12008E267

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija - SESTĀ DAĻA: NOTEIKUMI PAR IESTĀDĒM UN FINANŠU NOTEIKUMI - I SADAĻA: NOTEIKUMI PAR IESTĀDĒM - 1. nodaļa: Iestādes - 5. iedaļa: Eiropas Savienības Tiesa - 267. pants (bijušais EKL 234. pants)

Oficiālais Vēstnesis 115 , 09/05/2008 Lpp. 0164 - 0164


267. pants

(bijušais EKL 234. pants)

Eiropas Savienības Tiesas kompetencē ir sniegt prejudiciālus nolēmumus par:

a) Līgumu interpretāciju;

b) Savienības iestāžu vai struktūru tiesību aktu spēkā esamību un interpretāciju.

Ja šādu jautājumu ierosina kādas dalībvalsts tiesā, šī tiesa, ja tā uzskata, ka ir vajadzīgs Tiesas lēmums par šo jautājumu, lai šī tiesa varētu sniegt spriedumu, var lūgt, lai Tiesa sniedz nolēmumu par šo jautājumu.

Ja šādu jautājumu ierosina par lietu, ko izskata dalībvalsts tiesa, kuras lēmumus saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem nevar pārsūdzēt, tad šai dalībvalsts tiesai jāgriežas Tiesā.

Ja šāds jautājums ir radies lietā, kas dalībvalsts tiesā tiek izskatīta attiecībā uz apcietinājumā esošu personu, Eiropas Savienības Tiesa to izlemj ar minimālu kavēšanos.

--------------------------------------------------