21975A1114(01)Oficiālais Vēstnesis L 252 , 14/09/1978 Lpp. 0002 - 0065
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 7 Sējums 2 Lpp. 0037
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 7 Sējums 2 Lpp. 0037
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 02 Sējums 5 Lpp. 0047
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 02 Sējums 5 Lpp. 0047


Muitas Konvencija Par Starptautiskajiem Preču Pārvadājumiem, Izmantojot Tir Karneti

(TIR KONVENCIJA)

LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES,

VĒLOTIES veicināt starptautiskos kravu pārvadājumus ar autotransportu,

UZSKATOT, ka pārvadāšanas apstākļu uzlabošana ir viens no faktoriem, kas ir svarīgi to sadarbības pilnveidošanai,

PAZIŅOJOT, ka tās atbalsta to administratīvo formalitāšu vienkāršošanu un saskaņošanu, kas pastāv starptautisko pārvadājumu jomā, jo īpaši uz robežām,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

a) Definīcijas

1. pants

Šajā konvencijā:

a) "TIR pārvadājums" ir preču pārvešana no nosūtītājas muitas iestādes uz galamērķa muitas iestādi saskaņā ar procedūru, ko sauc par "TIR procedūru" un kas izklāstīta šajā konvencijā;

b) "ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļi un citi maksājumi" ir muitas nodokļi un visi citi nodokļi, nodevas un maksājumi, ko iekasē vai nu preces ievedot vai izvedot, vai saistībā ar preču ievešanu un izvešanu, neieskaitot nodevas un maksājumus, kas nepārsniedz sniegto pakalpojumu aptuvenās izmaksas;

c) "autotransports" ir ne tikai visi mehāniskie transportlīdzekļi, bet arī piekabes vai puspiekabes, kas ir uzbūvētas tā, lai tās var sakabināt ar šādiem transportlīdzekļiem;

d) "sakabināti transportlīdzekļi" ir savienoti transportlīdzekļi, kas brauc pa ceļu kā viena vienība;

e) "konteiners" ir transporta aprīkojums (paceļams furgons, pārvietojama tvertne vai tamlīdzīga konstrukcija):

(i) kurš ir pilnīgi vai daļēji noslēgts un veido nodalījumu, kas paredzēts preču novietošanai;

(ii) kurš ir pastāvīga konstrukcija un attiecīgi ir pietiekami izturīgs, lai to varētu izmantot vairākkārtīgi;

(iii) kurš ir īpaši būvēts tā, lai atvieglotu preču pārvadājumus ar vienu vai vairākiem transportlīdzekļiem, tās ceļā nepārkraujot;

(iv) kurš ir būvēts vieglai pārkraušanai, jo īpaši, kad notiek pārkraušana no viena transportlīdzekļa otrā;

(v) kurš ir būvēts, lai to varētu viegli piekraut un izkraukt, un

(vi) kura iekšējais tilpums ir viens kubikmetrs vai vairāk.

"Nomontējamas virsbūves" jāuzskata par konteineriem;

f) "nosūtītāja muitas iestāde" ir jebkura Līgumslēdzējas puses muitas iestāde, kur sākas kravas vai preču kravas daļas starptautiskie pārvadājumi, izmantojot TIR procedūru;

g) "galamērķa muitas iestāde" ir jebkura Līgumslēdzējas puses muitas iestāde, kur beidzas kravas vai preču kravas daļas starptautiskie pārvadājumi, izmantojot TIR procedūru;

h) "muitas iestāde ceļā" ir jebkura Līgumslēdzējas puses muitas iestāde, caur kuru transportlīdzekli, sakabinātu transportlīdzekli vai konteineru ieved vai izved TIR pārvadājuma laikā;

j) "persona" ir gan fiziska, gan juridiska persona;

k) "smagas vai lielgabarīta preces" ir smagi vai neiesaiņoti objekti, kurus to svara, lieluma vai īpatnību dēļ parasti pārvadā slēgtā transportlīdzekļi vai slēgtā konteinerā;

l) "galvotāja apvienība" ir apvienība, kurai kādas Līgumslēdzējas puses muitas iestādes atļāvušas galvot par personām, kas izmanto TIR karnetes.

b) Darbības joma

2. pants

Šī konvencija attiecas uz preču pārvadājumiem bez pārkraušanās ceļā, ko veic autotransporta līdzekļos, sakabinātos transportlīdzekļos vai konteineros pāri vienai vai vairākām robežām, kuras ir starp Līgumslēdzējas puses nosūtītāju muitas iestādi un citas vai tās pašas Līgumslēdzējas puses galamērķa muitas iestādi, ar nosacījumu, ka daļu no brauciena starp TIR pārvadājuma sākumpunktu un galapunktu veic pa ceļu.

3. pants

Lai šās Konvencijas noteikumus varētu piemērot:

a) pārvadājumam jānotiek:

(i) ar autotransporta līdzekļiem, sakabinātiem transportlīdzekļiem vai konteineriem, kas pirms tam ir apstiprināti saskaņā ar III nodaļas a) nodalījumā izklāstītajiem nosacījumiem, vai

(ii) ar citādiem autotransporta līdzekļiem, sakabinātiem transportlīdzekļiem vai konteineriem saskaņā ar III nodaļas c) nodalījumā izklāstītajiem nosacījumiem;

b) iestādēm, kas apstiprinātas saskaņā ar 6. panta noteikumiem, jāgalvo par pārvadājumiem, un tiem jānotiek, izmantojot TIR karneti, kura atbilst šās konvencijas 1. pielikumā dotajam paraugam.

c) Principi

4. pants

Par precēm, kuras pārvadā saskaņā ar TIR procedūru, muitās iestādēs ceļā nav jāmaksā un jāiesniedz ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļi un citi maksājumi.

5. pants

1. Preces, kuras saskaņā ar TIR procedūru pārvadā aizzīmogotos autotransporta līdzekļos, sakabinātos transportlīdzekļos vai konteineros, parasti muitas iestādēs ceļā nepārbauda.

2. Tomēr, lai nepieļautu ļaunprātīgu izmantošanu, muitas iestādes izņēmuma gadījumos, jo īpaši, ja ir aizdomas par pārkāpumu, šādās iestādēs veic preču pārbaudi.

II NODAĻA

TIR KARNEŠU IZDOŠANAGalvotāju iestāžu atbildība

6. pants

1. Katra Līgumslēdzēja puse, ievērojot tās noteiktos nosacījumus un galvojumus, var atļaut iestādēm izdod TIR karnetes, vai nu tieši, vai ar atbilstošo iestāžu starpniecību, un būt galvotāja.

2. Iestādi kādā valstī apstiprina tikai tad, ja tās galvojums ietver arī saistības, kuras attiecīgajā valstī rodas saistībā ar darbībām, kas veiktas, izmantojot TIR karnetes, kuras izdevušas ārzemju iestādes, kas ir tās pašas starptautiskās organizācijas filiāle kurā ir pati iestāde.

7. pants

Par TIR karnešu veidlapām, kuras atbilstošās ārzemju iestādes vai starptautiskas organizācijas nosūta galvotājām apvienībām, nav jāmaksā ievedmuitas un izvedmuitas nodokļi un citi maksājumi, un tām nepiemēro ievešanas un izvešanas aizliegumus un ierobežojumus.

8. pants

1. Galvotāja apvienība uzņemas samaksāt ievedmuitas un izvedmuitas nodokļus un citus maksājumus, kā arī soda naudu, kas jāmaksā saskaņā ar tās valsts muitas normatīvajiem aktiem, kurā ir atklāts pārkāpums saistībā ar TIR pārvadājumu. Tā ir solidāri atbildīga par to, lai personas, kurām iepriekšminētās summas ir jāmaksā, to izdarītu.

2. Gadījumos, kad Līgumslēdzējas puses likumi un noteikumi neparedz maksāt ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļus un citus maksājumus, kā noteikts iepriekš 1. pantā, galvotāja apvienība uzņemas ar tādiem pašiem nosacījumiem samaksāt summu, kas ir līdzvērtīga ievedmuitas un izvedmuitas nodokļu un citu maksājumu, kā arī soda naudas summai.

3. Katra Līgumslēdzēja puse nosaka maksimālo summu par vienu TIR karneti, ko var prasīt no galvotājas apvienības, pamatojoties uz iepriekšminēto 1. un 2. punktu.

4. Galvotājas apvienības atbildība attiecībā pret tās valsts iestādēm, kurā atrodas nosūtītāja muitas iestāde, iestājas brīdī, kad muitas iestāde pieņem TIR karneti. Nākamajās valstīs, caur kurām preces ved saskaņā ar TIR procedūru, šī atbildība iestājas brīdī, kad preces ieved vai, ja TIR pārvadājums ir pārtraukts saskaņā ar 26. panta 1. un 2. punktu, brīdī, kad TIRkarneti pieņem muitas iestāde, kur TIR pārvadājumu atsāk.

5. Galvotāja apvienība ir atbildīga ne tikai par precēm, kas ir uzskaitītas TIR karnetē, bet arī par precēm, kuras, lai gan tur nav uzskaitītas, drīkst būt autotransporta līdzekļa aizzīmogotajā daļā vai aizzīmogotā konteinerā. Uz citām precēm tas neattiecas.

6. Lai noteiktu šā panta 1. un 2. punktā minētos nodokļus un citus maksājumus, ziņas par precēm, kas ir ierakstītas TIR karnetē, uzskata par pareizām, ja nav pierādījumu par pretējo.

7. Ja ir jāmaksā šā panta 1. un 2. punktā minētās summas, kompetentās iestādes pirms prasības iesniegšanas pret galvotāju apvienību pēc iespējas liek maksājumu izdarīt personai vai personām, kas ir tieši atbildīgas.

9. pants

1. Galvotāja apvienība nosaka TIR karnetes derīguma termiņu, nosakot pēdējo derīguma dienu, pēc kuras karneti nevar iesniegt galamērķa muitas iestādei pieņemšanai.

2. Ja nosūtītāja muitas iestāde karneti ir pieņēmusi pēdējā derīguma dienā vai pirms tās, kā noteikts šā panta 1. punktā, tā ir derīga līdz TIRpārvadājuma beigām galamērķa muitas iestādē.

10. pants

1. TIR karnetes procedūru var pabeigt ar vai bez nosacījumiem; ja pabeigšana ir ar nosacījumiem, tās pamatā ir fakti, kas ir saistīti ar pašu TIR pārvadājumu. Šos faktus skaidri norāda TIR karnetē.

2. Ja kādas valsts muitas iestādes TIR karnetes procedūru pabeidz bez nosacījumiem, tās vairs nevar likt galvotājai apvienībai maksāt summas, kas ir minētas 8. panta 1. un 2. punktā, izņemot gadījumus, kad pabeigšanas sertifikāts ir iegūts nelikumīgi vai ar krāpšanu.

11. pants

1. Ja TIR karnetes procedūra nav pabeigta vai ir pabeigta ar nosacījumiem, kompetentās iestādes nav tiesīgas likt galvotājām apvienībām maksāt 8. panta 1. un 2. punktā minētās summas, izņemot gadījumus, kad viena gada laikā no TIR karnetes apstiprināšanas dienas tās ir rakstiski paziņojušas iestādei par nepabeigšanu vai pabeigšanu ar nosacījumiem. To pašu noteikumu piemēro, ja pabeigšanas sertifikāts ir iegūts nelikumīgi vai ar krāpšanu, tikai termiņš ir divi gadi.

2. Prasību samaksāt 8. panta 1. un 2. punktā minētās summas galvotājai apvienībai iesniedz ne ātrāk kā 3 mēnešus pēc dienas, kurā iestāde informēta, ka karnetes procedūra nav pabeigta vai ir pabeigta ar nosacījumiem, vai ka pabeigšanas sertifikāts ir iegūts nelikumīgi vai ar krāpšanu, un ne vēlāk kā divus gadus pēc šās dienas. Tomēr gadījumos, par kuriem iepriekšminēto divu gadu laikā ir iesākta tiesvedība, visas maksājumu prasības jāiesniedz viena gada laikā no dienas, kad stājas spēkā tiesas spriedums.

3. Galvotājai apvienībai ir trīs mēneši no dienas, kad pret to ir iesniegta maksājuma prasība, lai samaksātu prasītās summas. Samaksātās summas iestādei atmaksā, ja divu gadu laikā no dienas, kurā iesniegta maksājuma prasība, muitas iestādes konstatē, ka saistībā ar attiecīgo pārvadājumu pārkāpuma nav bijis.

III NODAĻA

PREČU PĀRVADĀŠANA, IZMANTOJOT TIR KARNETI

a) Transportlīdzekļu un konteineru apstiprināšana

12. pants

Lai uz autotransporta līdzekli attiektos šās nodaļas a) un b) apakšpunkts, tā uzbūvei un aprīkojumam jāatbilst šās konvencijas 2. pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem un jābūt apstiprinātiem saskaņā ar 3. pielikumā noteikto procedūru. Apstiprinājuma sertifikātam jāatbilst 4. pielikumā dotajam paraugam.

13. pants

1. Lai uz konteineru attiektos šās nodaļas a) un b) apakšpunkts, tam jābūt būvētam atbilstoši 7. pielikuma I daļai un jābūt apstiprinātam saskaņā ar minētā pielikuma II daļā noteikto procedūru.

2. Uzskata, ka konteineri, kas ir apstiprināti preču pārvadājumiem ar muitas plombu saskaņā ar 1956. gada Muitas konvenciju par konteineriem, no tā izrietošajiem līgumiem, kuri noslēgti ANO aizgādībā, 1972. gada Muitas konvenciju par konteineriem vai starptautiskiem dokumentiem, kas var aizstāt vai grozīt pēdējo konvenciju, atbilst šā panta 1. punkta noteikumiem, un tajos jāatļauj veikt pārvadājumus saskaņā ar TIR procedūru bez papildu apstiprināšanas.

14. pants

1. Katra Līgumslēdzēja puse patur sev tiesības neatzīt to autotransporta līdzekļu vai konteineru apstiprinājuma likumību, kuri neatbilst 12. pantā un 13. pantā izklāstītajiem nosacījumiem. Taču Līgumslēdzējas puses cenšas nekavēt satiksmi, ja konstatētie trūkumi nav lieli un nerada kontrabandas risku.

2. Pirms autotransporta līdzekli vai konteineru, kas vairs neatbilst nosacījumiem, kuri bijuši apstiprinājuma pamatā, atkal izmanto preču pārvadājumiem ar muitas plombu, to vai nu atjauno sākotnējā stāvoklī, vai uzrāda atkārtotai apstiprināšanai.

b) Procedūra attiecībā uz pārvadājumiem ar TIR karneti

15. pants

1. Attiecībā uz tā autotransporta līdzekļa, sakabinātu transportlīdzekļu vai konteinera, kas ved preces, izmantojot TIR procedūru, pagaidu ievešanu nav vajadzīgs īpašs muitas dokuments. Par autotransporta līdzekli, sakabinātiem transportlīdzekļiem vai konteineru neprasa galvojumu.

2. Šā panta 1. punkta noteikumi neliedz Līgumslēdzējai pusei prasīt, lai galamērķa muitas iestādē būtu izpildītas valsts noteikumos paredzētās formalitātes, lai nodrošinātu, ka autotransporta līdzekli, sakabinātus transportlīdzekļus vai konteineru atkārtoti izvedīs, tiklīdz TIR pārvadājums būs pabeigts.

16. pants

Kad autotransporta līdzeklis vai sakabināti transportlīdzekļi veic TIR pārvadājumu, tā priekšpusē un pakaļpusē jābūt piestiprinātai vienai taisnstūra plāksnei, uz kuras ir uzraksts "TIR" un kura atbilst šās konvencijas 5. pielikumā dotajām specifikācijām. Šīm plāksnēm jābūt novietotām tā, lai tās būtu labi redzamas, un tām jābūt noņemamām.

17. pants

1. Katram autotransporta līdzeklim vai konteineram izgatavo atsevišķu TIR karneti. Tomēr atsevišķu TIR karneti var izgatavot arī sakabinātiem transportlīdzekļiem, vai vairākiem konteineriem, kas ir iekrauti vienā autotransporta līdzeklī vai sakabinātos transportlīdzekļos. Tādā gadījumā to preču TIR sarakstā, uz kurām TIR karnete attiecas, tiek atsevišķi uzskaitīts katra sakabinātā transportlīdzekļa vai katra konteinera saturs.

2. TIR karnete ir derīga tikai vienam braucienam. Tajā ir vismaz tik kuponu muitas pieņemšanai un procedūras pabeigšanai, cik vajadzīgs attiecīgajam pārvadājumam.

18. pants

TIR pārvadājumā var būt iesaistītas vairākas nosūtītājas un galamērķa muitas iestādes, bet:

a) nosūtītājas muitas iestādes atrodas tikai vienā valstī;

b) galamērķa muitas iestādes atrodas ne vairāk kā divās valstīs;

c) nosūtītāju un galamērķa muitas iestāžu kopējais skaits nepārsniedz četras, izņemot gadījumus, kad attiecīgā(-ās) Līgumslēdzēja(-as) puse(-es) ir atļāvusi(-ušas) citādi.

19. pants

Precēm un autotransporta līdzeklim, sakabinātiem transportlīdzekļiem vai konteineram TIR karneti uzliek nosūtītājā muitas iestādē. Izbraukšanas valsts muitas amatpersonas veic tādus pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai pārliecinātos par preču saraksta pareizību un/vai par to, ka ir uzlikta muitas plomba, vai lai pārbaudītu, vai muitas plombu ir uzlikušas pienācīgi pilnvarotas personas minēto muitas amatpersonu uzdevumā.

20. pants

Braucieniem to valsts teritorijā muitas amatpersonas var noteikt termiņu un prasīt, lai autotransporta līdzeklis, sakabināti transportlīdzekļi vai konteiners ievērotu noteikto maršrutu.

21. pants

Katrā muitas iestādē ceļā un galamērķa muitas iestādēs autotransporta līdzekli, sakabinātus transportlīdzekļus vai konteineru kopā ar kravu un attiecīgo TIR karneti uzrāda muitai pārbaudei.

22. pants

1. Parasti katras Līgumslēdzējas puses muitas iestādes ceļā pieņem citas Līgumslēdzēja puses muitas plombas, ja tās ir neskartas, izņemot gadījumus, kad tās pārbauda preces saskaņā ar 5. panta 2. punktu. Tomēr minētās muitas iestādes var pievienot savas plombas, ja tas ir noteikts pārbaudes prasībās.

2. Uz muitas plombām, ko Līgumslēdzēja puse ir šādi pieņēmusi, minētās Līgumslēdzējas puses teritorijā attiecina tādu pašu tiesisko aizsardzību kā uz valsts plombām.

23. pants

Izņemot īpašus gadījumus, muita:

- neprasa, lai autotransporta līdzekļus, sakabinātus transportlīdzekļus vai konteinerus to valsts teritorijā konvojētu uz pārvadātāja rēķina,

- neprasa, lai autotransporta līdzekļus, sakabinātus transportlīdzekļus vai konteinerus un to kravas ceļā pārbaudītu.

24. pants

Ja brauciena laikā muita vai muitas iestāde ceļā veic autotransporta līdzekļa, sakabinātu transportlīdzekļu vai konteinera kravas pārbaudi, tām to valstī izmantotajā TIR karnetes kuponā, atbilstošajā pasaknī un TIR karnetē atlikušajos kuponos jāfiksē ziņas par jaunajām piestiprinātajām plombām un par veiktajām pārbaudēm.

25. pants

Ja muitas plombas ceļā ir bojātas, izņemot gadījumus, kad tas noticis 24. un 35. pantā noteiktajos apstākļos, vai ja preces ir iznīcinātas vai bojātas, bet šādas plombas nav bojātas, ievēro šās konvencijas 1. pielikumā noteikto procedūru attiecībā uz TIR karnetes izmantošanu, neierobežojot valsts tiesību aktu noteikumu iespējamu piemērošanu, un aizpilda TIR karnetes apstiprinājuma ziņojumu.

26. pants

1. Ja pārvadājumus, izmantojot TIR karneti, veic tās valsts teritorijas daļā, kas nav šās konvencijas Līgumslēdzēja puse, TIR pārvadājumu šajā brauciena daļā pārtrauc. Tādā gadījumā tās Līgumslēdzējas puses muita, kuras teritorijā brauciens turpinās, pieņem TIR karneti TIR pārvadājuma atsākšanai, ja muitas plombas un/vai identifikācijas zīmes ir neskartas.

2. To pašu noteikumu piemēro, ja TIR karnetes turētājs to nav izmantojis tai brauciena daļai, kas notiek Līgumslēdzējas puses teritorijā, tā iemesla dēļ, ka ir vienkāršākas muitas tranzīta procedūras, vai ja muitas tranzīta režīms nav jāizmanto.

3. Šādos gadījumos muitas iestādes, kur TIR pārvadājums ir pārtraukts vai atsākts, uzskata attiecīgi par izvešanas muitas iestādēm ceļā un ievešanas muitas iestādēm ceļā.

27. pants

Ievērojot šās konvencijas noteikumus, jo īpaši 18. pantu, sākotnēji norādīto galamērķa muitas iestādi var aizstāt ar citu galamērķa muitas iestādi.

28. pants

Kravai nonākot galamērķa muitas iestādē, TIR karnetes procedūru pabeidz nekavējoties, ja preces pēc tam novieto citā muitas kontroles sistēmā un nodod patēriņam.

c) Noteikumi par smagu vai lielgabarīta preču pārvadājumiem

29. pants

1. Šās iedaļas noteikumi attiecas tikai uz smagu vai lielgabarīta preču pārvadājumiem, kā tās ir definētas šās konvencijas 1. panta k) apakšpunktā.

2. Ja piemēro šās sadaļas noteikumus, smagas vai lielgabarīta preces var pārvadāt neaizplombētos transportlīdzekļos vai konteineros, ja tā nolemj nosūtītājas muitas iestādes amatpersonas.

3. Šās sadaļas noteikumus piemēro tikai tad, ja nosūtītājas muitas iestādes amatpersonas uzskata, ka pārvadātās smagās vai lielgabarīta preces un piederumus, ko tām ved līdz, var viegli identificēt pēc dotā apraksta vai ka tām var uzlikt muitas plombas un/vai identificējošas zīmes, lai preces nevarētu nepamanīti aizvietot vai izkraut.

30. pants

Visi šās konvencijas noteikumi, izņemot tos, kurus šajā iedaļā paredzētie īpašie noteikumi padara par izņēmumiem, attiecas arī uz smagu vai lielgabarīta preču pārvadājumiem, izmantojot TIR karneti.

31. pants

Galvotājas apvienības atbildība attiecas ne tikai uz precēm, kas uzskaitītas TIR karnetē, bet arī uz precēm, kuras, lai gan nav uzskaitītas karnetē, atrodas uz kravas platformas vai starp TIR karnetē uzskaitītajām precēm.

32. pants

Uz TIR karnetes vāka un visos kuponos ar lielajiem burtiem ir atzīme "smagas vai lielgabarīta preces" angliski ["heavy or bulky goods"] vai franciski ["marchandises pondéreuses ou volumineuses"].

33. pants

Nosūtītājas muitas iestādes amatpersonas var prasīt, lai TIR karnetei pievienotu pārvadāto preču identificēšanai vajadzīgos iepakojumu sarakstus, fotogrāfijas, zīmējumus utt. Šādā gadījumā tās šos dokumentus vizē, vienu minēto dokumentu kopiju pievieno TIR karnetes vāka iekšpusē, un visos TIR karnetes sarakstos iekļauj norādi uz šādiem dokumentiem.

34. pants

Katras Līgumslēdzējas puses muitas iestādes ceļā amatpersonas apstiprina muitas plombas un/vai identifikācijas zīmes, ko ir piestiprinājušas citu Līgumslēdzēju pušu kompetentās iestādes. Tomēr tās var piestiprināt papildu plombas un/vai identificējošas zīmes; ziņas par jaunajām plombām un/vai identifikācijas zīmēm tās reģistrē to valstī izmantojamās TIR karnetes kuponos, atbilstošajos pasakņos un TIR karnetes atlikušajos kuponos.

35. pants

Ja muitas amatpersonām, kas veic kravas pārbaudi muitas iestādē ceļā vai brauciena laikā, ir jāsalauž plombas un/vai jānoņem identifikācijas zīmes, tās reģistrē jaunās plombas un/vai identifikācijas zīmes to valstī izmantojamās TIR karnetes kuponos, atbilstošajos pasakņos un TIR karnetē atlikušajos kuponos.

IV NODAĻA

PĀRKĀPUMI

36. pants

Par šās konvencijas noteikumu pārkāpumu valstī, kur tas ir izdarīts, pret likumpārkāpēju vērš sankcijas, kas ir noteiktas ar attiecīgās valsts likumu.

37. pants

Ja nav iespējams noteikt, kurā teritorijā pārkāpums ir veikts, uzskata, ka tas ir noticis tās Līgumslēdzējas puses teritorijā, kur tas ir konstatēts.

38. pants

1. Visām Līgumslēdzējām pusēm ir tiesības personu, kas ir izdarījusi nopietnu tādu muitas likumu vai noteikumu pārkāpumu, kurus piemēro preču starptautiskajiem pārvadājumiem, uz laiku vai pastāvīgi izslēgt no šās konvencijas darbības jomas.

2. Par šādu izslēgšanu nekavējoties paziņo tās Līgumslēdzējas puses muitas amatpersonām, kuras teritorijā attiecīgā persona ir reģistrēta vai dzīvo, un arī tās valsts galvotājai(-ām) iestādei(-ēm), kurā pārkāpums ir veikts.

39. pants

Ja tiek apstiprināts, ka TIR pārvadājumi citādi ir veikti pareizi:

1. Līgumslēdzējas puses neņem vērā mazsvarīgus pārkāpumus attiecībā uz noteikto termiņu vai maršrutu ievērošanu.

2. Līdzīgi, ja ir pretrunas starp ziņām TIR karnetes preču sarakstā un autotransporta līdzekļa, sakabinātu transportlīdzekļu vai konteinera patieso saturu, neuzskata, ka TIR karnetes turētājs ir pārkāpis šo konvenciju, ja kompetentajām iestādēm iesniedz pierādījumus par to, ka šīs pretrunas nav radušas tādu kļūdu dēļ, kas ir pieļautas ar nolūku vai aiz neuzmanības preču iekraušanas vai saraksta sastādīšanas brīdī.

40. pants

Nosūtītājas un galamērķa valsts muitas pārvaldes neuzskata, ka TIR karnetes turētājs ir atbildīgs par pārkāpumiem, kas var atklāties valstīs, kur pārkāpumi patiesībā attiecas uz muitas procedūrām, kuras izdarītas pirms vai pēc TIR pārvadājuma un kurās turētājs nav bijis iesaistīts.

41. pants

Ja muitai pieņemamā veidā tiek konstatēts, ka TIR karnetes sarakstā norādītās preces ir iznīcinātas vai neatgūstami zaudētas negadījuma vai nepārvaramu varas dēļ vai gājušas mazumā savu īpatnību dēļ, parasti maksājamos nodokļus un citu maksājumus nepiemēro.

42. pants

Saņemot Līgumslēdzējas puses pieprasījumu sniegt attiecīgo pamatojumu, TIR pārvadājumā iesaistīto attiecīgo Līgumslēdzēju pušu kompetentās iestādes sniedz attiecīgajai Līgumslēdzējai pusei visas to rīcībā esošās ziņas, kas vajadzīgas 39., 40. un 41. panta noteikumu īstenošanai.

V NODAĻA

PASKAIDROJUMI

43. pants

Šās konvencijas 6. pielikumā un 7. pielikuma III daļā izklāstītajos paskaidrojumos ir interpretēti šās konvencijas noteikumi un tās pielikumi. Tajos aprakstīta arī noteikta ieteicamā prakse.

VI NODAĻA

DAŽĀDI NOTEIKUMI

44. pants

Katra Līgumslēdzēja puse nodrošina attiecīgajām galvotājām apvienībām iespējas:

a) pārskaitīt naudu, kas ir vajadzīga summām, kuras Līgumslēdzējas puses prasa atbilstīgi šās konvencijas 8. panta noteikumiem; un

b) pārskaitīt naudu, veicot to TIR veidlapu apmaksu, kuras galvotājām apvienībām ir nosūtījušas atbilstošās ārzemju iestādes vai starptautiskas organizācijas.

45. pants

Katra Līgumslēdzēja Puse publicē to nosūtītāju muitas iestāžu, muitas iestāžu ceļā un galamērķa muitas iestāžu sarakstu, ko tā ir apstiprinājusi TIR pārvadājumu veikšanai. Piegulošo teritoriju Līgumslēdzējas puses apspriežas, lai vienotos par atbilstošajiem robežkontroles punktiem un to darba laiku.

46. pants

1. Par muitas darbu saistībā ar šajā konvencijā minētajām muitas darbībām samaksu neiekasē, izņemot gadījumu, kad tas ir noteikts tādās dienās, laikos vai vietās, kādas parasti šādām darbībām neizraugās.

2. Līgumslēdzējas puses dara visu iespējamo, lai muitas iestādēs ātrbojīgām precēm atvieglotu muitas procedūras.

47. pants

1. Šās konvencijas noteikumi neliedz piemērot ierobežojumus un pārbaudes, ko uzliek valsts noteikumi, pamatojoties uz tikumības normām, sabiedrības drošību, higiēnu vai sabiedrības veselības aizsardzību, vai veterināru un fitopatoloģisku iemeslu dēļ, kā arī iekasēt maksājumus, kuri jāmaksā saskaņā ar šādiem noteikumiem.

2. Šās konvencijas noteikumi neliedz piemērot citus valsts vai starptautiskus noteikumus, kas reglamentē pārvadājumus.

48. pants

Nekas šajā konvencijā neliedz Līgumslēdzējām pusēm, kas ir muitas vai ekonomikas savienību dalībnieces, piemērot īpašus noteikumus attiecībā uz pārvadājumiem, kuri sākas, beidzas vai iet caur to teritoriju, ja šādi noteikumi nemazina šajā konvencijā noteiktās iespējas.

49. pants

Šī konvencija neliedz piemērot labākas iespējas, ko Līgumslēdzējas puses ir piešķīrušas vai varētu piešķirt vai nu ar vienpusējiem noteikumiem, vai arī ar divpusējiem vai daudzpusējiem nolīgumiem, ja šādas iespējas nekavē šās konvencijas noteikumu piemērošanu, jo īpaši TIR pārvadājumus.

50. pants

Līgumslēdzējas puses pēc pieprasījuma nosūta cita citai ziņas, kas vajadzīgas šās konvencijas noteikumu īstenošanai, un jo īpaši informāciju par autotransporta līdzekļu vai konteineru apstiprināšanu un to uzbūves tehniskajiem parametriem.

51. pants

Šās konvencijas pielikumi ir tās sastāvdaļa.

VII NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

52. pants

Parakstīšana, ratifikācija, pieņemšana, apstiprināšana un pievienošanās

1. Visas valstis, kas ir ANO, kādas specializētās iestādes, Starptautiskās atomenerģijas aģentūras locekles vai Starptautiskās tiesas statūtu puses, un jebkura cita valsts, kuru uzaicina ANO Ģenerālā asambleja, var kļūt par šās konvencijas Līgumslēdzējām pusēm:

a) to parakstot bez atrunas par ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu;

b) pēc parakstīšanas iesniedzot ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas aktu, paredzot atrunu par ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu; vai

c) iesniedzot pievienošanās aktu.

2. Šī konvencija ir atvērta parakstīšanai visām šā panta 1. punktā minētajām valstīm no 1976. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim ieskaitot ANO birojā Ženēvā. Pēc minētās dienas tās konvencijai var pievienoties.

3. Muitas vai ekonomikas savienības var kļūt par šās konvencijas Līgumslēdzējām pusēm kopā ar visām to dalībvalstīm vai jebkurā laikā pēc tam, kad visas to dalībvalstis ir kļuvušas par šās konvencijas Līgumslēdzējām pusēm, atbilstoši šā panta 1. un 2. punktam. Tomēr šīm savienībām nav balsstiesību.

4. Ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentus nodod glabāšanā ANO ģenerālsekretāram.

53. pants

Stāšanās spēkā

1. Šī konvencija stājas spēkā sešus mēnešus pēc dienas, kurā piecas 52. panta 1. punktā minētās valstis ir to parakstījušas bez atrunas par ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu vai iesniegušas savus ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas un pievienošanās dokumentus.

2. Pēc tam kad 52. panta 1. punktā minētās valstis ir to parakstījušas bez atrunas par ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu vai iesniegušas savus ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas un pievienošanās aktus, šī konvencija stājas spēkā attiecībā uz pārējām Līgumslēdzējām pusēm sešus mēnešus pēc ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas un pievienošanās akta iesniegšanas dienas.

3. Uzskatāms, ka jebkurš ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās akts, ko iesniedz pēc tam, kad stājies spēkā kāds šās konvencijas grozījums, attiecas uz konvencijas grozīto tekstu.

4. Uzskatāms, ka jebkurš šāds dokuments, ko iesniedz pēc tam, kad kāds grozījums ir pieņemts, bet vēl nav stājies spēkā, attiecas uz šās konvencijas grozīto tekstu, tiklīdz grozījums stājas spēkā.

54. pants

Denonsēšana

1. Jebkura Līgumslēdzēja puse šo konvenciju var denonsēt, par to paziņojot ANO ģenerālsekretāram.

2. Denonsēšana stājas spēkā 15 mēnešus pēc dienas, kurā ģenerālsekretārs saņēmis paziņojumu par denonsēšanu.

3. Tās TIR karnetes, ko nosūtītājas muitas iestādes ir pieņēmušas pirms dienas, kurā denonsēšana stājas spēkā, netiek skartas, un galvotāju iestāžu galvojums ir spēkā saskaņā ar šās konvencijas noteikumiem.

55. pants

Darbības izbeigšanās

Ja pēc šās konvencijas stāšanās spēkā līgumslēdzēju valstu skaits 12 mēnešus pēc kārtas ir mazāks par piecām, tad pēc minētajiem 12 mēnešiem konvencija zaudē spēku.

56. pants

1959. gada TIR Konvencijas darbības izbeigšanās

1. Pēc šās konvencijas spēkā stāšanās tā izbeidz un aizstāj 1959. gada TIR Konvenciju attiecībā uz šās konvencijas Līgumslēdzējām pusēm.

2. Šās konvencijas Līgumslēdzējas puses pieņem apstiprinājuma sertifikātus, kas izdotas par autotransporta līdzekļiem un konteineriem saskaņā ar 1959. gada TIR Konvenciju, to derīguma laikā un derīguma pagarinājumā attiecībā uz preču pārvadājumiem ar muitas plombu, ja šādi transportlīdzekļi un konteineri joprojām atbilst tiem nosacījumiem, ar kuriem saskaņā tie sākotnēji apstiprināti.

57. pants

Strīdu izšķiršana

1. Domstarpības divu vai vairāku Līgumslēdzēju pušu starpā par šās konvencijas interpretāciju vai piemērošanu pēc iespējas izšķir savstarpējās sarunās vai ar citiem strīdu izšķiršanas līdzekļiem.

2. Domstarpības divu vai vairāku Līgumslēdzēju pušu starpā par šās konvencijas interpretāciju vai piemērošanu, ko nevar izšķirt tā, kā noteikts šā panta 1. punktā, pēc vienas Līgumslēdzējas puses pieprasījuma nodod šķīrējtiesai, kuru veido šādi: katra no pusēm, kurām ir domstarpības, ieceļ vienu šķīrējtiesnesi, un šie šķīrējtiesneši vienu šķīrējtiesnesi ieceļ par priekšsēdētāju. Ja trīs mēnešos pēc pieprasījuma saņemšanas kāda no pusēm nav iecēlusi šķīrējtiesnesi vai šķīrējtiesneši nav izraudzījušies priekšsēdētāju, tad jebkura no pusēm var lūgt ANO ģenerālsekretāru iecelt vai nu šķīrējtiesnesi, vai šķīrējtiesas priekšsēdētāju.

3. Saskaņā ar 2. punktu izveidotas šķīrējtiesas lēmums ir saistošs pusēm, kurām ir domstarpības.

4. Šķīrējtiesa nosaka savu reglamentu.

5. Šķīrējtiesa lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.

6. Strīdus, kas pusēm, kurām ir domstarpības, var rasties par lēmuma interpretāciju vai izpildi, ikviena no pusēm var iesniegt izskatīšanai tajā pašā šķīrējtiesā, kas pieņēmusi sākotnējo lēmumu.

58. pants

Atrunas

1. Jebkura valsts, parakstot vai ratificējot šo konvenciju, vai tai pievienojoties, var paziņot, ka tā neuzskata šās konvencijas 57. panta 2.–6. punktu par tai juridiski saistošiem.

Citām Līgumslēdzējām pusēm minētie punkti neuzliek saistības attiecībā pret tām Līgumslēdzējām pusēm, kuras šādu atrunu ir paredzējušas.

2. Jebkura Līgumslēdzēja puse, kas paredzējusi atrunu saskaņā ar šā panta 1. punktu, var jebkurā laikā no tās atteikties, par to paziņojot ANO ģenerālsekretāram.

3. Par šo konvenciju nav atļautas citas atrunas, izņemot šā panta 1. punktā paredzētās.

59. pants

Konvencijas grozīšanas procedūra

1. Šo konvenciju, ieskaitot tās pielikumus, var grozīt pēc kādas Līgumslēdzējas puses priekšlikuma saskaņā ar šajā pantā noteikto procedūru.

2. Visus ierosinātos šās konvencijas grozījumus saskaņā ar tās 8. pielikumā noteikto reglamentu izskata administratīvajā komitejā, kurā ir visas Līgumslēdzējas puses. Šādus grozījumus, ko izskata vai izstrādā administratīvās komitejas sanāksmē un pieņem ar divu trešdaļu klātesošo dalībnieku vairākumu, ANO ģenerālsekretārs nosūta Līgumslēdzējām pusēm akceptēšanai.

3. Jebkurš ierosinātais grozījums, par ko ziņo saskaņā ar iepriekšējo punktu, attiecībā uz visām Līgumslēdzējām pusēm stājas spēkā trīs mēnešus pēc 12 mēnešu termiņa beigšanās, kas noteikts no ierosinātā grozījuma paziņošanas dienas, ja šajā laikā ANO ģenerālsekretārs pret ierosināto grozījumu nav saņēmis nekādus iebildumus no valsts, kas ir Līgumslēdzēja puse.

4. Ja pret ierosināto grozījumu ir izteikti iebildumi saskaņā ar šā panta 3. punktu, uzskata, ka grozījums nav pieņemts, un tas nestājas spēkā.

60. pants

Īpaša procedūra 1.–7. pielikuma grozīšanai

1. Visus ierosinātos 1.–7. pielikuma grozījumus izskata saskaņā ar 59. panta 1. un 2. punktu, un tie stājas spēkā dienā, ko administratīvā komiteja nosaka to pieņemšanas brīdī, izņemot gadījumu, kad līdz agrākai dienai, kuru administratīvā komiteja nosaka tajā pašā laikā, viena piektdaļa valstu, kas ir Līgumslēdzējas puses, vai piecas šādas valstis atkarībā no tā, kurš skaits ir mazāks, paziņo ANO ģenerālsekretāram par savu nodomu izdarīt grozījumus. Administratīvā komiteja šajā punktā minētās dienas nosaka ar divām trešdaļām to dalībnieku balsu vairākumu, kas ir klāt un piedalās balsošanā.

2. Stājoties spēkā grozījumam, kas pieņemts šā panta 1. punktā noteiktajā kārtībā, tas attiecībā uz visām Līgumslēdzējām pusēm aizstāj agrākus noteikumus, uz kuriem grozījumi attiecas.

61. pants

Pieprasījumi, paziņojumi un iebildumi

ANO ģenerālsekretārs informē Līgumslēdzējas puses un visas valstis, kas minētas šās konvencijas 52. panta 1. punktā, par ikvienu pieprasījumu, paziņojumu vai iebildumu, kurš izteikts saskaņā ar 59. un 60. pantu, kā arī par dienu, kad kāds grozījums stājas spēkā.

62. pants

Pārskatīšanas konference

1. Jebkura valsts, kas ir Līgumslēdzēja puse, iesniedzot paziņojumu Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, var pieprasīt sasaukt konferenci šās konvencijas pārskatīšanai.

2. Ģenerālsekretārs sasauc pārskatīšanas konferenci, uz kuru uzaicina visas Līgumslēdzējas puses un visas 52. panta 1. punktā minētās valstis, ja sešos mēnešos pēc paziņošanas dienas ne mazāk kā ceturtdaļa valstu, kas ir Līgumslēdzējas puses, paziņo, ka piekrīt konferences sasaukšanai.

3. Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs sasauc pārskatīšanas konferenci, uz kuru uzaicina visas Līgumslēdzējas puses un visas 52. panta 1. punktā minētās valstis, arī tad, ja paziņojumu par pieprasījumu ir iesniegusi administratīvā komiteja. Administratīvā komiteja iesniedz pieprasījumu, ja tam piekrīt komitejas to dalībnieku vairākums, kas ir klāt un piedalās balsošanā.

4. Ja konferenci sasauc saskaņā ar šā panta 1.–3. pantu, ANO ģenerālsekretārs par to paziņo visām Līgumslēdzējām pusēm un aicina tās trīs mēnešu laikā iesniegt priekšlikumus, kurus tās vēlas konferencē izskatīt. ANO ģenerālsekretārs vismaz trīs mēnešus pirms paredzētās konferences dienas visām Līgumslēdzējām pusēm nosūta konferences darba kārtības projektu, kā arī šādu priekšlikumu tekstus.

63. pants

Informēšana

Papildus 61. un 62. pantā noteiktajai paziņošanai un informēšanai ANO ģenerālsekretārs visas 52. pantā minētās valstis informē par:

a) parakstīšanu, ratifikāciju, pieņemšanu, apstiprināšanu un pievienošanos saskaņā ar 52. pantu;

b) dienām, kad šī konvencija stājas spēkā saskaņā ar 53. pantu;

c) denonsēšanu saskaņā ar 54. pantu;

d) konvencijas darbības izbeigšanu saskaņā ar 55. pantu;

e) atrunām saskaņā ar 58. pantu.

64. pants

Autentiskais teksts

Pēc 1976. gada 31. decembra šās konvencijas oriģinālu nodod glabāšanā ANO ģenerālsekretāram, kas nosūta apstiprinātus norakstus visām Līgumslēdzējām pusēm un valstīm, kuras ir minētas 52. panta 1. punktā un nav Līgumslēdzējas puses.

To apliecinot, attiecīgi pilnvarotās personas ir parakstījušas šo konvenciju.

Konvencija noslēgta Ženēvā tūkstoš deviņi simti septiņdesmit piektā gada četrpadsmitajā novembrī vienā eksemplārā angļu, franču un krievu valodā; visi trīs teksti ir vienlīdz autentiski.

--------------------------------------------------

1. PIELIKUMS

TIR KARNETES PARAUGS

TIR karnete ir iespiesta franču valodā, izņemot vāku 1. lappusi, kurā ir ziņas arī angļu valodā. "TIR karnetes izmantošanas noteikumi", kas vāku 2. lappusē iespiesti franču valodā, vāku 3. lappusē ir arī angliski.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

2. PIELIKUMS

NOTEIKUMI PAR TEHNISKAJIEM NOSACĪJUMIEM, KO PIEMĒRO ATTIECĪBĀ UZ AUTOTRANSPORTA LĪDZEKĻIEM, KURUS VAR IZMANTOT STARPTAUTISKAJIEM PĀRVADĀJUMIEM AR MUITAS PLOMBU

1. pants

Pamatprincipi

Preču starptautiskajiem pārvadājumiem ar muitas plombu var apstiprināt tikai tādus transportlīdzekļus, kuru kravas nodalījums ir uzbūvēts un aprīkots tā, lai:

a) preces no transportlīdzekļa aizzīmogotās daļas nevarētu izņemt vai tajā ievietot, neatstājot acīmredzamas muitas plombas viltojuma vai bojājuma pēdas;

b) tiem var vienkārši un efektīvi uzlikt muitas plombu;

c) tajos nav slepenu tukšumu, kur varētu paslēpt preces;

d) visas vietas, kurās var novietot preces, ir viegli pieejamas muitas pārbaudei.

2. pants

Kravas nodalījumu uzbūve

1. Lai atbilstu prasībām, kas noteiktas šo noteikumu 1. pantā:

a) kravas nodalījuma sastāvdaļām (sāni, grīda, durvis, jumts, statņi, karkasi, šķērši u. c.) jābūt samontētām, izmantojot speciālas detaļas, ko nevar noņemt vai nomainīt, neatstājot acīmredzamas pēdas, vai izmantojot tādas metodes, kuras neļauj mainīt konstrukciju, neatstājot acīmredzamas pēdas. Gadījumos, kad sāni, grīda, durvis un jumts izveidoti no vairākiem komponentiem, tiem jāatbilst tādām pašām prasībām un jābūt pietiekami izturīgiem;

b) durvīm un visām pārējām noslēgsistēmām (ieskaitot aizvarus, lūku vākus, atlokus u. c.) jābūt aprīkotām ar ierīcēm muitas plombu piestiprināšanai. Šīm ierīcēm jābūt tādām, lai tās no ārpuses nevarētu noņemt vai nomainīt, neatstājot acīmredzamas pēdas, vai arī lai durvis nevarētu atvērt vai stiprinājumu noņemt, nesalaužot muitas plombas. Tām jābūt pienācīgi aizsargātām. Atļauts izmantot atveramus jumtus;

c) ventilācijas atverēm un drenāžai jābūt aprīkotai ar ierīcēm, kas novērš iespējas iekļūt kravas nodalījumā. Šīm ierīcēm jābūt tādām, lai tās no ārpuses nevarētu noņemt vai nomainīt, neatstājot acīmredzamas pēdas.

2. Neskarot šo noteikumu 1. panta c) apakšpunktu, pieļaujamas tukšas telpas tajās kravas nodalījuma daļās, kurās praktisku apsvērumu dēļ jābūt tukšumiem (piemēram, dubultsienās). Lai minētos tukšumus nevarētu izmantot preču slēpšanai:

(i) gadījumos, kad tie ir visā augstumā no grīdas līdz griestiem, vai citos gadījumos, kad telpa starp tiem un ārsienu ir pilnīgi noslēgta, apšuvums kravas nodalījuma iekšienē jāpiestiprina tā, lai to nevarētu noņemt vai nomainīt, neatstājot acīmredzamas pēdas, un

(ii) gadījumos, kad apšuvums nav visā augstumā un ārsienas nav pilnīgi nosegtas, kā arī visos citos gadījumos, kad kravas nodalījuma konstrukcijā ir tukšumi, šādu dobu vietu skaitam jābūt minimālam, un tām jābūt viegli pieejamām muitas pārbaužu veikšanai.

3. Var būt logi, ja tie izgatavoti no pietiekami izturīgiem materiāliem un tos no ārpuses nevar noņemt vai nomainīt, neatstājot acīmredzamas pēdas. Logi var būt no stikla, taču šādā gadījumā tam jābūt nostiprinātam ar piestiprinātu metāla režģi, ko nevar noņemt no ārpuses; režģa acu izmērs nedrīkst pārsniegt 10 mm.

4. Atveres grīdā, kas paredzētas tehniskām vajadzībām, piemēram, eļļošanai, tehniskajām apkopēm vai smilšu kastes piepildīšanai, ir atļautas tikai ar nosacījumu, ka tās ir nosegtas ar vāku, kurš nostiprināts tā, lai kravas nodalījumā nevarētu iekļūt no ārpuses.

3. pants

Transportlīdzekļi ar tentu

1. Attiecīgā gadījumā šo noteikumu 1. un 2. pants attiecas arī uz transportlīdzekļiem ar tentu. Turklāt šiemtransportlīdzekļiem jāatbilst šā panta noteikumiem.

2. Tentam jābūt no izturīga brezenta, ar plastmasu pārklāta vai gumijota auduma, kas ir pietiekami izturīgs un nestaipīgs. Tam jābūt labā stāvoklī un pārklātam tā, lai pēc noslēgierīces nodrošināšanas kravas nodalījumā nevarētu iekļūt, neatstājot acīmredzamas pēdas.

3. Ja tents sastāv no vairākiem gabaliem, to malām jābūt salocītām kopā un sašūtām ar divām vīlēm, kas ir vismaz 15 mm attālumā viena no otras. Šīm vīlēm jābūt izveidotām, kā parādīts 1. attēlā šo noteikumu pielikumā; tomēr gadījumos, kad kādas tenta daļas (piemēram, nolaižamās malas vai stūrus ar stiprinājumiem) šādā veidā sastiprināt nevar, pieļaujams kopā salocīt tikai to augšējo daļu un izveidot vīles, kā parādīts 2. vai 2.a attēlā šo noteikumu pielikumā. Vienai no vīlēm jābūt redzamai tikai no iekšpuses, un tās šūšanai izmantotā pavediena krāsai ievērojami jāatšķiras no tenta materiāla krāsas, kā arī no tā pavediena krāsas, ko izmanto otrajai vīlei. Visām vīlēm jābūt šūtām ar mašīnu.

4. Ja tents ir no auduma, kas pārklāts ar plastmasu, tā daļas var arī sakausēt kopā, kā parādīts 3. attēlā šo noteikumu pielikumā. Gabalu malām jābūt ar vismaz 15 mm pārlaidumu. Gabalus sakausē kopā visā pārlaiduma platumā. Tenta ārējai malai jābūt pārklātai ar vismaz 7 mm platu plastmasas lentu, kas tai piekausēta klāt tādā pašā veidā. Plastmasas lentai un tentam no abām pusēm jābūt vismaz 3 mm platai vīlei ar precīzi iespiestu vienveidīgu reljefu. Gabalus sakausē kopā tā, lai tos nevarētu atdalīt un savienot no jauna, neatstājot acīmredzamas pēdas.

5. Tentu remontē, izmantojot metodi, kas parādīta 4. attēlā šo noteikumu pielikumā; malām jābūt ielocītām vienai otrā un sašūtām kopā ar divām redzamām vīlēm, kas ir vismaz 15 mm attālumā viena no otras; no iekšpuses redzamās vīles pavediena krāsai jāatšķiras no pavediena krāsas, kas izmantots no ārpuses redzamajai vīlei, un tai jāatšķiras arī no tenta krāsas; visām vīlēm jābūt šūtām ar mašīnu. Gadījumos, kad tentā radies bojājums netālu no malas, to labo, bojātās daļas vietā piešujot ielāpu, vīli veido saskaņā ar šā panta 3. punkta noteikumiem un 1. attēlu šo noteikumu pielikumā. Tentus, kas izgatavoti no auduma ar plastmasas pārklājumu, var remontēt arī pēc šā panta 4. punktā aprakstītās metodes, taču šādā gadījumā plastmasas lenta tentam jāpiestiprina no abām pusēm, bet ielāps jāliek no iekšpuses.

6. a) Tentu uz transportlīdzekļa nostiprina, stingri ievērojot šo noteikumu 1. panta a) un b) punktā izklāstītos nosacījumus. Izmanto šādu veidu stiprinājumus:

(i) pie transportlīdzekļa piestiprinātus metāla gredzenus,

(ii) tenta malās iestiprinātas cilpas,

(iii) stiprinājumus, kas iet cauri gredzeniem virs tenta un visā to garumā ir redzami no ārpuses.

Tentam jāpārsedz transportlīdzekļa stingrās daļas vismaz par 250 mm, mērot no stiprinājuma gredzenu centra, izņemot gadījumus, kad transportlīdzekļa uzbūves dēļ tā kravas nodalījumam pilnīgi nav iespējams piekļūt;

b) gadījumos, ja kāda tenta mala ir jānostiprina pie transportlīdzekļa pastāvīgi, savienojumam jābūt nepārtrauktam, un tam jāizmanto ciets stiprinājums.

7. Tentu balsta ar attiecīgām konstrukcijām (skavām, bortiem, lokiem, ribām u. c.).

8. Attālums starp gredzeniem un cilpu vietām nedrīkst būt lielāks par 200 mm. Cilpām jābūt ar stiprinājumu.

9. Izmanto šādus stiprinājumus:

a) vismaz 3 mm diametra tērauda troses vai

b) vismaz 8 mm diametra kaņepāju vai sizala virves caurspīdīgas, nestaipīgas plastmasas apvalkā.

Tērauda trosēm var būt caurspīdīgs nestaipīgas plastmasas apvalks.

10. Visām virvēm un trosēm jābūt no viena gabala un ar cieta metāla uzgali katrā galā. Metāla uzgaļu stiprinājumā jābūt dobai kniedei, caur kuru iet trose tā, lai varētu ievērt pavedienu vai skavu muitas plombas piestiprināšanai. Virvēm vai trosēm jābūt redzamām no abām dobās kniedes pusēm tā, lai varētu pārliecināties, ka tās ir no viena gabala (sk. 5. attēlu šo noteikumu pielikumā).

11. Tenta atverēs, ko izmanto preču iekraušanai un izkraušanai, tenta divām malām jābūt pietiekamam pārlaidumam. Arī tās jānostiprina ar:

a) nolaižamu malu, kas piešūta vai piekausēta klāt saskaņā ar šā panta 3. vai 4. punktu;

b) gredzeniem un cilpām, kas atbilst šā panta 8. punkta nosacījumiem, un

c) vismaz 20 mm platu un 3 mm biezu siksnu, kas izgatavota no viengabala nestaipīga materiāla un iet cauri gredzeniem, saturot kopā divastenta un pārlaiduma malas; siksna tenta iekšpusē jānodrošina, un tai jāpiestiprinacilpa, caur kuru iet šā panta 9. punktā minētā virve vai trose.

Pārlaidums nav vajadzīgs, ja ir speciāla ierīce, piemēram, deflektors, kas neļauj piekļūt kravas nodalījumam, neatstājot acīmredzamas pēdas.

+++++ TIFF +++++

No vairākiem gabaliem sašūts tents

+++++ TIFF +++++

No vairākiem gabaliem sašūts tents

+++++ TIFF +++++

No vairākiem gabaliem sašūts tents

+++++ TIFF +++++

Tents, kas izgatavots no vairākiem kopā sakausētiem gabaliem

+++++ TIFF +++++

Tenta remonts

+++++ TIFF +++++

Malas gabala paraugs

--------------------------------------------------

3. PIELIKUMS

PROCEDŪRA AUTOTRANSPORTA LĪDZEKĻU ATBILSTĪBAS APSTIPRINĀŠANAI TEHNISKAJIEM NOSACĪJUMIEM, KAS IZKLĀSTĪTI 2. PIELIKUMA NOTEIKUMOS

Vispārīgi noteikumi

1. Autotransporta līdzekļu atbilstību var apstiprināt ar vienu no šādām procedūrām:

a) individuāli vai

b) pēc uzbūves tipa (autotransportu līdzekļu sērijas).

2. Apstiprinātajiem transportlīdzekļiem izsniedz apstiprinājuma sertifikātu, kas atbilst 4. pielikumā dotajam veidlapas paraugam. Šo sertifikātu iespiež izdevējas valsts valodā un franču vai angļu valodā. Ja iestāde, kas piešķir apstiprinājumu, uzskata, ka tas nepieciešams, apstiprinājuma sertifikātam pievieno šās iestādes apstiprinātus fotoattēlus vai shēmas. Tādos gadījumos šo dokumentu skaitu izdevēja iestāde ieraksta apstiprinājuma sertifikāta 6. punktā.

3. Apstiprinājuma sertifikātu glabā autotransporta līdzeklī.

4. Reizi divos gados autotransporta līdzekļi jāuzrāda kompetentajā iestādē apskatei vai sertifikāta pagarināšanai valstī, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts, bet nereģistrētos transportlīdzekļus uzrāda tajā valstī, kuras rezidents ir transportlīdzekļa īpašnieks vai lietotājs.

5. Ja autotransporta līdzeklis vairs neatbilst tehniskajiem nosacījumiem, kas noteikti tā apstiprināšanai, pirms izmantošanas preču pārvadājumiem, izmantojot TIR karneti, transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis jāatjauno, lai tam varētu no jauna piešķirt apstiprinājumu, kad tas atkal atbilst minētajiem tehniskajiem nosacījumiem.

6. Ja mainīti autotransporta līdzekļa būtiskie raksturlielumi, apstiprinājums uz transportlīdzekli vairs neattiecas, un pirms izmantošanas preču pārvadājumiem, izmantojot TIR karneti, kompetentajai iestādei transportlīdzeklis jāapstiprina atkārtoti.

7. Kompetentās iestādes valstī, kurā transportlīdzeklis reģistrēts vai gadījumos, kad transportlīdzeklis nav jāreģistrē, kompetentās iestādes valstī, kurā transportlīdzekļa īpašnieks vai lietotājs veic uzņēmējdarbību, anulē vai atjauno sertifikātu, vai izdod jaunu sertifikātu apstākļos, kas noteikti šās konvencijas 14. pantā un šā pielikuma 4., 5. un 6. punktā.

Individuālās apstiprināšanas procedūra

8. Īpašnieks, pārvadātājs vai viņa pārstāvis iesniedz pieteikumu kompetentajai iestādei individuālā apstiprinājuma saņemšanai. Kompetentā iestāde pārbauda autotransporta līdzekli, kas uzrādīts saskaņā ar vispārīgajiem noteikumiem, kuri izklāstīti 1.–7. punktā, un pārliecinās, vai transportlīdzeklis atbilst 2. pielikumā noteiktajiem tehniskajiem nosacījumiem, un pēc apstiprināšanas izsniedz sertifikātu, kas atbilst 4. pielikumā dotajam paraugam.

Apstiprināšanas procedūra pēc uzbūves tipa (autotransporta līdzekļu sērijas)

9. Ja autotransporta līdzekļus ražo tipveida sērijās, ražotājs kompetentajai iestādei ražotājā valstī var iesniegt pieteikumu uzbūves tipa apstiprinājuma sertifikāta saņemšanai.

10. Ražotājs pieteikumā norāda identifikācijas numurus vai burtus, ar kuriem tas apzīmē autotransporta līdzekļu tipu, uz ko attiecas viņa apstiprinājuma pieteikums.

11. Pieteikumam pievieno apstiprināmā autotransporta līdzekļa tipa rasējumus un sīku uzbūves specifikāciju.

12. Ražotājs rakstiski uzņemas saistības par to, ka viņš:

a) uzrādīs kompetentajai iestādei attiecīgā tipa transportlīdzekļus, kurus minētā iestāde var vēlēties pārbaudīt;

b) atļaus kompetentajai iestādei jebkurā laikā pārbaudīt citus attiecīgā tipa konteinerus to sērijveida ražošanas laikā;

c) paziņos kompetentajai iestādei par visām uzbūves vai specifikācijas izmaiņām, kaut arī nelielām, pirms šādu izmaiņu izdarīšanas;

d) redzamā vietā marķēs autotransporta līdzekļus ar uzbūves tipa identifikācijas numuriem vai burtiem, kā arī tipveida sērijās ražoto transportlīdzekļu sērijas numuriem (ražotāja numuriem);

e) veiks saražoto apstiprinātā tipa transportlīdzekļu uzskaiti.

13. Kompetentā iestāde gadījumos, kad tas nepieciešams, paziņo, kādas izmaiņas ir jāizdara, lai attiecīgajam uzbūves tipam varētu piešķirt apstiprinājumu.

14. Pēc uzbūves tipa apstiprinājumu piešķir tikai pēc tam, kad kompetentā iestāde, pārbaudot vienu vai vairākus attiecīgā tipa transportlīdzekļus, ir pārliecinājusies, ka transportlīdzekļa tips atbilst 2. pielikumā noteiktajiem tehniskajiem nosacījumiem.

15. Kompetentā iestāde ražotājam rakstveidā paziņo savu lēmumu piešķirt apstiprinājumu pēc uzbūves tipa. Šis lēmums ir datēts, un tam piešķir numuru. Skaidri norāda kompetento iestādi, kas ir pieņēmusi lēmumu.

16. Kompetentā iestāde veic visus vajadzīgos pasākumus pienācīgi parakstītas apstiprinājuma sertifikāta izsniegšanai par katru transportlīdzekli, kas uzbūvēts atbilstoši apstiprinātajam uzbūves tipam.

17. Apstiprinājuma sertifikāta turētājs pirms transportlīdzekļa izmantošanas preču pārvadājumiem ar TIR karnetēm, apstiprinājuma sertifikātā, kā prasīts, ieraksta:

- transportlīdzeklim piešķirto reģistrācijas numuru (1. punkts), vai

- transportlīdzeklim, kas nav jāreģistrē, ziņas par tā nosaukumu un uzņēmuma adresi (8. punkts).

18. Ja transportlīdzekli, kas apstiprināts pēc uzbūves tipa, izved uz valsti, kas ir šās konvencijas Līgumslēdzēja puse, ievešanas valstī nav jāveic papildu apstiprināšanas procedūra.

Apstiprinājuma sertifikāta vizēšanas procedūra

19. Gadījumos, kad apstiprinātam transportlīdzeklim, ar kuru pārvadā preces, izmantojot TIR karneti, tiek konstatēti būtiski defekti, Līgumslēdzēju pušu kompetentās iestādes var vai nu aizliegt turpināt braucienu, izmantojot TIR karneti, vai arī, veicot vajadzīgos drošības pasākumus, atļaut savā teritorijā turpināt braucienu, izmantot TIR karneti. Pirms transportlīdzekļa izmantošanas preču pārvadājumiem ar TIR karneti apstiprinātā transportlīdzekļa vajadzīgais tehniskais stāvoklis visos gadījumos iespējami drīz jāatjauno.

20. Katrā šādā gadījumā muitas amatpersonas ieraksta attiecīgu vīzu transportlīdzekļa apstiprinājuma sertifikāta 10. punktā. Ja transportlīdzekļa stāvoklis atjaunots, lai tam varētu piešķirt apstiprinājumu, tas jāuzrāda Līgumslēdzēju pušu kompetentajām iestādēm, kas atkārtoti apstiprina sertifikātu, tās 11. punktā ierakstot vīzu, ar kuru anulē iepriekšējās piezīmes. Transportlīdzekli, kura apstiprinājuma sertifikāta 10. punktā ierakstīta vīza saskaņā ar šā punkta iepriekšējās daļas noteikumiem, nevar izmantot pārvadājumiem ar TIR karneti, kamēr tas nav atjaunots pieņemamā stāvoklī un iepriekš noteiktajā kārtībā nav anulēts 10. punktā ierakstītais vizējums.

21. Visas sertifikātā ierakstītās vīzas kompetentās iestādes datē un apstiprina to autentiskumu.

22. Ja transportlīdzeklim konstatē defektus, ko muitas amatpersonas atzīst par mazsvarīgiem un kuri nerada kontrabandas risku, var atļaut tā turpmāku izmantošanu preču pārvadājumiem ar TIR karnetēm. Apstiprinājuma sertifikāta turētājs jāinformē par konstatētajiem defektiem, un viņam transportlīdzeklis piemērotā termiņā jāatjauno pieņemamā tehniskā stāvoklī.

--------------------------------------------------

4. PIELIKUMS

AUTOTRANSPORTA LĪDZEKĻA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTA PARAUGS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

5. PIELIKUMS

TIR PLĀKSNES

1. Plākšņu izmērs ir 250 × 400 mm.

2. Uzraksts "TIR" ir ar latīņu alfabēta lielajiem sākumburtiem, kuru augstums ir 200 mm, bet burtu līnijas platums ir vismaz 20 mm. Burti ir baltā krāsā uz zila fona.

--------------------------------------------------

6. PIELIKUMS

PASKAIDROJUMI

IEVADS

(i) Saskaņā ar šās konvencijas 43. pantu paskaidrojumos interpretēti daži šās konvencijas un tās pielikumu noteikumi. Tajos aprakstīta arī noteikta ieteicamā prakse.

(ii) Paskaidrojumi negroza šās konvencijas vai tās pielikumu noteikumus, bet tikai precizē to saturu, nozīmi un lietojuma jomu.

(iii) Ņemot vērā šās konvencijas 12. pantu un tās 2. pielikumu, kas attiecas uz tehniskajiem nosacījumiem, ar kuriem saskaņā autotransporta līdzekļus apstiprina pārvadājumiem ar muitas plombu, paskaidrojumos vajadzības gadījumā norādīti uzbūves paņēmieni, kas jāakceptē Līgumslēdzējām pusēm kā atbilstoši šiem noteikumiem. Paskaidrojumos vajadzības gadījumā norādīti arī uzbūves paņēmieni, kas šiem noteikumiem neatbilst.

(iv) Paskaidrojumi dod iespējas piemērot konvencijas un tās pielikumu noteikumus, ņemot vērā tehnikas attīstību un ekonomiskās prasības.

0. KONVENCIJAS PAMATTEKSTS

0.1. 1. pants

0.1. b) Konvencijas 1. panta b) apakšpunktā minētās maksas un nodevas ir visas summas, ko Līgumslēdzējas puses ir iekasējušas ievedot vai izvedot vai saistībā ar ievešanu un izvešanu, izņemot ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļus un citus maksājumus. Šīs summas nepārsniedz aptuvenās sniegto pakalpojumu izmaksas un nav netieša vietējo produktu aizsardzība, kā arī nav ievedmuita vai izvedmuita fiskāliem mērķiem. Šādas maksas un nodevas citas starpā ietver samaksu par:

- izcelsmes sertifikātiem, ja tie ir vajadzīgi tranzītam,

- analīzēm, ko muitas laboratorijas ir veikušas kontroles nolūkos,

- muitas pārbaudēm un citās muitošanas darbībām, kas veiktas ārpus parastā darba laika vai ārpus muitas iestādēm,

- sanitārām, veterinārām vai fitopatoloģiskām pārbaudēm.

0.1. e) "Nomontējama virsbūve" ir kravas nodalījums, kam nav vadības līdzekļu un ko ir paredzēts pārvadāt ar autotransporta līdzekli, kura šasija kopā ar apakšējo rāmi ir šim mērķim īpaši pielāgota.

0.1. e) (i) "Daļēji noslēgts", kā to attiecina uz 1. panta e) apakšpunkta (i) nodalījumā minēto aprīkojumu, attiecas uz aprīkojumu, kas parasti sastāv no grīdas un virsbūves konstrukcijas, ar kuru nodala kravas vietu, kura parasti ir tikpat liela kā slēgtā konteinerā. Virsbūves konstrukcija parasti sastāv no metāla daļām, kas veido konteinera rāmi. Šā veida konteineriem var arī būt viena vai vairākas sānu vai priekšējās sienas. Dažos gadījumos ir tikai jumts, kas ir piestiprināts grīdai ar balstiem. Šā veida konteinerus jo īpaši izmanto lielgabarīta preču pārvadāšanai (piemēram, motorvagoni).

0.2. 2. pants

0.2-1. Konvencijas 2. pantā ir noteikts, ka pārvadājums, izmantojot TIR karneti, var sākties un beigties vienā un tajā pašā valstī, ja daļu no brauciena veic ārvalsts teritorijā. Šādos gadījumos nekas neliedz izbraukšanas valsts muitas amatpersonām prasīt ne tikai TIR karneti, bet arī valsts dokumentu, kas ir paredzēts, lai nodrošinātu preču atkalievešanu bez muitas nodokļa. Tomēr muitas amatpersonām ir ieteicams neprasīt izmantot šādu dokumentu, bet tā vietā pieņemt attiecīgu vīzu TIR karnetē.

0.2-2. Šā panta noteikumi ļauj preces pārvadāt, izmantojot TIR karneti, tikai tad, ja daļu no brauciena veic pa ceļu. Tajos nav noteikts, kura ceļojuma daļā jāveic pa ceļu, un ir pietiekami, ja tas notiek kāda ceļa posmā starp TIR pārvadājuma sākumu un beigām. Tomēr neparedzētu komerciālu apstākļu vai negadījuma dēļ var notikt tā, ka nevienu ceļojuma daļu neveic pa ceļu, neskatoties uz sūtītāja nodomiem brauciena sākumā. Šajos izņēmuma gadījumos Līgumslēdzējas puses tomēr TIR karneti pieņem un galvotājas apvienības atbildība paliek spēkā.

0.5. 5. pants

Šis pants neliedz veikt preču izlases pārbaudes, bet uzsver, ka šo pārbaužu skaitam jābūt ierobežotam. Starptautiskā TIR karnetes procedūra patiesībā sniedz labāku aizsardzību nekā valsts procedūras. Pirmkārt, ziņām TIR karnetē par precēm jāatbilst ziņām, kas ir dotas muitas dokumentos, kuri var būt vajadzīgi izbraukšanas valstī. Turklāt tranzītvalstīm un galamērķa valstij aizsardzība ir nodrošināta ar pārbaudēm, kuras veic izbraucot un kuras nosūtīšanas muitas iestādes amatpersonas ir apstiprinājušas (sk. piezīmi par 19. pantu).

0.6.2. 6. panta 2. punkts

Saskaņā ar šā punkta noteikumiem valsts muitas amatpersonas var apstiprināt vairāk nekā vienu iestādi, un katra no tām var uzņemties atbildību par pārvadājumiem, izmantojot karnetes, ko tā vai tās atbilstošās iestādes ir izdevušas.

0.8.3. 8. panta 3. punkts

Muitas amatpersonām ir ieteicams no galvotājas apvienības neprasīt lielāku summu kā $ US 50000 par TIR karneti.

0.8.6. 8. panta 6. punkts

1. Ja TIR karnetē nav pietiekami sīkas ziņas, kas ļauj noteikt nodevas par precēm, attiecīgās puses var sniegt pierādījumu par to precīzu veidu.

2. Ja pierādījumu nesniedz, nodokļus un maksājumus uzliek nevis saskaņā ar vienoto likmi, kas neattiecas uz preču veidu, bet saskaņā ar vislielāko likmi, kuru piemēro tāda veida precēm, kas ir norādītas TIR karnetē.

0.10. 10. pants

TIR karnetes procedūras pabeigšanas sertifikātu uzskata par iegūtu nelikumīgi vai ar krāpšanu, ja TIR pārvadājums ir izdarīts kravas nodalījumos vai konteineros, kas ir pielāgoti negodīgiem nolūkiem, vai ja ir atklātas tādas nelikumīgas darbības kā viltotu vai neprecīzu dokumentu izmantošana, preču aizstāšana, muitas plombu viltošana u. c., vai ja sertifikāts ir iegūts ar citiem aizliegtiem līdzekļiem.

0.11. 11. pants

0.11-1. Pieņemot lēmumu par preču vai transportlīdzekļa izlaišanu, muitas amatpersonas nedrīkst ietekmēt tas, ka galvotāja apvienība ir atbildīga par nodokļiem, maksājumiem un soda naudu, kas jāmaksā karnetes turētājam, ja tām ir citi likumā noteikti to interešu aizsardzības līdzekļi, par kurām tās ir atbildīgas.

0.11-2. Ja galvotājai apvienībai saskaņā ar 11. pantā izklāstīto procedūru liek samaksāt 8. panta 1. un 2. punktā minētās summas, un tā to neizdara trīs mēnešu termiņā, kā noteikts konvencijā, kompetentās iestādes, prasot samaksāt attiecīgās summas, var atsaukties uz valsts noteikumiem, jo tādā gadījumā netiek pildīts galvojuma līgums, ko galvotāja apvienība ir noslēgusi saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

0.15. 15. pants

Var rasties zināmas grūtības tādēļ, ka daži transportlīdzekļi nav jāreģistrē, piemēram, dažās valstīs tās ir piekabes vai puspiekabes, gadījumos, kad muitas dokumenti pagaidu ievešanai nav vajadzīgi. Šādā gadījumā var ievērot 15. panta noteikumus, tādējādi muitas amatpersonām nodrošinot pienācīgu aizsardzību, ziņas par šiem transportlīdzekļiem (marku un numurus) reģistrējot tās TIR karnetes kuponā Nr. 1 un 2, kuru izmanto attiecīgajās valstīs, un atbilstošajos pasakņos.

0.17. 17. pants

0.17-1. Noteikums par to, ka to preču sarakstā, uz ko TIR karnete attiecas, jābūt atsevišķi norādītam katra sakabinātā transportlīdzekļa vai katra transportlīdzekļa saturam, ir paredzēts, lai vienkāršotu katra transportlīdzekļa vai konteinera satura muitas pārbaudi. Tādēļ šis noteikums nav jāinterpretē tik stingri, ka katru atšķirību starp transportlīdzekļa vai konteinera patieso saturu un sarakstā norādīto transportlīdzekļa vai konteinera saturu uzskata par konvencijas noteikumu pārkāpumu. Ja pārvadātājs attiecīgajām iestādēm var pierādīt, ka, neskatoties uz šādu atšķirību, visas sarakstā norādītās preces saskan ar visu preču kopumu, kas iekrauts sakabinātajos transportlīdzekļos vai visos konteineros, uz kuriem attiecas TIR karnete, to parasti neuzskata par muitas prasību pārkāpumu.

0.17-2. Mājsaimniecības pārvietošanas gadījumā var piemērot TIR karnetes izmantošanas noteikumu 10. punkta c) apakšpunktā izklāstīto procedūru un attiecīgo priekšmetu sarakstu samērīgi saīsināt.

0.18. 18. pants

0.18-1. Lai TIR procedūra nebūtu traucēta, ir svarīgi, lai vienas valsts muitas iestādes nenorādītu izvešanas muitas iestādi kā tā pārvadājuma galamērķa muitas iestādi, kuru ved uz kaimiņvalsti, ja šī valsts arī ir šās konvencijas Līgumslēdzēja puse, izņemot gadījumus, kad ir īpaši apstākļi, kas šo pieprasījumu pamato.

0.18-2. 1. Preces arī ir jāiekrauj tā, lai sūtījumu, kas pirmajā izkraušanās vietā jāizkrauj, varētu no transportlīdzekļa vai konteinera izņemt tā, lai nebūtu jāizkrauj citi preču sūtījumi, kuri jāizkrauj citās izkraušanas vietās.

2. Ja pārvadājuma laikā notiek izkraušana vairāk nekā vienā vietā, pēc daļējas izkraušanas tas jāatzīmē TIR karnetē visu atlikušo sarakstu 12. ailē, un tajā pašā laikā atlikušajos kuponos un atbilstošajos pasakņos jāizdara vēl viens ieraksts par jaunajām piestiprinātajām plombām.

0.19. 19. pants

Prasība par to, ka nosūtītājai muitas iestādei jāpārbauda preču saraksta pareizība, nozīmē, ka vismaz jāpārbauda, vai ziņas preču sarakstā atbilst ziņām preču izvešanas dokumentos un pārvadājuma vai citos tirdzniecības dokumentos; nosūtītāja muitas iestāde var preces arī pārbaudīt. Pirms plombu piestiprināšanas nosūtītājai muitas iestādei arī jāpārbauda autotransporta līdzekļa vai konteinera stāvoklis un, ja tie ir ar tentu nosegti transportlīdzekļi vai konteineri, tentu un tentu stiprinājumu stāvoklis, jo šis aprīkojums nav iekļauts apstiprinājuma sertifikātā.

0.20. 20. pants

Nosakot termiņus preču pārvadāšanai to teritorijā, muitas amatpersonām cita starpā jāņem vērā arī īpaši noteikumi, kas attiecas uz pārvadātājiem, jo īpaši noteikumi par autotransporta līdzekļa vadītāju darba laiku un obligātiem atpūtas periodiem. Šīm amatpersonām ir ieteicams izmantot savas tiesības noteikt maršrutu tikai tad, kad tās uzskata, ka tas ir būtiski svarīgi.

0.21. 21. pants

0.21-1. Šā panta noteikumi neierobežo muitas tiesības pārbaudīt visas transportlīdzekļa daļas, izņemot aizzīmogoto kravas nodalījumu.

0.21-2. Ievešanas muitas iestāde var atgriezt pārvadātāju uz kaimiņvalsts izvešanas muitas iestādi, ja atklāj, ka šī iestāde muitošanu nav veikusi vai ka tā nav veikta pienācīgi. Šādos gadījumos ievešanas muitas iestāde TIR karnetē ieraksta piezīmi par attiecīgo izvešanas muitas iestādi.

0.21-3. Ja pārbaudes laikā muitas amatpersonas paņem preču paraugus, tām TIR karnetes preču sarakstā jāizdara piezīme, norādot pilnīgas ziņas par paņemtajām precēm.

0.28. 28. pants

1. Konvencijas 28. pantā ir noteikts, ka TIR karnetes procedūras pabeigšana galamērķa muitas iestādē notiek nekavējoties, ja preces ir nodotas citā muitas procedūrā vai nodotas patēriņam.

2. TIR karneti var izmantot tikai tai funkcijai, kurai tā sākotnēji paredzēta, proti, tranzītam. TIR karneti nedrīkst izmantot, piemēram, preču uzglabāšanai muitas uzraudzībā galamērķī. Ja nav noticis pārkāpums, galamērķa muitas iestādei TIR karnetes procedūra jāpabeidz, tiklīdz preces, uz kurām TIR karnete attiecas, ir nonākušas citā muitas procedūrā vai ir nodotas patēriņam. Praktiski pabeigšana jāizdara, tiklīdz preces ir tieši atkārtoti izvestas (piemēram, tām ierodoties ostā, tās iekrauj kuģī) vai tiklīdz galamērķa vietā ir sastādīta deklarācija muitas vajadzībām, vai tiklīdz preces ir nonākušas vietā, kas ir apstiprināta uzglabāšanai, kamēr gaida deklarāciju muitas vajadzībām (piemēram, tranzīta angārs), saskaņā ar galamērķa valstī spēkā esošajiem noteikumiem.

0.29. 29. pants

Autotransporta līdzekļiem un konteineriem, kuros pārvadā smagas vai lielgabarīta preces, apstiprinājuma sertifikāts nav vajadzīgs. Tomēr nosūtītājai muitas iestādei ir jāpārliecinās, ka ir ievēroti pārējie šajā pantā noteiktie nosacījumi attiecībā uz šāda veida pārvadājumiem. Citu Līgumslēdzēju pušu muitas iestādes nosūtītājas muitas iestādes lēmumu akceptē, izņemot gadījumu, kad tās uzskata, ka tas ir nepārprotami pretrunā 29. panta noteikumiem.

0.38.1. 38. panta 1. punkts

Uzņēmumu nevajadzētu izslēgt no TIR sistēmas tādēļ, ka viens no tās autovadītājiem ir izdarījis pārkāpumu bez vadības ziņas.

0.38.2. 38. panta 2. punkts

Ja Līgumslēdzējai pusei ir paziņots, ka persona, kas ir reģistrēta vai dzīvo tās teritorijā, ir izdarījusi pārkāpumu ārvalsts teritorijā, tai nav jāpārtrauc šai personai izdot TIR karnetes.

0.39. 39. pants

Ar apzīmējumu "kļūdas aiz neuzmanības" saprot darbības, kuras, lai gan nav veiktas ar nodomu un zinot visus faktus, ir notikušas saistībā ar to, ka nav veikti samērīgi un vajadzīgi pasākumi, lai attiecīgajā gadījumā nodrošinātu faktu precizitāti.

0.45. 45. pants

Līgumslēdzējām pusēm ir ieteicams darbam ar TIR pārvadājumiem nodrošināt vislielāko iespējamo muitas iestāžu skaitu gan valsts iekšienē, gan pie robežas.

2. 2. PIELIKUMS

2.2. 2. pants

2.2.1.a 1. punkta a) apakšpunkts — Sastāvdaļu montāža

a) Gadījumos, kad izmanto savienotājierīces (kniedes, skrūves, uzgriežņus, uzmavas u. c.), no ārpuses ievieto pietiekamu skaitu šādu ierīču, ko caur samontētajām daļām ievada iekšpusē, kur stingri nostiprina (piemēram, atkniedē, piemetina, iestiprina ar ieliktni vai pieskrūvē, bet galviņu atštancē vai aizmetina). Tomēr parastās kniedes (t. i., kniedes, kuru ielikšanai nepieciešams piekļūt no savienojamās konstrukcijas abām pusēm), var ielikt arī no iekšpuses. Neatkarīgi no iepriekš minētā kravas nodalījuma grīdu var piestiprināt ar pašvītņgriezes skrūvēm vai pašieurbes kniedēm, vai kniedēm, ko iešauj ar lādiņu, tās ievietojot no iekšienes un izvadot taisnā leņķī cauri grīdai un zem tās esošajiem metāla šķēršiem, ievērojot nosacījumu, kurš neattiecas uz pašvītņgriezes skrūvēm, lai viens šo savienotājelementu gals būtu vienā līmenī ar šķērša ārpusi vai tam piemetināts.

b) Kompetentās iestādes nosaka, kurām savienotājierīcēm un kādā daudzumā jāatbilst šo piezīmju a) apakšpunktā noteiktajām prasībām; tas jādara tāpēc, lai šādi samontētas sastāvdaļas nevarētu nomontēt un ievietot konstrukcijā atpakaļ, neatstājot redzamas šādu darbību pēdas. Attiecībā uz pārējo savienotājierīču izvēli un izvietojumu ierobežojumi nav noteikti.

c) Savienotājierīces, ko var nomontēt un nomainīt no vienas puses, neatstājot redzamas pēdas (t. i., ierīces, kuru uzstādīšanai nav vajadzīgs piekļūt no savienojamo detaļu abām pusēm), saskaņā ar šā paskaidrojuma a) apakšpunktu izmantot nedrīkst. Kā šādu ierīču piemērus var minēt izplešanās kniedes, necaurejošas kniedes u. c.

d) Iepriekš aprakstītie montāžas paņēmieni attiecas uz speciālajiem transportlīdzekļiem, piemēram, izotermiskajiem transportlīdzekļiem, transportlīdzekļiem ar saldētājiekārtām un autocisternām tiktāl, ciktāl tie neatbilst šāda veida transportam noteiktajām tehniskajām prasībām, kurām tiem ir jāatbilst, ņemot vērā to izmantojumu. Gadījumos, kad tehnisku iemeslu dēļ detaļas nav iespējams nostiprināt iepriekš šo paskaidrojumu a) apakšpunktā noteiktajā veidā, tās var savienot ar paskaidrojumu c) apakšpunktā minētajām savienotājierīcēm, ievērojot nosacījumu, ka tās netiek izmantotas uz tādas sienas iekšējās virsmas, kurai nevar piekļūt no ārpuses.

2.2.1.b 1. punkta b) apakšpunkts — Durvis un citas noslēgsistēmas

a) Ierīcēm, kurām var piestiprināt muitas plombu, jābūt:

(i) piemetinātām vai piestiprinātām ar vismaz divām tādām savienotājierīcēm, kas minētas paskaidrojumu 2.2.1.a punkta a) apakšpunktā, vai

(ii) to konstrukcijai jābūt tādai, lai pēc tam, kad kravas nodalījums ir noslēgts un aizzīmogots, ierīci nevarētu noņemt, neatstājot acīmredzamas pēdas.

Tajās jābūt arī:

(iii) iestrādātiem caurumiem ar vismaz 11 mm diametru vai vismaz 11 mm garām un 3 mm platām spraugām, un

(iv) tām jānodrošina vienāda aizsardzība neatkarīgi no izmantotās plombas veida.

b) Sadureņģes, skavu eņģes, eņģu tapas un citas piekārto durvju detaļas jānostiprina, ievērojot šo paskaidrojumu a) apakšpunkta (i) un (ii) nodalījuma prasības. Turklāt šo ierīču detaļām (piemēram, šarnīra stiprinājuma plāksnēm, tapām un šarnīrsavienojumiem) jābūt samontētām tā, lai tās nevarētu noņemt vai nomontēt tad, kad kravas nodalījums ir noslēgts un aizzīmogots, neatstājot acīmredzamas pēdas. Tomēr gadījumos, kad šādām ierīcēm nevar piekļūt no ārpuses, pieļaujams, ka tad, ja durvis vai tamlīdzīgas noslēgierīces ir aizvērtas un aizzīmogotas, tās nevar noņemt no eņģēm vai tamlīdzīgām ierīcēm, neatstājot acīmredzamas pēdas. Ja durvīm vai tamlīdzīgām noslēgierīcēm ir vairāk par divām eņģēm, saskaņā ar iepriekš a) apakšpunkta (i) un (ii) nodalījumā noteiktajām prasībām nostiprinātām jābūt tikai tām divām eņģēm, kuras ir vistuvāk durvju ārpusei.

c) Ja transportlīdzekļiem ir kravas nodalījumi ar siltumizolāciju, izņēmuma gadījumos ierīci muitas plombu piestiprināšanai, eņģes un citas detaļas, kuras noņemot, ir iespējams iekļūt kravas nodalījumā vai piekļūt tukšumiem, kuros varētu noslēpt preces, var stiprināt pie durvīm ar uzstādīšanas bultskrūvēm vai uzstādīšanas skrūvēm, ko ievietotas no ārpuses, bet citādi neatbilst paskaidrojumu iepriekšējā 2.2.1.a punkta a) apakšpunkta prasībām, ievērojot nosacījumu, ka:

(i) uzstādīšanas bultskrūvju vai uzstādīšanas skrūvju gali ir fiksēti plāksnē vai tai līdzīgā detaļā, kas nostiprināta aiz durvju konstrukcijas ārējā slāņa vai slāņiem, un

(ii) noteikts skaits uzstādīšanas bultskrūvju vai uzstādīšanas skrūvju galvu ir piemetinātas muitas plombas piestiprināšanas ierīcēm, gredzeniem u. c., tā, ka tās ir pilnīgi deformētas, un uzstādīšanas bultskrūves vai uzstādīšanas skrūves nav noņemamas, neatstājot redzamas bojājuma pēdas [1].

Ar terminu "kravas nodalījums ar izolāciju" saprot saldēšanas un izotermiskos kravas nodalījumus.

d) Transportlīdzekļiem, kuru konstrukcijā ietilpst daudz tādu noslēgierīču kā krāni, ventiļi, lūku vāki, atloki u. c., jābūt būvētiem tā, lai iespējami samazinātu to aizzīmogošanai vajadzīgo muitas plombu skaitu. Šim nolūkam blakus esošajām noslēgierīcēm jābūt savienotām ar kopīgu ierīci aizzīmogošanai, pie kuras jāpiestiprina tikai viena muitas plomba, vai šim pašam nolūkam tās jānosedz ar kopīgu pārsegu.

e) Transportlīdzekļiem ar atveramu jumtu jābūt būvētiem tā, lai to aizzīmogošanai vajadzīgo muitas plombu skaits būtu minimāls.

2.2.1.c – 1. 1. punkta c) apakšpunkts — Ventilācijas atveres

a) Drenāžas atveru lielākais izmērs nedrīkst pārsniegt 400 mm.

b) Atverēm, caur kurām tieši piekļūt kravas nodalījumam, jābūt aizšķērsotām ar metāla sietu vai caurumotām metāla plāksnēm (caurumu maksimālais izmērs abos gadījumos ir 3 mm) un aizsargātām ar metināta metāla režģi (režģa acs maksimālais izmērs ir 10 mm).

c) Uz atverēm, caur kurām nevar tieši piekļūt kravas nodalījumam (piemēram, tāpēc, ka ir uzstādīti ventilācijas cauruļu līkumi vai deflektora plākšņu sistēmas), jābūt uzstādītām tām pašām aizsargierīcēm, taču to acs maksimālais izmērs attiecīgi ir 10 mm un 20 mm.

d) Uz tentu atverēm principā jāprasa uzstādīt šā paskaidrojuma b) apakšpunktā minētās ierīces. Tomēr ir pieļaujams izmantot noslēgierīces no ārpuses piestiprinātu caurumotu metāla sietu un iekšpusē stiprinātu metāla vai cita materiāla režģu veidā.

e) Pieļaujams izmantot identiskas no nemetālu materiāliem izgatavotas ierīces, ja tām ir noteiktā izmēra caurumi un izmantojamais materiāls ir pietiekami izturīgs, lai caurumus nevarētu ievērojami paplašināt, neradot acīmredzamus bojājumus. Turklāt nedrīkst pieļaut, ka ir iespējams nomainīt ventilācijas ierīci tikai no vienas tenta puses.

2.2.1.c - 2. 1. punkta c) apakšpunkts — Ventilācijas atveres

a) Drenāžas atveru lielākais izmērs nedrīkst pārsniegt 35 mm.

b) Atverēm, caur kurām ir tieša piekļuve kravas nodalījumam, jābūt aprīkotām ar ventilācijas atverēm paredzētām aizsargierīcēm, kas aprakstītas paskaidrojumu 2.2.1.c 1. punkta b) apakšpunktā.

c) Ja caur drenāžas atverēm nav tiešas piekļuves kravas nodalījumam, b) apakšpunktā minētās aizsargierīces var nelietot, ar nosacījumu, ka drenāžai ir droša deflektoru sistēma, kurai var ērti piekļūt no kravas nodalījuma iekšienes.

2.3. 3. pants

2.3.3. 3. punkts — No gabaliem izgatavoti tenti

a) Ievērojot 2. pielikuma 3. panta 2. punkta noteikumus, tenta daļas var būt no dažādiem materiāliem.

b) Pieļaujams jebkurš tāds atsevišķo gabalu novietojums, kas garantē tenta drošību, ja gabali savienoti, ievērojot 2. pielikuma 3. panta prasības.

2.3.6.a 6. punkta a) apakšpunkts — Transportlīdzekļi ar slīdošiem gredzeniem

Saskaņā ar šo punktu var izmantot metāla gredzenus, kuri slīd pa metāla stieni, kas piestiprināts pie transportlīdzekļa (sk. 2. attēlu šajā pielikumā), ja:

a) stieņi transportlīdzeklim piestiprināti pie starpbalstiem, starp kuriem attālums nav lielāks par 60 cm, tādā veidā, lai tos nevarētu noņemt un uzstādīt, neatstājot acīmredzamas šādu darbību pēdas;

b) gredzeni izgatavoti no dubultas stīpas vai aprīkoti ar centrālo stieni un izgatavoti no viena gabala, neizmantojot metināšanu; un

c) tentu uz transportlīdzekļa nostiprina, stingri ievērojot šās konvencijas 2. pielikuma 1. panta a) punktā izklāstītos nosacījumus.

2.3.6.b 6. panta b) apakšpunkts — Pastāvīgi nostiprināti tenti

Ja viena vai vairākas tenta malas pastāvīgi piestiprinātas pie transportlīdzekļa korpusa, tentu fiksē ar vienu vai vairākām metāla vai cita piemērota materiāla stīpām, kas piestiprinātas transportlīdzekļa korpusam ar savienotājierīcēm, kuras atbilst šā pielikuma 2.2.1.a punkta a) apakšpunkta paskaidrojumos noteiktajām prasībām.

2.3.9. 9. punkts — Tērauda stiprinājuma troses ar tekstilmateriāla serdeni

Saskaņā ar šo apakšpunktu pieļaujams izmantot troses, kas sastāv no tekstilmateriāla serdeņa, ap kuru ir sešas stiegras, kas sastāv tikai no tērauda stieplēm, kuras pilnīgi pārklāj serdeni, ja troses diametrs (neskaitot caurspīdīgas plastmasas pārklājumu, ja tāds ir) nav mazāks par 3 mm.

2.3.11.a 11. punkta a) apakšpunkts — Tenta spriegošanas atloki

Daudzu transportlīdzekļu tentiem ārmalā visā garumā no transportlīdzekļa puses ir horizontāls atloks ar tajā izdurtām cilpām. Šādus atlokus, ko sauc par spriegošanas atlokiem, izmanto tenta nostiepšanai, izmantojot spriegošanas auklas vai tamlīdzīgas ierīces. Šādus atlokus izmanto, lai apslēptu tentos izveidotas horizontālas spraugas, caur kurām var neatļauti piekļūt precēm, ko pārvadā transportlīdzeklī. Tāpēc nav ieteicams atļaut izmantot šāda veida atlokus. To vietā var lietot šādas ierīces:

a) līdzīgas konstrukcijas spriegošanas atlokus, kas nostiprināti tenta iekšpusē, vai

b) atsevišķus mazus atlokus, kuri tenta ārpusē piestiprināti ar vienu cilpu un viens no otra ir tādā attālumā, kas nodrošina vajadzīgo tenta spriegojumu.

Dažos gadījumos var izmantot tentus bez spriegošanas atlokiem.

2.3.11.c 11. punkta c) apakšpunkts — Tenta siksnas

2.3.11.c - 1. Par tentiem piemērotām uzskatāmas siksnas no šādiem materiāliem:

a) ādas;

b) nestaipīgiem tekstilmateriāliem, tostarp ar plastmasu pārklāta vai gumijota auduma, ja šādus materiālus pēc pārraušanas nevar sametināt vai izmantot no jauna, neatstājot acīmredzamas pēdas. Turklāt siksnu pārklāšanai izmantojamajiem pārklājuma materiāliem no plastmasas jābūt caurspīdīgiem un ar gludu virsmu.

2.3.11.c - 2. Šā pielikuma 3. attēlā parādītā ierīce atbilst 2. pielikuma 3. panta 11. punkta pēdējā daļā noteiktajām prasībām. Tā atbilst arī prasībām, kas noteiktas 2. pielikuma 3. panta 6. punktā.

3. 3. PIELIKUMS

3.0.17. Apstiprināšanas procedūra

1. Šajā 3. pielikumā noteikts, ka konvencijai pievienojušos valstu kompetentās iestādes var izsniegt apstiprinājuma sertifikāta transportlīdzekļiem, kas būvēti to teritorijā, un ka šādiem transportlīdzekļiem nav jāizdara papildu apstiprināšanas procedūras valstīs, kurās tie reģistrēti, vai valstīs, kuru rezidenti ir transportlīdzekļu īpašnieki.

2. Ar šiem noteikumiem netiek ierobežotas to Līgumslēdzēju pušu, kurās transportlīdzeklis reģistrēts vai kuru rezidents ir transportlīdzekļa īpašnieks, kompetento iestāžu tiesības prasīt uzrādīt apstiprinājuma sertifikātu, izdarot transportlīdzekļa ievešanu, vai to uzrādīt saistībā ar transportlīdzekļa reģistrāciju vai kontroli, vai līdzīgām tiesību aktos noteiktajām prasībām.

3.0.20. Apstiprinājuma sertifikāta vizēšanas procedūra

Gadījumos, kad jāatceļ vīza attiecībā uz defektiem pēc tam, kad transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis atbilstoši atjaunots, šim nolūkam paredzētajā 11. punktā "defekti novērsti" kompetentās iestādes pārstāvis ieraksta savu vārdu, uzvārdu, parakstu un iespiež zīmogu.

1. attēls

Eņģu un muitas plombu piestiprināšanas ierīču paraugs uz tādu transportlīdzekļu kravas nodalījumu durvīm, kuriem ir siltumizolācija

+++++ TIFF +++++

Eņģe

+++++ TIFF +++++

Muitas plomba

2. attēls

Transportlīdzekļi ar tentu, kam ir slīdošie gredzeni

+++++ TIFF +++++

3. attēls

Paraugs tenta nostiprināšanai uz transportlīdzekļa

Attēlā parādītā ierīce atbilst 2. pielikuma 3. panta 11. punkta pēdējā daļā noteiktajām prasībām. Tā atbilst arī prasībām, kas noteiktas 2. pielikuma 3. panta 6. punktā.

+++++ TIFF +++++

4. attēls

Ierīce tenta piestiprināšanai

Attēlā parādītā ierīce atbilst 2. pielikuma 3. panta 6. punkta a) apakšpunktā noteiktajām prasībām.

+++++ TIFF +++++

[1] Sk. šā pielikuma 1. attēlu.

--------------------------------------------------

7. PIELIKUMS

PIELIKUMS ATTIECĪBĀ UZ KONTEINERU APSTIPRINĀŠANU

I DAĻA

NOTEIKUMI PAR TEHNISKAJIEM NOSACĪJUMIEM, KAS PIEMĒROJAMI ATTIECĪBĀ UZ KONTEINERIEM, KURUS VAR IZMANTOT STARPTAUTISKIEM PĀRVADĀJUMIEM AR MUITAS PLOMBU

1. pants

Pamatprincipi

Preču starptautiskajiem pārvadājumiem ar muitas plombu var apstiprināt tikai tādus konteinerus, kuru uzbūve un aprīkojums ir tāds, lai:

a) preces no konteinera aizzīmogotās daļas nevarētu izņemt vai tajā ievietot, neatstājot acīmredzamas muitas plombas viltojuma vai bojājuma pēdas;

b) tiem var vienkārši un efektīvi uzlikt muitas plombu;

c) tajos nav slepenu tukšumu, kur varētu paslēpt preces;

d) visas vietas, kurās var novietot preces, ir viegli pieejamas muitas pārbaudei.

2. pants

Konteineru uzbūve

1. Lai atbilstu prasībām, kas noteiktas šo noteikumu 1. pantā:

a) konteinera sastāvdaļām (sāni, grīda, durvis, jumts, statņi, karkasi, šķērši u. c.) jābūt samontētām, izmantojot speciālas detaļas, ko nevar noņemt vai nomainīt, neatstājot acīmredzamas pēdas, vai izmantojot tādas metodes, kuras neļauj mainīt konstrukciju, neatstājot acīmredzamas pēdas. Gadījumos, kad sāni, grīda, durvis un jumts izveidoti no vairākiem komponentiem, tiem jāatbilst tādām pašām prasībām un jābūt pietiekami izturīgiem;

b) durvīm un visām pārējām noslēgsistēmām (ieskaitot aizvarus, lūku vākus, atlokus u. c.) jābūt aprīkotām ar ierīcēm muitas plombu piestiprināšanai. Šīm ierīcēm jābūt tādām, lai tās no konteinera ārpuses nevarētu noņemt vai nomainīt, neatstājot acīmredzamas pēdas, vai lai durvis nevarētu atvērt vai stiprinājumu noņemt, nesalaužot muitas plombas. Tām jābūt pienācīgi aizsargātām. Atļauts izmantot atveramus jumtus;

c) ventilācijas atverēm un drenāžai jābūt aprīkotai ar ierīcēm, kas novērš iespējas iekļūt kravas nodalījumā. Šīm ierīcēm jābūt tādām, lai tās no ārpuses nevarētu noņemt vai nomainīt, neatstājot acīmredzamas pēdas.

2. Neskarot šo noteikumu 1. panta c) apakšpunktu, pieļaujamas tukšas telpas tajās konteinera daļās, kurās praktisku apsvērumu dēļ jābūt tukšumiem (piemēram, dubultsienās). Lai minētos tukšumus nevarētu izmantot preču slēpšanai:

(i) nav pieļaujama iespēja noņemt un nomainīt oderējumu konteinera iekšpusē, neatstājot acīmredzamas pēdas, vai

(ii) minēto vietu skaitam jābūt minimālam, un tām jābūt viegli pieejamām muitas pārbaužu veikšanai.

3. pants

Salokāmi vai izjaucami konteineri

Uz salokāmiem vai izjaucamiem konteineriem attiecas šo noteikumu 1. un 2. pants; turklāt tiem jābūt aprīkotiem ar savienotājsistēmu, kas satur kopā konteinera daļas pēc tā samontēšanas. Savienotājsistēmas konstrukcijai jābūt tādai, lai pēc konteinera samontēšanas gadījumos, kad savienotājsistēma atrodas konteinera ārpusē, uz tās varētu piestiprināt muitas plombu.

4. pants

Konteineri ar tentu

1. Attiecīgā gadījumā šo noteikumu 1., 2. un 3. pants attiecas uz konteineriem ar tentu. Turklāt konteineriem ar tentu jāatbilst šā panta noteikumiem.

2. Tentam jābūt no izturīga brezenta, ar plastmasu pārklāta vai gumijota auduma, kas ir pietiekami izturīgs un nestaipīgs. Tam jābūt labā stāvoklī un pārklātam tā, lai pēc noslēgierīces nodrošināšanas nevarētu piekļūt kravai, neatstājot acīmredzamas pēdas.

3. Ja tents sastāv no vairākiem gabaliem, to malām jābūt salocītām kopā un sašūtām ar divām vīlēm, kas ir vismaz 15 mm attālumā viena no otras. Šīm vīlēm jābūt izveidotām saskaņā ar 1. attēlu šo noteikumu pielikumā; tomēr gadījumos, kad kādas tenta daļas (piemēram, nolaižamās malas aizmugurē vai stūrus ar stiprinājumiem) šādā veidā sastiprināt nevar, pieļaujams kopā salocīt tikai to augšējo daļu un izveidot vīles, kā parādīts 2. attēlā šo noteikumu pielikumā. Vienai no vīlēm jābūt redzamai tikai no iekšpuses, un tās šūšanai izmantotā pavediena krāsai ievērojami jāatšķiras no tenta materiāla krāsas, kā arī no tā pavediena krāsas, ko izmanto otrai vīlei. Visām vīlēm jābūt šūtām ar mašīnu.

4. Ja tents ir no auduma, kas pārklāts ar plastmasu, tā daļas var sakausēt kopā, kā parādīts 3. attēlā šo noteikumu pielikumā. Gabalu malām jābūt ar vismaz 15 mm pārlaidumu. Gabalus sakausē kopā visā pārlaiduma platumā. Tenta ārējai malai jābūt pārklātai ar vismaz 7 mm platu plastmasas lentu, kas tai piekausēta klāt tādā pašā veidā. Plastmasas lentai un tentam no abām pusēm jābūt vismaz 3 mm platai vīlei ar precīzi iespiestu vienveidīgu reljefu. Gabalus sakausē kopā tā, lai tos nevarētu atdalīt un savienot no jauna, neatstājot acīmredzamas pēdas.

5. Tentu remontē, izmantojot metodi, kas parādīta 4. attēlā šo noteikumu pielikumā; malām jābūt ielocītām vienai otrā un sašūtām kopā ar divām redzamām vīlēm, kas ir vismaz 15 mm attālumā viena no otras; no iekšpuses redzamās vīles pavediena krāsai jāatšķiras no pavediena krāsas, kas izmantots no ārpuses redzamajai vīlei, un tai jāatšķiras arī no tenta krāsas; visām vīlēm jābūt šūtām ar mašīnu. Gadījumos, kad tentā radies bojājums netālu no malas, to labo, bojātās daļas vietā piešujot ielāpu, vīli veido saskaņā ar šā panta 3. punkta noteikumiem un 1. attēlu šo noteikumu pielikumā. Tentus, kas izgatavoti no auduma ar plastmasas pārklājumu, var remontēt arī pēc šā panta 4. punktā aprakstītās metodes, taču šādā gadījumā sakausēšana kopā jāveic no abām pusēm, bet ielāps jāliek no iekšpuses.

6. a) Tentu uz konteinera nostiprina, stingri ievērojot šo noteikumu 1. panta a) un b) punktā izklāstītos nosacījumus. Izmanto šādu veidu stiprinājumus:

(i) pie konteinera piestiprinātus metāla gredzenus,

(ii) tenta malās iestiprinātas cilpas,

(iii) stiprinājumus, kas iet cauri gredzeniem virs tenta un visā to garumā ir redzami no ārpuses.

Tentam jāpārsedz konteinera stingrās daļas vismaz par 250 mm, mērot no stiprinājuma gredzenu centra, izņemot gadījumus, kad konteinera uzbūves dēļ kravai pilnīgi nav iespējams piekļūt;

b) gadījumos, ja kāda tenta mala ir jānostiprina pie konteinera pastāvīgi, savienojumam jābūt nepārtrauktam un tam jāizmanto ciets stiprinājums.

7. Attālums starp gredzeniem un cilpu vietām nedrīkst būt lielāks par 200 mm. Cilpām jābūt ar stiprinājumu.

8. Izmanto šādus stiprinājumus:

a) vismaz 3 mm diametra tērauda troses vai

b) vismaz 8 mm diametra kaņepāju vai sizala virves caurspīdīgas nestaipīgas plastmasas apvalkā.

Tērauda trosēm var būt caurspīdīgs nestaipīgas plastmasas apvalks.

9. Visām virvēm un trosēm jābūt no viena gabala un ar cieta metāla uzgali katrā galā. Metāla uzgaļu stiprinājumā jābūt dobai kniedei, caur kuru iet trose tā, lai varētu ievērt pavedienu vai skavu muitas plombas piestiprināšanai. Virvēm vai trosēm jābūt redzamām no abām dobās kniedes pusēm tā, lai varētu pārliecināties, ka tās ir no viena gabala (sk. 5. attēlu šo noteikumu pielikumā).

10. Tenta atverēs, ko izmanto preču iekraušanai un izkraušanai, tenta divām malām jābūt pietiekamam pārlaidumam. Arī tās jānostiprina ar:

a) nolaižamu malu, kas piešūta vai piekausēta klāt saskaņā ar šā panta 3. vai 4. punktu;

b) gredzeniem un cilpām, kas atbilst šā panta 7. punkta nosacījumiem; un

c) vismaz 20 mm platu un 3 mm biezu siksnu, kas izgatavota no viengabala nestaipīga materiāla un iet cauri gredzeniem, saturot kopā divas tenta un pārlaiduma malas; siksna tenta iekšpusē jānodrošina, un tai jāpiestiprina cilpa, caur kuru iet šā panta 8. punktā minētā virve vai trose.

Pārlaidums nav vajadzīgs, ja ir speciāla ierīce, piemēram, deflektors, kas neļauj piekļūt kravai, neatstājot acīmredzamas pēdas.

11. Ar tentu nedrīkst būt nosegtas identifikācijas zīmes, kam jābūt uz konteinera, un šā pielikuma II daļā noteiktā apstiprinājuma plāksne.

5. pants

Pārejas noteikumi

Līdz 1977. gada 1. janvārim atļauts izmantot uzgaļus, kas atbilst šā pielikumā 5. attēlā parādītajiem, arī gadījumos, kad tajos ietilpst iepriekš atļautā veida dobās kniedes ar mazāka izmēra caurumiem par tiem, kas norādīti attēlā.

+++++ TIFF +++++

Tenti, kas izgatavoti no vairākiem gabaliem (sašūti ar vīlēm)

+++++ TIFF +++++

Tenti, kas izgatavoti no vairākiem gabaliem

Piezīme:

Ir atļautas arī stūra vīles, kas sašūtas ar šās konvencijas 2. pielikuma 2.a attēlā parādīto metodi.

+++++ TIFF +++++

Tenti, kas izgatavoti no vairākiem kopā sakausētiem gabaliem

+++++ TIFF +++++

Tenta remonts

+++++ TIFF +++++

Malas gabala paraugs

II DAĻA

PROCEDŪRAS KONTEINERU ATBILSTĪBAS APSTIPRINĀŠANAI I DAĻĀ NOTEIKTAJIEM TEHNISKAJIEM NOSACĪJUMIEM

Vispārīgi noteikumi

1. Konteinerus preču pārvadājumiem ar muitas plombu var apstiprināt:

a) to ražošanas posmā — pēc uzbūves tipa (procedūra apstiprināšanai ražošanas posmā) vai

b) posmā pēc ražošanas — atsevišķus konteinerus vai noteiktu skaitu viena tipa konteineru (procedūra apstiprināšanai pēc ražošanas posma).

Abām apstiprināšanas procedūrām kopēji noteikumi

2. Kompetentā iestāde, kas atbildīga par apstiprinājuma piešķiršanu, pēc apstiprināšanas pieteikuma saņemšanas pretendentam izsniedz apstiprinājuma sertifikātu, kas derīgs neierobežotam skaitam apstiprināta tipa konteineru vai noteiktam skaitam konteineru.

3. Apstiprinājuma saņēmējs apstiprinājumu saņēmušajam konteineram vai konteineriem, pirms to izmantošanas preču pārvadājumiem ar muitas plombu, piestiprina apstiprinājuma plāksni.

4. Apstiprinājuma plāksni pastāvīgi piestiprina redzamā vietā blakus citām oficiāliem nolūkiem izsniegtām apstiprinājuma plāksnēm.

5. Apstiprinājuma plāksne, kas atbilst 1. papildinājumā dotajam I paraugam, ir izgatavota no metāla, un tās izmēri ir vismaz 20 × 10 cm. Uz plāksnītes iespiestas, izkaltas vai citādi pastāvīgā un skaidri salasāmā veidā, vismaz angļu vai franču valodā, norādītas šādas ziņas:

a) vārdi "Apstiprināts pārvadājumiem ar muitas plombu";

b) valsts, kura piešķīrusi apstiprinājumu, vārdiem vai ar atšķirības zīmi, ar ko apzīmē valsti, kurā mehānisks transportlīdzeklis reģistrēts starptautiskajiem pārvadājumiem, apstiprinājuma sertifikāta numurs (cipariem, burtiem u. c.) un izdošanas gads (piemēram, "NL/26/73" nozīmē, ka apstiprinājuma sertifikāts Nr. 26 izsniegta Nīderlandē 1973. gadā);

c) sērijas numurs, ko konteineram piešķīris ražotājs (ražotāja numurs);

d) ja konteineram piešķirts apstiprinājums pēc tipa, konteinera tipa identifikācija cipariem vai burtiem.

6. Ja konteiners vairs neatbilst tehniskajiem nosacījumiem, kas noteikti tā apstiprināšanai, pirms izmantošanas preču pārvadājumiem ar muitas plombu, tā tehniskais stāvoklis jāatjauno, lai tam varētu no jauna piešķirt apstiprinājumu pēc tam, kad tas atkal atbilst minētajiem tehniskajiem nosacījumiem.

7. Ja mainīti konteinera būtiskie raksturlielumi, apstiprinājums uz konteineru vairs neattiecas, un pirms izmantošanas preču pārvadājumiem ar muitas plombu kompetentajai iestādei konteiners jāapstiprina atkārtoti.

Īpaši noteikumi par apstiprināšanu ražošanas posmā pēc uzbūves tipa

8. Ja konteinerus ražo tipveida sērijās, ražotājs kompetentajai iestādei ražotājā valstī var iesniegt pieteikumu apstiprinājuma saņemšanai pēc uzbūves tipa.

9. Ražotājs pieteikumā norāda identifikācijas numurus vai burtus, ar kuriem tas apzīmē konteineru tipu, uz ko attiecas viņa apstiprinājuma pieteikums.

10. Pieteikumam pievieno apstiprināmā konteinera tipa rasējumus un sīku uzbūves specifikāciju.

11. Ražotājs rakstiski uzņemas saistības par to, ka tas:

a) uzrādīs kompetentajai iestādei attiecīgā tipa konteinerus, kurus kompetentā iestāde var vēlēties pārbaudīt;

b) atļaus kompetentajai iestādei jebkurā laikā pārbaudīt citus attiecīgā tipa konteinerus to sērijveida ražošanas laikā;

c) paziņos kompetentajai iestādei par visām uzbūves vai specifikācijas izmaiņām, kaut arī nelielām, pirms šādu izmaiņu izdarīšanas;

d) redzamā vietā marķēs konteinerus ar uzbūves tipa identifikācijas numuriem vai burtiem, kā arī tipveida sērijās ražoto konteineru sērijas numuriem (ražotāja numuriem);

e) veiks saražoto apstiprinātā tipa konteineru uzskaiti.

12. Kompetentā iestāde gadījumos, kad tas nepieciešams, paziņo, kādas izmaiņas ir jāizdara, lai attiecīgajam konstrukcijas tipam varētu piešķirt apstiprinājumu.

13. Pēc uzbūves tipa apstiprinājumu piešķir tikai pēc tam, kad kompetentā iestāde, pārbaudot vienu vai vairākus attiecīgā tipa konteinerus, ir pārliecinājusies, ka tā tips atbilst I daļā paredzētajiem tehniskajiem nosacījumiem.

14. Gadījumos, kad apstiprina konteineru tipu, pēc 2. papildinājumā dotā II parauga, pretendentam izsniedz vienu apstiprinājuma sertifikātu, kas ir derīgs visiem konteineriem, kuri ražoti saskaņā ar apstiprinātā tipa specifikācijām. Šāds sertifikāts ražotājam dod tiesības visiem attiecīgā tipa sērijas konteineriem piestiprināt apstiprinājuma plāksni atbilstoši 5. punktā noteiktajai formai.

Īpaši noteikumi par apstiprināšanu pēc ražošanas posma

15. Ja apstiprinājuma saņemšanai nav iesniegts pieteikums ražošanas posmā, īpašnieks, pārvadātājs vai viņa pārstāvis var iesniegt pieteikumu apstiprinājuma saņemšanai tai kompetentajai iestādei, kurai tas var uzrādīt pārbaudēm konteineru vai konteinerus, par kuriem vēlas saņemt apstiprinājumu.

16. Pieteikumā, ko apstiprinājuma saņemšanai iesniedz saskaņā ar 15. punktu, norāda sērijas numuru (ražotāja numuru), kuru katram konteineram piestiprina ražotājs.

17. Pēc tam, kad kompetentā iestāde, pārbaudot tik daudz konteineru, cik tā uzskata par vajadzīgu, ir pārliecinājusies, ka konteiners vai konteineri atbilst I daļā noteiktajiem tehniskajiem nosacījumiem, tā izsniedz apstiprinājuma sertifikātu atbilstoši 3. pielikumā dotajam III paraugam, un tā ir derīga tikai apstiprinātajam skaitam konteineru. Šāds sertifikāts, kurā norāda sērijas numuru vai numurus, ko ražotājs piešķīris attiecīgajiem konteineriem, pieteikuma iesniedzējam dod tiesības šādi apstiprinātajiem konteineriem piestiprināt 5. punktā noteikto apstiprinājuma plāksni.

II DAĻAS 1. PAPILDINĀJUMS

I PARAUGS

+++++ TIFF +++++

II DAĻAS 1. PAPILDINĀJUMS

I PARAUGS

+++++ TIFF +++++

II DAĻAS 2. PAPILDINĀJUMS

II PARAUGS

1975. GADA MUITAS KONVENCIJA PAR STARPTAUTISKAJIEM PREČU PĀRVADĀJUMIEM, IZMANTOJOT TIR KARNETI

+++++ TIFF +++++

II DAĻAS 3. PAPILDINĀJUMS

III PARAUGS

1975. GADA MUITAS KONVENCIJA PAR STARPTAUTISKAJIEM PREČU PĀRVADĀJUMIEM, IZMANTOJOT TIR KARNETI

+++++ TIFF +++++

III DAĻA

PASKAIDROJUMI

1. Paskaidrojumi 2. pielikumam, kas doti šās konvencijas 6. pielikumā, pēc analoģijas attiecas uz konteineriem, kas, piemērojot šo konvenciju, ir apstiprināti pārvadājumiem ar muitas plombu.

2. I daļa — 4. panta 6. punkta a) apakšpunkts

Paraugs tādai tentu nostiprināšanas sistēmai uz konteineru stūriem, kas ir pieņemama no muitas prasību viedokļa, parādīts pievienotajā attēlā.

3. II daļa — 5. punkts

Ja divi ar tentu pārvilkti konteineri, kas apstiprināti pārvadājumiem ar muitas plombu, ir savienoti kopā tā, ka tie veido vienu konteineru, kurš apvilkts ar vienu tentu un atbilst nosacījumiem par pārvadājumiem ar muitas plombu, apvienojumam nav vajadzīgs ne atsevišķs apstiprinājuma sertifikāts, ne atsevišķa apstiprinājuma plāksne.

Ierīce tentu nostiprināšanai uz konteineru stūriem

Attēlā parādītā ierīce atbilst I daļas 4. panta 6. punkta a) apakšpunktā noteiktajām prasībām:

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

8. PIELIKUMS

ADMINISTRATĪVĀS KOMITEJAS SASTĀVS UN REGLAMENTS

1. pants

(i) Līgumslēdzējas puses ir administratīvās komitejas locekļi.

(ii) Komiteja var nolemt, ka šās konvencijas 52. panta 1. punktā minēto valstu, kas nav Līgumslēdzējas puses, kompetentās iestādes vai starptautisko organizāciju pārstāvji var kā novērotāji piedalīties komitejas sēdēs par jautājumiem, kas tās interesē.

2. pants

ANO ģenerālsekretārs nodrošina komitejai sekretariāta pakalpojumus.

3. pants

Katra gada pirmajā sēdē komiteja ievēlē priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.

4. pants

ANO ģenerālsekretārs katru gadu sasauc komiteju ANO Eiropas Ekonomikas komisijas aizgādībā, kā arī pēc vismaz piecu Līgumslēdzēju pušu valstu kompetento iestāžu pieprasījuma.

5. pants

Par priekšlikumiem balso. Katrai valstij, kas ir sēdē pārstāvēta Līgumslēdzēja puse, ir viena balss. Priekšlikumus, kas nav šās konvencijas grozījumi, Komiteja pieņem ar to dalībnieku balsu vairākumu, kuri ir klāt un piedalās balsošanā. Šās konvencijas grozījumus un šās konvencijas 59. un 60. pantā minētos lēmumus pieņem ar divām trešdaļām to dalībnieku balsu, kas ir klāt un piedalās balsošanā.

6. pants

Lēmumu pieņemšanai vajadzīgais kvorums ir vismaz puse valstu, kas ir Līgumslēdzējas puses.

7. pants

Pirms sēdes slēgšanas komiteja pieņem ziņojumu.

8. pants

Ja šajā pielikumā nav attiecīgu noteikumu, tad piemēro ANO Eiropas Ekonomikas komisijas reglamentu, ja vien komiteja nenolemj citādi.

--------------------------------------------------