21994D0628(01)

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 7/94 (1994. gada 21. marts), ar ko groza EEZ līguma 47. protokolu un dažus pielikumus

Oficiālais Vēstnesis L 160 , 28/06/1994 Lpp. 0001 - 0158
CS.ES Nodaļa 11 Sējums 01 Lpp. 22 - 172
ET.ES Nodaļa 11 Sējums 01 Lpp. 22 - 172
HU.ES Nodaļa 11 Sējums 01 Lpp. 22 - 172
LT.ES Nodaļa 11 Sējums 01 Lpp. 22 - 172
LV.ES Nodaļa 11 Sējums 01 Lpp. 22 - 172
MT.ES Nodaļa 11 Sējums 01 Lpp. 22 - 172
PL.ES Nodaļa 11 Sējums 01 Lpp. 22 - 172
SK.ES Nodaļa 11 Sējums 01 Lpp. 22 - 172
SL.ES Nodaļa 11 Sējums 01 Lpp. 22 - 172


EEZ Apvienotās komitejas Lēmums

Nr. 7/94

(1994. gada 21. marts),

ar ko groza EEZ līguma 47. protokolu un dažus pielikumus

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Ekonomikas zonas līgumu (EEZ), kurā izdarīti pielāgojumi ar protokolu, ar ko pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — līgums, un jo īpaši tā 98. pantu,

ATGĀDINOT, ka Līgumslēdzēju pušu mērķis ir izveidot dinamisku un viendabīgu Eiropas ekonomikas zonu, kas balstās uz kopīgiem noteikumiem un vienādu attieksmi pret privātpersonām un uzņēmējiem, piemērojot četras pamatbrīvības un konkurences nosacījumus, kā arī paredz dziļāku un plašāku sadarbību kohēzijas un horizontālās politikas jomā,

APZINOTIES to, ka līgumā ir atsauces uz EK tiesību aktiem, kas attiecas uz EEZ, kurus Eiropas Kopiena publicējusi pirms 1991. gada 1. augusta,

UZSKATOT, ka, lai panāktu līguma vienādošanu un privātpersonu un uzņēmēju tiesisko drošību, kā arī ņemot vērā to, ka Līgumslēdzējas puses kopīgi izvērtē tiesību aktus, kurus Eiropas Kopiena publicējusi pēc 1991. gada 31. jūlija, šajā līgumā ir jāizdara grozījumi,

turklāt UZSKATOT, ka šā lēmuma 5. pielikumā minēto tiesību aktu īpatnības paredz to, ka šie akti ir jāpiemēro vienlaicīgi visā Kopienā un EEZ, sākot no dienas, kad stājas spēkā EEZ līgums,

ATGĀDINOT, ka, ievērojot līguma 1. protokolu, līguma pielikumos minēto tiesību aktu noteikumus piemēro saskaņā ar līgumu un 1. protokolu, ja attiecīgajā pielikumā nav norādīts citādi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Līguma 47. protokolu, kā arī I, II, IV-IX un XIII-XXII pielikumu groza, kā tas norādīts šā lēmuma 1.-20. pielikumā.

2. pants

1. Ja šā lēmuma pielikumos nav noteikts citādi, šajos pielikumos minēto tiesību aktu spēkā stāšanās vai ieviešanas datumus, ņemot vērā šo līgumu, nosaka šādi:

- ja tiesību aktā paredzētais spēkā stāšanās vai ieviešanas datums ir pirms šā lēmuma stāšanās spēkā, piemēro šā lēmuma spēkā stāšanās datumu;

- ja tiesību aktā paredzētais spēkā stāšanās vai ieviešanas datums ir pēc šā lēmuma stāšanās spēkā, piemēro attiecīgā tiesību akta spēkā stāšanās vai ieviešanas datumu.

2. Šā lēmuma 5. pielikumā minētos tiesību aktus un izklāstītos noteikumus piemēro no līguma spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 1994. gada 1. jūlijā, ja EEZ Apvienotā komiteja ir saņēmusi visus paziņojumus, kas paredzēti saskaņā ar līguma 103. panta 1. punktu.

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Kopienu Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 1994. gada 21. marts

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

N. G. van der Pas

--------------------------------------------------

1. PIELIKUMS

EEZ Apvienotās komitejas Lēmuma Nr. 7/94

EEZ līguma 47. PROTOKOLĀ PAR TEHNISKO ŠĶĒRŠĻU ATCELŠANU VĪNA TIRDZNIECĪBAI izdara turpmāk norādītos grozījumus.

A. GALVENĀ DAĻA

1. Protokola galveno daļu groza šādi.

a) Pirmajā daļā vārdu "papildinājums" aizstāj ar vārdkopu "1. papildinājums".

b) Otro daļu veido šāds jauns iestarpinājums:"Līgumslēdzējas puses nodrošina vīnu nozares kontroles institūciju savstarpēju palīdzību saskaņā ar 2. papildinājumā izklāstītajiem noteikumiem."

c) Pēdējā daļā vārdu "papildinājums" aizstāj ar vārdkopu "1. papildinājums".

B. 1. PAPILDINĀJUMS

1. Virsrakstu "PAPILDINĀJUMS" aizstāj ar virsrakstu "1. PAPILDINĀJUMS".

2. Svītro 4. punkta (Padomes Regula (EEK) Nr. 358/79) tekstu.

3. Svītro 5. punkta (Komisijas Regula (EEK) Nr. 2510/83) tekstu.

4. Svītro 7. punkta (Padomes Regula (EEK) Nr. 3309/85) tekstu.

5. Svītro 11. punkta (Padomes Regula (EEK) Nr. 1627/86) tekstu.

6. 15. punktu (Padomes Regula (EEK) Nr. 822/87) pirms pielāgojumiem papildina ar šādiem ievilkumiem:

"— 391 R 1734: Padomes 1991. gada 13. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1734/91 (OV L 163, 26.6.1991., 6. lpp.),

— 392 R 1756: Padomes 1992. gada 30. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1756/92 (OV L 180, 1.7.1992., 27. lpp.),

— 393 R 1566: Padomes 1993. gada 14. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1566/93 (OV L 154, 25.6.1993., 39. lpp.),

— 393 R 3111: Komisijas 1993. gada 10. novembra Regulu (EEK) Nr. 3111/93 (OV L 278, 11.11.1993., 48. lpp.)."

7. 16. punktu (Padomes Regula (EEK) Nr. 823/87) pirms pielāgojuma papildina ar šādu ievilkumu:

"— 391 R 3896: Padomes 1991. gada 16. decembra Regulu (EEK) Nr. 3896/91 (OV L 368, 31.12.1991., 3. lpp.)."

8. Svītro 17. punkta (Komisijas Regula (EEK) Nr. 1069/87) tekstu.

9. 19. punktu (Padomes Regula (EEK) Nr. 4252/88) papildina ar šādiem ievilkumiem:

"— 391 R 1735: Padomes 1991. gada 13. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1735/91 (OV L 163, 26.6.1991., 9. lpp.),

— 392 R 1759: Padomes 1992. gada 30. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1759/92 (OV L 180, 1.7.1992., 31. lpp.),

— 393 R 1568: Padomes 1993. gada 14. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1568/93 (OV L 154, 25.6.1993., 42. lpp.),

— 393 R 3111: Komisijas 1993. gada 10. novembra Regulu (EEK) Nr. 3111/93 (OV L 278, 11.11.1993., 48. lpp.)."

10. 22. punktu (Padomes Regula (EEK) Nr. 2392/89) pirms pielāgojumiem papildina ar šādiem ievilkumiem:

"— 391 R 2356: Padomes 1991. gada 25. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2356/91 (OV L 216, 3.8.1991., 1. lpp.),

— 391 R 3897: Padomes 1991. gada 16. decembra Regulu (EEK) Nr. 3897/91 (OV L 368, 31.12.1991., 5. lpp.)."

11. 23. punktu (Padomes Regula (EEK) Nr. 3677/89) pirms pielāgojuma papildina ar šādiem ievilkumiem:

"— 391 R 2201: Padomes 1991. gada 22. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2201/91 (OV L 203, 26.7.1991., 3. lpp.),

— 392 R 2795: Padomes 1992. gada 21. septembra Regulu (EEK) Nr. 2795/92 (OV L 282, 26.9.1992., 5. lpp.),

— 393 R 2606: Padomes 1993. gada 21. septembra Regulu (EEK) Nr. 2606/93 (OV L 239, 24.9.1993., 6. lpp.)."

12. Svītro 24. punkta (Komisijas Regula (EEK) Nr. 743/90) tekstu.

13. 25. punktu (Komisijas Regula (EEK) Nr. 2676/90) papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 392 R 2645: Komisijas 1992. gada 11. septembra Regulu (EEK) Nr. 2645/92 (OV L 266, 12.9.1992., 10. lpp.)."

14. 26. punktu (Komisijas Regula (EEK) Nr. 3201/90) pirms pielāgojumiem papildina ar šādiem ievilkumiem:

"— 391 R 3298: Komisijas 1991. gada 12. novembra Regulu (EEK) Nr. 3298/91 (OV L 312, 13.11.1991., 20. lpp.),

— 392 R 0153: Komisijas 1992. gada 23. janvāra Regulu (EEK) Nr. 153/92 (OV L 17, 24.1.1992., 20. lpp.),

— 392 R 3650: Komisijas 1992. gada 17. decembra Regulu (EEK) Nr. 3650/92 (OV L 369, 18.12.1992., 25. lpp.),

— 393 R 1847: Komisijas 1993. gada 9. jūlija Regulu (EEK) Nr. 1847/93 (OV L 168, 10.7.1993., 33. lpp.)."

15. Aiz 28. punkta (Komisijas Regula (EEK) Nr. 3825/90) pievieno šādus jaunus punktus:

"29. 390 R 3827: Komisijas 1990. gada 19. decembra Regula (EEK) Nr. 3827/90 par pagaidu vienošanos attiecībā uz atsevišķu noteiktos apgabalos ražotu kvalitatīvo vīnu aprakstu (OV L 366, 29.12.1990., 59. lpp.), kas grozīta ar

- 391 R 0816: Komisijas 1991. gada 2. aprīļa Regulu (EEK) Nr. 816/91 (OV L 83, 3.4.1991., 8. lpp.),

- 391 R 2271: Komisijas 1991. gada 29. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2271/91 (OV L 208, 30.7.1991., 36. lpp.),

- 391 R 3245: Komisijas 1991. gada 7. novembra Regulu (EEK) Nr. 3245/91 (OV L 307, 8.11.1991., 15. lpp.).

30. 390 R 2776: Komisijas 1990. gada 27. septembra Regula (EEK) Nr. 2776/90 par pārejas posma pasākumiem, kas veicami vīnu nozarē bijušās Vācijas Demokrātiskās Republikas teritorijā pēc Vācijas apvienošanās (OV L 267, 29.9.1990., 30. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

- regulas 1. panta 1. un 3. punktu nepiemēro.

31. 391 R 2384: Komisijas 1991. gada 31. jūlija Regula (EEK) Nr. 2384/91 par pārejas posma pasākumiem, kas veicami Portugāles vīnkopības nozarē 1991./1992. vīna ražas gadā (OV L 219, 7.8.1991., 9. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) regulas 2. panta 3. punktu nepiemēro;

b) regulas 3. pantu nepiemēro.

32. 391 R 3223: Komisijas 1991. gada 5. novembra Regula (EEK) Nr. 3223/91, ar ko Apvienotajai Karalistei atļauj atsevišķos gadījumos papildus palielināt spirta koncentrāciju dažos galda vīnos (OV L 305, 6.11.1991., 14. lpp.).

33. 391 R 3895: Padomes 1991. gada 11. decembra Regula (EEK) Nr. 3895/91, kurā izklāstīti noteikumi attiecībā uz īpašo vīnu aprakstu un noformējumu (OV L 368, 31.12.1991., 1. lpp.).

34. 391 R 3901: Komisijas 1991. gada 18. decembra Regula (EEK) Nr. 3901/91, kurā izklāstīti daži sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz īpašo vīnu aprakstu un noformējumu (OV L 368, 31.12.1991., 15. lpp.).

35. 392 R 0506: Komisijas 1992. gada 28. februāra Regula (EEK) Nr. 506/92 par pārejas posma pasākumiem 1992. gadā saistībā ar Spānijā ražoto un Spānijas tirgū laisto vīnu kopējo skābumu (OV L 55, 29.2.1992., 77. lpp.).

36. 392 R 0761: Komisijas 1992. gada 27. marta Regula (EEK) Nr. 761/92, kurā izklāstīti pārejas posma pasākumi 1992. gadā saistībā uz galda vīnu kupāžu Spānijā (OV L 83, 28.3.1992., 13. lpp.).

37. 392 R 1238: Komisijas 1992. gada 8. maija Regula (EEK) Nr. 1238/92, ar ko nosaka metodes, kas izmantojamas Kopienas vīnu nozarē neitrāla spirta analīzei (OV L 130, 15.5.1992., 13. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

regulas 1. panta 2. punktu nepiemēro.

38. 392 R 2332: Padomes 1992. gada 13. jūlija Regula (EEK) Nr. 2332/92 par Kopienā ražotiem dzirkstošajiem vīniem (OV L 231, 13.8.1992., 1. lpp.), kas grozīta ar

- 393 R 1568: Padomes 1993. gada 14. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1568/93 (OV L 154, 25.6.1993., 42. lpp.).

39. 392 R 2333: Padomes 1992. gada 13. jūlija Regula (EEK) Nr. 2333/92, kurā izklāstīti vispārēji noteikumi attiecībā uz dzirkstošo un gāzēto dzirkstošo vīnu aprakstu un noformējumu (OV L 231, 13.8.1992., 9. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) regulas 3. panta 4. punkta pirmo ievilkumu nepiemēro;

b) regulas 5. panta 2. punktu nobeidz šādi:

"g) Ja tas ir kvalitatīvs dzirkstošais vīns, kas minēts Regulas (EEK) Nr. 2332/92 1. panta otrās daļas b) apakšpunktā, kura izcelsmes valsts ir

- Austrija — "Qualitätsschaumwein". vai "Qualitätssekt"..".

c) regulas 6. panta 6. punktu nobeidz šādi:

"c) Ar nosaukumu "Hauersekt". apzīmē kvalitatīvus dzirkstošos vīnus, kas ir pielīdzināmi kvalitatīviem dzirkstošajiem vīniem, kuri ražoti noteiktā reģionā saskaņā ar šīs regulas 6. panta 4. punktu un saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2332/92, ja vien

- tie ir ražoti Austrijā;

- tie ir iegūti no vīnogām, kas novāktas tajā pašā vīna dārzā, kur ražotājs darina vīnu no vīnogām, kuras paredzētas kvalitatīvu dzirkstošo vīnu ražošanai;

- tos pārdod ražotājs un tiem nodrošināta etiķete, kurā norādīts vīna dārzs, vīnogu šķirne un gads;

- tie atbilst Austrijas normatīviem".

40. 392 R 3459: Komisijas 1992. gada 30. novembra Regula (EEK) Nr. 3459/92, ar ko Apvienotajai Karalistei atļauj papildus palielināt spirta koncentrāciju galda vīnos un kvalitatīvajos vīnos, ko ražo noteiktā reģionā (OV L 350, 1.12.1992., 60. lpp.).

41. 393 R 0586: Komisijas 1993. gada 12. marta Regula (EEK) Nr. 586/93, kas paredz izņēmumus attiecībā uz gaistošo skābju saturu dažos vīnos (OV L 61, 13.3.1993., 39. lpp.).

42. 393 R 2238: Komisijas 1993. gada 26. jūlija Regula (EEK) Nr. 2238/93 par pavaddokumentiem vīna produktu pārvadāšanai un vajadzīgajiem uzskaites datiem (OV L 200, 10.8.1993., 10. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) regulas 1. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 1. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmo ievilkumu, 1. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 1. panta 2. punktu nepiemēro;

b) regulas 2. panta e) un f) apakšpunktu nepiemēro;

c) regulas 3. panta 1. punkta pirmo daļu papildina šādi:

"Dokuments jāsagatavo saskaņā ar III pielikumā norādīto paraugu.".;

d) regulas 3. panta 2. un 3. punktu un 3. panta 4. punkta pēdējo daļu nepiemēro;

e) regulas 4. panta 1. punktu nepiemēro;

f) regulas 5. panta 2. punktu nepiemēro;

g) regulas 6. panta 1. punkta otro daļu nepiemēro;

h) regulas 7. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punkta pirmo un otro ievilkumu, 7. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu, 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta pirmo ievilkumu, 7. panta 5. un 6. punktu nepiemēro;

i) regulas 7. pantu papildina šādi:

"Ja Kopienas un Austrijas tirdzniecībā piešķir savstarpējas tarifa koncesijas vīnam, tā izcelsmi vai izcelsmes vietu pavaddokumentos apliecina šādi:

- Kopienas izcelsmes vīniem —

"Šis dokuments apliecina šeit norādīto NRR kvalitatīvo vīnu/NRR kvalitatīvo dzirkstošo vīnu/

retsina

vīnu

[1]

izcelsmi.".

.

- Austrijas izcelsmes vīniem —

"Tas ir kvalitatīvs/dzirkstošais vīns

[2]

, kas atbilst normatīviem Austrijas 1985. gada Likumā par vīniem.".

.".

j) regulas 8. panta 1. un 5. punktu nepiemēro;

k) regulas II sadaļu nepiemēro;

l) regulas 19. panta 2. punktu nepiemēro.".

16. Pēc 42. punkta pievieno šādu virsrakstu un jaunus punktus:

"TIESĪBU AKTI, KAS JĀŅEM VĒRĀ LĪGUMSLĒDZĒJĀM PUSĒM

Līgumslēdzējas puses ņem vērā šeit norādīto tiesību aktu saturu.

43. Saraksts, kas publicēts saskaņā ar 22. pantu Komisijas 1989. gada 10. aprīļa Regulā (EEK) Nr. 986/89 par pavaddokumentiem vīna produktu pārvadāšanai un vajadzīgajiem uzskaites datiem (OV C 330, 19.12.1991., 3. lpp.).

44. Noteiktos reģionos ražotu kvalitatīvu vīnu saraksts (OV C 333, 24.12.1991., 4. lpp.).

45. Galda vīni, kurus apzīmē kā "Landwein", "vin de pays", "vino tipico", "ονομασία κατά παράδοση" vai "οίνος τοπικός", "vino de la tierra", "vinho regional" (OV C 155, 20.6.1992., 14. lpp.)

46. Austrijas vīnu saraksts."

C. Protokolam pievieno šādu jaunu papildinājumu:

"

2. PAPILDINĀJUMS,

kurā paredzēta vīnu nozares kontroles institūciju savstarpēja palīdzība

I SADAĻA

IEVADNOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

Šajā papildinājumā ir spēkā šādas definīcijas:

a) "vīna tirdzniecības noteikumi" ir noteikumi, kas izklāstīti šajā protokolā;

b) "kompetentā iestāde" ir jebkura Līgumslēdzējas puses izraudzīta iestāde vai resors, kas nodrošina vīna tirdzniecības noteikumu ievērošanu;

c) "sadarbības iestāde" ir Līgumslēdzējas puses izraudzīta kompetentā organizācija vai iestāde, kas vajadzības gadījumā uztur sakarus ar citu Līgumslēdzēju pušu sadarbības iestādēm;

d) "pieprasījuma iesniedzēja iestāde" ir Līgumslēdzējas puses šim nolūkam izraudzīta kompetentā iestāde, kas iesniedz pieprasījumu pēc palīdzības jomās, uz kurām attiecas šis papildinājums;

e) "pieprasījuma saņēmēja iestāde" ir Līgumslēdzējas puses šim nolūkam izraudzīta kompetentā iestāde, kas saņem pieprasījumu pēc palīdzības jomās, uz kurām attiecas šis papildinājums;

f) "pārkāpums" ir jebkurš vīna tirdzniecības noteikumu neievērošanas gadījums, kā arī jebkurš mēģinājums pārkāpt šos noteikumus.

2. pants

Darbības joma

1. Līgumslēdzējas puses palīdz cita citai, ievērojot šajā papildinājumā noteikto kārtību un nosacījumus. Vīna tirdzniecības noteikumu pienācīgu piemērošanu cita starpā nodrošina savstarpēja palīdzība, kā arī minēto noteikumu neievērošanas gadījumu atklāšana un izmeklēšana.

2. Šajā papildinājumā paredzētā palīdzība saistībā ar šiem noteikumiem attiecas uz visām Līgumslēdzēju pušu iestādēm. Tā neskar Līgumslēdzēju pušu kriminālprocesa vai savstarpējās palīdzības normas, izskatot krimināllietas.

II SADAĻA

PĀRBAUDES, KAS JĀVEIC LĪGUMSLĒDZĒJĀM PUSĒM

3. pants

Principi

1. Līgumslēdzējas puses veic 2. pantā paredzētos pasākumus, kas vajadzīgi palīdzības nodrošināšanai, izmantojot attiecīgos kontroles pasākumus.

2. Pārbaudes veic sistemātiski vai izlases kārtā. Ja pārbaudes veic izlases kārtā, Līgumslēdzējas puses gādā par to, lai tās būtu reprezentatīvas pēc skaita, būtības un biežuma.

3. Līgumslēdzējas puses gādā par to, lai kompetentās iestādes būtu pietiekami nodrošinātas ar piemērotiem, kvalificētiem un pieredzējušiem darbiniekiem, kas prasmīgi veic 1. punktā minētās pārbaudes. Tās veic visus vajadzīgos pasākumus, lai atvieglotu kompetento iestāžu amatpersonām darbu, jo īpaši nodrošinot

- pieeju vīna dārziem, vīna ražošanas un uzglabāšanas iekārtām, kā arī iekārtām vīnu nozares produktu pārstrādei un transportlīdzekļiem, ar ko pārvadā minētos produktus;

- pieeju tirdzniecības telpām (vai noliktavām) un transportlīdzekļiem jebkurā saimniecībā, kas pārdot, laiž tirgū vai pārvadā vīnu nozares produktus vai produktus, kuri var būt paredzēti izmantošanai vīnu nozarē;

- iespēju apsekot vīnu nozares produktus un vielas vai produktus, kurus var izmantot šādu produktu ražošanai;

- iespēju ņemt to produktu paraugus, kurus glabā pārdošanai, laišanai tirgū vai pārvadāšanai;

- iespēju pārbaudes nolūkā apskatīt rēķinus vai citus dokumentus un izgatavot to kopiju vai izrakstu;

- iespēju veikt vajadzīgos aizsardzības pasākumus saistībā ar vīnu nozares produktu ražošanu, glabāšanu, pārvadāšanu, aprakstu, noformējumu, eksportu citām Līgumslēdzējām pusēm un tirdzniecību vai saistībā ar produktiem, kurus paredzēts izmantot šādu produktu ražošanai, ja pastāv bažas, ka ir nopietni pārkāpti šā protokola noteikumi, jo īpaši tad, ja runa ir par krāpniecisku nodarījumu vai sabiedrības veselības apdraudējumu.

4. pants

Kontroles iestādes

1. Ja Līgumslēdzēja puse izraugās vairākas kompetentās iestādes, tā nodrošina, lai šo iestāžu darbs būtu saskaņots.

2. Katra Līgumslēdzēja puse izraugās vienu sadarbības iestādi. Izraudzītā iestāde

- nosūta sadarbības pieteikumus citu Līgumslēdzēju pušu sadarbības iestādēm nolūkā īstenot šā papildinājuma noteikumus;

- saņem šādus pieteikumus no minētajām iestādēm un nosūta tos attiecīgās Līgumslēdzējas puses kompetentajai iestādei vai iestādēm, kuru pārziņā tiem jānonāk;

- pārstāv šo Līgumslēdzēju pusi saskarē ar pārējām Līgumslēdzējām pusēm, tām sadarbojoties, kā tas paredzēts III sadaļā;

- paziņo pārējām Līgumslēdzējām pusēm par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 3. pantu.

III SADAĻA

KONTROLES IESTĀŽU SAVSTARPĒJA PALĪDZĪBA

5. pants

Palīdzība pēc pieprasījuma

1. Pieprasījuma saņēmēja iestāde pēc iesniedzējas iestādes pieprasījuma sniedz tai visu vajadzīgo informāciju, lai tā varētu pārliecināties par vīna tirdzniecības noteikumu pareizu piemērošanu, arī informāciju par ievērotām vai plānotām darbībām, kas ir vai varētu būt pretrunā šiem noteikumiem.

2. Saņemot pamatotu pieprasījumu no iesniedzējas iestādes, pieprasījuma saņēmēja iestāde veic vajadzīgos pasākumus, lai organizētu īpašu uzraudzību vai pārbaudes, kas ļauj sasniegt vēlamos mērķus.

3. Pieprasījuma saņēmēja iestāde, kas minēta 1. un 2. punktā, rīkojas pēc pašas ierosmes vai pēc iestādes pieprasījuma savā valstī.

4. Iesniedzēja iestāde ar pieprasījuma saņēmējas iestādes piekrišanu var izraudzīties savas amatpersonas vai citas kompetentās iestādes amatpersonas, kas ir tās Līgumslēdzējas puses pakļautībā, kuru tā pārstāv,

- lai Līgumslēdzējas pusei pakļauto kompetento iestāžu telpās valstī, kurā atrodas pieprasījuma saņēmēja iestāde, tās varētu pārbaudīt informāciju par vīna tirdzniecības noteikumu pareizu piemērošanu vai par veiktajām pārbaudēm, kas paredz arī transporta dokumentu un citu dokumentu vai reģistrācijas žurnāla izrakstu kopiju izgatavošanu;

- vai piedalītos 2. punktā paredzētajās darbībās.

Pirmajā ievilkumā minētās kopijas drīkst izgatavot tikai tad, ja tam piekrīt pieprasījuma saņēmēja iestāde.

5. Pieprasījuma iesniedzēja iestāde, kas vēlas nosūtīt Līgumslēdzējai pusei amatpersonu, kura izraudzīta saskaņā ar 4. punkta pirmo daļu līdzdalībai tās otrajā ievilkumā minētajās pārbaudēs, laikus brīdina pieprasījuma saņēmēju iestādi pirms šādu darbību uzsākšanas.

Par pārbaužu veikšanu visu laiku atbild pieprasījuma saņēmējas iestādes amatpersonas.

Iesniedzējas iestādes amatpersonas

- uzrāda rakstisku atļauju, kurā norādīta viņu personība un statuss;

- ievērojot ierobežojumus, ko savām amatpersonām attiecīgo pārbaužu veikšanai ir noteikusi Līgumslēdzēja puse, kurai pakļauta pieprasījuma saņēmēja iestāde,

- ir tiesīgas līdzdarboties, kā to paredz 3. panta 3. punkts,

- ir tiesīgas saņemt informāciju par pārbaužu rezultātiem, kuras veic pieprasījuma saņēmējas iestādes amatpersonas saskaņā ar 3. panta 3. punktu;

- pārbaužu gaitā rīkojas atbilstoši noteikumiem un ieradumiem, kas obligāti jāievēro Līgumslēdzējas puses amatpersonām teritorijā, kurā veic pārbaudes pasākumus.

6. Pamatotu pieprasījumu, kas minēts šajā pantā, nosūta attiecīgās Līgumslēdzējas puses pieprasījuma saņēmējai iestādei ar minētās Līgumslēdzējas puses sadarbības iestādes starpniecību. Tas attiecas arī uz

- atbildēm uz šiem pieprasījumiem un uz

- paziņojumiem par 2., 4. un 5. punkta piemērošanu.

Atkāpjoties no punkta pirmās daļas, kā arī ātrākas un veiksmīgākas savstarpējas sadarbības labad Līgumslēdzēja puse piemērotā gadījumā var atļaut kompetentajai iestādei

- bez starpniekiem nodot pamatotu pieprasījumu vai paziņojumu citas Līgumslēdzējas puses kompetentajai iestādei;

- bez starpniekiem atbildēt uz pamatotiem pieprasījumiem vai paziņojumiem, kas saņemti no citas Līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes.

6. pants

Steidzams paziņojums

Ja Līgumslēdzējas puses kompetentajai iestādei rodas pamatotas bažas vai tai kļūst zināms,

- ka produkts, kas minēts šajā protokolā, neatbilst vīna tirdzniecības noteikumiem vai ir iegūts un laists pārdošanā krāpšanas ceļā un

- ka šāda noteikumu neievērošana ir īpaši izdevīga vienai vai vairākām citām Līgumslēdzējām pusēm un var novest pie administratīviem pasākumiem vai tiesvedības,

minētā kompetentā iestāde ar savas sadarbības iestādes starpniecību nekavējoties informē attiecīgās Līgumslēdzējas puses sadarbības iestādi.

7. pants

Palīdzības pieprasījumu forma un saturs

1. Pieprasījumus saskaņā ar šo protokolu sagatavo rakstiski. Pieprasījumam pievieno dokumentus, kas ir vajadzīgi šādu pieprasījumu izpildei. Ja tas ir nepieciešams steidzamības dēļ, var pieņemt arī mutiskus pieprasījumus, tomēr tie tūlīt jāapstiprina rakstiski.

2. Saskaņā ar 1. punktu iesniegtajos pieprasījumos ir jānorāda šādas ziņas:

- pieprasījuma iesniedzējas iestādes nosaukums;

- veicamais pasākums;

- pieprasījuma mērķis un pamatojums;

- attiecīgie normatīvie, administratīvie un citi juridiskie akti;

- cik vien iespējams precīzas un pilnīgas norādes par fiziskajām un juridiskajām personām, uz kurām attiecas izmeklēšana;

- faktu kopsavilkums.

3. Pieprasījumus iesniedz saņēmējas iestādes oficiālajā valodā vai minētajai iestādei pieņemamā valodā.

4. Ja pieprasījums neatbilst formālajām prasībām, var lūgt to labot vai papildināt; bet tikmēr var noteikt drošības pasākumus.

8. pants

Informācijas paziņošanas veids

1. Pieprasījuma saņēmēja iestāde ziņo iesniedzējai iestādei par izmeklēšanas rezultātiem, nosūtot tai dokumentus, apliecinātas dokumentu, ziņojumu kopijas u.tml.

2. Dokumentus, kas minēti 1. punktā, var aizstāt ar jebkura veida datorizētu informāciju, kura sagatavota šim mērķim.

9. pants

Izņēmumi attiecībā uz pienākumu sniegt palīdzību

1. Līgumslēdzēja puse vai pieprasījuma saņēmēja iestāde var atteikt šajā papildinājumā paredzēto palīdzību, ja tas

- var eventuāli apdraudēt suverenitāti, sabiedrisko kārtību (l'ordre publique), drošību vai citas būtiskas intereses, kā arī

- ir saistīts ar valūtas vai nodokļu reglamentēšanu.

2. Ja iesniedzēja iestāde lūdz palīdzību, kuru tā attiecīgajā gadījumā nespētu sniegt, tā savā pieprasījumā vērš uzmanību uz šo faktu. Tad pieprasījuma saņēmējai iestādei pašai jālemj, kā atbildēt uz šādu pieprasījumu.

3. Ja palīdzību aptur vai atsaka, par šo lēmumu un tā iemesliem nekavējoties paziņo iesniedzējai iestādei.

10. pants

Kopīgi noteikumi

1. Informācijai, kas minēta 5. un 6. pantā, pievieno administratīvo pasākumu vai tiesiskās darbības dokumentus vai citus pierādījumus un datus, jo īpaši attiecībā uz

- produkta sastāvu un organoleptiskajām īpašībām;

- aprakstu un noformējumu;

- atbilstību noteikumiem, kas reglamentē attiecīgā produkta izgatavošanu un tirdzniecību.

2. Sadarbības iestādes, uz kurām attiecas lieta, par kuru ir uzsākta 5. un 6. pantā minētā savstarpējās palīdzības procedūra, nekavējoties cita citu informē par

- izmeklēšanas gaitu, galvenokārt izmantojot protokolus un citus dokumentus vai informācijas nesējus, un

- visām administratīvām vai tiesiskām darbībām, kas ierosinātas sakarā ar attiecīgiem darījumiem.

3. Ceļa izdevumus, kas radušies piemērojot šo papildinājumu, sedz Līgumslēdzēja puse, kura izraudzījusies amatpersonu 5. panta 2. un 4. punktā minētajiem pasākumiem.

4. Šis pants neskar valsts likumdošanas aktus par tiesvedības slepenību.

IV SADAĻA

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

11. pants

Paraugu ņemšana

1. Sakarā ar II un III sadaļas piemērošanu Līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde var lūgt citas Līgumslēdzējas puses kompetento iestādi veikt paraugu ņemšanu saskaņā ar attiecīgajām šīs Līgumslēdzējas puses likumdošanas prasībām.

2. Pieprasījuma saņēmēja iestāde glabā paraugus, kas iegūti ievērojot 1. punktu, un cita starpā izraugās laboratoriju, kurai tos nodot pārbaudes veikšanai. Iesniedzēja iestāde var izraudzīties citu laboratoriju, kas līdztekus veic paraugu izpēti. Pieprasījuma saņēmēja iestāde šim nolūkam nosūta vajadzīgo paraugu skaitu iesniedzējai iestādei.

3. Ja iesniedzēja iestāde un pieprasījuma saņēmēja iestāde nevar vienoties par 2. punktā minētās pārbaudes rezultātiem, strīdu izšķir, veicot analīzi kopīgi izraudzītā laboratorijā.

12. pants

Pienākums ievērot konfidencialitāti

1. Jebkura informācija, ko paziņo saskaņā ar šo papildinājumu, ir konfidenciāla neatkarīgi no tās sniegšanas veida. Uz to attiecas pienākums glabāt dienesta noslēpumu un, atkarībā no apstākļiem, to aizsargā saņēmējas Līgumslēdzējas puses attiecīgie spēkā esošie tiesību akti vai attiecīgie noteikumi, ko piemēro Kopienas iestādēm.

2. Šis papildinājums neuzliek saistības sniegt informāciju Līgumslēdzējai pusei, kuras likumdošana vai administratīvā prakse paredz stingrākus ierobežojumus, lai aizsargātu rūpniecisku noslēpumu un komercnoslēpumu, nekā tas noteikts šajā papildinājuma, ja iesniedzēja Līgumslēdzēja puse nenodrošina šo stingrāko ierobežojumu ievērošanu.

13. pants

Informācijas izmantošana

1. Iegūto informāciju izmanto tikai un vienīgi šā papildinājuma mērķiem, un katra Līgumslēdzēja puse to drīkst izmantot citiem mērķiem tikai ar tās administratīvās iestādes iepriekšēju rakstisku piekrišanu, kura sniegusi šo informāciju, un ievērojot visus šīs iestādes noteiktos ierobežojumus.

2. Šā panta 1. punkts neliedz izmantot informāciju jebkurā tiesvedībā vai izskatot administratīvu lietu, kas vēlāk ierosināta pēc vispārējā krimināllikuma sakarā ar likumpārkāpumu, ja vien tā iegūta, ievērojot starptautiskās juridiskās palīdzības procedūru.

3. Līgumslēdzējas puses savos reģistrētajos pierādījumos, ziņojumos un liecībās, kā arī tiesas procesā un tiesā celtajās apsūdzībās kā pierādījumus drīkst izmantot saskaņā ar šā papildinājuma noteikumiem iegūto informāciju un izskatītos dokumentus.

14. pants

Informācija, kas iegūta saskaņā ar šo papildinājumu — pierādījuma spēks

Līgumslēdzējas puses kompetento iestāžu amatpersonu atzinumus, kas gūti, piemērojot šo papildinājumu, drīkst izmantot citas Līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes. Šajā gadījumā to vērtība nemazinās tikai tā iemesla dēļ, ka tie nenāk no attiecīgās Līgumslēdzējas puses.

15. pants

Pārbaudēm pakļautās personas

Fiziskas un juridiskas personas vai šādu personu grupas, kuru darbība var tikt pakļauta šajā papildinājumā minētajām pārbaudēm, nedrīkst pretoties šādām pārbaudēm, viņu pienākums ir katrreiz veicināt to norisi.

16. pants

Īstenošana

1. Līgumslēdzējas puses cita citai nodod

- to sadarbības iestāžu sarakstus, kuras izraudzītas kā kontaktiestādes, veicot šā papildinājuma praktisko īstenošanu;

- to laboratoriju sarakstus, kurām atļauts veikt 11. panta 2. punktā paredzētās analīzes.

2. Līgumslēdzējas puses savstarpēji apspriežas un tad cita citu informē par sīki izstrādātiem īstenošanas noteikumiem, kas ir pieņemti saskaņā ar šā papildinājuma noteikumiem. Proti, tās cita citai nosūta savus tiesību aktus, kā arī tādu administratīvo un tiesas lēmumu kopsavilkumu, kam ir īpaša nozīme vīna tirdzniecības noteikumu pareizā piemērošanā.

17. pants

Papildināmība

Šā papildinājuma mērķis ir veicināt nevis kavēt jebkura savstarpējās palīdzības nolīguma īstenošanu, kas noslēgts vai var tikt noslēgts divu vai vairāku Līgumslēdzēju pušu starpā. Tas arī neaizliedz plašāku savstarpēju palīdzību, ko sniedz saskaņā ar šiem nolīgumiem..

"

[1] Lieko svītrot

[2] Lieko svītrot

--------------------------------------------------

2. PIELIKUMS

EEZ Apvienotās komitejas Lēmuma Nr. 7/94

EEZ līguma I PIELIKUMĀ (VETERINĀRIJAS UN FITOSANITĀRIJAS JAUTĀJUMI) izdara turpmāk norādītos grozījumus.

A. I nodaļa. VETERINĀRIJAS JAUTĀJUMI

I. Ievaddaļa

1. Ievaddaļas 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4. Šajā nodaļā minētie tiesību akti, izņemot Direktīvas 91/67/EEK, 91/492/EEK, 91/493/EEK, 92/48/EEK, 93/53/EEK un 93/54/EEK, kā arī Lēmumus 91/654/EEK, 92/92/EEK, 92/528/EEK, 92/532/EEK, 92/538/EEK, 93/22/EEK, 93/25/EEK, 93/39/EEK, 93/40/EEK, 93/44/EEK, 93/51/EEK, 93/55/EEK, 93/56/EEK, 93/57/EEK, 93/58/EEK, 93/59/EEK, 93/73/EEK, 93/74/EEK, 93/75/EEK, 93/76/EEK, 93/169/EEK, 93/383/EEK un 93/351/EEK, neattiecas uz Islandi.

Direktīva 90/667/EEK un Lēmums 92/562/EEK tomēr attiecas uz Islandi, ciktāl tie skar zivju atkritumu utilizāciju un pārstrādi, to laišanu tirgū un patogēnu novēršanu zivju izcelsmes barībā. Bez tam uz Islandi attiecas Direktīvas 92/118/EEK I pielikuma 6. nodaļas I daļas A sadaļas otrā ievilkuma noteikumi.

Pārējās Līgumslēdzējas puses savā tirdzniecībā ar Islandi drīkst piemērot trešās valsts režīmu nozarēs, uz kurām neattiecas minētie tiesību akti un noteikumi. Līgumslēdzējas puses šo jautājumu pārskatīs 1995. gadā."

.

2. Ievaddaļas 11. punktu aizstāj ar šādu:

"11. Kopīgo references laboratoriju un koordinācijas iestāžu izraudzīšana.

Neskarot finansiālos aspektus, Kopienas references laboratorijas un Kopienas koordinācijas iestādes darbojas kā references laboratorijas un koordinācijas iestādes visu šā līguma pušu interesēs.

Līgumslēdzējas puses pārrunās vienojas par darba apstākļiem."

.

3. Pēc 11. punkta iekļauj šādu jaunu punktu:

"11a. Mutes un nagu sērgas vakcīnu kopīgo rezervju izveidošana.

Neskarot finansiālos aspektus, mutes un nagu sērgas vakcīnu rezerves Kopienā ir mutes un nagu sērgas vakcīnu rezerves visām šā līguma pusēm.

Līgumslēdzējas puses apspriežas savā starpā, pirms

- veikt pāreju no valsts rezervēm uz Kopienas rezervēm;

- risināt visas problēmas, kas skar darba apstākļus, finansiālos jautājumus, antigēna aizstāšanu ar citu, antigēnu iespējamo izmantošanu un pārbaudes uz vietas."

.

4. Pēc 12. punkta iekļauj šādu jaunu punktu:

"13. Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīva 92/65/EEK, kurā izklāstītas prasības attiecībā uz dzīvnieku veselību, kas reglamentē tirdzniecību ar tādiem dzīvniekiem, spermu, olšūnām un embrijiem, kā arī to ievešanu Kopienā, uz kuriem neattiecas īpašo Kopienas noteikumu prasības attiecībā uz dzīvnieku veselību, kuras minētas Direktīvas 90/425/EEK (OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.) A pielikuma I daļā, Padomes 1992. gada 27. novembra Direktīva 92/102/EEK par dzīvnieku identificēšanu un reģistrēšanu (OV L 355, 5.12.1992., 32. lpp.) un Komisijas 1993. gada 21. aprīļa Lēmums 93/317/EEK par liellopu ausu marķējumā izmantojamā koda saturu (OV L 122, 18.5.1993., 45. lpp.), nav ietverti šajā līgumā. Līgumslēdzējas puses šo jautājumu pārskatīs 1995. gadā."

.

II. PAMATDOKUMENTI

5. 1. punktā (Padomes Direktīva 64/432/EEK) pirms pielāgojumiem iekļauj šādus ievilkumus:

"— 391 L 0499: Padomes 1991. gada 26. jūnija Direktīvu 91/499/EEK (OV L 268, 24.9.1991., 107. lpp.),

— 391 L 0687: Padomes 1991. gada 11. decembra Direktīvu 91/687/EEK (OV L 377, 31.12.1991., 16. lpp.),

— 392 L 0065: Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK (OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.)."

6. 3. punktu (Padomes Direktīva 90/426/EEK) pirms pielāgojumiem papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 392 D 0130: Komisijas 1992. gada 13. februāra Lēmumu 92/130/EEK (OV L 47, 22.2.1992., 26. lpp.),

— 392 L 0036: Padomes 1992. gada 29. aprīļa Direktīvu 92/36/EEK (OV L 157, 10.6.1992., 28. lpp.)."

7. 4. punktu (Padomes Direktīva 90/539/EEK) pirms pielāgojumiem papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 392 D 0369: Komisijas 1992. gada 24. jūnija Lēmumu 92/369/EEK (OV L 195, 14.7.1992., 25. lpp.),

— 392 L 0065: Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK (OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.)."

8. 5. punktu (Padomes Direktīva 91/67/EEK) pirms pielāgojuma papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 393 L 0054: Padomes 1993. gada 24. jūnija Direktīvu 93/54/EEK (OV L 175, 19.7.1993., 34. lpp.)."

.

9. 6. punktu (Padomes Direktīva 89/556/EEK) pirms pielāgojuma papildina ar šādu ievilkumu:

"— 393 L 0052: Padomes 1993. gada 24. jūnija Direktīvu 93/52/EEK (OV L 175, 19.7.1993., 21. lpp.)."

.

10. 7. punktu (Padomes Direktīva 88/407/EEK) pirms pielāgojuma papildina ar šādu ievilkumu:

"— 393 L 0060: Padomes 1993. gada 30. jūnija Direktīvu 93/60/EEK (OV L 186, 28.7.1993., 28. lpp.)."

.

11. 9. punktu (Padomes Direktīva 72/461/EEK) pirms pielāgojumiem papildina ar šādiem ievilkumiem:

"— 391 L 0687: Padomes 1991. gada 11. decembra Direktīvu 91/687/EEK (OV L 377, 31.12.1991., 16. lpp.),

— 392 L 0118: Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīvu 92/118/EEK (OV L 62, 15.3.1993., 49. lpp.)."

.

12. 10. punktu (Padomes Direktīva 91/494/EEK) pirms pielāgojuma papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 392 L 0116: Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīvu 92/116/EEK (OV L 62, 15.3.1993., 1. lpp.)."

.

13. 11. punktu (Padomes Direktīva 80/215/EEK) pirms pielāgojumiem papildina ar šādu ievilkumu:

"— 391 L 0687: Padomes 1991. gada 11. decembra Direktīvu 91/687/EEK (OV L 377, 31.12.1991., 16. lpp.)."

.

14a. 12. punktu (Padomes Direktīva 85/511/EEK) pirms pielāgojumiem papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 D 0380: Komisijas 1992. gada 2. jūlija Lēmumu 92/380/EEK (OV L 198, 17.7.1992., 54. lpp.)."

.

14b. 12. punktā (Padomes Direktīva 85/511/EEK) a) pielāgojumu aizstāj ar šādu:

"a) A pielikumā iekļauj šādu informāciju par komerciālām laboratorijām, kam atļauts strādāt ar mutes un nagu sērgas vīrusu vakcīnu izgatavošanai:

"Zviedrijā — Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala.""

.

15a. 14. punktu (Padomes Direktīva 80/217/EEK) pirms pielāgojumiem papildina ar šādiem ievilkumiem:

"— 391 L 0685: Padomes 1991. gada 11. decembra Direktīvu 91/685/EEK (OV L 377, 31.12.1991., 1. lpp.),

— 393 D 0384: Padomes 1993. gada 14. jūnija Lēmumu 93/384/EEK (OV L 166, 8.7.1993., 34. lpp.)."

.

15b. 14. punktā (Padomes Direktīva 80/217/EEK) ir šāds jauns a) un b) pielāgojums:

"a) direktīvas 2. panta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"f) "saimniecība" ir tirgotāja lauksaimniecības uzņēmums vai telpas, kas atbilst spēkā esošajām valsts tiesību normām, atrodas Līgumslēdzējas puses teritorijā un kurā tur vai periodiski izmitina dzīvniekus, izņemot zirgu dzimtas dzīvniekus, kā arī saimniecība saskaņā ar definīciju 2. panta a) apakšpunktā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvā 90/426/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē dzīvu zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadājumus un ievešanu no trešām valstīm;"

b) direktīvas 2. panta j) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"j) "kompetentā iestāde" ir Līgumslēdzējas puses galvenā iestāde, kuras kompetencē ir veterināri sanitāro un zootehnisko pārbaužu veikšana, vai iestāde, kurai tā deleģējusi šos pienākumus;"

15c. 14. punktā (Padomes Direktīva 80/217/EEK) agrākais a) un b) pielāgojums tagad ir c) un d) pielāgojums.

16. Pēc 14. punkta (Padomes Direktīva 80/217/EEK) iekļauj šādus jaunus virsrakstus un punktus:

"Āfrikas zirgu mēris

14a. 392 L 0035: Padomes 1992. gada 29. aprīļa Direktīva 92/35/EEK kurā izklāstīti Āfrikas zirgu mēra apkarošanas noteikumi un pasākumi (OV L 157, 10.6.1992., 19. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) direktīvas 17. panta 2. punkta otrajā daļā vārdkopu "vēlākais 3 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā", attiecinot to uz Somiju, formulē "vēlākais 12 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā";

b) I pielikumā sarakstu, kurā uzskaitītas valsts laboratorijas Āfrikas zirgu mēra noteikšanai, papildina šādi:

"Austrijā — | Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Wien − Hetzendorf |

Somijā — | Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Dānija |

Norvēģijā — | Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Dānija |

Zviedrijā — | Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala" |

c) III pielikuma 1. punktā vārdkopu "apspriežoties ar Komisiju," aizstāj ar vārdkopu "apspriežoties ar Komisiju un EBTA uzraudzības iestādi,".

Putnu gripa

14b. 392 L 0040: Padomes 1992. gada 19. maija Direktīva 92/40/EEK, ar ko ievieš pasākumus putnu mēra apkarošanai Kopienā (OV L 167, 22.6.1992., 1. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) direktīvas 2. panta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"d) "kompetentā iestāde" ir Līgumslēdzējas puses galvenā iestāde, kuras kompetencē ir veterināri sanitāro un zootehnisko pārbaužu veikšana, vai iestāde, kurai tā deleģējusi šos pienākumus;"

b) direktīvas 17. panta 3. punktā vārdkopu "vēlākais 6 mēnešus pēc šīs direktīvas ieviešanas" attiecina uz Somiju šādā redakcijā:"vēlākais 12 mēnešus pēc šīs direktīvas ieviešanas";

c) VI pielikumā sarakstu, kurā uzskaitītas valsts laboratorijas putnu gripas noteikšanai, papildina šādi:

"Austrijā — | Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Wien − Hetzendorf |

Somijā — | Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors |

Norvēģijā — | Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala, Zviedrija |

Zviedrijā — | Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala" |

Ņūkāslas slimība

14c. 392 L 0066: Padomes 1992. gada 14. jūlija Direktīva 92/66/EEK, ar ko ievieš pasākumus Ņūkāslas slimības apkarošanai Kopienā (OV L 260, 5.9.1992., 1. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) direktīvas 2. panta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"e) "kompetentā iestāde" ir Līgumslēdzējas puses galvenā iestāde, kuras kompetencē ir veterināri sanitāro un zootehnisko pārbaužu veikšana, vai iestāde, kurai tā deleģējusi šos pienākumus;"

b) IV pielikumā sarakstu, kurā uzskaitītas valsts laboratorijas Ņūkāslas slimības noteikšanai, papildina šādi:

"Austrijā — | Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Wien − Hetzendorf |

Somijā — | Eläinläakintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors |

Norvēģijā — | Veterinærinstituttet, Oslo |

Zviedrijā — | Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala" |

Zivju slimības

14d. 393 L 0053: Padomes 1993. gada 24. jūnija Direktīva 93/53/EEK, ar ko ievieš obligātus pasākumus dažu zivju slimību apkarošanai Kopienā (OV L 175, 19.7.1993., 23. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) Austrija, Somija un Zviedrija vēlākais 1995. gada 1. jūlijā nodrošina 3. panta noteikumu izpildi.

b) A pielikumā sarakstu, kurā uzskaitītas valsts references laboratorijas zivju slimību noteikšanai papildina šādi:

"Austrijā — | Institut für Fischkunde, Veterinärmedizinische Universität, Wien |

Somijā — | Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors |

Islandē — | Rannsóknadeild fisksjúkdóma, Tilraunastöö í meinafræði, Hæskóla Íslands, Reykjavík |

Norvēģijā — | Veterinærinstituttet, Oslo |

Zviedrijā — | Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala" |

Citas slimības

14e. 392 L 0119: Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīva 92/119/EEK, ar ko Kopienā ievieš vispārējus pasākumus dažu dzīvnieku slimību apkarošanai un īpašus pasākumus attiecībā uz cūku vezikulāro slimību (OV L 62, 15.3.1993., 69. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) direktīvas 20. panta 3. punkta i) apakšpunktā vārdkopu "vēlākais 6 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā" attiecībā uz Somiju aizstāj ar vārdkopu "vēlākais 1995. gada 1. janvāri";

b) II pielikuma 5. punktā sarakstu, kurā uzskaitītas diagnostikas laboratorijas cūku vezikulārās slimības noteikšanai, papildina šādi:

"Austrijā — | Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Wien-Hetzendorf |

Somijā — | Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors |

Norvēģijā — | Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Dānija |

Zviedrijā — | Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala" |

.

17. 15. punktu (Padomes Direktīva 82/894/EEK) pirms pielāgojuma papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 D 0450: Komisijas 1992. gada 30. jūlija Lēmumu 92/450/EEK (OV L 248, 28.8.1992., 77. lpp.)."

.

18a. 18. punktu (Padomes Direktīva 64/433/EEK) pirms pielāgojumiem papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 L 0005: Padomes 1992. gada 10. februāra Direktīvu 92/5/EEK (OV L 57, 2.3.1992., 1. lpp.)."

.

18b. 18. punktā (Padomes Direktīva 64/433/EEK) a) pielāgojumu aizstāj ar šādu:

"a) Attiecībā uz EBTA valstīm 4. panta A punkta pirmajā teikumā minētos datumus "1993. gada 1. janvārī" un "1991. gada 31. decembrī" attiecīgi aizstāj ar norādēm "1995. gada 1. janvārī" un "līguma spēkā stāšanās dienā"."

.

19. 19. punktā (Padomes Direktīva 91/498/EEK) a) pielāgojumu aizstāj ar šādu:

"a) Datumu "1995. gada 31. decembrī" 2. panta 1. punktā aizstāj ar datumu "1996. gada 31.decembrī" attiecībā uz Austriju, Norvēģiju un Zviedriju un "1997. gada 31. decembrī" attiecībā uz Somiju."

.

20a. 20. punktu (Padomes Direktīva 71/118/EEK) pirms pielāgojuma papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 L 0116: Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīvu 92/116/EEK (OV L 62, 15.3.1993., 1. lpp.)."

.

20b. 20. punktā (Padomes Direktīva 71/118/EEK) a) līdz d) pielāgojumu aizstāj ar šādiem:

"a) Neatkarīgi no šīs direktīvas iekļaušanas līgumā Zviedrija drīkst līdz 1995. gada 1. janvārim saglabāt vietējā tirgū uzņēmumus, kas apstiprināti saskaņā ar valsts tiesību normām, Norvēģija — līdz 1995. gada 1. jūlijam, bet Austrija un Somija — līdz 1996. gada 1. janvārim. Šo uzņēmumu produkcijai jābūt ar sanitāro marķējumu.

b) Pēdējā teikuma sākumu 6. panta 1. punkta sestajā daļā formulē šādi: "Informē pārējās Līgumslēdzējas puses, EBTA uzraudzības iestādi un EK Komisiju".

c) Direktīvas 13. pantu nepiemēro.

d) I pielikuma XII nodaļas 66. punkta a) apakšpunkta pirmo ievilkumu papildina ar šādu ierakstu:

"- AT - FI - NO - SE"

e) I pielikuma XII nodaļas 66. punkta a) apakšpunkta trešo ievilkumu papildina ar šādu ierakstu:

"EBTA"

.

21a. 21. punktu (Padomes Direktīva 77/99/EEK) pirms pielāgojumiem papildina ar šādiem ievilkumiem:

"— 392 L 0005: Padomes 1992. gada 10. februāra Direktīvu 92/5/EEK (OV L 57, 2.3.1992., 1. lpp.),

— 392 L 0045: Padomes 1992. gada 16. jūnija Direktīvu 92/45/EEK (OV L 268, 14.9.1992., 35. lpp.),

— 392 L 0116: Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīvu 92/116/EEK (OV L 62, 15.3.1993., 1. lpp.),

— 392 L 0118: Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīvu 92/118/EEK (OV L 62, 15.3.1993., 49. lpp.)."

.

21b. 21. punktā (Padomes Direktīva 77/99/EEK) a) līdz d pielāgojumu aizstāj ar šādiem:

"a) Teikuma sākumu 8. panta 1. punkta pēdējā daļā formulē šādi: "Informē pārējās Līgumslēdzējas puses, EBTA uzraudzības iestādi un EK Komisiju".

b) Datumu "1996. gada 1. janvārī", kas minēts 10. panta otrajā un trešajā daļā, to attiecinot uz Norvēģiju un Zviedriju, aizstāj ar "1997. gada 1. janvārī", bet attiecībā uz Austriju un Somiju to aizstāj ar datumu "1998. gada 1. janvārī".

c) Direktīvas 14. pantu nepiemēro.

d) B pielikuma VI nodaļas 4. punkta a) apakšpunkta i) punkta pirmo ievilkumu papildina ar šādu ierakstu:

"− AT − FI − NO − SE"

e) B pielikuma VI nodaļas 4. punkta a) apakšpunkta i) punkta otro ievilkumu un ii) punkta trešo ievilkumu papildina ar šādu ierakstu:

"EBTA"

.

22. Pēc 21. punkta (Padomes Direktīva 77/99/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"21a. 392 L 0120: Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīva 92/120/EEK par nosacījumiem, ar kādiem pieļauj pagaidu un ierobežotas atkāpes no atsevišķiem Kopienas veterinārsanitāriem noteikumiem, kas attiecas uz dažu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu un realizāciju (OV L 62, 15.3.1993., 86. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) Datumu "1995. gada 31. decembrī" 1. panta 1. punktā, to attiecinot uz Somiju, aizstāj ar datumu "1997. gada 31. decembrī".

b) Formulējumu "vēl attiecas Direktīvas 89/662/EEK 5. panta 2. punktā noteiktie pārbaužu normatīvi" 1. panta 1. punktā aizstāj ar formulējumu "atbilst galamērķa Līgumslēdzējas puses normatīviem"."

.

23a. 22. punktu (Padomes Direktīva 88/657/EEK) pirms pielāgojumiem papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 L 0110: Padomes 1992. gada 14. decembra Direktīvu 92/110/EEK (OV L 394, 31.12.1992., 26. lpp.)."

23b. 22. punktā (Padomes Direktīva 88/657/EEK) ir šāds jauns b) pielāgojums:

"b) Datumu "1996. gada 1. janvārī" 13. panta 1. punktā aizstāj ar "1997. gada 1. janvārī", attiecinot to uz Somiju un Zviedriju, un ar datumu "1998. gada 1. janvārī", attiecinot to uz Austriju un Norvēģiju."

.

23c. 22. punktā (Padomes Direktīva 88/657/EEK) agrākais b) pielāgojums tagad ir c) pielāgojums.

24a. 23. punktu (Padomes Direktīva 89/437/EEK) pirms pielāgojumiem papildina ar šādu ievilkumu:

"— 391 L 0684: Padomes 1991. gada 19. decembra Direktīvu 91/684/EEK (OV L 376, 31.12.1991, 38. lpp.)."

.

24b. 23. punktā (Padomes Direktīva 89/437/EEK) a) pielāgojumu aizstāj ar šādu:

"a) Direktīvas 2. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

"Šajā direktīvā ir spēkā šādas definīcijas:

- olas ir vistu olas čaumalās, kas derīgas tiešam patēriņam cilvēku uzturā vai izmantošanai pārtikas rūpniecībā, izņemot ieplīsušas olas, inkubatorā turētas olas un termiski apstrādātas olas;

- olas rūpniecības vajadzībām ir vistu olas čaumalās, kas nav minētas iepriekšējā ievilkumā, arī ieplīsušas olas un inkubatorā turētas olas, izņemot termiski apstrādātas olas."

Spēkā ir arī šādas definīcijas:"

25. Pēc 24. punkta (Padomes Direktīva 91/493/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"24a. 392 L 0048: Padomes 1992. gada 16. jūnija Direktīva 92/48/EEK, kurā izklāstītas obligātās sanitārās normas, kas jāpiemēro nozvejotiem zvejniecības produktiem, kuri atrodas dažos kuģos saskaņā ar Direktīvas 91/493/EEK 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu (OV L 187, 7.7.1992., 41. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumu:

Datumus "1992. gada 30. jūnijā" un "1992. gada 31. decembrī", kas minēti 3. panta otrajā daļā, piemērojot tos EBTA valstīm, attiecīgi aizstāj ar norādēm "1994. gada 1. janvārī" un "dienā, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas lēmums iekļaut šo direktīvu EEZ līgumā.""

.

26. 30. punktu (Padomes Lēmums 90/218/EEK) papildina šādi:

", kas grozīts ar

— 392 D 0098: Padomes 1992. gada 10. februāra Lēmumu 92/98/EEK (OV L 39, 15.2.1992., 41. lpp.),

— 393 D 0718: Padomes 1993. gada 22. decembra Lēmumu 93/718/EK (OV L 333, 31.12.1993., 72. lpp.)."

.

27. 31. punktu (Padomes Direktīva 85/397/EEK) pirms pielāgojumiem papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 L 0046: Padomes 1992. gada 16. jūnija Direktīvu 92/46/EEK (OV L 268, 14.9.1992., 1. lpp.)."

.

28. Aiz 31. punkta (Padomes Direktīva 85/397/EEK) iekļauj šādu jaunu visrakstu un jaunus punktus:

"Piens un piena produkti

31a. 392 L 0046: Padomes 1992. gada 16. jūnija Direktīva 92/46/EEK par veterinārsanitārajiem noteikumiem, kas attiecas uz svaigpiena, termiski apstrādāta piena un piena produktu ražošanu un laišanu tirgū (OV L 268, 14.9.1992., 1. lpp.), kas grozīta ar

- 392 L 0118: Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīvu 92/118/EEK (OV L 62, 15.3.1993., 49. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) Direktīvas 2. panta 17. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

"17. "Tirdzniecība — tirdzniecība starp Līgumslēdzējām pusēm, neskarot EEZ līguma I pielikuma I nodaļas ievaddaļas 1. punkta a) apakšpunkta otrā ievilkuma noteikumu.""

b) Teikuma sākumu 10 panta 1. punkta sestajā daļā formulē šādi:

"Informē pārējās Līgumslēdzējas puses, EBTA uzraudzības iestādi un EK Komisiju"

c) Datumu "1993. gada 30. jūnijā", kas minēts 15. panta 1. punktā, attiecinot to uz EBTA valstīm, aizstāj ar norādi "dienā, pirms stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas lēmums iekļaut šo direktīvu EEZ līgumā".

d) Direktīvas 19. panta 1. punktu nepiemēro.

e) Datumu "1994. gada 1. janvārī", kas minēts 32. panta 1. punktā, to attiecinot uz EBTA valstīm, aizstāj ar datumu "1995. gada 1. janvārī".

f) Datumu "1993. gada 1. janvārī", kas minēts B pielikuma I nodaļas 3. punkta trešajā daļā, attiecinot to uz EBTA valstīm, aizstāj ar norādi "dienā, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas lēmums iekļaut šo direktīvu EEZ līgumā".

g) Datumu "1994. gada 1. jūnijā", kas minēts C pielikuma I nodaļas 3. punkta b) apakšpunkta ceturtajā daļā, to attiecinot uz EBTA valstīm, aizstāj ar datumu "1995. gada 1. jūnijā".

h) C pielikuma IV nodaļas A daļas 3. punkta a) apakšpunkta i) punkta pirmajā ievilkumā iekļauj šādu ierakstu:

"− AT − FI − NO − SE."

i) C pielikuma IV nodaļas A daļas 3. punkta a) apakšpunkta i) punkta otro ievilkumu un ii) punkta trešo ievilkumu papildina ar šādu ierakstu:

"EBTA"

j) Kamēr nav pieņemti īstenošanas noteikumi, Somijā ir atļauts izmantot Streptococcus thermophilus kā kontrolorganismu antibiotiku noteikšanai.

31b. 392 L 0047: Padomes 1992. gada 16. jūnija Direktīva 92/47/EEK par nosacījumiem, ar kādiem uz laiku pieļauj ierobežotas atkāpes no atsevišķiem Kopienas veterinārsanitārajiem noteikumiem, kas attiecas uz pienu un piena produktiem (OV L 268, 14.9.1992., 33. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) Datumu "1993. gada 1. aprīlī", kas minēts 2. panta 2. punkta pirmajā daļā, to attiecinot uz EBTA valstīm, aizstāj ar datumu "1994. gada 1. septembrī".

b) Datumu "1993. gada 1. jūlijā", kas minēts 2. panta 2. punkta ceturtajā daļā, to attiecinot uz EBTA valstīm, aizstāj ar datumu "1994. gada 1. decembrī".

c) Datumus "1993. gada 1. janvārī" un "1994. gada 1. janvārī", kas minēti 5. panta 1. punktā, piemērojot tos EBTA valstīm, attiecīgi aizstāj ar norādēm "dienā, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas lēmums iekļaut šo direktīvu EEZ līgumā" un "1995. gada 1. janvārī"."

.

29a. 29a. 32. punktu (Padomes Direktīva 90/667/EEK) pirms pielāgojumiem papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 392 L 0118: Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīvu 92/118/EEK (OV L 62, 15.3.1993., 49. lpp.)."

.

29b. 32. punktā (Padomes Direktīva 90/667/EEK) c) pielāgojumu aizstāj ar šādu:

"c) Direktīvas 13. panta 1. punktu nepiemēro."

.

30a. 34. punktu (Padomes Direktīva 91/495/EEK) pirms pielāgojumiem papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 392 L 0065: Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK (OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.),

— 392 L 0116: Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīvu 92/116/EEK (OV L 62, 15.3.1993., 1. lpp.)."

30b. 34. punktā (Padomes Direktīva 91/495/EEK) ir šāds jauns a) un d) pielāgojums:

"a) Pirmā teikuma sākumu 2 panta 3. punktā formulē šādi:""saimniecībā audzēti medījumdzīvnieki" — sauszemes zīdītāji, ieskaitot ziemeļbriežus, vai putni;"

d) Aiz vārda "apdullināšana" 6. panta 2. punkta septītajā daļā iekļauj šādu teikumu:". Ziemeļbriežu kaušanas procesu var tomēr pilnībā veikt pārvietojamajā kautuvē saskaņā ar Direktīvas 64/433/EEK noteikumiem.""

30c. 34. punktā (Padomes Direktīva 91/495/EEK) agrākais a) un b) pielāgojums tagad ir b) un c) pielāgojums, bet agrākais c), d), e) un f) pielāgojums tagad attiecīgi atbilst e), f), g) un h) pielāgojumam.

31. Aiz 34. punkta (Padomes Direktīva 91/495/EEK) iekļauj šādus jaunus virsrakstus un punktus:

"Savvaļas dzīvnieki un savvaļas dzīvnieku gaļa

34a. 392 L 0045: Padomes 1992. gada 16. jūnija Direktīva 92/45/EEK par sabiedrības veselības un dzīvnieku veselības problēmām saistībā ar savvaļas dzīvnieku nogalināšanu un savvaļas dzīvnieku gaļas laišanu tirgū (OV L 268, 14.9.1992., 35. lpp.), kas grozīta ar

- 392 L 0116: Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīvu 92/116/EEK (OV L 62, 15.3.1993., 1. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) Direktīvas 2. panta 1. punkta h) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

"Neskarot EEZ līguma I pielikuma I nodaļas ievaddaļas 1. punkta a) apakšpunkta otrās daļas noteikumu, tirdzniecība ir Līgumslēdzēju pušu tirdzniecība ar 1. pantā minēto gaļu."

b) Direktīvas 2. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"Vajadzības gadījumā šajā direktīvā izmanto šādas definīcijas:

- "veterinārā kontrole" ir jebkura fiziska pārbaude un/vai administratīvā formalitāte, kas attiecas uz 1. pantā minētajiem produktiem un kuras mērķis ir tieši vai netieši aizsargāt sabiedrības vai dzīvnieku veselību;

- "uzņēmums" ir jebkurš uzņēmums, kas ražo, uzglabā vai pārstrādā 1. pantā minētos produktus;

- "kompetentā iestāde" ir Līgumslēdzējas puses galvenā iestāde, kuras kompetencē ir veterināri sanitāro pārbaužu veikšana, vai iestāde, kurai tā deleģējusi šos pienākumus;

- "valsts pilnvarots veterinārārsts" ir kompetentās iestādes iecelts veterinārārsts.

Turklāt vajadzības gadījumā izmanto svaigās gaļas definīciju 2. panta b) apakšpunktā Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvā 64/433/EEK par veterinārajām problēmām, kas rodas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar svaigu gaļu."

c) Direktīvas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta trešā ievilkuma sākumu formulē šādi: "tūlīt pēc nogalināšanas vai savākšanas".

d) Saistībā ar 3. panta 3. punktu piemēro Padomes 1976. gada 21. decembra Direktīvu 77/96/EEK par trihinellu (Trichinella spiralis) noteikšanu svaigā mājas cūku gaļā, ko ieved no trešām valstīm [1].

e) Pēdējā teikuma sākumu 7. panta 1. punkta piektajā daļā formulē šādi: "Informē pārējās Līgumslēdzējas puses, EBTA uzraudzības iestādi un EK Komisiju".

f) Direktīvas 8. pantā

- datumu "1993. gada 1. aprīlī", kas minēts 2. punkta pirmajā daļā, to attiecinot uz EBTA valstīm, aizstāj ar datumu "1995. gada 1. janvārī"

- datumu "1992. gada 1. oktobrī", kas minēts 3. punktā, to attiecinot uz EBTA valstīm, aizstāj ar datumu "1994. gada 1. oktobrī".

g) Direktīvas 14. panta 1. un 2. punktu nepiemēro.

h) Direktīvas 23. panta 3. punktu nepiemēro.

i) I pielikuma VII nodaļas 2. punkta a) apakšpunkta i) punkta pirmo ievilkumu papildina ar šādu ierakstu:

"/AT/FI/NO/SE"

j) Saīsinājumiem I pielikuma VII nodaļas 2. punkta a) apakšpunkta i) punkta trešajā ievilkumā pievieno šādu papildinājumu:

"EBTA"

Produkti, kas iegūti no citiem dzīvniekiem

34b. 392 L 0118: Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīva 92/118/EEK, kurā izklāstītas prasības attiecībā uz dzīvnieku veselību un sabiedrības veselību, kas reglamentē tādu produktu tirdzniecību un ievešanu Kopienā, uz kuriem neattiecas attiecīgās prasības, kas iekļautas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 89/662/EEK A pielikuma I daļā un — attiecībā uz patogēniem — Direktīvā 90/425/EEK (OV L 62, 15.3.1993., 49. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) Direktīvas 1. pantu aizstāj ar šādu:

"Šajā direktīvā ir izklāstītas prasības attiecībā uz dzīvnieku veselību un sabiedrības veselību, kuras Eiropas ekonomikas zonā reglamentē tirdzniecību ar dzīvnieku izcelsmes produktiem (ieskaitot no šiem produktiem iegūtos tirdzniecības paraugus), kas minēti I pielikumā un 3. panta otrajā un trešajā ievilkumā.

Šī direktīva neliedz pieņemt sīkāk izstrādātus dzīvnieku veselības noteikumus, pamatojoties uz īpašiem noteikumiem, kas iekļauti citos tiesību aktos, kuri minēti EEZ līguma I pielikuma I nodaļā, kā arī saglabāt ierobežojumus tirdzniecībai ar produktiem, uz kuriem attiecas īpašie noteikumi, kas iekļauti citos tiesību aktos, kuri minēti EEZ līguma I pielikuma I nodaļā, pamatojoties uz sabiedrības veselības aizsardzību."

Līgumslēdzējas puses šo pielāgojumu pārskatīs 1995. gadā.

b) Direktīvas 2. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"Neskarot EEZ līguma I pielikuma I nodaļas ievaddaļas 1. punkta a) apakšpunkta otrās daļas noteikumu, tirdzniecība ir Līgumslēdzēju pušu tirdzniecība ar 1. pantā minētajiem dzīvnieku izcelsmes produktiem;"

c) Direktīvas 2. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"Vajadzības gadījumā šajā direktīvā izmanto šādas definīcijas:

- "veterinārā kontrole" ir jebkura fiziska pārbaude un/vai administratīvā formalitāte, kas attiecas uz 1. pantā minētajiem produktiem un kuras mērķis ir tieši vai netieši aizsargāt sabiedrības vai dzīvnieku veselību;

- "uzņēmums" ir jebkurš uzņēmums, kas ražo, uzglabā vai pārstrādā 1. pantā minētos produktus;

- "kompetentā iestāde" ir Līgumslēdzējas puses galvenā iestāde, kuras kompetencē ir veterināri sanitāro pārbaužu veikšana, vai iestāde, kurai tā deleģējusi šos pienākumus;

- "valsts pilnvarots veterinārārsts" ir kompetentās iestādes iecelts veterinārārsts;

- "saimniecība" ir tirgotāja lauksaimniecības uzņēmums vai telpas, kas atbilst spēkā esošajām valsts tiesību normām, atrodas Līgumslēdzējas puses teritorijā un kurā tur vai periodiski izmitina dzīvniekus, izņemot zirgu dzimtas dzīvniekus, kā arī saimniecība saskaņā ar definīciju 2. panta a) apakšpunktā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvā 90/426/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē dzīvu zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadājumus un ievešanu no trešām valstīm (skat. EEZ līguma I pielikuma I nodaļas 3. punktu);

- "centrs vai organizācija" ir jebkurš uzņēmums, kas ražo, uzglabā un pārstrādā 1. pantā minētos produktus vai rīkojas ar tiem."

d) Direktīvas 7. panta 1., 2. un 3. punktu nepiemēro.

e) EBTA uzraudzības iestādei pieņemot lēmumus, kas izriet no šīs direktīvas, izmanto 18. pantā minēto procedūru.

f) Direktīvas 20. panta 1. punktā datumu "1994. gada 1. janvārī" aizstāj ar datumu "1995. gada 1. jūlijā".

g) Direktīvas 20. panta 3. punktu nepiemēro.

h) I pielikuma 6. nodaļas I daļas C sadaļas pēdējo daļu aizstāj ar šādu teikumu:

"Gaļas miltu un kaulu miltu tirdzniecību joprojām reglamentē galamērķa Līgumslēdzējas puses noteiktie normatīvi"

i) I pielikuma 9. nodaļu nepiemēro.

j) I pielikuma 11. nodaļu nepiemēro.

k) I pielikuma 12. nodaļu nepiemēro.

l) Piemērojot I pielikuma 14. nodaļu, ievēro šādu aizliegumu:

Nepārstrādātus kūtsmēslus no putniem, kas vakcinēti pret Ņūkāslas slimību, nedrīkst sūtīt uz reģionu, kurā, ievērojot tam saskaņā ar Padomes Direktīvas 90/539/EEK 12. panta 2. punktu piešķirto statusu, nav jāveic vakcinācija.

m) II pielikuma 1. nodaļu nepiemēro.

Zoonozes

34c. 392 L 0117: Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīva 92/117/EEK par aizsardzības pasākumiem pret noteiktām zoonozēm un zoonozes izraisītājiem dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos, kas ļauj izvairīties no pārtikas izraisītām infekcijām un intoksikācijām (OV L 62, 15.3.1993., 38. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) Datumu "1994. gada 1. janvārī" 10. panta 1. punkta pirmajā daļā, attiecinot to uz Somiju, aizstāj ar datumu "1995. gada 1. janvārī".

b) Datumu "1994. gada 1. janvārī" 17. panta 1. punktā, attiecinot to uz Norvēģiju, aizstāj ar datumu "1995. gada 1. jūlijā"."

III. PIEMĒROŠANAS DOKUMENTI

32. Pēc 44. punkta (Komisijas Lēmums 89/91/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"44a. 393 D 0024: Komisijas 1992. gada 11. decembra Lēmums 93/24/EEK par papildu garantijām attiecībā uz Aujeski slimību cūkām, kas paredzētas dalībvalstīm vai reģioniem, kuros šī slimība nav sastopama (OV L 16, 25.1.1993., 18. lpp.), kas grozīts ar

- 393 D 0341: Komisijas 1993. gada 13. maija Lēmumu 93/341/EEK (OV L 136, 5.6.1993., 47. lpp.),

- 393 D 0664: Komisijas 1993. gada 6. decembra Lēmumu 93/664/EK (OV L 303, 10.12.1993., 27. lpp.).

Lēmuma noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

II pielikuma 2. punkta d) apakšpunktu papildina ar šādiem institūtiem:

"13. Austrijā — | Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien |

14. Somijā — | Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors |

15. Norvēģijā — | Veterinærinstituttet, Oslo |

16. Zviedrijā — | Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala" |

44b. 393 D 0042: Komisijas 1992. gada 21. decembra Lēmums 93/42/EEK par papildu garantijām attiecībā uz infekciozo liellopu rinotraheītu Dānijā nogādājamiem liellopiem (OV L 16, 25.1.1993., 50. lpp.).

44c. 393 D 0200: Komisijas 1993. gada 10. marta Lēmums 93/200/EEK, ar ko apstiprina Aujeski slimības apkarošanas programmu Luksemburgai (OV L 87, 7.4.1993., 14. lpp.).

44d. 393 D 0244: Komisijas 1993. gada 2. aprīļa Lēmums 93/244/EEK par papildu garantijām attiecībā uz Aujeski slimību dažos Kopienas apvidos nogādājamām cūkām (OV L 111, 5.5.1993., 21. lpp.).

Lēmuma noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

II pielikuma 2. punkta d) apakšpunktu papildina ar šādiem institūtiem:

"13. Austrijā — | Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien |

14. Somijā — | Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors |

15. Norvēģijā — | Veterinærinstituttet, Oslo |

16. Zviedrijā — | Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala" |

44e. 393 D 0052: Komisijas 1992. gada 21. decembra Lēmums 93/52/EEK, kas paredz reģistrēt dažu dalībvalstu vai reģionu atbilstību prasībām, kas attiecas uz brucelozi (B. melitensis), un piešķirt tiem no šīs slimības oficiāli brīvas dalībvalsts vai reģiona statusu (OV L 13, 21.1.1993., 14. lpp.).

44f. 393 D 0077: Komisijas 1992. gada 22. decembra Lēmums 93/77/EEK, kurā izklāstīti daži pārejas posma pasākumi, kas jāveic, lai atvieglotu pāreju uz jauno kārtību, ko paredz Padomes Direktīva 91/68/EEK (OV L 30, 6.2.1993., 63. lpp.)."

33. Svītro 45. punkta (Komisijas Lēmums 90/552/EEK) tekstu.

34. Svītro 46. punkta (Komisijas Lēmums 90/553/EEK) tekstu.

35. Svītro 47. punkta (Komisijas Lēmums 91/93/EEK) tekstu.

36. Pēc 47. punkta (Komisijas Lēmums 91/93/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"47a. 391 D 0552: Komisijas 1991. gada 27. septembra Lēmums 91/552/EEK, ar ko nosaka Dānijas statusu attiecībā uz Ņūkāslas slimību (OV L 298, 29.10.1991., 21. lpp.).

47b. 392 D 0339: Komisijas 1992. gada 2. jūnija Lēmums 92/339/EEK, ar ko nosaka Īrijas statusu attiecībā uz Ņūkāslas slimību (OV L 188, 8.7.1992., 33. lpp.).

47c. 392 D 0340: Komisijas 1992. gada 2. jūnija Lēmums 92/340/EEK par Ņūkāslas slimības noteikšanu mājputniem pirms to pārvadāšanas, piemērojot Padomes Direktīvas 90/539/EEK 12. pantu (OV L 188, 8.7.1992., 34. lpp.).

47d. 392 D 0381: Komisijas 1992. gada 3. jūlija Lēmums 92/381/EEK, ar ko Apvienotās Karalistes reģionam nosaka statusu attiecībā uz Ņūkāslas slimību (OV L 198, 17.7.1992., 56. lpp.).

47e. 392 D 0532: Komisijas 1992. gada 19. novembra Lēmums 92/532/EEK, kurā izklāstīti izlases pārbaužu plāni un diagnostikas metodes dažu slimību noteikšanai un apstiprināšanai zivīm (OV L 337, 21.11.1992., 18. lpp.).

47f. 392 D 0538: Komisijas 1992. gada 9. novembra Lēmums 92/538/EEK par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas statusu attiecībā uz infekciozo hematopoētisko nekrozi un hemorāģisko vīrussepticēmiju (OV L 347, 28.11.1992., 67. lpp.).

47g. 393 D 0022: Komisijas 1992. gada 11. decembra Lēmums 93/22/EEK, ar ko noteikts paraugs pārvadājuma dokumentiem, kas minēti Padomes Direktīvas 91/67/EEK 14. pantā (OV L 16, 25.1.1993., 8. lpp.).

47h. 393 D 0039: Komisijas 1992. gada 18. decembra Lēmums 93/39/EEK par Gērnsijas statusu attiecībā uz infekciozo hematopoētisko nekrozi un hemorāģisko vīrussepticēmiju (OV L 16, 25.1.1993., 46. lpp.).

47i. 393 D 0040: Komisijas 1992. gada 18. decembra Lēmums 93/40/EEK par Mēnas salas statusu attiecībā uz infekciozo hematopoētisko nekrozi un hemorāģisko vīrussepticēmiju (OV L 16, 25.1.1993., 47. lpp.).

47j. 393 D 0044: Komisijas 1992. gada 21. decembra Lēmums 93/44/EEK, ar ko apstiprina Apvienotās Karalistes iesniegtās programmas karpu pavasara virēmijas apkarošanai un nosaka papildu garantijas attiecībā uz dažām zivju sugām, kuras nogādā Lielbritānijā, Ziemeļīrijā, Mēnas salā un Gērnsijā (OV L 16, 25.1.1993., 53. lpp.).

47k. 393 D 0055: Komisijas 1992. gada 21. decembra Lēmums 93/55/EEK, ar ko groza garantijas gliemju ievešanai teritorijās, attiecībā uz kurām ir apstiprināta programma Bonamia ostreae un Marteilia refringens apkarošanai (OV L 14, 22.1.1993., 24. lpp.), kas grozīts ar

- 393 D 0169: Komisijas 1993. gada 19. februāra Lēmumu 93/169/EEK (OV L 71, 24.3.1993., 16. lpp.).

47l. 393 D 0073: Komisijas 1992. gada 21. decembra Lēmums 93/73/EEK par Īrijas statusu attiecībā uz infekciozo hematopoētisko nekrozi un hemorāģisko vīrussepticēmiju (OV L 27, 4.2.1993., 34. lpp.).

47m. 393 D 0074: Komisijas 1992. gada 21. decembra Lēmums 93/74/EEK par Dānijas statusu attiecībā uz infekciozo hematopoētisko nekrozi un hemorāģisko vīrussepticēmiju (OV L 27, 4.2.1993., 35. lpp.)."

.

37. Pēc 49. punkta (Padomes Lēmums 89/531/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"49a. 391 D 0665: Padomes 1991. gada 11. decembra Lēmums 91/665/EEK, ar kuru apstiprināts Mutes un nagu sērgas vakcīnu koordinācijas institūts Kopienā un noteiktas tā funkcijas (OV L 368, 31.12.1991., 19. lpp.).

Lēmuma noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) Lēmuma 2. panta 2. punkta a) apakšpunkta sākumu formulē šādi: "periodiski vai pēc institūta, Komisijas vai EBTA uzraudzības iestādes pieprasījuma,".

b) Lēmuma 2. panta 2. punkta c) apakšpunkta beigas formulē šādi: "un šo analīžu rezultātus nekavējoties paziņo Komisijai, EBTA uzraudzības iestādei un Līgumslēdzējām pusēm;".

c) Lēmuma 2. panta 2. punkta d) apakšpunkta beigas formulē šādi: "un sistemātiski nodod šo informāciju Komisijai, EBTA uzraudzības iestādei un Līgumslēdzējām pusēm;".

d) Lēmuma 2. panta 5. punkta a) un b) apakšpunkta sākumu formulē šādi: "sadarbībā ar attiecīgajiem Kopienas un EBTA ekspertiem,".

e) Lēmuma 2. panta 8. punkta sākumu formulē šādi: "pēc Komisijas vai EBTA uzraudzības iestādes lūguma,".

49b. 391 D 0666: Padomes 1991. gada 11. decembra Lēmums 91/666/EEK, ar ko Kopienā izveido mutes un nagu sērgas vakcīnu rezerves (OV L 368, 31.12.1991., 21. lpp.)."

.

38. Aiz 50. punkta (Komisijas Lēmums 91/42/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"50a. 393 D 0455: 393 D 0455: Komisijas 1993. gada 23. jūlija Lēmums 93/455/EEK, ar ko apstiprina ārkārtas rīcības plānus mutes un nagu sērgas apkarošanai (OV L 213, 24.8.1993., 20. lpp.)."

.

39. Aiz 52. punkta (Padomes Lēmums 87/65/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"52a. 393 D 0699: Komisijas 1993. gada 21. decembra Lēmums 93/699/EK par cūkgaļas marķēšanu un izmantošanu, piemērojot Padomes Direktīvas 80/217/EEK 9. pantu (OV L 321, 23.12.1993., 33. lpp.)."

.

40. 53. punktu (Komisijas Lēmums 83/138/EEK) aizstāj ar šādu:

"53. 392 D 0451: Komisijas 1992. gada 30. jūlija Lēmums 92/451/EEK par dažiem veselības aizsardzības pasākumiem pret Āfrikas cūku mēri Sardīnijā, Itālijā (OV L 248, 28.8.1992., 78. lpp.)."

.

41. 54. punktu (Padomes Lēmums 89/21/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 393 D 0443: Komisijas 1993. gada 6. jūlija Lēmumu 93/443/EEK (OV L 205, 17.8.1993., 28. lpp.)."

.

42. Aiz 54. punkta (Padomes Lēmums 89/21/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"54a. 393 D 0575: Komisijas 1993. gada 8. novembra Lēmums 93/575/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem sakarā ar Spānijā novēroto Āfrikas cūku mēri (OV L 276, 9.11.1993., 24. lpp.), kas grozīts ar

- 393 D 0600: Komisijas 1993. gada 19. novembra Lēmumu 93/600/EK (OV L 285, 20.11.1993., 36. lpp.).

54b. 393 D 0602: Komisijas 1993. gada 19. novembra Lēmums 93/602/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem sakarā ar Portugālē novēroto Āfrikas cūku mēri (OV L 285, 20.11.1993., 38. lpp.)."

.

43. Aiz 58. punkta (Komisijas Lēmums 89/469/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"58a. 392 D 0290: Komisijas 1992. gada 14. maija Lēmums 92/290/EEK par dažiem aizsardzības pasākumiem, kas attiecas uz liellopu embrijiem saistībā ar GSE Apvienotajā Karalistē (OV L 152, 4.6.1992., 37. lpp.)."

.

44. 60. punktu (Komisijas Lēmums 91/237/EEK) aizstāj ar šādu:

"60. 392 D 0188: Komisijas 1992. gada 10. marta Lēmums 92/188/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar cūku reproduktīvo un respiratoro sindromu (CRRS) (OV L 87, 2.4.1992., 22. lpp.), kas grozīts ar

- 392 D 0490: Komisijas 1992. gada 6. oktobra Lēmumu 92/490/EEK (OV L 294, 10.10.1992., 21. lpp.)."

.

45. Aiz 60. punkta (Komisijas Lēmums 92/188/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"60a. 393 D 0178: Komisijas 1993. gada 26. marta Lēmums 93/178/EEK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz cūku vezikulāro slimību (OV L 74, 27.3.1993., 91. lpp.).

60b. 393 D 0566: Komisijas 1993. gada 4. novembra Lēmums 93/566/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar Vācijā novēroto klasisko cūku mēri un ar ko aizstāj Lēmumu 93/539/EEK (OV L 273, 5.11.1993., 60. lpp.), kas grozīts ar

- 393 D 0621: Komisijas 1993. gada 30. novembra Lēmumu 93/621/EK (OV L 297, 2.12.1993., 36. lpp.),

- 393 D 0671: Komisijas 1993. gada 10. decembra Lēmumu 93/671/EK (OV L 306, 11.12.1993., 59. lpp.),

- 393 D 0720: Komisijas 1993. gada 30. decembra Lēmumu 93/720/EK (OV L 333, 31.12.1993., 74. lpp.).

60c. 393 D 0687: Komisijas 1993. gada 17. decembra Lēmums 93/687/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz Itālijā novēroto mutes un nagu sērgu un ar ko atceļ Lēmumu 93/180/EEK (OV L 319, 21.12.1993., 49. lpp.)."

.

46. Aiz 63. punkta (Komisijas Lēmums 90/515/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"63a. 394 D 0014: Komisijas 1993. gada 21. decembra Lēmums 94/14/EK, kurā uzskaitīti uzņēmumi Kopienā, kam uz laiku piešķirts ierobežots atbrīvojums no atsevišķām veterinārsanitārajām prasībām attiecībā uz svaigas gaļas ražošanu un tirdzniecību (OV L 14, 17.1.1994., 1. lpp.)."

.

47. 66. punktu (Komisijas Lēmums 89/610/EEK) aizstāj ar šādu:

"66. 393 D 0257: Komisijas 1993. gada 15. aprīļa Lēmums 93/257/EEK, kurā noteiktas standartmetodes un uzskaitītas valstu references laboratorijas atliekvielu noteikšanai (OV L 118, 14.5.1993., 75. lpp.).

Lēmuma noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

Valstu references laboratoriju sarakstu pielikumā papildina ar šādiem ierakstiem:

"Austrijā | Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling | Visas [slimību] grupas |

Somijā | Eläinlääkintä- ja lintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors | Visas [slimību] grupas |

Norvēģijā | Norges Veterinærhøgskole, Oslo | A III a), b) grupa B I a) grupa; B II a) grupa |

Veterinærinstituttet, Oslo | A I b) grupa; B II a), b) grupa |

Hormonlaboratoriet, Aker Sykehus, Oslo | A I a), c) grupa; A II grupa; B I b), c) grupa |

Zviedrijā | Statens livsmedelsverk, Uppsala | Visas [slimību] grupas"" |

.

48. Svītro 67. punkta (Komisijas Direktīva 80/879/EEK) tekstu.

49. Pēc 68. punkta (Komisijas Lēmums 83/201/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"68a. 393 D 0025: Komisijas 1992. gada 11. decembra Lēmums 93/25/EEK, ar ko apstiprina dažas apstrādes procedūras, kas kavē patogēno mikroorganismu attīstību gliemenēs un jūras gliemežos (OV L 16, 25.1.1993., 22. lpp.).

68b. 393 D 0051: Komisijas 1992. gada 15. decembra Lēmums 93/51/EEK par mikrobioloģiskajiem rādītājiem, kurus izmanto termiski apstrādātu vēžveidīgo un gliemeņu ražošanā (OV L 13, 21.1.1993., 11. lpp.).

68c. 393 D 0351: Komisijas 1993. gada 19. maija Lēmums 93/351/EEK, ar ko nosaka analīzes metodes, paraugu ņemšanas grafiku un maksimāli pieļaujamo dzīvsudraba daudzumu zvejniecības produktos (OV L 144, 16.6.1993., 23. lpp.).

Lēmuma noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) Pielikumu papildina ar šādām zivju sugām:

"Atlantijas lielgalvis (Hoplostetus atlanticus)

Jūras līdaka (Molva molva)

Brosme (Brosmius brosme)."

b) Laižot Somijas un Zviedrijas vietējā tirgū tālāk norādītās zivju sugas, 1. pantā noteikto dzīvsudraba vidējo maksimālo saturu svaigos produktos palielina līdz 1 ppm.

Somijā | Vēdzele (Lota lota) Asaris (Perca fluviatilis) Zandarts (Stizostedion lucioperca) |

Zviedrijā | Asaris (Perca fluviatilis) Zandarts (Stizostedion lucioperca). |

Līgumslēdzējas puses pēc zinātnieku sniegto datu izvērtēšanas ne vēlāk kā 1995. gadā pārskata b) pielāgojumu ar mērķi papildināt a) pielāgojumu ar tajā minētajām sugām.

68d. 392 D 0092: Komisijas 1992. gada 9. janvāra Lēmums 92/92/EEK, ar kuru noteiktas prasības attiecībā uz iekārtām un uzbūvi dzīvo gliemeņu nosūtīšanas un attīrīšanas punktos, kuros pieļaujamas atkāpes (OV L 34, 11.2.1992., 34. lpp.)."

.

50. 69. punktu (Komisijas Lēmums 87/410/EEK) aizstāj ar šādu:

"69. 393 D 0256: Komisijas 1993. gada 14. aprīļa Lēmums 93/256/EEK, kurā norādītas metodes, kas jāizmanto atliekvielu noteikšanai, kurām piemīt hormonāla vai tireostatiska iedarbība (OV L 118, 14.5.1993., 64. lpp.)."

51. Pēc 72. punkta (Padomes Lēmums 89/187/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"72a. 391 D 0664: Padomes 1991. gada 11. decembra Lēmums 91/664/EEK, ar kuru apstiprinātas Kopienas references laboratorijas dažu atliekvielu noteikšanai (OV L 368, 31.12.1991., 17. lpp.)."

52. Aiz 73. punkta (Padomes Direktīva 88/299/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"73a. 391 D 0654: Komisijas 1991. gada 12. decembra Lēmums 91/654/EEK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz Apvienotajā Karalistē iegūtiem gliemjiem un vēžveidīgajiem (OV L 350, 19.12.1991., 59. lpp.).

73b. 393 D 0383: Padomes 1993. gada 14. jūnija Lēmums 93/383/EEK par references laboratorijām jūras biotoksīnu kontrolei (OV L 166, 8.7.1993., 31. lpp.).

Lēmuma noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

Pielikumā iekļauto references laboratoriju sarakstu papildina ar šādiem ierakstiem:

"Somijā — | Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors; un Tullilaboratorio/Tullaboratoriet, Espoo |

Norvēģijā — | Norges Veterinærhøgskole, Oslo |

Zviedrijā — | Institutionen för klinisk bakteriologi, Göteborgs Universitet, Göteborg" |

.

53. Aiz 76. punkta (Komisijas Lēmums 91/180/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"76a. 392 D 0608: Padomes 1992. gada 14. novembra Lēmums 92/608/EEK, kurā norādītas analīzes un pārbaudes metodes termiski apstrādātam pienam, ko tieši patērē cilvēku uzturā (OV L 407, 31.12.1992., 29. lpp.).

76b. 392 D 0562: Komisijas 1992. gada 17. novembra Lēmums 92/562/EEK par alternatīvu termiskās apstrādes sistēmu apstiprināšanu augsta riska materiālu apstrādei (OV L 359, 9.12.1992., 23. lpp.)."

.

54. Aiz 96. punkta (Komisijas Lēmums 90/258/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"96a. 392 D 0353: Komisijas 1992. gada 11. jūnija Lēmums 92/353/EEK, kurā noteikti apstiprināšanas vai atzīšanas kritēriji organizācijām un apvienībām, kas uztur vai ievieš reģistrētu zirgu dzimtas dzīvnieku ciltsgrāmatas (OV L 192, 11.7.1992., 63. lpp.).

96b. 392 D 0354: Komisijas 1992. gada 11. jūnija Lēmums 92/354/EEK, kurā izklāstīti daži noteikumi koordinācijas nodrošināšanai starp organizācijām un apvienībām, kas uztur vai ievieš reģistrētu zirgu dzimtas dzīvnieku ciltsgrāmatas (OV L 192, 11.7.1992., 66. lpp.).

96c. 393 D 0623: Komisijas 1993. gada 20. oktobra Lēmums 93/623/EEK, ar kuru ievieš identifikācijas dokumentu (pasi) reģistrētiem zirgu dzimtas dzīvniekiem (OV L 298, 3.12.1993., 45. lpp.).

96d. 392 D 0216: Komisijas 1992. gada 26. marta Lēmums 92/216/EEK par datu vākšanu saistībā ar zirgu sacīkstēm saskaņā ar Padomes Direktīvas 90/428/EEK 4. panta 2. punktu (OV L 104, 22.4.1992., 77. lpp.)."

.

IV. TIESĪBU AKTI, KURI JĀIEVĒRO EBTA VALSTĪM UN EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDEI

55. 98. punktu (Komisijas Lēmums 80/775/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 D 0103: Komisijas 1992. gada 31. janvāra Lēmumu 92/103/EEK (OV L 39, 15.2.1992., 48. lpp.)."

56. Aiz 100. punkta (Komisijas Lēmums 88/267/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"100a. 392 D 0139: Komisijas 1992. gada 12. februāra Lēmums 92/139/EEK, ar ko apstiprina Dānijas iesniegto uzņēmumu apstiprināšanas plānu Kopienas iekšējai tirdzniecībai ar mājputniem un inkubējamām olām (OV L 58, 3.3.1992., 27. lpp.).

100b. 392 D 0140: Komisijas 1992. gada 12. februāra Lēmums 92/140/EEK, ar ko apstiprina Īrijas iesniegto uzņēmumu apstiprināšanas plānu Kopienas iekšējai tirdzniecībai ar mājputniem un inkubējamām olām (OV L 58, 3.3.1992., 28. lpp.).

100c. 392 D 0141: Komisijas 1992. gada 17. februāra Lēmums 92/141/EEK, ar ko apstiprina Francijas iesniegto uzņēmumu apstiprināšanas plānu Kopienas iekšējai tirdzniecībai ar mājputniem un inkubējamām olām (OV L 58, 3.3.1992., 29. lpp.).

100d. 392 D 0281: Komisijas 1992. gada 8. maija Lēmums 92/281/EEK, ar ko apstiprina Apvienotās Karalistes iesniegto uzņēmumu apstiprināšanas plānu Kopienas iekšējai tirdzniecībai ar mājputniem un inkubējamām olām (OV L 150, 2.6.1992., 23. lpp.).

100e. 392 D 0282: Komisijas 1992. gada 8. maija Lēmums 92/282/EEK, ar ko apstiprina Portugāles iesniegto uzņēmumu apstiprināšanas plānu Kopienas iekšējai tirdzniecībai ar mājputniem un inkubējamām olām (OV L 150, 2.6.1992., 24. lpp.).

100f. 392 D 0283: Komisijas 1992. gada 8. maija Lēmums 92/283/EEK, ar ko apstiprina Nīderlandes iesniegto uzņēmumu apstiprināšanas plānu Kopienas iekšējai tirdzniecībai ar mājputniem un inkubējamām olām (OV L 150, 2.6.1992., 25. lpp.).

100g. 392 D 0342: Komisijas 1992. gada 5. jūnija Lēmums 92/342/EEK, ar ko apstiprina Vācijas iesniegto uzņēmumu apstiprināšanas plānu Kopienas iekšējai tirdzniecībai ar mājputniem un inkubējamām olām (OV L 188, 8.7.1992., 39. lpp.).

100h. 392 D 0344: Komisijas 1992. gada 9. jūnija Lēmums 92/344/EEK, ar ko apstiprina Grieķijas iesniegto uzņēmumu apstiprināšanas plānu Kopienas iekšējai tirdzniecībai ar mājputniem un inkubējamām olām (OV L 188, 8.7.1992., 41. lpp.).

100i. 392 D 0345: Komisijas 1992. gada 9. jūnija Lēmums 92/345/EEK, ar ko apstiprina Spānijas iesniegto uzņēmumu apstiprināšanas plānu Kopienas iekšējai tirdzniecībai ar mājputniem un inkubējamām olām (OV L 188, 8.7.1992., 42. lpp.).

100j. 392 D 0379: Komisijas 1992. gada 2. jūlija Lēmums 92/379/EEK, ar ko apstiprina Beļģijas iesniegto uzņēmumu apstiprināšanas plānu Kopienas iekšējai tirdzniecībai ar mājputniem un inkubējamām olām (OV L 198, 17.7.1992., 53. lpp.).

100k. 392 D 0528: Komisijas 1992. gada 9. novembra Lēmums 92/528/EEK, ar ko apstiprina Apvienotās Karalistes iesniegtās programmas bonamiozes un marteiliozes apkarošanai (OV L 332, 18.11.1992., 25. lpp.).

100l. 393 D 0056: Komisijas 1992. gada 21. decembra Lēmums 93/56/EEK, ar ko apstiprina Īrijas iesniegto programmu bonamiozes un marteiliozes apkarošanai (OV L 14, 22.1.1993., 25. lpp.).

100m. 393 D 0057: Komisijas 1992. gada 21. decembra Lēmums 93/57/EEK, ar ko apstiprina Apvienotās Karalistes iesniegto programmu bonamiozes un marteiliozes apkarošanai Džersi salā (OV L 14, 22.1.1993., 26. lpp.).

100n. 393 D 0058: Komisijas 1992. gada 21. decembra Lēmums 93/58/EEK, ar ko apstiprina Apvienotās Karalistes iesniegto programmu bonamiozes un marteiliozes apkarošanai Gērnsi salā (OV L 14, 22.1.1993., 27. lpp.).

100o. 393 D 0059: Komisijas 1992. gada 21. decembra Lēmums 93/59/EEK, ar ko apstiprina Apvienotās Karalistes iesniegto programmu bonamiozes un marteiliozes apkarošanai Mēnas salā (OV L 14, 22.1.1993., 28. lpp.).

100p. 393 D 0617: Komisijas 1993. gada 30. novembra Lēmums 93/617/EK, ar ko apstiprina Vācijas iesniegto plānu savvaļas cūku klasiskā cūku mēra izskaušanai Meklenburgā-Priekšpomerānijā, Lejassaksijā un Reinzemē-Pfalcā (OV L 296, 1.12.1993., 60. lpp.).

100q. 393 D 0075: Komisijas 1992. gada 23. decembra Lēmums 93/75/EEK, ar ko apstiprina Spānijas iesniegto plānu infekciozās hematopoētiskās nekrozes un hemorāģiskās vīrussepticēmijas apkarošanai (OV L 27, 4.2.1993., 37. lpp.).

100r. 393 D 0076: Komisijas 1992. gada 23. decembra Lēmums 93/76/EEK, ar ko apstiprina Beļģijas iesniegto plānu infekciozās hematopoētiskās nekrozes un hemorāģiskās vīrussepticēmijas apkarošanai (OV L 27, 4.2.1993., 38. lpp.)."

.

57. Aiz 124. punkta (Komisijas Lēmums 89/276/EEK) iekļauj šādu jaunu virsrakstu un jaunu punktu:

"3.3. Jauktā grupa

124a. 392 D 0558: Komisijas 1992. gada 23. novembra Lēmums 92/558/EEK par pārejas posma pasākumiem saistībā ar augu pārstrādes augsta riska materiāliem Meklenburgas-Priekšpomerānijas, Brandenburgas, Saksijas-Anhaltes, Saksijas un Tīringenes pavalstīs Vācijas Federatīvajā Republikā (OV L 358, 8.12.1992., 24. lpp.)."

.

B. II nodaļa. LOPBARĪBA

PIEMINĒTIE TIESĪBU AKTI

1. 1. punktā (Padomes Direktīva 70/524/EEK) pirms pielāgojumiem iekļauj šādus ievilkumus:

"— 391 L 0508: Komisijas 1991. gada 9. septembra Direktīvu 91/508/EEK (OV L 271, 27.9.1991., 67. lpp.),

— 391 L 0620: Komisijas 1991. gada 22. novembra Direktīvu 91/620/EEK (OV L 334, 5.12.1991., 62. lpp.),

— 392 L 0064: Komisijas 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/64/EEK (OV L 221, 6.8.1992., 51. lpp.),

— 392 L 0099: Komisijas 1992. gada 17. novembra Direktīvu 92/99/EEK (OV L 350, 1.12.1992., 83. lpp.),

— 392 L 0113: Komisijas 1992. gada 16. decembra Direktīvu 92/113/EEK (OV L 16, 25.1.1993., 2. lpp.),

— 393 L 0027: Komisijas 1993. gada 4. jūnija Direktīvu 93/27/EEK (OV L 179, 22.7.1993., 5. lpp.),

— 393 L 0055: Komisijas 1993. gada 25. jūnija Direktīvu 93/55/EEK (OV L 206, 18.8.1993., 11. lpp.)."

.

2. 4. punktu (Padomes Direktīva 79/373/EEK) papildina ar šādiem ievilkumiem:

"— 391 L 0681: Padomes 1991. gada 19. decembra Direktīvu 91/681/EEK (OV L 376, 31.12.1991., 20. lpp.),

— 393 L 0074: Padomes 1993. gada 13. septembra Direktīvu 93/74/EEK (OV L 237, 22.9.1993., 23. lpp.)."

3. Aiz 4. punkta (Padomes Direktīva 79/373/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"4a. 391 D 0516: Komisijas 1991. gada 9. septembra Lēmums 91/516/EEK, kurā uzskaitīti komponenti, ko aizliegts izmantot lopbarības maisījumos (OV L 281, 9.10.1991., 23. lpp.), kas grozīts ar

- 392 D 0508: Komisijas 1992. gada 20. oktobra Lēmumu 92/508/EEK (OV L 312, 29.10.1992., 36. lpp.).

Neatkarīgi no lēmuma noteikumiem Zviedrija drīkst paturēt spēkā savus tiesību aktus, kas attiecas uz gaļas miltiem un citiem produktiem, kuri iegūti no augsta riska materiāliem Padomes Direktīvas 90/667/EEK 3. panta nozīmē. Līgumslēdzējas puses šo jautājumu pārskatīs 1995. gadā.

4b. 392 L 0087: Komisijas 1992. gada 26. oktobra Direktīva 92/87/EEK, ar ko izveidots nenoslēgts pamatkomponentu saraksts, kurus parasti izmanto un pārdod barības maisījumu izgatavošanai, kas paredzēti dzīvniekiem, kuri nav lolojumdzīvnieki (OV L 319, 4.11.1992., 19. lpp.).

Neatkarīgi no direktīvas noteikumiem Zviedrija drīkst paturēt spēkā savus tiesību aktus, kas attiecas uz gaļas barību un citiem produktiem, kuri iegūti no augsta riska materiāliem Padomes Direktīvas 90/667/EEK 3. panta nozīmē. Līgumslēdzējas puses šo jautājumu pārskatīs 1995. gadā.

4c. 393 L 0074: Padomes 1993. gada 13. septembra Direktīva 93/74/EEK par lopbarību, kas satur īpašas uzturvielas (OV L 237, 22.9.1993., 23. lpp.).".

4. 9. punktā (Padomes Direktīva 82/471/EEK) pirms pielāgojumiem iekļauj šādus ievilkumus:

"— 393 L 0026: Komisijas 1993. gada 4. jūnija Direktīvu 93/26/EEK (OV L 179, 22.7.1993., 2. lpp.),

— 393 L 0056: Komisijas 1993. gada 29. jūnija Direktīvu 93/56/EEK (OV L 206, 18.8.1993., 13. lpp.),

— 393 L 0074: Padomes 1993. gada 13. septembra Direktīvu 93/74/EEK (OV L 237, 22.9.1993., 23. lpp.)."

.

5. 15. punktu (trešā Komisijas Direktīva 72/199/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 393 L 0028: Komisijas 1993. gada 4. jūnija Direktīvu 93/28/EEK (OV L 179, 22.7.1993., 8. lpp.)."

.

6. 16. punktu (ceturtā Komisijas Direktīva 73/46/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 L 0089: Komisijas 1992. gada 3. novembra Direktīvu 92/89/EEK (OV L 344, 26.11.1992., 35. lpp.)."

.

7. 20. punktu (septītā Komisijas Direktīva 76/372/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 L 0095: Komisijas 1992. gada 9. novembra Direktīvu 92/95/EEK (OV L 327, 13.11.1992., 54. lpp.)."

.

8. Aiz 23. punkta (desmitā Komisijas Direktīva 84/425/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"23a. 393 L 0070: Vienpadsmitā Komisijas 1993. gada 28. jūlija Direktīva 93/70/EEK, ar ko nosaka analīzes metodes oficiālai lopbarības pārbaudei Kopienā (OV L 234, 17.9.1993., 17. lpp.)."

.

9a. 24. punktu (Padomes Direktīva 74/63/EEK) papildina ar šādiem ievilkumiem:

"— 392 L 0063: Komisijas 1992. gada 10. jūlija Direktīvu 92/63/EEK (OV L 221, 6.8.1992., 49. lpp.),

— 392 L 0088: Padomes 1992. gada 26. oktobra Direktīvu 92/88/EEK (OV L 321, 6.11.1992., 24. lpp.),

— 393 L 0074: Padomes 1993. gada 13. septembra Direktīvu 93/74/EEK (OV L 237, 22.9.1993., 23. lpp.)."

.

9b. 24. punktu (Padomes Direktīva 74/63/EEK) papildina ar šādu pielāgojumu:

"Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

"Direktīvas 11. pantu nepiemēro.""

.

C. III nodaļa. FITOSANITĀRIJAS JAUTĀJUMI

I. PAMATDOKUMENTI

1. 2. punktu (Padomes Direktīva 66/401/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 L 0019: Komisijas 1992. gada 23. marta Direktīvu 92/19/EEK (OV L 104, 22.4.1992., 61. lpp.)."

2. 3. punktu (Padomes Direktīva 66/402/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 393 L 0002: Komisijas 1993. gada 28. janvāra Direktīvu 93/2/EEK (OV L 54, 5.3.1993., 20. lpp.)."

.

3. 4. punktu (Padomes Direktīva 69/208/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 L 0009: Komisijas 1992. gada 19. februāra Direktīvu 92/9/EEK (OV L 70, 17.3.1992., 25. lpp.)."

.

II. PIEMĒROŠANAS DOKUMENTI

4. 16. punktu (Komisijas Lēmums 89/374/EEK) papildina šādi:

", kas grozīts ar

— 392 D 0520: Komisijas 1992. gada 3. novembra Lēmumu 92/520/EEK (OV L 325, 11.11.1992., 25. lpp.)."

.

5. Aiz 18. punkta (Komisijas Lēmums 90/639/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"18a. 392 D 0195: Komisijas 1992. gada 17. marta Lēmums 92/195/EEK par pagaidu izmēģinājumu organizēšanu saskaņā ar Padomes Direktīvu 66/401/EEK par rupjās barības augu sēklu tirdzniecību, palielinot partijas maksimālo svaru (OV L 88, 3.4.1992., 59. lpp.).

18b. 393 D 0213: Komisijas 1993. gada 18. marta Lēmums 93/213/EEK par pagaidu izmēģinājumu organizēšanu attiecībā uz inerto vielu maksimālo saturu sojas sēklās (OV L 91, 15.4.1993., 27. lpp.)."

.

III. TIESĪBU AKTI, KURI JĀIEVĒRO EBTA VALSTĪM UN EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDEI

6. 42. punktu (Komisijas Lēmums 77/147/EEK) papildina šādi:

", kas grozīts ar

— 392 D 0227: Komisijas 1992. gada 3. aprīļa Lēmumu 92/227/EEK (OV L 108, 25.4.1992., 55. lpp.)."

.

7. 54. punktu (Komisijas Lēmums 79/92/EEK) papildina šādi:

", kas grozīts ar

— 392 D 0227: Komisijas 1992. gada 3. aprīļa Lēmumu 92/227/EEK (OV L 108, 25.4.1992., 55. lpp.)."

.

8. 62. punktu (Komisijas Lēmums 80/1359/EEK) papildina šādi:

", kas grozīts ar

— 392 D 0227: Komisijas 1992. gada 3. aprīļa Lēmumu 92/227/EEK (OV L 108, 25.4.1992., 55. lpp.)."

.

9. 70. punktu (Komisijas Lēmums 82/949/EEK) papildina šādi:

", kas grozīts ar

— 392 D 0227: Komisijas 1992. gada 3. aprīļa Lēmumu 92/227/EEK (OV L 108, 25.4.1992., 55. lpp.)."

10. 73. punktu (Komisijas Lēmums 84/23/EEK) papildina šādi:

", kas grozīts ar

— 392 D 0227: Komisijas 1992. gada 3. aprīļa Lēmumu 92/227/EEK (OV L 108, 25.4.1992., 55. lpp.)."

.

11. 76. punktu (Komisijas Lēmums 85/624/EEK) papildina šādi:

", kas grozīts ar

— 392 D 0227: Komisijas 1992. gada 3. aprīļa Lēmumu 92/227/EEK (OV L 108, 25.4.1992., 55. lpp.)."

.

12. 84. punktu (Komisijas Lēmums 89/422/EEK) papildina šādi:

", kas grozīts ar

— 392 D 0227: Komisijas 1992. gada 3. aprīļa Lēmumu 92/227/EEK (OV L 108, 25.4.1992., 55. lpp.)."

.

13. 87. punktu (Komisijas Lēmums 91/37/EEK) papildina šādi:

", kas grozīts ar

— 392 D 0227: Komisijas 1992. gada 3. aprīļa Lēmumu 92/227/EEK (OV L 108, 25.4.1992., 55. lpp.)."

.

14. Aiz 87. punkta (Komisijas Lēmums 91/37/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"88. 392 D 0168: Komisijas 1992. gada 4. marta Lēmums 92/168/EEK, ar ko atļauj Grieķijai ierobežot tirdzniecību ar dažām kultūraugu sugu šķirnēm (OV L 74, 20.3.1992., 46. lpp.).

89. 393 D 0208: Komisijas 1993. gada 17. marta Lēmums 93/208/EEK, ar ko saskaņā ar Padomes Direktīvu 66/402/EEK atbrīvo Dānijas Karalisti no prasības norādīt labības sēklu botānisko nosaukumu oficiālajā etiķetē (OV L 88, 8.4.1993., 49. lpp.)."

.

[1] OV L 26, 31.1.1977., 67. lpp.

--------------------------------------------------

3. PIELIKUMS

EEZ Apvienotās komitejas Lēmuma Nr. 7/94

EEZ līguma II PIELIKUMĀ ("TEHNISKIE NOTEIKUMI, NORMATĪVI, PĀRBAUDES UN SERTIFICĒŠANA") izdara turpmāk norādītos grozījumus.

A. I nodaļa. MEHĀNISKIE TRANSPORTLĪDZEKĻI

1. Veicot I nodaļas pielāgošanu, tai pievieno šādu otro daļu:

"Piemērojot šo līgumu un lai nodrošinātu brīvu apgrozību saskaņā ar Kopienas acquis, EBTA valstis no 1995. gada 1. janvāra šādi piemēro Direktīvas 91/441/EEK, 91/542/EEK, 92/97/EEK un 93/59/EEK 3. panta noteikumus.

Paredzot nodokļu atvieglojumus, EBTA valstis gādā par to, lai šie atvieglojumi neizkropļotu konkurenci Eiropas ekonomikas zonā. Šos atvieglojumus drīkst piemērot ar šādiem nosacījumiem:

- tie nedrīkst kavēt brīvu apgrozību;

- tie jāpiemēro visiem transportlīdzekļiem, ko piedāvā pārdošanā kādas EBTA valsts tirgū;

- tie neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas atbilst obligātajiem normatīviem;

- sava apjoma vai piemērošanas apmēru dēļ tie nedrīkst līdzināties subsīdijām un radīt traucējumus tirdzniecībai.

Par nodomu ieviest vai grozīt nodokļu atvieglojumus laikus jāinformē EBTA uzraudzības iestāde.

EK Komisija un EBTA uzraudzības iestāde apmainās ar informāciju, ko tās saņem no EK dalībvalstīm vai EBTA valstīm."

.

2a. 1. punktā (Padomes Direktīva 70/156/EEK) pirms pielāgojuma iekļauj šādus ievilkumus:

"— 392 L 0053: Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīvu 92/53/EEK (OV L 225, 10.8.1992., 1. lpp.),

— 393 L 0081: Komisijas 1993. gada 29. septembra Direktīvu 93/81/EEK (OV L 264, 23.10.1993., 49. lpp.)."

.

2b. Pašreizējais pielāgojums 1. punktā (Padomes Direktīva 70/156/EEK) kļūst par a) pielāgojumu, un tam pievieno šādus pielāgojumus:

(b) VII pielikuma 1. punkta 1. iedaļu papildina šādi:

"Austrijai — | 12 |

Somijai — | 17 |

Islandei — | IS |

Norvēģijai — | 16 |

Zviedrijai — | 5". |

(c) IX pielikuma I un II daļas 37 punktu papildina šādi:

"Austrijā — :…,

Somijā — :…,

Islandē — :…,

Norvēģijā — :…,

Zviedrijā — :…".

3. 2. punktā (Padomes Direktīva 70/157/EEK) pirms pielāgojuma iekļauj šādu ievilkumu:

"— 392 L 0097: Padomes 1992. gada 10. novembra Direktīvu 92/97/EEK (OV L 371, 19.12.1992., 1. lpp.)."

.

4. 3. punktu (Padomes Direktīva 70/220/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 393 L 0059: Padomes 1992. gada 28. jūnija Direktīvu 93/59/EEK (OV L 186, 28.7.1993., 21. lpp.)."

.

5. 6. punktu (Padomes Direktīva 70/311/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 L 0062: Padomes 1992. gada 2. jūlija Direktīvu 92/62/EEK (OV L 199, 18.7.1992., 33. lpp.)."

.

6. 10. punktu (Padomes Direktīva 71/320/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 391 L 0422: Komisijas 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/422/EEK (OV L 233, 22.8.1991., 21. lpp.)."

.

7. 15. punktu (Padomes Direktīva 74/297/EEK) papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 391 L 0662: Komisijas 1991. gada 6. decembra Direktīvu 91/662/EEK (OV L 366, 31.12.1991., 1. lpp.)."

.

8. 20. punktu (Padomes Direktīva 76/115/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 390 L 0629: Komisijas 1990. gada 30. oktobra Direktīvu 90/629/EEK (OV L 341, 6.12.1990., 14. lpp.)."

.

9. 21. punktu (Padomes Direktīva 76/756/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 391 L 0663: Komisijas 1991. gada 10. decembra Direktīvu 91/663/EEK (OV L 366, 31.12.1991., 17. lpp.)."

.

10. 33. punktu (Padomes Direktīva 77/649/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 390 L 0630: Komisijas 1990. gada 30. oktobra Direktīvu 90/630/EEK (OV L 341, 6.12.1990., 20. lpp.)."

11. 34. punktu (Padomes Direktīva 78/316/EEK) papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 393 L 0091: Komisijas 1993. gada 29. oktobra Direktīvu 93/91/EEK (OV L 284, 19.11.1993., 25. lpp.)."

.

12. 42. punktu (Padomes Direktīva 80/1268/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 393 L 0116: Komisijas 1993. gada 17. decembra Direktīvu 93/116/EEK (OV L 329, 30.12.1993., 39. lpp.)."

.

13. 44. punktā (Padomes Direktīva 88/77/EEK) pirms pielāgojuma iekļauj šādu papildinājumu:

", kas grozīta ar

— 391 L 0542: Padomes 1991. gada 1. oktobra Direktīvu 91/542/EEK (OV L 295, 25.10.1991., 1. lpp.)."

.

14. Pēc 45. punkta (Padomes Direktīva 89/297/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"45a. 391 L 0226: Padomes 1991.gada 27. marta Direktīva 91/226/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes kategoriju pretšļakatu ierīcēm (OV L 103, 23.4.1991., 5. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

II pielikuma 3.4.1. punktu papildina šādi:

"Austrijai — 12, Somijai — 17, Islandei — IS, Norvēģijai — 16, Zviedrijai — 5".

45b. 392 L 0021: Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/21/EEK par M1 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu masu un izmēriem (OV L 129, 14.5.1992., 1. lpp.).

45c. 392 L 0022: Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem (OV L 129, 14.5.1992., 11. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

II pielikuma 4.4.1. punkta 1. zemsvītras piezīmi papildina šādi:

"Austrijai — 12, Somijai — 17, Islandei — IS, Norvēģijai — 16, Zviedrijai — 5".

45d. 392 L 0023: Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/23/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes riepām un riepu montāžu (OV L 129, 14.5.1992., 95. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

I pielikuma 4.2. punkta pirmā teikuma beigās iekļauj šādu papildinājumu:

"Austrijai — 12, Somijai — 17, Islandei — IS, Norvēģijai — 16, Zviedrijai — 5".

45e. 392 L 0024: Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/24/EEK par dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu ātruma ierobežošanas ierīcēm un tamlīdzīgām iebūvētām ātruma ierobežošanas sistēmām (OV L 129, 14.5.1992., 154. lpp.).

45f. 392 L 0061: Padomes 1992. gada 30. jūnija Direktīva 92/61/EEK par divriteņu un trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu (OV L 225, 10.8.1992., 72. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

V pielikuma 1.1. punktu papildina šādi:

"— Austrijai — 12

Somijai — 17

Islandei — IS

Norvēģijai — 16

Zviedrijai — 5"

45g. 392 L 0114: Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīva 92/114/EEK, ar ko reglamentē N kategorijas mehānisko transportlīdzekļu ārējo izvirzījumu kabīnes aizmugurējā paneļa priekšpusē (OV L 409, 31.12.1992., 17. lpp.).

45h. 393 L 0014: Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīva 93/14/EEK par divriteņu un trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu bremzēšanu (OV L 121, 15.5.1993., 1. lpp.).

45i. 393 L 0029: Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/29/EEK par divriteņu un trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identificēšanu (OV L 188, 29.7.1993., 1. lpp.).

45j. 393 L 0030: Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/30/EEK par divriteņu un trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm (OV L 188, 29.7.1993., 11. lpp.).

45k. 393 L 0031: Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/31/EEK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu atbalsta kājiņām(OV L 188, 29.7.1993., 19. lpp.).

45l. 393 L 0032: Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/32/EEK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu pasažieriem paredzētajiem roku turekļiem (OV L 188, 29.7.1993., 28. lpp.).

45m. 393 L 0033: Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/33/EEK par pretaizbraukšanas ierīcēm, kam jānovērš neatļauta divriteņu un trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu izmantošana (OV L 188, 29.7.1993., 32. lpp.).

45n. 393 L 0034: Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/34/EEK par likumā noteikto marķējumu divriteņu un trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (OV L 188, 29.7.1993., 38. lpp.).

45o. 393 L 0092: Padomes 1993. gada 29. oktobra Direktīva 93/92/EEK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu un trīsriteņu mehāniskajos transportlīdzekļos (OV L 311, 14.12.1993., 1. lpp.).

45p. 393 L 0093: Padomes 1993. gada 29. oktobra Direktīva 93/93/EEK par divriteņu un trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu masu un gabarītiem (OV L 311, 14.12.1993., 76. lpp.).

45q. 393 L 0094: Padomes 1993. gada 29. oktobra Direktīva 93/94/EEK par stiprinājuma vietu aizmugures numura plāksnes uzstādīšanai divriteņu un trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (OV L 311, 14.12.1993., 83. lpp.)."

B. IV nodaļa. MĀJSAIMNIECĪBAS PRECES

1. Svītro 1. punkta (Padomes Direktīva 79/530/EEK) tekstu.

2. Aiz 3. punkta (Padomes Direktīva 86/594/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"4. 392 L 0075: Padomes 1992. gada 22. septembra Direktīva 92/75/EEK par mājsaimniecības preču enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu marķējumā un standartinformācijā par ražojumu (OV L 297, 13.10.1992., 16. lpp.)."

.

C. V nodaļa. GĀZES IEKĀRTAS

1. 2. punktu (Padomes Direktīva 90/396/EEK) papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 393 L 0068: Padomes 1993. gada 22. jūlija Direktīvu 93/68/EEK (OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.)."

.

2. Aiz 2. punkta (Padomes Direktīva 90/396/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"3. 392 L 0042: Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/42/EEK par efektivitātes prasībām jauniem ūdens sildītājiem, ko kurina ar šķidro vai gāzveida kurināmo (OV L 167, 22.6.1992., 17. lpp.), kas grozīta ar

- 393 L 0068: Padomes 1993. gada 22. jūlija Direktīvu 93/68/EEK (OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.)."

.

D. VIII nodaļa. SPIEDTVERTNES

1. 6. punktu (Padomes Direktīva 87/404/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 393 L 0068: Padomes 1993. gada 22. jūlija Direktīvu 93/68/EEK (OV L 220, 30.8.1992., 1. lpp.)."

.

2. Pēc 7. punkta (Komisijas Ieteikums 89/349/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"8. C/328/92/3. lpp.: Komisijas paziņojums sakarā ar Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīvas 87/404/EEK par vienkāršajām spiedtvertnēm īstenošanu, kura grozīta ar 1990. gada 17. septembra Direktīvu 90/488/EEK (OV C 328, 12.12.1992., 3. lpp.)."

.

E. IX nodaļa. MĒRINSTRUMENTI

1. 16. punkta (Padomes Direktīva 76/764/EEK) svītrojums ir spēkā no 1995. gada 1. janvāra.

2. 27. punktu (Padomes Direktīva 90/384/EEK) papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 393 L 0068: Padomes 1993. gada 22. jūlija Direktīvu 93/68/EEK (OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.)."

.

3. Aiz 27. punkta (Padomes Direktīva 90/384/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"27a. 393 L 0042: Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm (OV L 169, 12.7.1993., 1. lpp.)."

.

4. Aiz 45. punkta (C/297/81/lpp. 1) iekļauj šādu jaunu punktu:

"46. C/104/93/9. lpp.: Komisijas paziņojums saskaņā ar 5. panta 2. punktu Padomes 1990. gada 20. jūnija Direktīvā par mehāniskajiem svariem (OV C 104, 15.4.1993., 9. lpp.)."

.

F. X nodaļa. ELEKTROMATERIĀLI

1. 1. punktā (Padomes Direktīva 73/23/EEK) pirms pielāgojuma iekļauj šādu papildinājumu:

", kas grozīta ar

— 393 L 0068: Padomes 1993. gada 22. jūlija Direktīvu 93/68/EEK (OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.)."

.

2. 5. punktu (Padomes Direktīva 84/539/EEK) papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 393 L 0042: Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīvu 93/42/EEK (OV L 169, 12.7.1993., 1. lpp.)."

.

3. 6. punktu (Padomes Direktīva 89/336/EEK) papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 392 L 0031: Padomes 1992. gada 28. aprīļa Direktīvu 92/31/EEK (OV L 126, 12.5.1992., 11. lpp.),

— 393 L 0068: Padomes 1993. gada 22. jūlija Direktīvu 93/68/EEK (OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.)."

.

4. 7. punktu (Padomes Direktīva 90/385/EEK) papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 393 L 0042: Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīvu 93/42/EEK (OV L 169, 12.7.1993., 1. lpp.).

— 393 L 0068: Padomes 1993. gada 22. jūlija Direktīvu 93/68/EEK (OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.)."

.

5. Aiz 21. punkta (C/311/87/3. lpp. 3) iekļauj šādus jaunus punktus:

"22. C/44/92/12. lpp.: Komisijas paziņojums sakarā ar "jaunās pieejas" direktīvu, Padomes 1989. gada 3. maija "elektromagnētiskās savietojamības" Direktīvas 89/336/EEK īstenošanu (OV C 44, 19.2.1992., 12. lpp.).

23. C/90/92/2. lpp.: Komisijas paziņojums sakarā ar Padomes 1989. gada 3. maija Direktīvas 89/336/EEK īstenošanu saistībā ar elektromagnētisko savietojamību (OV C 90, 10.4.1992., 2. lpp.).

24. C/210/92/1. lpp.: Komisijas paziņojums sakarā ar Padomes 1973. gada 19. februāra Direktīvu 73/23/EEK par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (OV C 210, 15.8.1992., 1. lpp.).

25. C/18/93/4. lpp.: Komisijas paziņojums sakarā ar Padomes 1973. gada 19. februāra Direktīvu 73/23/EEK par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (OV C 18, 23.1.1993., 4. lpp.)."

.

G. XII nodaļa. PĀRTIKAS PRODUKTI

1. Svītro 10. punkta (Padomes Direktīva 75/726/EEK) tekstu.

2. 13. punktā (Padomes Direktīva 76/895/EEK) pirms pielāgojuma iekļauj šādu ievilkumu:

"— 393 L 0058: Padomes 1993. gada 29. jūnija Direktīvu 93/58/EEK (OV L 211, 23.8.1993., 6. lpp.)."

.

3. 16. punktu (Padomes Direktīva 78/663/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 L 0004: Komisijas 1993. gada 10. februāra Direktīvu 92/4/EEK (OV L 55, 29.2.1992., 96. lpp.)."

.

4. 18. punktu (Padomes Direktīva 79/112/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 393 L 0102: Komisijas 1993. gada 16. novembra Direktīvu 93/102/EEK (OV L 291., 25.11.1993., 14. lpp.)."

.

5. 30. punktu (Padomes Direktīva 82/711/EEK) papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 393 L 0008: Padomes 1993. gada 15. marta Direktīvu 93/8/EEK (OV L 90, 14.4.1993., 22. lpp.)."

.

6. Svītro 31. punkta (Padomes Direktīva 83/229/EEK) tekstu.

7. 38. punktā (Padomes Direktīva 86/362/EEK) pirms pielāgojuma iekļauj šādu ievilkumu:

"— 393 L 0057: Padomes 1993. gada 29. jūnija Direktīvu 93/57/EEK (OV L 211, 23.8.1993., 1. lpp.)."

.

8. 39. punktu (Padomes Direktīva 86/363/EEK) pirms pielāgojuma papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 393 L 0057: Padomes 1993. gada 29. jūnija Direktīvu 93/57/EEK (OV L 211, 23.8.1993., 1. lpp.)."

.

9. 43. punktu (Padomes Direktīva 88/344/EEK) papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 392 L 0115: Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīvu 92/115/EEK (OV L 409, 31.12.1992., 31. lpp.)."

.

10. 49. punktu (Padomes Direktīva 89/396/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 L 0011: Padomes 1992. gada 3. marta Direktīvu 92/11/EEK (OV L 65, 11.3.1992., 32. lpp.)."

.

11. 52. punktu (Padomes Direktīva 90/128/EEK) papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 392 L 0039: Padomes 1992. gada 14. maija Direktīvu 92/39/EEK (OV L 168, 23.6.1992., 21. lpp.),

— 393 L 0009: Padomes 1993. gada 15. marta Direktīvu 93/9/EEK (OV L 90, 14.4.1993., 26. lpp.)."

.

12. 54. punktu (Padomes Direktīva 90/642/EEK) papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 393 L 0058: Padomes 1993. gada 29. jūnija Direktīvu 93/58/EEK (OV L 211, 23.8.1993., 6. lpp.)."

.

13. Aiz 54. punkta (Padomes Direktīva 90/642/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"54a. 391 L 0321: Komisijas 1991. gada 14. maija Direktīva par zīdaiņu pārtiku un piebarošanas pārtiku (OV L 175, 4.7.1991., 35. lpp.).

Neatkarīgi no direktīvas noteikumiem Austrija, Islande, Norvēģija, Somija un Zviedrija no 1995. gada 1. janvāra aizliegs pārdot produktus, kas neatbilst šīs direktīvas prasībām.

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) Direktīvas 7.1. panta pirmo daļu papildina ar šādiem ievilkumiem

- somu valodā:

"äidinmaidonkorvike" un "vierotusvalmiste"

- islandiešu valodā:

"ungbarnablanda" un "stoðblanda"

- norvēģu valodā:

"morsmelkerstatning" un "tilskuddsblanding"

- zviedru valodā:

"modersmjölksersättning" un "tillskottsnäring"

b) Direktīvas 7.1. panta otro daļu papildina ar šādiem ievilkumiem

- somu valodā:

"maitopohjainen äidinmaidonkorvike" un "maitopohjainen vierotusvalmiste"

- islandiešu valodā:

"ungbarnamjólk" un "mjólkurstoðblanda"

- norvēģu valodā:

"morsmelkerstatning basert utelukkende på melk" un "tilskuddsblanding basert utelukkende på melk"

- zviedru valodā:

"modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk" un "tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk".

54b. 391 R 2092: Padomes 1991. gada 24. jūnija Regula (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisko ražošanu un attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības un pārtikas produktiem (OV L 198, 22.7.1991., 1. lpp.), kas grozīta ar

- 392 R 0094: Komisijas 1992. gada 14. janvāra Regulu (EEK) Nr. 94/92 (OV L 11, 17.1.1992., 14. lpp.),

- 392 R 1535: Komisijas 1992. gada 15. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1535/92 (OV L 162, 16.6.1992., 15. lpp.),

- 392 R 2083: Padomes 1992. gada 14. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2083/92 (OV L 208, 24.7.1992., 15. lpp.),

- 393 R 2608: Komisijas 1993. gada 23. septembra Regulu (EEK) Nr. 2608/93 (OV L 239, 24.9.1993., 10. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

Regulas 2. pantu groza šādi:

a) pievieno šādus ievilkumus

"— somu valodā: | luonnonmukainen |

— islandiešu valodā: | lífrænt |

— norvēģu valodā: | økologisk |

— zviedru valodā: | ekologisk" |

b) svītro vārdus "— vācu valodā: ökologisch";

c) pievieno šādus ievilkumus

"— vācu valodā: | ökologisch |

— Austrijā: | biologisch" |

54c. 392 L 0001: Komisijas 1992. gada 13. janvāra Direktīva 92/1/EEK par temperatūras mērījumiem transportlīdzekļos, noliktavās un uzglabāšanas telpās ātri sasaldētiem pārtikas produktiem, kas paredzēti lietošanai cilvēku uzturā (OV L 34, 11.2.1992., 28. lpp.).

EBTA valstis ne vēlāk kā 1994. gada 1. septembrī nodrošina atbilstību direktīvas noteikumiem. Līgumam stājoties spēkā, tās tomēr neliedz brīvu apgrozību produktiem, kas atbilst direktīvas prasībām.

54d. 392 L 0002: Komisijas 1992. gada 13. janvāra Direktīva 92/2/EEK, kurā norādīta paraugu ņemšanas kārtība un analīzes metodes, kas jāizmanto Kopienā, oficiāli pārbaudot temperatūru ātrsaldētai pārtikai, kura paredzēta lietošanai uzturā (OV L 34, 11.2.1992., 30. lpp.).

EBTA valstis ne vēlāk kā 1994. gada 1. septembrī nodrošina atbilstību direktīvas noteikumiem. Līgumam stājoties spēkā, tās tomēr neliedz brīvu apgrozību produktiem, kas atbilst direktīvas prasībām.

54e. 393 R 0207: Komisijas 1993. gada 29. janvāra Regula (EEK) Nr. 207/93, ar ko nosaka saturu VI pielikumam, kas pievienots Padomes Regulai (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisko ražošanu un attiecīgajām lauksaimniecības un pārtikas produktu norādēm, un kurā izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi 5. panta 4. punkta īstenošanai (OV L 25, 2.2.1993., 5. lpp.).

54f. 393 R 0315: Padomes 1993. gada 8. februāra Regula (EEK) Nr. 315/93, kurā norādītas procedūras pārtikas piesārņotāju noteikšanai Kopienā (OV L 37, 13.2.1993., 1. lpp.).

54g. 393 L 0005: Padomes 1993. gada 25. februāra Direktīva 93/5/EEK par dalībvalstu palīdzību Komisijai un to savstarpējo sadarbību zinātnes pētījumos pārtikas jautājumos (OV L 52, 4.3.1993., 18. lpp.).

54h. 393 L 0010: Komisijas 1993. gada 15. marta Direktīva 93/10/EEK par reģenerētas celulozes plēves materiāliem un izstrādājumiem, kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem (OV L 93, 17.4.1993., 27. lpp.), kas grozīta ar

- 393 L 0111: Komisijas 1993. gada 10. decembra Direktīvu 93/111/EEK (OV L 310, 14.12.1993., 41. lpp.).

54i. 393 L 0011: Komisijas 1993. gada 15. marta Direktīva 93/11/EEK par N-nitrozamīnu un N-nitrozējamo savienojumu izdalīšanos no elastomēriem vai gumijas knupīšiem (OV L 93, 17.4.1993., 37. lpp.).

54j. 393 L 0043: Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/43/EEK par pārtikas produktu higiēnu (OV L 175, 19.7.1993., 1. lpp.).

54k. 393 L 0045: Komisijas 1993. gada 17. jūnija Direktīva 93/45/EEK par nektāra ražošanu, nepievienojot cukuru vai medu (OV L 159, 1.7.1993., 133. lpp.).

54l. 393 R 1593: Komisijas 1993. gada 24. jūnija Regula (EEK) Nr. 1593/93, ar kuru groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3713/92, ar ko, attiecībā uz importu no dažām ārpuskopienas valstīm, atliek 11. panta 1. punkta piemērošanu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisko ražošanu un attiecīgajām lauksaimniecības un pārtikas produktu norādēm (OV L 153, 25.6.1993., 15. lpp.).

54m. 393 L 0077: Padomes 1993. gada 21. septembra Direktīva 93/77/EEK par augļu sulām un tamlīdzīgiem produktiem (OV L 244, 30.9.1993., 23. lpp.).

54n. 393 L 0099: Padomes 1993. gada 29. oktobra Direktīva 93/99/EEK par papildu pasākumiem saistībā ar oficiālajām pārtikas produktu pārbaudēm (OV L 290, 24.11.1993., 14. lpp.)."

.

14. Aiz 57. punkta (C/271/89/3. lpp.) iekļauj šādus jaunus punktus:

"58. C/270/91/2. lpp.: Komisijas skaidrojums par pārtikas produktu tirdzniecības nosaukumiem (OV C 270, 15.10.1991., 2. lpp.).

59. C/345/93/3. lpp.: Komisijas paziņojums par valodu lietošanu pārtikas produktu tirdzniecībā, ņemot vērā spriedumu Pētersa (Peeters) lietā (OV C 345, 23.12.1993., 3. lpp.)."

.

H. XIII nodaļa. MEDIKAMENTI

1. 1. punktu (Padomes Direktīva 65/65/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 L 0073: Padomes 1992. gada 22. septembra Direktīvu 92/73/EEK (OV L 297, 13.10.1992., 8. lpp.)."

.

2. 2. punktu (Padomes Direktīva 75/318/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 391 L 0507: Komisijas 1991. gada 19. jūlija Direktīvu 91/507/EEK (OV L 270, 26.9.1991., 32. lpp.)."

.

3. 3. punktu (Padomes Direktīva 75/319/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 L 0073: Padomes 1992. gada 22. septembra Direktīvu 92/73/EEK (OV L 297, 13.10.1992., 8. lpp.)."

.

4. 5. punktu (Padomes Direktīva 81/851/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 L 0074: Padomes 1992. gada 22. septembra Direktīvu 92/74/EEK (OV L 297, 13.10.1992., 12. lpp.)."

.

5. 6. punktu (Padomes Direktīva 81/852/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 L 0018: Komisijas 1992. gada 20. marta Direktīvu 92/18/EEK (OV L 97, 10.4.1992., 1. lpp.)."

.

6. 14. punktu (Padomes Regula (EEK) Nr. 2377/90) papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 392 R 0675: Komisijas 1992. gada 18. marta Regulu (EEK) Nr. 675/92 (OV L 73, 19.3.1992., 8. lpp.),

— 392 R 0762: Komisijas 1992. gada 27. marta Regulu (EEK) Nr. 762/92 (OV L 83, 28.3.1992., 14. lpp.),

— 392 R 3093: Komisijas 1992. gada 27. oktobra Regulu (EEK) Nr. 3093/92 (OV L 311, 28.10.1992., 18. lpp.),

— 393 R 0895: Komisijas 1993. gada 16. aprīļa Regulu (EEK) Nr. 895/93 (OV L 93, 17.4.1993., 10. lpp.),

— 393 R 2901: Padomes 1993. gada 18. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2901/93 (OV L 264, 23.10.1993., 1. lpp.),

— 393 R 3425: Komisijas 1993. gada 14. decembra Regulu (EEK) Nr. 3425/93 (OV L 312, 15.12.1993., 12. lpp.),

— 393 R 3426: Komisijas 1993. gada 14. decembra Regulu (EEK) Nr. 3426/93 (OV L 312, 15.12.1993., 15. lpp.).

Austrija līdz 1995. gada 1. janvārim drīkst paturēt spēkā savus tiesību aktus attiecībā uz spiramicīnu un līdz 1995. gada 1. jūlijam — attiecībā uz furazolidonu."

.

7. Pēc 15. punkta (Komisijas Direktīva 91/356/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"15a. 391 L 0412: Komisijas 1991. gada 23. jūlija Direktīva 91/412/EEK, kurā izklāstīti labas ražošanas prakses principi un pamatnostādnes attiecībā uz veterinārajām zālēm (OV L 228, 17.8.1991., 70. lpp.).

15b. 392 L 0025: Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/25/EEK par cilvēkiem paredzēto medikamentu vairumtirdzniecību (OV L 113, 30.4.1992., 1. lpp.).

Norvēģija līdz 1995. gada 1. janvārim nodrošina atbilstību direktīvas noteikumiem. Šis pārejas laiks tomēr neskar Norvēģijas saistības, kas izriet no līguma 16. panta noteikumiem.

15c. 392 L 0026: Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/26/EEK par cilvēkiem paredzēto zāļu klasifikāciju (OV L 113, 30.4.1992., 5. lpp.).

15d. 392 L 0027: Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/27/EEK par cilvēkiem paredzēto zāļu marķēšanu un lietošanas pamācībām (OV L 113, 30.4.1992., 8. lpp.).

15e. 392 L 0028: Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/28/EEK par cilvēkiem paredzēto zāļu reklāmu (OV L 113, 30.4.1992., 13. lpp.).

15f. 392 L 0109: Padomes 1992. gada 14. decembra Direktīva 92/109/EEK par tādu vielu ražošanu un laišanu tirgū, kuras izmanto nelegālai narkotisko un psihotropo vielu ražošanai (OV L 370, 19.12.1992., 76. lpp.), kas grozīta ar

- 393 L 0046: Komisijas 1993. gada 22. jūnija Direktīvu 93/46/EEK (OV L 159, 1.7.1993., 134. lpp.)."

.

I. XIV nodaļa. MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻI

1. 1. punktu (Padomes Direktīva 76/116/EEK) pirms pielāgojumiem papildina ar šādu ievilkumu:

"— 393 L 0069: Komisijas 1993. gada 23. jūlija Direktīvu 93/69/EEK (OV L 185, 28.7.1993., 30. lpp.)."

.

2. 2. punktu (Komisijas Direktīva 77/535/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 393 L 0001: Komisijas 1993. gada 21. janvāra Direktīvu 93/1/EEK (OV L 113, 7.5.1993., 17. lpp.)."

.

J. XV nodaļa. BĪSTAMAS VIELAS

1. 1. punktu (Padomes Direktīva 67/548/EEK) pirms pielāgojumiem papildina ar šādiem ievilkumiem:

"— 391 L 0410: Komisijas 1991. gada 22. jūlija Direktīvu 91/410/EEK (OV L 228, 17.8.1991., 67. lpp.),

— 391 L 0632: Komisijas 1991. gada 28. oktobra Direktīvu 91/632/EEK (OV L 338, 10.12.1991., 23. lpp.),

— 392 L 0032: Padomes 1992. gada 30. aprīļa Direktīvu 92/32/EEK (OV L 154, 5.6.1992., 1. lpp.),

— 392 L 0037: Komisijas 1992. gada 30. aprīļa Direktīvu 92/37/EEK (OV L 154, 5.6.1992., 30. lpp.),

— 392 L 0069: Komisijas 1992. gada 31. jūlija Direktīvu 92/69/EEK (OV L 383, 29.12.1992., 113. lpp.),

— 393 L 0021: Komisijas 1993. gada 27. aprīļa Direktīvu 93/21/EEK (OV L 110, 4.5.1993., 20. lpp.),

— 393 L 0072: Komisijas 1993. gada 1. septembra Direktīvu 93/72/EEK (OV L 258, 16.10.1993., 29. lpp.),

— 393 L 0090: Komisijas 1993. gada 29. oktobra Direktīvu 93/90/EEK (OV L 277, 10.11.1993., 33. lpp.),

— 393 L 0101: Komisijas 1993. gada 11. novembra Direktīvu 93/101/EEK (OV L 13, 15.1.1994., 1. lpp.),

— 393 L 0105: Komisijas 1993. gada 25. novembra Direktīvu 93/105/EK (OV L 294, 30.11.1993., 21. lpp.)."

.

2. 4. punktu (Padomes Direktīva 76/769/EEK) pirms pielāgojuma papildina ar šādu ievilkumu:

"— 393 L 0659: Komisijas 1991. gada 3. decembra Direktīvu 91/659/EEK (OV L 363, 31.12.1991., 36. lpp.)."

.

3. 6. punktu (Padomes Direktīva 79/117/EEK) pirms pielāgojuma papildina ar šādu ievilkumu:

"— 390 L 0335: Komisijas 1990. gada 7. jūnija Direktīvu 90/335/EEK (OV L 162, 28.6.1990., 37. lpp.)."

.

4. 10. punktu (Padomes Direktīva 88/379/EEK) pirms pielāgojumiem papildina ar šādiem ievilkumiem:

"— 393 L 0018: Komisijas 1993. gada 5. aprīļa Direktīvu 93/18/EEK (OV L 104, 29.4.1993., 46. lpp.),

— 393 L 0112: Komisijas 1993. gada 10. decembra Direktīvu 93/112/EEK (OV L 314, 16.12.1993., 38. lpp.)."

.

5. 11. punktu (Padomes Direktīva 91/157/EEK) pirms pielāgojuma papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 393 L 0086: Komisijas 1993. gada 4. oktobra Direktīvu 93/86/EEK (OV L 264, 23.10.1993., 51. lpp.)."

.

6. 12. punktu (Padomes Regula (EEK) Nr. 594/91) pirms pielāgojuma papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 392 R 3952: Padomes 1992. gada 30. decembra Regulu (EEK) Nr. 3952/92 (OV L 405, 31.12.1993., 41. lpp.)."

.

7. Aiz 12. punkta (Padomes Regula (EEK) Nr. 594/91) iekļauj šādus jaunus punktus:

"12a. 391 L 0414: Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.), kas grozīta ar

- 393 L 0071: Komisijas 1993. gada 27. jūlija Direktīvu 93/71/EEK (OV L 221, 31.8.1993., 27. lpp.).

EBTA valstīm atļauts ierobežot piekļūšanu savam tirgum saskaņā ar tiesību aktiem, kas pastāv dienā, kad stājas spēka EEZ Apvienotās komitejas lēmums iekļaut šo direktīvu EEZ līgumā. Uz jauniem EK noteikumiem attiecas procedūras, kas noteiktas līguma 97. līdz 104. pantā.

12b. 391 L 0442: Komisijas 1991. gada 23. jūlija Direktīva 91/442/EEK par bīstamiem preparātiem, kuru iepakojumam jābūt aprīkotam ar bērniem nepieejamu aizdari (OV L 238, 27.8.1991., 25. lpp.).

12c. 392 R 2455: Padomes 1992. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2455/92 par dažu bīstamu ķimikāliju izvešanu un ievešanu (OV L 251, 29.8.1992., 13. lpp.).

12d. 393 L 0067: Komisijas 1993. gada 20. jūlija Direktīva 93/67/EEK, kurā izklāstīti riska novērtēšanas principi, ko izmanto nosakot kaitējumu cilvēkiem un videi, kas rodas tādu vielu ietekmē, kuras izziņotas saskaņā ar Padomes Direktīvu 67/548/EEK (OV L 227, 8.9.1993., 9. lpp.).

Līgumslēdzējas puses vienojas par to, ka Kopienas tiesību aktu noteikumi par bīstamām vielām un preparātiem jāsāk piemērot no 1995. gada 1. janvāra. Somija panāk atbilstību šo tiesību aktu noteikumiem, stājoties spēkā Padomes Direktīvas 67/548/EEK septītajam grozījumam. Sadarbība, kas jāuzsāk pēc šā līguma parakstīšanas, lai risinātu atlikušās problēmas, paredz 1994. gadā veikt stāvokļa analīzi, pievēršoties jautājumiem, kurus nereglamentē Kopienas tiesību akti. Ja EBTA valsts secina, ka tai būs vajadzīga atkāpe no Kopienas tiesību aktiem, kas skar klasifikāciju un marķēšanu, tie netiks attiecināti uz šo valsti, ja Apvienotā komiteja nepiekrīt citam risinājumam.

Attiecībā uz informācijas apmaiņu ievēro šeit izklāstītos nosacījumus.

i) EBTA valstis, kurās panākta atbilstība Kopienas tiesību kopumam par bīstamām vielām un preparātiem, tāpat kā Kopienas valstis nodrošina, ka

- informācijas apmaiņā saskaņā ar direktīvas noteikumiem piedalās tikai tās EBTA valstis, kuras pārņēmušas attiecīgo tiesību kopumu, ja informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu, pamatojoties uz Kopienas rūpniecisko un komercnoslēpumu neizpaušanu;

- konfidenciālai informācijai EBTA valstīs tiks piešķirta tāda pati aizsardzības pakāpe, kāda tai ir Kopienā;

ii) visas EBTA valstis piedalās informācijas apmaiņā, kas attiecas uz visiem pārējiem direktīvā paredzētajiem jautājumiem."

.

8. Aiz 15. punkta (C/146/90/4. lpp.) iekļauj šādus jaunus punktus:

"16. C/1/93/3. lpp.: Eiropas Ķīmijas birojs. Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam (OV C 1, 5.1.1993., 3. lpp.).

17. C/130/93/1. lpp.: Paziņojums — trešā ELINCS publikācija (OV C 130, 10.5.1993., 1. lpp.).

18. C/130/93/2. lpp.: Komisijas paziņojums, ievērojot 2. pantu Komisijas 1984. gada 21. decembra Lēmumā 85/71/EEK par ķīmisko vielu sarakstu, kurā iekļautas vielas, kas izziņotas saskaņā ar Padomes Direktīvu 67/548/EEK par tādu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu, kuri skar bīstamu vielu klasifikāciju, iepakojumu un marķēšanu (OV C 130, 10.5.1993., 2. lpp.)."

.

K. XVI nodaļa. KOSMĒTISKIE LĪDZEKĻI

1. 1. punktu (Padomes Direktīva 76/768/EEK) papildina ar šādiem ievilkumiem:

"— 392 L 0008: četrpadsmito Komisijas 1992. gada 18. februāra Direktīvu 92/8/EEK (OV L 70, 17.3.1992., 23. lpp.),

— 392 L 0086: piecpadsmito Komisijas 1991. gada 21. oktobra Direktīvu 92/86/EEK (OV L 325, 11.11.1992., 18. lpp.),

— 393 L 0035: Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīvu 93/35/EEK (OV L 151, 23.6.1993., 32. lpp.),

— 393 L 0047: sešpadsmito Komisijas 1993. gada 22. jūnija Direktīvu 93/47/EEK (OV L 203, 13.8.1993., 24. lpp.).".

2. Aiz 5. punkta (ceturtā Komisijas Direktīva 85/490/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"6. 393 L 0073: Piektā Komisijas 1993. gada 9. septembra Direktīva 93/73/EEK par analīzes metodēm, kas vajadzīgas, lai pārbaudītu kosmētikas līdzekļu sastāvu (OV L 231, 14.9.1993., 34. lpp.)."

.

L. XVII nodaļa. VIDES AIZSARDZĪBA

1. Aiz 5. punkta (Padomes Direktīva 89/629/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"6. 393 L 0012: Padomes 1993. gada 23. marta Direktīva 93/12/EEK par dažu šķidro kurināmo sēra saturu (OV L 74, 27.3.1993., 81. lpp.).

Kas attiecas uz sēra saturu dīzeļdegvielā,

- Austrija un Somija drīkst paturēt spēkā savus tiesību aktus līdz 1996. gada 1. oktobrim;

- Islande drīkst paturēt spēkā savus tiesību aktus līdz 1999. gada 1. oktobrim. Līgumslēdzējas puses līdz pārejas laika beigām pārskata radušos stāvokli.

Attiecībā uz sēra saturu gāzveida degvielā, kas nav dīzeļdegviela vai ko izmanto citiem mērķiem, izņemot aviācijas degvielu, Austrija un Somija drīkst paturēt spēkā savus tiesību aktus līdz 1999. gada 1. oktobrim. Uz jauniem EK noteikumiem tomēr attiecas līguma 97. līdz 104. pantā noteiktās procedūras."

.

M. XVIII nodaļa. INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS, TELEKOMUNIKĀCIJAS UN DATU APSTRĀDE

1. 4. punktu (Padomes Direktīva 91/263/EEK) papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 393 L 0068: Padomes 1993. gada 22. jūlija Direktīvu 93/68/EEK (OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.),

— 393 L 0097: Padomes 1993. gada 29. oktobra Direktīvu 93/97/EEK (OV L 290, 24.11.1993., 1. lpp.)."

.

2. Aiz 4. punkta (Padomes Direktīva 91/263/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"5. 394 D 0011: Komisijas 1993. gada 21. decembra Lēmums 94/11/EK par kopīgiem tehniskajiem noteikumiem, kas reglamentē vispārējās pieslēgumprasības attiecībā uz publiskajiem viseiropas sauszemes šūnu mobilajiem ciparsignālu sakariem (OV L 8, 12.1.1994., 20. lpp.).

6. 394 D 0012: Komisijas 1993. gada 21. decembra Lēmums 94/12/EK par kopīgiem tehniskajiem noteikumiem, kas reglamentē telefonijas nodrošināšanas prasības attiecībā uz publiskajiem viseiropas sauszemes šūnu mobilajiem ciparsignālu sakariem (OV L 8, 12.1.1994., 23. lpp.)."

.

N. XIX nodaļa. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI PAR TEHNISKIEM ŠĶĒRŠĻIEM TIRDZNIECĪBAI

1. 1. punktu (Padomes Direktīva 83/189/EEK) pirms pielāgojumiem papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 D 0400: Komisijas 1992. gada 15. jūlija Lēmumu 92/400/EEK (OV L 221, 6.8.1992., 55. lpp.)."

.

2. 2. punkta (Padomes Lēmums 89/45/EEK) svītrojums ir spēkā no 1994. gada 29. jūnija.

3. Svītro 3. punkta (Padomes Direktīva 90/683/EEK) tekstu.

4. Iekļauj šādu jaunu 3.a līdz 3.d punktu:

"3a. 392 L 0059: Padomes 1992. gada 29. jūnija Direktīva 92/59/EEK par preču vispārējo drošumu (OV L 228, 11.8.1992., 24. lpp.).

3b. 393 R 0339: Padomes 1993. gada 8. februāra Regula (EEK) Nr. 339/93 par to, kā pārbaudīt preču atbilstību drošības noteikumiem, ja tās ievestas no trešām valstīm (OV L 40, 17.2.1993., 1. lpp.), kas grozīta ar

- 393 D 0583: Komisijas 1993. gada 28. jūlija Lēmumu 93/583/EEK (OV L 279, 12.11.1993., 39. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) Regulas 6.1. pantu papildina ar šādiem ievilkumiem:

- "Vaarallinen tuote — ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen — asetus (ETY) N:o 339/93" (somu valodā)

- "Hættuleg vara — afhending til frjálsrar dreifingar ekki leyfð — reglugerð (EB) nr. 339/93" (islandiešu valodā)

- "Farlig produkt — overgang til fri omsetning ikke tillatt — forordning (EØF) nr. 339/93" (norvēģu valodā)

- "Farlig produkt — får inte börja omsättas fritt — förordning (EEG) nr. 339/93" (zviedru valodā)

b) Regulas 6.2. pantu papildina ar šādiem ievilkumiem:

- "Tuote ei vaatimusten mukainen — ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen — asetus (ETY) N:o 339/93" (somu valodā)

- "Vara ekki í samræmi — afhending til frjálsrar dreifingar ekki leyfð — reglugerð (EB) nr. 339/93" (islandiešu valodā)

- "Ikke samsvarende produkt — overgang til fri omsetning ikke tillatt — forordning (EØF) nr. 339/93" (norvēģu valodā)

- "Icke överensstämmande produkt — får inte börja omsättas fritt — förordning (EEG) nr. 339/93" (zviedru valodā)

3c. 393 L 0068: Padomes 1993. gada 22. jūlija Direktīva 93/68/EEK, ar ko groza Direktīvu 87/404/EEK (vienkāršās spiedtvertnes), 88/378/EEK (rotaļlietu drošums), 89/106/EEK (celtniecības materiāli), 89/336/EEK (elektromagnētiskā savietojamība), 89/392/EEK (mehānismi), 89/686/EEK (individuālie aizsarglīdzekļi), 90/384/EEK (mehāniskie svari), 90/385/EEK (aktīvas implantējamās ierīces), 90/396/EEK (ierīces, kurās izmanto gāzveida kurināmo), 91/263/EEK (telekomunikācijas galaiekārtas), 92/42/EEK (jauni ūdens sildītāji, ko kurina ar šķidro vai gāzveida kurināmo) un 73/23/EEK (elektroiekārtas, kas lietojamas noteiktās sprieguma robežās) (OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.).

3d. 393 D 0465: Padomes 1993. gada 22. jūlija Lēmums 93/465/EEK par moduļiem dažādiem atbilstības novērtēšanas procedūras posmiem un par CEatbilstības marķējuma lietošanas un nodrošināšanas noteikumiem, kas izmantojami tehniskās saskaņošanas direktīvās (OV L 220, 30.8.1993., 23. lpp.)."

.

5. Aiz 9. punkta (Komisijas Zaļā grāmata 590 DC 0456) iekļauj šādus jaunus punktus:

"10. 392 Y 0709(01): Padomes 1992. gada 18. jūnija rezolūcija par Eiropas standartizācijas nozīmi Eiropas ekonomikā (OV C 173, 9.7.1992., 1. lpp.).

11. 392 X 0579: Komisijas 1992. gada 27. novembra Ieteikums 92/579/EEK, kas ietver aicinājumu dalībvalstīm izveidot vajadzīgo infrastruktūru bīstamu ražojumu noteikšanai uz ārējām robežām (OV L 374, 22.12.1992., 66. lpp.)."

.

O. XXI nodaļa. CELTNIECĪBAS MATERIĀLI

1. 1. punktu (Padomes Direktīva 89/106/EEK) pirms pielāgojuma papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 393 L 0068: Padomes 1993. gada 22. jūlija Direktīvu 93/68/EEK (OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.)."

.

P. XXII nodaļa. INDIVIDUĀLIE AIZSARGLĪDZEKĻI

1. 1. punktu (Padomes Direktīva 89/686/EEK) papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 393 L 0068: Padomes 1993. gada 22. jūlija Direktīvu 93/68/EEK (OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.),

— 393 L 0095: Padomes 1993. gada 29. oktobra Direktīvu 93/95/EEK (OV L 276, 9.11.1993., 11. lpp.)."

.

2. 1. punktā (Padomes Direktīva 89/686/EEK) iekļauj šādu jaunu virsrakstu un jaunus punktus:

"TIESĪBU AKTI, KAS JĀŅEM VĒRĀ LĪGUMSLĒDZĒJĀM PUSĒM

Līgumslēdzējas puses ņem vērā šeit norādīto tiesību aktu saturu.

2. C/44/92/13. lpp.: Komisijas paziņojums sakarā ar "jaunās pieejas" direktīvu un Padomes 1989. gada 21. decembra "individuālo aizsarglīdzekļu" Direktīvas 89/686/EEK īstenošanu (OV C 44, 19.2.1992., 13. lpp.).

3. C/240/92/6. lpp.: Komisijas paziņojums sakarā ar Padomes Direktīvas 89/686/EEK īstenošanu saistībā ar individuālajiem aizsarglīdzekļiem (OV C 240, 19.9.1992., 6. lpp.).

4. C/345/93/8. lpp.: Komisijas paziņojums sakarā ar Padomes 1989. gada 21. decembra Direktīvas 89/686/EEK īstenošanu saistībā ar individuālajiem aizsarglīdzekļiem, kas grozīta ar Padomes Direktīvu 93/68/EEK un 93/95/EEK (OV C 345, 23.12.1993., 8. lpp.)."

.

Q. XXIII nodaļa. ROTAĻLIETAS

1. 1. punktu (Padomes Direktīva 88/378/EEK) pirms pielāgojuma papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 393 L 0068: Padomes 1993. gada 22. jūlija Direktīvu 93/68/EEK (OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.)."

.

2. 1. punktā (Padomes Direktīva 88/378/EEK) iekļauj šādu jaunu virsrakstu un jaunus punktus:

"TIESĪBU AKTI, KAS JĀŅEM VĒRĀ LĪGUMSLĒDZĒJĀM PUSĒM

Līgumslēdzējas puses ņem vērā šeit norādīto tiesību aktu saturu.

2. C/87/93/3. lpp.: Komisijas paziņojums, ievērojot 9. panta 2. punktu Padomes Direktīvā 88/378/EEK par sarakstu, kurā uzskaitītas dalībvalstu apstiprinātās organizācijas, kas atbild par minētās direktīvas 8. panta 2. punktā un 10. pantā noteiktās EK tipa pārbaudes veikšanu (OV C 87, 27.3.1993., 3. lpp.).

3. C/155/89/2. lpp.: Komisijas paziņojums sakarā ar Padomes 3. maija Direktīvu 88/378/EEK par dalibvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rotaļlietu drošumu (OV C 155, 23.6.1989., 2. lpp.)."

.

R. XXIV nodaļa. MEHĀNISMI

1. 1. punktu (Padomes Direktīva 89/392/EEK) pirms pielāgojuma papildina ar šādiem ievilkumiem:

"— 393 L 0044: Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīvu 93/44/EEK (OV L 175, 19.7.1993., 12. lpp.),

— 393 L 0068: Padomes 1993. gada 22. jūlija Direktīvu 93/68/EEK (OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.)."

.

2. 1. punktā (Padomes Direktīva 89/392/EEK) iekļauj šādu jaunu virsrakstu un jaunus punktus:

"TIESĪBU AKTI, KAS JĀŅEM VĒRĀ LĪGUMSLĒDZĒJĀM PUSĒM

Līgumslēdzējas puses ņem vērā šeit norādīto tiesību aktu saturu.

2. C/157/92/4. lpp.: Komisijas paziņojums sakarā ar Padomes 1989. gada 14. jūnija Direktīvas 89/392/EEK īstenošanu attiecībā uz mehānismiem, kas grozīta ar Padomes Direktīvu 91/368/EEK (OV C 157, 24.6.1992., 4. lpp.).

3. C/229/93/3. lpp.: Komisijas paziņojums sakarā ar Padomes 1989. gada 14. jūnija Direktīvas 89/392/EEK īstenošanu attiecībā uz mehānismiem, kas grozīta ar Direktīvu 91/368/EEK (OV C 229, 25.8.1993., 3. lpp.)."

.

S. XXV nodaļa. TABAKA

1. 1. punktu (Padomes Direktīva 89/622/EEK) papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 392 L 0041: Padomes 1992. gada 15. maija Direktīvu 92/41/EEK (OV L 158, 11.6.1992., 30. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) Ar Direktīvu 92/41/EEK grozītās Direktīvas 89/622/EEK 8. pantā noteiktais aizliegums neattiecas uz gadījumiem, kad Islandes, Norvēģijas un Zviedrijas tirgū laiž ražojumu, kas definēts Direktīvas 89/622/EEK 2.4. pantā, kura grozīta ar Direktīvu 92/41/EEK. Šī atkāpe tomer neskar aizliegumu pārdot "snus", kas pēc izskata atgādina pārtikas produktus. Islande, Norvēģija un Zviedrija turklāt aizliedz izvest ražojumu, kas definēts Direktīvas 89/622/EEK 2.4. pantā, kura grozīta ar Direktīvu 92/41/EEK, uz visām pārējām valstīm, kas noslēgušas šo līgumu.

b) Produkciju, kas pastāv 1994. gada 1. janvārī, bet neatbilst Direktīvas 89/622/EEK prasībām, kura grozīta ar Direktīvu 92/41/EEK, Austrijā drīkst tirgot līdz 1994. gada 30. jūnijam."

.

T. XXVII nodaļa. STIPRIE ALKOHOLISKIE DZĒRIENI

1. 1. punktu (Padomes Regula (EEK) Nr. 1576/89) pirms pielāgojumiem papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 392 R 3280: Padomes 1992. gada 9. novembra Regulu (EEK) Nr. 3280/92 (OV L 327, 13.11.1992., 3. lpp.)."

.

2. 2. punktu (Komisijas Regula (EEK) Nr. 1014/90) pirms pielāgojuma papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 R 3458: Komisijas 1992. gada 30. novembra Regulu (EEK) Nr. 3458/92 (OV L 350, 1.12.1992., 59. lpp.)."

.

3. 3. punktu (Padomes Regula (EEK) Nr. 1601/91) pirms pielāgojumiem papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 392 R 3279: Padomes 1992. gada 9. novembra Regulu (EEK) Nr. 3279/92 (OV L 327, 13.11.1992., 1. lpp.)."

.

4. Aiz 3. punkta (Padomes Regula (EEK) Nr. 1601/91) iekļauj šādus jaunus punktus:

"4. 391 R 3664: Komisijas 1991. gada 16. decembra Regula (EEK) Nr. 3664/91, kurā noteikti pārejas posma pasākumi attiecībā uz aromatizētiem vīniem, tos saturošiem dzērieniem un aromatizētiem vīna produktu kokteiļiem (OV L 348, 17.12.1991., 53. lpp.), kas grozīta ar

- 392 R 0351: Komisijas 1992. gada 13. februāra Regulu (EEK) Nr. 351/92 (OV L 37, 14.2.1992., 9. lpp.),

- 392 R 1914: Komisijas 1992. gada 10. jūlija Regulu (EEK) Nr. 1914/92 (OV L 192, 11.7.1992., 39. lpp.),

- 392 R 3568: Komisijas 1992. gada 10. decembra Regulu (EEK) Nr. 3568/92 (OV L 362, 11.12.1992., 47. lpp.),

- 393 R 1791: Komisijas 1993. gada 30. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1791/93 (OV L 163, 6.7.1993., 20. lpp.).

5. 392 R 1238: Komisijas 1992. gada 8. maija Regula (EEK) Nr. 1238/92, ar ko nosaka metodes, kuras izmanto neitrāla spirta analīzei Kopienas vīnu nozarē (OV L 130, 15.5.1992., 13. lpp.).

6. 392 R 2009: Komisijas 1992. gada 20. jūlija Regula (EEK) Nr. 2009/92, ar ko nosaka metodes lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta analīzei Kopienā, kuru izmanto stipro alkoholisko dzērienu, aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus saturošo dzērienu un aromatizētu vīna produktu kokteiļu izgatavošanai (OV L 203, 21.7.1992., 10. lpp.)."

.

U. Pievieno šādu jaunu nodaļu:

"XXVIII. KULTŪRAS PRIEKŠMETI

PIEMINĒTIE TIESĪBU AKTI

1. 393 L 0007: Padomes 1993. gada 15. marta Direktīva 93/7/EEK par tādu kultūras priekšmetu atgūšanu, kas nelikumīgi izvesti no dalībvalsts teritorijas (OV L 74, 27.3.1993., 74. lpp.).

Islande, Norvēģija, Somija un Zviedrija līdz 1995. gada 1. janvārim panāk atbilstību direktīvas noteikumiem.

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

Direktīvas 13. pantā norādi "1993. gada 1. janvārī vai vēlāk" attiecībā uz Islandi, Norvēģiju, Somiju un Zviedriju aistāj ar norādi "1995. gada 1. janvārī vai vēlāk".

XXIX. SPRĀGSTVIELAS NEMILITĀRIEM MĒRĶIEM

PIEMINĒTIE TIESĪBU AKTI

1. 393 L 0015: Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīva 93/15/EEK par noteikumu saskaņošanu attiecībā uz sprāgstvielu laišanu tirgū civilām vajadzībām un to uzraudzību (OV L 121, 15.5.1993., 20. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

Attiecībā uz pārsūtīšanas kontroli direktīvas 9. panta 2. punkts paredz, ka EBTA valstis var nediskriminējošā veidā veikt robežkontroli saskaņā ar savām tiesību normām.

XXX. MEDICĪNAS IERĪCES

PIEMINĒTIE TIESĪBU AKTI

1. 393 L 0042: Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm (OV L 169, 12.7.1993., 1. lpp.)."

.

--------------------------------------------------

4. PIELIKUMS

EEZ Apvienotās komitejas Lēmuma Nr. 7/94

EEZ līguma IV PIELIKUMĀ ("ENERĢĒTIKA") izdara tālāk norādītos grozījumus.

1. Aiz 3. punkta (Padomes Direktīva 76/491/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"3a. 377 D 0190: Komisijas 1977. gada 26. janvāra Lēmums 77/190/EEK, ar ko ievieš Direktīvu 76/491/EEK par Kopienas procedūrām, kas jāievēro, lai saņemtu informāciju un konsultācijas par jēlnaftas un naftas produktu cenām Kopienā (OV L 61, 5.3.1977., 34. lpp.), kas grozīts ar

- 381 D 0883: Komisijas 1981. gada 14. oktobra Lēmumu 81/883/EEK (OV L 324, 12.11.1981., 19. lpp.).

Islande, Norvēģija, Somija un Zviedrija līdz 1995. gada 1. janvārim panāk atbilstību lēmuma noteikumiem.

Lēmuma noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

Lēmuma A, B un C papildinājumā iekļauj 1., 2. un 3. tabulu, kas norādītas šā pielikuma 3. papildinājumā."

.

2. Aiz 9. punkta (Padomes Direktīva 91/296/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"10. 392 L 0042: Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/42/EEK par efektivitātes prasībām jauniem ūdens sildītājiem, ko kurina ar šķidro vai gāzveida kurināmo (OV L 167, 22.6.1992., 17. lpp.), kas grozīta ar: [1]

- 393 L 0068: Padomes 1993. gada 22. jūlija Direktīvu 93/68/EEK (OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.).

11. 392 L 0075: Padomes 1992. gada 22. septembra Direktīva 92/75/EEK par mājsaimniecības preču enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu marķējumā un standartinformācijā par ražojumu (OV L 297, 13.10.1992., 6. lpp.) [2]."

3. 1. papildinājumā iekļauj šādus objektus, kas atrodas Austrijā:

"Tiroler Wasserkraftwerke AG | Augstsprieguma energosadales tīkls |

Vorarlberger Kraftwerke AG | Augstsprieguma energosadales tīkls |

Vorarlberger Illwerke AG | Augstsprieguma energosadales tīkls" |

4. Norādi uz Somijas objektu "Imatran Voima Oy" 1. papildinājumā aizstāj ar norādi "Imatran Voima Oy/IVO Voimansiirto Oy".

5. Norādi uz Zviedrijas objektu "Statens Vattenfallsverk" 1. papildinājumā aizstāj ar norādi "Affärsverket svenska kraftnät".

6. Norādi uz Zviedrijas objektu "Swedegas AB" 2. papildinājumā aizstāj ar norādi "Vattenfall Naturgas AB".

7. Pievieno šādu 3 papildinājumu:

"

3. papildinājums

Tabulas, kas jāiekļauj Komisijas Lēmuma 77/190/EEK A, B un C papildinājumā.

1. tabula

iekļaušanai A papildinājumā

NAFTAS PRODUKTU NOSAUKUMI

| Austrijā | Somijā | Islandē | Norvēģijā | Zviedrijā |

I.Motordegviela

1 | Superbenzin 98 (Superplus) | Moottoribensiini 99 | Bensín 98 oktan | Høyoktanbensin 98 | Motorbensin 98 |

2 | Euro-Super 95 Normalbenzin 91 | Moottoribensiini 95 lyijytön | Bensín 95 oktan, blýlaust Bensín 92 oktan, blýlaust | Lavoktanbensin 95, blyfri | Motorbensin 95, blyfri |

3 | Dieselkraftstoff | Dieselöljy | Dísilolía | Autodiesel | Dieselolja |

II.Kurināmais mājokļu apkurei

4 | | Kevyt polttoöljy | Gasolía | Fyringsolje nr 1 | Lätt eldningsolja |

5 | Heizöl extra leicht | Kevyt polttoöljy suurkiinteistökäyttöön | Svartolía | | |

6 | | Lämmityspetroli | Steinolía | Fyringsparafin | Fotogen för uppvärmning |

III.Degviela rūpniecības vajadzībām

7 | Heizöl schwer HS 2 | Raskas polttoöljy | — | Tung fyringsolje | |

8 | Heizöl schwer HS 1 | Raskas polttoöljy vähärikkinen | — | | Tung brännolja lågsvavlig |

2. tabula

iekļaušanai B papildinājumā

DZINĒJA DEGVIELAS SPECIFIKĀCIJA

| Austrijā | Somijā | Islandē | Norvēģijā | Zviedrijā |

a) Augstākās kvalitātes benzīns (Premium) | nesatur svinu | | | | |

blīvums (15 °C) | 0,735-0,790 [1] | 0,725-0,770 | maks. 0,755 | 0,730-0,770 | 0,725-0,775 |

oktānskaitlis: POS | min. 98,0 | min. 99,0 | min. 98,0 | min. 98,0 | min. 98,0 |

oktānskaitlis: dzinēja oktānskaitlis | min. 87,0 | min. 87,4 | min. 88,0 | min. 87,0 | min. 87,0 |

sadegšanas siltums (Kcal/kg) | — | 10400 | 10200 | — | 10400 [2] |

svina saturs (g/l) | maks. 0,13 | maks. 0,15 | maks. 0,15 | maks. 0,15 | maks. 0,15 |

b) Euro — Super 95 | | | | | |

blīvums (15 °C) | maks. 780 [1] | 0,725-0,770 | maks. 0,755 | 0,730-0,770 | 0,725-0,780 |

oktānskaitlis: POS | min. 95,0 | min. 95,0 | min. 95,0 | min. 95,0 | min. 95,0 |

oktānskaitlis: dzinēja oktānskaitlis | min. 85,0 | min. 85,0 | min. 85,0 | min. 85,0 | min. 85,0 |

sadegšanas siltums (Kcal/kg) | | 10400 | 10200 | — | 10400 [2] |

svina saturs (g/l) | maks. 0,013 | maks. 0,003 | maks. 0,005 | maks. 0,013 | maks. 0,013 |

c) Parastais benzīns, nesatur svinu | | | | | |

blīvums (15 °C) | 0,720-0,770 | | maks. 0,745 | | |

oktānskaitlis: POS | min. 91,0 | | min. 92,0 | | |

oktānskaitlis: dzinēja oktānskaitlis | min. 82,5 | | min. 81,0 | | |

sadegšanas siltums (Kcal/kg) | — | | 10200 | | |

svina saturs (g/l) | maks. 0,013 | | maks. 0,005 | | |

d) Dzinēju gāzeļļa | | | | | |

blīvums (15 °C) | 0,820-0,860 | 0,800-0,860 | 0,845 | 0,800-0,870 | 0,800-0,860 |

cetānskaitlis | min. 48 | min. 45 | min. 47 | min. 45 | min. 45 |

sadegšanas siltums (Kcal/kg) | — | 10250 | maks. 10200 | — | 10300 [2] |

sēra saturs (%) | maks. 0,15 | maks. 0,2 | 0,2 | maks. 0,2 | maks. 0,2 |

3. tabula

iekļaušanai C papildinājumā

DEGVIELAS SPECIFIKĀCIJA

| Austrijā | Somijā | Islandē | Norvēģijā | Zviedrijā |

a) Degviela mājokļu apkurei | | | | | |

gāzeļļa | | | | | |

blīvums (15 °C) | — | 0,820-0,860 | maks. 0,845 | 0,820-0,870 | 0,82-0,86 [3] |

sadegšanas siltums (Kcal/kg) | — | 10250 | maks. 10200 | — | 10200 [3] |

sēra saturs (%) | — | < 0,2 | 0,2 | 0,2 | maks. 0,2 |

sabiezēšanas temperatūra (°C) | — | ≤ − 15 | − 15 | − 8 | maks. − 6 |

vieglais mazuts | | | | | |

blīvums (15 °C) | maks. 0,848 | 0,840-0,890 | maks. 0,918 | — | 0,88-0,92 [3] |

sadegšanas siltums (Kcal/kg) | — | 10140 | 9870 | — | 10000 [3] |

sēra saturs (%) | maks. 0.10 | < 0,2 | maks. 2,0 | — | maks. 0,8 |

sabiezēšanas temperatūra (°C) | maks. 6.0 | ≤ 2 | − 5 | — | maks. 15 |

petroleja | | | | | |

blīvums (15 °C) | — | 0,775-0,840 | | 0,780-0,820 | maks. 0,83 |

sadegšanas siltums (Kcal/kg) | — | 10300 | | — | 10350 [3] |

b) Degviela rūpniecības vajadzībām | | | | | |

ar augstu sēra saturu | | | | | |

blīvums (15 °C) | — | < 1,040 | [3] | — | [3] |

sadegšanas siltums (Kcal/kg) | — | 9460 | | — | |

sēra saturs (%) | maks. 2.00 | < 2,7 | | 2,5 | |

ar zemu sēra saturu | | | | | |

blīvums (15 °C) | — | 0,910-0,990 | [3] | — | 0,92-0,96 [3] |

sadegšanas siltums (Kcal/kg) | — | 9670 | | — | 9900 [3] |

sēra saturs (%) | maks. 1,00 | < 1,0 | | 1,0 | maks. 0,8 |

"

[1] Šī norāde ir tikai zināšanai; attiecībā uz piemērošanu skat. II pielikumu ("Tehniskie noteikumi, preču apraksti, izmēģinājumi un sertificēšana").

[2] Šī norāde ir tikai zināšanai; attiecībā uz piemērošanu skat. II pielikumu ("Tehniskie noteikumi, preču apraksti, izmēģinājumi un sertificēšana").

[1] kg/m3.

[2] Neizmanto.

[3] Neizmanto.

--------------------------------------------------

5. PIELIKUMS

EEZ Apvienotās komitejas Lēmuma Nr. 7/94

EEZ līguma V PIELIKUMĀ ("DARBA ŅĒMĒJU BRĪVA PĀRVIETOŠANĀS") izdara turpāk norādītos grozījumus.

1. 2. punktu (Padomes Regula (EEK) Nr. 1612/68) pirms pielāgojuma papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 R 2434: Padomes 1992. gada 27. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2434/92 (OV L 245, 26.8.1992., 1. lpp.)."

2. Svītro a) pielāgojuma tekstu 2. punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 1612/68).

3. Aiz 6. punkta (Padomes Direktīva 77/468/EEK) iekļauj šādu punktu:

"7. 393 D 0569: Komisijas 1993. gada 22. oktobra Lēmums 93/569 par to, kā ieviest Padomes Regulu (EEK) Nr. 1612/68 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Kopienā, jo īpaši attiecībā uz Eures (Eiropas Nodarbinātības dienestu) tīklu (OV L 274, 6.11.1993., 32. lpp.).

Lēmuma noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

Lēmuma I pielikuma 2.2.1. punktā ("Definīcija") vārdkopa "ārpuskopienas valstis" neattiecas uz Līgumslēdzējām pusēm, kas ir EBTA valstis (Austrija, Islande, Norvēģija, Somija un Zviedrija)."

--------------------------------------------------

6. PIELIKUMS

EEZ Apvienotās komitejas Lēmuma Nr. 7/94

EEZ līguma VI PIELIKUMĀ ("SOCIĀLAIS NODROŠINĀJUMS") izdara tālāk norādītos grozījumus.

PIEMINĒTIE TIESĪBU AKTI

1. Pirms pielāgojuma (Padomes Regula (EEK) Nr. 1408/71) 1. punktu papildina ar šādiem ievilkumiem:

"— 392 R 1247: Padomes 1992. gada 30 aprīļa Regulu (EEK) Nr. 1247/92 (OV L 136, 19.5.1992., 1. lpp.).

Padomes Regulas (EEK) Nr. 1247/92 noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

Regulas 2. pantu nepiemēro.

— 392 R 1248: Padomes 1992. gada 30 aprīļa Regulu (EEK) Nr. 1248/92 (OV L 136, 19.5.1992., 7. lpp.).

— 392 R 1249: Padomes 1992. gada 30 aprīļa Regulu (EEK) Nr. 1249/92 (OV L 136, 19.5.1992., 28. lpp.).

— 393 R 1945: Padomes 1993. gada 30. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1945/93 (OV L 181, 23.7.1993., 1. lpp.).

Padomes Regulas (EEK) Nr. 1945/93 noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

Regulas 3. pantu nepiemēro."

.

2. 1. punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 1408/71) i) pielāgojuma tekstu aizstāj ar šādu:

"M. AUSTRIJA

Ārstu, veterinārārstu, advokātu, aizstāvju un inženieru celtnieku (Ziviltechniker) apdrošināšanas un sociālās aprūpes iestādes (Versicherungs- und Fürsorgeeinrichtungen), tostarp sociālās aprūpes fondi (Fürsorgeeinrichtungen) un paplašinātās honorāru sadales sistēma (erweiterteHonorarverteilung)."

3. Starp j) un k) pielāgojumu 1. punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 1408/71) iestarpina šādus pielāgojumus:

"ja) Regulas II (III) pielikumu papildina šādi:

"M. AUSTRIJA

Pabalsti, ko invalīdiem un personām, kurām vajadzīga aprūpe, piešķir saskaņā ar Bundesländer tiesību aktiem.

N. SOMIJA

Nav.

O. ISLANDE

Nav.

P. …

Q. NORVĒĢIJA

Nav.

R. ZVIEDRIJA

Nav."

jb) Regulas IIa pielikumu papildina šādi:

"M. AUSTRIJA

a) Kompensācijas piemaksa (1955. gada 9. septembra Federālais likums par vispārējo sociālo apdrošināšanu (ASVG), 1978. gada 11. oktobra Federālais likums par tirdzniecībā iesaistītu personu sociālo apdrošināšanu (GSVG) un 1978. gada 11. oktobra Federālais likums par lauksaimnieku sociālo apdrošināšanu (BSVG)).

b) Aprūpes pabalsts (Pflegegeld) saskaņā ar Austrijas Federālo likumu par aprūpes pabalstiem (Bundespflegegeldgesetz), izņemot aprūpes pabalstus, ko piešķir nelaimes gadījumu apdrošināšanas iestādes, ja invaliditāti ir izraisījis nelaimes gadījums darbā vai arodslimība.

N. SOMIJA

a) Bērna aprūpes pabalsts (Likums par bērna aprūpes pabalstiem, 444/88).

b) Darbnespējas pabalsts (Likums par darbnespējas pabalstiem, 124/88).

c) Mājokļa pabalsts pensionāriem (Likums par mājokļa pabalstiem pensionāriem, 592/78).

d) Bezdarbnieka pamatpabalsts (Likums par bezdarbnieka pabalstiem, 602/84), ja persona neatbilst attiecīgajiem bezdarbnieka pabalsta nosacījumiem, kas atkarīgi no iepriekšējās izpeļņas.

O. ISLANDE

Nav.

P. …

Q. NORVĒĢIJA

a) Pamatpabalsts un aprūpes pabalsts saskaņā ar 1966. gada 17. jūnija Valsts apdrošināšanas likuma 8.-2. pantu, kas sedz papildizdevumus vai paredzēts gadījumos, kad invaliditātes dēļ ir vajadzīga īpaša aprūpe un kopšanas vai mājturības palīdzība, izņemot gadījumus, kad attiecīgā persona saņem vecuma pensiju, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensiju saskaņā ar valsts sociālās apdrošināšanas shēmu.

b) Garantētā minimālā papildpensija invalīdiem no dzimšanas vai personām, kas kļuvušas par invalīdiem agrā bērnībā, saskaņā ar 7.-3. un 8.-4. pantu 1966. gada 17. jūnija Valsts sociālās apdrošināšanas likumā Nr. 12.

c) Bērna aprūpes pabalsts un izglītības pabalsts pārdzīvojušajam laulātajam saskaņā ar 10.-2. un 10.-3. pantu 1966. gada 17. jūnija Valsts sociālās apdrošināšanas likumā Nr. 12.

R. ZVIEDRIJA

a) Municipālās mājokļa piemaksas pie pamatpensijas (Likums 1962:392, atkārtots izdevums 1976:1014).

b) Invaliditātes pabalsti, ko neizmaksā personām, kas saņem pensiju (Likums 1962:381, atkārtots izdevums 1982:120).

c) Pabalsti bērnu invalīdu aprūpei (Likums 1962:381, atkārtots izdevums 1982:120)."

4. 1. punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 1408/71) m) pielāgojuma tekstu aizstāj ar šādu:

"m) Regulas IV pielikuma A apakšdaļu papildina šādi:

"M. AUSTRIJA

Nav.

N. SOMIJA

Valsts pensijas invalīdiem no dzimšanas un personām, kas ir kļuvušas par invalīdiem agrā bērnībā (jaunais Valsts pensiju likums).

O. ISLANDE

Nav.

P. …

Q. NORVĒĢIJA

Nav.

R. ZVIEDRIJA

Nav."

ma) Regulas IV pielikuma B apakšdaļu papildina šādi:

"M. AUSTRIJA

Nav.

N. SOMIJA

Nav.

O. ISLANDE

Nav.

P. …

Q. NORVĒĢIJA

Nav.

R. ZVIEDRIJA

Nav."

mb) Regulas IV pielikuma C apakšdaļu papildina šādi:

"M. AUSTRIJA

Nav.

N. SOMIJA

Nav.

O. ISLANDE

Visi pieteikumi vecuma pamatpensijai un papildpensijām.

P. …

Q. NORVĒĢIJA

Visi pieteikumi vecuma pensijām, izņemot IV pielikuma D apakšdaļā minētās pensijas.

R. ZVIEDRIJA

Visi pieteikumi vecuma pamatpensijai un papildpensijām, izņemot IV pielikuma D apakšdaļā minētās pensijas."

mc) Regulas IV pielikuma D 1 apakšdaļu papildina šādi:

"g) Aprūpes pabalsts (Pflegegeld) saskaņā ar Austrijas Federālo likumu par aprūpes pabalstiem (Bundespflegegeldgesetz) saistībā ar attiecīgajām aprūpes piemaksām.

h) Somijas valsts pensijas, kas ir noteiktas saskaņā ar 1956. gada 8. jūnija Likumu par valsts pensijām un ko piešķir atbilstīgi pārejas noteikumiem jaunajā Likumā par valsts pensijām.

i) Pilna Zviedrijas pamatpensija, kas piešķirta saskaņā ar tiesību aktiem par pamatpensiju, kuri bija spēkā pirms 1993. gada 1. janvāra, un pilna pamatpensija, kas piešķirta saskaņā ar tiesību aktu pārejas noteikumiem, kuri ir spēkā no minētā datuma."

md) Regulas IV pielikuma D 2 apakšdaļu papildina šādi:

"e) Somijas darba pensijas, attiecībā uz kurām ņem vērā laika periodus nākotnē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

f) Norvēģijas invaliditātes pensijas, arī tad, kad, iestājoties pensionēšanās vecumam, tās kļūst par vecuma pensijām, un visas pensijas (apgādnieka zaudējuma pabalsts un vecuma pensijas), kas atkarīgas no mirušā iepriekšējās izpeļņas.

g) Zviedrijas invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma pabalsti, attiecībā uz kuriem ņem vērā apdrošināšanas iemaksu laiku, un Zviedrijas vecuma pensijas, attiecībā uz kurām ņem vērā jau ieskaitīto iemaksu laiku."

me) Regulas IV pielikuma D 3 apakšdaļas pēdējo iedaļu (Nolīgumi, kas minēti regulas 46.b panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punktā) papildina šādi:

"Ziemeļvalstu 1992. gada 15. jūnija Konvencija par sociālo nodrošinājumu"."

.

5. 1. punktā (Padomes regula (EEK) Nr. 1408/71) n) pielāgojuma Q apakšdaļā "NORVĒĢIJA" iekļauj šādu jaunu 3. punktu:

"3. Ja saskaņā ar regulu pienākas Norvēģijas apgādnieka zaudējuma pabalsts vai invaliditātes pensija, ko aprēķina saskaņā ar 46. panta 2. punktu, kā arī piemērojot 45. pantu, tad nepiemēro Valsts sociālās apdrošināšanas likuma 8.-1. panta 3. iedaļas un 10.-11. panta 3. iedaļas noteikumus, kas paredz iespēju piešķirt pensiju, atkāpjoties no vispārējās prasības, ka vismaz divpadsmit mēnešus pirms nelaimes gadījuma jābūt apdrošinātam saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas likumu."

6. 2. punktu (Padomes Regula (EEK) Nr. 574/72) pirms pielāgojumiem papildina ar šādiem ievilkumiem:

"— 392 R 1248: Padomes 1992. gada 30 aprīļa Regulu (EEK) Nr. 1248/92 (OV L 136, 19.5.1992., 7. lpp.).

— 392 R 1249: Padomes 1992. gada 30 aprīļa Regulu (EEK) Nr. 1249/92 (OV L 136, 19.5.1992., 28. lpp.).

— 393 R 1945: Padomes 1993. gada 30. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1945/93 (OV L 181, 23.7.1993., 1. lpp.)."

7. 2. punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 574/72) b) pielāgojuma tekstu aizstāj ar šādu:

"N. SOMIJA

1. Slimība un maternitāte

a) Naudas pabalsti:

Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Sociālās apdrošināšanas iestāde) Helsinkos vai

nodarbinātības fonds, kurā apdrošināta attiecīgā persona.

b) Pabalsti natūrā

i) kompensācijas, ko paredz apdrošināšana slimības gadījumiem:

Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Sociālās apdrošināšanas iestāde) Helsinkos vai

nodarbinātības fonds, kurā apdrošināta attiecīgā persona.

ii) Veselības aprūpe un slimnīcu pakalpojumi:

vietējās struktūrvienības, kas piedāvā programmā paredzētos pakalpojumus.

2. Vecums, invaliditāte, nāves gadījumi (pensijas)

a) valsts pensijas:

Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Sociālās apdrošināšanas iestāde) Helsinkos,

b) darba pensijas

darba pensiju iestāde, kas piešķir un izmaksā pensijas.

3. Nelaimes gadījumi darbā, arodslimības

apdrošināšanas iestāde, kas atbild par attiecīgās personas apdrošināšanu nelaimes gadījumiem.

4. Apbedīšanas pabalsti

Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Sociālās apdrošināšanas iestāde) Helsinkos vai

apdrošināšanas iestāde, kas atbild par pabalstu izmaksu pēc nelaimes gadījumu apdrošināšanas.

5. Bezdarbs

a) pamatprogramma:

Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Sociālās apdrošināšanas iestāde) Helsinkos;

b) programma, kas balstās uz iepriekšējo izpeļņu:

attiecīgais bezdarbnieku fonds.

6. Ģimenes pabalsti

Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Sociālās apdrošināšanas iestāde) Helsinkos."

8. 2. punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 574/72) c) pielāgojuma tekstu aizstāj ar šādu:

"N. SOMIJA

1. Slimība un maternitāte

a) naudas pabalsti:

Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Sociālās apdrošināšanas iestāde) Helsinkos;

b) pabalsti natūrā:

i) kompensācijas, ko paredz apdrošināšana slimības gadījumiem:

Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Sociālās apdrošināšanas iestāde) Helsinkos;

ii) veselības aprūpe un slimnīcu pakalpojumi:

vietējās struktūrvienības, kas piedāvā programmā paredzētos pakalpojumus.

2. Vecums, invaliditāte, nāves gadījumi (pensijas)

a) valsts pensijas:

Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Sociālās apdrošināšanas iestāde) Helsinkos.

b) darba pensijas:

Eläketurvakeskus — Pensionsskyddscentralen (Centrālā pensiju apdrošināšanas iestāde) Helsinkos.

3. Apbedīšanas pabalsti

vispārējie apbedīšanas pabalsti:

Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Sociālās apdrošināšanas iestāde) Helsinkos.

4. Bezdarbs

a) pamatprogramma:

Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Sociālās apdrošināšanas iestāde) Helsinkos.

b) programma, kas balstās uz iepriekšējo izpeļņu:

i) Ja piemēro 69. pantu — Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Sociālās apdrošināšanas iestāde) Helsinkos.

ii) citos gadījumos —

attiecīgais bezdarbnieku fonds.

5. Ģimenes pabalsti

Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Sociālās apdrošināšanas iestāde) Helsinkos."

9. 2. punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 574/72) c) pielāgojuma R. apakšdaļas "ZVIEDRIJA" 2. apakšpunkta tekstu aizstāj ar šādu:

"2. Bezdarbnieka pabalsti

lēnes nodarbinātības padome atkarībā no dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas."

10. 2. punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 574/72) d) pielāgojuma tekstu aizstāj ar šādu:

"N. SOMIJA

1. Slimības un maternitātes apdrošināšana, valsts pensijas, ģimenes pabalsti, bezdarbnieka pabalsti un apbedīšanas pabalsti:

Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Sociālās apdrošināšanas iestāde) Helsinkos.

2. Darba pensijas:

Eläketurvakeskus — Pensionsskyddscentralen (Centrālā pensiju apdrošināšanas iestāde) Helsinkos.

3. Nelaimes gadījumi darbā, arodslimības:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto — Olyckfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Nelaimes gadījumu apdrošināšanas iestāžu federācija) Helsinkos."

11. 2. punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 574/72) starp d) un e) pielāgojumu iestarpina šādus pielāgojumus:

"da) Regulas 5. pielikumu papildina šādi:

"67. AUSTRIJA — BEĻĢIJA

Nav.

68. AUSTRIJA — DĀNIJA

Nav.

69. AUSTRIJA — VĀCIJA

1979. gada 2. augusta Vienošanās (II iedaļas 1. punkts un III iedaļa) par to, kā īstenot 1978. gada 19. jūlija Konvenciju par apdrošināšanu bezdarba gadījumiem.

70. AUSTRIJA — SPĀNIJA

Nav.

71. AUSTRIJA — FRANCIJA

Nav.

72. AUSTRIJA — GRIEĶIJA

Nav.

73. AUSTRIJA — ĪRIJA

Nav.

74. AUSTRIJA — ITĀLIJA

Nav.

75. AUSTRIJA — LUKSEMBURGA

Nav.

76. AUSTRIJA — NĪDERLANDE

Nav.

77. AUSTRIJA — PORTUGĀLE

Nav.

78. AUSTRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

a) 1980. gada 10. novembra Vienošanās (18. panta 1. un 2. punkts) par to, kā īstenot 1980. gada 22. jūlija Konvenciju par sociālo nodrošinājumu, kas grozīta ar 1986. gada 26. marta Papildu vienošanos attiecībā uz personām, uz kuram nevar attiecināt regulas III sadaļas 1. nodaļas noteikumus.

b) Minētās vienošanās 18. panta 1. punkts attiecībā uz personām, uz kurām nevar attiecināt regulas III sadaļas 1. nodaļas noteikumus, apzinoties to, ka Austrijas pilsoņiem, kas dzīvo Austrijā, un Apvienotās Karalistes pilsoņiem, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē (izņemot Gibraltāru), attiecīgā pase aizstāj veidlapu E 111, lai saņemtu visus šajā veidlapā paredzētos pabalstus.

79. AUSTRIJA — SOMIJA

Nav.

80. AUSTRIJA — ISLANDE

Nepiemēro.

81. …

82. AUSTRIJA — NORVĒĢIJA

Nav.

83. AUSTRIJA — ZVIEDRIJA

Nav.

84. BEĻĢIJA — SOMIJA

Nepiemēro.

85. SOMIJA — DĀNIJA

1992. gada 15. jūnija Ziemeļvalstu sociālā nodrošinājuma konvencijas 23. pants. Nolīgums par savstarpēju atteikšanos no kompensācijas, ievērojot regulas 36. panta 3. punktu, 63. panta 3. punktu un 70. panta 3. punktu (izmaksas, ko veido pabalsti natūrā saistībā ar slimības un maternitātes pabalstiem, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, kā arī bezdarbnieka pabalstiem) un īstenošanas regulas 105. panta 2. punktu (administratīvo pārbaužu un medicīnisko apskašu izmaksas).

86. SOMIJA — VĀCIJA

Nav.

87. SOMIJA — SPĀNIJA

Nav.

88. SOMIJA — FRANCIJA

Nepiemēro.

89. SOMIJA — GRIEĶIJA

Nav.

90. SOMIJA — ĪRIJA

Nepiemēro.

91. SOMIJA — ITĀLIJA

Nepiemēro.

92. SOMIJA — LUKSEMBURGA

Nav.

93. SOMIJA — NĪDERLANDE

Nepiemēro.

94. SOMIJA — PORTUGĀLE

Nepiemēro.

95. SOMIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav.

96. SOMIJA — ISLANDE

1992. gada 15. jūnija Ziemeļvalstu sociālā nodrošinājuma konvencijas 23. pants. Nolīgums par savstarpēju atteikšanos no kompensācijas, ievērojot regulas 36. panta 3. punktu, 63. panta 3. punktu un 70. panta 3. punktu (izmaksas, ko veido pabalsti natūrā saistībā ar slimības un maternitātes pabalstiem, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, kā arī bezdarbnieka pabalstiem) un īstenošanas regulas 105. panta 2. punktu (administratīvo pārbaužu un medicīnisko apskašu izmaksas).

97. …

98. SOMIJA — NORVĒĢIJA

1992. gada 15. jūnija Ziemeļvalstu sociālā nodrošinājuma konvencijas 23. pants. Nolīgums par savstarpēju atteikšanos no kompensācijas, ievērojot regulas 36. panta 3. punktu, 63. panta 3. punktu un 70. panta 3. punktu (izmaksas, ko veido pabalsti natūrā saistībā ar slimības un maternitātes pabalstiem, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, kā arī bezdarbnieka pabalstiem) un īstenošanas regulas 105. panta 2. punktu (administratīvo pārbaužu un medicīnisko apskašu izmaksas).

99. SOMIJA — ZVIEDRIJA

1992. gada 15. jūnija Ziemeļvalstu sociālā nodrošinājuma konvencijas 23. pants. Nolīgums par savstarpēju atteikšanos no kompensācijas, ievērojot regulas 36. panta 3. punktu, 63. panta 3. punktu un 70. panta 3. punktu (izmaksas, ko veido pabalsti natūrā saistībā ar slimības un maternitātes pabalstiem, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, kā arī bezdarbnieka pabalstiem) un īstenošanas regulas 105. panta 2. punktu (administratīvo pārbaužu un medicīnisko apskašu izmaksas).

100. ISLANDE — BEĻĢIJA

Nepiemēro.

101. ISLANDE — DĀNIJA

1992. gada 15. jūnija Ziemeļvalstu sociālā nodrošinājuma konvencijas 23. pants. Nolīgums par savstarpēju atteikšanos no kompensācijas, ievērojot regulas 36. panta 3. punktu, 63. panta 3. punktu un 70. panta 3. punktu (izmaksas, ko veido pabalsti natūrā saistībā ar slimības un maternitātes pabalstiem, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, kā arī bezdarbnieka pabalstiem) un īstenošanas regulas 105. panta 2. punktu (administratīvo pārbaužu un medicīnisko apskašu izmaksas).

102. ISLANDE — VĀCIJA

Nepiemēro.

103. ISLANDE — SPĀNIJA

Nepiemēro.

104. ISLANDE — FRANCIJA

Nepiemēro.

105. ISLANDE — GRIEĶIJA

Nepiemēro.

106. ISLANDE — ĪRIJA

Nepiemēro.

107. ISLANDE — ITĀLIJA

Nepiemēro.

108. ISLANDE — LUKSEMBURGA

Nav.

109. ISLANDE — NĪDERLANDE

Nepiemēro.

110. ISLANDE — PORTUGĀLE

Nepiemēro.

111. ISLANDE — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav.

112. …

113. ISLANDE — NORVĒĢIJA

1992. gada 15. jūnija Ziemeļvalstu sociālā nodrošinājuma konvencijas 23. pants. Nolīgums par savstarpēju atteikšanos no kompensācijas, ievērojot regulas 36. panta 3. punktu, 63. panta 3. punktu un 70. panta 3. punktu (izmaksas, ko veido pabalsti natūrā saistībā ar slimības un maternitātes pabalstiem, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, kā arī bezdarbnieka pabalstiem) un īstenošanas regulas 105. panta 2. punktu (administratīvo pārbaužu un medicīnisko apskašu izmaksas).

114. ISLANDE — ZVIEDRIJA

1992. gada 15. jūnija Ziemeļvalstu sociālā nodrošinājuma konvencijas 23. pants. Nolīgums par savstarpēju atteikšanos no kompensācijas, ievērojot regulas 36. panta 3. punktu, 63. panta 3. punktu un 70. panta 3. punktu (izmaksas, ko veido pabalsti natūrā saistībā ar slimības un maternitātes pabalstiem, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, kā arī bezdarbnieka pabalstiem) un īstenošanas regulas 105. panta 2. punktu (administratīvo pārbaužu un medicīnisko apskašu izmaksas).

115. …

116. …

117. …

118. …

119. …

120. …

121. …

122. …

123. …

124. …

125. …

126. …

127. …

128. …

129. NORVĒĢIJA — BEĻĢIJA

Nepiemēro.

130. NORVĒĢIJA — DĀNIJA

1992. gada 15. jūnija Ziemeļvalstu sociālā nodrošinājuma konvencijas 23. pants. Nolīgums par savstarpēju atteikšanos no kompensācijas, ievērojot regulas 36. panta 3. punktu, 63. panta 3. punktu un 70. panta 3. punktu (izmaksas, ko veido pabalsti natūrā saistībā ar slimības un maternitātes pabalstiem, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, kā arī bezdarbnieka pabalstiem) un īstenošanas regulas 105. panta 2. punktu (administratīvo pārbaužu un medicīnisko apskašu izmaksas).

131. NORVĒĢIJA — VĀCIJA

Nepiemēro.

132. NORVĒĢIJA — SPĀNIJA

Nepiemēro.

133. NORVĒĢIJA — FRANCIJA

Nav.

134. NORVĒĢIJA — GRIEĶIJA

Nav.

135. NORVĒĢIJA — ĪRIJA

Nepiemēro.

136. NORVĒĢIJA — ITĀLIJA

Nav.

137. NORVĒĢIJA — LUKSEMBURGA

Nav.

138. NORVĒĢIJA — NĪDERLANDE

Nav.

139. NORVĒĢIJA — PORTUGĀLE

Nav.

140. NORVĒĢIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

7. panta 3. punkts 1990. gada 28. augusta Administratīvajā nolīgumā par to, kā īstenot Konvenciju par sociālo nodrošinājumu.

141. NORVĒĢIJA — ZVIEDRIJA

1992. gada 15. jūnija Ziemeļvalstu sociālā nodrošinājuma konvencijas 23. pants. Nolīgums par savstarpēju atteikšanos no kompensācijas, ievērojot regulas 36. panta 3. punktu, 63. panta 3. punktu un 70. panta 3. punktu (izmaksas, ko veido pabalsti natūrā saistībā ar slimības un maternitātes pabalstiem, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, kā arī bezdarbnieka pabalstiem) un īstenošanas regulas 105. panta 2. punktu (administratīvo pārbaužu un medicīnisko apskašu izmaksas).

142. ZVIEDRIJA — BEĻĢIJA

Nepiemēro.

143. ZVIEDRIJA — DĀNIJA

1992. gada 15. jūnija Ziemeļvalstu sociālā nodrošinājuma konvencijas 23. pants. Nolīgums par savstarpēju atteikšanos no kompensācijas, ievērojot regulas 36. panta 3. punktu, 63. panta 3. punktu un 70. panta 3. punktu (izmaksas, ko veido pabalsti natūrā saistībā ar slimības un maternitātes pabalstiem, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, kā arī bezdarbnieka pabalstiem) un īstenošanas regulas 105. panta 2. punktu (administratīvo pārbaužu un medicīnisko apskašu izmaksas).

144. ZVIEDRIJA — VĀCIJA

Nav.

145. ZVIEDRIJA — SPĀNIJA

Nav.

146. ZVIEDRIJA — FRANCIJA

Nav.

147. ZVIEDRIJA — GRIEĶIJA

Nav.

148. ZVIEDRIJA — ĪRIJA

Nepiemēro.

149. ZVIEDRIJA — ITĀLIJA

Nav.

150. ZVIEDRIJA — LUKSEMBURGA

Nav.

151. ZVIEDRIJA — NĪDERLANDE

Nav.

152. ZVIEDRIJA — PORTUGĀLE

Nav.

153. ZVIEDRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav.""

12. 2. punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 574/72) starp f) un g) pielāgojumu iestarpina šādus pielāgojumus:

"fa) Regulas 8. pielikuma A punkta a) apakšpunkta beigās iekļauj šādu papildinājumu:

"Austrija un Beļģija

Austrija un Vācija

Austrija un Spānija

Austrija un Francija

Austrija un Īrija

Austrija un Luksemburga

Austrija un Nīderlande

Austrija un Portugāle

Austrija un Apvienotā Karaliste

Austrija un Somija

Austrija un Islande

Austrija un Norvēģija

Austrija un Zviedrija

Somija un Beļģija

Somija un Vācija

Somija un Spānija

Somija un Francija

Somija un Īrija

Somija un Luksemburga

Somija un Nīderlande

Somija un Portugāle

Somija un Apvienotā Karaliste

Somija un Islande

Somija un Norvēģija

Somija un Zviedrija

Islande un Beļģija

Islande un Vācija

Islande un Spānija

Islande un Francija

Islande un Luksemburga

Islande un Nīderlande

Islande un Apvienotā Karaliste

Islande un Norvēģija

Islande un Zviedrija

Norvēģija un Beļģija

Norvēģija un Vācija

Norvēģija un Spānija

Norvēģija un Francija

Norvēģija un Īrija

Norvēģija un Luksemburga

Norvēģija un Nīderlande

Norvēģija un Portugāle

Norvēģija un Apvienotā Karaliste

Norvēģija un Zviedrija

Zviedrija un Beļģija

Zviedrija un Vācija

Zviedrija un Spānija

Zviedrija un Francija

Zviedrija un Īrija

Zviedrija un Luksemburga

Zviedrija un Nīderlande

Zviedrija un Portugāle

Zviedrija un Apvienotā Karaliste"

13. 2. punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 574/72) g) pielāgojuma tekstu aizstāj ar šādu:

"N. SOMIJA

Pabalstu natūrā vidējās gada izmaksas aprēķina, ņemot vērā veselības aprūpes un slimnīcu pakalpojumu programmas, kā arī kompensācijas sakarā ar apdrošināšanu slimības gadījumiem un rehabilitācijas pakalpojumiem, ko nodrošina Kansaneläkelaito — Folkpensionsanstalten (Sociālās apdrošināšanas iestāde) Helsinkos."

14. 2. punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 574/72) h) pielāgojuma tekstu aizstāj ar šādu:

"N. SOMIJA

1. Ja piemēro regulas 14. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 14.a panta 1. punkta b) apakšpunktu, kā arī īstenošanas regulas 11. panta 1. punktu, 11.a panta 1. punktu, 12.a pantu, 13. panta 2. un 3. punktu, 14. panta 1. un 2. punktu —

Eläketurvakeskus — Pensionsskyddscentralen (Centrālā pensiju apdrošināšanas iestāde) Helsinkos.

2. Piemērojot īstenošanas regulas 10.b pantu —

Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Sociālās apdrošināšanas iestāde) Helsinkos.

3. Piemērojot īstenošanas regulas 36. un 90. pantu —

Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Sociālās apdrošināšanas iestāde) Helsinkos vai

Työeläkelaitokset (darba pensiju iestādes) un Eläketurvakeskus — Pensionsskyddscentralen (Centrālā pensiju apdrošināšanas iestāde) Helsinkos.

4. Piemērojot īstenošanas regulas 37. panta b) daļu, 38. panta 1. punktu, 70. panta 1. punktu, 82. panta 2. punktu, 85. panta 2. punktu un 86. panta 2. punktu —

Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Sociālās apdrošināšanas iestāde) Helsinkos.

5. Piemērojot īstenošanas regulas 41. līdz 59. pantu —

Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Sociālās apdrošināšanas iestāde) Helsinkos vai

Eläketurvakeskus — Pensionsskyddscentralen (Centrālā pensiju apdrošināšanas iestāde) Helsinkos.

6. Piemērojot īstenošanas regulas 60. līdz 67. pantu, 71., 75., 76. un 78. pantu —

atkarībā no dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas, iestāde, kuru noteikusi Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto −

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Nelaimes gadījumu apdrošināšanas iestāžu federācija) Helsinkos.

7. Piemērojot īstenošanas regulas 80. un 81. pantu —

attiecīgais bezdarbnieku fonds, ja bezdarbnieka pabalsts ir atkarīgs no iepriekšējās izpeļņas.

Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Sociālās apdrošināšanas iestāde) Helsinkos, ja tie ir bezdarbnieka pamatpabalsti.

8. Piemērojot īstenošanas regulas 102. un 113. pantu —

Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Sociālās apdrošināšanas iestāde) Helsinkos vai Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto — Olyckfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Nelaimes gadījumu apdrošināšanas iestāžu federācija) Helsinkos, ja tā ir nelaimes gadījumu apdrošināšana.

9. Piemērojot īstenošanas regulas 110. pantu —

a) darba pensijas:

Eläketurvakeskus — Pensionsskyddscentralen (Centrālā pensiju apdrošināšanas iestāde) Helsinkos, ja tās ir darba pensijas.

b) nelaimes gadījumi darbā, arodslimības:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto — Olyckfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Nelaimes gadījumu apdrošināšanas iestāžu federācija) Helsinkos, ja tā ir nelaimes gadījumu apdrošināšana.

c) citos gadījumos:

Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Sociālās apdrošināšanas iestāde) Helsinkos."

TIESĪBU AKTI, KAS PIENĀCĪGI JĀŅEM VĒRĀ LĪGUMSLĒDZĒJĀM PUSĒM

15. Pēc 42. punkta (Lēmums Nr. 147) iekļauj šādus jaunus punktus:

"42a. 393 D 0068: 1992. gada 25. jūnija Lēmums Nr. 148 par to, kā izmantot piemērojamos tiesību aktus apliecinošo dokumentu (veidlapu E 101), ja norīkojums darbā ilgst ne vairāk kā trīs mēnešus (OV L 22, 30.1.1993., 124. lpp.)

42b. C/229/93/4. lpp.: 1992. gada 26. jūnija Lēmums Nr. 149 par to, kā dalībvalsts kompetentā iestāde atlīdzina izdevumus, kas rodas, uzturoties citā dalībvalstī saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 574/72 34. panta 4. punktā minēto procedūru (OV C 229, 25.8.1993., 4. lpp.)

42c. C/229/93/5. lpp.: 1992. gada 26. jūnija Lēmums Nr. 150 par to, kā piemērot Regulas (EEK) Nr. 1408/71 77. un 78. pantu, kā arī 79. panta 3. punktu un Regulas (EEK) Nr. 574/72 10. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu (OV C 229, 25.8.1993., 5. lpp.)

Lēmuma noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus.

Pielikumu papildina šādi:

"M. AUSTRIJA

1. Ja tie ir tikai ģimenes pabalsti — kompetentā finanšu iestāde (Finanzamt).

2. Pārējos gadījumos — kompetentā pensiju apdrošināšanas iestāde.

N. SOMIJA

1. Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Sociālās apdrošināšanas iestāde) Helsinkos

un

2. Eläketurvakeskus — Pensionsskyddscentralen (Centrālā pensiju apdrošināšanas iestāde) Helsinkos.

O. ISLANDE

Tryggingastofnun rikisins (Valsts sociālā nodrošinājuma pārvalde), Laugavegur 114, 150 Reykjavik

P. …

Q. NORVĒĢIJA

Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Valsts apdrošināšanas iestāde, kas veic sociālo apdrošināšanu ārzemēs), Oslo

R. ZVIEDRIJA

Pabalstu saņēmējiem, kas dzīvo Zviedrijā — Sociālās apdrošināšanas dienests uzturēšanās vietā.

Pabalstu saņēmējiem, kas dzīvo ārpus Zviedrijas — Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Stokholmas lēnes Sociālās apdrošināšanas dienesta Ārlietu nodaļa).""

TIESĪBU AKTI, KAS JĀŅEM VĒRĀ LĪGUMSLĒDZĒJĀM PUSĒM

16. Aiz 47. punkta (Ieteikums Nr. 18) iekļauj šādu jaunu punktu:

"47a. C/199/93 11. lpp.: 1992. gada 24. novembra Ieteikums Nr. 19 par dalībvalstu sadarbības pilnveidošanu, īstenojot Kopienas regulas (OV C 199, 23.7.1993., 11. lpp.)"

--------------------------------------------------

7. PIELIKUMS

EEZ Apvienotās komitejas Lēmuma Nr. 7/94

EEZ līguma VII PIELIKUMĀ ("PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS SAVSTARPĒJA ATZĪŠANA") izdara turpmāk norādītos grozījumus.

A. VISPĀRĒJĀ SISTĒMA

1. Aiz 1. punkta (Padomes Direktīva 89/48/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"1a. 392 L 0051: Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīva 92/51/EEK par otro vispārējo sistēmu profesionālās izglītības un mācību atzīšanai, ar ko papildina Direktīvu 89/48/EEK (OV L 209, 24.7.1992., 25. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus.

a) Pielāgojumus C un D pielikumā saskaņā ar direktīvas 15. pantu veic, ievērojot šādu procedūru.

I. Pielāgojumi, kas skar EK dalībvalstī piedāvātos izglītības un apmācības kursus

1. EK dalībvalstij iesniedzot pamatotu pieprasījumu,

a) EBTA eksperti piedalās direktīvas 15. pantā paredzētajā Kopienas iekšējā lēmumu pieņemšanas procedūrā saskaņā ar ar līguma 100. pantu.

b) Kopienas lēmumu nodod EEZ Apvienotajai komitejai saskaņā ar līguma 102. pantu.

2. EBTA valstij iesniedzot pamatotu pieprasījumu,

a) EBTA valsts iesniedz EEZ Apvienotajai komitejai pieprasījumu izdarīt grozījumu;

b) EEZ Apvienotā komiteja nodod pieprasījumu Komisijai;

c) Komisija šo pieprasījumu nodod tālāk direktīvas 15. pantā paredzētajai komitejai; EBTA eksperti ņem dalību saskaņā ar līguma 100. pantu;

d) Kopienas lēmumu nodod EEZ Apvienotajai komitejai saskaņā ar līguma 102. pantu.

II. Pielāgojumi, kas skar EBTA valstī piedāvātos izglītības un apmācības kursus

1. EBTA valstij iesniedzot pamatotu pieprasījumu,

a) EBTA valsts iesniedz EEZ Apvienotajai komitejai pieprasījumu izdarīt grozījumu;

b) EEZ Apvienotā komiteja ar kompetentās apakškomitejas starpniecību šo pieprasījumu nodod darba grupai, kurā EK pusi pārstāv saskaņā ar direktīvas 15. pantu izveidotās EK komitejas biedri un EBTA pusi pārstāv EBTA valstu eksperti;

c) EEZ Apvienotā komiteja pieņem lēmumu par C un D pielikuma grozījumiem, pamatojoties uz b) apakšpunktā minētās darba grupas sniegto ziņojumu.

2. EK dalībvalstij iesniedzot pamatotu pieprasījumu,

a) EK dalībvalsts iesniedz savu pieprasījumu Komisijai;

b) Komisija nodod šo pieprasījumu EEZ Apvienotajai komitejai;

c) EEZ Apvienotā komiteja ievēro 1. punkta b) un c) apakšpunktā noteikto procedūru.

b) II pielikumu papildina ar šādu tekstu:

"DIREKTĪVAS 1. PANTA a) PUNKTA PIRMĀS DAĻAS OTRĀ IEVILKUMA ii) PUNKTĀ UZSKAITĪTIE KURSI AR ĪPAŠU STRUKTŪRU

a) Zem virsraksta

"1. Vidējā medicīnas personāla un bērnu aprūpes darbinieku sagatavošanas kursi"

iekļauj šādu iestarpinājumu:

"Austrijā

apmācot

- kontaktlēcu optiķus (Kontaktlinsenoptiker),

- pedikīra speciālistus (Fusspfleger),

- dzirdes aparātu tehniķus (Hörgeräteakustiker),

- aptiekārus (Drogist),

tas paredz teorētiskos un praktiskos mācību kursus, kuru kopējais ilgums ir vismaz četrpadsmit gadi, to skaitā vismaz piecu gadu apmācību pēc strukturētas mācību programmas, kas ietver vismaz trīs gadu mācekļa darbs, ko daļēji nodrošina darba vieta un daļēji arodizglītības iestāde, kā arī arodprakses un profesionālās sagatavošanas laiku, kam seko noslēguma pārbaudījums specialitātē, kas dod tiesības strādāt savā profesijā un apmācīt mācekļus;

apmācot

- masierus (Masseur),

tas paredz teorētiskos un praktiskos mācību kursus, kuru kopējais ilgums ir četrpadsmit gadi, to skaitā piecu gadu apmācību pēc strukturētas mācību programmas, kas ietver divu gadu mācekļa darbu, divu gadu arodpraksi un profesionālo sagatavošanu, kā arī mācību kursu gada garumā, kam seko noslēguma pārbaudījums specialitātē, kas dod tiesības strādāt savā profesijā un apmācīt mācekļus;

- bērnudārza audzinātājus (Kindergärtner/in),

- bērnu aprūpes darbiniekus (Erzieher),

tas paredz teorētiskos un praktiskos mācību kursus, kuru kopējais ilgums ir trīspadsmit gadu, to skaitā piecu gadu profesionālo sagatavošanu specializētajā mācību iestādē, kam seko noslēguma pārbaudījums."

b) Zem virsraksta

"2. Amata meistaru joma (Mester/Meister/Maître), kurā paredzēti teorētiskie un praktiskie mācību kursi, lai apgūtu tādus arodus, kas nav uzskaitīti A pielikumā"

iekļauj šādu iestarpinājumu:

"Austrijā

apmācot

- bandāžistus (Bandagist),

- korsešu izgatavotājus (Miederwarenerzeuger),

- optiķus (Optiker),

- ortopēdisko apavu izgatavotājus (Orthopädieschuhmacher),

- ortopēdijas tehniķus (Orthopädietechniker),

- zobu tehniķus (Zahntechniker),

- dārzniekus (Gärtner),

tas paredz teorētisko un praktisko izglītību, kuras kopējais ilgums ir vismaz četrpadsmit gadi, to skaitā vismaz piecu gadu apmācību pēc strukturētas mācību programmas, kas ietver vismaz trīs gadu mācekļa darbu, ko daļēji nodrošina darba vieta un daļēji arodizglītības iestāde, kā arī vismaz divu gadu arodpraksi un profesionālo sagatavošanu, kam seko meistara eksāmens, kas dod tiesības strādāt savā profesijā, apmācīt mācekļus un lietot Meister nosaukumu;

apmācot arodmeistarus lauksaimniecības un mežsaimniecības jomā, proti,

- lauksaimniecības arodmeistarus (Meister in der Landwirtschaft),

- lauku saimniecību arodmeistarus (Meister in der ländlichen Hauswirtschaft),

- dārzkopības arodmeistarus (Meister im Gartenbau),

- dārzeņkopības arodmeistarus (Meister im Feldgemüsebau),

- pomoloģijas un augļu pārstrādes arodmeistarus (Meister im Obstbau und in der Obstverwertung),

- vīnkopības un vīna ražošanas arodmeistarus (Meister im Weinbau and in der Kellerwirtschaft),

- piena lopkopības arodmeistarus (Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft),

- zirgkopības arodmeistarus (Meister in der Pferdewirtschaft),

- zvejniecības arodmeistarus (Meister in der Fischereiwirtschaft),

- putnkopības arodmeistarus (Meister in der Geflügelwirtschaft),

- biškopības arodmeistarus (Meister in der Bienenwirtschaft),

- mežsaimniecības arodmeistarus (Meister in der Forstwirtschaft),

- apmežošanas un mežu apsaimniekošanas arodmeistarus (Meister in der Forstgarten-und Forstpflegewirtschaft),

- lauksaimniecības ražojumu uzglabāšanas arodmeistarus (Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung),

šo kursu kopējais ilgums ir vismaz piecpadsmit gadi, to skaitā vismaz sešu gadu apmācība pēc strukturētas mācību programmas, kas ietver vismaz trīs gadu mācekļa darbu, ko daļēji nodrošina darba vieta un daļēji arodizglītības iestāde, un vismaz trīs gadu arodpraksi, kam seko meistara eksāmens, kas dod tiesības apmācīt mācekļus un lietot Meister nosaukumu.

Norvēģijā

apmācot

- ainavu arhitektus (anleggsgartner),

- zobu tehniķus (tanntekniker),

šo kursu kopējais ilgums ir vismaz četrpadsmit gadi, to skaitā vismaz piecu gadu apmācība pēc strukturētas mācību programmas, kas ietver vismaz trīs gadu mācekļa darbu, ko daļēji nodrošina darba vieta un daļēji arodizglītības iestāde, kā arī vismaz divu gadu arodpraksi un profesionālo sagatavošanu, kam seko meistara eksāmens savā arodā, kas dod tiesības apmācīt mācekļus un lietot Mester nosaukumu."

c) Zem virsraksta"3. Jūrniecība" iekļauj šādu iestarpinājumu

i) zem apakšvirsraksta

"a) Jūras transports"

:

"Islandē

apmācot

- kuģa kapteiņus (skipstjóri),

- kapteiņa vecākos palīgus (stýrimaður),

- sardzes virsniekus (undirstýrimaður),

- pirmās kategorijas kuģa mehāniķus (yélstjóri 1. stigs);

Norvēģijā

apmācot

- tirdzniecības kuģu kapteiņus/pirmās klases stūrmaņus (skipsfører),

- kapteiņa vecākos palīgus/otrās klases stūrmaņus (overstyrmann),

- tuvbraucējus kapteiņus/trešās klases stūrmaņus (kystskipper),

- kapteiņa palīgus/sardzes virsniekus/4. klases stūrmaņus (styrmann).

- vecākos mehāniķus/1. klases kuģa mehāniķus (maskinsjef),

- otros mehāniķus/2. klases kuģa mehāniķus (1. maskinist),

- stūrmaņus mehāniķus/3. klases kuģa mehāniķus (enemaskinist),

- sardzes mehāniķus/4. klases kuģa mehāniķus (maskinoffiser),

tas paredz

- Islandē — deviņu vai desmit gadu pamatizglītību, kam seko divu gadu dienests jūrā, un papildus specializētu trīs gadu arodmācību programmu (kuģa mehāniķiem — piecu gadu programmu);

- Norvēģijā — deviņu gadu pamatizglītību, kam seko elementārās sagatavošanas kurss un trīs gadu dienests jūrā (kuģa mehāniķiem — divarpus gadi), ko papildina

- viengadīga arodmācību programma sardzes virsniekiem,

- bet pārējiem — specializēta divu gadu arodmācību programma,

kā arī vēl viens dienests jūrā, lai saņemtu atzīšanu saskaņā ar Starptatisko STCW konvenciju (1978. gada Starptautiskā konvencija par jūrnieku sagatavošanu, diplomēšanu un sardzes pildīšanu).

Norvēģijā

apmācot

- elektroiekārtu tehniķus (kuģa elektriķus) (elektroautomasjonstekniker/skipselektriker),

tas paredz deviņu gadu pamatizglītību, kam seko divu gadu elementārās sagatavošanas kurss, ko papildina viengadīga mācību prakse un dienests jūrā, kā arī viengadīga specializēta arodmācību programma."

ii) Zem apakšvirsraksta

"b) Jūras zveja"

:

"Islandē

apmācot

- kuģa kapteiņus (skipstjóri),

- kapteiņa vecākos palīgus (stýrimaður),

- sardzes virsniekus (undirstýrimaður),

tas paredz deviņu vai desmit gadu pamatizglītību, kam seko divu gadu dienests jūrā, ko papildina divgadīga specializēta arodmācību programma, kuras beigās jānoliek eksāmens, lai saņemtu atzīšanu saskaņā ar Torremolin[os]as Konvenciju (1977. gada Starptautiskā zvejas kuģu drošības konvencija)."

iii) Zem jaunā apakšvirsraksta

"c) Pārvietojamo urbšanas platformu personāls"

:

"Norvēģijā

apmācot

- platformas pārvaldniekus (plattformsjef),

- platformas drošības vadītājus (stabilitetssjef),

- vadības pults operatorus (kontrollromoperatør),

- tehniskās daļas vadītājus (teknisk sjef),

- tehniskās daļas vadītāja palīgus (teknisk assistent),

tas paredz deviņu gadu pamatizglītību, kam seko divu gadu elementārās sagatavošanas kurss, ko papildina darbs atklātā jūrā vismaz viena gada garumā, kā arī

- viengadīga specializēta arodmācību programma vadības pults operatoriem,

- bet pārējiem — specializēta divarpus gadu arodmācību programma."

d) Zem virsraksta

"4. Tehnikas nozare"

iekļauj šādu iestarpinājumu:

"Austrijā

apmācot

- mežziņus (Förster),

- tehnisko biroju konsultantus (Technisches Büro),

- darbaspēka nomas speciālistus (Überlassung von Arbeitskräften — Arbeitsleihe),

- darbā iekārtošanas aģentus (Arbeitsvermittlung),

- investīciju konsultantus (Vermögensberater),

- privātdetektīvus (Berufsdetektiv),

- apsardzes darbiniekus (Bewachungsgewerbe),

- nekustamā īpašuma aģentus (Immobilienmakler),

- nekustamā īpašuma pārvaldniekus (Immobilienverwalter),

- reklāmas aģentus (Werbeagentur),

- celtniecības projektu vadītājus (Bauträger/Bauorganisator, Baubetreuer),

- parādu piedzinējus (Inkassoinstitut),

tas paredz teorētisko un praktisko apmācību, kuras kopējais ilgums ir vismaz piecpadsmit gadi, to skaitā astoņu gadu obligāto izglītību, kam seko piecu gadu vidējā tehniskā izglītība vai komercizglītība, pēc kuras jāiztur tehnisko vai komerzinību pārbaudes eksāmens un papildus tam vismaz divu gadu teorētiskās un praktiskās mācības darbavietā, kam seko noslēguma pārbaudījums specialitātē;

- apdrošināšanas konsultantus (Berater in Versicherungsangelegenheiten),

tas paredz teorētiskos un praktiskos mācību kursus, kuru kopējais ilgums ir vismaz 15 gadi un kas ietver sešu gadu apmācību pēc strukturētas mācibu programmas, kurā ietilpst trīs gadu mācekļa darbs un trīs gadu arodprakse un apmācība, kam seko eksāmens;

- celtniekus darbuzņēmējus/plānošanas un tehnisko aprēķinu speciālistus (Planender Baumeister),

- namdarus darbuzņēmējus/plānošanas un tehnisko aprēķinu speciālistus (Planender Zimmermeister),

tas paredz teorētisko un praktisko apmācību, kuras kopējais ilgums ir vismaz astoņpadsmit gadi, to skaitā vismaz deviņu gadu arodmācības, kas ietver četru gadu vidējo tehnisko izglītību un piecu gadu arodpraksi un apmācību, kam seko noslēguma pārbaudījums specialitātē, kas dod tiesības strādāt savā specialitātē un apmācīt mācekļus, ciktāl šī izglītība paredz tiesības projektēt ēkas, veikt tehniskos aprēķinus un pārraudzīt celtniecības darbus (Marijas Terēzijas privilēģija). [1]."""

B. AUGSTĀKAIS UN VIDĒJAIS MEDICĪNAS PERSONĀLS

1. 3. punktu (Padomes Direktīva 81/1057/EEK) papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 393 L 0016: Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvu 93/16/EEK (OV L 165, 7.7.1993., 1. lpp.)."

2. Tiesību aktus, kas minēti 4. punktā (Padomes Direktīva 75/362/EEK un tiesību akti ar grozījumiem) aizstāj ar šādiem:

"4. 393 L 0016: Padomes 1993. gada 5 aprīļa Direktīva 93/16/EEK, kuras mērķis ir atvieglot ārstiem brīvu pārvietošanos un veicināt viņu diplomu, apliecību un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu (OV L 165, 7.7.1993., 1. lpp.)."

Turklāt iekļauj šādu iestarpinājumu pirms jau esošajiem pielāgojumiem:"Atkāpjoties no saskaņā ar šo līgumu pielāgotās Direktīvas 93/16/EEK 30. panta, Norvēģija uzņemas tajā noteiktās saistības vēlākais līdz 1995. gada 1. janvārim, nevis līguma spēkā stāšanās dienā."

3. Svītro 5. un 6. punkta tekstu.

[1] Būvniecības un projektēšanas darbība ir atrunāta Padomes 1964. gada 7. jūlija Direktīvā 64/427, kurā noteiti sīki izstrādāti noteikumi pārejas posma pasākumiem saistībā ar pašnodarbinātu personu darbību ražošajā un pārstrādes rūpniecībā, kas ietilpst ISIC 23. līdz 40. pamatgrupā (Rūpniecība un amatniecība) (OV L 117, 23.7.1964., 1863. lpp.), kura pielāgota Eiropas Ekonomikas zonas līguma mērķiem ar līguma 30. pantu un tā VII pielikuma 31. punktu.

--------------------------------------------------

8. PIELIKUMS

EEZ Apvienotās komitejas Lēmuma 7/94

EEZ līguma VIII PIELIKUMĀ ("TIESĪBAS VEIKT UZŅĒMĒJDARBĪBU") izdara turpmāk norādītos grozījumus.

8. punktu (Padomes Direktīva 90/366/EEK) aizstāj ar šādu:

"8. 393 L 0096: Padomes 1993. gada 29. oktobra Direktīva 93/96/EEK par izglītojamo uzturēšanās tiesībām (OV L 317, 18.12.1993., 59. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar līgumu izdara šādu pielāgojumu:

tās 2. panta 1. punkta otrajā daļā vārdkopu "uzturēšanās atļauja Kopienas dalībvalsts pilsonim" aizstāj ar vārdkopu "uzturēšanās atļauja"."

--------------------------------------------------

9. PIELIKUMS

EEZ Apvienotās komitejas Lēmuma Nr. 7/94

EEZ līguma IX PIELIKUMĀ ("FINANŠU PAKALPOJUMI") izdara turpmāk norādītos grozījumus.

PIEMINĒTIE TIESĪBU AKTI

A. I nodaļa. APDROŠINĀŠANA

1. 2. punktu (pirmā Padomes Direktīva 73/239/EEK) pirms pielāgojumiem papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 L 0049: Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīvu 92/49/EEK (OV L 228, 11.8.1992., 1. lpp.).".

2. 7. punktu (otrā Padomes Direktīva 88/357/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 L 0049: Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīvu 92/49/EEK (OV L 228, 11.8.1992., 1. lpp.).".

3. Aiz 7. punkta (otrā Padomes Direktīva 88/357/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"7a. 392 L 0049: Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīva 92/49/EEK par normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, ar ko groza Direktīvu 73/239/EEK un Direktīvu 88/357/EEK (trešā nedzīvības apdrošināšanas direktīva) (OV L 228, 11.8.1992., 1. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) tās 48. pantā vārdus "šīs direktīvas izziņošana". aizstāj ar vārdiem "EEZ Apvienotās komitejas lēmums iekļaut šo direktīvu EEZ līgumā".;

b) šī direktīva neattiecas uz Somiju.".

4. 11. punktu (pirmā Padomes Direktīva 79/267/EEK) pirms pielāgojumiem papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 L 0096: Padomes 1992. gada 10. novembra Direktīvu 92/96/EEK (OV L 360, 9.12.1992., 1. lpp.).".

5. 11. punktā (pirmā Padomes Direktīva 79/267/EEK) a) pielāgojumu aizstāj ar šādu:

"a) Direktīvas 4. pantu papildina šādi:

Šī direktīva neskar pensiju apdrošināšanas sabiedrību darbību pensiju jomā, kas noteikta Likumā par darba ņēmēju pensijām (TEL) un citos saistītos Somijas tiesību aktos, ja

1) pensiju apdrošināšanas sabiedrības, kurām jau saskaņā ar Somijas likumiem jānodrošina atsevišķa grāmatvedības un lietvedības sistēma savai darbībai pensiju jomā, turklāt būs izveidojušas atsevišķas juridiskas vienības šīs darbības veikšanai, stājoties spēkā EEZ Apvienotās komitejas lēmumam iekļaut trešo dzīvības apdrošināšanas Direktīvu 92/96/EEK EEZ līgumā;

2) Somijas iestādes bez diskriminācijas atļauj visiem Līgumslēdzēju pušu pilsoņiem un uzņēmējsabiedrībām saskaņā ar Somijas likumiem veikt darbību, kas noteikta 1. pantā saistībā ar šo atbrīvojumu, pamatojoties uz

- īpašumtiesībām vai līdzdalību esošajā apdrošināšanas sabiedrībā vai grupā;

- jaunu apdrošināšanas sabiedrību vai grupu, arī pensiju apdrošināšanas sabiedrību, radīšanu vai līdzdalību tajās;

3) Lai izpildītu visas prasības, kuras noteiktas trešajā dzīvības apdrošināšanas direktīvā, Somijas iestādes, pirms stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas lēmums iekļaut trešo dzīvības apdrošināšanas Direktīvu 92/96/EEK EEZ līgumā, iesniedz EEZ Apvienotajā komitejā apstiprināšanai ziņojumu, norādot tajā pasākumus, kas ir veikti, lai nošķirtu TEL darbību no parastās apdrošināšanas drbības, ko veic Somijas apdrošināšanas sabiedrības.

No iepriekš teiktā izriet, ka Somijas iestādes saskaņā ar attiecīgajiem pirmās Padomes Direktīvas 79/267/EEK noteikumiem atsauc licenci apdrošināšanas sabiedrībām, kuras līdz dienai, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas lēmums iekļaut trešo dzīvības apdrošināšanas Direktīvu 92/96/EEK EEZ līgumā, nav izpildījušas agrāk minētā 1. punkta noteikumus.".

6. 12. punktu (Padomes Direktīva 90/619/EEK) pirms pielāgojuma papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 392 L 0096: Padomes 1992. gada 10. novembra Direktīvu 92/96/EEK (OV L 360, 9.12.1992., 1. lpp.).".

7. Aiz 12. punkta (Padomes Direktīva 90/619/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"12a. 392 L 0096: Padomes 1992. gada 10. novembra Direktīva 92/96/EEK par normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz tiešo dzīvības apdrošināšanu, ar ko groza Direktīvu 79/267/EEK un Direktīvu 90/619/EEK (trešo dzīvības apdrošināšanas direktīvu) (OV L 360, 9.12.1992., 1. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) tās 2. pantā: skat. Padomes Direktīvas 79/267/EEK a) pielāgojumu;

b) 1. Zviedrija pieņem normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai līdz 2000. gada 1. janvārim izpildītu šīs direktīvas 22. panta 1. punkta b) apakšpunkta prasības.

2. Zviedrijas iestādes līdz 1994. gada 1. jūlijam iesniedz paredzēto pasākumu grafiku apstiprināšanai EEZ Apvienotajā komitejā, lai panāktu, ka riska darījumi, kas pārsniedz šīs direktīvas 22. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktos ierobežojumus, iekļaujas minētajās robežās.

3. Zviedrijas iestādes ne vēlāk kā 1997. gada 31. decembrī iesniedz EEZ Apvienotajai komitejai darba pārskatu par veiktajiem pasākumiem, lai panāktu šīs direktīvas izpildi.

4. EEZ Apvienotā komiteja pārskata pasākumus, pamatojoties uz iepriekš 2. un 3. punktā minētajiem ziņojumiem. Atkarībā no apstākļiem attiecīgos pasākumus vajadzības gadījumā koriģē, lai paātrinātu riska darījumu samazināšanas procesu.

5. Zviedrijas iestādes pieprasa no ieinteresētajām dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām tūlīt sākt attiecīgo riska darījumu samazināšanas procesu. Attiecīgās sabiedrības nekādā gadījumā nedrīkst palielināt riska darījumus, ja tās neiekļaujas direktīvā noteiktajās robežās vai šāds palielinājums radīs minēto ierobežojumu pārsniegšanu.

6. Zviedrijas iestādes līdz pārejas laika beigām iesniedz galīgo ziņojumu par iepriekš minēto pasākumu rezultātiem;

c) tās 45. pantā vārdus "šīs direktīvas izziņošanas dienā". aizstāj ar vārdiem "dienā, kad EEZ Apvienotā komiteja pieņēmusi lēmumu iekļaut šo direktīvu EEZ līgumā"..".

8. Aiz 12.a punkta (Padomes Direktīva 92/96/EEK) iekļauj šādu jaunu visrakstu un jaunu punktu:

"iv) Uzraudzība un pārskati

12b. Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

391 L 0674: Padomes 1991. gada 19. decembra Direktīva 91/674/EEK par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (OV L 374, 31.12.1991., 7. lpp.).

a) tās 2. panta 1. punktā vārdus "Līguma 58. pants". aizstāj ar vārdiem "EEZ līguma 34. pans".;

b) Norvēģija un Zviedrija pieņem vajadzīgos normatīvos un administratīvos aktus, lai līdz 1995. gada 1. janvārim izpildītu šīs direktīvas prasības;

c) tās 46. panta 3. punktā vārdus "direktīvas izziņošanas dienā". aizstāj ar vārdiem "dienā, kad EEZ Apvienotā komiteja pieņēmusi lēmumu iekļaut šo direktīvu EEZ līgumā"., bet norāde "70. panta 1. punktā minētā diena". atbilst dienai, līdz kurai attiecīgajām EBTA valstīm ir jāpieņem vajadzīgie normatīvie un administratīvie akti, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.".

9. Aiz 12.b punkta (Padomes Direktīva 91/674/EEK) virsrakstu

"iv) Citi jautājumi"

aizstāj ar šādu virsrakstu:

"v) Citi jautājumi"

B. II nodaļa. BANKAS UN CITAS KREDĪTIESTĀDES

1. 17. punktu (Padomes Direktīva 89/299/EEK) papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 391 L 0633: Padomes 1991. gada 3. decembra Direktīvu 91/633/EEK (OV L 339, 11.12.1991., 33. lpp.),

— 392 L 0016: Padomes 1992. gada 16. marta Direktīvu 92/16/EEK (OV L 75, 21.3.1992., 48. lpp.).".

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:"Direktīvas 89/299/EEK 4.a pants attiecas uz Norvēģiju.".

2. 20. punktu (Padomes Direktīva 83/350/EEK) aizstāj ar šādu:

"20. 392 L 0030: Padomes 1992. gada 6. aprīļa Direktīva 92/30/EEK par kredītiestāžu konsolidētu uzraudzību (OV L 110, 28.4.1992., 52. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) kad Līgumslēdzēja puse nolemj uzsākt sarunas, kas minētas direktīvas 8. pantā, tā ikreiz par to informē EEZ Apvienoto komiteju. Līgumslēdzējas puses apspriežas EEZ Apvienotajā komitejā par turpmāko rīcību ikreiz, kad rodas savstarpēja ieinteresētība;

b) Norvēģija un Zviedrija līdz pārejas laika beigām, kas tām piešķirts pielāgojumā Padomes Direktīvai 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem, drīkst piemērot savus grāmatvedības standartus."

3. Aiz 23. punkta (Padomes Direktīva 91/308/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"23a. 392 L 0121: Padomes 1992. gada 21. decembra Direktīva 92/121/EEK par kredītiestāžu liela riska darījumu uzraudzību un kontroli (OV L 29, 5.2.1993., 1. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) Austrija, Norvēģija un Zviedrija līdz 1995. gada 1. janvārim ievieš direktīvas noteikumus;

b) uz aizdevumiem, kas nodrošināti atbilstoši kompetento iestāžu prasībām ar akcijām Somijas dzīvojamo māju būvsabiedrībās, kuras darbojas saskaņā ar 1991. gada Somijas Likumu par dzīvojamo māju būvsabiedrībām vai vēlāk pieņemtajiem tamlīdzīgiem tiesību aktiem, attiecina tādu pašu kārtību, kāda attiecas uz aizdevumiem, kas nodrošināti, ieķīlājot mājokli saskaņā ar direktīvas 4. panta 7. punkta p) apakšpunktā un 6. panta 9. punktā izklāstītajiem noteikumiem;

c) tās 6. panta 1. punktā vārdkopu "kad šo direktīvu publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" aizstāj ar vārdkopu "dienā, kad Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī publicē EEZ Apvienotās komitejas lēmumu iekļaut šo direktīvu EEZ līgumā";

d) tās 6. panta 3. punktā vārdkopu "dienā, kad šo direktīvu publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" aizstāj ar vārdkopu "dienā, kad Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī publicē EEZ Apvienotās komitejas lēmumu iekļaut šo direktīvu EEZ līgumā"."

C. III nodaļa. BIRŽA UN VĒRTSPAPĪRI

1. Pēc 30. punkta (Padomes Direktīva 85/611/EEK) iekļauj šādu jaunu visrakstu un jaunus punktus:

"iii) Ieguldījumu pakalpojumi

30a. 393 L 0006: Padomes 1993. gada 15. marta Direktīva 93/6/EEK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību (OV L 141, 11.6.1993., 1. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

tās 3. panta 5. punktā vārdus "šīs direktīvas izziņošanas dienā". aizstāj ar vārdiem "dienā, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas lēmums iekļaut šo direktīvu EEZ līgumā"..

30b. 393 L 0022: Padomes 1993. gada 10. maija Direktīva 93/22/EEK par ieguldījumu pakalpojumiem vērtspapīru jomā (OV L 141, 11.6.1993., 27. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

attiecībās ar trešo valstu ieguldījumu sabiedrībām, kas aplūkotas direktīvas 7. pantā, ievēro šādas prasības:

1. lai panāktu maksimālo konverģenci, piemērojot trešo valstu režīmu ieguldījumu sabiedrībām, Līgumslēdzējas puses apmainās ar informāciju saskaņā ar 7. panta 2. un 6. punktu un pārrunā jautājumus, kas minēti 7. panta 3., 4. un 5. punktā, izmantojot EEZ Apvienotās komitejas starpniecību un ievērojot īpašās procedūras, par kurām būs vienojušās Līgumslēdzējas puses;

2. licences, ko Līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes piešķīrušas ieguldījumu sabiedrībām, kas ir tādu mātesuzņēmumu tieši vai netieši meitasuzņēmumi, kuru darbību reglamentē trešas valsts tiesību akti, paliek spēkā atbilstoši šīs direktīvas noteikumiem visu Līgumslēdzēju pušu teritorijā. Tomēr

a) ja ārpuskopienas valsts nosaka kvantitatīvus ierobežojumus EBTA valsts ieguldījumu sabiedrībai vai šādām ieguldījumu sabiedrībām nosaka ierobežojumus, kādi nav noteikti Kopienas ieguldījumu sabiedrībām, Kopienas kompetento iestāžu piešķirtās licences ieguldījumu saiedrībām, kas ir tādu mātesuzņēmumu tieši vai netieši meitasuzņēmumi, kuru darbību reglamentē trešas valsts tiesību akti, ir spēkā tikai Kopienā, izņemot gadījumus, kad EBTA valsts nolemj citādi savas jurisdikcijas ietvaros;

b) ja Kopiena nolemj ierobežot vai apturēt lēmumus piešķirt licenci ieguldījumu sabiedrībām, kas ir tādu mātesuzņēmumu tieši vai netieši meitas uzņēmumi, kuru darbību reglamentē trešas valsts tiesību akti, licences, ko šādām ieguldījumu sabiedrībām piešķīrusi EBTA valsts kompetentā iestāde, ir spēkā, ciktāl sniedzas tās jurisdikcija, ja vien cita Līgumslēzēja puse nelemj citādi saskaņā ar savu jurisdikciju;

c) ierobežojumi vai darbības apturēšana, kas minēta a) un b) apakšpunktā, nedrīkst skart ieguldījumu sabiedrības vai to meitasuzņēmumus, kuru darbība jau ir atļauta Līgumslēdzējas puses teritorijā;

3. kad Kopienai ir sarunas ar ārpuskopienas valsti, pamatojoties uz 7. panta 4. un 5. punktu, lai nodrošinātu savām ieguldījumu sabiedrībām attiecīgās valsts režīmu un efektīvu pieeju tirgum, tā ikreiz cenšas nodrošināt vienādu režīmu EBTA valstu ieguldījumu sabiedrībām.".

TIESĪBU AKTI, KURI JĀŅEM VĒRĀ LĪGUMSLĒDZĒJĀM PUSĒM

Aiz 36. punkta (Komisijas Ieteikums 90/109/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"37. 392 X 0048: Komisijas 1991. gada 18. decembra Ieteikums 92/48/EEK par apdrošināšanas starpniekiem (OV L 19, 28.1.1992., 32. lpp.)."

.

--------------------------------------------------

10. PIELIKUMS

EEZ Apvienotās komitejas Lēmuma Nr. 7/94

EEZ līguma XI PIELIKUMĀ ("SAKARU PAKALPOJUMI") izdara turpmāk norādītos grozījumus.

PIEMINĒTIE TIESĪBU AKTI

1. Aiz 5. punkta (Padomes Direktīva 91/287/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"5a. 392 D 0264: Padomes 1992. gada 11. maija Lēmums 92/264/EEK par standartizēta starptautisko telefonlīniju piekļuves koda ieviešanu Kopienā (OV L 137, 20.5.1992., 21. lpp.).

Lēmuma noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

tā 3. panta otrajā daļā vārdkopas "šā lēmuma izziņošana" vietā uz EBTA valstīm attiecina vārdkopu "EEZ Apvienotās komitejas lēmums iekļaut šo lēmumu EEZ līgumā".

5b. 392 L 0044: Padomes 1992. gada 5. jūnija Direktīva 92/44/EEK par atvērtā tīkla nodrošināšanu nomātajām līnijām (OV L 165, 19.6.1992., 27. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) kas attiecas uz EBTA valstīm, norādi uz EEK Līguma 12. panta a) punktu, 169. un 170. pantu aizstāj ar norādi uz 31. un 32. pantu EBTA valstu nolīgumā par uzraudzības iestādes un tiesas izveidošanu;

b) tās 12. panta 2. punktu papildina šādi:

"a) Ja, piedaloties vienai vai vairākām EBTA valstu pārvaldes iestādēm, izmanto 3. un 4. punktā paredzēto procedūru, nosūta paziņojumu valsts pārvaldes iestādei un EBTA uzraudzības iestādei;

b) Ja, piedaloties divām vai vairākām EK valsts un EBTA valsts pārvaldes iestādēm, izmanto 3. un 4. punktā paredzēto procedūru, nosūta paziņojumu valsts pārvaldes iestādēm, EK Komisijai un EBTA uzraudzības iestādei;"

c) tās 12. panta 3. punktu papildina šādi:

a) ja pēc paziņojuma, kas izriet no 2. punkta a) apakšpunkta, valsts pārvaldes iestāde vai EBTA uzraudzības iestāde uzskata, ka vajadzīga tālāka pārbaude, tā var uzticēt tās veikšanu darba grupai, kurā ietilpst EBTA valstu un to pārvaldes iestāžu pārstāvji un EBTA uzraudzības iestādes pārstāvis, kas veic darba grupas priekšsēdētāja pienākumus. Priekšsēdētājs, pārliecinājies, ka ir veikti visi nepieciešamie pasākumi valsts līmenī, uzsāk procedūru, kas ar attiecīgajām izmaiņām atbilst 12. panta 4. punktā norādītajām prasībām;

b) Ja pēc paziņojuma, kas izriet no 2. punkta b) apakšpunkta, valsts pārvaldes iestāde, EK Komisija vai EBTA uzraudzības iestāde uzskata, ka vajadzīga tālāka pārbaude, tā var uzticēt tās veikšanu EEZ Apvienotajai komitejai. EEZ Apvienotā komiteja, pārliecinājusies, ka ir veikti visi nepieciešamie pasākumi valsts līmenī, izveido darba grupu, kurā ietilpst vienāds skaits EBTA valstu un šo valstu attiecīgo pārvaldes iestāžu pārstāvju, no vienas puses, un vienāds skaits EK dalībvalstu un šo valstu attiecīgo pārvaldes iestāžu pārstāvju, no otras puses, kā arī EBTA uzraudzības iestādes un EK Komisijas pārstāvji. EEZ Apvienotā komiteja arī ieceļ darba grupas priekšsēdētāju. Darba grupa ar attiecīgajām izmaiņām ievēro 12. panta 4. punktā norādītos procedūras noteikumus."

.

TIESĪBU AKTI, KURI JĀŅEM VĒRĀ LĪGUMSLĒDZĒJĀM PUSĒM

Aiz 16. punkta (Padomes Ieteikums 91/288/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"17. 392 Y 0114(01): Padomes 1991. gada 19. decembra Rezolūcija 92/C 8/01 par satelītsakaru pakalpojumu un iekārtu kopīgā tirgus attīstību (OV C 8, 14.1.1992., 1. lpp.).

18. 392 X 0382: Padomes 1992. gada 5. jūnija Ieteikums par pakešu komutācijas datu pakalpojumu (PKDP) obligātās kopas saskaņotu nodrošināšanu saskaņā ar atvērtā tīkla nodrošināšanas (ATN) principiem (OV L 200, 18.7.1992., 1. lpp.).

19. 392 X 0383: Padomes 1992. gada 5. jūnija Ieteikums par saskaņotu pieejas nodrošināšanu integrēto pakalpojumu ciparsignālu tīklam (IPCT) un IPCT obligāto piedāvājumu kopas nodrošināšanu saskaņā ar atvērtā tīkla nodrošināšanas (ATN) principiem (OV L 200, 18.7.1992., 10. lpp.).

20. 392 Y 0625(01): Padomes 1992. gada 5. jūnija Rezolūcija par integrēto pakalpojumu cipartīkla (ISDN) attīstību Kopienā kā visas Eiropas sakaru infrastruktūru 1993. gadā un vēlākā laikā (OV C 158, 25.6.1992., 1. lpp.).

21. 392 Y 1204(02): Padomes 1992. gada 19. novembra Rezolūcija par sadarbības vecināšanu sakaru pakalpojumu numerācijā visā Eiropā (OV C 318, 4.12.1992., 2. lpp.).

22. 393 Y 0106(01): Padomes 1992. gada 17. decembra Rezolūcija par stāvokļa novērtēšanu Kopienas telekomunikāciju nozarē (OV C 2, 6.1.1993., 5. lpp.).

23. 392 Y 1204(01): Padomes 1992. gada 19. novembra Rezolūcija par Eiropas Radiosakaru komitejas lēmumu izpildi (OV C 318, 4.12.1992., 1. lpp.).

24. 393 Y 0806(01): Padomes 1993. gada 22. jūlija Rezolūcija par telekomunikāciju nozares stāvokļa pārskatīšanu un par nepieciešamību tālāk attīstīt minēto tirgu (OV C 213, 6.8.1993., 1. lpp.).

25. 393 Y 1216(01): Padomes 1993. gada 7. decembra Rezolūcija par personisko satelītsakaru pakalpojumu ieviešanu Kopienā (OV C 339, 16.12.1993., 1. lpp.).".

--------------------------------------------------

11. PIELIKUMS

EEZ Apvienotās komitejas Lēmuma Nr. 7/94

EEZ līguma XIII PIELIKUMĀ ("TRANSPORTS") izdara turpmāk norādītos grozījumus.

A. I. nodaļa IEKŠZEMES TRANSPORTS

1. 11. punktu (Padomes Regula (EEK) Nr. 1107/70) pirms pielāgojuma papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 R 3578: Padomes 1992. gada 7. decembra Regulu (EEK) Nr. 3578/92 (OV L 364, 12.12.1992., 11. lpp.)."

.

2. 12. punktu (Padomes Regula (EEK) Nr. 4060/89/EEK) pirms pielāgojuma papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 391 R 3356: Padomes 1991. gada 7. novembra Regulu (EEK) Nr. 3356/91 (OV L 318, 20.11.1991., 1. lpp.)."

.

3. Aiz 12. punkta (Padomes Regula (EEK) Nr. 4060/89) iekļauj šādu jaunu punktu:

"12.a. 392 R 3912: Padomes 1992. gada 17. decembra Regula (EEK) Nr. 3912/92 par trešās valstīs reģistrēto vai apgrozībā laisto transportlīdzekļu pārbaudēm Kopienā, kas skar autotransportu un iekšējo ūdensceļu transportu (OV L 395, 31.12.1992., 6. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) Austrija līdz 2005. gada 1. janvārim uz savām robežām drīkst turpināt pārbaudes, kas minētas Padomes Regulas (EEK) Nr. 4060/89 pielikuma 2. daļas b) punktā, kā arī pārbaudes, lai pārliecinātos par trešās valstīs reģistrēto vai apgrozībā laisto transportlīdzekļu atbilstību kvotu režīmam, par kuru ir vienojusies Austrija un attiecīgā trešā valsts, un Austrijas tiesību aktiem par autotransporta līdzekļu masu, gabarītiem un tehniskajiem parametriem;

b) regulas 4. panta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

"Ieviešot šo regulu, kā arī saskaņā ar EEZ līguma 10. protokola 13. pantu piemēro līguma 11. protokola noteikumus ar attiecīgajām izmaiņām.""

.

4. 13. punktu (Padomes Direktīva 75/130/EEK) aizstāj ar šādu:

"13. 392 L 0106: Padomes 1992. gada 7. decembra Direktīva 92/106/EEK par kopīgu noteikumu ieviešanu dažiem kombinētajiem kravu pārvadājumiem starp dalībvalstīm (OV L 368, 17.12.1992., 38. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

tās 6. panta 3. punktu papildina šādi:

— Austrijā — | Strassenverkehrsbeitrag |

— Somijā — | Varsinainen ajoneuvovero / Den egentliga fordonsskatten |

— Islandē — | þungaskattur |

— Norvēģijā — | Vektårsavgift |

— Zviedrijā — | Fordonsskatt" |

.

B. II nodaļa. AUTOTRANSPORTS

1. 14. punktu (Padomes Direktīva 85/3/EEK) pirms pielāgojuma papildina ar šādu ievilkumu:

"— 392 L 0007: Padomes 1992. gada 10. februāra Direktīvu 92/7/EEK (OV L 57, 2.3.1992., 29. lpp.)."

.

2. 16. punktu (Padomes Direktīva 77/143/EEK) pirms pielāgojuma papildina ar šādiem ievilkumiem:

"— 391 L 0328: Padomes 1991. gada 21. jūnija Direktīva 91/328/EEK, ar ko groza Direktīvu 77/143/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes tehnisko apskati (OV L 178, 6.7.1991., 29. lpp.),

— 392 L 0054: Padomes 1992. gada 22. jūnija Direktīva 92/54/EEK, ar ko groza Direktīvu 77/143/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes tehnisko apskati (bremzes) (OV L 225, 10.8.1992., 63. lpp.),

— 392 L 0055: Padomes 1992. gada 22. jūnija Direktīva 92/55/EEK, ar ko groza Direktīvu 77/143/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes tehnisko apskati (izplūdes gāzes) (OV L 225, 10.8.1992., 68. lpp.)."

.

3. Aiz 17. punkta (Padomes Direktīva 89/459/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"17.a. 391 L 0671: Padomes 1991. gada 16. decembra Direktīva 91/671/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz obligātu drošības jostas izmantošanu transportlīdzekļos, kas sver mazāk par 3,5 tonnām (OV L 373, 31.12.1991., 26. lpp.).

17.b. 392 L 0006: Padomes 1992. gada 10. februāra Direktīva 92/6/EEK par ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu dažu kategoriju transportlīdzekļos Kopienā (OV L 57, 2.3.1992., 27. lpp.), kas grozīta ar OV L 244, 30.9.1993., 34. lpp.

17.c. 393 D 0704: Padomes 1993. gada 30. novembra Lēmums 93/704/EK par satiksmes negadījumu datu bāzes izveidi Kopienā (OV L 329, 30.12.1993., 63. lpp.) [1]

.

4. Aiz 18. punkta (Padomes Direktīva 68/297/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"18.a. 393 L 0089: Padomes 1993. gada 25. oktobra Direktīva 93/89/EEK par nodokļu piemērošanu dalībvalstīs dažiem transportlīdzekļiem, ko izmanto preču autopārvadājumiem, un par nodevām un maksājumiem par dažu infrastruktūras objektu izmantošanu (OV L 279, 12.11.1993., 32. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) šī direktīva neattiecas uz Austriju;

b) tās 3. panta 1. punktu papildina šādi:

— Somijā — | Varsinainen ajoneuvovero/Den egentliga fordonsskatten |

— Islandē — | þungaskattur |

— Norvēģijā — | Vektårsavgift |

— Zviedrijā — | Fordonsskatt; |

c) gadījumos, kas minēti 8. panta 1. punktā, attiecībā uz EBTA valstīm vārda "Komisija" vietā lieto vārdus "EBTA uzraudzības iestāde";

d) attiecībā uz EBTA valstīm 6. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

"EBTA valstis, uz kurām attiecas šī direktīva, turpina piemērot spēkā esošos noteikumus, kas minēti 3. panta 1. punktā, lai nepieļautu konkuences traucējumus, proti, lai nodrošinātu, ka likme, kas noteikta pielikumā minētajām transportlīdzekļu kategorijām vai apakškategorijām, nav mazāka par pielikumā norādīto minimālo likmi.

Neskarot Padomes 1992. gada 7. decembra Direktīvas 92/106/EEK 6. pantu, EBTA valstis, uz kurām attiecas šī direktīva, nedrīkst piešķirt atbrīvojumu no 3. pantā minētajiem nodokļiem vai samazināt tos, ja tas var radīt konkurences traucējumus, proti, uzliktais nodoklis būs zemāks par tā minimālo likmi, kas minēta panta iepriekšējā daļā."

e) direktīvas 7. panta d) apakšpunkta pirmās daļas beigās iekļauj šādu papildinājumu:

"Norvēģijā tos drīkst noteikt arī atsevišķiem otršķirīgiem ceļiem."

f) direktīvas 7. panta d) apakšpunktu un 9. pantu papildina šādi:

"Attiecībā uz EBTA valstīm minētajās iepriekšējās apspriedēs piedalās EBTA uzraudzības iestāde.

EEZ Apvienoto komiteju informē par šīm apspriedēm un to iznākumu. Pēc Līgumslēdzējas puses lūguma apspriedes notiek EEZ Apvienotajā komitejā.""

.

5. Aiz 20. punkta (Padomes Regula (EEK) Nr. 3820/85) iekļauj šādu jaunu punktu:

"20.a. 393 D 0173: Komisijas 1993. gada 22. februāra Lēmums 93/173/EEK, ar kuru noteikta vienota veidlapa, kas paredzēta 16. pantā Padomes Direktīvā (EEK) Nr. 3820/85 par dažu sociālo tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (OV L 72, 25.3.1993., 33. lpp.)."

.

6. 21. punktu (Padomes Regula (EEK) Nr. 3821/85) papildina ar šādiem ievilkumiem:

pirms pirmā ievilkuma (Padomes Regula (EEK) Nr. 3572/90) iekļauj jaunu ievilkumu:

"— 390 R 3314: Komisijas 1990. gada 16. novembra Regulu (EEK) Nr. 3314/90 (OV L 318, 17.11.1990., 20. lpp.),"

,

pirms pielāgojumiem iekļauj jaunu ievilkumu:

"— 392 R 3688: Komisijas 1992. gada 21. decembra Regulu (EEK) Nr. 3688/92 (OV L 374, 22.12.1992., 12. lpp.)."

.

7. Aiz 23. punkta (Padomes Direktīva 88/599/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"23.a. 393 D 0172: Komisijas 1993. gada 22. februāra Lēmums 93/172/EEK, ar kuru noteikta veidlapa, kas paredzēta 6. pantā Padomes Direktīvā 88/599/EEK par autotransportu (OV L 72, 25.3.1993., 30. lpp.)."

.

8. Aiz 24. punkta (Padomes Direktīva 89/684/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"24.a. 391 L 0439: Padomes 1991. gada 29. jūlija Direktīva 91/439/EEK par autovadītāja apliecībām (OV L 237, 24.8.1991., 1. lpp.), kurā izdarīti labojumi (OV L 310, 12.11.1991., 16. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) EBTA valstis ievieš valsts autovadītāja apliecības saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem. Tās drīkst izmantot paraugu, kas atšķiras no šīs direktīvas pielikumā norādītā Kopienas parauga, līdz lietas apstākļu pārskatīšanas, ko veiks EEZ Apvienotā komiteja pirms 1994. gada 1. jūlija;

b) direktīvas 2. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"EBTA valstu autovadītāja apliecībā norāda attiecīgās valsts kodu, kurā šī apliecība ir izdota. Attiecīgie valsts kodi ir šādi: IS (Islande), N (Norvēģija), A (Austrija), FIN (Somija), S (Zviedrija)."

9. 25. punktā (pirmā Padomes 1962. gada 23. jūlija Direktīva) pirms pielāgojumiem iekļauj šādu ievilkumu:

"— 392 R 0881: Padomes 1992. gada 26. marta Regulu (EEK) Nr. 881/92 (OV L 95, 9.4.1992., 1. lpp.), kurā izdarīti labojumi (OV L 213, 29.7.1992., 36. lpp.)."

.

10. Aiz 26. punkta (Padomes Regula (EEK) Nr. 3164/76) iekļauj šādus jaunus punktus:

"26.a. 392 R 0881: Padomes 1992. gada 26. marta Regula (EEK) Nr. 881/92 par pieeju Kopienas preču autopārvadājumu tirgum, veicot pārvadājumus uz dalībvalsts teritoriju vai no tās, kā arī šķērsojot vienas vai vairāku dalībvalstu teritoriju (OV L 95, 9.4.1992., 1. lpp.), kurā izdarīti labojumi (OV L 213, 29.7.1991., 36. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) šī regula neattiecas uz Austrijā reģistrētiem uzņēmumiem, kā arī uz starptautiskiem preču pārvadājumiem uz Austriju un no tās, kamēr tie noris Austrijas teritorijā. Kas attiecas uz savstarpējām tirgus pieejas tiesībām, piemēro Austrijas un pārējo Līgumslēdzēju pušu divpusējos nolīgumus;

b) nosacījumi, ar kādiem Eiropas Kopienā reģistrēti pārvadātāji veic starptautiskus preču pārvadājumus uz un caur Austrijas teritoriju, kā arī no tās, ir atrunāti 1992. gada 2. maijā Portu parakstītajā Eiropas Ekonomikas kopienas un Austrijas Nolīgumā par preču tranzītu pa autoceļiem un dzelzceļu, kas stājās spēkā 1993. gada 1. janvārī.

Attiecībā uz brauciena daļu, kas noris Austrijas teritorijā, nosacījumi, ar kādiem Islandē, Norvēģijā, Somijā un Zviedrijā reģistrēti pārvadātāji veic starptautiskus preču pārvadājumus, ir paredzēti administratīvajos nolīgumos/vēstuļu apmaiņā/protokolos, ko noslēgušas attiecīgās Līgumslēdzējas puses 1993. gada 23. novembrī (Islande-Austrija), 1993. gada 24. februārī/2. martā (Somija-Austrija), 1994. gada 1. februārī (Norvēģija-Austrija) un 1994. gada 17. februārī (Zviedrija-Austrija).

Ja iepriekš minēto administratīvo nolīgumu/vēstuļu apmaiņas/protokolu vai tranzīta nolīguma puses gatavojas pārskatīt vai, savstarpēji vienojoties, lauzt attiecīgos nolīgumus, tās par to paziņo EEZ Apvienotajai komitejai sešus mēnešus pirms tam, kad stājas spēkā panāktās vienošanās. Tam seko apspriedes EEZ Apvienotajā komitejā par ierosinātiem grozījumiem vai uzteikumu pēc vienprātīgas vienošanās.

Ja kāda no Līgumslēdzējām pusēm uzskata, ka iepriekš minētais attiecīgā nolīguma grozījums vai laušana izjauc līdzsvaru starp Līgumslēdzēju pušu tiesībām un pienākumiem, kas izriet no EEZ līguma, EEZ Apvienotā komiteja cenšas rast savstarpēji pieņemamu risinājumu.

Jebkuras apspriedes un apsvērumi, kas izriet no diviem iepriekšējiem punktiem, strikti attiecas tikai uz tām iepriekš minēto administratīvo nolīgumu/vēstuļu apmaiņas/protokolu vai tranzīta nolīguma daļām, kuras ir jāgroza vai, savstarpēji vienojoties, jālauž.

Ja sešu mēnešu laikā neizdodas rast risinājumu, piemēro līguma 114. pantu ar attiecīgajām izmaiņām.

Iepriekšējo četru daļu noteikumi neskar tranzīta nolīguma noteikumu pārākumu par EEZ līgumu, ciktāl tie attiecas uz tiem pašiem jautājumiem saskaņā ar šā līguma 43. protokolu;

c) regulas 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"Ja pārvadājumus veic no Līgumslēdzējas puses uz trešo valsti vai Austriju un otrādi, šī regula neattiecas uz brauciena daļu, kas noris iekraušanas vai izkraušanas Līgumslēdzējas puses teritorijā, ja vien Līgumslēdzējas puses nav vienojušās citādi."

d) regulas 1. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"Šī regula neskar 2. punktā minētos pārvadājumu noteikumus, kas iekļauti divpusējos nolīgumos starp Līgumslēdzējām pusēm, kuras saskaņā ar divpusējām atļaujām vai liberalizācijas nolīgumiem atļauj veikt iekraušanu un izkraušanu Līgumslēdzējas puses teritorijā pārvadātājiem, kas reģistrēti citā Līgumslēdzējā pusē."

e) EBTA valstis atzīst Kopienas atļaujas, ko EK dalībvalstis izsniegušas saskaņā ar šo regulu. Kopienas vispārējos licencēšanas noteikumos, kas iekļauti regulas I pielikumā, saistībā ar šo atzīšanu norādi "Kopiena" aizstāj ar norādi "Kopiena, kā arī Islande, Norvēģija, Somija un Zviedrija", bet norādi "dalībvalst(i)s" — ar norādi "EK dalībvalst(i)s, kā arī/vai Islande, Norvēģija, Somija un Zviedrija.";

f) Kopiena un EK dalībvalstis atzīst atļaujas, kas izsniegtas Islandē, Norvēģijā, Somijā un Zviedrijā saskaņā ar šo regulu, kurā izdarīti pielikuma 1. papildinājumā iekļautie pielāgojumi;

g) Islandē, Norvēģijā, Somijā un Zviedrijā izsniegtās atļaujas atbilst šā pielikuma 1. papildinājumā norādītajam paraugam.

26.b. 390 R 3916: Padomes 1990. gada 21. decembra Regula (EEK) Nr. 3916/90 par veicamajiem pasākumiem, iestājoties krīzei preču autopārvadājumu tirgū (OV L 375, 31.12.1990., 10. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) šī regula neattiecas uz Austriju;

b) gadījumos, kas minēti 3. pantā, attiecībā uz EBTA valstīm vārda "Komisija" vietā lieto vārdus "EBTA uzraudzības iestāde";

c) gadījumos, kas minēti 4. pantā,

- attiecībā uz EBTA valstīm vārdu "Komisija" aizstāj ar vārdiem "EBTA uzraudzības iestāde", bet vārdu "Padome" — ar vārdiem "EBTA pastāvīgā komiteja";

- ja EK Komisija saņem lūgumu no EK dalībvalsts vai EBTA uzraudzības iestāde saņem lūgumu no EBTA valsts veikt aizsardzības pasākumus, par to nekavējoties paziņo EEZ Apvienotajai komitejai un nodrošina to ar visu nepieciešamo informāciju.

Pēc Līgumslēdzējas puses lūguma EEZ Apvienotajā komitejā notiek apspriedes. Šādas apspriedes var pieprasīt arī tad, ja tiek pagarināts aizsardzības pasākumu piemērošanas laiks.

EK Komisija vai EBTA uzraudzības iestāde tūlīt pēc lēmuma pieņemšanas paziņo par šiem pasākumiem EEZ Apvienotajai komitejai.

Jā kāda no Līgumslēdzējām pusēm uzskata, ka aizsardzības pasākumi var izjaukt līdzsvaru starp Līgumslēdzēju pušu tiesībām un pienākumiem, piemēro līguma 114. pantu ar attiecīgajām izmaiņām;

d) attiecībā uz 5. pantu EBTA valstis iesaistās padomdevējas komitejas darbā, kuras pamatuzdevums ir sekot līdzi stāvoklim pārvadājumu tirgū un sniegt konsultācijas par to, kādi dati ir nepieciešami, lai uzraudzītu tirgu un noteiktu krīzes tuvošanos.

26.c. 393 R 3118: Padomes 1993. gada 25. oktobra Regula (EEK) Nr. 3118/93, kurā izstrādāti nosacījumi, ar kādiem ārvalstu pārvadātāji drīkst sniegt kravu iekšzemes autopārvadājumus dalībvalstīs (OV L 279, 12.11.1993., 1. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) šī regula neattiecas uz Austrijā reģistrētiem uzņēmumiem, un to nepiemēro preču pārvadājumiem Austrijas teritorijā. Kas attiecas uz savstarpējām [tirgus] pieejas tiesībām, piemēro Austrijas un pārējo Līgumslēdzēju pušu divpusējos nolīgumus;

b) regulas 2. pantu papildina šādi:

"Kabotāžas kvota Islandei, Norvēģijai, Somijai un Zviedrijai paredz 2175 atļaujas, katra no kurām ir derīga divus mēnešus; sākot no 1995. gada 1. janvāra, to katru gadu palielina par 30 %.

Šo kvotu sadala starp Islandi, Norvēģiju, Somiju un Zviedriju šādi:

| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | No 1998. gada 1. janvāra līdz 1998. gada 30. jūnijam |

Islande | 10 | 13 | 17 | 23 | 15 |

Norvēģija | 395 | 514 | 669 | 870 | 567 |

Somija | 591 | 769 | 1000 | 1300 | 845 |

Zviedrija | 1179 | 1533 | 1993 | 2591 | 1685 |

Kvota 1994. gadam ir vienāda ar 1/12 daļu no kopējās gada kvotas 1994. gadam, kas pareizināta ar atlikušo kalendāro mēnešu skaitu 1994. gadā pēc tam, kad stājies spēkā EEZ Apvienotās komitejas lēmums par šīs regulas iekļaušanu līgumā.

Kopienai papildus piešķir 2816 kabotāžas atļaujas, no kurām katra derīga divus mēnešus; sākot no 1995. gada 1. janvāra, šo atļauju skaitu katru gadu palielina par 30 %.

Kopienas kabotāžas atļaujas sadala starp EK dalībvalstīm šādi.

| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | No 1998. gada 1. janvāra līdz 1998. gada 30. jūnijam |

Beļģija | 243 | 316 | 411 | 535 | 348 |

Dānija | 236 | 307 | 400 | 520 | 338 |

Vācija | 399 | 519 | 675 | 878 | 571 |

Grieķija | 108 | 141 | 184 | 240 | 156 |

Spānija | 252 | 328 | 427 | 556 | 362 |

Francija | 330 | 429 | 558 | 726 | 472 |

Īrija | 110 | 143 | 186 | 242 | 158 |

Itālija | 330 | 429 | 558 | 726 | 472 |

Luksemburga | 114 | 149 | 194 | 253 | 165 |

Nīderlande | 344 | 448 | 583 | 758 | 493 |

Portugāle | 143 | 186 | 247 | 315 | 205 |

Apvienotā Karaliste | 207 | 270 | 351 | 457 | 298 |

Kvota 1994. gadam ir vienāda ar 1/12 daļu no kopējās gada kvotas 1994. gadam, kas pareizināta ar atlikušo kalendāro mēnešu skaitu 1994. gadā pēc tam, kad stājies spēkā EEZ Apvienotās komitejas lēmums par šīs regulas iekļaušanu līgumā."

c) regulas 3. panta 2. punktā norādi "Komisija" aizstāj ar norādi "EK Komisija". Kas attiecas uz Islandi, Norvēģiju, Somiju un Zviedriju, EK Komisija nosūta kabotāžas atļaujas EBTA pastāvīgajai komitejai, kura tās sadala starp attiecīgajām reģistrācijas valstīm;

d) gadījumos, kas minēti 5. un 11 pantā, attiecībā uz EBTA valstīm vārda "Komisija" vietā lieto vārdus "EBTA pastāvīgā komiteja".

Kopsavilkumus, kas minēti 5. panta 2. punktā. vienlaikus nosūta EEZ Apvienotajai komitejai, kura šos kopsavilkumus apkopo un nosūta EK un EBTA valstīm;

e) regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"PVN (pievienotās vērtības nodoklis) vai apgrozījuma nodoklis par pārvadāšanas pakalpojumiem."

f) gadījumos, kas minēti 7. pantā,

- attiecībā uz EBTA valstīm vārdu "Komisija" aizstāj ar vārdiem "EBTA uzraudzības iestāde", bet vārdu "Padome" — ar vārdiem "EBTA pastāvīgā komiteja";

- ja Komisija saņem lūgumu no EK dalībvalsts vai EBTA uzraudzības iestāde saņem lūgumu no Islandes, Norvēģijas, Somijas vai Zviedrijas veikt aizsardzības pasākumus, par to nekavējoties paziņo EEZ Apvienotajai komitejai un nodrošina to ar visu nepieciešamo informāciju.

Pēc Līgumslēdzējas puses lūguma EEZ Apvienotajā komitejā notiek apspriedes. Šādas apspriedes var pieprasīt arī tad, ja tiek pagarināts aizsardzības pasākumu piemērošanas laiks.

EK Komisija vai EBTA uzraudzības iestāde tūlīt pēc lēmuma pieņemšanas paziņo par šiem pasākumiem EEZ Apvienotajai komitejai.

Jā kāda no ieinteresētajām Līgumslēdzējām pusēm uzskata, ka aizsardzības pasākumi var izjaukt līdzsvaru starp Līgumslēdzēju pušu tiesībām un pienākumiem, piemēro līguma 114. pantu ar attiecīgajām izmaiņām;

g) Dienā, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas lēmums iekļaut šo regulu EEZ līgumā, Dānijas, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas nolīgums par preču kabotāžas autopārvadājumiem, kas stājās spēkā 1993. gada 11. aprīlī, tiks aizstāts ar šīs regulas noteikumiem;

h) Islande, Norvēģija, Somija un Zviedrija atzīst Kopienas dokumentus, kurus Komisija un EK dalībvalstis izsniegušas saskaņā ar regulas I līdz III pielikumu, uzskatot, kā tie ir pietiekams apliecinājums iekšzemes kabotāžas veikšanai Islandē, Norvēģijā, Somijā vai Zviedrijā. Saistībā ar šo atzīšanu regulas I, II, III un IV pielikumā norādīto Kopienas dokumentu noteikumos vārdu "dalībvalst(i)s" aizstāj ar vārdiem "EK dalībvalst(i)s, Islande, Norvēģija, Somija un/vai Zviedrija";

i) Kopiena un EK dalībvalstis atzīst dokumentus, kas izsniegti Islandē, Norvēģijā, Somijā vai Zviedrijā saskaņā ar regulas I līdz III pielikumu, kuras pielāgojumi iekļauti šā pielikuma 2. papildinājumā, uzskatot, ka tie ir pietiekams apliecinājums iekšzemes kabotāžas veikšanai EK dalībvalstī;

j) Islandē, Norvēģijā, Somijā un Zviedrijā izsniegtie dokumenti, kas minēti regulas I līdz IV pielikumā, atbilst šā pielikuma 2. papildinājumā norādītajiem paraugiem."

.

11. 32. punktu (Padomes Regula (EEK) Nr. 516/72) aizstāj ar šādu:

"32. 392 R 0684: Padomes 1992. gada 16. marta Regula (EEK) Nr. 684/92 par kopīgiem noteikumiem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusu (OV L 74, 20.3.1992., 1. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) regulas 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"Ja pārvadājumus veic no Līgumslēdzējas puses uz trešo valsti un otrādi, šī regula neattiecas uz brauciena daļu, kas noris tās Līgumslēdzējas puses teritorijā, kurā uzņem vai izsēdina pasažierus, ja vien Līgumslēdzējas puses nav vienojušās citādi."

b) regulas 1. panta 3. punktu nepiemēro."

.

12. 33. punktu (Padomes Regula (EEK) Nr. 517/72) aizstāj ar šādu:

"33. 392 R 1839: Komisijas 1992. gada 1. jūlija Regula (EEK) Nr. 1839/92, kurā izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi par to, kā piemērot Padomes Regulu Nr. 684/1999 attiecībā uz dokumentiem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem (OV L 187, 7.7.1992., 5. lpp.), kas grozīta ar

- 393 R 2944: Komisijas 1993. gada 25. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2944/93 (OV L 266, 27.10.1993., 2. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) EBTA valstis atzīst Kopienas dokumentus, kas izsniegti EK dalībvalstīs saskaņā ar šo regulu. Saistībā ar šo atzīšanu, regulas I, IA, III, IV un V pielikumā minēto Kopienas dokumentu noteikumos norādi "dalībvalst(i)s" aizstāj ar norādi"EK dalībvalst(i)s, Islande, Norvēģija, Austrija, Somija vai Zviedrija", bet IA, III, IV un V pielikumā minēto dokumentu nosaukumos norādi "dalībvalstis" aizstāj ar norādi "valstis, kas ir EK dalībvalstis vai EBTA valstis";

b) Kopiena un EK dalībvalstis atzīst dokumentus, kas izsniegti Islandē, Norvēģijā, Austrijā, Somijā un Zviedrijā saskaņā ar šo regulu un c) apakšpunktā norādītajiem vai minētajiem pielāgojumiem;

c) Islande, Norvēģija, Austrija, Somija un Zviedrija izsniedz dokumentus atbilstoši

- regulas I pielikumam. Minētajā pielikumā norādi "EK dalībvalsts" aizstāj ar norādi "EK dalībvalsts, Islande, Norvēģija, Austrija, Somija vai Zviedrija";

- pārējiem regulas pielikumiem un tos izsniedz saskaņā ar šā pielikuma 3. papildinājumā norādīto paraugu."

.

13. Aiz 33. punkta (Komisijas Regula (EEK) Nr. 1839/92) iekļauj šādu jaunu punktu:

"33.a. 392 R 2454: Padomes 1992. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/92, kurā izstrādāti nosacījumi, ar kādiem ārvalstu pārvadātāji drīkst sniegt pasažieru iekšzemes autopārvadājumus dalībvalstīs (OV L 251, 29.8.1992., 1. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) regulas 4. panta 1. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"PVN (pievienotās vērtības nodoklis) vai apgrozījuma nodoklis par pārvadāšanas pakalpojumiem"

b) gadījumos, kas minēti 8. pantā,

- attiecībā uz EBTA valstīm vārdu "Komisija" aizstāj ar vārdiem "EBTA uzraudzības iestāde", bet vārdu "Padome" — ar vārdiem "EBTA pastāvīgā komiteja";

- ja EK Komisija saņem lūgumu no EK dalībvalsts vai EBTA uzraudzības iestāde saņem lūgumu no EBTA valsts veikt aizsardzības pasākumus, par to nekavējoties paziņo EEZ Apvienotajai komitejai un nodrošina to ar visu nepieciešamo informāciju.

Pēc Līgumslēdzējas puses lūguma EEZ Apvienotajā komitejā notiek apspriedes. Šādas apspriedes var pieprasīt arī tad, ja tiek pagarināts aizsardzības pasākumu piemērošanas laiks.

EK Komisija vai EBTA uzraudzības iestāde tūlīt pēc lēmuma pieņemšanas paziņo par šiem pasākumiem EEZ Apvienotajai komitejai.

Jā kāda no Līgumslēdzējām pusēm uzskata, ka aizsardzības pasākumi var izjaukt līdzsvaru starp Līgumslēdzēju pušu tiesībām un pienākumiem, piemēro līguma 114. pantu ar attiecīgajām izmaiņām;

c) EBTA valstis atzīst Kopienas dokumentus, kas izsniegti EK dalībvalstīs saskaņā ar šo regulu. Saistībā ar šo atzīšanu regulas I, II un III pielikumā norādīto Kopienas dokumentu noteikumos vārdu "dalībvalst(i)s" aizstāj ar vārdiem "EK dalībvalst(i)s, Islande, Norvēģija, Austrija, Somija un/vai Zviedrija";

d) Kopiena un EK dalībvalstis atzīst dokumentus, kas izsniegti Islandē, Norvēģijā, Austrijā, Somijā un Zviedrijā saskaņā ar šo regulu, kurā izdarīti šā pielikuma 4. papildinājumā iekļautie pielāgojumi;

e) Islandē, Norvēģijā, Austrijā, Somijā un Zviedrijā izsniegtie dokumenti atbilst šā pielikuma 4. papildinājumā norādītajiem paraugiem."

.

C. III nodaļa. DZELZCEĻA TRANSPORTS

1. 37. punktu (Padomes Lēmums Nr. 75/327/EEK) aizstāj ar šādu:

"37. 391 L 0440: Padomes 1991. gada 29. jūlija Direktīva Nr. 91/440/EEK par Kopienas dzelzceļu attīstību (OV L 237, 24.8.1991., 25. lpp.) ar labojumiem (OV L 305, 6.11.1991., 22. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) direktīvas 7. panta 1. punktā norādi "Kopiena" aizstāj ar norādi "EEZ";

b) Austrija vēlākais no 1995. gada 1. jūlija sāk piemērot šīs direktīvas noteikumus."

.

D. IV nodaļa. PĀRVADĀJUMI PA IEKŠĒJIEM ŪDENSCEĻIEM

1. Aiz 43. punkta (Padomes Regula (EEK) Nr. 2919/85) iekļauj šādu jaunu punktu:

"43.a. 391 R 3921: Padomes 1991. gada 16. decembra Regula (EEK) Nr. 3921/91, kurā izstrādāti nosacījumi, ar kādiem ārvalstu pārvadātāji drīkst pārvadāt preces vai pasažierus pa dalībvalstu iekšējiem ūdensceļiem (OV L 373, 31.12.1991., 1. lpp.)."

.

2. 45. punktu (Komisijas Regula (EEK) Nr. 1102/89) pirms pielāgojuma papildina ar šādiem ievilkumiem:

"— 392 R 3690: Komisijas 1992. gada 21. decembra Regulu (EEK) Nr. 3690/92 (OV L 374, 22.12.1992., 22. lpp.);

— 393 R 3433: Komisijas 1993. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 3433/93 (OV L 314, 16.12.1993., 10. lpp.)."

.

3. Aiz 46. punkta (Padomes Direktīva 87/540/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"46.a. 391 L 0672: Padomes 1991. gada 16. decembra Direktīva 91/672/EEK par iekšzemes kuģu vadīšanas apliecību savstarpēju atzīšanu kravu un pasažieru pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (OV L 373, 31.12.1991., 29. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) direktīvas I pielikumu papildina šādi:

A GRUPĀ —

"Somijas Republikā

- Laivurinkirja/Skepparbrev

- Kuljettajankirjat I ja II/Förarbrev I och II"

B GRUPĀ —

"Austrijas Republikā

- Kapitänspatent A

- Schiffsführerpatent A

Somijas Republikā

- Laivurinkirja/Skepparbrev

- Kuljettajankirjat I ja II/Förarbrev I och II"

b) direktīvas II pielikumu papildina šādi:

"Somijā

- Saimaan kanava/Saima kanal

- Saimaan vesistö/Saimens vattendrag"

"Zviedrijā

- Trollhätte kanal and Göta älv

- Vänern ezers

- Mälaren ezers

- Södertälje kanal

- Falsterbo kanal

- Sotenkanalen""

.

H. V nodaļa. JŪRAS TRANSPORTS

1. 55. punkta (Padomes Direktīva 79/116/EEK) svītrojums ir spēkā no 1995. gada 13. septembra.

2. Aiz 55. punkta (Padomes Direktīva 79/116/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"55.a. 393 L 0075: Padomes 1993. gada 13. septembra Direktīva 93/75/EEK par obligātajām prasībām attiecībā uz kuģiem, kas ir ceļā uz Kopienas ostām vai atstāj tās un ved bīstamas vai piesārņojošas preces (OV L 247, 5.10.1993., 19. lpp.)."

.

3. Aiz 56. punkta (Padomes Regula (EEK) Nr. 613/91) iekļauj šādu jaunu punktu:

"56.a. 393 R 2158: Komisijas 1993. gada 28. jūlija Regula (EEK) Nr. 2158/93 par to, kā piemērot grozījumus 1974. gada Starptautiskajā konvencijā par dzīvības drošību uz jūras un 1973. gada Starptautiskajā konvencijā par kuģu izraisīta piesārņojuma novēršanu saistībā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 613/91 (OV L 194, 3.8.1993., 5. lpp.)."

.

4. Aiz 59. punkta (Padomes Lēmums 83/573/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"59.a. 392 D 0143: Padomes 1992. gada 25. februāra Lēmums par Eiropas radionavigācijas sistēmām (OV L 59, 4.3.1992., 17. lpp.)."

.

I. VI nodaļa. CIVILĀ AVIĀCIJA

1. Pielāgojumu 63. punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 2299/89/EEK) aizstāj ar šādu papildinājumu:

", kas grozīta ar

- 393 R 3089: Padomes 1993. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 3089/93 (OV L 278, 11.11.1993., 1. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

piemērojot 6. panta 5. punktu, 7. panta 3., 4. un 5. punktu, 11. līdz 21.a pantu un 23. panta 2. punktu EBTA valstīm, norādi "Komisija" aizstāj ar norādi "EBTA uzraudzības iestāde", bet norādi "Padome" — ar norādi "EBTA pastāvīgā komiteja".

Turklāt, attiecinot 15. panta 1. punktu un 17. pantu uz EBTA valstīm, "Eiropas Kopienu Tiesa" vietā lieto "EBTA tiesa" un norādi uz EEK līguma 172. pantu regulas 17. pantā uzskata par norādi uz 35. pantu EBTA valstu nolīgumā par uzraudzības iestādes un tiesas izveidošanu."

.

2. Aiz 64. punkta (Padomes Regula (EEK) Nr. 294/91) iekļauj šādus jaunus punktus:

"64.a. 392 R 2408: Padomes 1992. gada 23. jūija Regula (EEK) Nr. 2408/92 par Kopienas iekšējo gaisa ceļu pieejamību Kopienas aviācijas uzņēmumiem (OV L 240, 24.8.1992., 8. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) gadījumos, kas minēti 4., 6., 8., 9. un 10. pantā, attiecībā uz EBTA valstīm vārdu "Komisija" aizstāj ar vārdiem "EBTA uzraudzības iestāde", bet vārdu "Padome" — ar vārdiem "EBTA pastāvīgā komiteja";

b) regulas I pielikumā iekļauto uzskaitījumu papildina šādi:

"Austrijā — | Vīne |

Somijā — | Helsinki-Vantā/Helsingforsa-Vanda |

Islandē — | Keflavīka |

Norvēģijā — | Oslo lidostu sistēma |

Zviedrijā — | Stokholmas lidostu sistēma" |

c) regulas II pielikumā iekļauto uzskaitījumu papildina šādi:

"Norvēģijā — | Oslo-Fornebū/Gardenmoena |

Zviedrijā — | Stokholma-Ārlanda/Bromma" |

64.b. 393 R 0095: Padomes 1993. gada 18. janvāra Regula (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem laika logu piešķiršanai Kopienas lidostās (OV L 14, 22.1.1993., 1. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) gadījumā, kas minēts 8. panta 6. punktā, piemēro līguma 99. un 102. līdz 104. pantu;

b) gadījumā, kas minēts 11. panta 3. punktā, attiecībā uz EBTA valstīm vārdu "Komisija" aizstāj ar vārdiem "EBTA uzraudzības iestāde";

c) gadījumos, kas minēti 12. pantā, Līgumslēdzējas puses informē cita citu un, ja ir izteikts šāds lūgums, apspriežas EEZ Apvienotajā komitejā."

.

3. 65. punktu (Padomes Regula (EEK) Nr. 2342/90) aizstāj ar šādu:

"65. 392 R 2409: Padomes 1992. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2409/92 par gaisa satiksmes pakalpojumu cenām un tarifiem (OV L 240, 24.8.1992., 15. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

gadījumos, kas minēti 6. un 7. pantā, attiecībā uz EBTA valstīm vārdu "Komisija" aizstāj ar vārdiem "EBTA uzraudzības iestāde", bet vārdu "Padome" — ar vārdiem "EBTA pastāvīgā komiteja"."

.

4. Aiz 66. punkta (Padomes Direktīva 80/1266/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"66.a. 391 R 3922: Padomes 1991. gada 16. decembra Regula (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

regulas 9. pantu nepiemēro.

66.b. 392 R 2407: Padomes 1992. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2407/92 par aviācijas uzņēmumu licencēšanu (OV L 240, 24.8.1992., 1. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) gadījumā, kas minēts regulas 5. panta 7. punkta b) un c) apakšpunktā, piemēro EEZ līguma 99. un 102. līdz 104. pantu;

b) attiecībā uz EBTA valstīm norādi uz EEK Līguma 169. pantu regulas 13. panta 3. punktā uzskata par norādi uz 31. pantu EBTA valstu nolīgumā par uzraudzības iestādes un tiesas izveidošanu.

66.c. 393 L 0065: Padomes 1993. gada 19. jūlija Direktīva 93/65/EEK par saderīgu tehnisko specifikāciju noteikšanu un izmantošanu gaisa satiksmes vadības iekārtu un sistēmu iepirkumos (OV L 187, 29.7.1993., 52. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) direktīvas II pielikumā iekļauto uzskaitījumu papildina šādi:

Austrijā —

AUSTRO CONTROL GesmbH.,

Schnirchgasse 11,

A-1030

Wien

Somijā —

Ilmailulaitos/Luftfartsverket

P.O. Box 50

FIN-01531

Vantaa

Preču iegādi nelielām lidostām un lidlaukiem var veikt to īpašnieki vai vietējās iestādes.

Norvēģijā —

Luftfartsverket

P.O. Box 8124 Dep.

N-0032

Oslo

Oslo Hovedflyplass A/S

P.O. Box 2654 St. Hanshaugen

N-0131

Oslo

Preču iegādi nelielām lidostām un lidlaukiem var veikt to īpašnieki vai vietējās iestādes

Zviedrijā —

Luftfartsverket

S-601 79

Norrköping;

b) šī direktīva neattiecas uz Islandi."

.

5. Aiz 68. punkta (Padomes Regula (EEK) Nr. 295/91) iekļauj šādu jaunu punktu:

"68.a. 391 L 0670: Padomes 1991. gada 16. decembra Direktīva 91/670/EEK par personāla licenču savstarpēju atzīšanu uzdevumu pildīšanai civilajā aviācijā (OV L 373, 31.12.1991., 21. lpp.)."

.

J. TIESĪBU AKTI, KURI JĀŅEM VĒRĀ LĪGUMSLĒDZĒJĀM PUSĒM

1. Aiz 75. punkta (Padomes 1970. gada 7. decembra Rezolūcija) iekļauj šādus jaunus punktus:

"76. 391 Y 0208 (01): Padomes 1990. gada 17. decembra rezolūcija par Eiropas ātrgaitas dzelzceļa tīkla attīstību (OV C 33, 8.2.1991., 1. lpp.).

77. 392 Y 0407 (04): Padomes 1992. gada 26. marta rezolūcija par to, ka ir jāpaplašina sistēma tādu preču pārvadājumu tirgu novērošanai, kurus veic pa dzelzceļu, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem (OV C 86, 7.4.1992., 4. lpp.)."

.

K. Tālāk norādītie četri papildinājumi kļūst par EEZ līguma XIII pielikuma ("TRANSPORTS") 1., 2., 3. un 4. papildinājumu.

[1] Šī norāde iekļauta tikai informācijas nolūkā; attiecībā uz piemērošanu skat. XXI pielikumu."

--------------------------------------------------

12. PIELIKUMS

EEZ Apvienotās komitejas Lēmuma Nr. 7/94

EEZ līguma XIV PIELIKUMĀ ("KONKURENCE") izdara tālāk norādītos grozījumus.

a) C nodaļa. PATENTU LICENCĒŠANAS NOLĪGUMI

1. 5. punktu (Komisijas Regula (EEK) Nr. 349/84) pirms pielāgojumiem papildina ar šādu ievilkumu:

"— 393 R 0151:Komisijas 1992. gada 23. decembra Regulu (EEK) Nr. 151/93 (OV L 21, 29.1.1993., 8. lpp.)."

.

b) D nodaļa SPECIALIZĀCIJAS UN PĒTNIECĪBAS UN ATTĪSTĪBAS NOLĪGUMI

1. 6. punktu (Komisijas Regula (EEK) Nr. 417/85) pirms pielāgojumiem papildina ar šādu ievilkumu:

"— 393 R 0151: Komisijas 1992. gada 23. decembra Regulu (EEK) Nr. 151/93 (OV L 21, 29.1.1993., 8. lpp.)."

.

2. 7. punktu (Komisijas Regula (EEK) Nr. 418/85) pirms pielāgojumiem papildina ar šādu ievilkumu:

"— 393 R 0151: Komisijas 1992. gada 23. decembra Regulu (EEK) Nr. 151/93 (OV L 21, 29.1.1993., 8. lpp.)."

.

c) F nodaļa. ZINĀTĪBAS LICENCĒŠANAS NOLĪGUMI

1. 9. punktu (Komisijas Regula (EEK) Nr. 556/89/EEK) pirms pielāgojumiem papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 393 R 0151: Komisijas 1992. gada 23. decembra Regulu (EEK) Nr. 151/93 (OV L 21, 29.1.1993., 8. lpp.)."

.

d) G nodaļa. TRANSPORTS

1. Pēc 11. punkta (Padomes Regula (EEK) Nr. 4056/86) iekļauj šādus jaunus punktus:

"11a. 393 R 3652: Komisijas 1993. gada 22. decembra Regula (EEK) Nr. 3652/93 par Līguma 85. panta 3. punkta piemērošanu dažām starpuzņēmumu līgumu kategorijām saistībā ar datorizētu rezervēšanas sistēmu aviopārvadājumiem (OV L 333, 31.12.1993., 37. lpp.).

Šīs regulas noteikumos saistībā ar līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) tās 9. panta i) apakšpunktā terminu "Kopienas aviopārvadātāji" aizstāj ar vārdkopu "aviopārvadātāji, kas reģistrēti teritorijā, uz kuru attiecas EEZ līgums";

b) regulas 9. panta 4. punktā aiz otrā teikuma iekļauj šādu jaunu teikumu: "Kompetentā uzraudzības iestāde informē arī EEZ Apvienoto komiteju.";

c) regulas 14. panta ievaddaļā vārdkopu "Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3976/87 7. pantu" aizstāj ar vārdkopu "Pēc kompetentās uzraudzības iestādes iniciatīvas, kā arī pēc otrās uzraudzības iestādes vai attiecīgās valsts, vai tādas fiziskas un juridiskas personas lūguma, kura aizstāv savas likumīgās intereses";

d) regulas 14. panta beigu daļu papildina šādi: "Šādos gadījumos kompetentā uzraudzības iestāde, ievērojot Regulas (EEK) Nr. 3975/87 13. pantu vai attiecīgos noteikumus, kas paredzēti EEZ līguma 21. protokolā, var veikt visus nepieciešamos pasākumus ar mērķi novērst šos pārkāpumus. Pirms pieņemt šādu lēmumu, kompetentā uzraudzības iestāde var nosūtīt attiecīgajām personām ieteikumu novērst pārkāpumu.";

e) regulas 15. panta otro daļu formulē šādi:

"Šo tiesību aktu piemēro ar atpakaļejošu spēku nolīgumiem, kas pastāv dienā, kad stājas spēkā EEZ līgums, tiklīdz ir izpildīti šā tiesību akta piemērošanas nosacījumi."

11.b 393 R 1617: Komisijas 1993. gada 25. jūnija Regula (EEK) Nr. 1617/93 par Līguma 85. panta 3. punkta piemērošanu dažām nolīgumu, lēmumu un saskaņotu darbību kategorijām saistībā ar grafiku kopīgu plānošanu un saskaņošanu, kopīgām darbībām, apspriedēm par pasažieru un kravas pārvadājumu tarifiem regulārās gaisa satiksmes līnijās un laika nišu sadali lidostās (OV L 155, 26.6.1993., 18. lpp.).

Šīs regulas noteikumos saistībā ar līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) tās 1. pantā terminu "Kopienas lidostas" aizstāj ar vārdkopu "lidostas, kas atrodas teritorijā, uz kuru attiecas EEZ līgums";

b) regulas 6. panta ievaddaļā vārdkopu "saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3976/87 7. pantu" aizstāj ar vārdkopu "pēc tās iniciatīvas, kā arī pēc otrās uzraudzības iestādes vai attiecīgās valsts, vai tādas fiziskas un juridiskas pērsonas lūguma, kura aizstāv savas likumīgās intereses";

c) regulas 6. panta beigu daļu papildina šādi: "Šādos gadījumos kompetentā uzraudzības iestāde var veikt visus nepieciešamos pasākumus, ievērojot Regulas (EEK) Nr. 3975/87 13. pantu vai atbilstīgos noteikumus, kas paredzēti EEZ līguma 21. protokolā, pasākumus, kuru mērķis ir novērst minētos pārkāpumus. Pirms pieņemt šādu lēmumu, kompetentā uzraudzības iestāde var nosūtīt attiecīgajām personām ieteikumu novērst pārkāpumu.";

d) regulas 7. panta pēdējo daļu formulē šādi:

"Šo tiesību aktu piemēro ar atpakaļejošu spēku nolīgumiem, lēmumiem un saskaņotajām darbībām, kas pastāv dienā, kad stājas spēkā EEZ līgums, tiklīdz ir izpildīti šā tiesību akta piemērošanas nosacījumi"

e) I nodaļa. AKMEŅOGLES UN TĒRAUDS

1. 15. punktu (Augstās iestādes Lēmums Nr. 25/67) pirms pielāgojumiem papildina ar šādu ievilkumu:

"— 391 S 3654: Komisijas 1991. gada 13. decembra Lēmumu Nr. 3654/91/EOTK (OV L 348, 17.12.1991., 12. lpp.)."

.

f) Pēc 15. punkta (Augstās iestādes Lēmums Nr. 25/67) iekļauj šādu jaunu nodaļu un jaunus punktus:

"J. Apdrošināšanas nozare

15.a 392 R 3932: Komisijas 1992. gada 21. decembra Regula (EEK) Nr. 3932/92 par Līguma 85. panta 3. punkta piemērošanu dažām nolīgumu, lēmumu un saskaņotu darbību kategorijām apdrošināšanas nozarē (OV L 398, 31.12.1992., 7. lpp.).

Šīs regulas noteikumos saistībā ar līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) regulas 17. panta ievaddaļā vārdkopu "saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1534/91 7. pantu" aizstāj ar vārdkopu "pēc tās iniciatīvas, kā arī pēc otrās uzraudzības iestādes vai attiecīgās valsts, vai tādas fiziskas un juridiskas pērsonas lūguma, kura aizstāv savas likumīgās intereses";

b) regulas 17. panta beigās iekļauj šādu daļu:

"Šādos gadījumos kompetentā uzraudzības iestāde var izdot lēmumu saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 17/62 6. un 8. pantu vai atbilstīgajiem noteikumiem, kas paredzēti EEZ līguma 21. protokolā, negaidot paziņojumu no uzņēmumiem";

c) regulas 18. pantu nepiemēro;

d) regulas 19. pantu nepiemēro;

e) regulas 20. pantu nepiemēro;

f) Regulas 21. pantu formulē šādi:

"Šo tiesību aktu piemēro līdz 2003. gada 31. martam."."

g) TIESĪBU AKTI, KURI PIENĀCĪGI JĀŅEM VĒRĀ EK KOMISIJAI UN EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDEI

Pēc 25. punkta (C/233/91/2. lpp.) iekļauj šādu jaunu iedaļu:

"Vispārējā daļa

I. Iepriekš minētos tiesību aktus EK Komisija pieņēma līdz 1991. gada 31. jūlijam. Līgumam stājoties spēkā, EBTA uzraudzības iestādei ir jāpieņem atbilstīgi tiesību akti, kas izriet no 5. panta 2. punkta b) apakšpunkta un 25. panta EBTA valstu nolīgumā par uzraudzības iestādes un tiesas izveidošanu. Tie jāpublicē atbilstoši vēstuļu apmaiņai par EEZ būtiskas informācijas publicēšanu.

II. Kas attiecas uz tiesību aktiem saistībā ar EEZ, ko EK Komisija ir pieņēmusi pēc 1991. gada 31. jūlija, EBTA uzraudzības iestādei saskaņā ar pilnvarām, kuras tai piešķirtas, pamatojoties uz EBTA nolīgumu par uzraudzības iestādes un tiesas izveidošanu, pēc apspriešanās ar EK Komisiju ir jāpieņem atbilstīgi tiesību akti, lai nodrošinātu vienādus konkurences nosacījumus. Komisijas pieņemtie tiesību akti netiks iekļauti šajā pielikumā, bet norādes uz to publikāciju Eiropas Kopienas Oficiālajā Vēstnesī publicēs "Oficiālā Vēstneša" EEZ pielikumā. Attiecīgos EBTA uzraudzības iestādes pieņemtos tiesību aktus paredzēts pubicēt "Oficiālā Vēstneša" EEZ pielikumā un tā EEZ sadaļā. Abas uzraudzības iestādes pienācīgi ņem vērā minētos tiesību aktus gadījumos, kas ir to kompetencē saskaņā ar šo līgumu."

--------------------------------------------------

13. PIELIKUMS

EEZ Apvienotās komitejas Lēmuma Nr. 7/94

EEZ līguma XV PIELIKUMĀ ("VALSTS ATBALSTS") izdara tālāk norādītos grozījumus.

a) Publiskie uzņēmumi

a) 1. punktu (Komisijas Direktīva 80/723/EEK) pirms pielāgojumiem papildina ar šādu ievilkumu:

"— 393 L 0084: Komisijas 1993. gada 30. septembra Direktīvu 93/84/EEK (OV L 254, 12.10.1993., 16. lpp.).".

b) 1. punktu (Komisijas Direktīva 80/723/EEK) papildina ar šādu pielāgojumu:

"c) Direktīvas 5.a panta 3. punkta otrajā daļā vārdu "dalībvalstīs". aizstāj ar vārdkopu "EK dalībvalstīs vai EBTA valstīs"..".

b) Pēc 1. punkta (Komisijas Direktīva 80/723/EEK) iekļauj šādu jaunu virsrakstu un jaunu punktu:

"Atbalsts tērauda rūpniecībai

1a. 391 S 3855: Komisijas 1991. gada 27. novembra Lēmums Nr. 3855/91/EOTK, kurā formulē Kopienas noteikumus par atbalstu tērauda rūpniecībai (OV L 362, 31.12.1991., 57. lpp.).

Lēmuma noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) vārdu "Komisija". aizstāj ar vārdkopu "kompetentā uzraudzības iestāde, kas definēta EEZ līguma 62. pantā".;

b) vārdkopu "dalībvalstu savstarpējā tirdzniecība". aizstāj ar vārdkopu "Līgumslēdzēju pušu savstarpējā tirdzniecība".;

c) vārdkopu "saderīgs ar kopējo tirgu". aizstāj ar vārdkopu "saderīgs ar EEZ līguma darbību".;

d) lēmuma 4. panta 1. punkta otro ievilkumu papildina šādi: "vai, ja tā ir EBTA valsts, atbalsts saistībā ar maksājumiem nepārsniedz summu, kādu drīkst piešķirt EK tērauda uzņēmumam līdzīgos apstākļos".;

e) lēmuma 6. panta 1. punktā vārdkopu "saskaņā ar EEK Līgumu". aizstāj ar vārdkopu "saskaņā ar EEK Līgumu vai EBTA valstu nolīgumu par uzraudzības iestādes un tiesa izveidošanu".;

f) lēmuma 6. panta 4. punktā vārdkopu "Līguma 88. pants". aizstāj ar vārdkopu "Līguma 88. pants un attiecīgā procedūra, kas norādīta EBTA valstu nolīgumā par uzraudzības iestādes un tiesas izveidošanu"..".

c) TIESĪBU AKTI, KURI PIENĀCĪGI JĀŅEM VĒRĀ EK KOMISIJAI UN EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDEI

Pēc 37. punkta (C/320/88/3. lpp.) iekļauj šādu jaunu iedaļu:

"Vispārējā daļa

I. Iepriekš minētos tiesību aktus EK Komisija pieņēma līdz 1991. gada 31. jūlijam. Līgumam stājoties spēkā, EBTA uzraudzības iestādei ir jāpieņem atbilstīgi tiesību akti, kas izriet no 5. panta 2. punkta b) apakšpunkta un 24. panta EBTA valstu nolīgumā par uzraudzības iestādes un tiesas izveidošanu. Tie jāpublicē atbilstoši vēstuļu apmaiņai par EEZ būtiskas informācijas publicēšanu.

II. Attiecībā uz tiesību aktiem saistībā ar EEZ, kurus EK Komisija ir pieņēmusi pēc 1991. gada 31. jūlija, EBTA uzraudzības iestādei saskaņā ar pilnvarām, kuras tai piešķirtas, pamatojoties uz EBTA nolīgumu par uzraudzības iestādes un tiesas izveidošanu, pēc apspriešanās ar EK Komisiju ir jāpieņem atbilstīgi tiesību akti ar mērķi nodrošināt vienādus konkurences nosacījumus. Komisijas pieņemtie tiesību akti netiks iekļauti šajā pielikumā. To publikācijā "Eiropas Kopienas Oficiālajā Vēstnesī". tiks norādīts, cik lielā mērā tie attiecas uz EEZ, un "Oficiālā Vēstneša". EEZ pielikumā ievietos norādi uz minēto publikāciju. Attiecīgos EBTA uzraudzības iestādes pieņemtos tiesību aktus paredzēts pubicēt "Oficiālā Vēstneša". EEZ pielikumā un tā EEZ sadaļā. Abas uzraudzības iestādes pienācīgi ņem vērā minētos tiesību aktus gadījumos, kas ir to kompetencē saskaņā ar šo līgumu.".

--------------------------------------------------

14. PIELIKUMS

EEZ Apvienotās komitejas Lēmuma Nr. 7/94

EEZ līguma XVI PIELIKUMĀ (IEPIRKUMA LĪGUMI) izdara turpmāk norādītos grozījumus.

a) NOZARU PIELĀGOJUMI

1. punktā norādes uz Direktīvu 71/305/EEK, 89/440/EEK un 90/531/EEK aizstāj ar norādēm uz Direktīvu 93/36/EEK, 93/37/EEK un 93/38/EEK.

b) PIEMINĒTIE TIESĪBU AKTI

1. 2. punktu (Padomes Direktīva 71/305/EEK) aizstāj ar šādu:

"2. 393 L 0037: Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/37/EEK par valsts pasūtījuma līgumtiesību piešķiršanas procedūru saskaņošanu (OV L 199, 9.8.1993., 54. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) direktīvas 5. panta a) apakšpunktā vārdkopu "saskaņā ar Līgumu" aizstāj ar vārdkopu "saskaņā ar EEZ līgumu";

b) direktīvas 6. panta 1. un 3. punktā, ja vien tas nav ieviests Somijā, PVN nozīmē

- "Liikevaihtovero/omsättningsskatt" Somijā;

c) direktīvas 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā robežvērtību EBTA valstu valūtās aprēķina tā, lai tā stātos spēkā dienā, kad stājas spēkā EEZ līgums, un to principā pārskata reizi divos gados, sākot no 1994. gada 1. janvāra, un publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī;

d) direktīvas 25. pantu papildina šādi:

- "— Austrijā — Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern;

- — Somijā — Kaupparekisteri/Handelsregistret;

- — Islandē — Firmaskrà;

- — Norvēģijā — Foretaksregisteret;

- — Zviedrijā — Aktiebolagsregistret, Handelsregistret, Föreningsregistret"

e) direktīvas 34. panta 1. punktā norādi "1993. gada 31. oktobris" aizstāj ar norādi "1995. gada 31. oktobris";

f) I pielikumu papildina ar šā pielikuma 1. papildinājumu."

2. 3. punktu (Padomes Direktīva 77/62/EEK) aizstāj ar šeit norādīto punktu, kas stājas spēkā ne agrāk kā 1994. gada 14. jūnijā:

"3. 393 L 0036: Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/36/EEK par piegādes valsts līgumu piešķiršanas procedūru saskaņošanu (OV L 199, 9.8.1993., 1. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) direktīvas 3. pantā norādi uz EEK Līguma 223. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar norādi uz EEZ līguma 123. pantu;

b) direktīvas 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā, ja vien tas nav ieviests Somijā, PVN nozīmē

- "Liikevaihtovero/omsättningsskatt". Somijā;

c) ņemot vērā to, ka ECU izteikta robežvērtība attiecas tikai uz EEZ, 5. panta 1. punkta c) apakšpunktā svītro šādus vārdus:

- pirmajā teikumā — "un VVTT līguma robežvērtība, kas izteikta ECU".;

- otrajā teikumā — "un ECU kursu, kas izteikts SDR".;

d) direktīvas 5. panta 1. punkta c) apakšpunktā robežvērtību EBTA valstu valūtās aprēķina tā, lai to piemērotu dienā, kad stājas spēkā EEZ līgums;

e) direktīvas 21. panta 2. punktu papildina šādi:

- "— Austrijā — Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern;

- — Somijā — Kaupparekisteri/Handelsregistret;

- — Islandē — Firmaskrà;

- — Norvēģijā — Foretaksregisteret;

- — Zviedrijā — Aktiebolagsregistret, Handelsregistret, Föreningsregistret".

f) direktīvas 31. panta 1. punkta b) apakšpunktā norādi "1991. gada 31. oktobris". aizstāj ar norādi "1994. gada 31. oktobris".;

g) šīs direktīvas I pielikumu papildina ar šā pielikuma 2. papildinājumu. Šīs direktīvas 1. panta b) apakšpunktā minēto pielikumu papildina ar šā pielikuma 1. papildinājumu.".

3. 4. punktu (Padomes Direktīva 90/531/EEK) aizstāj ar šeit norādīto punktu, kas stājas spēkā ne agrāk kā 1994. gada 1. jūlijā:

"4. 393 L 0038: Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/38/EEK par iepirkuma procedūru saskaņošanu iestādēs, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un sakaru nozarē (OV L 199, 9.8.1993., 84. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) kas attiecas uz Norvēģiju, pasākumi, kuri vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, stājas spēkā, vēlākais, 1995. gada 1. janvārī vai agrāk, ja Norvēģija ir paziņojusi, ka tā atbilst šīs direktīvas prasībām.

Šajā pārejas laikā Norvēģija un citas Līgumslēdzējas puses savstarpēji aptur direktīvas piemērošanu;

b) direktīvas 3. panta 1. punkta e) apakšpunktā norādi uz EEK līguma 36. pantu aizstāj ar norādi uz EEZ līguma 13. pantu;

c) direktīvas 11. pantā vārdkopu "saderīgs ar EEK līgumu". aizstāj ar vārdkopu "saderīgs ar EEZ līgumu".;

d) direktīvas 12. panta 1. punktā vārdkopu "saskaņā ar Līgumu". aizstāj ar vārdkopu "saskaņā ar EEZ līgumu".;

e) direktīvas 14. panta 1. punktā un 14. panta 10. punktā, ja vien tas nav ieviests Somijā, PVN nozīmē

- "Liikevaihtovero/omsättningsskatt". Somijā;

f) direktīvas 34. panta 5. punktā norādi uz EEK līguma 93. panta 3. punktu aizstāj ar norādi uz EEZ līguma 62. pantu;

g) direktīvas 36. pantā ar terminu "trešās valstis". saprot "valstis, kas nav EEZ līguma Līgumslēdzējas puses".;

h) direktīvas 36. panta 1. punktā ar terminu "Kopiena". saprot "Kopienu saistībā ar Kopienas subjektiem vai EBTA valstis saistībā ar to subjektiem".;

i) direktīvas 36. panta 1. punktā ar terminu "Kopienas uzņēmumi". saprot "Kopienas uzņēmumus saistībā ar Kopienas nolīgumiem vai EBTA valstu uzņēmumus saistībā ar EBTA valstu nolīgumiem".;

j) direktīvas 36. panta 1. punktā vārdkopu "Kopiena vai tās dalībvalstis saistībā uz trešajām valstīm". aizstāj ar vārdkopu "Kopiena vai tās dalībvalstis saistībā ar trešajām valstīm vai EBTA valstis saistībā ar trešajām valstīm".;

k) direktīvas 36. panta 5. punktā vārdkopu "ar Padomes lēmumu". aizstāj ar vārdkopu "ar lēmumu, kas pieņemts atbilstīgi EEZ līguma vispārējai lēmumu pieņemšanas procedūrai".;

l) direktīvas 36. panta 6. punktu formulē šādi:

"6. Saskaņā ar EEZ līguma vispārējiem institucionālajiem noteikumiem tiek iesniegts gada pārskats par panākumiem, kas gūti daudzpusējās vai divpusējās sarunās par Kopienas un EBTA uzņēmumu pieeju trešo valstu tirgum jomās, uz kurām attiecas šī direktīva, par visiem rezultātiem, kas panākti šādās sarunās, un par visu noslēgto nolīgumu ieviešanu praksē.

Saskaņā ar EEZ līgumā paredzēto vispārējo lēmumu pieņemšanas procedūru šā panta noteikumus var grozīt, ņemot vērā minētās pārmaiņas.".

m) lai EEZ līgumsubjekti varētu piemērot 36. panta 2. un 3. punktu, Līgumslēdzējas puses gādā par to, lai to attiecīgajās teritorijās reģistrētie piegādātāji savos piegādes līgumu piedāvājumos norādītu ražojumu izcelsmi saskaņā ar Padomes 1968. gada 27. jūnija Regulu (EEK) Nr. 802/68 par preču izcelsmes jēdziena vienotu definīciju (OV L 148, 28.6.1968., 1. lpp.);

n) lai panāktu maksimālu konverģenci, 36. pantu attiecība uz EEZ piemēro, paturot prātā, ka

- 3. punkta piemērošana neskar pašreizējo liberalizācijas līmeni attiecībā pret trešajām valstīm,

- Līgumslēdzējas puses rūpīgi apspriežas, veicot sarunas ar trešajām valstīm.

Šāda režīma piemērošana tiks kopīgi pārskatīta 1996. gadā;

o) direktīvas 37. pantu nepiemēro;

p) direktīvas 38. pantā robežvērtību EBTA valstu valūtās aprēķina tā, lai tā būtu piemērojama dienā, kad stājas spēkā EEZ līgums. To principā pārskata ik pēc diviem gadiem, sākot no 1994. gada 1. janvāra;

q) I līdz X pielikumu attiecīgi papildina ar šā pielikuma 4. līdz 13. papildinājumu.".

4. Pēc 4. punkta (Padomes Direktīva 90/531/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"4a. 393 D 0327: Komisijas 1993. gada 13. maija Lēmums 93/327/EEK, ar ko paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem līgumsubjektiem, kas izmanto ģeogrāfiskos apgabalus naftas, gāzes, ogļu vai citu cieto kurināmo meklēšanai vai ieguvei, jāinformē Komisija par to piešķirtajiem līgumiem (OV L 129, 27.5.1993., 25. lpp.).".

5. Aiz 5. punkta (Padomes Direktīva 89/665/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"5a. 392 L 0013: Padomes 1992. gada 25. februāra Direktīva 92/13/EEK, ar ko saskaņo normatīvos un administratīvos aktus par Kopienas iepirkuma procedūras noteikumu piemērošanu subjektiem, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un sakaru jomā (OV L 76, 23.3.1992., 14. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) kas attiecas uz Norvēģiju, pasākumi, kuri vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, saskaņā ar EEZ līguma XVI pielikumu stājas spēkā vienlaikus ar Padomes Direktīvu 90/531/EEK;

minētā valsts un pārējās Līgumslēdzējas puses savstarpēji aptur direktīvas piemērošanu šajā pārejas laikā;

b) direktīvas 2. panta 9. punktā norādi uz Līguma 177. pantu aizstāj ar norādi uz "kritērijiem, ko noteikusi Tiesa, interpretējot EEK līguma 177. pantu.". [1];

c) direktīvas 11. panta 2. punkta a) apakšpunktā norādi uz Līguma 169. vai 170. pantu aizstāj ar norādi uz EEK līguma 169. vai 170. pantu un attiecīgajām procedūrām, kas norādītas EBTA valstu nolīgumā par uzraudzības iestādes un tiesas izveidošanu;

d) direktīvas pielikumu papildina ar šā pielikuma 14. papildinājumu.

5b. 392 L 0050: Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīva 92/50/EEK par pakalpojumu valsts līgumu piešķiršanas procedūru saskaņošanu (OV L 209, 24.7.1992., 1. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) direktīvas 4. panta 1. punktā norādi uz Līguma 223. pantu aizstāj ar norādi uz EEZ līguma 123. pantu;

b) direktīvas 30. panta 3. punktu papildina šādi:

- "— Austrijā — Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern;

- — Somijā — Kaupparekisteri/Handelsregistret;

- — Islandē — Firmaskrà, Hlutafélagaskrá;

- — Norvēģijā — Foretaksregisteret;

- — Zviedrijā — Aktiebolagsregistret, Handelsregistret, Föreningsregistret.".".

c) TIESĪBU AKTI, KURI JĀŅEM VĒRĀ LĪGUMSLĒDZĒJĀM PUSĒM

1. Aiz 8. punkta (Komisijas Paziņojums COM(89) 400) iekļauj šādus jaunus punktus:

"9. 391 X 0561: Komisijas 1991. gada 24. oktobra Ieteikums 91/561/EEK par valsts līgumu paziņojumu standartizāciju (OV L 305, 6.11.1991., 19. lpp.).

10. 592 DC 0722s: Komisijas 1992. gada 1. jūnija paziņojums Padomei par mazo un vidējo uzņēmumu līdzdalību valsts iepirkumā Kopienā (SEC(92) 722 final, 1992. gada 1. junijs).

11. Komisijas 1992. gada 30. decembra paziņojums par veidlapām, kas jāizmanto līgumsubjektiem, uz kuriem attiecas Direktīvas 90/531/EEK (OJ No S 252 A, 30.12.1992., 1. lpp.) stāšanās spēkā.".

d) Aiz 13. papildinājuma iekļauj šādu papildinājumu:

"

14. papildinājums

VALSTS IESTĀDES, KURĀM VAR ADRESĒT LŪGUMUS PIEMĒROT PADOMES DIREKTĪVAS 92/13/EEK 9. PANTĀ MINĒTO SAMIERINĀŠANAS PROCEDŪRU

AUSTRIJA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten (Federālā Ekonomikas ministrija).

SOMIJA

Kauppa- ja teollisuusministeriö, Handels- och industriministeriet (Tirdzniecības un rūpniecības ministrija).

ISLANDE

Fjármálaráðuneytið (Finanšu ministrija)

NORVĒĢIJA

Nærings- og energidepartementet (Rūpniecības un enerģētikas ministrija)

ZVIEDRIJA

Nämnden för offentlig upphandling (Zviedrijas Valsts iepirkuma padome).

"

[1] Skat. Padomes Direktīvas 89/665/EEK b) pielāgojumu EEZ līgumam 5. panta 1. zemsvītras piezīmē.

--------------------------------------------------

15. PIELIKUMS

EEZ Apvienotās komitejas Lēmuma Nr. 7/94

EEZ līguma XVII PIELIKUMĀ ("INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS") izdara tālāk norādītos grozījumus.

1. 2. punktu (pirmais Padomes Lēmums 90/510/EEK) pirms pielāgojuma papildina šādi:

", kas grozīts ar

— 393 D 0017: Padomes 1992. gada 21. decembra Lēmumu 93/17/EEK (OV L 11, 19.1.1993., 22. lpp.)."

.

2. 2. punktā (pirmais Padomes Lēmums 90/510/EEK) a) pielāgojumu aizstāj ar šādu:

"a) pielikumā svītro norādes uz Austriju, Islandi, Norvēģiju, Somiju un Zviedriju."

.

3. Aiz 3. punkta b) apakšpunkta (Komisijas Lēmums 90/541/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"c) 393 D 0016: Padomes 1992. gada 21. decembra Lēmums 93/16/EEK par pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas tiesiskās aizsardzības attiecināšanu uz personām no Amerikas Savienotajām Valstīm un dažām teritorijām (OV L 11, 19.1.1993., 20. lpp.), kas grozīts ar

- 393 D 0520: Padomes 1993. gada 27. septembra Lēmumu 93/520/EEK (OV L 246, 2.10.1993., 31. lpp.).

d) 393 D 0217: Komisijas 1993. gada 19. marta Lēmums 93/217/EEK saskaņā ar Padomes Lēmumu 93/16/EEK, ar ko nosaka, ka Amerikas Savienotās Valstis ir viena no tām valstīm, uz kuras uzņēmējsabiedrībām un citām juridiskajām personām attiecināma pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas tiesiska aizsardzība (OV L 94, 20.4.1993., 30. lpp.).

e) 394 D 0004: Padomes 1993. gada 20. decembra Lēmums 94/4/EK par pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas tiesiskās aizsardzības attiecināšanu uz personām no Amerikas Savienotajām Valstīm (OV L 6, 8.1.1994., 23. lpp.)."

.

4. Pielāgojuma ievadteikumu 3. punktā formulē šādi:

"Papildus šiem lēmumiem piemēro arī …"

.

5. Aiz 5. punkta (Padomes Direktīva 91/250/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"6. 392 R 1768: Padomes 1992. gada 18 jūnija Regula (EEK) Nr. 1768/92 par papildu aizsardzības sertifikāta izstrādāšanu zālēm (OV L 182, 2.7.1992., 1. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) regulas 3. panta b) punktu papildina šādi:

"; piemērojot šo punkta daļu un pantus, kuros iekļauta attiecīgā atsauce, atļauja laist izstrādājumu tirgū, kas piešķirta saskaņā ar EBTA valstu tiesību aktiem, ir pielīdzināma atļaujai, kas attiecīgi piešķirta saskaņā ar Direktīvu 65/65/EEK vai Direktīvu 81/851/EEK."

b) regulas 19. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Sertifikātu drīkst pieškirt jebkuram izstrādājumam, ko 1993. gada 2. janvārī aizsargā spēkā esošs patents un kuram pirmā atļauja laist to zāļu tirgū Līgumslēdzēju pušu teritorijā ir saņemta pēc 1985. gada 1. janvāra.

Ja sertifikātus piešķir Dānijā, Vācijā, Somijā un Norvēģijā, datumu "1985. gada 1. janvāris" aizstāj ar datumu "1988. gada 1. janvāris".

Ja sertifikātus piešķir Beļģijā, Itālijā un Austrijā, datumu "1985. gada 1. janvāris" aizstāj ar datumu "1982. gada 1. janvāris"."

c) regulas 19. pantu papildina ar šādiem punktiem:

"3. Ja pamatpatents zaudē spēku EBTA valstī, jo saskaņā ar šo līgumu no 1993. gada 2. janvāra līdz šīs regulas spēkā stāšanās dienai ir notecējis likumā noteiktais derīguma termiņš, sertifikāts stājas spēkā tikai no sertifikāta pieteikuma publicēšanas dienas. Aprēķinot sertifikāta derīguma termiņu, tomēr piemēro 13. pantu.

4. Ja piemēro 3. punktu, sertifikāta pieteikumu iesniedz divu mēnešu laikā pēc regulas stāšanās spēkā attiecīgajā EBTA valstī.

5. Sertifikāta pieteikums, kas iesniegts saskaņā ar 3. punktu, neliedz trešai personai, kas laikā no pamatpatenta spēka zaudēšanas brīža līdz sertifikāta pieteikuma publicēšanai labā ticībā komerciāli izmantojusi izgudrojumu vai nopietni gatavojusies to izmantot, darīt to arī turpmāk."

7. 392 L 0100: Padomes 1992. gada 19. novembra Direktīva 92/100/EEK par nomas tiesībām, patapinājuma tiesībām un atsevišķām blakustiesībām, kas attiecas uz autortiesībām intelektuālā īpašuma jomā (OV L 346, 27.11.1992., 61. lpp.).

Islande, Norvēģija, Somija un Zviedrija līdz 1995. gada 1. janvārim panāk atbilstību direktīvas noteikumiem.

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) direktīvas 8. panta 2. punkts attiecībā uz Norvēģiju paredz, ka

Norvēģija no 1996. gada 1. janvāra sāk īstenot pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 8. panta 2. punkta noteikumus attiecībā uz fonogrammu nodošanu atklātībā citādā veidā, nevis raidot tās ēterā;

b) direktīvas 9. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"Tiesības izplatīt 1. punktā minētos objektus neaprobežojas ar Līgumslēdzēju pušu teritoriju, izņemot gadījumu, kad minēto objektu pirmo pārdevumu Līgumslēdzēju pušu teritorijā veic tiesību subjekts vai tas notiek ar viņa piekrišanu."

8. 393 L 0083: Padomes 1993. gada 27. septembra Direktīva 93/83/EEK par dažu noteikumu saskaņošanu attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām, kuras skar satelīta apraidi un retranslāciju kabeļtīklā (OV L 248, 6.10.1993., 15. lpp.).

9. 393 L 0098: Padomes 1993. gada 29. oktobra Direktīva 93/98/EEK par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņu saskaņošanu (OV L 290, 24.11.1993., 9. lpp.)."

6. Aiz 9. punkta iekļauj šādu jaunu virsrakstu un jaunus punktus:

"TIESĪBU AKTI, KAS JĀŅEM VĒRĀ LĪGUMSLĒDZĒJĀM PUSĒM

Līgumslēdzējas puses ņem vērā šādu tiesību aktu saturu:

10. 392 Y 0528(01): Padomes 1992. gada 14. maija Rezolūcija 92/C 138/01 par autortiesību un blakustiesību pastiprinātu aizsardzību (OV C 138, 28.5.1992., 1. lpp.).

11. COM(92) 445 final: Komisijas 1992. gada 27. oktobra paziņojums par intelektuālā īpašuma tiesībām un standartizāciju (COM(92) 445 final)."

.

--------------------------------------------------

16. PIELIKUMS

EEZ Apvienotās komitejas Lēmuma Nr. 7/94

EEZ līguma XVIII pielikumā ("DROŠĪBA UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA DARBĀ, DARBA TIESĪBAS UN VIENLĪDZĪGA ATTIEKSME PRET VĪRIEŠIEM UN SIEVIETĒM") izdara turpmāk norādītos grozījumus.

A. DROŠĪBA UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA DARBĀ

1. 15. punktu (Padomes Direktīva 90/679/EEK) papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 393 L 0088: Padomes 1993. gada 12. oktobra Direktīvu 93/88/EEK (OV L 268, 29.10.1993., 71. lpp.)."

.

2. Aiz 16. punkta (Padomes Direktīva 91/383/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"16a. 392 L 0029: Padomes 1992. gada 31. marta Direktīva 92/29/EEK par obligātajām drošības un veselības aizsardzības prasībām medicīniskās aprūpes uzlabošanai uz kuģiem (OV L 113, 30.4.1992., 19. lpp.).

16b. 392 L 0057: Padomes 1992. gada 24. jūnija Direktīva 92/57/EEK par obligāto drošības un veselības aizsardzības prasību īstenošanu pagaidu vai pārvietojamos būvlaukumos (astotā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 245, 26.8.1992., 6. lpp.)

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

Austrijā un Norvēģijā līdz 1995. gada 1. janvārim stājas spēkā pasākumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

16c. 392 L 0058: Padomes 1992. gada 24. jūnija Direktīva 92/58/EEK par obligātajām prasībām attiecībā uz drošības un/vai veselības aizsardzības zīmēm darbā (devītā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 245, 26.8.1992., 23. lpp.).

16d. 392 L 0085: Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīva 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu ar mērķi uzlabot drošību un veselības aizsardzību darbā strādājošām grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā vai ar krūti barojošām mātēm (desmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 348, 28.11.1992., 1. lpp.).

16e. 392 L 0091: Padomes 1992. gada 3. novembra Direktīva 92/91/EEK par obligātajām prasībām attiecībā uz strādājošo drošības un veselības aizsardzības uzlabošanu derīgo izrakteņu ieguves rūpniecības urbumos (vienpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 348, 28.11.1992., 9. lpp.).

16f. 392 L 0104: Padomes 1992. gada 3. decembra Direktīva 92/104/EEK par obligātajām prasībām attiecībā uz strādājošo drošības un veselības aizsardzības uzlabošanu derīgo izrakteņu ieguves rūpniecības virszemes karjeros un pazemes šahtās (divpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 404, 31.12.1992., 10. lpp.).

16g. 393 L 0103: Padomes 1993. gada 23. novembra Direktīva 93/103/EK par obligātajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām uz zvejas kuģiem (trīspadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 307, 13.12.1993., 1. lpp.)."

.

B. DARBA TIESĪBAS

1. Aiz 24. punkta (Padomes Direktīva 80/987/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"25. 391 L 0533: Padomes 1991. gada 14. oktobra Direktīva 91/533/EEK par darba devēja pienākumu informēt darba ņēmējus par darba līguma vai darba attiecību nosacījumiem (OV L 288, 18.10.1991., 32. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

Islandē un Norvēģijā līdz 1994. gada 1. jūlijam stājas spēkā pasākumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

26. 392 L 0056: Padomes 1992. gada 24. jūnija Direktīva 92/56/EEK, ar ko groza Direktīvu 75/129/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu (OV L 245, 26.8.1992., 3. lpp.)."

.

--------------------------------------------------

17. PIELIKUMS

EEZ Apvienotās komitejas Lēmuma Nr. 7/94

EEZ līguma XIX PIELIKUMĀ ("PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBA") izdara turpmāk norādītos grozījumus.

PIEMINĒTIE TIESĪBU AKTI

Aiz 7. punkta (Padomes Direktīva 90/314/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"7a. 393 L 0013: Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīva 93/13/EEK par netaisnīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV L 95, 21.4.1993., 29. lpp.).".

TIESĪBU AKTI, KAS JĀŅEM VĒRĀ LĪGUMSLĒDZĒJĀM PUSĒM

Aiz 9. punkta (Padomes Rezolūcija 88/C 153/01) iekļauj šādus jaunus punktus:

"10. 392 X 0295: Komisijas 1992. gada 7. aprīļa Ieteikums 92/295/EEK par prakses kodeksiem patērētāju tiesību aizsardzībai attiecībā uz sarunu ceļā no attāluma noslēgtiem līgumiem (tālpārdošanu) (OV L 156, 10.6.1992., 21. lpp.).

11. 393 Y 0420(01): Padomes 1993. gada 5. aprīļa Rezolūcija 93/C 110/01 par turpmāko rīcību saistībā ar produktu marķēšanu patērētāju interesēs (OV C 110, 20.4.1993., 1. lpp.).

12. 379 Y 0630(01): Padomes 1979. gada 19. jūnija rezolūcija par cenas norādīšanu pārtikas produktiem un nepārtikas mājsaimniecības precēm, kas fasētas iepriekš noteiktā daudzumā (OV C 163, 30.6.1979., 1. lpp.).

13. 486 Y 0723(07): Padomes un izglītības ministru 1986. gada 9. jūnija Padomes sanāksmē pieņemtā rezolūcija par patērētāju izglītību pamatskolās un vidusskolās (OV C 184, 23.7.1986., 2. lpp.).

14. 387 Y 0107(01): Padomes 1986. gada 15. decembra rezolūcija par patērētāju aizsardzības politikas iekļaušanu kopējā politikā citās jomās (OV C 3, 7.1.1987., 1. lpp.).

15. 387 Y 0704(03): Padomes 1987. gada 25. jūnija rezolūcija par patērētāju drošību (OV C 176, 4.7.1987., 3. lpp.).

16. 387 Y 0704(02): Padomes 1987. gada 25. jūnija rezolūcija par atlīdzību patērētājiem (OV C 176, 4.7.1987., 2. lpp.).

17. 388 X 0041: Komisijas 1987. gada 10. decembra Ieteikums 88/41/EEK par patērētāju iesaistīšanu standartizācijā un šādas līdzdalības pilnveidošanu (OV L 23, 28.1.1988., 26. lpp.).".

--------------------------------------------------

18. PIELIKUMS

EEZ Apvienotās komitejas Lēmuma Nr. 7/94

EEZ līguma XX PIELIKUMĀ ("VIDES AIZSARDZĪBA") izdara turpmāk norādītos grozījumus.

A. I. Vispārējā daļa

1. Aiz 2. punkta (Padomes Direktīva 90/313/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"2a. 391 L 0692: Padomes 1991. gada 23. decembra Direktīva 91/692/EEK par ziņojumu standartizāciju un racionalizāciju saistībā ar dažu vides aizsardzības direktīvu īstenošanu (OV L 377, 31.12.1991., 48. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

Šīs direktīvas noteikumi attiecas tikai uz EEZ līgumā iekļautajām direktīvām.

2b. 392 R 0880: Padomes 1992. gada 23. marta Regula (EEK) Nr. 880/92 par Kopienas ekomarķējuma piešķiršanas sistēmu (OV L 99, 11.4.1992., 1. lpp.).

2c. 393 D 0430: Komisijas 1993. gada 28. jūnija Lēmums 93/430/EEK, ar ko ievieš ekoloģiskos kritērijus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai veļas mazgāšanas mašīnām (OV L 198, 7.8.1993., 35. lpp.).

2d. 393 D 0431: Komisijas 1993. gada 28. jūnija Lēmums 93/431/EEK, ar ko ievieš ekoloģiskos kritērijus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai trauku mazgāšanas mašīnām (OV L 198, 7.8.1993., 38. lpp.).

2e. 393 D 0517: Komisijas 1993. gada 15. septembra Lēmums 93/517/EEK par tipveida līgumu, kurā atrunāti Kopienas ekomarķējuma izmantošanas noteikumi (OV L 243, 29.9.1993., 13. lpp.).

2f. 393 R 1836: Padomes 1993. gada 29. jūnija Regula (EEK) Nr. 1836/93, ar ko rūpniecības nozares uzņēmējsabiedrībām atļauj piedalīties Kopienas vides aizsardzības vadības un kontroles sistēmā (OV L 168, 10.7.1993., 1. lpp.), ar labojumiem (OV L 247, 5.10.1993., 28. lpp.)."

.

B. II. Ūdens

1. Aiz 13. punkta (Padomes Direktīva 91/271/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"13a. 391 L 0676: Padomes 1991. gada 12. decembra Direktīva 91/676/EEK par ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada agroizcelsmes nitrāti (OV L 375, 31.12.1991., 1. lpp.).

13b. 392 D 0446: Komisijas 1992. gada 27. jūlija Lēmums 92/446/EEK par aptaujas anketām saistībā ar direktīvām ūdensapgādes jomā (OV L 247, 27.8.1992., 10. lpp.).

Lēmuma noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

ša lēmuma noteikumi un pielikumi attiecas tikai uz EEZ līgumā iekļautajām direktīvām."

.

C. III. Gaiss

Aiz 21. punkta (Padomes Direktīva 89/429/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"21a. 392 L 0072: Padomes 1992. gada 21. septembra Direktīva 92/72/EEK par gaisa piesārņojumu ar ozonu (OV L 297, 13.10.1992., 1. lpp.)."

.

D. IV. Ķīmiskas vielas, rūpnieciskais risks un biotehnoloģija

1. Aiz 24. punkta (Padomes Direktīva 90/219/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"24a. 391 D 0448: Komisijas 1991. gada 29. jūlija Lēmums 91/448/EEK par Direktīvas 90/219/EEK 4. pantā minētās klasifikācijas pamatprincipiem (OV L 239, 28.8.1991., 23. lpp.).

Lēmuma noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

Austrija, Islande, Norvēģija, Somija un Zviedrija no 1995. gada 1. janvāra īsteno pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo lēmumu."

.

2. Aiz 25. punkta (Padomes Direktīva 90/220/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"25a. Lēmuma noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

391 D 0596: Padomes 1991. gada 4. novembra Lēmums 91/596/EEK par to, kā noformēt kopsavilkuma paziņojumu saskaņā ar 9. pantu Direktīvā 90/220/EEK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu dabā (OV L 322, 23.11.1991., 1. lpp.).

a) A daļas 3. punkta b) apakšpunkta i) punktu pielikumā par kopsavilkuma paziņojuma informācijas formātu sakarā ar ģenētiski modificētu organismu izplatīšanu pētniecības un attīstības nolūkā papildina šādi:

Boreāls □

Arktisks □.

b) Austrija, Islande, Norvēģija, Somija un Zviedrija no 1995. gada 1. janvāra īsteno pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo lēmumu.

25b. 392 D 0146: Komisijas 1992. gada 11. februāra Lēmums 92/146/EEK par kopsavilkuma paziņojuma formātu, kas minēts Padomes Direktīvas 90/220/EEK 12. pantā (OV L 60, 5.3.1991., 19. lpp.).

Lēmuma noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

Austrija, Islande, Norvēģija, Somija un Zviedrija no 1995. gada 1. janvāra īsteno pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo lēmumu."

.

E. V. Atkritumi

1. 27. punktu (Padomes Direktīva 75/442/EEK) papildina ar šādu jaunu ievilkumu:

"— 394 D 0003: Komisijas 1993. gada 20. decembra Lēmumu 94/3/EK (OV L 5, 7.1.1994., 15. lpp.)."

.

2. Aiz 32. punkta (Padomes Direktīva 86/278/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"32a. 391 L 0689: Padomes 1991. gada 12. decembra Direktīva 91/689/EEK par bīstamiem atkritumiem (OV L 377, 31.12.1991., 20. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

Austrija, Islande, Norvēģija, Somija un Zviedrija no 1995. gada 1. janvāra īsteno pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas noteikumus, veicot pirms tam apstākļu pārbaudi. Norvēģijā vienlaikus tiks pārskatīta arī Direktīva 75/442/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 91/156/EEK.

32b. 392 L 0112: Padomes 1992. gada 15. decembra Direktīva 92/112/EEK par saskaņošanas procedūrām, ko piemēro titāna dioksīda rūpniecības radīto atkritumu samazināšanas un galīgas likvidēšanas programmām (OV L 409, 31.12.1992., 11. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

Norvēģija no 1997. gada 1. janvāra sāk īstenot 9.1. panta a) punkta ii) apakšpunkta noteikumus. Norvēģija vēlākais 1995. gada 1. janvārī iesniedz Apvienotajā komitejā novērtēšanai iedarbīgu SO2 emisijas samazināšanas programmu, pievienojot tai ieguldījumu plānu un izraudzītos tehniskos risinājumus, kā arī ekoloģisko novērtējumu, ja attīrīšanai izmanto jūras ūdeni.

32c. 393 R 0259: Padomes 1993.gada 1. februāra Regula (EEK) Nr. 259/93 par atkritumu sūtījumu uzraudzību un kontroli Eiropas Kopienas teritorijā, kā arī to sūtījumu kontroli, ko ieved vai izved no Eiropas Kopienas (OV L 30, 6.2.1993., 1. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

Islande, Norvēģija, Somija un Zviedrija no 1995. gada 1. janvāra īsteno pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs regulas noteikumus.

Austrija no 1997. gada 1. janvāra īsteno pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs regulas noteikumus."

.

3. Aiz 32.c punkta (Padomes Regula (EEK) Nr. 259/93) iekļauj šādu jaunu visrakstu un jaunu punktu:

"VI. Troksnis

32d. 392 L 0014: Padomes 1992. gada 2. marta Direktīva 92/14/EEK par to lidmašīnu darbības ierobežošanu, uz kurām attiecas 1988. gada Starptautiskās civilās aviācijas konvencijas 16. pielikuma 1. sējuma 2. nodaļas II daļa (OV L 76, 23.3.1992., 21. lpp.), ar labojumiem (OV L 168, 23.6.1992., 30. lpp.).

Direktīvas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

Austrija līdz 2002. gada 1. aprīlim drīkst Austrijas lidostās piemērot valsts tiesību aktus, kas paredz stingrāku aizsardzību un pastāv EEZ līguma spēkā stāšanās dienā, lai ierobežotu tādu lidmašīnu darbību, uz kurām attiecas 1988. gada Starptautiskās civilās aviācijas konvencijas 16. pielikuma 1. sējuma 2. nodaļas II daļa (otrā redakcija)."

.

--------------------------------------------------

19. PIELIKUMS

EEZ Apvienotās komitejas Lēmuma Nr. 7/94

EEZ līguma XXI PIELIKUMĀ ("STATISTIKA") izdara turpmāk norādītos grozījumus.

A. RŪPNIECISKĀS RAŽOŠANAS STATISTIKA

Virsrakstu "Rūpnieciskās ražošanas statistika" aizstāj ar virsrakstu "Uzņēmējdarbības statistika". Zem šā virsraksta pēc 4. punkta (Padomes Direktīva 78/166/EEK) iekļauj šādus jaunus punktus:

"4a. 391 R 3924: Padomes 1991. gada 19. decembra Regula (EEK) Nr. 3924/91, ar ko ievieš Kopienas pārskatu par rūpniecisko ražošanu (OV L 374, 31.12.1991., 1. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) regulas 3. panta 3. punkts neattiecas uz Islandi, Norvēģiju, Somiju un Zviedriju;

b) attiecībā uz EBTA valstīm norādi "NACE 1 red. klase" aizstāj ar norādi "NACE 1 red. grupa";

c) regulas 5. panta 2. punkts neattiecas uz tām EBTA valstīm, kuru valsts tiesību akti uzliek uzņēmumiem pienākumu sniegt statistikas informāciju;

d) Uz EBTA valstīm neattiecas prasība katru mēnesi nodrošināt datus;

e) Austrija, Islande, Norveģija, Somija un Zviedrija vēlākais no 1995. gada gatavo šajā regulā paredzēto pārskatu. Tajā pašā laikā Islandei, Norvēģijai, Somijai un Zvedrijai līdz 1997. gadam Prodcom sarakstā nav jānorāda produkcijas sadalījums līdz Kombinētās nomenklatūras 7. un 8. ciparam saskaņā ar Padomes 1987. gada 9. novembra Regulu (EEK) Nr. 3367/87 par Kombinētās nomenklatūras izmantošanu dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikā (OV L 321, 11.11.1987., 3. lpp.);

f) Kas attiecas uz uzņēmumiem, kuri atbilst NACE 1 red. apakšpozīcijai 27.10., EBTA valstis neatkarīgi no 3. pantā norādītās robežvērtības sniedz datus atbilstoši tālāk norādītajam sarakstam. Datus sniedz katru ceturksni, sākot no 1995. gada, vēlākais pēc sešām nedēļām, beidzoties pārskata ceturksnim.

Pozīcija | Apraksts |

1. | PRODUKCIJA |

1.1 | Čuguns |

1.2 | Neapstrādāts tērauds |

1.2.1 | Lietņi |

1.2.2 | nepārtrauktie lējumi |

1.2.3 | šķidrs tērauds lējumiem |

1.2.4 | tīrskābekļa tērauds |

1.2.5 | elektrotērauds |

1.2.6 | cits |

1.3 | Īpašais tērauds |

1.4 | Gatavo velmējumu ražošana kopumā |

1.4.1 | dzelzceļa sliedes |

1.4.2 | velmēti profili |

1.4.3 | velmēta stieple tinumā |

1.4.4 | dzelzsbetona armatūras stieņi |

1.4.5 | citi šķirņu velmējumi |

1.4.6 | universāls |

1.4.7 | karsti velmētās sloksnes un caurules |

1.4.8 | karsti velmētās plāksnes > 4,75 mm > 3 mm, < 4,75 mm < 3 mm |

1.4.9 | karstie velmējumi ruļļos (gatavā produkcija) |

1.4.10 | karsti velmētās loksnes < 3 mm > 3 mm |

1.4.11 | cauruļu pusfabrikāti |

1.5 | Galaproduktu ražošana |

1.5.1 | baltais skārds, citas alvotas loksnes, alvotas sloksnes, ECCS |

1.5.2 | melnais skārds dažādām vajadzībām |

1.5.3 | cinkotas loksnes, matēts skārds, citas loksnes ar pārklājumu |

1.5.4 | elektriskās loksnes |

1.6 | Karsti velmētu platslokšņu ražošana un pārveidošana |

1.6.1 | no platslokšņu karstvelmētavām |

1.6.2 | arī ruļļos |

2. | PATĒRIŅŠ |

2.1 | metāllūžņi melnajai metalurģijai |

3. | JAUNI PASŪTĪJUMI UN PIEGĀDES |

3.1 | Parastā tērauda piegādes, tostarp iekšzemes tirgum pārējām EBTA valstīm EK valstīm trešajām valstīm, kas nav EBTA un EK valstis |

3.2 | Īpašā tērauda piegādes, tostarp iekšzemes tirgum pārējām EBTA valstīm EK valstīm trešajām valstīm, kas nav EBTA un EK valstis |

3.3 | Jauni parastā tērauda pasūtījumi, tostarp iekšzemes tirgum pārējām EBTA valstīm EK valstīm trešajām valstīm, kas nav EBTA un EK valstis |

4. | PĀRVELMĒŠANAI SAŅEMTĀ TĒRAUDA DAUDZUMS |

4.1 | Lietņi |

4.2 | Sagataves |

4.3 | Ruļļi tostarp iekšzemes tirgū pārējās EBTA valstīs EK valstīs trešajās valstīs, kas nav EBTA un EK valstis |

5. | RAŽOTĀJU UN AKCIONĀRU TĒRAUDA RAŽOJUMU KRĀJUMI |

5.1 | Lietņi |

5.2 | Pusfabrikāti un ruļļi |

5.3 | Gatavā produkcija |

4b. 393 R 2186: Padomes 1993. gada 22. jūlija Regula (EEK) Nr. 2186/93 par to, kā Kopienas mērogā saskaņot uzņēmējdarbības reģistru veidošanu statistikas mērķiem (OV L 196, 5.8.1993., 1. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) regulas II pielikuma l(k) apakšpunkts neattiecas uz EBTA valstīm;

b) Austrija vēlākais 1997. gada 1. janvārī panāk atbilstību šīs regulas prasībām."

.

B. PĀRVADĀJUMU STATISTIKA

Pēc 7. punkta (Padomes Direktīva 80/1177/EEK) iekļauj šādu jaunu punktu:

"7a. 393 D 0704: Padomes 1993. gada 30. novembra Lēmums 93/704/EK par satiksmes negadījumu datu bāzes izveidi Kopienā (OV L 329, 30.12.1993., 63. lpp.).

Lēmuma noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) lēmuma 2. panta 1. punktā minētos datus par 1991., 1992. un 1993. gadu EBTA valstis pirmo reizi paziņo līdz 1995. gada 31. martam, bet par turpmākiem gadiem ne vēlāk kā deviņus mēnešus pēc kārtējā izpētes gada beigām;

b) Kas attiecas uz EBTA valstīm, Padomes Regula (EAEK, EEK) Nr. 1588/90, kas pielāgota šim līgumam, skar arī 2. panta 3. punktā minēto datu pārraidi."

.

C. ĀRĒJĀS UN KOPIENAS IEKŠĒJĀS TIRDZNIECĪBAS STATISTIKA

8. punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 1736/75) pirms pielāgojuma iekļauj šādu ievilkumu:

"— 393 R 3478: Komisijas 1993. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 3478/93 (OV L 317, 18.12.1993., 32. lpp.)."

D. DEMOGRĀFISKĀ UN SOCIĀLĀ STATISTIKA

Pēc 18. punkta (Padomes Regula (EEK) Nr. 311/76) iekļauj šādu jaunu punktu:

"18a. 391 R 3711: Padomes 1991. gada 16. decembra Regula (EEK) Nr. 3711/91 par ikgadēju darbaspēka izlases veida apsekošanu Kopienā (OV L 351, 20.12.1991., 1. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) EBTA valstīm ir atļauts veikt šajā regulā paredzēto apsekojumu, izmantojot privātpersonu izlasi, nevis mājsaimniecību izlasi. EBTA valstis, kas izmanto šo iespēju, tomēr sniedz ziņas arī par pārējiem attiecīgās privātpersonas mājsaimniecības locekļiem, vismaz 4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktos rādītājus;

b) EBTA valstis gādā par to, lai apsekojamo datu izlase nodrošinātu 3. panta 2. punkta pirmajā daļā minētās relatīvās standartnovirzes augšējās robežas ievērošanu vismaz valsts mērogā;

c) EBTA valstīm ir atļauts daļēji nodrošināt 4. panta 1. punktā paredzētās ziņas par privātpersonām, pamatojoties uz reģistru datiem, ja minētie dati atbilst pamatdefinīcijām un ja iegūtie rezultāti ir vismaz līdzvērtīgi precizitātes un kvalitātes ziņā;

d) regulas 5. panta 2. punkta otrā daļa neattiecas uz EBTA valstīm;

e) EBTA valstis vēlākais no 1995. gada veic šajā regulā paredzēto apsekojumu."

.

E. NACIONĀLIE KONTI, IKP

19. punktu (Padomes Direktīva (EEK) 89/130/EEK, EAEK) pirms pielāgojumiem papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 393 D 0454: Komisijas 1993. gada 22. jūlija Lēmumu 93/454/EEK, EAEK (OV L 213, 24.8.1993., 18. lpp.).

— 393 D 0475: Komisijas 1993. gada 22. jūlija Lēmumu 93/475/EEK, EAEK (OV L 224, 3.9.1993., 27. lpp.).

— 393 D 0570: Komisijas 1993. gada 4. oktobra Lēmumu 93/570/EEK, EAEK (OV L 276, 9.11.1993., 13. lpp.)."

.

F. NOMENKLATŪRAS

1. 20. punktu (Padomes Regula (EEK) Nr. 3037/90/EEK) pirms pielāgojuma papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 393 R 0761: Komisijas 1993. gada 24. marta Regulu (EEK) Nr. 761/93 (OV L 83, 3.4.1993., 1. lpp.)."

.

2. Aiz 20. punkta (Padomes Regula (EEK) Nr. 3037/90) iekļauj šādus jaunus punktus:

"20a. 393 R 0696: Padomes 1993. gada 15. marta Regula (EEK) Nr. 696/93 par statistikas vienībām ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei Kopienā (OV L 76, 30.3.1993., 1. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) Austrija, Islande, Norvēģija, Somija un Zviedrija statistikas datiem, kas skar notikumus pēc 1995. gada 1. janvāra, izmanto regulas 1. pantā minētās definīcijas;

b) Pārejas posms, kas minēts 4. panta 1. punktā, Austrijā, Islandē, Norvēģijā, Somijā un Zviedrijā ilgs no 1995. gada 1. janvāra līdz 1996. gada 31. decembrim;

c) Pielikuma II iedaļas B.2 punktā sarakstu papildina ar šādu punktu:""Gemeinde" Austrijā; "kunta/kommun" Somijā; "sveitarfélag" Islandē; "kommune" Norvēģijā; "primärkommun" Zviedrijā.".

20b. 393 R 3696: Padomes 1993. gada 29. oktobra Regula (EEK) Nr. 3696/93 par preču statistisko klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm (CPA) Eiropas Ekonomikas kopienā (OV L 342, 31.12.1993., 1. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādu pielāgojumu:

pārejas posms, kas minēts 8. pantā, EBTA valstīs beidzas 1996. gada 31. decembrī."

.

G. LAUKSAIMNIECĪBAS STATISTIKA

1. 23. punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 571/88) pirms pielāgojumiem iekļauj šādu ievilkumu:

"— 393 D 0156: Komisijas 1993. gada 9. februāra Lēmumu 93/156/EEK (OV L 65, 17.3.1993., 12. lpp.)."

.

2. Svītro šādus e) pielāgojuma ierakstus 23. punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 571/88):

"B.03 | fkultatīvi Islandei, Somijai un Zviedrijai |

B.04 | fakultatīvi Austrijai un Somijai |

C.04 | fakultatīvi Austrijai, Islandei, Norvēģijai, Somijai un Zviedrijai |

K.02 | fakultatīvi Austrijai." |

3. 23. punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 571/88) e) pielāgojumu papildina ar šādiem ierakstiem:

"I.07. fakultatīvi Islandei."

"Padomes Regulas (EEK) Nr. 571/88 I pielikumā 3. zemsvītras piezīmi, kas attiecas uz I.07. ieraksta b) punktu, groza šādi:

"Fakultatīvi Dānijai un Zviedrijai"."

"Padomes Regulas (EEK) Nr. 571/88 I pielikumā 4. zemsvītras piezīmi, kas attiecas uz I.07. ieraksta b) punktu, formulē šādi:

"Fakultatīvi, izņemot Dāniju un Zviedriju"."

H. ZVEJNIECĪBAS STATISTIKA

1. 25. punktu (Padomes Regula (EEK) Nr. 1382/91) pirms pielāgojumiem papildina šādi:

", kas grozīta ar

— 393 R 2104: Padomes 1993. gada 22. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2104/93 (OV L 191, 31.7.1993., 1. lpp.)."

.

2. 25. punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 1382/91) svītro a) pielāgojuma tekstu.

3. Aiz 25. punkta (Padomes Regula (EEK) Nr. 1382/91) iekļauj šādus jaunus punktus:

"25a. 391 R 3880: Padomes 1991. gada 17. decembra Regula (EEK) Nr. 3880/91 par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (OV L 365, 31.12.1991., 1. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) Neatkarīgi no noteikuma, kas pieņemts saskaņā ar Eiropas Kopienas kopējo zivsaimniecības politiku, EBTA valstīm ir atļauts piemērot paraugu ņemšanas metodes saskaņā ar nosacījumu, kas atrunāts 3. panta pirmā teikuma otrajā daļā;

b) EBTA valstis vēlākais no 1995. gada sāk vākt šajā regulā paredzētos datus. EBTA valstis vēlākais 1995. gada beigās iesniedz ziņojumu, kas minēts 6. panta 1. punktā

25b. 393 R 2018: Padomes 1993. gada 30. jūnija Regula (EEK) Nr. 2018/93 par dalībvalstu statistikas datu iesniegšanu attiecībā uz nozveju un zvejas darbību Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļā (OV L 186, 28.7.1993., 1. lpp.).

Regulas noteikumos saistībā ar šo līgumu izdara šādus pielāgojumus:

a) Neatkarīgi no noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Kopienas kopējo zivsaimniecības politiku, EBTA valstīm ir atļauts piemērot paraugu ņemšanas metodes saskaņā ar nosacījumu, kas atrunāts 3. panta pirmā teikuma otrajā daļā;

b) EBTA valstis vēlākais no 1995. gada sāk vākt šajā regulā paredzētos datus. EBTA valstis vēlākais 1995. gada beigās iesniedz ziņojumu, kas minēts 7. panta 1. punktā."

.

--------------------------------------------------

20. PIELIKUMS

EEZ Apvienotās komitejas Lēmuma Nr. 7/94

EEZ līguma XXII PIELIKUMĀ ("UZŅĒMĒJDARBĪBAS TIESĪBAS") izdara turpmāk norādītos grozījumus.

PIEMINĒTIE TIESĪBU AKTI

2. punktā (otrā Padomes Direktīva 77/91/EEK) pirms pielāgojumiem iekļauj šādu ievilkumu:

"— 392 L 0101: Padomes 1992. gada 23. novembra Direktīvu 92/101/EEK (OV L 347, 28.11.1992., 64. lpp.).".

--------------------------------------------------