21994A1223(03)Oficiālais Vēstnesis L 336 , 23/12/1994 Lpp. 0020 - 0021
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 11 Sējums 38 Lpp. 0022
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 11 Sējums 38 Lpp. 0022


1994. Gada vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību

Marakešas protokols

DALĪBVALSTIS,

pabeidzot sarunas VVTT 1947 ietvaros, atbilstoši Ministru Deklarācijai par Urugvajas raundu,

Ar šo vienojas par sekojošo:

1. Šim protokolam pievienotais dalībvalsts grafiks kļūst par VVTT 1994 grafiku un piemērojams šai dalībvalstij dienā, kad tai stājas spēkā PTO Līgums. Jebkurš grafiks, kas tiek iesniegts saskaņā ar ministru lēmumu par pasākumiem vismazāk attīstīto valstu atbalstam, tiek uzskatīts par pielikumu šim protokolam.

2. Tarifu samazināšana, par ko vienojusies katra dalībvalsts, tiek īstenota piecos vienādos likmju samazināšanas posmos, izņemot, ja vien tas netiek citādi noteikts dalībvalsts grafikā. Pirmais šādas samazināšanas posms stājas spēkā PTO Līguma spēkā stāšanās brīdī un katrs nākošais pazemināšanas posms stājas spēkā katra nākošā gada 1. janvārī, bet galīgā likme stājas spēkā datumā ne vēlāk četrus gadus pēc PTO Līguma spēkā stāšanās datuma, ja vien dalībvalsts grafiks nenosaka citādi. Ja vien tās grafikā nav noteikts citādi, dalībvalstij, kas akceptē PTO Līgumu pēc tā stāšanās spēkā, tajā dienā, kad tai šis līgums stājas spēkā, jāizpilda visi jau notikušie likmju samazināšanas posmi kopā ar samazināšanas posmiem, kurus saskaņā ar iepriekšējo teikumu tai ir pienākums izpildīt līdz nākošā gada 1. janvārim, kā arī tai jāizpilda visi atlikušie iepriekšējā teikumā noteiktie likmju pazemināšanas posmi, kā to paredz grafiks. Katrā posmā pazeminātā likme jānoapaļo līdz pirmajam decimālajam skaitlim. Lauksaimniecības produktiem, kā noteikts līguma par lauksaimniecību 2. pantā, samazināšanas posmus īsteno vadoties pēc grafiku attiecīgajās daļās noteiktā.

3. Koncesiju un saistību, ko satur šī protokola pielikumā esošie grafiki, īstenošana pēc attiecīga pieprasījuma ir pakļauta dalībvalstu daudzpusējai analīzei. Tas notiek nemazinot dalībvalstu tiesības un saistības atbilstoši PTO Līguma 1.A pielikuma līgumiem.

4. Pēc tam, kad šim protokolam pievienotais dalībvalsts grafiks, ir kļuvis par VVTT 1994 grafiku atbilstoši 1. punkta nosacījumiem, šādai dalībvalstij ir tiesības jebkurā laikā šādā grafikā kopumā vai daļēji atturēties vai atcelt koncesiju attiecībā uz jebkuru produktu, kura būtiskais piegādātājs ir jebkura cita Urugvajas raunda dalībvalsts, kuras grafiks vēl nav kļuvis par VVTT 1994 grafiku. Šāda darbību tomēr var veikt tikai pēc rakstiska paziņojuma par jebkuru šādu atturēšanos no koncesijas vai tās atcelšanu Preču tirdzniecības padomei un pēc tam, kad pēc attiecīga pieprasījuma ir notikušas konsultācijas ar jebkuru dalībvalsti, attiecībā uz kuru attiecīgais grafiks ir kļuvis par VVTT 1994 grafiku un kura ir būtiski ieinteresēta par attiecīgo produktu. Jebkuras koncesijas, no kurām šādi atturas, vai kuras tiek atceltas, turpmāk jāpiemēro pēc datuma, kad dalībvalsts grafiks, kura ir būtiski ieinteresēts piegādātājs, kļūst par VVTT 1994 grafiku.

5. a) Neierobežojot Līguma par lauksaimniecību 4. panta 2. punkta nosacījumus, atsauces nolūkā VVTT 1994 II panta 1.b) un 1.c) punktos uz šī līguma datumu, katram produktam, kas ir pakļauts koncesijai, ko tam paredz šim protokolam pievienotais koncesiju grafiks, piemērojamais datums ir šī protokola datums.

b) Atsauces nolūkā VVTT 1994 II panta 6.a) punktā uz šī līguma datumu, šim protokolam pievienotā koncesiju grafika piemērojamais datums ir šī protokola datums.

6. Atturēšanās no koncesijām vai to atcelšanas gadījumos attiecībā uz ārpus–tarifu pasākumiem, kas ietverts grafiku III daļā, ir spēkā VVTT 1994 XXVIII panta nosacījumi un 1980. gada 10. novembrī pieņemtā "Sarunu procedūra atbilstoši XXVIII pantam" (BISD 27S/26–28). Tas neierobežo dalībvalstu tiesības un saistības saskaņā ar VVTT 1994.

7. Ikvienā gadījumā, kad šim protokolam pievienotais grafiks jebkuram produktam veido nelabvēlīgāku attieksmi, nekā to šādam produktam paredzēja VVTT 1947 grafiki pirms PTO līguma spēkā stāšanās, tiek uzskatīts, ka dalībvalsts, uz kuru grafiks attiecas ir veikusi piemērotu tādu darbību, kura citādi būtu bijusi nepieciešama saskaņā ar attiecīgajiem VVTT 1947 vai 1994 XXVIII panta nosacījumiem. Šī punkta nosacījumi piemērojami tikai Ēģiptei, Peru, Dienvidāfrikai un Urugvajai.

8. Tālāk pievienotie grafiki ir vienlīdz autentiski angļu, franču vai spāņu valodās, kā noteikts katrā grafikā.

9. Šī protokola datums ir 1994. gada 15.aprīlis.

[Apstiprinātie dalībvalstu grafiki tiks pievienoti PTO Līguma Marakešas protokolam.]

--------------------------------------------------