7.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 202/397


16. pants

Darījumdarbības brīvība

Darījumdarbības brīvību atzīst saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un valstu tiesību aktiem un praksi.