7.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 202/33


30. pants

(bijušais LES 22. pants)

1.   Katra dalībvalsts, Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos vai Augstais pārstāvis, ko atbalsta Komisija, var vērsties Padomē ar jebkuru jautājumu, kas saistīts ar kopējo ārpolitiku un drošības politiku, kā arī attiecīgi iesniegt Padomei iniciatīvas vai priekšlikumus.

2.   Gadījumos, kad lēmumi jāpieņem ātri, Savienības Augstais pārstāvis pēc savas ierosmes vai pēc kādas dalībvalsts lūguma četrdesmit astoņās stundās vai ārkārtas gadījumā īsākā laikā sasauc Padomes ārkārtas sanāksmi.