7.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 202/399


29. pants

Tiesības izmantot darbā iekārtošanas pakalpojumus

Ikvienai personai ir tiesības izmantot bezmaksas darbā iekārtošanas pakalpojumus.