7.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 202/396


14. pants

Tiesības uz izglītību

1.   Ikvienai personai ir tiesības uz izglītību, kā arī uz pieeju arodmācībām un tālākizglītībai.

2.   Šīs tiesības ietver iespēju saņemt bezmaksas obligāto izglītību.

3.   Brīvība dibināt mācību iestādes, ievērojot demokrātiskus principus, kā arī vecāku tiesības nodrošināt savu bērnu audzināšanu un izglītību saskaņā ar savu reliģisko, filozofisko un pedagoģisko pārliecību tiek ievērotas saskaņā ar valstu tiesību aktiem, kas nosaka šādas brīvības un tiesību izmantošanu.