12003TN11/APP/COficiālais Vēstnesis C 227 E , 23/09/2003 Lpp. 0762 - 0762
Oficiālais Vēstnesis L 236 , 23/09/2003 Lpp. 0874 - 0874


Pielikuma C papildinājums,

kas minēts XI pielikuma 4. nodaļas B iedaļas I apakšiedaļas 2. punktā [*]

Tādu uzņēmumu saraksts, kuros izmanto neuzlabotas būru sistēmas un uz kuriem attiecas pārejas režīms (Direktīvas 1999/74/EK 5. panta 1. punkta 4) un 5) apakšpunkts)

DZĪVNIEKU LABTURĪBA

Nr. | Uzņēmuma nosaukums | Licences Nr. | Dējējvistu skaits |

1. | Gauci M'Louise | PBLM051 | (11000) vienīgi attiecībā uz būriem, kas atbilst pārejas režīma noteikumiem |

2. | Micallef Paul | PBLM064 | 8000 |

3. | Vella Samuel | PBLM079 | 9500 |

4. | Mifsud Jude | PBLM065 | 7100 |

5. | Zammit Francis | PBLM081 | 500 |

6. | Camilleri Anna | PLM007 | 2200 |

7. | Vella Joseph | PLG018 | 2670 |

8. | Busuttil | PBLM024 | (6000) vienīgi attiecībā uz būriem, kas uzstādīti 2000. gadā un kas atbilst pārejas režīma noteikumiem |

9. | Gatt Victor | PLG008 | 12200 |

10. | Grech Saviour | PBLM053 | 1698 |

11. | Lumach Co Ltd | PLM016 | 15000 |

12. | Vella Kalcidon | PLM024 | 9000 |

[*] XI pielikuma tekstu skatīt OV L 236, 23.9.2003., 859. lpp.

--------------------------------------------------