26.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 326/1


LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA

PIRMĀ DAĻA

PRINCIPI

I   SADAĻA

KATEGORIJAS UN SAVIENĪBAS KOMPETENCES JOMAS

3. pants

1.   Savienībai ir ekskluzīva kompetence šādās jomās:

a)

muitas savienība,

b)

iekšējā tirgus darbībai nepieciešamo konkurences noteikumu izveidošana,

c)

monetārā politika attiecībā uz dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro,

d)

jūras bioloģisko resursu saglabāšana saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku,

e)

kopējā tirdzniecības politika.

2.   Savienības ekskluzīvā kompetencē ir arī noslēgt starptautisku līgumu, ja tā slēgšana ir paredzēta Savienības leģislatīvajā aktā vai ja tas ir nepieciešams, lai ļautu Savienībai īstenot tās iekšējo kompetenci, vai tiktāl, ciktāl līguma slēgšana ietekmē Savienības kopīgos noteikumus vai maina to darbības jomu.