7.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 202/54


12. pants

(bijušais EKL 153. panta 2. punkts)

Patērētāju tiesību aizsardzības prasības ņem vērā, nosakot un īstenojot pārējo Savienības politiku un darbības.