniecību un citos daudzpusējos līgumos par preču tirdzniecību, kas pievienoti Līgumam par Pasaules tirdzniecības organizācijas (PTO) izveidošanu, še turpmāk – "VVTT".

1. NODAĻA

RŪPNIECĪBAS PRODUKTI

4. pants

Šīs nodaļas noteikumus piemēro tiem Kopienas un Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas izcelsmes produktiem, kas nav uzskaitīti Eiropas Kopienas dibināšanas līguma II pielikumā.

5. pants

Kopienas un Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas tirdzniecībā neievieš jaunus ievedmuitas nodokļus vai citus maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību.

6. pants

Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas izcelsmes produktu ievešanu Kopienā atļauj bez muitas nodokļiem un citiem maksājumiem ar līdzvērtīgu iedarbību, kā arī bez kvantitatīviem ierobežojumiem un jebkuriem citiem līdzīgiem pasākumiem.

7. pants

1. Šajā nodaļā izklāstītie noteikumi nekavē Kopienu paturēt lauksaimniecības komponentu attiecībā uz 1. pielikumā uzskaitītajām Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas izcelsmes precēm.

2. nodaļas noteikumus, kas attiecas uz lauksaimniecības produktiem, piemēro lauksaimniecības komponentam ar attiecīgiem grozījumiem.

2. Attiecībā uz 2. pielikumā uzskaitītiem Kopienas izcelsmes produktiem Palestīniešu pārvalde uz Līguma darbības laiku var saglabāt ievedmuitas nodokļus un maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību, kas nav augstāki par tiem, kas ir spēkā 1996. gada 1. jūlijā.

3. Apvienotā Komiteja, kas izveidota saskaņā ar 63. pantu var lemt par turpmākām koncesijām, ko puses savstarpēji piešķir viena otrai.

8. pants

1. Muitas nodokļus un maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību, ko piemēro Kopienas izcelsmes produktiem, ko ieved Jordānas Rietumkrastā un Gazas joslā, un kas nav uzskaitīti 2. un 3. pielikumā, atceļ pēc Līguma stāšanās spēkā.

2. Pēc Līguma stāšanās spēkā tiem Kopienas izcelsmes produktiem, kas uzskaitīti 3. pielikumā un ko ieved Jordānas Rietumkrastā un Gazas joslā, Palestīniešu pārvalde var piemērot fiskālus maksājumus, kas nepārsniedz 25 % no to vērtības. Minētos maksājumus pakāpeniski atceļ saskaņā ar šādu grafiku:

vienu gadu pēc Līguma stāšanās spēkā katru maksājumu samazina līdz 90 % no pamatmaksājuma;

divus gadus pēc Līguma stāšanās spēkā katru maksājumu samazina līdz 80 % no pamatmaksājuma;

trīs gadus pēc Līguma stāšanās spēkā katru maksājumu samazina līdz 70 % no pamatmaksājuma;

četrus gadus pēc Līguma stāšanās spēkā katru maksājumu samazina līdz 60 % no pamatmaksājuma;

piecus gadus pēc Līguma stāšanās spēkā katru atlikušo maksājumu atceļ.

3. Ar attiecīgu produktu saistītu grūtību gadījumā 2. punktā izklāstīto grafiku pēc savstarpējas vienošanās var pārskatīt Apvienotā komiteja, tomēr apzinoties, ka to nevar pārtraukt uz laiku, kas ilgāks par 5 gadus ilgu maksimālo pārejas laiku. Ja Apvienotā komiteja nav pieņēmusi lēmumu 30 dienu laikā pēc lūguma pārskatīt grafiku, Palestīniešu pārvalde var pārtraukt grafiku uz laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu.

4. Ja maksājumu samazina erga omnes, samazinātais maksājums aizstāj pamatmaksājumu, kas minēts 2. punktā, no samazinājuma piemērošanas dienas.

5. Palestīniešu pārvalde paziņo Kopienas par tās pamatnodokļiem un pamatmaksājumiem.

9. pants

Noteikumus par ievedmuitas nodokļu atcelšanu piemēro arī attiecībā uz fiskālām muitas nodokļiem.

10. pants

1. Atkāpjoties no 5. un 8. panta, Palestīniešu pārvalde uz ierobežotu laika posmu var paredzēt īslaicīgus ārkārtas pasākumus, ar kuriem ievieš, paaugstina vai atkārtoti ievieš muitas nodokļus.

2. Šādus pasākumus var piemērot jaunām nozarēm un sektoriem, ko pārveido vai kas ir saskārušies ar nopietnām grūtībām, jo īpaši, ja šādas grūtības izraisa nopietnas sociālas problēmas.

3. Ievedmuitas nodokļi Kopienas izcelsmes produktiem, ko ieved Jordānas Rietumkrastā un Gazas joslā, kas ir ieviesti ar šādiem ārkārtas pasākumiem, nedrīkst pārsniegt 25 % no vērtības, turklāt tās saglabā priekšrocību rezerves Kopienas izcelsmes produktiem. Kopējā tādu produktu ievedumu vērtība, uz kuriem attiecas šādi pasākumi, nedrīkst pārsniegt 15 % no kopējiem Kopienas izcelsmes rūpniecības produktu ievedumiem pēdējā gada laikā, par kuru ir pieejami statistikas dati.

4. Šādus pasākumus piemēro ne ilgāk kā piecus gadus, izņemot gadījumus, kad Apvienotā komiteja atļauj ilgāku laiku.

5. Palestīniešu pārvalde informē Apvienoto komiteju par jebkuriem ārkārtas pasākumiem, ko tā plāno pieņemt un, pēc Kopienas pieprasījuma, pirms šādu pasākumu īstenošanas konsultējas par pasākumiem un sektoriem, uz kuriem tie attiecas. Pieņemot šādus pasākumus, Palestīniešu pārvalde iesniedz Komitejai grafiku par to muitas nodokļu atcelšanu, kas ir ieviesti saskaņā ar šo pantu. Grafikā atspoguļo attiecīgo nodokļu pakāpenisku atcelšanu ar vienādu gadskārtēju maksājumu palīdzību, kas sākas ne vēlāk kā otrā gada beigās pēc to ieviešanas. Apvienotā komiteja var lemt par citādu grafiku.

2. NODAĻA

LAUKSAIMNIECĪBAS UN ZVEJNIECĪBAS PRODUKTI

11. pants

Šīs nodaļas noteikumus piemēro tiem Kopienas un Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas izcelsmes produktiem, kas uzskaitīti Eiropas Kopienas dibināšanas līguma II pielikumā.

12. pants

Kopiena un Palestīniešu pārvalde pakāpeniski veicina tādu lauksaimniecības un zvejniecības produktu tirdzniecības liberalizāciju, kas ir nozīmīgi abām Pusēm.

13. pants

1. Uz Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas izcelsmes lauksaimniecības produktiem, kas uzskaitīti 1. protokolā, ievedot tos Kopienā, attiecas pasākumi, kas izklāstīti minētajā protokolā.

2. Uz Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktiem, kas uzskaitīti 2. protokolā, ievedot tos Jordānas Rietumkrastā un Gazas joslā, attiecas pasākumi, kas izklāstīti minētajā protokolā.

14. pants

1. No 1999. gada 1. janvāra Kopiena un Palestīniešu pārvalde pārbauda situāciju, lai noteiktu pasākumus, ko Kopiena un Palestīniešu pārvalde piemēros no 2000. gada 1. janvāra saskaņā ar 12. pantā izklāstīto mērķi.

2. Neierobežojot 1. punktu un ņemot vērā lauksaimniecības produktu Pušu tirdzniecības apjomus un jo īpaši šādu produktu jutīgumu, Kopiena un Palestīniešu pārvalde Apvienotajā komitejā attiecībā uz katru produktu analizē iespēju saskaņoti un savstarpēji vienoties par turpmākām koncesijām.

3. NODAĻA

KOPĒJI NOTEIKUMI

15. pants

1. Tirdzniecībā starp Kopienu un Jordānas Rietumkrastu un Gazas joslu ievedumiem netiek ieviesti nekādi jauni kvantitatīvi ierobežojumi vai līdzvērtīgi pasākumi.

2. Kvantitatīvus ievedumu ierobežojumus un līdzvērtīgus pasākumus Kopienas un Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas tirdzniecībā atceļ pēc šī Līguma stāšanās spēkā.

3. Kopiena un Palestīniešu pārvalde nepiemēro savstarpējiem izvedumiem ne muitas nodokļus vai maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību, ne kvantitatīvus ierobežojumus vai līdzvērtīgus pasākumus.

16. pants

1. Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas izcelsmes produktiem, ko ieved Kopienā, nepiemēro labvēlīgāku attieksmi, salīdzinot ar to, ko dalībvalstis piemēro viena otrai.

2. Šī Līguma nosacījumu piemērošana neierobežo Padomes 1991. gada 26. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1911/91 par Kopienas tiesību aktu piemērošanu Kanāriju salām.

17. pants

1. Attiecīgā puse drīkst grozīt pasākumus, kas attiecas uz noteiktiem produktiem un izriet no Līguma, ja tiek ieviesti īpaši nosacījumi, kas izriet no tās lauksaimniecības politikas īstenošanas vai no jebkurām pašreizējo noteikumu izmaiņām, vai to noteikumu grozījumu vai izmaiņu gadījumā, kas attiecas uz tās lauksaimniecības politikas īstenošanu.

2. Šādos gadījumos attiecīgā puse informē Apvienoto komiteju. Pēc otras puses pieprasījuma, Apvienotā komiteja tiekas, lai pienācīgi ņemtu vērā otras puses intereses.

3. Ja Kopiena vai Palestīniešu pārvalde, piemērojot 1. punktu, pārveido pasākumus, ko šis Līgums paredz lauksaimniecības produktiem, tā piemēro otrās Puses valsts izcelsmes produktu ievedumiem priekšrocības, kas ir līdzvērtīgas tām, kas paredzētas šajā Līgumā.

4. Par šī panta piemērošanu var konsultēties Apvienotajā komitejā.

18. pants

1. Puses atturas no jebkādiem pasākumiem vai iekšējas fiskālas darbības, kas vai nu tieši, vai netieši rada vienas Puses produktu diskrimināciju vai līdzīgu otras Puses valsts teritorijas izcelsmes produktu diskrimināciju.

2. Produkti, kurus izved uz vienu no Pusēm, nevar gūt labumu no netiešas iekšējo nodokļu atmaksas, kas pārsniedz tiem piemērotos tiešos vai netiešos nodokļus.

19. pants

1. Līgums neliedz saglabāt vai veidot muitas savienības, brīvās tirdzniecības zonas vai pierobežas tirdzniecības pasākumus, ja vien tas neietekmē šajā Līgumā paredzētos tirdzniecības pasākumus.

2. Apvienotajā komitejā Puses konsultējas par pasākumiem, ar kuriem izveido muitas savienības vai brīvās tirdzniecības zonas un, pieprasījuma gadījumā, citiem svarīgiem jautājumiem, kas attiecas uz to atbilstošo tirdzniecības politiku ar trešām valstīm. Jo īpaši, ja trešā valsts pievienojas Eiropas Savienībai, šādas konsultācijas notiek, lai nodrošinātu Pušu savstarpēju interešu ievērošanu.

20. pants

Ja viena no pusēm tirdzniecībā ar otru pusi atklāj dempingu VVTT IV panta izpratnē, tā var veikt atbilstošus pasākumus pret šādām darbībām saskaņā ar Nolīgumu par VVTT VI panta īstenošanu un tās atbilstošiem iekšējiem valsts tiesību aktiem, ņemot vērā nosacījumus un kārtību, ko paredz minētā nolīguma 23. pants.

21. pants

Ja produktus ieved tik lielā daudzumā un saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kas izraisa vai draud izraisīt:

- nopietnu kaitējumu vietējiem līdzīgu vai tieši konkurējošu produktu ražotājiem vienas no Pusēm teritorijā, vai

- nopietnus jebkuras ekonomikas jomas traucējumus, vai

- grūtības, kuras varētu izraisīt kaitējumus reģiona ekonomikai,

attiecīgā Puse var veikt atbilstošus pasākumus saskaņā ar nosacījumiem un kārtību, kas izklāstīta 23. pantā.

22. pants

Ja 15. panta 3. punkta ievērošana izraisa:

i) atkārtotu izvešanu uz trešo valsti, attiecībā uz kuru izvešanas Puse paredz attiecīgā produkta izvedamo daudzumu ierobežojumus, izvedmuitas nodokļus vai līdzvērtīgus pasākumus; vai

ii) izvedējai Pusei svarīga produkta nopietnu iztrūkumu vai tā draudus;

un ja iepriekšminētā situācija izraisa vai draud izraisīt nopietnas grūtības izvedējai Pusei, minētā Puse var veikt atbilstošus pasākumus saskaņā ar nosacījumiem un kārtību, kas izklāstīta 23. pantā. Pasākumi ir nediskriminējoši un tos atceļ, tiklīdz apstākļi neattaisno to saglabāšanu.

23. pants

1. Ja Kopiena vai Palestīniešu pārvalde uzskata, ka produktu ievedumi varētu radīt 21. pantā minētos sarežģījumus administratīvajās procedūrās, kuru mērķis ir ātri sniegt informāciju par tirdzniecības plūsmu tendencēm, tā informē otru Līgumslēdzēju Pusi.

2. Gadījumos, kas minēti 20., 21. un 22. pantā, pirms paredzēto pasākumu veikšanas vai cik vien drīz iespējams gadījumos, uz kuriem attiecas šī panta 3. punkta d) apakšpunkts, attiecīgā Puse sniedz attiecīgo informāciju Apvienotajai komitejai, lai tā varētu rūpīgi pārbaudīt situāciju nolūkā rast abām Pusēm pieņemamu risinājumu.

Izvēloties piemērotus pasākumus, priekšroka jādod pasākumiem, kas vismazāk traucē šī Līguma darbību.

Par aizsargpasākumiem nekavējoties ziņo Apvienotajai komitejai, un par tiem regulāri apspriežas minētajā Komitejā, jo īpaši, lai tos atceltu, tiklīdz apstākļi to ļauj.

3. Īstenojot 2. punktu, piemēro šādus noteikumus:

a) attiecībā uz 20. pantu, izvedēju Pusi informē par dempinga gadījumiem, tiklīdz ievedējas Puses iestādes ir ierosinājušas izmeklēšanu. Ja 30 dienu laikā pēc paziņojuma dempinga pasākumi VVTT VI panta izpratnē nav izbeigti vai nav panākts apmierinošs risinājums, ievedēja Puse var pieņemt atbilstošus pasākumus;

b) attiecībā uz 21. pantu par grūtībām, kas rodas šajā pantā minētas situācijas dēļ, ziņo Apvienotajai komitejai, kas var pieņemt jebkuru lēmumu, kas vajadzīgs, lai novērstu šādas grūtības.

Ja Apvienotā komiteja vai izvedēja Puse nav pieņēmusi lēmumu, ar ko tiek novērstas grūtības, vai nav panākts apmierinošs risinājums 30 dienu laikā no paziņojuma iesniegšnas, ievedēja Puse var pieņemt atbilstošus pasākumus problēmas risināšanai. Minētie pasākumi nepārsniedz apjomu, kas vajadzīgs, lai novērstu radušās grūtības;

c) attiecībā uz 22. pantu, par grūtībām, kas rodas no šajā pantā minētajām situācijām, paziņo Apvienotajai komitejai.

Komiteja var pieņemt jebkuru lēmumu, lai novērstu grūtības. Ja tā nav pieņēmusi šādu lēmumu 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, izvedēja Puse var piemērot atbilstošus pasākumus attiecīgā produkta izvešanai;

d) ja ārkārtēju apstākļu dēļ vajadzīga tūlītēja rīcība, pirms iespējams veikt minēto izskatīšanu vai informēšanu, attiecīgā Puse 20., 21. un 22. pantā minētajos gadījumos var piemērot tādus aizsargpasākumus, kas ir nepieciešami, lai novērstu grūtības, un nekavējoties informē par tiem otru Pusi.

24. pants

Šis nolīgums neliedz piemērot ievedumu, izvedumu vai tranzīta aizliegumus vai ierobežojumus, kas balstās uz sabiedrības morāli, likumu un sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumiem, uz cilvēku veselības un dzīvības aizsardzības, kā arī dzīvnieku un augu aizsardzības, nacionālu mākslas, vēstures vai arheoloģijas vērtību aizsardzības, rūpnieciskā un komerciāla īpašuma aizsardzības apsvērumiem, vai normatīviem aktiem par zeltu vai sudrabu. Šādus aizliegumus vai ierobežojumus tomēr nedrīkst piemērot Pušu tirdzniecībā kā patvaļīgas diskriminācijas vai slēptas ierobežošanas līdzekļus.

25. pants

Definīcija "izcelsmes produkti" šīs sadaļas noteikumu piemērošanas nolūkos un ar tiem saistītu administratīvu sadarbības veidu piemērošanas nolūkos ir izklāstīta 3. protokolā. Apvienotā komiteja var lemt par nepieciešamiem pielāgojumiem šim protokolam, lai īstenotu kumulatīvu izcelsmi, ko paredz Barselonas konferencē pieņemtā deklarācija.

26. pants

Pušu tirdzniecībā preču klasifikācijai izmanto kombinēto nomenklatūru.

II SADAĻA

MAKSĀJUMI, KAPITĀLS, KONKURENCE, INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS UN VALSTS PASŪTĪJUMA PIEŠĶIRŠANA

1. NODAĻA

KĀRTĒJIE MAKSĀJUMI UN KAPITĀLA APRITE

27. pants

Ņemot vērā 29. panta noteikumus, Puses apņemas piemērot ierobežojumus jebkuriem kārtējiem maksājumiem par kārtējiem darījumiem.

28. pants

1. Attiecībā uz darījumiem maksājumu bilances kapitāla kontā, Puses apņemas nepiemērot ierobežojumus, kas attiecas uz kapitāla apriti saistībā ar tiešām investīcijām uzņēmumos, kas atrodas Jordānas Rietumkrastā un Gazas joslā un kas ir izveidotas atbilstoši spēkā esošiem tiesību aktiem, kā arī nepiemērot likvidācijas un repatriācijas procentus šādām investīcijām vai jebkuriem ienākumiem, kas no tām izriet.

2. Puses konsultējas, lai veicinātu kapitāla apriti starp Kopienu un Jordānas Rietumkrastu un Gazas joslu.

29. pants

Ja vienai vai vairākām Kopienas dalībvalstīm vai Palestīniešu pārvaldei ir nopietnas grūtības saistībā ar maksājumu bilanci vai draud nopietnas grūtības, Kopiena vai Palestīniešu pārvalde atbilstoši nosacījumiem, kas izklāstīti VVTT un VIII un XIV pantā Nolīgumā par Starptautisko valūtas fondu, var pieņemt kārtēju darījumu ierobežojumus, kas vajadzīgi, lai uzlabotu maksājumu bilanci. Kopiena un Palestīniešu pārvalde par to informē otru Pusi un pēc iespējas ātrāk iesniedz laika grafiki par attiecīgo pasākumu atcelšanu.

2. NODAĻA

KONKURENCE, INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS UN VALSTS PASŪTĪJUMA PIEŠĶIRŠANA

30. pants

1. Turpmākais nav savietojams ar šī Līguma pareizu darbību tiktāl, cik tas var ietekmēt tirdzniecību starp Kopienu un Palestīniešu pārvaldi:

i) visi tādi nolīgumi starp uzņēmumiem, tādi uzņēmumu apvienību lēmumi un tāda saskaņota rīcības starp uzņēmumiem, kuru mērķis ir novērst, samazināt vai traucēt konkurenci attiecībā uz preču ražošanu vai tirdzniecību, vai kuri ietekmē šos procesus;

ii) tas, ka viens vai vairāki uzņēmumi ļaunprātīgi izmanto savu dominējošo stāvokli Kopienas vai Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas teritorijās kopumā vai ievērojamā to daļā;

iii) jebkurš valsts atbalsts, kas traucē vai draud traucēt konkurenci, radot labvēlīgus apstākļus kādam uzņēmumam vai konkrētu preču ražošanai.

2. Puses pēc vajadzības izvērtē jebkuru darbību, kas ir pretrunā ar šo pantu, pamatojoties uz kritērijiem, kas izriet no Kopienas konkurences likumu piemērošanas.

3. Apvienotā komiteja pirms 2001. gada 31. decembra ar lēmumu pieņem vajadzīgos noteikumus 1. un 2. punkta īstenošanai.

Pirms šādu noteikumu pieņemšanas 1. punkta iii) apakšpunkta un visu attiecīgo 2. punkta daļu īstenošanā piemēro noteikumus, kas izklāstīti Nolīgumā par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem.

4. Attiecībā uz 1. punkta iii) apakšpunkta īstenošanu, Puses atzīst, ka Palestīniešu pārvalde laika posmā līdz 2001. gada 31. decembrim var vēlēties izmantot valsts atbalstu uzņēmumiem, lai risinātu tās attīstības īpašas problēmas.

5. Katra Puse nodrošina pārredzamību valsts atbalsta jomā, cita starpā, sniedzot gadskārtējus ziņojumus otrai Pusei par sniegtā atbalsta kopsummu un sadalījumu, kā arī pēc pieprasījuma sniedzot informāciju par atbalsta shēmām. Pēc kādas no Pusēm pieprasījuma otra Puse sniedz informāciju par īpašiem atsevišķiem valsts atbalsta gadījumiem.

6. Attiecībā uz produktiem, kas minēti I sadaļas 2. nodaļā:

- 1. punkta iii) apakšpunktu nepiemēro,

- jebkuru darbību, kas ir pretrunā ar 1. punkta i) apakšpunktu, izvērtē atbilstoši Kopienas noteiktiem kritērijiem, kas balstās uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 42. un 43. pantu un jo īpaši tiem, kas izklāstīti Padomes Regulā Nr. 26/62.

7. Ja Kopiena vai Palestīniešu pārvalde uzskata, ka atsevišķa darbība ir nesavietojama ar šī panta 1. punktu un:

- īstenošanas nosacījumi, kas minēti 3. punktā, to atbilstoši nerisina, vai

- ja šādu noteikumu nav un ja šāda darbība izraisa vai draud izraisīt nopietnus draudus otras Puses interesēm vai materiālus zaudējumus tās vietējai ražošanai, ieskaitot pakalpojumu nozarei,

tā var pieņemt atbilstošus pasākumus pēc konsultācijām Apvienotajā komitejā vai 30 darba dienas pēc paziņojuma par šādu konsultāciju nepieciešamību.

Attiecībā uz darbībām, kas nav savietojamas šā panta 1. punkta iii) apakšpunktu, šādus atbilstošus pasākumus, kad uz tiem attiecas VVTT, var piemērot tikai saskaņā ar kārtību un nosacījumiem, kas izklāstīti VVTT vai citā attiecīgā dokumentā, kas ir pieņemts tā aizgādībā un kas attiecas uz Pusēm.

8. Neierobežojot noteikumus par pretējo, kas ir pieņemti saskaņā ar 3. punktu, Puses apmainās ar informāciju, ņemot vērā ierobežojumus, ko uzliek dienesta noslēpuma un komercnoslēpuma ievērošanas pienākums.

31. pants

Dalībvalstis un Palestīniešu pārvaldes pakāpeniski pielāgo, neierobežojot to saistības saskaņā ar VVTT, komerciālus valsts monopolus tā, lai nodrošinātu, ka līdz 2001. gada 31. decembrim nepastāv diskriminējoši nosacījumi starp dalībvalsts pilsoņiem un Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas Palestīnas iedzīvotājiem, attiecībā uz preču sagādes un tirdzniecības nosacījumiem. Apvienoto komiteju informē par pasākumiem, kas ir pieņemti šī mērķa īstenošanai.

32. pants

Attiecībā uz valsts uzņēmumiem vai uzņēmumiem, kuriem dalībvalstis piešķīrušas īpašas tiesības vai izņēmuma tiesības, Apvienotā komiteja nodrošina to, ka līdz 2001. gada 31. decembrim netiek ieviesti vai saglabāti pasākumi, kas rada traucējumus Kopienas un Palestīniešu pārvaldes tirdzniecībā pretrunā Pušu interesēm. Šis noteikums nekavē juridiski vai faktiski tādu īpašu uzdevumu veikšanu, kas uzticēti minētajiem uzņēmumiem.

33. pants

1. Puses piešķir un nodrošina atbilstošu un efektīvu intelektuālo, rūpniecisko un komerciālo īpašumtiesību aizsardzību atbilstoši augstākajiem starptautiskiem standartiem, ieskaitot efektīvus veidus šādu tiesību piemērošanai.

2. Šī panta īstenošanu regulāri pārskata Puses. Ja intelektuālo, rūpniecisko un komerciālo īpašumtiesību jomā rodas problēmas, kas ietekmē tirdzniecības nosacījumus, pēc jebkuras no Pusēm pieprasījuma Apvienotajā komitejā notiek steidzamas konsultācijas, lai panāktu savstarpēji pieņemamu risinājumu.

34. pants

1. Puses vienojas par mērķi abpusēji un pakāpeniski liberalizēt valsts pasūtījuma piešķiršanas līgumus.

2. Apvienotā komiteja veic nepieciešamos pasākumus 1. punkta īstenošanai.

III SADAĻA

EKONOMISKĀ SADARBĪBA UN SOCIĀLĀ ATTĪSTĪBA

35. pants

Mērķi

1. Puses apņemas pastiprināt ekonomisko sadarbību, kas ir to interesēs un atbilstoši šī Līguma vispārējiem mērķiem.

2. Sadarbības mērķis ir atbalstīt Palestīniešu pārvaldes centienus panākt noturīgu ekonomisko un sociālo attīstību.

36. pants

Darbības joma

1. Sadarbība galvenokārt notiek tajās jomās, kas cieš no iekšējām grūtībām vai kuras ietekmē Jordānas Rietumkrastā un Gazas joslā notiekošā ekonomikas liberalizācija, un jo īpaši Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas un Kopienas tirdzniecības liberalizācija.

2. Līdzīgi, sadarbība notiek jomās, kas spēj satuvināt Kopienas un Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas ekonomikas, jo īpaši tajās, kas veicina noturīgu izaugsmi un nodarbinātību.

3. Sadarbība veicina tādu pasākumu īstenošanu, kas paredzēti sadarbības attīstīšanai reģionos.

4. Vides saglabāšanu un ekoloģisko līdzsvaru ņem vērā, īstenojot ekonomikas sadarbību dažos sektoros, kuros tā ir būtiska.

5. Puses var vienoties attiecināt ekonomikas sadarbību uz citām jomām, kas nav ietvertas šīs sadaļas noteikumos.

37. pants

Metodes un kārtība

Ekonomikas sadarbību īsteno jo īpaši ar:

a) regulāra Pušu ekonomikas dialoga palīdzību, kas ietver visas makroekonomikas politikas jomas un jo īpaši budžeta politiku, maksājumu bilanci un monetāro politiku;

b) regulāras informācijas un ideju apmaiņas palīdzību katrā sadarbības jomā, ieskaitot amatpersonu un ekspertu sanāksmes;

c) pieredzes un apmācības nodošanas palīdzību;

d) vienotas rīcības, piemēram, semināru un darba grupu, organizēšanas palīdzību;

e) tehniskas, administratīvas un regulējošas palīdzības starpniecību;

f) ar kopuzņēmumu veicināšanas palīdzību;

g) ar informācijas par sadarbību izplatīšanas palīdzību.

38. pants

Rūpnieciska sadarbība

Galvenais mērķis ir:

- atbalstīt Palestīniešu pārvaldes to centienos modernizēt un dažādot nozari un jo īpaši izveidot vidi, kas ir labvēlīga privātsektoram un rūpniecības attīstībai,

- veicināt abu Pušu komersantu sadarbību,

- veicināt sadarbību rūpniecības politikas jomā, konkurētspējā atvērtā tirgus ekonomikā, kā arī nozares modernizāciju un attīstību,

- atbalstīt politiku, kas vērsta uz produkcijas un izvedumu, kā arī ārējo noieta tirgu dažādošanu,

- veicināt izpēti un attīstību, jauninājumus un tehnoloģijas nodošanu tiktāl, cik tā nāk par labu nozarei,

- attīstīt un veicināt nozarei nepieciešamos cilvēkresursus,

- veicināt piekļuvi riska finansēšanas mehānismiem par labu Palestīnas nozarei.

39. pants

Investīciju veicināšana un investīcijas

Sadarbības mērķis ir izveidot labvēlīgu un stabilu vidi investīcijām Jordānas Rietumkrastā un Gazas joslā.

Sadarbība ir investīciju veicināšana. Tas nozīmē:

- saskaņotu un vienkāršotu administratīvu procedūru attīstību,

- līdzieguldījuma iekārtas, jo īpaši abu Pušu maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU),

- informācijas kanālus un pasākumus investīciju iespēju noteikšanai,

- vidi, kas veicina investīcijas Jordānas Rietumkrastā un Gazas joslā.

Sadarbību var paplašināt, iekļaujot tajā tādu projektu izstrādi un īstenošanu, kas atspoguļo pamattehnoloģiju efektīvu iegūšanu un izmantošanu, standartu pielietošanu, cilvēkresursu attīstīšanu (piemēram, tehnoloģijas un vadības jomā) un darbavietu izveidi.

40. pants

Standartizācija un atbilstības izvērtēšana

Sadarbības mērķis ir samazināt atšķirību starp standartiem un sertifikāciju.

Praktiski sadarbība izpaužas kā:

- Kopienas tehnisko regulu un Eiropas standartu un atbilstības novērtēšanas procedūru izmantošanas veicināšana,

- Palestīnas sertifikācijas un akreditācijas iestāžu atbilstības novērtēšanas līmeņa paaugstināšana,

- vajadzības gadījumā, savstarpējas atzīšanas pasākumu apspriešana,

- sadarbība kvalitātes pārvaldības jomā,

- intelektuālā, individuālā un komercīpašuma aizsardzības struktūru attīstīšana standartizācijas un kvalitātes standartu noteikšanas nolūkos.

41. pants

Likumu tuvināšana

Sadarbības mērķis ir tuvināt Palestīnas padomes pieņemtos tiesību aktus un Kopienas tiesību aktus jomās, kas ir ietvertas Līgumā.

42. pants

Mazie un vidējie uzņēmumi

Sadarbības mērķis ir izveidot labvēlīgu vidi MVU attīstībai vietējos un eksporta tirgos, tai skaitā:

- veicināt uzņēmumu sadarbību, jo īpaši, izmantojot Kopienas tīklus un instrumentus, kas paredzēti sadarbības rūpniecībā un partnerattiecību veicināšanai,

- vienkāršāku piekļuvi finanšu investīcijām,

- informācijas un atbalsta dienestus,

- cilvēkresursu uzlabošana, lai veicinātu jauninājumus un projektu un kopuzņēmumu izveidi.

43. pants

Finanšu pakalpojumi

Sadarbības mērķis ir finanšu pakalpojumu uzlabošana un attīstība.

Tā izpaužas kā:

- Palestīnas finanšu sektora stiprināšanas un pārstrukturēšanas veicināšana,

- Palestīnas banku, apdrošināšanas un citu finanšu sektora daļu grāmatvedības, uzraudzības un kontroles sistēmu uzlabošana.

44. pants

Lauksaimniecība un zivsaimniecība

Sadarbības mērķis galvenokārt būs lauksaimniecības un zivsaimniecības, ja vajadzīgs, modernizācija un pārstrukturēšana.

Tas ietver infrastruktūru un iekārtu modernizāciju; iepakošanas, uzglabāšanas un tirdzniecības metožu attīstīšanu; un izplatīšanas kanālu uzlabošanu.

Īpašu uzmanību tā pievērsīs:

- stabilu tirgu attīstībai,

- tādu politiku atbalstam, kas dažādo produkciju un izvedumus, kā arī ārējos noieta tirgus,

- pārtikas tirgus atkarības samazināšanai,

- videi draudzīgas lauksaimniecības un zivsaimniecības veicināšanai, īpašu uzmanību pievēršot vajadzībai saglabāt un racionāli apsaimniekot zivju krājumus,

- brīvprātīgai ciešāku saikņu veidošanai starp uzņēmēju grupām un darba un profesiju organizācijām,

- tehniskai palīdzībai un apmācībām,

- fitosanitāro un veterināro standartu saskaņošanai,

- apvienotiem lauku apvidu attīstības projektiem, ieskaitot pamatpakalpojumu un ar tiem saistītu ekonomikas aktivitāšu uzlabošanai,

- sadarbībai starp lauku reģioniem un pieredzes un zinātības apmaiņai par lauku attīstību.

45. pants

Sociālā attīstība

Puses apzinās sociālās attīstības nozīmīgumu, kas iet rokrokā ar jebkuru ekonomikas attīstību. Par īpašu prioritāti tās uzskata pamata sociālo tiesību ievērošanu.

Lielāko uzmanību Puses pievērš pasākumiem, kuru mērķis ir:

- sieviešu līdztiesības un līdzsvarotas dalības lēmumu pieņemšanas procesā ekonomikas un sociālajā jomā veicināšana, jo īpaši ar izglītošanu un plašsaziņas informācijas līdzekļu palīdzību,

- ģimenes plānošana un mātes un bērnu aizsardzība,

- sociālās aizsardzības sistēmas uzlabošana,

- uzlabot veselības prasību izpildīšanu,

- uzlabot dzīves apstākļus blīvi apdzīvotās teritorijās mazāk labvēlīgos reģionos,

- veicināt cilvēktiesību un demokrātijas ievērošanu, cita starpā, rosinot sociālprofesionālu dialogu.

46. pants

Transports

Sadarbības mērķi ir:

- palīdzība ceļu, ostu un lidostu pārstrukturēšanai un modernizācijai,

- uzlaboti pasažieru un kravu pārvadājumi divpusējā un reģionālā līmenī,

- tādu darbības standartu izveide un piemērošana, kas ir līdzvērtīgi Kopienā dominējošiem standartiem.

Galvenās sadarbības jomas ir:

- autotransports, ieskaitot pakāpenisku tranzīta prasību atvieglošanu,

- dzelzceļa, ostu un lidostu pārvaldība, ieskaitot navigācijas sistēmas un sadarbību starp attiecīgām valsts iestādēm,

- galveno abpusēji svarīgu ceļu, dzelzceļa, ostu un lidostu infrastruktūras modernizācija,

- reģionāli nozīmīgi Eiropas posmi un maršruti, un

- tehnisku iekārtu uzlabošana, lai tās tuvinātu Kopienas ceļu/dzelzceļu transporta, konteineru pārvadājuma un pārkraušanas standartiem.

47. pants

Informācijas infrastruktūra un telekomunikācijas

Sadarbības mērķis ir ekonomikas un sociālās attīstības veicināšana, kā arī informācijas sabiedrības attīstīšana.

Galvenās sadarbības jomas ir:

- sekmēt sadarbību telekomunikācijas politikas, tīklu attīstīšanas un informācijas sabiedrības infrastruktūru jomā,

- dialoga veidošana par jautājumiem, kas saistīti ar informācijas sabiedrību, kā arī informācijas apmaiņas sekmēšana un semināru un konferenču organizēšana attiecīgajā jomā,

- vienotu projektu veicināšana un īstenošana, kuru mērķis ir jaunu telekomunikācijas pakalpojumu un tādu darbību, kas attiecas uz informācijas sabiedrību, īstenošana,

- sekmēt informācijas apmaiņu par standartizāciju, atbilstības pārbaudi un sertifikāciju informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā,

- tīklu un telemātikas pakalpojumu starpsavienojumi un savstarpēja savietojamība.

48. pants

Enerģētika

Sadarbības mērķis enerģētikas jomā ir palīdzēt Jordānas Rietumkrastam un Gazas joslai izveidot tehnoloģijas un infrastruktūras, kas nepieciešamas to attīstībai, jo īpaši, lai veicinātu to ekonomikas un Kopienas ekonomikas saiknes.

Galvenās sadarbības jomas ir:

- neizsīkstošas enerģijas veicināšana,

- enerģijas taupīšanas un energoefektivitātes veicināšana,

- atbalsts darbībām, kas veicina gāzes, kurināmā un elektrības tranzītu, un lietišķi zinātniski pētījumi par datu banku tīkliem ekonomikas un sociālos sektoros, kas jo īpaši sasaista Kopienas un Palestīnas operatorus,

- atbalsts enerģētikas tīklu modernizācijai un attīstībai, un to sasaistei ar Kopienas tīkliem.

49. pants

Sadarbība zinātnes un tehnoloģijas jomās

Puses cenšas veicināt sadarbību zinātnes un tehnoloģijas attīstības jomā.

Sadarbības mērķis ir:

a) veicināt Pušu zinātnes kopienu pastāvīgu saikņu izveidi, galvenokārt:

- sniedzot Palestīnas iestādēm piekļuvi Kopienas pētniecības un tehnoloģiskās attīstības programmām atbilstoši Kopienas noteikumiem, kas regulē ārpus Kopienas esošo valstu iesaistīšanu šādās programmās,

- ar Palestīnas dalību decentralizētās sadarbības tīklos,

- veicinot apmācību un izpētes saskaņu;

b) uzlabot izpētes spējas Palestīnā;

c) veicināt tehnoloģijas jauninājumus un jaunu tehnoloģiju un zinātības nodošanu;

d) veicināt visas darbības, kuru mērķis ir izveidot saskaņu reģionālā līmenī.

50. pants

Vide

Sadarbības mērķi ir novērst vides stāvokļa pasliktināšanos, kontrolēt piesārņojumu, aizsargāt cilvēku veselību un nodrošināt saprātīgu dabas resursu izmantošanu, lai veicinātu līdzsvarotu attīstību.

Par prioritāti tiks uzskatīti jautājumi, kas saistīti ar: pārtuksnešošanos, ūdens resursu apsaimniekošanu, augsnes sasāļošanos, lauksaimniecības ietekmi uz augsnes un ūdens kvalitāti, atbilstošu elektroenerģijas izmantošanu, rūpniecības attīstības ietekmi vispār un rūpniecības kompleksu drošību jo īpaši, atkritumu apsaimniekošanu, jutīgu rajonu integrētu pārvaldību, jūras ūdens kvalitāti un jūras piesārņojuma kontroli un novēršanu, kā arī izglītošanu un apziņas radīšanu vides jautājumos.

Sadarbību veicina, izmantojot vides pārvaldības modernas iekārtas, vides uzraudzības metodes un pārraudzību, ieskaitot vides informācijas sistēmu (VIS) izmantošanu un ietekmes uz vidi izvērtēšanu (IVI).

51. pants

Tūrisms

Sadarbības prioritātes ir:

- investīciju veicināšana tūrisma jomā,

- uzlabot zināšanas par tūrisma industriju un nodrošināt lielāku to politiku konsekvenci, kas ietekmē tūrismu,

- veicināt labu tūrisma sadali sezonās,

- veicināt sadarbību starp kaimiņvalstu reģioniem un pilsētām,

- uzsvērt kultūras mantojuma nozīmi tūrismā,

- sekmēt tūrisma konkurētspēju, atbalstot profesionalitātes paaugstināšanu, tādējādi nodrošinot līdzsvarotu un noturīgu tūrisma attīstību.

52. pants

Muitu sadarbība

Muitas sadarbības mērķis ir nodrošināt tirdzniecības noteikumu ievērošanu un godīgu tirdzniecību.

Tā rezultātā sadarbība izpaužas kā:

- dažādi informācijas apmaiņas veidi un apmācības shēmas,

- kontroles un procedūru vienkāršošana, kas attiecas uz preču muitošanu,

- vienota administratīva dokumenta un sistēmas, kas apvieno Kopienas un Palestīniešu pārvaldes tranzīta pasākumus, izstrāde,

- tehniskā palīdzība, ko sniedz Kopienas eksperti.

Neierobežojot citus sadarbības veidus, kas ir minēti šajā Līgumā, Pušu administratīvās iestādes sniedz viena otrai palīdzību muitas jautājumos.

53. pants

Sadarbība statistikas jomā

Sadarbības galvenais mērķis šajā jomā ir tādas statistikas salīdzināmības un lietderības nodrošināšana, kas sniedz statistikas datus par ārējo tirdzniecību, finansēm un maksājumu bilanci, iedzīvotāju skaitu, migrāciju, transportu un komunikācijām, kā arī visām jomām, ko ietver šis Līgums un kas paredz statistikas datu esamību.

54. pants

Sadarbība ekonomikas politikas jomā

Sadarbības mērķis ir:

- informācijas apmaiņa par makroekonomisko stāvokli un perspektīvām, un attīstības stratēģijām,

- abpusēji nozīmīgu ekonomikas jautājumu kopīga analīze un

- Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas un Kopienas ekonomikas un politikas veidotāju sadarbības veicināšana.

55. pants

Reģionālā sadarbība

Kā daļu no ekonomikas sadarbības veicināšanas dažādās jomās Puses sekmēs aktivitātes, kuru mērķis ir attīstīt sadarbību starp Palestīniešu pārvaldi un citiem Vidusjūras reģiona partneriem ar tehniskā atbalsta palīdzību.

Sadarbība ir svarīga sastāvdaļa Kopienas atbalstā visa reģiona attīstībai.

Par prioritāti uzskata aktivitātes, kas:

- veicina tirdzniecību reģionā,

- attīsta reģionālo sadarbību vides jautājumos,

- veicina komunikāciju infrastruktūras attīstību, kas nepieciešama reģiona ekonomikas attīstībai,

- attīsta jauniešu sadarbību ar kaimiņvalstīm.

Turklāt Puses stiprina sadarbību reģionālās attīstības un zemes ierīcības jautājumos.

Tādēļ veic šādus pasākumus:

- vienotu reģionālo un vietējo iestāžu rīcību ekonomikas attīstības jomā un

- informācijas un pieredzes apmaiņas mehānismu izveidošanu.

IV SADAĻA

SADARBĪBA AUDIOVIZUĀLOS UN KULTŪRAS, INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJU JAUTĀJUMOS

56. pants

Puses veicina abpusēji izdevīgu sadarbību audiovizuālā jomā. Puses cenšas rast iespēju sasaistīt Palestīniešu pārvaldes un Kopienas iniciatīvas šajā jomā, tādējādi sekmējot sadarbību tādās jomās kā kopražošana, apmācības, attīstība un izplatīšana.

57. pants

Puses veicina sadarbību kultūras jomā. Sadarbības jomā var iekļaut Kopienas aktivitātes, kas jo īpaši attiecas uz tulkošanu, mākslas un mākslinieku darbu apmaiņu, vēstures un kultūras pieminekļu un vietu saglabāšanu un atjaunošanu, tādu personu apmācību, kas darbojas kultūras jomā, uz Eiropu vērstu kultūras pasākumu organizēšanu, savstarpējas apziņas veicināšanu un informācijas izplatīšanu par ievērojamiem kultūras pasākumiem.

58. pants

Puses apņemas noteikt, kā būtiski uzlabot profesionālo izglītību. Tādēļ īpaša uzmanība tiks pievērsta sieviešu piekļuvei izglītībai, ieskaitot tehnisku apmācību, augstāko izglītību un profesionālo izglītību.

Lai paaugstinātu augstu amatpersonu zināšanas par publisko un privāto sektoru, Puses uzlabo sadarbību izglītības un profesionālo apmācību jomā, kā arī universitāšu un uzņēmumu sadarbību.

Aktīvi veicina jauniešu sagatavošanu aktīvai dalībai demokrātiskā pilsoniskā sabiedrībā. Jauniešu sadarbību, ieskaitot jaunu darbinieku un jaunu līderu apmācību, jauniešu apmaiņu un brīvprātīgo dienestu aktivitātes tādējādi atbalsta un attīsta.

Īpašu uzmanību pievērš aktivitātēm un programmām, kas sekmē pastāvīgu saikņu (piemēram, MED-CAMPUS) izveidi starp specializētām Kopienas un Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas iestādēm, lai veicinātu pieredzes un tehnisku resursu apkopošanu un apmaiņu.

59. pants

Puses veicina abpusēji svarīgas aktivitātes informācijas un komunikāciju jomā.

60. pants

Sadarbību īsteno jo īpaši ar:

a) regulāru Pušu dialogu;

b) regulāras informācijas un ideju apmaiņas palīdzību katrā sadarbības jomā, ieskaitot amatpersonu un ekspertu sanāksmes;

c) ieteikumu un pieredzes nodošanas palīdzību un jaunu Palestīnas absolventu apmācības palīdzību;

d) vienotas rīcības, piemēram, semināru un darba grupu, organizēšanas palīdzību;

e) tehniskas, administratīvas un regulējošas palīdzības starpniecību;

f) informācijas par sadarbību izplatīšanas palīdzību.

V SADAĻA

FINANŠU SADARBĪBA

61. pants

Lai sasniegtu šajā Līgumā paredzētos mērķus, Palestīniešu pārvaldei dara pieejamu finanšu sadarbības paketi saskaņā ar atbilstošām procedūrām un nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem.

Par minētajām procedūrām Puses vienojas, izmantojot vispiemērotākos instrumentus pēc šī Līgums stāšanās spēkā.

Finanšu sadarbība:

- atbild par pakāpeniskas brīvās tirdzniecības zonas ieviešanas ekonomikas sekām Jordānas Rietumkrastā un Gazas joslā, uzlabojot un pārstrukturējot nozari,

- pievērš uzmanību tirdzniecības iestādēm, kas veicina tirdzniecības saiknes ar ārzemju tirgiem,

- pievērš uzmanību papildu pasākumiem politikai, ko īsteno sociālajā sektorā,

- uzlabo ekonomisko un sociālo infrastruktūru,

- veicina privātus ieguldījumus un darba vietu radīšanu ražojošās nozarēs,

- sekmē reformas, kas domātas ekonomikas modernizēšanai,

- pievērš uzmanību pakalpojumiem,

- veicina lauku un pilsētu attīstību,

- pievērš uzmanību videi,

- izveido un uzlabo iestādes, kas vajadzīgas pareizai Palestīnas valsts administrācijas darbībai un demokrātijas un cilvēktiesību ievērošanai.

62. pants

Lai veicinātu koordinētu pieeju jebkurām makroekonomikas un finanšu problēmām, kas var rasties šī Līguma ieviešanas rezultātā, Puses regulāri organizē III sadaļā paredzētas konsultācijas par ekonomiskiem jautājumiem, lai pievērstu īpašu uzmanību tirdzniecības un finanšu plūsmu uzraudzībai savstarpējās attiecībās.

VI SADAĻA

ORGANIZATORISKI, VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

63. pants

1. Ar šo izveido Eiropas Kopienas un Palestīniešu pārvaldes Apvienoto tirdzniecības un sadarbības komiteju, Līgumā saukta par "Apvienoto komiteju". Tai ir pilnvaras pieņemt lēmumus lietās, kas minētas Līgumā, kā arī citās lietās, kas nepieciešamas, lai sasniegtu Līgumā minētos mērķus.

Pieņemtie lēmumu ir saistoši Pusēm, kas savukārt veic pasākumus, kas nepieciešami to ieviešanai.

2. Apvienotā komiteja var izstrādāt jebkuras rezolūcijas, ieteikumus vai atzinumus, ko tā uzskata par vēlamiem, lai sasniegtu kopējus mērķus un Līguma sekmīgu darbību.

3. Apvienotā komiteja pieņem savu reglamentu.

64. pants

1. Apvienotajā komitejā darbojas Kopienas un Palestīniešu pārvaldes pārstāvji.

2. Apvienotā komiteja, Kopienai un Palestīniešu pārvaldei pieņemot lēmumu vienojoties.

65. pants

1. Apvienotās komitejas priekšsēdētāja pienākumus pārmaiņus pilda Kopiena un Palestīniešu pārvalde atbilstoši nosacījumiem, kas izklāstīti tās reglamentā.

2. Apvienotā komiteja tiekas reizi gadā un, ja apstākļi to pieprasa, pēc priekšsēdētāja iniciatīvas.

66. pants

1. Apvienotā komiteja var nolemt izveidot jebkādu citu komiteju, kas var palīdzēt tās pienākumu izpildē.

2. Apvienotā komiteja nosaka šādu komiteju sastāvu un pienākumus, kā arī darbības kārtību.

67. pants

1. Katra no Pusēm var lūgt Apvienotai komitejai izskatīt jebkuru strīdu, kas attiecas uz šī Līguma piemērošanu un tulkošanu.

2. Apvienotā komiteja var panākt strīda risinājumu, pieņemot lēmumu.

3. Katrai Pusei jāveic pasākumi, lai izpildītu 2. punktā minēto lēmumu.

4. Ja strīdu nav iespējams izšķirt saskaņā ar 2. punktu, katra no Pusēm var paziņot pārējām par šķīrējtiesneša iecelšanu; tādā gadījumā otra Puse divu mēnešu laikā ieceļ otru šķīrējtiesnesi.

Apvienotā komiteja ieceļ trešo šķīrējtiesnesi.

Šķīrējtiesneši pieņem lēmumu ar balsu vairākumu.

Katra Puse veic attiecīgos pasākumus, kas vajadzīgi šķīrējtiesnešu lēmumu izpildei.

68. pants

Šajā Līgumā nekas neliedz Pusēm veikt jebkādus pasākumus:

a) ko tās uzskata par vajadzīgiem, lai nepieļautu tādas informācijas izpaušanu, kas neatbilst tās drošības interesēm;

b) kas attiecas uz ieroču, munīcijas vai kara materiālu ražošanu vai tirdzniecību, vai aizsardzības nolūkiem vajadzīgu pētniecību, attīstību vai ražošanu ar noteikumu, ka šādi pasākumi nepasliktina konkurences apstākļus attiecībā uz produktiem, kas nav domāti īpašiem militāriem mērķiem;

c) ko tās uzskata par būtiskiem to drošībai nopietnu iekšēju nemieru gadījumos, kas ietekmē likuma un kārtības ievērošanu, kara laikā vai nopietna starptautiska saspīlējuma laikā, kas rada kara draudus, vai miera un starptautiskas drošības uzturēšanas pasākumu veikšanai.

69. pants

Šajā Līgumā ietvertajās jomās un neierobežojot jebkurus tajā minētos īpašus nosacījumus:

- pasākumi, ko Palestīniešu pārvalde piemēro attiecībā uz Kopienu, neizraisa dalībvalstu, to pilsoņu un uzņēmumu diskrimināciju,

- pasākumi, ko Kopiena piemēro attiecībā uz Palestīniešu pārvaldi, neizraisa Palestīnas iedzīvotāju vai Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas uzņēmumu diskrimināciju.

70. pants

1. Puses veic visus vajadzīgos vispārīgos vai īpašos pasākumus, lai izpildītu saistības, kas izriet no šī Līguma. Tās cenšas sasniegt Līgumā izklāstītos mērķus.

2. Ja kāda no Pusēm uzskata, ka otra Puse nav ievērojusi tās saistības saskaņā ar šo Līgumu, tā veic atbilstošus pasākumus. Pirms šādu pasākumu uzsākšanas, izņemot steidzamus gadījumus, tā sniedz Apvienotajai komitejai visu nepieciešamo informāciju pilnīgai situācijas pārbaudei, lai rastu Pusēm abpusēji pieņemamu risinājumu.

Izvēloties veicamos pasākumus, priekšroka jādod pasākumiem, kuri vismazāk traucē šī Līguma darbību. Par minētajiem pasākumiem nekavējoties paziņo Apvienotajai komitejai un pēc otras Puses pieprasījuma par tiem konsultējas Apvienotajā komitejā.

71. pants

1., 2. un 3. pielikums, kā arī 1., 2. un 3. protokols ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Nobeiguma aktā iekļauj deklarācijas, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

72. pants

Šī Līguma izpratnē termins "Puses" nozīmē Palestīnas atbrīvošanas organizāciju par labu Palestīniešu pārvaldei un Kopienu, katra no kurām darbojas saskaņā ar tās pilnvarām.

73. pants

Šo Līgumu piemēro, no vienas puses, teritorijās, kurās piemēro Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un saskaņā ar nosacījumiem, ko paredz minētais līgums, un, no otras puses, Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas teritorijā.

74. pants

Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros angļu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, itāliešu, portugāļu, somu, spāņu, vācu, zviedru un arābu valodā, visi tā teksti ir vienlīdz autentiski, un to deponē Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretariātā.

75. pants

1. Šo Līgumu Puses apstiprina saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām.

Šis Līgums stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko datumam, kurā Puses paziņo viena otrai par to, ka pirmajā punktā minētās procedūras ir pabeigtas.

2. Ne vēlāk kā 1999. gada 4. maijā atsāk sarunas, lai noslēgtu Eiropas un Vidusjūras reģiona Asociācijas līgumu. Līdz šāda līguma noslēgšanai paliek spēkā šis Līgums, uz ko attiecas jebkādi grozījumi, par kuriem vienojas Puses.

3. Jebkura Puse šo Līgumu var denonsēt, par to paziņojot otrai Pusei. Šis Līgums zaudē spēku sešus mēnešus pēc šāda paziņojuma.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Pielikumu saraksts

1. pielikums: | 7. panta 1. punktā minēto preču saraksts |

2. pielikums: | 7. panta 2. punktā minēto preču saraksts |

3. pielikums: | 8. panta 2. punktā minēto preču saraksts |

--------------------------------------------------

Protokolu saraksts

1. protokols | Pasākumi, ko piemēro Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas izcelsmes lauksaimniecības produktiem, ko ieved Kopienā |

2. protokols | Pasākumi, ko piemēro izcelsmes lauksaimniecības produktiem, ko ieved Jordānas Rietumkrastā un Gazas joslā |

3. protokols | Jēdziena "noteiktas izcelsmes produkti" definīcija un administratīvās sadarbības metodes |

--------------------------------------------------

Nobeiguma akts

Pilnvarotās personas no

EIROPAS KOPIENAS,

še turpmāk "Kopiena",

no vienas puses, un

pilnvarotās personas no

PALESTĪNAS ATBRĪVOŠANAS ORGANIZĀCIJA (PAO) JORDĀNAS RIETUMKRASTA UN GAZAS JOSLAS PALESTĪNIEŠU PĀRVALDES VAJADZĪBĀM,

še turpmāk "Palestīniešu pārvalde",

no otras puses,

tiekoties Briselē, 1997. gada 24. februārī, lai parakstītu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Pagaidu asociācijas līgumu par tirdzniecību un sadarbību staro Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Palestīnas Atbrīvošanas organizāciju (PAO) par labu Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas Palestīniešu pārvaldei, no otras puses, še turpmāk – "Eiropas un Vidusjūras reģiona Pagaidu asociācijas līgums" – ir pieņēmušas šādus tekstus:

Eiropas un Vidusjūras reģiona Pagaidu asociācijas līgumu, tā pielikumus un šādus protokolus:

1. protokols | par pasākumiem, ko piemēro Jordānas Rietumkrasta un Gazas joslas izcelsmes lauksaimniecības produktiem, ko ieved Kopienā, |

2. protokols | par pasākumiem, ko piemēro Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktiem, ko ieved Jordānas Rietumkrastā un Gazas joslā, |

3. protokols | par jēdziena "noteiktas izcelsmes produkti" definīciju un administratīvās sadarbības metodēm. |

Kopienas pilnvarotie un Palestīniešu pārvaldes pilnvarotie ir pieņēmuši šādu tālāk uzskaitītu deklarāciju tekstus un pievienojušas tos šim Nobeiguma aktam:

Kopīgu deklarāciju par intelektuālo, rūpniecisko un komerciālo īpašumu (Līguma 33. pants),

Kopīgu deklarāciju par Līguma 55. pantu,

Kopīgu deklarāciju par Līguma 58. pantu,

Kopīga deklarācija par decentralizētu sadarbību,

Kopīgu deklarāciju par Līguma 67. pantu,

Kopīgu deklarāciju par Līguma 70. pantu,

Kopīgu deklarāciju par datu aizsardzību,

Kopīgu deklarāciju par programmu Palestīnas rūpniecības atbalstam,

un šādas kopīgas deklarācijas attiecībā uz 3. protokolu par jēdziena "noteiktas izcelsmes produkti" definīciju un administratīvās sadarbības metodēm:

1. Kopīgu deklarāciju attiecībā uz Andoras Firstisti;

2. Kopīgu deklarāciju attiecībā uz Sanmarīno Republiku.

Kopienas pilnvarotie un Palestīniešu pārvaldes pilnvarotie turklāt ņēmuši vērā Līgumu arī apmainoties ar šādām vēstulēm, kas ir pievienotas šim Nobeiguma aktam:

Vienošanās vēstuļu apmaiņas veidā starp Kopienu un Palestīniešu pārvaldi par 1. protokola 1. pantu un tādu svaigi grieztu ziedu un ziedu pumpuru ievedumus Kopienā, uz kuriem attiecas Kopējā muitas tarifa apakšpozīcija 060310.

Palestīniešu pārvaldes pilnvarotie ir ņēmuši vērā iepriekš minētās un šim Nobeiguma aktam pievienotās Eiropas Kopienas deklarācijas:

Deklarāciju par kumulatīvo izcelsmi.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Fatto a Bruxelles, addi ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------