12008E005

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija - PIRMĀ DAĻA: PRINCIPI - I SADAĻA: KATEGORIJAS UN SAVIENĪBAS KOMPETENCES JOMAS - 5. pants

Oficiālais Vēstnesis 115 , 09/05/2008 Lpp. 0052 - 0052


5. pants

1. Dalībvalstis saskaņo savu ekonomikas politiku Savienībā. Šajā sakarā Padome pieņem pasākumus, jo īpaši šīs politikas vispārīgās pamatnostādnes.

Uz tām dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, attiecas īpaši pasākumi.

2. Savienība pieņem pasākumus, lai nodrošinātu dalībvalstu nodarbinātības politikas koordināciju, jo īpaši, nosakot pamatnostādnes attiecībā uz šo politiku.

3. Savienība var uzņemties iniciatīvu, lai nodrošinātu dalībvalstu sociālās politikas koordināciju.

--------------------------------------------------