12007P018

Eiropas savienības pamattiesību harta - II SADAĻA - BRĪVĪBAS - 18. pants - Patvēruma tiesības

Oficiālais Vēstnesis 303 , 14/12/2007 Lpp. 0006 - 0006


18. pants

Patvēruma tiesības

Patvēruma tiesības garantē, ievērojot noteikumus, kas ietverti 1951. gada 28. jūlija Ženēvas Konvencijā par bēgļu statusu un 1967. gada 31. janvāra Protokolā par bēgļu statusu, kā arī saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību (turpmāk "Līgumi").

--------------------------------------------------