26.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 326/1


LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA

V   SADAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI PAR SAVIENĪBAS ĀRĒJO DARBĪBU UN ĪPAŠI NOTEIKUMI PAR KOPĒJO ĀRPOLITIKU UN DROŠĪBAS POLITIKU

2.   NODAĻA

ĪPAŠI NOTEIKUMI PAR KOPĒJO ĀRPOLITIKU UN DROŠĪBAS POLITIKU

1.   IEDAĻA

KOPĪGI NOTEIKUMI

25. pants

(bijušais LES 12. pants)

Savienība īsteno kopējo ārpolitiku un drošības politiku:

a)

nosakot vispārīgas pamatnostādnes;

b)

pieņemot lēmumus, kuros nosaka:

i)

Savienībai veicamās darbības,

ii)

Savienības nostāju,

iii)

kārtību i) un ii) apakšpunktā minēto lēmumu īstenošanai;

kā arī

c)

stiprinot dalībvalstu sistemātisku sadarbību politikas īstenošanā.