7.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 202/53


11. pants

(bijušais EKL 6. pants)

Nosakot un īstenojot Savienības politiku un darbības, tajās jāparedz vides aizsardzības prasības, lai veicinātu noturīgu attīstību.