7.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 202/395


7. pants

Privātās un ģimenes dzīves neaizskaramība

Ikvienai personai ir tiesības uz savas privātās un ģimenes dzīves, dzīvokļa un saziņas neaizskaramību.