26.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 326/391


EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU HARTA

II   SADAĻA

BRĪVĪBAS

19. pants

Aizsardzība pārvietošanas, izraidīšanas vai izdošanas gadījumā

1.   Kolektīva izraidīšana ir aizliegta.

2.   Nevienu nedrīkst pārvietot, izraidīt vai izdot kādai valstij, ja ir liela iespējamība, ka attiecīgo personu tur sodīs ar nāvi, spīdzinās vai citādi necilvēcīgi vai pazemojoši pret viņu izturēsies vai sodīs.