7.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 202/187


320. pants

(bijušais EKL 277. pants)

Daudzgadu finanšu shēmu un gada budžetu izstrādā euro.