7.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 202/198


356. pants

(bijušais EKL 312. pants)

Šis Līgums ir noslēgts uz neierobežotu laiku.