7.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 202/157


250. pants

(bijušais EKL 219. pants)

Komisija pieņem lēmumu ar tās locekļu balsu vairākumu.

Kvorumu nosaka tās reglamentā.