12006E082

Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma (Konsolidētā versija) - Trešā daļa - Kopienas politika . - VI SADAĻA - Kopīgi noteikumi par konkurenci, nodokļiem un tiesību aktu tuvināšanu - 1. nodaļa - Konkurences noteikumi - 1. iedaļa - Noteikumi, kas attiecas uz uzņēmumiem - 82. pants

Oficiālais Vēstnesis C 321 E , 29/12/2006 Lpp. 0074 - 0075
Oficiālais Vēstnesis C 325 , 24/12/2002 Lpp. 0065 - Konsolidēta versija
Oficiālais Vēstnesis C 340 , 10/11/1997 Lpp. 0209 - Konsolidēta versija
Oficiālais Vēstnesis C 224 , 31/08/1992 Lpp. 0029 - Konsolidēta versija
(EEK Līgums – oficiāla publikācija nav pieejama)


82. pants

Vienam vai vairākiem uzņēmumiem, kam ir dominējošs stāvoklis kopējā tirgū vai būtiskā tā daļā, šāda stāvokļa ļaunprātīga izmantošana ir aizliegta kā nesaderīga ar kopējo tirgu un tiktāl, ciktāl tā var iespaidot tirdzniecību starp dalībvalstīm.

Stāvokļa ļaunprātīga izmantošana var jo īpaši izpausties kā:

a) tieši vai netieši uzspiestas netaisnīgas iepirkuma vai pārdošanas cenas vai citi netaisnīgi tirdzniecības nosacījumi;

b) ražošanas, tirgus vai tehnikas attīstības ierobežošana, kas kaitē patērētājiem;

c) atšķirīgu nosacījumu piemērošana līdzvērtīgos darījumos ar dažādiem tirdzniecības partneriem, tādējādi radot tiem neizdevīgus konkurences apstākļus;

d) prasība, lai otra puse, slēdzot līgumus, uzņemtos papildu saistības, kas pēc savas būtības vai saskaņā ar nozares praksi nekādi nav saistītas ar attiecīgo līgumu priekšmetu.

--------------------------------------------------