12008E056

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija - TREŠĀ DAĻA: SAVIENĪBAS IEKŠPOLITIKA UN RĪCĪBA - IV SADAĻA: PERSONU, PAKALPOJUMU UN KAPITĀLA BRĪVA APRITE - 3. nodaļa: Pakalpojumi - 56. pants (bijušais EKL 49. pants)

Oficiālais Vēstnesis 115 , 09/05/2008 Lpp. 0070 - 0070


56. pants

(bijušais EKL 49. pants)

Kā paredz še turpmāk izklāstītie noteikumi, Savienībā aizliedz pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojumus to dalībvalstu pilsoņiem, kas veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, bet sniedz pakalpojumus citas dalībvalsts personai.

Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru šo nodaļu var attiecināt arī uz trešo valstu pilsoņiem, kas sniedz pakalpojumus un veic uzņēmējdarbību Savienības dalībvalstīs.

--------------------------------------------------