7.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 202/71


62. pants

(bijušais EKL 55. pants)

Šā Līguma 51. līdz 54. pants attiecas uz visiem šajā nodaļā izskatītajiem jautājumiem.