7.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 202/188


323. pants

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija nodrošina to, ka ir pieejami finanšu līdzekļi, lai Savienība varētu izpildīt savas juridiskās saistības attiecībā pret trešām personām.