12003T/TXTOficiālais Vēstnesis L 236 , 23/09/2003 Lpp. 0017 - 0930


LĪGUMS

STARP

BEĻĢIJAS KARALISTI, DĀNIJAS KARALISTI, VĀCIJAS FEDERATĪVO REPUBLIKU, GRIEĶIJAS REPUBLIKU, SPĀNIJAS KARALISTI, FRANCIJAS REPUBLIKU, ĪRIJU, ITĀLIJAS REPUBLIKU, LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTI, NĪDERLANDES KARALISTI, AUSTRIJAS REPUBLIKU, PORTUGĀLES REPUBLIKU, SOMIJAS REPUBLIKU, ZVIEDRIJAS KARALISTI, LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTO KARALISTI

(EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTĪM)

UN

ČEHIJAS REPUBLIKU, IGAUNIJAS REPUBLIKU, KIPRAS REPUBLIKU, LATVIJAS REPUBLIKU, LIETUVAS REPUBLIKU, UNGĀRIJAS REPUBLIKU, MALTAS REPUBLIKU, POLIJAS REPUBLIKU, SLOVĒNIJAS REPUBLIKU, SLOVĀKIJAS REPUBLIKU

PAR ČEHIJAS REPUBLIKAS, IGAUNIJAS REPUBLIKAS, ČEHIJAS REPUBLIKAS, IGAUNIJAS REPUBLIKAS, LIETUVAS REPUBLIKAS, UNGĀRIJAS REPUBLIKAS, MALTAS REPUBLIKAS, POLIJAS REPUBLIKAS, SLOVĒNIJAS REPUBLIKAS UN SLOVĀKIJAS REPUBLIKAS PIEVIENOŠANOS EIROPAS SAVIENĪBAI

VIŅA MAJESTĀTE BEĻĢU KARALIS,

ČEHIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

VIŅAS MAJESTĀTE DĀNIJAS KARALIENE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

IGAUNIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

GRIEĶIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

VIŅA MAJESTĀTE SPĀNIJAS KARALIS,

FRANCIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

ĪRIJAS PREZIDENTE,

ITĀLIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

KIPRAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS PREZIDENTE,

LIETUVAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

VIŅA KARALISKĀ AUGSTĪBA LUKSEMBURGAS LIELHERCOGS,

UNGĀRIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

MALTAS PREZIDENTS,

VIŅAS MAJESTĀTE NĪDERLANDES KARALIENE,

AUSTRIJAS REPUBLIKAS FEDERĀLAIS PREZIDENTS,

POLIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

PORTUGĀLES REPUBLIKAS PREZIDENTS,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS,

SOMIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTE,

ZVIEDRIJAS KARALISTES VALDĪBA,

VIŅAS MAJESTĀTE LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀS KARALISTES KARALIENE,

VIENOTI vēlmē nodrošināt to mēru sasniegšanu, kas paredzēti Līgumos, kuri ir Eiropas Savienības pamatā,

APŅĒMUŠIES minēto Līgumu gaisotnē turpināt uz jau esošajiem pamatiem veidot arvien ciešāku savienību starp Eiropas tautām,

ŅEMOT VĒRĀ, ka 49. pants Līgumā par Eiropas Savienību paredz iespēju Eiropas valstīm kļūt par Savienības dalībvalstīm,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Čehijas Republika, Igaunijas Republika, Kipras Republika, Latvijas Republika, Lietuvas Republika, Ungārijas Republika, Maltas Republika, Polijas Republika, Slovēnijas Republika un Slovākijas Republika ir iesniegušas lūgumu kļūt par Savienības dalībvalstīm,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Eiropas Savienības Padome, iepriekš saņemot Komisijas atzinumu un Eiropas Parlamenta piekrišanu, ir atbalstījusi šo valstu pievienošanos,

IR NOLĒMUŠI, savstarpēji vienojoties, paredzēt pievienošanās nosacījumus un pielāgojumus, kas jāveic Līgumos, kuri ir Eiropas Savienības pamatā, un tālab iecēluši par saviem Pilnvarotajiem:

VIŅA MAJESTĀTE BEĻĢU KARALIS:

premjerministru

Guy Verhofstadt

premjerministra vietnieku un ārlietu ministru

Louis Michel

ČEHIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS:

prezidentu

Václav Klaus

premjerministru

Vladimír Špidla

premjerministra vietnieku un ārlietu ministru

Cyril Svoboda

Čehijas Republikas delegācijas vadītāju sarunās par pievienošanos ES, vēstnieku un Čehijas Republikas pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītāju

Pavel Telička

VIŅAS MAJESTĀTE DĀNIJAS KARALIENE:

premjerministru

Anders Fogh Rasmussen

ārlietu ministru

Dr. Per Stig Møller

VĀCIJAS FEDERATĪVĀS REPUBLIKAS PREZIDENTS:

federālo kancleru

Gerhard Schröder

federālo ārlietu ministru un federālā kanclera vietnieku

Joseph Fischer

IGAUNIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS:

prezidentu

Arnold Rüütel

ārlietu ministri

Kristiina Ojuland

GRIEĶIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS:

premjerministru

Konstantinos Simitis

ārlietu ministru

Giorgos Papandreou

ārlietu ministra vietnieku

Tassos Giannitsis

VIŅA MAJESTĀTE SPĀNIJAS KARALIS:

valdības priekšsēdētāju

José Maria Aznar López

ārlietu ministri

Ana Palacio Vallelersundi

FRANCIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS:

premjerministru

Jean-Pierre Raffarin

ārlietu ministru

Dominique Galouzeau de Villepin

Eiropas lietu ministri ārlietu ministra pakļautībā

Noëlle Lenoir

ĪRIJAS PREZIDENTE:

premjerministru (Taoiseach)

Bertie Ahern

ārlietu ministru

Brian Cowen

ITĀLIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS:

premjerministru

Silvio Berlusconi

ārlietu ministru

Franco Frattini

KIPRAS REPUBLIKAS PREZIDENTS:

prezidentu

Tassos Papadopoulos

ārlietu ministru

George Iacovou

LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS PREZIDENTE:

prezidenti

Vairu VĪķI-Freibergu

ministru prezidentu

Einaru Repši

ārlietu ministri

Sandru Kalnieti

sarunu par Latvijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai vadītāju un Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku

Andri Ķesteri

LIETUVAS REPUBLIKAS PREZIDENTS:

premjerministru

Algirdas Mykolas Brazauskas

ārlietu ministru

Antanas Valionis

VIŅA KARALISKĀ AUGSTĪBA LUKSEMBURGAS LIELHERCOGS:

premjerministru un valsts ministru

Jean-Claude Juncker

ārlietu ministri un ārējās tirdzniecības ministri

Lydie Polfer

UNGĀRIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS:

premjerministru

Dr Péter Medgyessy

ārlietu ministru

László Kovács

Čehijas Republikas vēstnieku Eiropas Savienībā un sarunu par Ungārijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai vadītāju

Dr Endre Juhász

MALTAS PREZIDENTS:

premjerministru

The Hon. Edward Fenech Adami

ārlietu ministru

The Hon. Joe Borg

Sarunu delegācijas vadītāju

Richard Cachia Caruana

VIŅAS MAJESTĀTE NĪDERLANDES KARALIENE:

premjerministru

Jan Pieter Balkenende

ārlietu ministru

Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer

AUSTRIJAS REPUBLIKAS FEDERĀLAIS PREZIDENTS:

federālo kancleru

Dr Wolfgang Schüssel

federālo ārlietu ministri

Dr Benita Ferrero-Waldner

POLIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS:

premjerministru

Leszek Miller

ārlietu ministru

Włodzimierz Cimoszewicz

ārlietu ministrijas valsts sekretāru

Dr Danuta Hübner

PORTUGĀLES REPUBLIKAS PREZIDENTS:

premjerministru

José Manuel Durão Barroso

ārlietu ministru

António Martins da cruz

SLOVĒNIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS:

prezidentu

Dr Janez Drnovšek

premjerministru

Anton Rop

ārlietu ministru

Dr Dimitrij Rupel

SLOVĀKIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS:

prezidentu

Rudolf Schuster

premjerministru

Mikuláš Dzurinda

ārlietu ministru

Eduard Kukan

sarunu par Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai vadītāju

Ján Figeľ

SOMIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTE:

premjerministru

Paavo Lipponen

ārējās tirdzniecības ministru

Jari Vilén

ZVIEDRIJAS KARALISTES VALDĪBA:

premjerministru

Göran Persson

ārlietu ministri

Anna Lindh

VIŅAS MAJESTĀTE LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀS KARALISTES KARALIENE:

premjerministru

The Rt. Hon Tony Blair

ārlietu un sadraudzības lietu valsts sekretāru

The Rt. Hon Jack Straw

KAS, iepazinušies ar pārējo Pušu pilnvarām un atzinuši tās par likumīgām un spēkā esošām,

IR VIENOJUŠIES PAR TURPMĀKO.

1. pants

1. Čehijas Republika, Igaunijas Republika, Kipras Republika, Latvijas Republika, Lietuvas Republika, Ungārijas Republika, Maltas Republika, Polijas Republika, Slovēnijas Republika un Slovākijas Republika ar šo kļūst par Eiropas Savienības dalībvalstīm un Līgumslēdzējām Pusēm Līgumos, kas ir Savienības pamatā, ņemot vērā minēto Līgumu grozījumus un papildinājumus.

2. Pievienošanās nosacījumi un ar šo pievienošanos saistītie pielāgojumi Līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā, ir izklāstīti Aktā, kas pievienots šim Līgumam. Minētā Akta noteikumi ir šā Līguma sastāvdaļa.

3. Uz šo Līgumu attiecas noteikumi par dalībvalstu tiesībām un pienākumiem, kā arī noteikumi par Savienības iestāžu pilnvarām un kompetenci, kā tie izklāstīti šā panta 1. punktā minētajos Līgumos.

2. pants

1. Augstās Līgumslēdzējas Puses šo Līgumu ratificē saskaņā ar attiecīgām konstitucionālām prasībām. Ratifikācijas instrumentus deponē Itālijas Republikas valdībai vēlākais 2004. gada 30. aprīlī.

2. Šis Līgums stājas spēkā 2004. gada 1. maijā, ja pirms minētās dienas ir deponēti visi ratifikācijas instrumenti.

Tomēr, ja ne visas 1. panta 1. punktā minētās valstis ir deponējušas savus ratifikācijas instrumentus noteiktajā termiņā, Līgums stājas spēkā attiecībā uz tām valstīm, kas ir deponējušas savus ratifikācijas instrumentus. Šādā gadījumā Eiropas Savienības Padome nekavējoties vienprātīgi pieņem lēmumu par pielāgojumiem, kas jāizdara attiecībā uz šā Līguma 3. pantu, Pievienošanās akta 1. pantu, 6. panta 6. punktu, 11. līdz 15. pantu, 18., 19., 25., 26. pantu, 29. līdz 31. pantu, 33. līdz 35. pantu, 46. līdz 49. pantu, 58. un 61. pantu, minētā Akta II līdz XV pielikumu un šo pielikumu papildinājumiem, kā arī attiecībā uz minētajam Aktam pievienotajiem Protokoliem Nr. 1 līdz Nr. 10; ar vienprātīgu lēmumu tā var arī noteikt, ka tie minētā Akta noteikumi, tostarp pielikumi, pielikumu papildinājumi un protokoli, kur ir skaidra atsauce uz valsti, kura nav deponējusi savu ratifikācijas instrumentu, nav spēkā, vai arī pielāgot tos.

3. Neskarot šā panta 2. punktu, Savienības iestādes var pirms pievienošanās paredzēt pasākumus, kas minēti Pievienošanās akta 6. panta 2. punkta otrajā daļā, 6. panta 6. punkta otrajā daļā, 6. panta 7. punkta otrajā un trešajā daļā, 6. panta 8. punkta otrajā un trešajā daļā, 6. panta 9. punkta trešajā daļā, 21. un 23. pantā, 28. panta 1. punktā, 32. panta 5. punktā, 33. panta 1. punktā, 33. panta 4. punktā, 33. panta 5. punktā, 38., 39., 41., 42. pantā un 55. līdz 57. pantā, minētā Akta III līdz XIV pielikumā, kā arī minētajam Aktam pievienotajā Protokolā Nr. 2, Protokola Nr. 3 6. pantā, Protokola Nr. 4 2. panta 2. punktā, Protokolā Nr. 8 un Protokola Nr. 10 1., 2. un 4. pantā. Šie pasākumi stājas spēkā, vienīgi stājoties spēkā šim Līgumam, un to spēkā stāšanās diena ir šā Līguma spēkā stāšanās diena.

3. pants

Šā līguma oriģinālu vienā eksemplārā angļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, īru, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā deponē Itālijas Republikas valdības arhīvā; visi teksti ir vienlīdz autentiski, un Itālijas Republikas valdība izsniedz apliecinātu kopiju visu pārējo parakstītājvalstu valdībām.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συνθήκη.IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotās personas ir parakstījušas šo līgumu.TAI PATVIRTINDAMI tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šią Sutartį.FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Hecho en Atenas, el dieciseis de abril del dos mil tres.V Aténách dne šestnáctého dubna dva tisíce tři.Udfærdiget i Athen den sekstende april to tusind og tre.Geschehen zu Athen am sechzehnten April zweitausendunddrei.Sõlmitud kuueteistkümnendal aprillil kahe tuhande kolmandal aastal Ateenas.Έγινε στην Αθήνα, στις δέκα έξι Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.Done at Athens on the sixteenth day of April in the year two thousand and three.Fait à Athènes, le seize avril deux mille trois.Arna dhéanamh san Aithin ar an séú lá déag d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle a trí.Fatto a Atene, addì sedici aprile duemilatre.Atēnās, divi tūkstoši trešā gada sešpadsmitajā aprīlī.Priimta du tūkstančiai trečių metų balandžio šešioliktą dieną Atėnuose.Kelt Athénban, a kétezerharmadik év április havának tizenhatodik napján.Magħmul f'Ateni fis-sittax-il jum ta' April fis-sena elfejn u tlieta.Gedaan te Athene, de zestiende april tweeduizenddrie.Sporządzono w Atenach, dnia szesnastego kwietnia roku dwa tysiące trzeciego.Feito em Atenas, em dezasseis de Abril de dois mil e três.V Aténach šestnásteho apríla dvetisíctri.V Atenah, dne šestnajstega aprila leta dva tisoč tri.Tehty Ateenassa kuudentenatoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.Som skedde i Aten den sextonde april tjugohundratre.

Pour Sa Majesté le Roi des BelgesVoor Zijne Majesteit de Koning der BelgenFür Seine Majestät den König der Belgier

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za prezidenta České republiky

+++++ TIFF +++++

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

+++++ TIFF +++++

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

+++++ TIFF +++++

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Por Su Majestad el Rey de España

+++++ TIFF +++++

Pour le Président de la République française

+++++ TIFF +++++

Thar ceann Uachtarán na hÉireannFor the President of Ireland

+++++ TIFF +++++

Per il Presidente della Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

+++++ TIFF +++++

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

+++++ TIFF +++++

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

+++++ TIFF +++++

Għall-President ta' Malta

+++++ TIFF +++++

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

+++++ TIFF +++++

Pelo Presidente da República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Za predsednika Republike Slovenije

+++++ TIFF +++++

Za prezidenta Slovenskej republiky

+++++ TIFF +++++

Suomen Tasavallan Presidentin puolestaFör Republiken Finlands President

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sveriges regering

+++++ TIFF +++++

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

AKTS

par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā

PIRMĀ DAĻA

PRINCIPI

1. pants

Šajā Aktā:

- termins "pamatlīgumi" nozīmē:

a) Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu ("EK līgumu") un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu ("Euratom līgumu"), ņemot vērā grozījumus, kas izdarīti ar līgumiem vai citiem aktiem, kuri stājušies spēkā pirms šīs pievienošanās;

b) Līgumu par Eiropas Savienību ("ES līgumu"), ņemot vērā grozījumus, kas izdarīti ar Līgumiem vai citiem aktiem, kuri stājušies spēkā pirms šīs pievienošanās,

- termins "pašreizējās dalībvalstis" nozīmē Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti,

- termins "Savienība" nozīmē Eiropas Savienību, kas izveidota ar ES līgumu,

- termins "Kopiena" nozīmē attiecīgi vienu vai abas Kopienas, kas minētas pirmajā ievilkumā,

- termins "jaunās dalībvalstis" nozīmē Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku,

- termins "iestādes" nozīmē iestādes, kas izveidotas ar pamatlīgumiem.

2. pants

Pamatlīgumi un akti, ko iestādes un Eiropas Centrālā banka pieņēmusi pirms pievienošanās, no pievienošanās dienas ir saistoši jaunajām dalībvalstīm un piemērojami tajās atbilstīgi minētajos Līgumos un šajā Aktā paredzētajiem nosacījumiem.

3. pants

1. Šengenas acquis noteikumi, kas integrēti Eiropas Savienības sistēmā ar protokolu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam (turpmāk "Šengenas protokols"), kā arī akti, kas pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to un uzskaitīti šā Akta I pielikumā, tāpat kā jebkādi turpmāki akti, kas var tikt pieņemti pirms pievienošanās dienas, ir saistoši jaunajām dalībvalstīm un piemērojami tajās no pievienošanās dienas.

2. Tie Šengenas acquis noteikumi, kas integrēti Eiropas Savienības sistēmā, kā arī akti, kas pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to un nav minēti šā panta 1. punktā, lai arī no pievienošanās dienas saistoši jaunajām dalībvalstīm, katrā konkrētajā jaunajā dalībvalstī ir piemērojami vienīgi saskaņā ar attiecīgu Padomes lēmumu, ko pieņem pēc tam, kad atbilstīgi spēkā esošajām Šengenas izvērtēšanas procedūrām ir konstatēts, ka attiecīgajā jaunajā dalībvalstī ir izpildīti visi nosacījumi, kas vajadzīgi visu acquis attiecīgo daļu piemērošanai, un iepriekš apspriežoties ar Eiropas Parlamentu.

Padome lēmumu pieņem ar to locekļu vienprātīgu balsojumu, kas pārstāv tādu dalībvalstu valdības, attiecībā uz kurām šajā punktā minētos noteikumus jau piemēro, un tās dalībvalsts valdību, attiecībā uz kuru minētos noteikumus jāsāk piemērot. Padomes locekļi, kas pārstāv Īrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības, piedalās šāda lēmuma pieņemšanā vienīgi tiktāl, ciktāl lēmums attiecas uz šīm valstīm saistošiem Šengenas acquis noteikumiem vai šīm valstīm saistošiem aktiem, kas pieņemti atbilstīgi Šengenas acquis vai kā citādi saistīti ar to.

3. Nolīgumi, ko Padome noslēgusi atbilstīgi Šengenas protokola 6. pantam, no pievienošanās dienas ir saistoši jaunajām dalībvalstīm.

4. Attiecībā uz šādām konvencijām vai citiem dokumentiem tieslietu un iekšlietu jomā, kas nav nošķirami no ES līguma mērķu sasniegšanas, jaunās dalībvalstis apņemas:

- pievienoties tiem dokumentiem, kas līdz pievienošanās dienai ir atvērti parakstīšanai pašreizējām dalībvalstīm, kā arī tiem dokumentiem, ko Padome izstrādājusi atbilstīgi ES līguma VI sadaļai un ieteikusi pieņemt dalībvalstīm,

- ieviest administratīvus un citādus pasākumus, kādus līdz pievienošanās dienai pieņēmušas pašreizējās dalībvalstis vai Padome, lai veicinātu praktisku sadarbību starp dalībvalstu iestādēm un organizācijām, kas darbojas tieslietu un iekšlietu jomā.

4. pants

Katra jaunā dalībvalsts no pievienošanās dienas piedalās Ekonomikas un monetārajā savienībā kā dalībvalsts, uz ko attiecas izņēmums, kā tā definēta EK līguma 122. pantā.

5. pants

1. Ar šo Aktu jaunās dalībvalstis pievienojas lēmumiem un nolīgumiem, ko pieņēmuši dalībvalstu valdību pārstāvji, tiekoties Padomē. Tās apņemas no pievienošanās dienas pievienoties arī visiem pārējiem nolīgumiem, ko pašreizējās dalībvalstis noslēgušas attiecībā uz Savienības darbību vai saistībā ar to.

2. Jaunās dalībvalstis apņemas pievienoties EK līguma 293. pantā paredzētajām konvencijām un konvencijām, kas nav nošķiramas no EK līguma mērķu sasniegšanas, kā arī protokoliem par Tiesas interpretāciju attiecībā uz šīm konvencijām, kurus parakstījušas pašreizējās dalībvalstis, un šajā sakarā jaunās dalībvalstis apņemas sākt sarunas ar pašreizējām dalībvalstīm, lai veiktu vajadzīgos pielāgojumus.

3. Attiecībā uz Eiropadomes vai Padomes deklarācijām un rezolūcijām vai citām nostājām, ko tās atbalstījušas, kā arī attiecībā uz deklarācijām, rezolūcijām vai citām nostājām, kas attiecas uz Kopienu vai Savienību un kas pieņemtas, dalībvalstīm kopīgi vienojoties, jauno dalībvalstu statuss ir tāds pats kā pašreizējām dalībvalstīm; tās atbilstīgi ievēros principus un pamatnostādnes, kas izriet no šīm deklarācijām, rezolūcijām vai citām nostājām, un veiks pasākumus, kas var būt vajadzīgi, lai nodrošinātu to īstenošanu.

6. pants

1. Nolīgumi vai konvencijas ar vienu vai vairākām trešām valstīm, starptautiskām organizācijām vai trešo valstu pilsoņiem, ko noslēgusi vai provizoriski piemērojusi Kopiena vai kas noslēgtas vai provizoriski piemērotas saskaņā ar ES līguma 24. vai 38. pantu, ir saistošas jaunajām dalībvalstīm atbilstīgi pamatlīgumos vai šajā Aktā paredzētajiem nosacījumiem.

2. Jaunās dalībvalstis apņemas atbilstīgi šajā Aktā paredzētajiem nosacījumiem pievienoties nolīgumiem vai konvencijām, ko noslēgušas vai provizoriski piemērojušas pašreizējās dalībvalstis un Kopiena, rīkojoties kopīgi, kā arī pašreizējo dalībvalstu noslēgtajiem nolīgumiem, kas saistīti ar šādiem nolīgumiem vai konvencijām.

Par jauno dalībvalstu pievienošanos turpmāk 6. punktā minētajiem nolīgumiem vai konvencijām, kā arī nolīgumiem ar Baltkrieviju, Ķīnu, Čīli, Mercosur valstīm un Šveici, ko kopīgi noslēgušas vai parakstījušas Kopiena un tās dalībvalstis, vienojas protokolos, kurus pievieno šādiem nolīgumiem vai konvencijām un kurus noslēdz Padome, pieņemot vienprātīgu lēmumu un pārstāvot dalībvalstis, un attiecīgā trešā valsts vai trešās valstis, vai starptautiskā organizācija. Šī procedūra neskar Kopienas kompetenci un neiespaido kompetences sadalījumu starp Kopienu un dalībvalstīm attiecībā uz šādu nolīgumu slēgšanu nākotnē vai citiem grozījumiem, kas nav saistīti ar pievienošanos. Komisija dalībvalstu vārdā piedalās sarunās par šādiem protokoliem, pamatojoties uz norādījumiem par šādām sarunām, ko vienprātīgi apstiprina Padome, un apspriežoties ar komiteju, kurā ir dalībvalstu pārstāvji. Noslēdzamo protokolu projektus Komisija iesniedz Padomei.

3. Pievienojoties 2. punktā minētajiem nolīgumiem un konvencijām, jaunās dalībvalstis iegūst tādas pašas no šiem nolīgumiem un konvencijām izrietošās tiesības un pienākumus kā pašreizējām dalībvalstīm.

4. Ar šo Aktu jaunās dalībvalstis pievienojas 2000. gada 23. jūnijā Kotonū parakstītajam Partnerattiecību nolīgumam [1], kas noslēgts starp Āfrikas, Karību un Klusā okeāna valstu grupu, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses.

5. Jaunās dalībvalstis apņemas atbilstīgi šajā Aktā paredzētajiem nosacījumiem pievienoties Līgumam par Eiropas Ekonomikas zonu [2], kā noteikts minētā līguma 128. pantā.

6. No pievienošanās dienas un līdz 2. punktā minēto nepieciešamo protokolu noslēgšanai jaunās dalībvalstis piemēros nolīgumus, ko pašreizējās dalībvalstis kopā ar Kopienu noslēgušas ar Alžīriju, Armēniju, Azerbaidžānu, Bulgāriju, Horvātiju, Ēģipti, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Gruziju, Izraēlu, Jordāniju, Kazahstānu, Kirgīziju, Libānu, Meksiku, Moldovu, Maroku, Rumāniju, Krievijas Federāciju, Sanmarīno, Dienvidāfriku, Dienvidkoreju, Sīriju, Tunisiju, Turciju, Turkmenistānu, Ukrainu un Uzbekiju, kā arī citus nolīgumus, ko pirms pievienošanās kopīgi noslēgušas pašreizējās dalībvalstis un Kopiena.

Jebkādus šo nolīgumu pielāgojumus paredz protokolos, ko ar līgumslēdzējām valstīm noslēdz atbilstīgi šā panta 2. punkta otrajai daļai. Ja protokoli netiek noslēgti līdz pievienošanās dienai, Kopiena un dalībvalstis atbilstīgi savai kompetencei veic vajadzīgos pasākumus, lai rastu šīs situācijas risinājumu pēc pievienošanās.

7. No pievienošanās dienas jaunās dalībvalstis piemēro divpusējos nolīgumus un vienošanās attiecībā uz tekstilmateriāliem, ko Kopiena noslēgusi ar trešām valstīm.

Kvantitatīvos ierobežojumus, ko Kopiena piemēro attiecībā uz tekstilmateriālu un apģērbu ražojumu ievešanu, koriģē, lai ņemtu vērā jauno dalībvalstu pievienošanos Kopienai. Šajā sakarā Kopiena ir tiesīga pirms pievienošanās dienas apspriest ar attiecīgajām trešām valstīm iepriekš minēto divpusējo nolīgumu vai vienošanos grozījumus.

Ja divpusējo nolīgumu vai vienošanos par tekstilmateriāliem grozījumi nav stājušies spēkā līdz pievienošanās dienai, Kopiena veic vajadzīgos pielāgojumus tās noteikumos par tekstilmateriālu un apģērbu ražojumu ievešanu no trešām valstīm, lai tādējādi ņemtu vērā jauno dalībvalstu pievienošanos Kopienai.

8. Kvantitatīvos ierobežojumus, ko Kopiena piemēro attiecībā uz tērauda un tērauda ražojumu ievešanu, pielāgo, pamatojoties uz to, cik lielā apjomā attiecīgo piegādātājvalstu izcelsmes tērauda ražojumi pēdējos gados ievesti jaunajās dalībvalstīs.

Šajā sakarā Kopiena pirms pievienošanās dienas apspriež ar attiecīgajām trešām valstīm grozījumus, kādi jāveic divpusējos nolīgumos vai vienošanās, ko Kopiena un trešās valstis noslēgušas par tērauda produktiem.

Ja divpusējo nolīgumu un vienošanos grozījumi nav stājušies spēkā līdz pievienošanās dienai, piemēro šā panta pirmo daļu.

9. Visus zvejniecības nolīgumus, ko jaunās dalībvalstis noslēgušas ar trešām valstīm, no pievienošanās dienas pārvalda Kopiena.

Laikā, kamēr minēto nolīgumu spēkā esamība provizoriski saglabājas, jauno dalībvalstu tiesības un pienākumi, kas paredzēti šajos nolīgumos, nemainās.

Tiklīdz iespējams, un noteikti līdz laikam, kad spēku zaudē šā punkta pirmajā daļā minētie nolīgumi, Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu katrā konkrētajā gadījumā pieņem atbilstīgus lēmumus, lai minētajos nolīgumos paredzētās zvejas darbība varētu turpināties, un paredz iespēju dažus nolīgumus pagarināt uz laikposmu, kas nepārsniedz vienu gadu.

10. No pievienošanās dienas jaunās dalībvalstis pārtrauc dalību jebkādos brīvās tirdzniecības nolīgumos ar trešām valstīm, tostarp Centrāleiropas Brīvās tirdzniecības līgumā.

Tiktāl, ciktāl nolīgumi starp vienu vai vairākām jaunajām dalībvalstīm, no vienas puses, un vienu vai vairākām trešām valstīm, no otras puses, nav saderīgi ar pienākumiem, kas izriet no šā Akta, jaunās dalībvalstis veic visus atbilstīgos pasākumus, lai novērstu radušos nesaderību. Ja kādai no jaunajām dalībvalstīm rodas grūtības, pielāgojot kādu nolīgumu, kas pirms pievienošanās noslēgts ar vienu vai vairākām trešām valstīm, tad šī valsts atbilstīgi attiecīgā nolīguma noteikumiem pārtrauc dalību tajā.

11. Ar šā Akta stāšanos spēkā un atbilstīgi tajā paredzētajiem noteikumiem jaunās dalībvalstis pievienojas starp pašreizējām dalībvalstīm noslēgtajiem iekšējiem nolīgumiem, kuru mērķis ir īstenot iepriekš 2. punktā un 4. līdz 6. punktā minētos nolīgumus vai konvencijas.

12. Jaunās dalībvalstis vajadzības gadījumā īsteno atbilstīgus pasākumus, lai savu nostāju attiecībā uz starptautiskajām organizācijām un starptautiskajiem nolīgumiem, kuru līgumslēdzējas puses ir arī Kopiena vai citas dalībvalstis, pielāgotu tiesībām un pienākumiem, ko rada pievienošanās Savienībai.

Jo īpaši tās — no pievienošanās dienas vai agrākās iespējamās dienas pēc pievienošanās dienas — pārtrauc savu dalību starptautiskos zvejniecības nolīgumos un organizācijās, kuru dalībniece ir arī Kopiena, izņemot gadījumus, kad šo valstu dalība ir saistīta ar jautājumiem, kas neattiecas uz zvejniecību.

7. pants

Ja vien šis Akts neparedz citādi, tā noteikumus nevar apturēt, grozīt vai atcelt citādi, kā vienīgi atbilstīgi pamatlīgumos paredzētajai procedūrai, ko piemēro minēto Līgumu pārskatīšanai.

8. pants

Akti, ko pieņem iestādes, uz kurām attiecas šajā Aktā paredzētie pārejas noteikumi, saglabā savu tiesību akta statusu, proti, minēto aktu grozīšanai paredzētas procedūras paliek spēkā.

9. pants

Šā Akta noteikumiem, kuru mērķis vai sekas ir tādu aktu atcelšana vai grozīšana, ko pieņēmušas iestādes un kas nav pārejas posma pasākumi, ir tāds pats tiesiskais statuss kā noteikumiem, ko tie atceļ vai groza, un uz tiem attiecas tādi paši noteikumi.

10. pants

Pārejas posmā pamatlīgumus un iestāžu pieņemtos aktus piemēro, ņemot vērā šajā Aktā paredzētās atkāpes.

OTRĀ DAĻA

LĪGUMU PIELĀGOJUMI

I SADAĻA

ORGANIZATORISKI NOTEIKUMI

1. NODAĻA

Eiropas Parlaments

11. pants

No 2004.-2009. gada termiņa sākuma EK līguma 190. panta 2. punkta pirmo daļu un Euratom līguma 108. panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

"Dalībvalstīs ievēlēto pārstāvju skaits ir šāds:

Beļģija | 24 |

Čehijas Republika | 24 |

Dānija | 14 |

Vācija | 99 |

Igaunija | 6 |

Grieķija | 24 |

Spānija | 54 |

Francija | 78 |

Īrija | 13 |

Itālija | 78 |

Kipra | 6 |

Latvija | 9 |

Lietuva | 13 |

Luksemburga | 6 |

Ungārija | 24 |

Malta | 5 |

Nīderlande | 27 |

Austrija | 18 |

Polija | 54 |

Portugāle | 24 |

Slovēnija | 7 |

Slovākija | 14 |

Somija | 14 |

Zviedrija | 19 |

Apvienotā Karaliste | 78" |

2. NODAĻA

Padome

12. pants

1. No 2004. gada 1. novembra:

a) EK līguma 205. pantā un Euratom līguma 118. pantā:

i) 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"2. Kad Padomei jāpieņem lēmums ar kvalificētu balsu vairākumu, tās locekļu balsis vērtē šādi:

Beļģija | 12 |

Čehijas Republika | 12 |

Dānija | 7 |

Vācija | 29 |

Igaunija | 4 |

Grieķija | 12 |

Spānija | 27 |

Francija | 29 |

Īrija | 7 |

Itālija | 29 |

Kipra | 4 |

Latvija | 4 |

Lietuva | 7 |

Luksemburga | 4 |

Ungārija | 12 |

Malta | 3 |

Nīderlande | 13 |

Austrija | 10 |

Polija | 27 |

Portugāle | 12 |

Slovēnija | 4 |

Slovākija | 7 |

Somija | 7 |

Zviedrija | 10 |

Apvienotā Karaliste | 29 |

Gadījumos, kad Padomes lēmumus saskaņā ar šo Līgumu jāpieņem pēc Komisijas priekšlikuma, lēmumu pieņemšanai vajadzīgas vismaz 232 balsis "par", balsojot locekļu vairākumam.

Pārējos gadījumos Padomes lēmumu pieņemšanai vajadzīgas vismaz 232 balsis "par", balsojot vismaz divām trešdaļām locekļu."

ii) pievieno šādu punktu:

"4. Ja Padomei lēmums jāpieņem ar kvalificētu balsu vairākumu, tad jebkurš Padomes loceklis var lūgt pārbaudīt, vai dalībvalstis, kas veido kvalificēto balsu vairākumu, pārstāv vismaz 62 % no Savienības kopējā iedzīvotāju skaita. Ja tiek konstatēts, ka minētais kritērijs nav ievērots, tad attiecīgo lēmumu nepieņem."

b) ES līguma 23. panta 2. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu daļu:

"Padomes locekļu balsis sadala saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 205. panta 2. punktu. Lēmumu pieņemšanai vajadzīgas vismaz 232 balsis "par", balsojot vismaz divām trešdaļām locekļu. Ja Padomei lēmums jāpieņem ar kvalificētu balsu vairākumu, tad jebkurš Padomes loceklis var lūgt pārbaudīt, vai dalībvalstis, kas veido kvalificēto balsu vairākumu, pārstāv vismaz 62 % no Savienības kopējā iedzīvotāju skaita. Ja tiek konstatēts, ka minētais kritērijs nav ievērots, tad attiecīgo lēmumu nepieņem."

c) ES līguma 34. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"3. Gadījumos, kad Padomei lēmumi jāpieņem ar kvalificētu balsu vairākumu, tās locekļu balsis sadala saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 205. panta 2. punktu, un Padomes lēmumu pieņemšanai vajadzīgas vismaz 232 balsis "par", balsojot vismaz divām trešdaļām locekļu. Ja Padomei lēmums jāpieņem ar kvalificētu balsu vairākumu, tad jebkurš Padomes loceklis var lūgt pārbaudīt, vai dalībvalstis, kas veido kvalificēto balsu vairākumu, pārstāv vismaz 62 % no Savienības kopējā iedzīvotāju skaita. Ja tiek konstatēts, ka minētais kritērijs nav ievērots, tad attiecīgo lēmumu nepieņem."

2. ES līgumam un EK līgumam pievienotā Protokola par Eiropas Savienības paplašināšanos 3. panta 1. punktu atceļ.

3. Ja Eiropas Savienībai pievienojas mazāk nekā desmit jaunas dalībvalstis, kvalificētajam balsu vairākumam vajadzīgo balsu skaitu nosaka ar Padomes lēmumu, izmantojot strikti lineāru aritmētisko interpolāciju starp 71 % Padomes 300 balsīm un 72,27 % līmeni 25 dalībvalstīm, noapaļojot uz augšu vai uz leju līdz tuvākajam balsu skaitam.

3. NODAĻA

Tiesa

13. pants

1. ES līgumam, EK līgumam un Euratom līgumam pievienotā Protokola par Tiesas statūtiem 9. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

"Ik pēc trijiem gadiem daļēji nomainot tiesnešus, pārmaiņus nomaina trīspadsmit un divpadsmit tiesnešus."

2. ES līgumam, EK līgumam un Euratom līgumam pievienotā Protokola par Tiesas statūtiem 48. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"48. pants

Pirmās instances tiesā ir divdesmit pieci tiesneši."

4. NODAĻA

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

14. pants

EK līguma 258. panta un Euratom līguma 166. panta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

"Komitejas locekļu skaits ir šāds:

Beļģija | 12 |

Čehijas Republika | 12 |

Dānija | 9 |

Vācija | 24 |

Igaunija | 7 |

Grieķija | 12 |

Spānija | 21 |

Francija | 24 |

Īrija | 9 |

Itālija | 24 |

Kipra | 6 |

Latvija | 7 |

Lietuva | 9 |

Luksemburga | 6 |

Ungārija | 12 |

Malta | 5 |

Nīderlande | 12 |

Austrija | 12 |

Polija | 21 |

Portugāle | 12 |

Slovēnija | 7 |

Slovākija | 9 |

Somija | 9 |

Zviedrija | 12 |

Apvienotā Karaliste | 24" |

5. NODAĻA

Reģionu komiteja

15. pants

EK līguma 263. panta trešo daļu aizstāj ar šādu daļu:

"Komitejas locekļu skaits ir šāds:

Beļģija | 12 |

Čehijas Republika | 12 |

Dānija | 9 |

Vācija | 24 |

Igaunija | 7 |

Grieķija | 12 |

Spānija | 21 |

Francija | 24 |

Īrija | 9 |

Itālija | 24 |

Kipra | 6 |

Latvija | 7 |

Lietuva | 9 |

Luksemburga | 6 |

Ungārija | 12 |

Malta | 5 |

Nīderlande | 12 |

Austrija | 12 |

Polija | 21 |

Portugāle | 12 |

Slovēnija | 7 |

Slovākija | 9 |

Somija | 9 |

Zviedrija | 12 |

Apvienotā Karaliste | 24" |

6. NODAĻA

Zinātnes un tehnikas komiteja

16. pants

Euratom līguma 134. panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

"2. Komitejā ir trīsdesmit deviņi locekļi, ko ieceļ Padome pēc apspriešanās ar Komisiju."

7. NODAĻA

Eiropas Centrālā banka

17. pants

Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola Nr. 18 par Eiropas centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtiem 49. pantam pievieno šādu punktu:

"49.3. Pēc tam, kad viena valsts vai vairākas valstis kļūst par dalībvalstīm un attiecīgo valstu centrālās bankas kļūst par daļu no ECBS, automātiski tiek palielināts ECB parakstītais kapitāls un limits ārvalstu rezerves aktīviem, ko var pārskaitīt uz ECB. Palielinājumu nosaka atbilstīgi procentuālajām daļām palielinātajā kapitālā, tajā laikā noteiktos attiecīgos apjomus reizinot ar koeficientu, kas ir attiecība starp to valstu centrālo banku procentuālo daļu, kuras pievienojas, un to valstu centrālo banku procentuālo daļu, kuras jau ir ECBS locekles. Katras valsts centrālās bankas procentuālo daļu kapitālā aprēķina atbilstīgi 29.1. pantam un saskaņā ar 29.2. pantu. References laikposmi, ko izmanto statistikas datiem, ir tādi paši kā laikposmi, ko izmanto procentuālo daļu pēdējam piecgadu pielāgojumam atbilstīgi 29.3. pantam."

II SADAĻA

CITI PIELĀGOJUMI

18. pants

EK līguma 57. panta 1. punktu papildina ar šādu tekstu:

"Attiecībā uz ierobežojumiem, kas pastāv atbilstīgi Igaunijas un Ungārijas tiesību aktiem, šis datums ir 1999. gada 31. decembris".

19. pants

EK līguma 299. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Šis Līgums attiecas uz Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti."

TREŠĀ DAĻA

PASTĀVĪGIE NOTEIKUMI

I SADAĻA

IESTĀŽU PIEŅEMTO AKTU PIELĀGOJUMI

20. pants

Šā Akta II pielikumā uzskaitītos aktus pielāgo, kā paredzēts minētajā pielikumā.

21. pants

Šā Akta III pielikumā uzskaitīto aktu pielāgojumus, kas kļuvuši vajadzīgi pievienošanās sakarā, izstrādā atbilstīgi minētajā pielikumā izklāstītajām pamatnostādnēm un saskaņā ar procedūru un nosacījumiem, kas paredzēti 57. pantā.

II SADAĻA

CITI NOTEIKUMI

22. pants

Pasākumus, kas uzskaitīti IV pielikumā, piemēro atbilstīgi nosacījumiem, kas paredzēti minētajā pielikumā.

23. pants

Padome pēc Komisijas priekšlikuma, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, ar vienprātīgu lēmumu var pielāgot šajā Aktā paredzētos noteikumus par kopējo lauksaimniecības politiku, ja šādi pielāgojumi būtu nepieciešami sakarā ar Kopienas noteikumu izmaiņām. Šādus pielāgojumus var veikt pirms pievienošanās dienas.

CETURTĀ DAĻA

PAGAIDU NOTEIKUMI

I SADAĻA

PĀREJAS POSMA PASĀKUMI

24. pants

Šā Akta V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII un XIV pielikumā uzskaitītos pasākumus jaunajās dalībvalstīs piemēro atbilstīgi minētajos pielikumos paredzētajiem nosacījumiem.

25. pants

1. Atkāpjoties no EK līguma 189. panta otrās daļas un Euratom līguma 107. panta otrās daļas, kā arī ņemot vērā EK līguma 190. panta 2. punktu un Euratom līguma 108. panta 2. punktu, laikposmā no pievienošanās dienas līdz Eiropas Parlamenta 2004.-2009. gada pilnvaru termiņa sākumam jaunajām dalībvalstīm Eiropas Parlamentā ir šāds vietu skaits:

Čehijas Republika | 24 |

Igaunija | 6 |

Kipra | 6 |

Latvija | 9 |

Lietuva | 13 |

Ungārija | 24 |

Malta | 5 |

Polija | 54 |

Slovēnija | 7 |

Slovākija | 14 |

2. Atkāpjoties no EK līguma 190. panta 1. punkta un Euratom līguma 108. panta 2. punkta, jauno dalībvalstu tautu pārstāvjus Eiropas Parlamentā laikposmam no pievienošanās dienas līdz Eiropas Parlamenta 2004.-2009. gada pilnvaru termiņa sākumam ieceļ attiecīgo valstu parlamenti no saviem locekļiem un atbilstīgi procedūrai, kas paredzēta katrā no šīm valstīm.

26. pants

1. Laikposmā līdz 2004. gada 31. oktobrim piemēro šādus noteikumus:

a) attiecībā uz EK līguma 205. panta 2. punktu un Euratom līguma 118. panta 2. punktu:

kad Padomei jāpieņem lēmums ar kvalificētu balsu vairākumu, dalībvalstu balsis vērtē šādi:

Beļģija | 5 |

Čehijas Republika | 5 |

Dānija | 3 |

Vācija | 10 |

Igaunija | 3 |

Grieķija | 5 |

Spānija | 8 |

Francija | 10 |

Īrija | 3 |

Itālija | 10 |

Kipra | 2 |

Latvija | 3 |

Lietuva | 3 |

Luksemburga | 2 |

Ungārija | 5 |

Malta | 2 |

Nīderlande | 5 |

Austrija | 4 |

Polija | 8 |

Portugāle | 5 |

Slovēnija | 3 |

Slovākija | 3 |

Somija | 3 |

Zviedrija | 4 |

Apvienotā Karaliste | 10 |

b) attiecībā uz EK līguma 205. panta 2. punkta un Euratom līguma 118. panta 2. punkta otro un trešo daļu:

lai Padome pieņemtu aktus, vajag vismaz:

- 88 balsis "par", ja šis Līgums paredz pieņemt aktu pēc Komisijas priekšlikuma,

- 88 balsis "par", balsojot vismaz divām trešdaļām locekļu - pārējos gadījumos;

c) attiecībā uz ES līguma 23. panta 2. punkta trešās daļas otro teikumu:

lēmumu pieņemšanai vajadzīgas vismaz 88 balsis "par", balsojot vismaz divām trešdaļām locekļu;

d) attiecībā uz ES līguma 34. panta 3. punktu:

Gadījumos, kad Padomei lēmumi jāpieņem ar kvalificētu balsu vairākumu, tās locekļu balsis sadala saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 205. panta 2. punktu, un Padomes lēmumu pieņemšanai vajadzīgas vismaz 88 balsis "par", balsojot vismaz divām trešdaļām locekļu.

2. Ja Eiropas Savienībai pievienojas mazāk nekā desmit jaunas dalībvalstis, kvalificētajam balsu vairākumam vajadzīgo balsu skaitu laikposmam līdz 2004. gada 31. oktobrim nosaka ar Padomes lēmumu, lai šis balsu skaits būtu iespējami tuvāks 71,26 % no balsu kopskaita.

27. pants

1. Ieņēmumi, kas norādīti kā "Kopējā muitas tarifa nodokļi un citas nodevas" un kas minēti Padomes Lēmuma 2000/597/EK, Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu [3] 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, vai citā atbilstīgā normā kādā lēmumā, ar ko aizstāj minēto lēmumu, ietver muitas nodokļus, ko aprēķina atbilstīgi likmēm, kuras izriet no Kopējā muitas tarifa vai kādas citas ar tiem saistītas vienošanās, ko Kopienā piemēro tirdzniecībai starp jaunajām dalībvalstīm un trešām valstīm.

2. Saskaņotā PVN aprēķina bāze un NKI (nacionālais kopienākums), kas minēts Padomes Lēmuma 2000/597/EK, Euratom 2. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktā, jaunajām dalībvalstīm 2004. gadā ir divas trešdaļas no gada bāzes. Katrai jaunajai dalībvalstij NKI bāze, ko ņem vērā, aprēķinot Apvienotajai Karalistei piešķirto finansējumu budžeta līdzsvarošanai, kas minēts Padomes Lēmuma 2000/597/EK 5. panta 1. punktā, arī ir divas trešdaļas no gada bāzes.

3. Lai atbilstīgi Padomes Lēmuma 2000/597/EK, Euratom 2. panta 4. punkta b) apakšpunktam noteiktu nemainīgo likmi 2004. gadam, attiecībā uz jaunajām dalībvalstīm PVN bāzes maksimuma ierobežojumu aprēķina, pamatojoties uz šo valstu PVN bāzes maksimuma ierobežojuma divām trešdaļām un NKI divām trešdaļām.

28. pants

1. Lai ņemtu vērā jaunu dalībvalstu pievienošanos, Eiropas Kopienu vispārējo budžetu 2004. finanšu gadam pielāgo, pieņemot budžeta grozījumus, kas stājas spēkā 2004. gada 1. maijā.

2. Divpadsmit mēneša divpadsmitās daļas PVN un NKI resursos, kas jaunajām dalībvalstīm jāmaksā atbilstīgi šiem budžeta grozījumiem, kā arī korekcijas ar atpakaļejošu spēku, kuras attiecas uz mēneša divpadsmitajām daļām laikposmam no 2004. gada janvāra līdz aprīlim un kuras attiecas tikai uz pašreizējām dalībvalstīm, pārveido par astotdaļām, ko izmanto laikposmā no 2004. gada maija līdz decembrim. Korekcijas ar atpakaļejošu spēku, kuras izriet no jebkādiem turpmākiem budžeta grozījumiem, ko pieņem 2004. gadā, tāpat pārveido vienādās daļās, ko izmanto gada atlikušajā daļā.

29. pants

Katra mēneša pirmajā darba dienā Kopiena no turpmāk norādītajām budžeta pagaidu kompensācijas summām izmaksā Čehijas Republikai, Kiprai, Maltai un Slovēnijai, kā izdevumus no Eiropas Kopienu vispārējā budžeta, 2004. gadā no pievienošanās dienas — vienu astotdaļu, 2005. un 2006. gadā — vienu divpadsmito daļu:

(miljonos EUR — 1999. gada cenās) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Čehijas Republika | 125,4 | 178,0 | 85,1 |

Kipra | 68,9 | 119,2 | 112,3 |

Malta | 37,8 | 65,6 | 62,9 |

Slovēnija | 29,5 | 66,4 | 35,5 |

30. pants

Katra mēneša pirmajā darba dienā Kopiena no Eiropas Kopienu vispārējā budžeta izdevumu daļas izmaksā Čehijas Republikai, Igaunijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Maltai, Polijai, Slovēnijai un Slovākijai no pievienošanās dienas 2004. gadā — vienu astotdaļu, 2005. un 2006. gadā — vienu divpadsmito daļu no attiecīgajai valstij turpmāk norādītās īpašā vienreizējā maksājuma summas:

(miljonos EUR — 1999. gada cenās) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Čehijas Republika | 174,7 | 91,55 | 91,55 |

Igaunija | 15,8 | 2,9 | 2,9 |

Kipra | 27,7 | 5,05 | 5,05 |

Latvija | 19,5 | 3,4 | 3,4 |

Lietuva | 34,8 | 6,3 | 6,3 |

Ungārija | 155,3 | 27,95 | 27,95 |

Malta | 12,2 | 27,15 | 27,15 |

Polija | 442,8 | 550,0 | 450,0 |

Slovēnija | 65,4 | 17,85 | 17,85 |

Slovākija | 63,2 | 11,35 | 11,35 |

Polijai paredzēto 1 miljardu EUR un Čehijas Republikai paredzētos 100 miljonus EUR, kas iekļauti īpašā vienreizējā maksājuma summā, ņem vērā jebkuros aprēķinos saistībā ar struktūrfondu līdzekļu sadali 2004.-2006. gadā.

31. pants

1. Turpmāk uzskaitītās jaunās dalībvalstis iemaksā norādītās summas Ogļu un tērauda izpētes fondā, kas minēts Dalībvalstu valdību pārstāvju Padomes Lēmumā 2002/234/EOTK ( 2002. gada 27. februāris) par EOTK Līguma izbeigšanās finansiālām sekām un par Ogļu un tērauda izpētes fondu [4]:

(miljoni EUR, pašreizējās cenas) |

Čehijas Republika | 39,88 |

Igaunija | 2,5 |

Latvija | 2,69 |

Ungārija | 9,93 |

Polija | 92,46 |

Slovēnija | 2,36 |

Slovākija | 20,11 |

2. Iemaksas Ogļu un tērauda izpētes fondā veic četros maksājumos, ko sāk veikt 2006. gadā un veic atbilstīgi turpmāk norādītajam grafikam katra gada pirmā mēneša pirmajā darba dienā:

2006.: 15 %

2007.: 20 %

2008.: 30 %

2009.: 35 %.

32. pants

1. Ja vien šis Līgums neparedz citādi, pēc 2003. gada 31. decembra attiecībā uz jaunajām dalībvalstīm neuzņemas nekādas finansiālas saistības, kas attiecas uz Phare programmu [5], Phare Pārrobežu sadarbības programmu [6], Kiprai un Maltai paredzētajiem pirmspievienošanās līdzekļiem [7], ISPA programmu [8] un SAPARD programmu [9]. Attiecībā uz izdevumiem, kas paredzēti 1999. gada 6. maija Iestāžu nolīgumā [10] definētā finanšu plāna pirmajās trīs pozīcijās, no 2004. gada 1. janvāra uz jaunajām dalībvalstīm attiecas tāds pats režīms kā uz pašreizējām dalībvalstīm, ņemot vērā īpašās norādes un izņēmumus, kas izklāstīti turpmāk vai citādi paredzēti šajā Līgumā. Papildu apropriāciju maksimums finanšu plāna 1., 2., 3. un 5. pozīcijā saistībā ar paplašināšanos ir noteikts XV pielikumā. Finanšu saistības no 2004. gada budžeta attiecīgajai programmai vai aģentūrai tomēr nevar uzņemties, pirms attiecīgā jaunā dalībvalsts nav pievienojusies.

2. Šā panta 1. punkts neattiecas uz tādiem izdevumiem no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļas, kurus veic atbilstīgi 2. panta 1. un 2. punktam un 3. panta 3. punktam Padomes Regulā (EK) Nr. 1258/1999 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu [11], un tos tikai pēc pievienošanās dienas uzskata par kompensējamiem, kā paredzēts šā Akta 2. pantā.

Šā panta 1. punkts tomēr attiecas uz izdevumiem lauku attīstībai, kurus veic no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļas, kā noteikts 47.a pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 1257/99 ( 1999. gada 17. maijs), ar ko paredz atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF), kā arī groza un atceļ dažas regulas [12], ņemot vērā nosacījumus, kas izklāstīti minētās regulas grozījumos šā Akta II pielikumā.

3. Ņemot vērā šā panta 1. punkta pēdējo teikumu, jaunās dalībvalstis no 2004. gada 1. janvāra piedalās Kopienas programmās un aģentūrās atbilstīgi tādiem pašiem noteikumiem kā pašreizējās dalībvalstis, saņemot finansējumu no Eiropas Kopienu vispārējā budžeta. Noteikumus, kas paredzēti Asociācijas padomju lēmumos, kā arī Eiropas Kopienu un jauno dalībvalstu savstarpējos nolīgumos un saprašanās memorandos, un kas attiecas uz šo valstu dalību Kopienas programmās un aģentūrās, no 2004. gada 1. janvāra aizstāj noteikumi, kas reglamentē attiecīgās programmas un aģentūras.

4. Ja kāda no Pievienošanās līguma 1. panta 1. punktā minētajām valstīm nepievienojas Kopienai 2004. gadā, tad visus pieteikumus, ko par izdevumiem no 2004. gada finanšu plāna pirmajām trim pozīcijām iesniegusi attiecīgā valsts vai kas iesniegti attiecībā uz šo valsti, uzskata par spēkā neesošiem. Šādā gadījumā 2004. gadā attiecīgajai valstij turpina piemērot atbilstīgo Asociācijas padomes lēmumu, nolīgumu vai saprašanās memorandu.

5. Ja ir vajadzīgi kādi pasākumi, lai sekmētu pāreju no pirmspievienošanās režīma uz režīmu, kas izriet no šā panta piemērošanas, Komisija paredz vajadzīgos pasākumus.

33. pants

1. Konkursus, līgumu slēgšanu, īstenošanu un maksājumus sakarā ar pirmspievienošanās palīdzību, ko sniedz no Phare programmas [13], PhareCBC programmas [14], kā arī no Kiprai un Maltai paredzētajiem pirmspievienošanās līdzekļiem [15], no pievienošanās dienas pārvalda īstenošanas aģentūras jaunajās dalībvalstīs.

Pieņemot atbilstīgu Komisijas lēmumu, Komisijas iepriekšēju kontroli attiecībā uz konkursiem un līgumu slēgšanu neveic, ja pastāv pozitīvi novērtēta Paplašināta decentralizētā īstenošanas sistēma (EDIS) atbilstīgi kritērijiem un nosacījumiem, kas paredzēti pielikumā, kurš pievienots Padomes Regulai (EK) Nr. 1266/1999 ( 1999. gada 21. jūnijs) par atbalsta koordināciju kandidātvalstīm sakarā ar pirmspievienošanās stratēģiju un par Regulas (EEK) Nr. 3906/89 grozījumiem [16].

Ja šādu Komisijas lēmumu par atteikšanos no iepriekšējas kontroles nepieņem līdz pievienošanās dienai, tad jebkādus līgumus, ko paraksta laikposmā no pievienošanās dienas līdz attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas dienai, uzskata par tādiem līgumiem, attiecībā uz kuriem nav pieejama pirmspievienošanās palīdzība.

Ja Komisijas lēmums neveikt iepriekšēju kontroli netiek pieņemts līdz pievienošanās dienai tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar jaunās dalībvalsts iestādēm, Komisija tomēr var, izņēmuma kārtā un attiecīgi pamatotos gadījumos, akceptēt tādu līgumu atbilstību pirmspievienošanās palīdzībai, kuri noslēgti laikposmā no pievienošanās dienas līdz Komisijas lēmuma pieņemšanas dienai, kā arī akceptēt pievienošanās palīdzības īstenošanu noteiktā laikposmā, vienlaikus veicot Komisijas iepriekšēju kontroli attiecībā uz konkursiem un līgumu slēgšanu.

2. Kopējās budžeta saistības, kas attiecībā uz šā panta 1. punktā minētajiem pirmspievienošanās finanšu instrumentiem radušās pirms pievienošanās, tostarp līgumu slēgšanu par turpmākām individuālām saistībām un šo saistību reģistrāciju, kā arī pēc pievienošanās veiktos maksājumus turpina reglamentēt noteikumi un regulas par pirmspievienošanās finanšu instrumentiem, un līdz attiecīgo programmu un projektu slēgšanai šādas saistības sedz no atbilstīgajām budžeta sadaļām. Neskarot iepriekš izklāstīto, valsts iepirkuma procedūras, ko uzsāk pēc pievienošanās, īsteno saskaņā ar Kopienas attiecīgajām direktīvām.

3. Pēdējās darbības attiecībā uz programmām pirmspievienošanās atbalsta īstenošanai, kas minēta 1. punktā, veic pēdējā pilnajā kalendārajā gadā pirms pievienošanās. Līgumi par šajās programmās paredzētajām darbībām jānoslēdz nākamajos divos gados, un maksājumi jāveic atbilstīgi Finansēšanas memorandam [17], parasti līdz trešā gada beigām pēc saistību rašanās. Līgumu slēgšanai paredzēto laiku nepagarina. Izņēmuma kārtā un attiecīgi pamatotos gadījumos var piešķirt ierobežotu termiņa pagarinājumu attiecībā uz maksājumu veikšanu.

4. Lai nodrošinātu 1. punktā minēto pirmspievienošanās finanšu instrumentu, kā arī ISPA programmas [18] paredzēto pakāpenisko pārtraukšanu un sekmīgu pāreju no noteikumiem, ko piemēro pirms pievienošanās, uz noteikumiem, ko piemēro pēc pievienošanās, Komisija var veikt jebkādus atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka vismaz piecpadsmit mēnešus pēc pievienošanās jaunajās dalībvalstīs ir vajadzīgie štata darbinieki. Šajā laikposmā uz ierēdņiem, kas pirms pievienošanās iecelti amatos jaunajās dalībvalstīs un kam jāpaliek darbā šajās valstīs pēc pievienošanās dienas, izņēmuma kārtā attiecina tos pašus finanšu un materiālos nosacījumus, kādus pirms pievienošanās Komisija piemēroja saskaņā ar X pielikumu, kas pievienots Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumiem un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībai, kā paredzēts Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 [19]. Administratīvos izdevumus, tostarp izdevumus pārējo darbinieku algām, kuri vajadzīgi pirmspievienošanās palīdzības pārvaldībai, 2004. gadā un līdz 2005. gada jūlija beigām sedz no attiecīgo pirmspievienošanās budžetu pozīcijām "darbības atbalsta izdevumi" (budžeta bijusī B daļa) vai no līdzvērtīgām pozīcijām, kas attiecas uz 1. punktā minētajiem finanšu instrumentiem un ISPA programmu.

5. Ja projektus, kas apstiprināti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1268/1999, vairs nevar finansēt no attiecīgā instrumenta, tos var iekļaut lauku attīstības programmu sistēmā un finansēt no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda. Ja šajā sakarā ir vajadzīgi īpaši pārejas posma pasākumi, tos pieņem Komisija saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas 50. panta 2. punktā Padomes Regulā (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem [20].

34. pants

1. Laikposmā starp pievienošanās dienu un 2006. gada beigām Savienība nodrošina pagaidu finansiālo palīdzību, turpmāk "pārejas līdzekļus", jaunajām dalībvalstīm, lai attīstītu un stiprinātu to administratīvās spējas attiecībā uz Kopienas tiesību aktu ieviešanu un īstenošanu, kā arī attiecībā uz speciālistu labākās pieredzes apmaiņu.

2. Palīdzība ir vērsta uz to, lai ar darbībām, ko nevar finansēt no struktūrfondiem, stiprinātu nepieciešamo organizatorisko spēju dažās jomās, jo īpaši šādās jomās:

- tieslietu un iekšlietu jomā (tiesu iestāžu sistēmas stiprināšana, ārējo robežu kontrole, korupcijas novēršanas stratēģija, tiesību aktu piemērošanas spējas stiprināšana),

- finanšu kontrole,

- Kopienu finanšu interešu aizsardzība un krāpšanas apkarošana,

- iekšējais tirgus, tostarp muitas savienība,

- vide,

- veterinārais dienests un administratīvās spējas stiprināšana pārtikas nekaitīguma jomā,

- administratīvās un kontroles struktūras, kas saistītas ar lauksaimniecības un lauku attīstību, tostarp Integrētā administrācijas un kontroles sistēma (IAKS),

- kodoldrošība (kodoldrošības iestāžu un to tehniskā atbalsta organizāciju, kā arī valsts radioaktīvo atkritumu pārvaldības aģentūru efektivitātes un kompetences stiprināšana),

- statistika,

- valsts pārvaldes stiprināšana atbilstīgi vajadzībām, kas konstatētas Komisijas vispārējās uzraudzības ziņojumā un uz kurām neattiecas struktūrfondi.

3. Par palīdzības piešķiršanu no pārejas līdzekļiem lemj atbilstīgi procedūrai, kas paredzēta 8. pantā Padomes Regulā (EEK) Nr. 3906/89 par ekonomisku atbalstu dažām Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm [21].

4. Programmu īsteno saskaņā ar 53. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu Finanšu regulā, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam [22]. Attiecībā uz valsts pārvaldes iestāžu divpusējās sadarbības projektiem, kuru mērķis ir iestāžu stiprināšana, turpina piemērot procedūru, saskaņā ar ko priekšlikumus iesniedz ar dalībvalstu kontaktpersonu tīkla starpniecību un kas paredzēta vispārējos nolīgumos ar pašreizējām dalībvalstīm par pirmspievienošanās palīdzību.

Pārejas līdzekļu saistību apropriācijas 1999. gada cenās ir 2004. gadā — EUR 200 miljoni, 2005. gadā — EUR 120 miljoni un 2006. gadā — EUR 60 miljoni. Gada apropriācijas apstiprina budžeta lēmējinstitūcija, ievērojot finanšu plānu.

35. pants

1. Ar šo tiek izveidoti Šengenas līdzekļi, kas ir pagaidu finanšu instruments, lai saņēmējām dalībvalstīm laikposmā no pievienošanās dienas līdz 2006. gada beigām palīdzētu finansēt darbības pie Savienības jaunajām ārējām robežām, īstenojot Šengenas acquis un kontroli pie ārējām robežām.

Lai novērstu nepilnības, kas konstatētas, gatavojoties dalībai Šengenas pasākumos, no Šengenas līdzekļiem var finansēt šādus darbību veidus:

- ieguldījumus robežpārejas infrastruktūras un ar to saistīto ēku būvniecībā, atjaunošanā vai uzlabošanā,

- ieguldījumus jebkāda veida darbības nodrošināšanas iekārtās (proti, laboratorijas iekārtās, atklāšanas ierīcēs, Šengenas Informācijas sistēmas SIS 2 datortehnikā un programmatūrā, transportlīdzekļos),

- robežsargu mācības,

- loģistikas un darbības atbalsta izmaksas.

2. Turpmāk paredzētās summas no Šengenas līdzekļiem attiecīgajām saņēmējām dalībvalstīm no pievienošanās dienas dara pieejamas kā vienreizēju piešķīruma maksājumu:

(miljonos EUR — 1999.gada cenās) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Igaunija | 22,9 | 22,9 | 22,9 |

Latvija | 23,7 | 23,7 | 23,7 |

Lietuva | 44,78 | 61,07 | 29,85 |

Ungārija | 49,3 | 49,3 | 49,3 |

Polija | 93,34 | 93,33 | 93,33 |

Slovēnija | 35,64 | 35,63 | 35,63 |

Slovākija | 15,94 | 15,93 | 15,93 |

3. Saņēmējas dalībvalstis ir atbildīgas par konkrētu darbības veidu izvēli un īstenošanu saskaņā ar šo pantu. Tās ir atbildīgas arī par līdzekļu izmantojuma koordinēšanu ar palīdzību no citiem Kopienas finanšu instrumentiem, kā arī par to, lai būtu nodrošināta atbilstība Kopienas politikām un pasākumiem un atbilstība Finanšu regulai, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam.

Vienreizējos piešķīruma maksājumus izmanto trīs gados no pirmā maksājuma dienas, un Kopiena atgūst visus neizmantotos vai nepamatoti izmantotos līdzekļus. Saņēmēja dalībvalsts — vēlākais sešus mēnešus pēc trīs gadu termiņa beigām — iesniedz visaptverošu pārskatu par vienreizējo piešķīruma maksājumu finansiālo izlietojumu, pievienojot izdevumu pamatojumu.

Saņēmēja dalībvalsts īsteno šo atbildību, neskarot Komisijas atbildību par Eiropas Kopienu vispārējā budžeta izpildi, un atbilstīgi Finanšu regulas noteikumiem par decentralizēto pārvaldību.

4. Komisija saglabā tiesības veikt pārbaudes, iesaistot Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF). Komisija un Revīzijas palāta var veikt arī pārbaudes uz vietas saskaņā ar atbilstīgām procedūrām.

5. Komisija var pieņemt jebkādus tehniskus noteikumus, kas vajadzīgi šo līdzekļu izmantošanai.

36. pants

Šā Akta 29., 30., 34. un 35. pantā minētās summas ik gadu koriģē atbilstīgi tehniskajām korekcijām, kas paredzētas 1999. gada 6. maija Iestāžu nolīguma 15. punktā.

II SADAĻA

CITI NOTEIKUMI

37. pants

1. Ja laikposmā, kas nepārsniedz trīs gadus pēc pievienošanās, rodas nopietnas grūtības, kas varētu ilgstoši ietekmēt kādu tautsaimniecības nozari vai kas varētu ievērojami pasliktināt ekonomikas stāvokli attiecīgajā reģionā, jaunā dalībvalsts var lūgt atļauju veikt aizsardzības pasākumus, lai stabilizētu stāvokli un attiecīgo nozari pielāgotu kopējā tirgus ekonomikai.

Tādos pašos apstākļos ikviena pašreizējā dalībvalsts var lūgt atļauju veikt aizsardzības pasākumus attiecībā uz vienu vai vairākām jaunajām dalībvalstīm.

2. Pēc attiecīgās dalībvalsts lūguma Komisija nekavējoties nosaka, kādus aizsardzības pasākumus tā atzīst par vajadzīgiem, precizējot nosacījumus un pasākumu īstenošanas metodes.

Ja rodas nopietnas ekonomikas grūtības un ja attiecīgā dalībvalsts viennozīmīgi to lūdz, Komisija lēmumu pieņem piecās darba dienās pēc lūguma un atbilstīgas pamatojuma informācijas saņemšanas. Šādi paredzētus pasākumus piemēro nekavējoties, tajos ņem vērā visu iesaistīto pušu intereses un neparedz robežkontroli.

3. Pasākumus, kas atļauti atbilstīgi šā panta 2. punktam, ir pieļaujamas tikai tādas atkāpes no EK līguma un šā Akta un tikai uz tik ilgu laiku, kas noteikti vajadzīgs, lai sasniegtu šā panta 1. punktā minētos mērķus. Priekšroka ir tiem pasākumiem, kas vismazāk traucē kopējā tirgus darbību.

38. pants

Ja kāda jaunā dalībvalsts neizpilda saistības, ko tā uzņēmusies pievienošanās sarunās, tostarp jebkādas saistības attiecībā uz sektorpolitikām, kas skar ekonomiskās darbības ar pārrobežu ietekmi, un tādējādi rada nopietnus traucējumus iekšējā tirgus darbībā vai to nopietnu iespējamību, Komisija var — pēc dalībvalsts pamatota lūguma vai pēc savas ierosmes — laikposmā, kas nepārsniedz trīs gadus pēc šā Akta stāšanās spēkā, veikt atbilstīgus pasākumus.

Pasākumi ir proporcionāli, un priekšroka ir pasākumiem, kas vismazāk traucē iekšējā tirgus darbību, un, attiecīgos gadījumos, tādu aizsardzības pasākumu īstenošanai, kas jau pastāv attiecīgajās nozarēs. Šādus aizsardzības pasākumus nedrīkst piemērot kā patvaļīgas diskriminācijas vai slēptas ierobežošanas līdzekļus attiecībā uz tirdzniecību starp dalībvalstīm. Uz drošības klauzulu var atsaukties arī pirms pievienošanās, pamatojoties uz pārraudzības secinājumiem, un tā stājas spēkā pievienošanās dienā. Pasākumus īsteno tikai tik ilgi, cik noteikti nepieciešams, un tos noteikti atceļ, tiklīdz ir izpildītas attiecīgās saistības. Tomēr tos var piemērot ilgāk par pirmajā daļā paredzēto laikposmu, kamēr nav izpildītas attiecīgās saistības. Atkarībā no jaunās dalībvalsts panākumiem saistību izpildē Komisija var pasākumus atbilstīgi pielāgot. Komisija iepriekš laikus informēs Padomi par aizsardzības pasākumu atcelšanu un attiecīgi ņems vērā Padomes apsvērumus šajā sakarā.

39. pants

Ja pastāv būtiskas nepilnības vai šādu nepilnību nopietna iespējamība attiecībā uz to, kā jaunajā dalībvalstī tiek pārņemti, īstenoti vai piemēroti pamatlēmumi vai citas atbilstīgās saistības, sadarbības dokumenti vai lēmumi, kas attiecas uz savstarpēju atzīšanu krimināltiesību jomā un kas pieņemti atbilstīgi ES līguma VI sadaļai, vai arī direktīvas un regulas, kas attiecas uz savstarpēju atzīšanu civiltiesību jomā un kas pieņemtas atbilstīgi ES līguma IV sadaļai, Komisija var — pēc dalībvalsts pamatota lūguma vai pēc savas ierosmes, un iepriekš apspriežoties ar dalībvalstīm — laikposmā, kas nepārsniedz trīs gadus pēc šā Akta stāšanās spēkā, veikt atbilstīgus pasākumus, precizējot nosacījumus un pasākumu īstenošanas metodes.

Pasākumi var būt attiecīgo noteikumu un lēmumu piemērošanas pagaidu apturēšana attiecībās starp jauno dalībvalsti un kādu citu dalībvalsti vai citām dalībvalstīm, neiespaidojot turpmāku ciešu tiesisko sadarbību. Drošības klauzulu var izmantot arī pirms pievienošanās, pamatojoties uz pārraudzības secinājumiem, un attiecīgie pasākumi stājas spēkā pievienošanās dienā. Pasākumus īsteno tikai tik ilgi, cik noteikti nepieciešams, un tos noteikti atceļ, tiklīdz ir novērstas attiecīgās nepilnības. Tomēr tos var piemērot ilgāk par pirmajā daļā paredzēto laikposmu, kamēr nav novērstas attiecīgās nepilnības. Reaģējot uz jaunās dalībvalsts panākumiem konstatēto nepilnību novēršanā, Komisija var pasākumus atbilstīgi pielāgot, iepriekš apspriežoties ar dalībvalstīm. Komisija iepriekš savlaicīgi informēs Padomi par aizsardzības pasākumu atcelšanu un pienācīgi ņems vērā Padomes apsvērumus šajā sakarā.

40. pants

Lai netraucētu iekšējā tirgus pareizu darbību, jauno dalībvalstu tiesību aktu īstenošana V līdz XIV pielikumā minētajos pārejas laikposmos neietver dalībvalstu savstarpēju robežkontroli.

41. pants

Ja tādēļ, lai veicinātu pāreju no jaunajās dalībvalstīs pastāvošajām sistēmām uz sistēmu, ko paredz kopējās lauksaimniecības politikas piemērošana atbilstīgi šajā Aktā paredzētajiem nosacījumiem, ir vajadzīgi pārejas posma pasākumi, tad tādus paredz Komisija saskaņā ar procedūrām, kas minētas Padomes Regulas (EK) Nr. 1260/2001 par cukura tirgu kopīgo organizāciju [23] 42. panta 2. punktā vai arī — attiecīgos gadījumos — saskaņā ar procedūrām, kas minētas attiecīgajos pantos citās regulās par lauksaimniecības tirgu kopīgo organizāciju vai attiecīgās komitejas procedūrās, kuras noteiktas spēkā esošajos tiesību aktos. Šajā pantā minētos pārejas posma pasākumus var īstenot trīs gados pēc pievienošanās dienas, un tos piemēro tikai minētajā laikposmā. Padome pēc Komisijas priekšlikuma, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, ar vienprātīgu lēmumu var pagarināt šo laikposmu.

Tādus pārejas posma pasākumus attiecībā uz šajā Aktā neparedzētu kopējās lauksaimniecības politikas aktu īstenošanu, kuri jāveic pievienošanās sakarā, pirms pievienošanās dienas pieņem Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma vai — ja šādi pasākumi iespaido kādus Komisijas iepriekš pieņemtus aktus — tos pieņem Komisija saskaņā ar procedūru, kas noteikta attiecīgo aktu pieņemšanai.

42. pants

Ja tādēļ, lai veicinātu pāreju no jaunajās dalībvalstīs pastāvošajām sistēmām uz sistēmu, ko paredz Kopienas veterinārijas un fitosanitārijas noteikumu piemērošana, ir vajadzīgi pārejas posma pasākumi, tad tādus paredz Komisija saskaņā ar attiecīgās komitejas procedūru, kas paredzēta attiecīgajos tiesību aktos. Šos pasākumus var īstenot trīs gados pēc pievienošanās dienas, un tos piemēro tikai minētajā laikposmā.

PIEKTĀ DAĻA

NOTEIKUMI PAR ŠĀ AKTA ĪSTENOŠANU

I SADAĻA

IESTĀŽU UN STRUKTŪRU IZVEIDE

43. pants

Eiropas Parlaments veic tādus pielāgojumus savā reglamentā, kādi vajadzīgi pievienošanās sakarā.

44. pants

Padome veic tādus pielāgojumus savā reglamentā, kādi vajadzīgi pievienošanās sakarā.

45. pants

1. Katrai valstij, kas pievienojas, ir tiesības uz to, ka viens tās pilsonis ir Komisijas loceklis.

2. Neskarot EK līguma 213. panta 1. punkta otro daļu, un 214. panta 1. punkta pirmo daļu un 214. panta 2. punktu, kā arī Euratom līguma 126. panta pirmo daļu:

a) Komisijas locekli no katras jaunās dalībvalsts ieceļ amatā no attiecīgās valsts pievienošanās dienas. Jaunos Komisijas locekļus ieceļ Padome ar kvalificētu balsu vairākumu, vienojoties ar Komisijas priekšsēdētāju;

b) to Komisijas locekļu amata pilnvaru laiks, kuri iecelti saskaņā ar a) apakšpunktu, kā arī to Komisijas locekļu amata pilnvaru laiks, kuri iecelti amatā no 2000. gada 23. janvāra, beidzas 2004. gada 31. oktobrī;

c) jaunā Komisija, kurā ir viens pilsonis no katras dalībvalsts, sāk pildīt pienākumus 2004. gada 1. novembrī; šīs jaunās Komisijas locekļu amata pilnvaru laiks beidzas 2009. gada 31. oktobrī;

d) Protokola par Eiropas Savienības paplašināšanos, kurš pievienots ES līgumam un Eiropas Kopienu dibināšanas līgumiem, 4. panta 1. punktā datumu " 2005. gada 1. janvāris" aizstāj ar datumu " 2004. gada 1. novembris".

3. Komisija veic tādas izmaiņas savā reglamentā, kādas vajadzīgas pievienošanās sakarā.

46. pants

1. Desmit tiesnešus ieceļ Tiesa, un desmit tiesnešus ieceļ Pirmās instances tiesa.

2. a) Piecu atbilstīgi šā panta 1. punktam iecelto Tiesas tiesnešu pilnvaru termiņš beidzas 2006. gada 6. oktobrī. Šos tiesnešus izraugās izlozes kārtībā. Pārējo tiesnešu pilnvaru termiņš beidzas 2009. gada 6. oktobrī.

b) Piecu atbilstīgi šā panta 1. punktam iecelto Pirmās instances tiesas tiesnešu pilnvaru termiņš beidzas 2004. gada 31. augustā. Šos tiesnešus izraugās izlozes kārtībā. Pārējo tiesnešu pilnvaru termiņš beidzas 2007. gada 31. augustā.

3. a) Tiesa veic tādus pielāgojumus savā reglamentā, kādi vajadzīgi pievienošanās sakarā.

b) Pirmās instances tiesa ar Tiesas piekrišanu veic tādus pielāgojumus savā reglamentā, kādi vajadzīgi pievienošanās sakarā.

c) Šiem pielāgotajiem reglamentiem ir vajadzīgs Padomes apstiprinājums, kas pieņemts ar kvalificētu balsu vairākumu.

4. Lietas, kuras Tiesai un Pirmās instances tiesai jāizskata no pievienošanās dienas un attiecībā uz kurām mutiskā lietas izskatīšanas daļa ir sākusies pirms minētās dienas, Tiesas vai Pirmās instances tiesas plēnums vai palātas izlemj tādā pašā sastāvā kā pirms pievienošanās un piemēro reglamentu, kas ir bijis spēkā iepriekšējā dienā pirms pievienošanās.

47. pants

Revīzijas palātu paplašina, ieceļot desmit papildu locekļus, kuru pilnvaru termiņš ir seši gadi.

48. pants

Ekonomikas un sociālo lietu komiteju paplašina, ieceļot 95 locekļus, kas pārstāv jauno dalībvalstu organizētās pilsoniskās sabiedrības dažādas ekonomiskās un sociālās daļas. Šādi ieceltu locekļu pilnvaru termiņš beidzas vienlaikus ar to locekļu pilnvaru termiņu, kas ir komitejas locekļi pievienošanās laikā.

49. pants

Reģionu komiteju paplašina, ieceļot 95 locekļus, kas pārstāv jauno dalībvalstu reģionālas vai vietējas organizācijas un kam ir vai nu reģionālas vai vietējas vēlētas varas mandāti, vai kas ir politiski atbildīgi kādai vēlētai sapulcei. Šādi ieceltu locekļu pilnvaru termiņš beidzas vienlaikus ar to locekļu pilnvaru termiņu, kas ir komitejas locekļi pievienošanās laikā.

50. pants

1. To Zinātnes un tehnikas komitejas locekļu amata pilnvaru laiks, kas iecelti atbilstīgi Euratom līguma 134. panta 2. punktam, beidzas šā Akta spēkā stāšanās dienā.

2. Pēc pievienošanās Padome ieceļ jaunus Zinātnes un tehnikas komitejas locekļus atbilstīgi procedūrai, kas paredzēta Euratom līguma 134. panta 2. punktā.

51. pants

Ar pamatlīgumiem izveidoto komiteju noteikumu un reglamentu pielāgojumus, kas vajadzīgi pievienošanās sakarā, veic iespējami īsā laikā pēc pievienošanās.

52. pants

1. Ar pamatlīgumiem un XVI pielikumā uzskaitītajiem tiesību aktiem izveidoto komiteju, grupu un citu struktūru jauno locekļu amata pilnvaru termiņš beidzas vienlaikus ar to locekļu amata pilnvaru termiņu, kas ir attiecīgās komitejas, grupas vai citas struktūras locekļi pievienošanās laikā.

2. Komisijas izveidoto komiteju un grupu, kas uzskaitītas XVII pielikumā, jauno locekļu amata pilnvaru termiņš beidzas vienlaikus ar to locekļu amata pilnvaru termiņu, kas ir attiecīgās komitejas vai grupas locekļi pievienošanās laikā.

3. Šā Akta XVIII pielikumā uzskaitīto komiteju sastāvu pēc pievienošanās pilnībā atjauno.

II SADAĻA

IESTĀŽU PIEŅEMTO AKTU PIEMĒROJAMĪBA

53. pants

Pēc pievienošanās jaunās dalībvalstis uzskata par subjektiem, kam adresētas direktīvas un lēmumi EK līguma 249. panta un Euratom līguma 161. panta nozīmē, ar nosacījumu, ka šīs direktīvas un lēmumi ir adresēti visām pašreizējām dalībvalstīm. Uzskata, ka jaunajām dalībvalstīm šīs direktīvas un lēmumi ir paziņoti pievienojoties, šo noteikumu neattiecinot uz direktīvām un lēmumiem, kas stājas spēkā atbilstīgi EK līguma 254. panta 1. un 2. punktam.

54. pants

Jaunās dalībvalstis nodrošina, ka stājas spēkā pasākumi, kas vajadzīgi, lai no pievienošanās dienas tās izpildītu direktīvas un lēmumus EK līguma 249. panta un Euratom līguma 161. panta nozīmē, ja vien citi termiņi nav paredzēti šā Akta 24. pantā minētajos pielikumos vai citos šā Akta noteikumos vai pielikumos.

55. pants

Pēc kādas jaunās dalībvalsts pamatota lūguma Padome ar vienprātīgu lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma var līdz 2004. gada 1. maijam veikt pasākumus, kas paredz pagaidu atkāpes no iestāžu aktiem, kuri pieņemti laikposmā no 2002. gada 1. novembra līdz Pievienošanās līguma parakstīšanas dienai.

56. pants

Ja vien nav noteikts citādi, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma paredz pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu noteikumus, kuri iekļauti II, III un IV pielikumā un minēti šā Akta 20., 21. un 22. pantā.

57. pants

1. Ja pirms pievienošanās pieņemtajos iestāžu aktos ir vajadzīgi grozījumi sakarā ar pievienošanos un ja vajadzīgie pielāgojumi nav paredzēti šajā Aktā vai tā pielikumos, tad šādus pielāgojumus veic atbilstīgi šā panta 2. punktā paredzētajai procedūrai. Šādi pielāgojumi stājas spēkā no pievienošanās dienas.

2. Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma vai arī Komisija, atkarībā no tā, kura no šīm abām iestādēm pieņēmusi sākotnējo aktu, šajā nolūkā izstrādā vajadzīgos tekstus.

58. pants

Padomes, Komisijas vai Eiropas Centrālās bankas sagatavotie un pirms pievienošanās pieņemtie iestāžu un Eiropas Centrālās bankas akti no pievienošanās dienas ir autentiski čehu, igauņu, ungāru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, slovaku un slovēņu valodā saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā dokumenti pašreizējās vienpadsmit valodās. Tos publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja tie tāpat ir publicēti pašreizējās valodās.

59. pants

Atbilstīgi Euratom līguma 33. pantam šīs valstis trīs mēnešos pēc pievienošanās paziņo Komisijai normatīvo un administratīvo aktu noteikumus, kuru mērķis ir jaunajās dalībvalstīs nodrošināt darba ņēmēju un plašas sabiedrības veselības aizsardzību pret jonizējošo starojumu radītiem apdraudējumiem.

III SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

60. pants

Šim Aktam pievienotais I līdz XVIII pielikums, pielikumu papildinājumi un Protokoli Nr. 1 līdz Nr. 10 ir tā sastāvdaļa.

61. pants

Itālijas Republikas valdība izsniedz jauno dalībvalstu valdībām Līguma par Eiropas Savienību, Eiropas Kopienas dibināšanas līguma un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma apliecinātu kopiju, kā arī to Līgumu apliecinātas kopijas, ar kuriem groza vai papildina minētos Līgumus, tostarp Līguma par Dānijas Karalistes, Īrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pievienošanos Eiropas Ekonomikas kopienai un Eiropas Atomenerģijas kopienai, Līguma par Grieķijas Republikas pievienošanos Eiropas Ekonomikas kopienai un Eiropas Atomenerģijas kopienai, Līguma par Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas Eiropas Ekonomikas kopienai un Eiropas Atomenerģijas kopienai, kā arī Līguma par Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanos Eiropas Savienībai kopijas; tiek nodotas angļu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, itāļu, īru, portugāļu, somu, spāņu, vācu un zviedru valodā parakstīto tekstu kopijas.

Šo Līgumu tekstus čehu, igauņu, ungāru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, slovaku un slovēņu valodā pievieno šim Aktam. Šie teksti ir autentiski atbilstīgi tādiem pašiem nosacījumiem kā šā panta pirmajā daļā minētie Līgumu teksti pašreizējās valodās.

62. pants

Ģenerālsekretārs izsniedz jauno dalībvalstu valdībām to starptautisko nolīgumu apliecinātas kopijas, kuri deponēti Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvā.

[1] OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

[2] OV L 1, 3.1.1994., 3. lpp.

[3] OV L 253, 7.10.2000., 42. lpp.

[4] OV L 79, 22.3.2002., 42. lpp.

[5] Regula (EEK) Nr. 3906/89 (OV L 375, 23.12.1989., 11. lpp.), ņemot vērā grozījumus.

[6] Regula (EK) Nr. 2760/98 (OV L 345, 19.12.1998., 49. lpp.), ņemot vērā grozījumus.

[7] Regula (EK) Nr. 555/2000 (OV L 68, 16.3.2000., 3. lpp.), ņemot vērā grozījumus.

[8] Regula (EK) Nr. 1267/1999 (OV L 161, 26.6.1999., 73. lpp.), ņemot vērā grozījumus.

[9] Regula (EK) Nr. 1268/1999 (OV L 161, 26.6.1999., 87. lpp.).

[10] Iestāžu nolīgums par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu, kas 1999. gada 6. maijā noslēgts starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju (OV C 172, 18.6.1999., 1. lpp.).

[11] OV L 160, 26.6.1999., 103. lpp.

[12] OV L 160, 26.6.1999., 80. lpp.

[13] Regula (EEK) Nr. 3906/89 (OV L 375, 23.12.1989., 11. lpp.), ņemot vērā tās grozījumus.

[14] Regula (EK) Nr. 2760/98 (OV L 345, 19.12.1998., 49. lpp.), ņemot vērā tās grozījumus.

[15] Regula (EK) Nr. 555/2000 (OV L 68, 16.3.2000., 3. lpp.), ņemot vērā tās grozījumus.

[16] OV L 232, 2.9.1999., 34. lpp.

[17] Kā paredzēts Phare Pamatnostādnēs (SEC (1999) 1596, kas 6.9.2002. atjauninātas ar dokumentu C 3303/2).

[18] Regula (EK) Nr. 1267/99 (OV L 161, 26.6.1999., 73. lpp.), ņemot vērā tās grozījumus.

[19] OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 2265/02 (OV L 347, 20.12.2002., 1. lpp.).

[20] OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1447/2001 (OV L 198, 21.7.2001., 1. lpp.).

[21] OV L 375, 23.12.1989., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr.2500/2001 (OV L 342, 27.12.2001., 1. lpp.).

[22] Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.).

[23] OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Šengenas acquis noteikumi, kas iekļauti Eiropas Savienības sistēmā, kā arī akti, kas pieņemti atbilstīgi tam vai kā citādi saistīti ar to, kuri no pievienošanās ir saistoši jaunajām dalībvalstīm un piemērojami tajās (minēti Pievienošanās akta 3. pantā)

1. Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdību, Vācijas Federatīvās Republikas un Francijas Republikas 1985. gada 14. jūnija līgums par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgajām robežām [1].

2. Turpmāk norādītie noteikumi 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstītajā Konvencijā, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgajām robežām [2], tās Nobeiguma akts un kopīgās deklarācijas, ņemot vērā šo dokumentu grozījumus, kas izdarīti ar dažiem 7. punktā uzskaitītajiem aktiem:

1. pants, ciktāl tas attiecas uz šo punktu; 3. līdz 7. pants, izņemot 5. panta 1. punkta d) apakšpunktu; 13. pants; 26. un 27. pants; 39. pants; 44. līdz 59. pants; 61. līdz 63. pants; 65. līdz 69. pants; 71. līdz 73. pants; 75. un 76. pants; 82. pants; 91. pants; 126. līdz 130. pants, ciktāl tie attiecas uz šo punktu; un 136. pants; Nobeiguma akta 1. un 3. kopīgā deklarācija.

3. Turpmāk norādītie noteikumi nolīgumos par pievienošanos 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstītajai Konvencijai, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgajām robežām, to nobeiguma akti un attiecīgās deklarācijas, ņemot vērā šo dokumentu grozījumus, kas izdarīti ar dažiem 7. punktā uzskaitītajiem aktiem:

a) 1990. gada 27. novembrī parakstītais Nolīgums par Itālijas Republikas pievienošanos:

- 4. pants;

- Nobeiguma akta II daļas 1. kopīgā deklarācija;

b) 1991. gada 25. jūnijā parakstītais Nolīgums par Spānijas Karalistes pievienošanos:

- 4. pants;

- Nobeiguma akta II daļas 1. kopīgā deklarācija;

- Nobeiguma akta III daļas 2. kopīgā deklarācija

c) 1991. gada 25. jūnijā parakstītais Nolīgums par Portugāles Republikas pievienošanos:

- 4., 5. un 6. pants;

- Nobeiguma akta II daļas 1. kopīgā deklarācija

d) 1992. gada 6. novembrī parakstītais Nolīgums par Grieķijas Republikas pievienošanos:

- 3., 4. un 5. pants;

- Nobeiguma akta II daļas 1. kopīgā deklarācija;

- Nobeiguma akta III daļas 2. kopīgā deklarācija

e) 1995. gada 28. aprīlī parakstītais Nolīgums par Austrijas Republikas pievienošanos:

- 4. pants;

- Nobeiguma akta II daļas 1. kopīgā deklarācija

f) 1996. gada 19. decembrī parakstītais Nolīgums par Dānijas Karalistes pievienošanos:

- 4. pants, 5. panta 2. punkts un 6. pants;

- Nobeiguma akta II daļas 1. un 3. kopīgā deklarācija

g) 1996. gada 19. decembrī parakstītais Nolīgums par Somijas Republikas pievienošanos:

- 4. un 5. pants;

- Nobeiguma akta II daļas 1. un 3. kopīgā deklarācija;

- Nobeiguma akta III daļas Somijas Republikas valdības deklarācija par Ālandu salām

h) 1996. gada 19. decembrī parakstītais Nolīgums par Zviedrijas Karalistes pievienošanos:

- 4. un 5. pants;

- Nobeiguma akta II daļas 1. un 3. kopīgā deklarācija

4. Turpmāk norādītie noteikumi lēmumos, ko pieņēmusi Izpildu komiteja, kura izveidota ar 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstīto Konvenciju, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgajām robežām, ņemot vērā šo dokumentu grozījumus, kas izdarīti ar dažiem 7. punktā uzskaitītajiem aktiem:

Izpildu komitejas 1993. gada 14. decembra Lēmums SCH/Com-ex (93) 10 par ministru un valsts sekretāru deklarācijām

Izpildu komitejas 1993. gada 14. decembra Lēmums SCH/Com-ex (93) 14 par tiesiskās sadarbības uzlabošanu narkotiku nelikumīgas tirdzniecības apkarošanā

Izpildu komitejas 1993. gada 14. decembra Lēmums SCH/Com-ex (93) 22 rev par dažu dokumentu konfidencialitāti

Izpildu komitejas 1994. gada 21. novembra Lēmums SCH/Com-ex (94) 16 rev par kopīgu ieceļošanas un izceļošanas zīmogu ieviešanu

Izpildu komitejas 1994. gada 22. decembra Lēmums SCH/Com-ex (94) 28 rev par 75. pantā paredzēto sertifikātu narkotisko un psihotropo vielu pārvadāšanai

Izpildu komitejas 1994. gada 22. decembra Lēmums SCH/Com-ex (94) 29 rev par to, kā nodrošināt, ka stājas spēkā 1990. gada 19. jūnija Konvencija, ar ko īsteno Šengenas Līgumu

Izpildu komitejas 1995. gada 20. decembra Lēmums SCH/Com-ex (95) 21 par Šengenas valstu ātru apmaiņu ar statistikas datiem un īpašiem datiem par iespējamiem darbības traucējumiem pie ārējām robežām

Izpildu komitejas 1998. gada 21. aprīļa Lēmums SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 par darba grupas darbību, ciktāl šis lēmums attiecas uz iepriekš 2. punktā norādītajiem noteikumiem

Izpildu komitejas 1998. gada 23. jūnija Lēmums SCH/Com-ex (98) 17 par dažu dokumentu konfidencialitāti

Izpildu komitejas 1998. gada 16. septembra Lēmums SCH/Com-ex (98) 26 def, ar ko izveido Pastāvīgo komiteju Šengenas konvencijas izvērtēšanai un īstenošanai

Izpildu komitejas 1998. gada 16. septembra Lēmums SCH/Com-ex (98) 35 rev 2 par Kopējās rokasgrāmatas nosūtīšanu ES kandidātvalstīm

Izpildu komitejas 1998. gada 27. oktobra Lēmums SCH/Com-ex (98) 37 def 2 par pasākumiem nelegālas imigrācijas apkarošanai, ciktāl šis lēmums attiecas uz iepriekš 2. punktā norādītajiem noteikumiem

Izpildu komitejas 1998. gada 16. decembra Lēmums SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 par policiju pārrobežu sadarbību noziedzīgu nodarījumu novēršanā un atklāšanā

Izpildu komitejas 1998. gada 16. decembra Lēmums SCH/Com-ex (98) 52 par Rokasgrāmatu policiju pārrobežu sadarbībai, ciktāl šis lēmums attiecas uz iepriekš 2. punktā norādītajiem noteikumiem

Izpildu komitejas 1998. gada 16. decembra Lēmums SCH/Com-ex (98) 57 par saskaņotas formas ieviešanu ielūgumu, sponsorēšanas un izmitināšanas apliecinājumiem

Izpildu komitejas 1998. gada 16. decembra Lēmums SCH/Com-ex (98) 59 rev par dokumentu konsultantu saskaņotu izmantošanu

Izpildu komitejas 1999. gada 28. aprīļa Lēmums SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 par stāvokli narkotiku jomā

Izpildu komitejas 1999. gada 28. aprīļa Lēmums SCH/Com-ex (99) 6 par Šengenas acquis attiecībā uz telekomunikācijām

Izpildu komitejas 1999. gada 28. aprīļa Lēmums SCH/Com-ex (99) 7 par sadarbības koordinatoriem

Izpildu komitejas 1999. gada 28. aprīļa Lēmums SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 par vispārīgiem principiem attiecībā uz informatoru atlīdzību

Izpildu komitejas 1999. gada 28. aprīļa Lēmums SCH/Com-ex (99) 10 par šaujamieroču nelegālu tirdzniecību

Izpildu komitejas 1999. gada 28. aprīļa Lēmums SCH/Com-ex (99) 13 par Kopējās rokasgrāmatas un Kopējās konsulārās instrukcijas gala variantu:

- Kopējās konsulārās instrukcijas 1.-3., 7., 8. un 15. pielikums

- Kopējā rokasgrāmata, ciktāl tā attiecas uz iepriekš 2. punktā norādītajiem noteikumiem, tostarp rokasgrāmatas 1., 5., 5.A, 6., 10. un 13. pielikums

Izpildu komitejas 1999. gada 28. aprīļa Lēmums SCH/Com-ex (99) 18 par policiju sadarbības uzlabošanu noziedzīgu nodarījumu novēršanā un atklāšanā

5. Turpmāk norādītās deklarācijas, ko pieņēmusi Izpildu komiteja, kura izveidota ar 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstīto Konvenciju, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgajām robežām, ciktāl šīs deklarācijas attiecas uz iepriekš 2. punktā norādītajiem noteikumiem:

Izpildu komitejas 1996. gada 26. jūnija Deklarācija SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 par izdošanu

Izpildu komitejas 1998. gada 9. februāraDeklarācija SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 par nepilngadīgu personu nolaupīšanu.

6. Turpmāk norādītie lēmumi, kurus pieņēmusi Centrālā grupa, kas izveidota ar 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstīto Konvenciju, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgajām robežām, ciktāl šie lēmumi attiecas uz iepriekš 2. punktā norādītajiem noteikumiem:

Centrālās grupas 1998. gada 27. oktobra Lēmums SCH/C (98) 117 par pasākumiem nelegālas imigrācijas apkarošanai

Centrālās grupas 1999. gada 22. marta Lēmums SCH/C (99) 25 par vispārīgiem principiem attiecībā uz informatoru atlīdzību

7. Šādi akti, kas pieņemti atbilstīgi Šengenas acquis vai kā citādi saistīti ar to:

Padomes Regula (EK) Nr. 1683/95 ( 1995. gada 29. maijs), ar ko nosaka vienotu vīzu formu (OV L 164, 14.7.1995., 1. lpp.)

Padomes Lēmums 1999/307/EK ( 1999. gada 1. maijs), ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību Šengenas Sekretariāta iekļaušanai Padomes Ģenerālsekretariātā (OV L 119, 7.5.1999., 49. lpp.)

Padomes Lēmums 1999/435/EK ( 1999. gada 20. maijs) par Šengenas acquis definīciju, lai atbilstīgi Eiropas Kopienas dibināšanas līguma un Līguma par Eiropas Savienību attiecīgajiem noteikumiem radītu tiesisko pamatu visiem noteikumiem un lēmumiem, kas veido Šengenas acquis (OV L 176, 10.7.1999., 1. lpp.)

Padomes Lēmums 1999/436/EK ( 1999. gada 20. maijs), ar ko atbilstīgi Eiropas Kopienas dibināšanas līguma un Līguma par Eiropas Savienību attiecīgajiem noteikumiem rada tiesisko pamatu visiem noteikumiem un lēmumiem, kuri veido Šengenas acquis (OV L 176, 10.7.1999., 17. lpp.)

Padomes Lēmums 1999/437/EK ( 1999. gada 17. maijs) par dažiem pasākumiem, lai piemērotu Eiropas Savienības Padomes, Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes Nolīgumu par abu minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē (OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp)

Padomes Lēmums 1999/848/EK ( 1999. gada 13. decembris) par Šengenas acquis pilnīgu piemērošanu Grieķijā (OV L 327, 21.12.1999., 58. lpp.)

Padomes Lēmums 2000/365/EK ( 2000. gada 29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.)

Padomes Lēmums 2000/586/JHA ( 2000. gada 28. septembris), ar ko paredz procedūru, lai grozītu 40. panta 4. un 5. punktu, 41. panta 7. punktu un 65. panta 2. punktu Konvencijā, ar kuru īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgajām robežām (OV L 248, 3.10.2000., 1. lpp.)

Padomes Lēmums 2000/751/EK ( 2000. gada 30. novembris) par slepenības atcelšanu attiecībā uz dažām daļām Kopējā rokasgrāmatā, ko pieņēmusi Izpildu komiteja, kura izveidota ar Konvenciju, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu (OV L 303, 2.12.2000., 29. lpp.)

Padomes Lēmums 2000/777/EK ( 2000. gada 1. decembris) par Šengenas acquis piemērošanu Dānijā, Somijā un Zviedrijā, kā arī Islandē un Norvēģijā (OV L 309, 9.10.2000., 24. lpp.)

Padomes Regula (EK) Nr. 539/2001 ( 2001. gada 15. marts), ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (OV L 81, 21.3.2001., 1. lpp.)

Padomes Regula (EK) Nr. 789/2001 ( 2001. gada 24. aprīlis), ar ko Padomei rezervē izpildu pilnvaras attiecībā uz dažiem sīki izstrādātiem noteikumiem un praktiskām procedūrām vīzu pieteikumu izskatīšanā (OV L 116, 26.4.2001., 2. lpp.)

Padomes Regula (EK) Nr. 790/2001 ( 2001. gada 24. aprīlis), ar ko Padomei rezervē izpildu pilnvaras attiecībā uz dažiem sīki izstrādātiem noteikumiem un praktiskām procedūrām robežkontroles un uzraudzības veikšanā (OV L 116, 26.4.2001., 5. lpp.)

Padomes Lēmums 2001/329/EK ( 2001. gada 24. aprīlis), ar ko atjaunina Kopējās konsulārās instrukcijas VI daļu un 3., 6. un 13. pielikumu un Kopējās rokasgrāmatas 5.a, 6.a un 8. pielikumu (OV L 116, 26.4.2001., 32. lpp.), ciktāl šis lēmums attiecas uz Kopējās konsulārās instrukcijas 3. pielikumu un Kopējās rokasgrāmatas 5.a pielikumu

Padomes Direktīva 2001/51/EK ( 2001. gada 28. jūnijs), ar ko papildina 26. pantu Konvencijā, ar kuru īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu (OV L 187, 10.7.2001., 45. lpp.)

Padomes Lēmums 2001/886/JHA ( 2001. gada 6. decembris) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas Sistēmas (SIS II) izstrādi (OV L 328, 13.12.2001., 1. lpp.)

Padomes Regula (EK) Nr. 2414/2001 ( 2001. gada 7. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (OV L 327, 12.12.2001., 1. lpp.)

Padomes Regula (EK) Nr. 2424/2001 ( 2001. gada 6. decembris) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas Sistēmas (SIS II) izstrādi (OV L 328, 13.12.2001., 4. lpp.)

Padomes Regula (EK) Nr. 333/2002 ( 2002. gada 18. februāris) par vienotas formas veidlapām vīzu uzlīmēšanai, ko dalībvalstis izdevušas personām, kurām ir ceļošanas dokumenti, ko neatzīst dalībvalsts, kura izsniedz šo veidlapu (OV L 53, 23.2.2002., 4. lpp.)

Padomes Regula (EK) Nr. 334/2002 ( 2002. gada 18. februāris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1683/95, ar ko nosaka vienotu vīzu formu (OV L 53, 23.2.2002., 7. lpp.)

Padomes Lēmums 2002/192/EK ( 2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.)

Padomes Lēmums 2002/352/EK ( 2002. gada 25. aprīlis) par Kopējās rokasgrāmatas pārskatīšanu (OV L 123, 9.5.2002., 47. lpp.)

Padomes Lēmums 2002/353/EK ( 2002. gada 25. aprīlis) par slepenības atcelšanu attiecībā uz II daļu Kopējā rokasgrāmatā, kuru pieņēmusi Izpildu komiteja, kas izveidota ar Konvenciju, ar kuru īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu (OV L 123, 9.5.2002., 49. lpp.)

Padomes Regula (EK) Nr. 1030/2002 ( 2002. gada 13. jūnijs), ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem (OV L 157, 15.6.2002., 1. lpp.)

Padomes Lēmums 2002/587/EK ( 2002. gada 12. jūlijs) par Kopējās rokasgrāmatas pārskatīšanu (OV L 187, 16.7.2002., 50. lpp.)

Padomes Pamatlēmums 2002/946/JHA ( 2002. gada 28. novembris) par krimināltiesiskās sistēmas stiprināšanu, lai novērstu neatļautas ieceļošanas, tranzīta un uzturēšanās atbalstīšanu (OV L 328, 5.12.2002., 1. lpp.)

Padomes Direktīva 2002/90/EK ( 2002. gada 28. novembris), ar ko definē neatļautas ieceļošanas, tranzīta un uzturēšanās atbalstīšanu (OV L 328, 5.12.2002., 17. lpp.)

[1] OV L 239, 22.9.2000., 13. lpp.

[2] OV L 239, 22.9.2000., 19. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Pievienošanās akta 20. pantā minētais saraksts

1. BRĪVA PREČU APRITE

A. MEHĀNISKIE TRANSPORTLĪDZEKĻI

1. 31970 L 0156: Padomes Direktīva 70/156/EEK ( 1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.), ko groza:

- 11972 B: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Dānijas Karalistes, Īrijas un Apvienotās Karalistes pievienošanās (OV L 73, 27.3.1972., 14. lpp.),

- 31978 L 0315: Padomes 21.12.1977. Direktīva 78/315/EEK (OV L 81, 28.3.1978., 1. lpp.),

- 31978 L 0547: Padomes 12.6.1978. Direktīva 78/547/EEK (OV L 168, 26.6.1978., 39. lpp.),

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 31980 L 1267: Padomes 16.12.1980. Direktīva 80/1267/EEK (OV L 375, 31.12.1980., 34. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31987 L 0358: Padomes 25.6.1987. Direktīva 87/358/EEK (OV L 192, 11.7.1987., 51. lpp.),

- 31987 L 0403: Padomes 25.6.1987. Direktīva 87/403/EEK (OV L 220, 8.8.1987., 44. lpp.),

- 31992 L 0053: Padomes 18.6.1992. Direktīva 92/53/EEK (OV L 225, 10.8.1992., 1. lpp.),

- 31993 L 0081: Komisijas 29.9.1993. Direktīva 93/81/EEK (OV L 264, 23.10.1993., 49. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31995 L 0054: Komisijas 31.10.1995. Direktīva 95/54/EEK (OV L 266, 8.11.1995., 1. lpp.),

- 31996 L 0027: Eiropas Parlamenta un Padomes 20.5.1996. Direktīva 96/27/EK (OV L 169, 8.7.1996., 1. lpp.),

- 31996 L 0079: Eiropas Parlamenta un Padomes 16.12.1996. Direktīva 96/79/EK (OV L 18, 21.1.1997., 7. lpp.),

- 31997 L 0027: Eiropas Parlamenta un Padomes 22.7.1997. Direktīva 97/27/EK (OV L 233, 25.8.1997., 1. lpp.),

- 31998 L 0014: Komisijas 6.2.1998. Direktīva 98/14/EK (OV L 91, 25.3.1998., 1. lpp.),

- 31998 L 0091: Eiropas Parlamenta un Padomes 14.12.1998. Direktīva 98/91/EK (OV L 11, 16.1.1999., 25. lpp.),

- 32000 L 0040: Eiropas Parlamenta un Padomes 26.6.2000. Direktīva 2000/40/EK (OV L 203, 10.8.2000., 9. lpp.),

- 32001 L 0056: Eiropas Parlamenta un Padomes 27.9.2001 Direktīva 2001/56/EK (OV L 292, 9.11.2001., 21. lpp.),

- 32001 L 0085: Eiropas Parlamenta un Padomes 20.11.2001. Direktīva 2001/85/EK (OV L 42, 13.2.2002., 1. lpp.),

- 32001 L 0092: Komisijas 30.10.2001. Direktīva 2001/92/EK (OV L 291, 8.11.2001., 24. lpp.),

- 32001 L 0116: Komisijas 20.12.2001. Direktīva 2001/116/EEK (OV L 18, 21.1.2002., 1. lpp.).

a) Direktīvas VII pielikuma 1. iedaļā sarakstu aizstāj ar šādu sarakstu:

"Vācijai — 1,

Francijai — 2,

Itālijai — 3,

Nīderlandei — 4,

Zviedrijai — 5,

Beļģijai — 6,

Ungārijai — 7,

Čehijas Republikai — 8,

Spānijai — 9,

Apvienotajai Karalistei — 11,

Austrijai — 12,

Luksemburgai — 13,

Somijai — 17,

Dānijai — 18,

Polijai — 20,

Portugālei — 21,

Grieķijai — 23,

Īrijai — 24,

Slovēnijai — 26,

Slovākijai — 27,

Igaunijai — 29,

Latvijai — 32,

Lietuvai — 36,

Kiprai — CY,

Maltai — MT."

b) Direktīvas IX pielikuma I daļas 2. ailē un II daļas 2. ailē 47. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"47. Fiskālā jauda vai valsts kods(-i), ja tāds būtu:

+++++ TIFF +++++

"

.

2. 31970 L 0157: Padomes Direktīva 70/157/EEK ( 1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu (OV L 42, 23.2.1970., 16. lpp.), ko groza:

- 11972 B: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Dānijas Karalistes, Īrijas un Apvienotās Karalistes pievienošanās (OV L 73, 27.3.1972., 14. lpp.),

- 31973 L 0350: Komisijas 7.11.1973. Direktīva 73/350/EEK (OV L 321, 22.11.1973., 33. lpp.),

- 31977 L 0212: Padomes 8.3.1977. Direktīva 77/212/EEK (OV L 66, 12.3.1977., 33. lpp.),

- 31981 L 0334: Komisijas 13.4.1981. Direktīva 81/334/EEK (OV L 131, 18.5.1981., 6. lpp.),

- 31984 L 0372: Komisijas 3.7.1984. Direktīva 84/372/EEK (OV L 196, 26.7.1984., 47. lpp.),

- 31984 L 0424: Padomes 3.9.1984. Direktīva 84/424/EEK (OV L 238, 6.9.1984., 31. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31987 L 0354: Padomes 25.6.1987. Direktīva 87/354/EEK (OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.),

- 31992 L 0097: Padomes 10.11.1992. Direktīva 92/97/EEK (OV L 371, 19.12.1992., 1. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31996 L 0020: Komisijas 27.3.1996. Direktīva 96/20/EK (OV L 92, 13.4.1996., 23. lpp.),

- 31999 L 0101: Komisijas 15.12.1999. Direktīva 1999/101/EEK (OV L 334, 28.12.1999., 41. lpp.).

Direktīvas II pielikuma 4.2. punktu papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27."

3. 31970 L 0220: Padomes Direktīva 70/220/EEK ( 1970. gada 20. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem (OV L 76, 6.4.1970., 1. lpp.), ko groza:

- 11972 B: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Dānijas Karalistes, Īrijas un Apvienotās Karalistes pievienošanās (OV L 73, 27.3.1972., 14. lpp.),

- 31974 L 0290: Padomes 28.5.1974. Direktīva 74/290/EEK (OV L 159, 15.6.1974., 61. lpp.),

- 31977 L 0102: Komisijas 30.11.1976. Direktīva 77/102/EEK (OV L 32, 3.2.1977., 32. lpp.),

- 31978 L 0665: Komisijas 14.7.1978. Direktīva 78/665/EEK (OV L 223, 14.8.1978., 48. lpp.),

- 31983 L 0351: Padomes 16.6.1983. Direktīva 83/351/EEK (OV L 197, 20.7.1983., 1. lpp.),

- 31988 L 0076: Padomes 3.12.1987. Direktīva 88/76/EEK (OV L 36, 9.2.1988., 1. lpp.),

- 31988 L 0436: Padomes 16.6.1988. Direktīva 88/436/EEK (OV L 214, 6.8.1988., 1. lpp.),

- 31989 L 0458: Padomes 18.7.1989. Direktīva 89/458/EEK (OV L 226, 3.8.1989., 1. lpp.),

- 31989 L 0491: Komisijas 17.7.1989. Direktīva 89/491/EEK (OV L 238, 15.8.1989., 43. lpp.),

- 31991 L 0441: Padomes 26.6.1991. Direktīva 91/441/EEK (OV L 242, 30.8.1991., 1. lpp.),

- 31993 L 0059: Padomes 28.6.1993. Direktīva 93/59/EEK (OV L 186, 28.7.1993., 21. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31994 L 0012: Eiropas Parlamenta un Padomes 23.3.1994. Direktīva 94/12/EK (OV L 100, 19.4.1994., 42. lpp.),

- 31996 L 0044: Komisijas 1.7.1996. Direktīva 96/44/EK (OV L 210, 20.8.1996., 25. lpp.),

- 31996 L 0069: Eiropas Parlamenta un Padomes 8.10.1996. Direktīva 96/69/EK (OV L 282, 1.11.1996., 64. lpp.),

- 31998 L 0069: Eiropas Parlamenta un Padomes 13.10.1998. Direktīva 98/69/EK (OV L 350, 28.12.1998., 1. lpp.),

- 31998 L 0077: Komisijas 2.10.1998. Direktīva 98/77/EK (OV L 286, 23.10.1998., 34. lpp.),

- 31999 L 0102: Komisijas 15.12.1999. Direktīva 1999/102/EK (OV L 334, 28.12.1999., 43. lpp.),

- 32001 L 0001: Eiropas Parlamenta un Padomes 22.1.2001. Direktīva 2001/1/EK (OV L 35, 6.2.2001., 34. lpp.),

- 32001 L 0100: Eiropas Parlamenta un Padomes 7.12.2001. Direktīva 2001/100/EK (OV L 16, 18.1.2002., 32. lpp.),

- 32002 L 0080: Komisijas 3.10.2002. Direktīva 2002/80/EK (OV L 291, 28.10.2002., 20. lpp.).

Sleju XIII pielikuma 5.2. punktā papildina ar šādu tekstu:

""Čehijas Republikai — 8", "Igaunijai — 29", "Kiprai — CY", "Latvijai — 32", "Lietuvai — 36", "Ungārijai — 7", "Maltai — MT", "Polijai — 20", "Slovēnijai — 26", "Slovākijai — 27"."

4. 31970 L 0221: Padomes Direktīva 70/221/EEK ( 1970. gada 20. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām (OV L 76, 6.4.1970., 23. lpp.), ko groza:

- 11972 B: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Dānijas Karalistes, Īrijas un Apvienotās Karalistes pievienošanās (OV L 73, 27.3.1972., 14. lpp.),

- 31979 L 0490: Komisijas 18.4.1979. Direktīva 79/490/EEK (OV L 128, 26.5.1979., 22. lpp.),

- 31997 L 0019: Komisijas 18.4.1997. Direktīva 97/19/EK (OV L 125, 16.5.1997., 1. lpp.),

- 32000 L 0008: Eiropas Parlamenta un Padomes 20.3.2000. Direktīva 2000/8/EK (OV L 106, 3.5.2000., 7. lpp.).

Sleju II pielikuma 6.2. punktā papildina ar šādu tekstu:

""Čehijas Republikai — 8", "Igaunijai — 29", "Kiprai — CY", "Latvijai — 32", "Lietuvai — 36", "Ungārijai — 7", "Maltai — MT", "Polijai — 20", "Slovēnijai — 26", "Slovākijai — 27"."

5. 31970 L 0388: Padomes Direktīva 70/388/EEK ( 1970. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm (OV L 176, 10.8.1970., 12. lpp.), ko groza:

- 11972 B: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Dānijas Karalistes, Īrijas un Apvienotās Karalistes pievienošanās (OV L 73, 27.3.1972., 14. lpp.),

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31987 L 0354: Padomes 25.6.1987. Direktīva 87/354/EEK (OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.).

Direktīvas I pielikuma 1.4.1. punktā tekstu iekavās papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27."

6. 31971 L 0127: Padomes Direktīva 71/127/EEK ( 1971. gada 1. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļiem (OV L 68, 22.3.1971., 1. lpp.), ko groza:

- 11972 B: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Dānijas Karalistes, Īrijas un Apvienotās Karalistes pievienošanās (OV L 73, 27.3.1972., 14. lpp.),

- 31979 L 0795: Komisijas 20.7.1979. Direktīva 79/795/EEK (OV L 239, 22.9.1979., 1. lpp.),

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 31985 L 0205: Komisijas 18.2.1985. Direktīva 85/205/EEK (OV L 90, 29.3.1985., 1. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31986 L 0562: Komisijas 6.11.1986. Direktīva 86/562/EEK (OV L 327, 22.11.1986., 49. lpp.),

- 31987 L 0354: Padomes 25.6.1987. Direktīva 87/354/EEK (OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.),

- 31988 L 0321: Komisijas 16.5.1988. Direktīva 88/321/EEK (OV L 147, 14.6.1988., 77. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.).

Direktīvas II pielikuma 2. papildinājuma 4.2. punktā doto atšķirības numuru/burtu uzskaitījumu papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27."

7. 31971 L 0320: Padomes Direktīva 71/320/EEK ( 1971. gada 26. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (OV L 202, 6.9.1971., 37. lpp.), ko groza:

- 11972 B: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Dānijas Karalistes, Īrijas un Apvienotās Karalistes pievienošanās (OV L 73, 27.3.1972., 14. lpp.),

- 31974 L 0132: Komisijas 11.2.1974. Direktīva 74/132/EEK (OV L 74, 19.3.1974., 7. lpp.),

- 31975 L 0524: Komisijas 25.7.1975. Direktīva 75/524/EEK (OV L 236, 8.9.1975., 3. lpp.),

- 31979 L 0489: Komisijas 18.4.1979. Direktīva 79/489/EEK (OV L 128, 26.5.1979., 12. lpp.),

- 31985 L 0647: Komisijas 23.12.1985. Direktīva 85/647/EEK (OV L 380, 31.12.1985., 1. lpp.),

- 31988 L 0194: Komisijas 24.3.1988. Direktīva 88/194/EEK (OV L 92, 9.4.1988., 47. lpp.),

- 31991 L 0422: Komisijas 15.7.1991. Direktīva 91/422/EEK (OV L 233, 22.8.1991., 21. lpp.),

- 31998 L 0012: Komisijas 27.1.1998. Direktīva 98/12/EEK (OV L 81, 18.3.1998., 1. lpp.).

Sleju XV pielikuma 4.4.2. punktā papildina ar šādu tekstu:

""Čehijas Republikai — 8", "Igaunijai — 29", "Kiprai — CY", "Latvijai — 32", "Lietuvai — 36", "Ungārijai — 7", "Maltai — MT", "Polijai — 20", "Slovēnijai — 26", "Slovākijai — 27"."

8. 31972 L 0245: Padomes Direktīva 72/245/EEK ( 1972. gada 20. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz to, kā novērst radiotraucējumus, ko rada mehāniskiem transportlīdzekļiem paredzēti dzirksteļaizdedzes dzinēji (OV L 152, 6.7.1972., 15. lpp.), ko groza:

- 31989 L 0491: Komisijas 17.7.1989. Direktīva 89/491/EEK (OV L 238, 15.8.1989., 43. lpp.),

- 31995 L 0054: Komisijas 31.10.1995. Direktīva 95/54/EEK (OV L 266, 8.11.1995., 1. lpp.).

Sleju I pielikuma 5.2. punktā papildina ar šādu tekstu:

""Čehijas Republikai — 8", "Igaunijai — 29", "Kiprai — CY", "Latvijai — 32", "Lietuvai — 36", "Ungārijai — 7", "Maltai — MT", "Polijai — 20", "Slovēnijai — 26", "Slovākijai — 27"."

9. 31974 L 0061: Padomes Direktīva 74/61/EEK ( 1973. gada 17. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pretaizbraukšanas ierīcēm (OV L 38, 11.2.1974., 22. lpp.), ko groza:

- 31995 L 0056: Komisijas 8.11.1995. Direktīva 95/56/EK (OV L 286, 29.11.1995., 1. lpp.).

Sleju I pielikuma 5.1.1. punktā papildina ar šādu tekstu:

""Čehijas Republikai — 8", "Igaunijai — 29", "Kiprai — CY", "Latvijai — 32", "Lietuvai — 36", "Ungārijai — 7", "Maltai — MT", "Polijai — 20", "Slovēnijai — 26", "Slovākijai — 27"."

10. 31974 L 0150: Padomes Direktīva 74/150/EEK ( 1974. gada 4. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu (OV L 84, 28.3.1974., 10. lpp.), ko groza:

- 31979 L 0694: Padomes 24.7.1979. Direktīva 79/694/EEK (OV L 205, 13.8.1979., 17. lpp.),

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 31982 L 0890: Padomes 17.12.1982. Direktīva 82/890/EEK (OV L 378, 31.12.1982., 45. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31988 L 0297: Padomes 3.5.1988. Direktīva 88/297/EEK (OV L 126, 20.5.1988., 52. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31997 L 0054: Eiropas Parlamenta un Padomes 23.9.1997. Direktīva 97/54/EK (OV L 277, 10.10.1997., 24. lpp.),

- 32000 L 0002: Komisijas 14.1.2000. Direktīva 2000/2/EK (OV L 21, 26.1.2000., 23. lpp.),

- 32000 L 0025: Eiropas Parlamenta un Padomes 22.5.2000. Direktīva 2000/25/EK (OV L 173, 12.7.2000., 1. lpp.),

- 32001 L 0003: Komisijas 8.1.2001. Direktīva 2001/3/EEK (OV L 28, 30.1.2001., 1. lpp.).

a) Direktīvas 2. panta a) punktu papildina ar šādiem ievilkumiem:

"— "vnitrostátní schválení typu"Čehijas Republikas tiesību aktos,

— "riiklik tüübikinnitus" Igaunijas tiesību aktos,

— "Έγκριση Τύπου" Kipras tiesību aktos,

— "Tipa apstiprināšana" Latvijas tiesību aktos,

— "tipo patvirtinimas" Lietuvas tiesību aktos,

— "típusjóváhagyás" Ungārijas tiesību aktos,

— "tip approvat" Maltas tiesību aktos,

— "homologacja typu pojazdu" Polijas tiesību aktos,

— "homologacija" Slovēnijas tiesību aktos,

— "typové schválenie" Slovākijas tiesību aktos."

b) Direktīvas II pielikuma C nodaļas II daļas 1. papildinājuma 1. iedaļā doto sarakstu papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27."

c) Direktīvas III pielikuma 1. daļas 16. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"16. FISKĀLĀ JAUDA(-S) VAI KLASE(-S)

+++++ TIFF +++++

"

11. 31974 L 0408: Padomes Direktīva 74/408/EEK ( 1974. gada 22. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļiem un to stiprinājumiem) (OV L 221, 12.8.1974., 1. lpp.), ko groza:

- 31981 L 0577: Padomes 20.7.1981. Direktīva 81/577/EEK (OV L 209, 29.7.1981., 34. lpp.),

- 31996 L 0037: Komisijas 17.6.1996. Direktīva 96/37/EEK (OV L 186, 25.7.1996., 28. lpp.).

Sleju I pielikuma 6.2.1. punktā papildina ar šādu tekstu:

""Čehijas Republikai — 8", "Igaunijai — 29", "Kiprai — CY", "Latvijai — 32", "Lietuvai — 36", "Ungārijai — 7", "Maltai — MT", "Polijai — 20", "Slovēnijai — 26", "Slovākijai — 27"."

12. 31974 L 0483: Padomes Direktīva 74/483/EEK ( 1974. gada 17. septembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem (OV L 266, 2.10.1974., 4. lpp.), ko groza:

- 31979 L 0488: Komisijas 18.4.1979. Direktīva 79/488/EEK (OV L 128, 26.5.1979., 1. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31987 L 0354: Padomes 25.6.1987. Direktīva 87/354/EEK (OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.).

Direktīvas I pielikumā zemsvītras piezīmi, kas attiecas uz 3.2.2.2. punktu, papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27"

.

13. 31975 L 0322: Padomes Direktīva 75/322/EEK ( 1975. gada 20. maijs) par to, kā novērst radiotraucējumus, ko rada lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktori (elektromagnētiskā savietojamība) (OV L 147, 9.6.1975., 28. lpp.), ko groza:

- 31982 L 0890: Padomes 17.12.1982. Direktīva 82/890/EEK (OV L 378, 31.12.1982., 45. lpp.),

- 31997 L 0054: Eiropas Parlamenta un Padomes 23.9.1997. Direktīva 97/54/EK (OV L 277, 10.10.1997., 24. lpp.),

- 32000 L 0002: Komisijas 14.1.2000. Direktīva 2000/2/EK (OV L 21, 26.1.2000., 23. lpp.),

- 32001 L 0003: Komisijas 8.1.2001. Direktīva 2001/3/EEK (OV L 28, 30.1.2001., 1. lpp.).

Direktīvas I pielikuma 5.2. punktu papildina ar šādu tekstu:

""Čehijas Republikai — 8", "Igaunijai — 29", "Kiprai — CY", "Latvijai — 32", "Lietuvai — 36", "Ungārijai — 7", "Maltai — MT", "Polijai — 20", "Slovēnijai — 26", "Slovākijai — 27"."

14. 31976 L 0114: Padomes Direktīva 76/114/EEK ( 1975. gada 18. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi (OV L 24, 30.1.1976., 1. lpp.), ko groza:

- 31978 L 0507: Komisijas 19.5.1978. Direktīva 78/507/EEK (OV L 155, 13.6.1978., 31. lpp.),

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31987 L 0354: Padomes 25.6.1987. Direktīva 87/354/EEK (OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.).

Direktīvas pielikuma 2.1.2. punktā tekstu iekavās papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27"

.

15. 31976 L 0757: Padomes Direktīva 76/757/EEK ( 1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem (OV L 262, 27.9.1976., 32. lpp.), ko groza:

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31987 L 0354: Padomes 25.6.1987. Direktīva 87/354/EEK (OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31997 L 0029: Komisijas 11.6.1997. Direktīva 97/29/EK (OV L 171, 30.6.1997., 11. lpp.).

Direktīvas I pielikuma 4.2.1. punktu papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27"

.

16. 31976 L 0758: Padomes Direktīva 76/758/EEK ( 1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, bremžu signāllukturiem, dienas gaitas gaismas lukturiem un sānu gabarītgaismas lukturiem (OV L 262, 27.9.1976., 54. lpp.), ko groza:

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31987 L 0354: Padomes 25.6.1987. Direktīva 87/354/EEK (OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.),

- 31989 L 0516: Komisijas 1.8.1989. Direktīva 89/516/EEK (OV L 265, 12.9.1989., 1. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31997 L 0030: Komisijas 11.6.1997. Direktīva 97/30/EK (OV L 171, 30.6.1997., 25. lpp.).

Direktīvas I pielikuma 5.2.1. punktu papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27"

.

17. 31976 L 0759: Padomes Direktīva 76/759/EEK ( 1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem (OV L 262, 27.9.1976., 71. lpp.), ko groza:

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31987 L 0354: Padomes 25.6.1987. Direktīva 87/354/EEK (OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.),

- 31989 L 0277: Komisijas 28.3.1989. Direktīva 89/277/EEK (OV L 109, 20.4.1989., 25. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31999 L 0015: Komisijas 16.3.1999. Direktīva 1999/15/EK (OV L 97, 12.4.1999., 14. lpp.).

Direktīvas I pielikuma 4.2.1. punktu papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27"

.

18. 31976 L 0760: Padomes Direktīva 76/760/EEK ( 1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem (OV L 262, 27.9.1976., 85. lpp.), ko groza:

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31987 L 0354: Padomes 25.6.1987. Direktīva 87/354/EEK (OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31997 L 0031: Komisijas 11.6.1997. Direktīva 97/31/EK (OV L 171, 30.6.1997., 49. lpp.).

Direktīvas I pielikuma 4.2.1. punktu papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27"

.

19. 31976 L 0761: Padomes Direktīva 76/761/EEK ( 1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem galvenajiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz gaismas avotiem (kvēlspuldzēm un citiem avotiem), kas paredzēti izmantošanai apstiprinātos mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju lukturos (OV L 262, 27.9.1976., 96. lpp.), kuru groza:

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31987 L 0354: Padomes 25.6.1987. Direktīva 87/354/EEK (OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.),

- 31989 L 0517: Komisijas 1.8.1989. Direktīva 89/517/EEK (OV L 265, 12.9.1989., 15. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31999 L 0017: Komisijas 18.3.1999. Direktīva 1999/17/EEK (OV L 97, 12.4.1999., 45. lpp.).

Direktīvas I pielikuma 5.2.1. un 6.2.1. punktā dotos sarakstus aizstāj ar šādu sarakstu:

"Vācijai — 1

Francijai — 2

Itālijai — 3

Nīderlandei — 4

Zviedrijai — 5

Beļģijai — 6

Ungārijai — 7

Čehijas Republikai — 8

Spānijai — 9

Apvienotajai Karalistei — 11

Austrijai — 12

Luksemburgai — 13

Somijai — 17

Dānijai — 18

Polijai — 20

Portugālei — 21

Grieķijai — 23

Īrijai — 24

Slovēnijai — 26

Slovākijai — 27

Igaunijai — 29

Latvijai — 32

Lietuvai — 36

Kiprai — CY,

Maltai — MT"

.

20. 31976 L 0762: Padomes Direktīva 76/762/EEK ( 1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos (OV L 262, 27.9.1976., 122. lpp.), ko groza:

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31987 L 0354: Padomes 25.6.1987. Direktīva 87/354/EEK (OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31999 L 0018: Komisijas 18.3.1999. Direktīva 1999/18/EEK (OV L 97, 12.4.1999., 82. lpp.).

Direktīvas I pielikuma 4.2.1. punktu papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27"

.

21. 31977 L 0536: Padomes Direktīva 77/536/EEK ( 1977. gada 28. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības vai mežkopības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (OV L 220, 29.8.1977., 1. lpp.), ko groza:

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31987 L 0354: Padomes 25.6.1987. Direktīva 87/354/EEK (OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.),

- 31989 L 0680: Padomes 21.12.1989. Direktīva 89/680/EEK (OV L 398, 30.12.1989., 26. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31999 L 0055: Komisijas 1.6.1999. Direktīva 1999/55/EK (OV L 146, 11.6.1999., 28. lpp.).

Direktīvas VI pielikumu papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27"

.

22. 31977 L 0538: Padomes Direktīva 77/538/EEK ( 1977. gada 28. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem (OV L 220, 29.8.1977., 60. lpp.), ko groza:

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31987 L 0354: Padomes 25.6.1987. Direktīva 87/354/EEK (OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.),

- 31989 L 0518: Komisijas 1.8.1989. Direktīva 89/518/EEK (OV L 265, 12.9.1989., 24. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31999 L 0014: Komisijas 16.3.1999. Direktīva 1999/14/EK (OV L 97, 12.4.1999., 1. lpp.).

Direktīvas I pielikuma 4.2.1. punktu papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27"

.

23. 31977 L 0539: Padomes Direktīva 77/539/EEK ( 1977. gada 28. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem (OV L 220, 29.8.1977., 72. lpp.), ko groza:

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31987 L 0354: Padomes 25.6.1987. Direktīva 87/354/EEK (OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31997 L 0032: Komisijas 11.6.1997. Direktīva 97/32/EK (OV L 171, 30.6.1997., 63. lpp.).

Direktīvas I pielikuma 4.2.1. punktu papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27"

.

24. 31977 L 0540: Padomes Direktīva 77/540/EEK ( 1977. gada 28. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem (OV L 220, 29.8.1977., 83. lpp.), ko groza:

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31987 L 0354: Padomes 25.6.1987. Direktīva 87/354/EEK (OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31999 L 0016: Komisijas 16.3.1999. Direktīva 1999/16/EK (OV L 97, 12.4.1999., 33. lpp.).

Direktīvas I pielikuma 4.2.1. punktu papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27"

.

25. 31977 L 0541: Padomes Direktīva 77/541/EEK ( 1977. gada 28. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (OV L 220, 29.8.1977., 95. lpp.), ko groza:

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 31981 L 0576: Padomes 20.7.1981. Direktīva 81/576/EEK (OV L 209, 29.7.1981., 32. lpp.),

- 31982 L 0319: Komisijas 2.4.1982. Direktīva 82/319/EEK (OV L 139, 19.5.1982., 17. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31987 L 0354: Padomes 25.6.1987. Direktīva 87/354/EEK (OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.),

- 31990 L 0628: Komisijas 30.10.1990. Direktīva 90/628/EEK (OV L 341, 6.12.1990., 1. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31996 L 0036: Komisijas 17.6.1996. Direktīva 96/36/EK (OV L 178, 17.7.1996., 15. lpp.),

- 32000 L 0003: Komisijas 22.2.2000. Direktīva 2000/3/EK (OV L 53, 25.2.2000., 1. lpp.).

Direktīvas III pielikuma 1.1.1. punktu papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27"

.

26. 31978 L 0318: Padomes Direktīva 78/318/EEK ( 1977. gada 21. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stiklu tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm (OV L 81, 28.3.1978., 49. lpp.), ko groza:

- 31994 L 0068: Komisijas 16.12.1994. Direktīva 94/68/EK (OV L 354, 31.12.1994., 1. lpp.).

Sleju I pielikuma 7.2. punktā papildina ar šādu tekstu:

""Čehijas Republikai — 8", "Igaunijai — 29", "Kiprai — CY", "Latvijai — 32", "Lietuvai — 36", "Ungārijai — 7", "Maltai — MT", "Polijai — 20", "Slovēnijai — 26", "Slovākijai — 27"."

27. 31978 L 0764: Padomes Direktīva 78/764/EEK ( 1978. gada 25. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros (OV L 255, 18.9.1978., 1. lpp.), ko groza:

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 31982 L 0890: Padomes 17.12.1982. Direktīva 82/890/EEK (OV L 378, 31.12.1982., 45. lpp.),

- 31983 L 0190: Komisijas 28.3.1983. Direktīva 83/190/EEK (OV L 109, 26.4.1983., 13. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31987 L 0354: Padomes 25.6.1987. Direktīva 87/354/EEK (OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.),

- 31988 L 0465: Komisijas 30.6.1988. Direktīva 88/465/EEK (OV L 228, 17.8.1988., 31. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31997 L 0054: Eiropas Parlamenta un Padomes 23.9.1997. Direktīva 97/54/EK (OV L 277, 10.10.1997., 24. lpp.),

- 31999 L 0057: Komisijas 7.6.1999. Direktīva 1999/57/EK (OV L 148, 15.6.1999., 35. lpp.).

Direktīvas II pielikuma 3.5.2.1. punktu papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27"

.

28. 31978 L 0932: Padomes 1978. gada 16. oktobra Direktīva 78/932/EEK ( 1978. gada 16. oktobris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējo sēdekļu pagalvjiem (OV L 325, 20.11.1978., 1. lpp.), ko groza:

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31987 L 0354: Padomes 25.6.1987. Direktīva 87/354/EEK (OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.).

Direktīvas VI pielikuma 1.1.1. punktu papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27"

.

29. 31979 L 0622: Padomes Direktīva 79/622/EEK ( 1979. gada 25. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (statiska testēšana) (OV L 179, 17.7.1979., 1. lpp.), ko groza:

- 31982 L 0953: Komisijas 15.12.1982. Direktīva 82/953/EEK (OV L 386, 31.12.1982., 31. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31987 L 0354: Padomes 25.6.1987. Direktīva 87/354/EEK (OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.),

- 31988 L 0413: Komisijas 22.6.1988. Direktīva 88/413/EEK (OV L 200, 26.7.1988., 32. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31999 L 0040: Komisijas 6.5.1999. Direktīva 1999/40/EK (OV L 124, 18.5.1999., 11. lpp.).

Direktīvas VI pielikumu papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27"

.

30. 31986 L 0298: Padomes Direktīva 86/298/EEK ( 1986. gada 26. maijs) par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem (OV L 186, 8.7.1986., 26. lpp.), ko groza:

- 31989 L 0682: Padomes 21.12.1989. Direktīva 89/682/EEK (OV L 398, 30.12.1989., 29. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 32000 L 0019: Komisijas 13.4.2000. Direktīva 2000/19/EK (OV L 94, 14.4.2000., 31. lpp.).

Direktīvas VI pielikumu papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27"

.

31. 31987 L 0402: Padomes Direktīva 87/402/EEK ( 1987. gada 25. jūnijs) par šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām, kas piestiprinātas vadītāja sēdekļa priekšā (OV L 220, 8.8.1987., 1. lpp.), ko groza:

- 31989 L 0681: Padomes 21.12.1989. Direktīva 89/681/EEK (OV L 398, 30.12.1989., 27. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 32000 L 0022: Komisijas 28.4.2000. Direktīva 2000/22/EK (OV L 107, 4.5.2000., 26. lpp.).

Direktīvas VII pielikumu papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27"

.

32. 31988 L 0077: Padomes Direktīva 88/77/EEK ( 1987. gada 3. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un cieto daļiņu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar kompresijas aizdedzes motoriem (OV L 36, 9.2.1988., 33. lpp.), ko groza:

- 31991 L 0542: Padomes 1.10.1991. Direktīva 91/542/EEK (OV L 295, 25.10.1991., 1. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31996 L 0001: Eiropas Parlamenta un Padomes 22.1.1996. Direktīva 96/1/EK (OV L 40, 17.2.1996., 1. lpp.),

- 31999 L 0096: Eiropas Parlamenta un Padomes 13.12.1999. Direktīva 1999/96/EK (OV L 44, 16.2.2000., 1. lpp.),

- 32001 L 0027: Komisijas 10.4.2001. Direktīva 2001/27/EK (OV L 107, 18.4.2001., 10. lpp.).

Direktīvas I pielikuma 5.1.3. punkta zemsvītras piezīmi papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27"

.

33. 31989 L 0173: Padomes Direktīva 89/173/EEK ( 1988. gada 21. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 67, 10.3.1989., 1. lpp.), ko groza:

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31997 L 0054: Eiropas Parlamenta un Padomes 23.9.1997. Direktīva 97/54/EK (OV L 277, 10.10.1997., 24. lpp.),

- 32000 L 0001: Komisijas 14.1.2000. Direktīva 2000/1/EK (OV L 21, 26.1.2000., 16. lpp.).

a) Direktīvas III A pielikuma 5.4.1. punkta zemsvītras piezīmi papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27"

.

b) Direktīvas IV pielikuma 4. papildinājuma pirmo ievilkumu papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27"

.

c) Direktīvas V pielikuma 2.1.3. punkta trešo daļu papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27"

.

34. 31991 L 0226: Padomes Direktīva 91/226/EEK ( 1991. gada 27. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (OV L 103, 23.4.1991., 5. lpp.), ko groza:

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.).

Direktīvas II pielikuma 3.4.1. punktu papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27"

.

35. 31994 L 0020: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/20/EK ( 1994. gada 30. maijs) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mehāniskajām sakabes ierīcēm un to uzstādīšanu (OV L 195, 29.7.1994., 1. lpp.).

Direktīvas I pielikuma 3.3.4. punktu papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — 8, Igaunijai — 29, Kiprai — CY, Latvijai — 32, Lietuvai — 36, Ungārijai — 7, Maltai — MT, Polijai — 20, Slovēnijai — 26, Slovākijai — 27"

.

36. 31995 L 0028: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/28/EK ( 1995. gada 24. oktobris) par dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu iekšējās apdares materiālu ugunsizturību (OV L 281, 23.11.1995., 1. lpp.).

Direktīvas I pielikuma 6.1.1. punktu papildina ar šādu tekstu:

""Čehijas Republikai — 8", "Igaunijai — 29", "Kiprai — CY", "Latvijai — 32", "Lietuvai — 36", "Ungārijai — 7", "Maltai — MT", "Polijai — 20", "Slovēnijai — 26", "Slovākijai — 27"."

37. 32000 L 0025: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/25/EK ( 2000. gada 22. maijs), ar kuru paredz darbības, kas veicamas, lai samazinātu gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisija no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 74/150/EEK (OV L 173, 12.7.2000., 1. lpp.).

Direktīvas I pielikuma 4. papildinājuma 1. punkta 1. iedaļu papildina ar šādu tekstu:

""Čehijas Republikai — 8", "Igaunijai — 29", "Kiprai — CY", "Latvijai — 32", "Lietuvai — 36", "Ungārijai — 7", "Maltai — MT", "Polijai — 20", "Slovēnijai — 26", "Slovākijai — 27"."

38. 32000 L 0040: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/40/EK ( 2000. gada 26. jūnijs), ar kuru paredz dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējām drošības konstrukcijām un ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (OV L 203, 10.8.2000., 9. lpp.).

Sleju I pielikuma 3.2. punktā papildina ar šādu tekstu:

""Čehijas Republikai — 8", "Igaunijai — 29", "Kiprai — CY", "Latvijai — 32", "Lietuvai — 36", "Ungārijai — 7", "Maltai — MT", "Polijai — 20", "Slovēnijai — 26", "Slovākijai — 27"."

39. 32001 L 0056: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/56/EK ( 2001. gada 27. septembris) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apsildīšanas ierīcēm, ar kuru groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 78/548/EEK (OV L 292, 9.11.2001., 21. lpp.).

Direktīvas I pielikuma 5. papildinājuma 1.1.1. punktu papildina ar šādu tekstu:

""Čehijas Republikai — 8", "Igaunijai — 29", "Kiprai — CY", "Latvijai — 32", "Lietuvai — 36", "Ungārijai — 7", "Maltai — MT", "Polijai — 20", "Slovēnijai — 26", "Slovākijai — 27"."

40. 32002 L 0024: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/24/EK ( 2002. gada 18. marts), kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/61/EEK (OV L 124, 9.5.2002., 1. lpp.).

a) Direktīvas IV pielikuma A daļā dotā parauga 2. daļas 47. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"47. Fiskālā jauda vai valsts kods(-i), ja tādi būtu:

+++++ TIFF +++++

"

;

b) Direktīvas V pielikuma 1. punktā aprakstu pēc vārdiem "1. iedaļa:" aizstāj ar šādu tekstu:

"mazais burts "e", kam seko tās dalībvalsts atšķirības kods (numurs), kura izdod tipa apstiprinājumu:

Vācijai — 1,

Francijai — 2,

Itālijai — 3,

Nīderlandei — 4,

Zviedrijai — 5,

Beļģijai — 6,

Ungārijai — 7,

Čehijas Republikai — 8,

Spānijai — 9,

Apvienotajai Karalistei — 11,

Austrijai — 12,

Luksemburgai — 13,

Somijai — 17,

Dānijai — 18,

Polijai — 20,

Portugālei — 21,

Grieķijai — 23,

Īrijai — 24,

Slovēnijai — 26,

Slovākijai — 27,

Igaunijai — 29,

Latvijai — 32,

Lietuvai — 36,

Kiprai — CY,

Maltai — MT"

.

c) Sarakstu direktīvas V pielikuma B daļas 1.1. punktā papildina ar šādu tekstu:

""Čehijas Republikai — 8", "Igaunijai — 29", "Kiprai — CY", "Latvijai — 32", "Lietuvai — 36", "Ungārijai — 7", "Maltai — MT", "Polijai — 20", "Slovēnijai — 26", "Slovākijai — 27"."

B. MĒSLOJUMI

31976 L 0116: Padomes Direktīva 76/116/EEK ( 1975. gada 18. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mēslojumiem (OV L 24, 30.1.1976., 21. lpp.), ko groza:

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31988 L 0183: Padomes 22.3.1988. Direktīva 88/183/EEK (OV L 83, 29.3.1988., 33. lpp.),

- 31989 L 0284: Padomes 13.4.1989. Direktīva 89/284/EEK (OV L 111, 22.4.1989., 34. lpp.),

- 31989 L 0530: Padomes 18.9.1989. Direktīva 89/530/EEK (OV L 281, 30.9.1989., 116. lpp.),

- 31993 L 0069: Komisijas 23.7.1993. Direktīva 93/69/EEK (OV L 185, 28.7.1993., 30. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31996 L 0028: Komisijas 10.5.1996. Direktīva 96/28/EK (OV L 140, 13.6.1996., 30. lpp.),

- 31997 L 0063: Eiropas Parlamenta un Padomes 24.11.1997. Direktīva 97/63/EK (OV L 335, 6.12.1997., 15. lpp.),

- 31998 L 0003: Komisijas 15.1.1998. Direktīva 98/3/EK (OV L 18, 23.1.1998., 25. lpp.),

- 31998 L 0097: Eiropas Parlamenta un Padomes 22.12.1998. Direktīva 98/97/EK (OV L 18, 23.1.1999., 28. lpp.).

a) Direktīvas I pielikuma A II daļas 6. ailes pirmajā daļā tekstu iekavās aiz vārda "Itālija" papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republika, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, Slovēnija, Slovākija"

.

b) Direktīvas I pielikuma B daļas 1., 2. un 4. punkta 9. ailes 3. punktā tekstu iekavās aiz vārda "Itālija" papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republika, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, Slovēnija, Slovākija"

.

C. KOSMĒTIKAS LĪDZEKĻI

31995 L 0017: Komisijas Direktīva 95/17/EK ( 1995. gada 19. jūnijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 76/768/EEK piemērošanai attiecībā uz vienas vai vairāku sastāvdaļu neiekļaušanu kosmētikas līdzekļu marķējuma sastāvdaļu sarakstā (OV L 140, 23.6.1995., 26. lpp.).

Direktīvas pielikuma 2. punktā pēc teksta "15 Zviedrija" iekļauj šādu tekstu:

"16 Čehijas Republika

17 Igaunija

18 Kipra

19 Latvija

20 Lietuva

21 Ungārija

22 Malta

23 Polija

24 Slovēnija

25 Slovākija"

.

D. REGLAMENTĒTĀ METROLOĢIJA UN FASĒŠANA

1. 31971 L 0316: Padomes Direktīva 71/316/EEK ( 1971. gada 26. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kopīgiem noteikumiem, ko piemēro metroloģiskās kontroles mērinstrumentiem un metodēm (OV L 202, 6.9.1971., 1. lpp.), ko groza:

- 11972 B: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Dānijas Karalistes, Īrijas un Apvienotās Karalistes pievienošanās (OV L 73, 27.3.1972., 14. lpp.),

- 31972 L 0427: Padomes 19.12.1972. Direktīva 72/427/EEK (OV L 291, 28.12.1972., 156. lpp.),

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 31983 L 0575: Padomes 26.10.1983. Direktīva 83/575/EEK (OV L 332, 28.11.1983., 43. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31987 L 0354: Padomes 25.6.1987. Direktīva 87/354/EEK (OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.),

- 31987 L 0355: Padomes 25.6.1987. Direktīva 87/355/EEK (OV L 192, 11.7.1987., 46. lpp.),

- 31988 L 0665: Padomes 21.12.1988. Direktīva 88/665/EEK (OV L 382, 31.12.1988., 42. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.).

a) Direktīvas I pielikuma 3.1. punkta pirmajā ievilkumā un II pielikuma 3.1.1.1. punkta a) apakšpunkta pirmajā ievilkumā tekstu iekavās papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — CZ, Igaunijai — EST, Kiprai — CY, Latvijai — LV, Lietuvai — LT, Ungārijai — H, Maltai — M, Polijai — PL, Slovēnijai — SI, Slovākijai — SK"

;

b) zīmējumus, kas paredzēti II pielikuma 3.2.1. punktā, papildina ar burtiem, kas vajadzīgi zīmēm CZ, EST, CY, LV, LT, H, M, PL, SI, SK.

2. 31971 L 0347: Padomes Direktīva 71/347/EEK ( 1971. gada 12. oktobris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uzglabājamo graudu standartmasas mērīšanu tilpuma vienībā (OV L 239, 25.10.1971., 1. lpp.), ko groza:

- 11972 B: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Dānijas Karalistes, Īrijas un Apvienotās Karalistes pievienošanās (OV L 73, 27.3.1972., 14. lpp.),

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.).

Direktīvas 1. panta a) punktā tekstu iekavās papildina ar šādu tekstu:

"EHS objemová hmotnost obilí"

"EMÜ puistemass"

"EEK tilpummasa"

"EEB hektolitro masė"

"EGK-hektolitertömeg"

"Il-massa standard tal-KEE għall-volum tal-preservar"

"gęstość zboża w stanie zsypnym EWG"

"EGS hektolitrska masa"

"EHS násypná hustota obilia".

3. 31971 L 0348: Padomes Direktīva 71/348/EEK ( 1971. gada 12. oktobris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz papildu iekārtām šķidruma mērinstrumentiem, izņemot ūdens mērinstrumentus (OV L 239, 25.10.1971., 9. lpp.), ko groza:

- 11972 B: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Dānijas Karalistes, Īrijas un Apvienotās Karalistes pievienošanās (OV L 73, 27.3.1972., 14. lpp.),

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.).

Direktīvas pielikuma IV nodaļas 4.8.1. iedaļas beigās pievieno šādu tekstu:

"10 haléřů

1 Igaunijas sent

1 σεντ Κύπρου

1 santīms

1 Lietuvas centas

1 Ungārijas forint

1 Maltas ċenteżmu

1 grosz

1 stotin

10 halierov"

.

E. SPIEDTVERTNES

31976 L 0767: Padomes Direktīva 76/767/EEK ( 1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kopīgiem noteikumiem, ko piemēro spiedtvertnēm un to inspekcijas metodēm (OV L 262, 27.9.1976., 153. lpp.), ko groza:

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31987 L 0354: Padomes 25.6.1987. Direktīva 87/354/EEK (OV L 192, 11.7.1987., 43. lpp.),

- 31988 L 0665: Padomes 21.12.1988. Direktīva 88/665/EEK (OV L 382, 31.12.1988., 42. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.).

Direktīvas I pielikuma 3.1. punkta pirmajā ievilkumā un II pielikuma 3.1.1.1.1. punkta pirmajā ievilkumā tekstu iekavās papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikai — CZ, Igaunijai — EST, Kiprai — CY, Latvijai — LV, Lietuvai — LT, Ungārijai — H, Maltai — M, Polijai — PL, Slovēnijai — SI, Slovākijai — SK"

.

F. TEKSTILMATERIĀLI UN APAVI

1. 31994 L 0011: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/11/EK ( 1994. gada 23. marts) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tādu materiālu norādīšanu marķējumā, kurus izmanto patērētājiem paredzētu apavu galvenajās sastāvdaļās (OV L 100, 19.4.1994., 37. lpp.).

a) Direktīvas I pielikuma 1. punkta a) apakšpunktu pēc teksta "P Parte superior" papildina ar šādu tekstu:

"CZ | Vrch |

EST | Pealne |

LV | Virsa |

LT | Viršus |

HU | Felsőrész |

M | Wiċċ |

PL | Wierzch |

SI | Zgornji del |

SK | Vrch" |

;

b) Direktīvas I pielikuma 1. punkta b) apakšpunktu pēc teksta "P Forro e Palmilha" papildina ar šādu tekstu:

"CZ | Podšívka a stélka |

EST | Vooder ja sisetald |

LV | Odere un ieliekamā saistzole |

LT | Pamušalas ir įklotė |

HU | Bélés és fedőtalpbélés |

M | Inforra u suletta |

PL | Podszewka z wyściółką |

SI | Podloga in vložek (steljka) |

SK | Podšívka a stielka" |

;

c) Direktīvas I pielikuma 1. punkta c) apakšpunktu pēc teksta "P Sola" papildina ar šādu tekstu:

"CZ | Podešev |

EST | Välistald |

LV | Ārējā zole |

LT | Padas |

HU | Járótalp |

M | Pett ta' barra |

PL | Spód |

SI | Podplat |

SK | Podošva" |

;

d) Direktīvas I pielikuma 2. punkta a) apakšpunkta i) punktu pēc teksta "P Couros e peles curtidas" papildina ar šādu tekstu:

"CZ | Useň |

EST | Nahk |

LV | Āda |

LT | Oda |

HU | Bőr |

M | Ġilda |

PL | Skóra |

SI | Usnje |

SK | Useň" |

;

e) Direktīvas I pielikuma 2. punkta a) apakšpunkta ii) punktu pēc teksta "P Couro revestido" papildina ar šādu tekstu:

"CZ | Povrstvená useň |

EST | Kaetud nahk |

LV | Pārklāta āda |

LT | Padengta oda |

HU | Bevonatos bőr |

M | Ġilda miksija |

PL | Skóra pokryta |

SI | Krito usnje |

SK | Povrstvená useň" |

;

f) Direktīvas I pielikuma 2. punkta b) apakšpunktu pēc teksta "P Téxteis" papildina ar šādu tekstu:

"CZ | Textilie |

EST | Tekstiil |

LV | Tekstilmateriāls |

LT | Tekstilė |

HU | Textil |

M | Tessut |

PL | Materiał włókienniczy |

SI | Tekstil |

SK | Textil" |

;

g) Direktīvas I pielikuma 2. punkta c) apakšpunktu pēc teksta "P Outros materiais" papildina ar šādu tekstu:

"CZ | Ostatní materiály |

EST | Teised materjalid |

LV | Citi materiāli |

LT | Kitos medžiagos |

HU | Egyéb anyag |

M | Materjal ieħor |

PL | Inny materiał |

SI | Drugi materiali |

SK | Iný materiál" |

.

2. 31996 L 0074: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/74/EK ( 1996. gada 16. decembris) par tekstilmateriālu nosaukumiem (OV L 32, 3.2.1997., 38. lpp.), ko groza:

- 31997 L 0037: Komisijas 19.6.1997. Direktīva 97/37/EK (OV L 169, 27.6.1997., 74. lpp.).

Direktīvas 5. panta 1. punktā iekļauj šādu tekstu:

"— "střižní vlna",

— "uus vill",

— "pirmlietojuma vilna" vai "cirptā vilna",

— "natūralioji vilna",

— "élőgyapjú",

— "suf verġni",

— "żywa wełna",

— "runska volna",

— "strižná vlna"."

G. STIKLS

31969 L 0493: Padomes Direktīva 69/493/EEK ( 1969. gada 15. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz stiklu (OV L 326, 29.12.1969., 36. lpp.), ko groza:

- 11972 B: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Dānijas Karalistes, Īrijas un Apvienotās Karalistes pievienošanās (OV L 73, 27.3.1972., 14. lpp.),

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.).

a) Direktīvas I pielikuma b slejas 1. punktā iekļauj šādu tekstu:

""VYSOCE OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 30 %"

,

"KÕRGKVALITEETNE KRISTALL 30 %"

,

"AUGSTĀKĀ LABUMA KRISTĀLS 30 %"

,

"DAUGIAŠVINIS KRIŠTOLAS 30 %"

,

"NEHÉZ ÓLOMKRISTÁLY 30 %"

,

"KRISTALL SUPERJURI 30 %"

,

"SZKŁO KRYSZTAŁOWE WYSOKOOŁOWIOWE 30 %"

,

"KRISTAL Z VISOKO VSEBNOSTJO SVINCA 30 %"

,

"VYSOKOOLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 30 % PbO"

;"

b) Direktīvas I pielikuma b slejas 2. punktā iekļauj šādu tekstu:

""OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 24 %"

,

"KVALITEETKRISTALL 24 %"

,

"SVINA KRISTĀLS 24 %"

,

"ŠVINO KRIŠTOLAS 24 %"

,

"ÓLOMKRISTÁLY 24 %"

,

"KRISTALL BIĊ-ĊOMB 24 %"

,

"SZKŁO KRYSZTAŁOWE OŁOWIOWE 24 %"

,

"SVINČEV KRISTAL 24 %"

"OLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 24 % PbO"

;"

c) Direktīvas I pielikuma b slejas 3. punktā iekļauj šādu tekstu:

""KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO KRYSTALIN"

,

"KRISTALLIINKLAAS"

,

"KRISTĀLSTIKLS"

,

"KRIŠTOLAS"

,

"KRISZTALLIN ÜVEG"

,

"KRISTALLIN"

,

"SZKŁO KRYSZTAŁOWE"S""

,

"KRISTALNO STEKLO (KRISTALIN)"

,

"KRIŠTALÍN"

;"

d) Direktīvas I pielikuma b slejas 4. punktā iekļauj šādu tekstu:

""KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO"

,

"KRISTALLKLAAS"

,

"KRISTĀLSTIKLS"

,

"KRIŠTOLO STIKLAS"

,

"KRISZTALLIN ÜVEG"

,

"KRISTALLIN"

,

"SZKŁO KRYSZTAŁOWE"

,

"KRISTALNO STEKLO"

,

"KRIŠTÁĽOVÉ SKLO""

.

H. HORIZONTĀLIE UN PROCEDŪRAS PASĀKUMI

1. 31993 R 0339: Padomes Regula (EEK) Nr. 339/93 ( 1993. gada 8. februāris) par tādu produktu pārbaudēm attiecībā uz atbilstību produktu drošības noteikumiem, kurus importē no trešām valstīm (OV L 40, 17.2.1993., 1. lpp.), ko groza:

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.).

a) Direktīvas 6. panta 1. punktu papildina ar šādu tekstu:

"— "Nebezpečný výrobek — propuštění do volného oběhu není povoleno — Nařízení (EHS) č. 339/93",

— "Ohtlik toode - vabasse ringlusse mitte lubatud - nõukogu määrus (EMÜ) 339/93",

— "Bīstama prece - izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr.339/93",

— "Pavojingas produktas - išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama - reglamentas (EEB) Nr. 339/93",

— "Veszélyes áru - szabad forgalomba nem bocsátható - 339/93/EGK rendelet",

— "Prodott perikoluż - ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera mhux awtorizzat - Regolament (KEE) Nru. 339/93",

— "Produkt niebezpieczny - niedopuszczony do obrotu - Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93",

— "Nevaren izdelek - sprostitev v prosti promet ni dovoljena - Uredba (EGS) št. 339/93",

— "Nebezpečný výrobok - uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené - nariadenie (EHS) č. 339/93";"

b) Direktīvas 6. panta 2. punktu papildina ar šādu tekstu:

"— "Výrobek není ve shodě - propuštění do volného oběhu není povoleno - Nařízení (EHS) č. 339/93",

— "Nõuetele mittevastav toode - vabasse ringlusse mitte lubatud - nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93",

— "Neatbilstoša prece - izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr. 339/93",

— "Produktas neatitinka reikalavimų - išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama - Reglamentas (EEB) Nr. 339/93",

— "Nem megfelelő áru - szabad forgalomba nem bocsátható - 339/93/EGK rendelet",

— "Prodott mhux konformi - ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera mhux awtorizzat - Regolament (KEE) Nru. 339/93",

— "Produkt niezgodny - niedopuszczony do obrotu - Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93",

— "Neskladen izdelek - sprostitev v prosti promet ni dovoljena - Uredba (EGS) št. 339/93",

— "Výrobok nie je v zhode - uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené - nariadenie (EHS) č. 339/93"."

2. 31998 L 0034: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/34/EK ( 1998. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā (OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.), ko groza:

- 31998 L 0048: Eiropas Parlamenta un Padomes 20.7.1998. Direktīva 98/48/EK (OV L 217, 5.8.1998., 18. lpp.).

Regulas II pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

"II PIELIKUMS

VALSTU STANDARTIZĀCIJAS INSTITŪCIJAS

1. BEĻĢIJA

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2. ČEHIJAS REPUBLIKA

ČSNI

Český normalizační institut

3. DĀNIJA

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom Agency

4. VĀCIJA

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

5. IGAUNIJA

EVS

Eesti Standardikeskus

Sideamet

6. GRIEĶIJA

ΕΛΟΤ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

7. SPĀNIJA

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

8. FRANCIJA

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de l'électricité - Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

9. ĪRIJA

NSAI

National Standards Authority of Irland

ETCI

Electrotechnical Council of Irland

10. ITĀLIJA

UNI [1]

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI [1]

Comitato elettrotecnico italiano

11. KIPRA

ΚΟΠΠ

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (Kipras Kvalitātes veicināšanas organizācija)

12. LATVIJA

LVS

Latvijas Standarts

13. LIETUVA

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

14. LUKSEMBURGA

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l'énergie de l'État

15. UNGĀRIJA

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület

16. MALTA

MSA

L-Awtorita' ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)

17. NĪDERLANDE

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

18. AUSTRIJA

ÖN

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

19. POLIJA

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

20. PORTUGĀLE

IPQ

Instituto Português da Qualidade

21. SLOVĒNIJA

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

22. SLOVĀKIJA

SÚTN

Slovenský ústav technickej normalizácie

23. SOMIJA

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlandes Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

24. ZVIEDRIJA

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen

25. APVIENOTĀ KARALISTE

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

I. VALSTS LĪGUMI

1. 31992 L 0013: Padomes Direktīva 92/13/EEK ( 1992. gada 25. februāris), ar ko koordinē normatīvos un administratīvos aktus par to, kā piemēro Kopienas noteikumus par līgumu piešķiršanas procedūrām, ko piemēro subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozarē (OV L 76, 23.3.1992., 14. lpp.), ko groza:

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.).

Direktīvas pielikumu papildina ar šādu tekstu:

"ČEHIJAS REPUBLIKA

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

IGAUNIJA

Riigihangete Amet (Valsts iepirkumu birojs)

KIPRA

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Republikas Kase)

LATVIJA

Iepirkumu uzraudzības birojs

LIETUVA

Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Lietuvas Republikas valdības Valsts iepirkumu birojs)

UNGĀRIJA

Közbeszerzések Tanácsa (Valsts iepirkumu padome)

MALTA

Dipartiment tal-Kuntratti fil-Ministeru tal-Finanzi

POLIJA

Urząd Zamówień Publicznych (Valsts iepikumu birojs)

SLOVĒNIJA

Državna revizijska komisija

SLOVĀKIJA

Úrad pre verejné obstarávanie (Valsts iepirkumu birojs)"

.

2. 31992 L 0050: Padomes Direktīva 92/50/EEK ( 1992. gada 18. jūnijs) par to, kā koordinēt pakalpojumu valsts līgumu piešķiršanas procedūras (OV L 209, 24.7.1992., 1. lpp.), ko groza:

- 31993 L 0036: Padomes 14.6.1993. Direktīva 93/36/EEK (OV L 199, 9.8.1993., 1. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31997 L 0052: Eiropas Parlamenta un Padomes 13.10.1997. Direktīva 97/52/EK (OV L 328, 28.11.1997., 1. lpp.),

- 32001 L 0078: Komisijas 13.9.2001. Direktīva 2001/78/EK (OV L 285, 29.10.2001., 1. lpp.).

Direktīvas 30. panta 3. punktu papildina ar šādu tekstu:

"— Čehijas Republikā —"obchodní rejstřík",

— Igaunijā — "Keskäriregister",

— Kiprā pakalpojumu sniedzēju var lūgt uzrādīt "Registrar of Companies and Official Receiver(Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης)", izsniegtu apliecību, ka viņš ir "incorporated" vai "registered", vai, ja tā nav, apliecību par to, ka attiecīgā persona ar zvērestu ir apliecinājusi, ka valstī, kurā tā reģistrēta, nodarbojas ar attiecīgo profesiju konkrētā vietā un ar attiecīgo uzņēmuma nosaukumu,

— Latvijā — "Uzņēmumu reģistrs",

— Lietuvā — "Juridinių asmenų registras",

— Ungārijā — "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása", noteikts "szakmai kamarák nyilvántartása" vai — attiecībā uz nereģistrētām personām — apliecība, kurā norādīts, ka attiecīgā persona ir tiesīga veikt uzņēmējdarbību vai darboties attiecīgajā profesijā,

— Maltā pieteikuma iesniedzējs (vai piegādātājs) norāda savu "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ" un — attiecībā uz līgumsabiedrībām vai uzņēmējsabiedrībām — attiecīgo reģistrācijas numuru, ko piešķīrusi Maltas Finanšu pakalpojumu pārvalde,

— Polijā — "Krajowy Rejestr Sądowy" (Valsts Tiesu reģistrs),

— Slovēnijā — "Sodni register" un "obrtni register",

— Slovākijā — "Obchodný register"."

.

3. 31993 L 0036: Padomes Direktīva 93/36/EEK ( 1993. gada 14. jūnijs), ar ko koordinē piegāžu valsts līgumu piešķiršanas procedūras (OV L 199, 9.8.1993., 1. lpp.), ko groza:

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31997 L 0052: Eiropas Parlamenta un Padomes 13.10.1997. Direktīva 97/52/EK (OV L 328, 28.11.1997., 1. lpp.),

- 32001 L 0078: Komisijas 13.9.2001. Direktīva 2001/78/EK (OV L 285, 29.10.2001., 1. lpp.).

a) Direktīvas 21. panta 2. punktu papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikā: "obchodní rejstřík",

Igaunijā: "Keskäriregister",

Kiprā: piegādātāju var lūgt uzrādīt "Registrar of Companies and Official Receiver (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης)" izsniegtu apliecību, ka viņš ir "incorporated" vai "registered", vai, ja tā nav, apliecību par to, ka attiecīgā persona ar zvērestu ir apliecinājusi, ka valstī, kurā tā reģistrēta, nodarbojas ar attiecīgo profesiju konkrētā vietā un ar attiecīgo nosaukumu,

Latvijā: "Uzņēmumu reģistrs",

Lietuvā: "Juridinių asmenų registras",

Ungārijā: "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása",

Maltā: pieteikuma iesniedzējs (vai piegādātājs) norāda savu "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ" un — attiecībā uz līgumsabiedrībām vai uzņēmējsabiedrībām — attiecīgo reģistrācijas numuru, ko piešķīrusi Maltas Finanšu pakalpojumu pārvalde,

Polijā: "Krajowy Rejestr Sądowy",

Slovēnijā: "Sodni register" un "obrtni register",

Slovākijā: "Obchodný register";"

b) Direktīvas I pielikuma virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:

"A. LĪGUMSLĒDZĒJU IESTĀŽU SARAKSTS, UZ KURĀM ATTIECAS GATT NOLĪGUMS PAR VALSTS LĪGUMIEM"

.

c) Direktīvas I pielikumu papildina ar šādu tekstu:

"B. CITU CENTRĀLĀS VALDĪBAS IESTĀŽU SARAKSTS

ČEHIJAS REPUBLIKA

Līgumslēdzējas iestādes ir (nepilnīgs saraksts):

Ministrijas un citas valsts iestādes:

Ministerstvo dopravy (Satiksmes ministrija)

Ministerstvo informatiky (Informātikas ministrija)

Ministerstvo financí (Finanšu ministrija)

Ministerstvo kultury (Kultūras ministrija)

Ministerstvo obrany (Aizsardzības ministrija)

Ministerstvo pro místní rozvoj (Reģionālās attīstības ministrija)

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Darba un sociālo lietu ministrija)

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Rūpniecības un tirdzniecības ministrija)

Ministerstvo spravedlnosti (Tieslietu ministrija)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Izglītības, jaunatnes un sporta lietu ministrija)

Ministerstvo vnitra (Iekšlietu minsitrija)

Ministerstvo zahraničních věcí (Ārlietu ministrija)

Ministerstvo zdravotnictví (Veselības aizsardzības ministrija)

Ministerstvo zemědělství (Lauksaimniecības ministrija)

Ministerstvo životního prostředí (Vides aizsardzības ministrija)

Poslanecká sněmovna PČR (Čehijas Republikas Parlamenta pārstāvju palāta)

Senát PČR (Čehijas Republikas Parlamenta Senāts)

Kancelář prezidenta (Prezidenta Kanceleja)

Český statistický úřad (Čehijas Statistikas pārvalde)

Český úřad zeměměřičský a katastrální (Čehijas Kartogrāfijas un kadastra uzraudzības pārvalde)

Úřad průmyslového vlastnictví (Rūpnieciskā īpašuma pārvalde)

Úřad pro ochranu osobních údajů (Personas datu aizsardzības pārvalde)

Bezpečnostní informační služba — BIS (Drošības informācijas dienests)

Národní bezpečnostní úřad (Valsts drošības pārvalde)

Česká akademie věd (Čehijas Republikas Zinātņu akadēmija)

Vězeňská služba (Ieslodzījuma vietu pārvalde)

IGAUNIJA

1. Vabariigi Presidendi Kantselei (Igaunijas Republikas Prezidenta birojs)

2. Eesti Vabariigi Riigikogu (Igaunijas Republikas Parlaments)

3. Eesti Vabariigi Riigikohus (Igaunijas Republikas Augstākā tiesa)

4. Riigikontroll (Igaunijas Republikas Valsts kontroles birojs)

5. Õiguskantsler (Tieslietu padomnieks)

6. Riigikantselei (Valsts kanceleja)

7. Rahvusarhiiv (Igaunijas Valsts arhīvi)

8. Haridus- ja Teadusministeerium (Izglītības un pētniecības ministrija)

9. Justiitsministeerium (Tieslietu ministrija)

10. Kaitseministeerium (Aizsardzības ministrija)

11. Keskkonnaministeerium (Vides aizsardzības ministrija)

12. Kultuuriministeerium (Kultūras ministrija)

13. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ekonomikas un komunikāciju ministrija)

14. Põllumajandusministeerium (Lauksaimniecības ministrija)

15. Rahandusministeerium (Finanšu ministrija)

16. Siseministeerium (Iekšlietu ministrija)

17. Sotsiaalministeerium (Sociālo lietu ministrija)

18. Välisministeerium (Ārlietu ministrija)

19. Keeleinspektsioon (Valodas inspekcija)

20. Riigiprokuratuur (Prokuratūra)

21. Teabeamet (Informācijas pārvalde)

22. Maa-amet (Zemes pārvalde)

23. Keskkonnainspektsioon (Vides inspekcija)

24. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Mežu aizsardzības un silvikultūras centrs)

25. Muinsuskaitseamet (Kultūras pieminekļu inspekcija)

26. Patendiamet (Patentu valde)

27. Tehnilise Järelevalve Inspektsioon (Tehniskā inspekcija)

28. Energiaturu Inspektsioon (Enerģijas tirgus inspekcija)

29. Tarbijakaitseamet (Patērētāju tiesību aizsardzības pārvalde)

30. Riigihangete Amet (Valsts iepirkumu birojs)

31. Eesti Patendiraamatukogu (Igaunijas Patentu bibliotēka)

32. Taimetoodangu Inspektsioon (Augkopības inspekcija)

33. Tõuaretusinspektsioon (Dzīvnieku vaislas inspekcija)

34. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Lauksaimniecības reģistru un informācijas pārvalde)

35. Veterinaar- ja Toiduamet (Veterinārā un pārtikas pārvalde)

36. Konkurentsiamet (Konkurences pārvalde)

37. Maksuamet (Nodokļu pārvalde)

38. Statistikaamet (Statistikas pārvalde)

39. Tolliamet (Muitas pārvalde)

40. Proovikoda (Valsts proves pārvalde)

41. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Pilsonības un migrācijas pārvalde)

42. Piirivalveamet (Robežsardzes pārvalde)

43. Politseiamet (Policijas pārvalde)

44. Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus (Tiesu medicīnas un kriminālistikas centrs)

45. Keskkriminaalpolitsei (Valsts kriminālpolicija)

46. Päästeamet (Glābšanas dienests)

47. Andmekaitse Inspektsioon (Datu aizsardzības inspekcija)

48. Ravimiamet (Zāļu aģentūra)

49. Sotsiaalkindlustusamet (Sociālās apdrošināšanas pārvalde)

50. Tööturuamet (Darba tirgus pārvalde)

51. Tervishoiuamet (Veselības aprūpes pārvalde)

52. Tervisekaitseinspektsioon (Veselības aizsardzības inspekcija)

53. Tööinspektsioon (Darba inspekcija)

54. Lennuamet (Civilās aviācijas pārvalde)

55. Maanteeamet (Autoceļu pārvalde)

56. Sideamet (Sakaru pārvalde)

57. Veeteede Amet (Jūras pārvalde)

58. Raudteeamet (Igaunijas Dzelzceļa pārvalde)

KIPRA

Publisko tiesību subjekti (nepilnīgs saraksts)

1. Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Prezidentūra un Prezidenta pils)

2. Υπουργικό Συμβούλιο (Ministru kabinets)

3. Βουλή των Αντιπροσώπων (Pārstāvju palāta)

4. Δικαστική Υπηρεσία (Tieslietu dienests)

5. Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Republikas Prokuratūra)

6. Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Republikas Valsts kontrole)

7. Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Valsts dienesta komisija)

8. Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Izglītības dienesta komisija)

9. Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Pārvaldes komisāra (ombuda) birojs)

10. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Konkurences aizsardzības komisija)

11. Υπουργείο Άμυνας (Aizsardzības ministrija)

12. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Lauksaimniecības, dabas resursu un vides aizsardzības ministrija)

13. Τμήμα Γεωργίας (Lauksaimniecības departaments)

14. Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Veterinārais dienests)

15. Τμήμα Δασών (Mežu departaments)

16. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Ūdens resursu attīstības departaments)

17. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Ģeoloģiskās uzraudzības departaments)

18. Μετεωρολογική Υπηρεσία (Meteoroloģijas dienests)

19. Τμήμα Αναδασμού (Zemes konsolidācijas dienests)

20. Υπηρεσία Μεταλλείων (Kalnrūpniecības dienests)

21. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Lauksaimnieciskās izpētes institūts)

22. Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Zvejas un jūrniecības izpētes departaments)

23. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija)

24. Αστυνομία (Policija)

25. Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Kipras Ugunsdzēsības dienests)

26. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Tirdzniecības, rūpniecības un tūrisma ministrija)

27. Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης (Kooperatīvās attīstības departaments)

28. Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Uzņēmumu reģistratora departaments)

29. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Darba un sociālās apdrošināšanas ministrija)

30. Τμήμα Εργασίας (Darba departaments)

31. Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Sociālās apdrošināšanas departaments)

32. Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Sociālās labklājības dienesta departaments)

33. Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Kipras produktivitātes centrs)

34. Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Kipras Viesnīcu institūts)

35. Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Augstākais tehniskais institūts)

36. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Darba inspekcijas departaments)

37. Υπουργείο Εσωτερικών (Iekšlietu ministrija)

38. Επαρχιακές Διοικήσεις (Rajonu administrācijas)

39. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Pilsētplānošanas un mājokļu departaments)

40. Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Civilstāvokļa reģistrācijas un migrācijas lietu departaments)

41. Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Zemes un uzmērīšanas departaments)

42. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Preses un informācijas birojs)

43. Πολιτική Άμυνα (Civilā aizsardzība)

44. Υπουργείο Εξωτερικών (Ārlietu ministrija)

45. Υπουργείο Οικονομικών (Finanšu ministrija)

46. Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Republikas Kase)

47. Τμήμα Τελωνείου (Muitas un akcīzes departaments)

48. Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Valsts ieņēmumu departaments)

49. Στατιστική Υπηρεσία (Statistikas dienests)

50. Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Valsts iepirkumu un piegāžu departaments)

51. Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Valsts pārvaldes un personāla dienests)

52. Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Valdības publikāciju birojs)

53. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu birojs)

54. Γραφείο Προγραμματισμού (Plānošanas birojs)

55. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Izglītības un kultūras ministrija)

56. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Komunikāciju un būvniecības ministrija)

57. Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Elektronisko komunikāciju departaments)

58. Τμήμα Δημοσίων Έργων (Būvniecības departaments)

59. Τμήμα Αρχαιοτήτων (Antikvāro priekšmetu departaments)

60. Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Civilās aviācijas departaments)

61. Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Tirdzniecības flotes departaments)

62. Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Pasta pakalpojumu departaments)

63. Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Autotransporta departaments)

64. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Elektroenerģētikas un mehānikas pakalpojumu departaments)

65. Υπουργείο Υγείας (Veselības aizsardzības ministrija)

66. Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Zāļu dienests)

67. Γενικό Χημείο (Galvenā laboratorija)

68. Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Medicīnas un sabiedrības veselības dienests)

69. Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Zobārstniecības dienests)

70. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Garīgās veselības dienests)

LATVIJA

1. Valsts prezidenta kanceleja

2. Saeimas kanceleja

3. Aizsardzības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

4. Ārlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

5. Ekonomikas ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

6. Finanšu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

7. Iekšlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

8. Izglītības un zinātnes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

9. Kultūras ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

10. Labklājības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

11. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

12. Satiksmes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

13. Tieslietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

14. Veselības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

15. Vides ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

16. Zemkopības ministrija un tās pārraudzībā esošās iestādes

17. Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

18. Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

19. Augstākās izglītības padome

20. Eiropas integrācijas birojs

21. Valsts kanceleja un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

22. Centrālā vēlēšanu komisija

23. Finanšu un kapitāla tirgus komisija

24. Latvijas Banka

25. Nacionālie bruņotie spēki

26. Nacionālā radio un televīzijas padome

27. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

28. Satversmes aizsardzības birojs

29. Valsts cilvēktiesību birojs

30. Valsts kontrole

31. Satversmes tiesa

32. Augstākā tiesa

33. Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes

34. Pašvaldību domes (padomes) un to pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

LIETUVA

1. Prezidento kanceliarija (Prezidenta Kanceleja)

2. Seimo kanceliarija (Seimas (Parlamenta) Kanceleja)

3. Konstitucinis Teismas (Konstitucionālā tiesa)

4. Vyriausybės kanceliarija (Valdības Kanceleja)

5. Aplinkos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Vides aizsardzības ministrija un tās pārziņā esošās iestādes)

6. Finansų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Finanšu ministrija un tās pārziņā esošās iestādes)

7. Krašto apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Valsts aizsardzības ministrija un tās pārziņā esošās iestādes)

8. Kultūros ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Kultūras ministrija un tās pārziņā esošās iestādes)

9. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Sociālā nodrošinājuma un darba lietu ministrija un tās pārziņā esošās iestādes)

10. Susisiekimo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Transporta un komunikāciju ministrija un tās pārziņā esošās iestādes)

11. Sveikatos apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Veselības aizsardzības ministrija un tās pārziņā esošās iestādes)

12. Švietimo ir mokslo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Izglītības un zinātnes ministrija un tās pārziņā esošās iestādes)

13. Teisingumo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Tieslietu ministrija un tās pārziņā esošās iestādes)

14. Ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ekonomikas ministrija un tās pārziņā esošās iestādes)

15. Užsienio reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ārlietu ministrija un tās pārziņā esošās iestādes)

16. Vidaus reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Iekšlietu ministrija un tās pārziņā esošās iestādes)

17. Žemės ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Lauksaimniecības ministrija un tās pārziņā esošās iestādes)

18. Nacionalinė teismų administracija (Valsts tiesu pārvalde)

19. Lietuvos kariuomenė ir jos padaliniai (Lietuvas Bruņotie spēki un to struktūrvienības)

20. Generalinė prokuratūra (Ģenerālprokuratūra)

21. Valstybės kontrolė (Valsts kontrole)

22. Lietuvos bankas (Lietuvas Banka)

23. Specialiųjų tyrimų tarnyba (Īpašās izmeklēšanas dienests)

24. Konkurencijos taryba (Konkurences padome)

25. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Lietuvas Genocīda un pretošanās pētījumu centrs)

26. Nacionalinė sveikatos taryba (Valsts Veselības padome)

27. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Vienlīdzības jautājumu ombuda birojs)

28. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (Bērnu tiesību ombuda birojs)

29. Seimo kontrolierių įstaiga (Seima Ombudsmeņa birojs)

30. Valstybinė lietuvių kalbos komisija (Lietuviešu valodas valsts komisija)

31. Valstybinė paminklosaugos komisija (Kultūras mantojuma aizsardzības valsts komisija)

32. Vertybinių popierių komisija (Lietuvas Vērtspapīru komisija)

33. Vyriausioji rinkimų komisija (Centrālā vēlēšanu komiteja)

34. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Amatpersonu ētikas centrālā komisija)

35. Etninės kultūros globos taryba (Etniskās kultūras aizsardzības padome)

36. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (Žurnālistu ētikas inspektora birojs)

37. Valstybės saugumo departamentas (Valsts drošības departaments)

38. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (Valsts Cenu un enerģijas kontroles komisija)

39. Vyriausioji administracinių ginčų komisija (Administratīvo strīdu galvenā komisija)

40. Mokestinių ginčų komisija (Nodokļu strīdu komisija)

41. Valstybinė lošimų priežiūros komisija (Valsts Azartspēļu uzraudzības komisija)

42. Lietuvos archyvų departamentas (Lietuvas Arhīvu departaments)

43. Europos teisės departamentas (Eiropas tiesību departaments)

44. Europos komitetas (Eiropas komiteja)

45. Ginklų fondas (Ieroču fonds)

46. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Lietuvas Valsts zinātnes un mācību fonds)

47. Informacinės visuomenės plėtros komitetas (Informācijas sabiedrības attīstības komiteja)

48. Kūno kultūros ir sporto departamentas (Fiziskās kultūras un sporta departaments)

49. Ryšių reguliavimo tarnyba (Komunikāciju pārraudzības pārvalde)

50. Statistikos departamentas (Statistikas departaments)

51. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (Nacionālo minoritāšu un ārvalstīs dzīvojošo lietuviešu departaments)

52. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (Valsts Kodolenerģētikas drošības inspekcija)

53. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (Valsts Datu aizsardzības inspekcija)

54. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Valsts Pārtikas un veterinārais dienests)

55. Valstybinė ligonių kasa (Valsts Slimokase)

56. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba (Valsts Tabakas un alkohola kontroles dienests)

57. Viešųjų pirkimų tarnyba (Valsts iepirkumu birojs)

UNGĀRIJA

Belügyminisztérium (Iekšlietu ministrija)

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (Veselības aizsardzības, sociālo un ģimenes lietu ministrija)

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Nodarbinātības politikas un darba lietu ministrija)

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrija)

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Ekonomikas un satiksmes ministrija)

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (Bērnu, jaunatnes un sporta lietu ministrija)

Honvédelmi Minisztérium (Aizsardzības ministrija)

Igazságügyi Minisztérium (Tieslietu ministrija)

Informatikai és Hírközlési Minisztérium (Informātikas un komunikāciju ministrija)

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Vides aizsardzības un ūdenssaimniecības ministrija)

Külügyminisztérium (Ārlietu ministrija)

Miniszterelnöki Hivatal (Premjerministra Birojs)

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (Kultūras mantojuma ministrija)

Oktatási Minisztérium (Izglītības ministrija)

Pénzügyminisztérium (Finanšu ministrija)

Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága (Premjerministra Biroja Valsts iepirkuma un ekonomikas direktorāts)

MALTA

1. Uffiċċju tal-President (Prezidenta Birojs)

2. Uffiċċju ta' l-Iskrivan tal-Kamra tad-Deputati (Pārstāvju palātas sekretāra birojs)

3. Uffiċċju tal-Prim Ministru (Premjerministra Birojs)

4. Ministeru għall-Politika Soċjali (Sociālās politikas ministrija)

5. Ministeru ta' l-Edukazzjoni (Izglītības ministrija)

6. Ministeru tal-Finanzi (Finanšu ministrija)

7. Ministeru għar- Riżorsi u Infrastruttura (Resursu un infrastruktūras ministrija)

8. Ministeru għat-Turiżmu (Tūrisma ministrija)

9. Ministeru għat-Trasport u Komunikazzjoni (Satiksmes un komunikāciju ministrija)

10. Ministeru għas-Servizzi Ekonomiċi (Ekonomikas pakalpojumu ministrija)

11. Ministeru għall-Intern u l-Ambjent (Iekšlietu un vides aizsardzības ministrija)

12. Ministeru għall-Agrikoltura u Sajd (Lauksaimniecības un zvejas ministrija)

13. Ministeru għal Għawdex (Gozo ministrija)

14. Ministeru għas-Saħħa (Veselības aizsardzības ministrija)

15. Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ārlietu minstrija)

16. Ministeru għall-Ġustizzja u Gvern Lokali (Tieslietu un valsts pārvaldes ministrija)

POLIJA

1. Kancelaria Prezydenta RP (Polijas Republikas prezidenta Kanceleja)

2. Kancelaria Sejmu RP (Parlamenta Kanceleja)

3. Kancelaria Senatu RP (Senāta Kanceleja)

4. Sąd Najwyższy (Augstākā tiesa)

5. Naczelny Sąd Administracyjny (Galvenā administratīvā tiesa)

6. Trybunał Konstytucyjny (Konstitucionālā tiesa)

7. Najwyższa Izba Kontroli (Augstākā revīzijas palāta)

8. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Ombuda Birojs)

9. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Nacionālā radio un televīzijas padome)

10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Personas datu aizsardzības ģenerālinspektors)

11. Krajowe Biuro Wyborcze (Nacionālais vēlēšanu birojs)

12. Państwowa Inspekcja Pracy (Valsts darba inspekcija)

13. Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Bērnu lietu ombuds)

14. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Premjerministra Kanceleja)

15. Ministerstwo Finansów (Finanšu ministrija)

16. Generalny Inspektorat Informacji Finansowej (Finanšu informācijas ģenerālinspektors)

17. Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej (Ekonomikas, darba un sociālās politikas ministrija)

18. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (Eiropas integrācijas komitejas birojs)

19. Ministerstwo Kultury (Kultūras ministrija)

20. Komitet Badań Naukowych (Zinātniskās izpētes komiteja)

21. Ministerstwo Obrony Narodowej (Valsts aizsardzības ministrija)

22. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrija)

23. Ministerstwo Skarbu Państwa (Valsts kases ministrija)

24. Ministerstwo Sprawiedliwości (Tieslietu ministrija)

25. Ministerstwo Infrastruktury (Infrastruktūras ministrija)

26. Ministerstwo Środowiska (Vides aizsardzības ministrija)

27. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrija)

28. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ārlietu ministrija)

29. Ministerstwo Zdrowia (Veselības aizsardzības ministrija)

30. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (Tautas izglītības un sporta lietu ministrija)

31. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (Valdības Stratēģisko pētījumu centrs)

32. Urząd Zamówień Publicznych (Valsts iepirkumu birojs)

33. Urząd Regulacji Energetyki (Enerģijas regulatora birojs)

34. Urząd Służby Cywilnej (Civildienesta birojs)

35. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Konkurences un patērētāju tiesību aizsardzības birojs)

36. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Kara veterānu un represēto personu lietu birojs)

37. Instytut Pamięci Narodowej- Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Nacionālās atceres institūts — Pret poļu tautu izdarīto noziegumu apkarošanas komisija)

38. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (Mājokļu un pilsētu attīstības birojs)

39. Główny Urząd Statystyczny (Centrālais statistikas birojs)

40. Wyższy Urząd Górniczy (Galvenais kalnrūpniecības lietu birojs)

41. Urząd Patentowy RP (Patentu birojs)

42. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (Apdrošināšanas un pensiju fondu uzraudzības komisija)

43. Główny Urząd Miar (Centrālais metroloģijas birojs)

44. Polski Komitet Normalizacyjny (Polijas Standartizācijas komiteja)

45. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Polijas Testēšanas un sertifikācijas centrs)

46. Polska Akademia Nauk (Polijas Zinātņu akadēmija)

47. Państwowa Agencja Atomistyki (Nacionālā atomenerģijas aģentūra)

48. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (Polijas Vērtspapīru un valūtas komisija)

49. Generalny Inspektorat Celny (Galvenā muitas inspekcija)

50. Główny Inspektorat Kolejnictwa (Galvenā dzelzceļa inspekcija)

51. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas birojs)

52. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas birojs)

53. Rządowe Centrum Legislacji (Valdības Likumdošanas izstrādes birojs)

54. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Telekomunikāciju un pasta pārraudzības birojs)

55. Agencja Rynku Rolnego (Lauksaimniecības tirgus aģentūra)

56. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Lauksaimniecības restrukturizācijas un modernizācijas aģentūra)

57. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (Valsts kases Lauksaimnieciskā īpašuma aģentūra)

58. Agencja Mienia Wojskowego (Militārā īpašuma aģentūra)

SLOVĒNIJA

1. Predsednik Republike Slovenije

2. Državni zbor

3. Državni svet

4. Varuh človekovih pravic

5. Ustavno sodišče

6. Računsko sodišče

7. Državna revizijska komisija

8. Slovenska akademija znanosti in umetnosti

9. Vladne službe

10. Ministrstvo za finance

11. Ministrstvo za notranje zadeve

12. Ministrstvo za zunanje zadeve

13. Ministrstvo za obrambo

14. Ministrstvo za pravosodje

15. Ministrstvo za gospodarstvo

16. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

17. Ministrstvo za promet

18. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

19. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

20. Ministrstvo za zdravje

21. Ministrstvo za informacijsko družbo

22. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

23. Ministrstvo za kulturo

24. Vrhovno sodišče Republike Slovenije

25. Višja sodišča

26. Okrožna sodišča

27. Okrajna sodišča

28. Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije

29. Okrožna državna tožilstva

30. Družbeni pravobranilec Republike Slovenije

31. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije

32. Upravno sodišče Republike Slovenije

33. Senat za prekrške Republike Slovenije

34. Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani

35. Delovna sodišča

36. Sodniki za prekrške

37. Upravne enote

SLOVĀKIJA

Ministrijas un citas valsts pārvaldes iestādes (saraksts nav galīgs):

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Prezidenta birojs)

Národná rada Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Nacionālā Padome)

Úrad vlády (Valdības Birojs)

Ministerstvo zahraničných vecí (Ārlietu ministrija)

Ministerstvo hospodárstva (Ekonomikas ministrija)

Ministerstvo obrany (Aizsardzības ministrija)

Ministerstvo vnútra (Iekšlietu ministrija)

Ministerstvo financií (Finanšu ministrija)

Ministerstvo kultúry (Kultūras ministrija)

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku (Valsts īpašuma pārvaldes un privatizācijas ministrija)

Ministerstvo zdravotníctva (Veselības aizsardzības ministrija)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Darba, sociālo un ģimenes lietu ministrija)

Ministerstvo školstva (Izglītības ministrija)

Ministerstvo spravodlivosti (Tieslietu ministrija)

Ministerstvo životného prostredia (Vides aizsardzības ministrija)

Ministerstvo pôdohospodárstva (Lauksaimniecības ministrija)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (Satiksmes, pasta un telekomunikāciju ministrija)

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (Būvniecības un reģionālās attīstības ministrija)

Ústavný súd (Konstitucionālā tiesa)

Najvyšší súd (Augstākā tiesa)

Generálna prokuratúra (Ģenerālprokuratūra)

Najvyšší kontrolný úrad (Augstākā revīzijas padome)

Protimonopolný úrad (Antimonopola birojs)

Úrad pre verejné obstarávanie (Valsts iepirkumu birojs)

Štatistický úrad (Statistikas birojs)

Úrad geodézie, kartografie a katastra (Zemes reģistrācijas birojs)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (Standartizācijas, metroloģijas un testēšanas birojs)

Telekomunikačný úrad (Telekomunikāciju birojs)

Úrad priemyselného vlastníctva (Rūpnieciskā īpašuma birojs)

Úrad pre štátnu pomoc (Valsts atbalsta birojs)

Úrad pre finančný trh (Finanšu tirgus birojs)

Národný bezpečnostný úrad (Nacionālās drošības birojs)

Poštový úrad (Pasta lietu birojs)

Úrad na ochranu osobných údajov (Personas datu aizsardzības birojs)

Kancelária verejného ochrancu práv (Ombuda birojs)"

4. 31993 L 0037: Padomes Direktīva 93/37/EEK ( 1993. gada 14. jūnijs) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu piešķiršanas procedūras (OV L 199, 9.8.1993., 54. lpp.), ko groza:

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31997 L 0052: Eiropas Parlamenta un Padomes 13.10.1997. Direktīva 97/52/EK (OV L 328, 28.11.1997., 1. lpp.),

- 32001 L 0078: Komisijas 13.9.2001. Direktīva 2001/78/EK (OV L 285, 29.10.2001., 1. lpp.).

a) Direktīvas 25. pantu papildina ar šādu tekstu:

"— Čehijas Republikā — "obchodní rejstřík",

— Igaunijā — "Keskäriregister",

— Kiprā — līgumslēdzējam jāiesniedz apliecība, ko izdod Civilās inženierijas un būvnieku uzraudzības un reģistrācijas padome (Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων) atbilstīgi Likumam par Civilās inženierijas un būvnieku uzraudzību un reģistrāciju,

— Latvijā — "Uzņēmumu reģistrs",

— Lietuvā — "Juridinių asmenų registras",

— Ungārijā — "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása",

— Maltā pieteikuma iesniedzējs (vai piegādātājs) norāda savu "numru ta' reġistrazzjoni tat-Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ" un — attiecībā uz līgumsabiedrībām vai uzņēmējsabiedrībām — attiecīgo reģistrācijas numuru, ko piešķīrusi Maltas Finanšu pakalpojumu pārvalde,

— Polijā — "Krajowy Rejestr Sądowy" (Valsts Tiesu reģistrs),

— Slovēnijā — "Sodni register" un "obrtni register",

— Slovākijā — "Obchodný register";"

b) Regulas I pielikumu "1. PANTA b) PUNKTĀ MINĒTO PUBLISKO TIESĪBU SUBJEKTU UN PUBLISKO TIESĪBU SUBJEKTU KATEGORIJU SARAKSTI" papildina ar šādu tekstu:

"XVI. ČEHIJAS REPUBLIKA:

- Fond národního majetku (Valsts īpašuma fonds)

- Pozemkový fond (Zemes fonds)

- un citi valsts fondi

- Česká národní banka (Čehijas Valsts banka)

- Česká televize (Čehijas Televīzija)

- Český rozhlas (Čehijas Radio)

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (Radio un televīzijas padome)

- Česká konsolidační agentura (Čehijas Konsolidācijas aģentūra)

- veselības apdrošināšanas aģentūras

- universitātes

un citas juridiskās personas, kas izveidotas ar īpašu Aktu un kas savai darbībai atbilstīgi budžetu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem izmanto valsts budžeta līdzekļus, valsts fondus, starptautisko organizāciju līdzekļus, rajona ietāžu budžetu vai pašvaldību budžetus.

XVII. IGAUNIJA

Publisko tiesību subjekti:

- Eesti Kunstiakadeemina (Igaunijas Mākslas akadēmija)

- Eesti Liikluskindlustuse Fond (Igaunijas Transporta apdrošināšanas fonds)

- Eesti Muusikaakadeemia (Igaunijas Mūzikas akadēmija)

- Eesti Põllumajandusülikool (Igaunijas Lauksaimniecības universitāte)

- Eesti Raadio (Igaunijas Radio)

- Eesti Teaduste Akadeemia (Igaunijas Zinātņu akadēmija)

- Eesti Televisioon (Igaunijas Televīzija)

- Hoiuste Tagamise Fond (Depozītu garantiju fonds)

- Hüvitusfond (Kompensāciju fonds)

- Kaitseliidu Peastaap (Aizsardzības līgas štābs)

- Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (Nacionālais Ķīmijas fizikas un biofizikas institūts)

- Keskhaigekassa (Galvenais Veselības apdrošināšanas fonds)

- Kultuurkapital (Igaunijas Kultūrkapitāls)

- Notarite Koda (Notāru padome)

- Rahvusooper Estonie (Igaunijas Nacionālā opera)

- Rahvusraamatukogu (Igaunijas Nacionālā bibliotēka)

- Tallinna Pedagoogikaülikool (Tallinas Pedagoģiskā universitāte)

- Tallinna Tehnikaülikool (Tallinas Tehniskā universitāte)

- Tartu Ülikool (Tartu Universitāte)

Kategorijas:

- Citas juridiskas personas, kuras ir publisku tiesību subjekti un kuru piešķirtos būvdarbu valsts līgumus kontrolē valsts.

XVIII. KIPRA:

- Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (Cilvēkresursu attīstības pārvalde)

- Αρχή Κρατικών Εκθέσεων (Kipras Valsts tirdzniecības pārvalde)

- Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου (Kipras Graudu komisija)

- Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Kipras Zinātnes un tehnikas palāta)

- Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (Kipras Nacionālais teātris)

- Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (Kipras Sporta organizācija)

- Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Kipras Tūrisma organizācija)

- Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (Kipras Zemes attīstības korporācija)

- Οργανισμός Γεωργικής Ασφαλίσεως (Lauksaimniecības apdrošināšanas korporācija)

- Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Kipras Piena rūpniecības organizācija)

- Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (Kipras Jaunatnes lietu pārvalde)

- Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Mājokļu finansēšanas korporācija)

- Συμβούλια Αποχετεύσεων (Ūdensattīrīšanas pārvaldes)

- Συμβούλια Σφαγείων (Kautuvju pārvaldes)

- Σχολικές Εφορίες (Skolu pārvaldes)

- Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Kipras Fondu birža)

- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Kipras Vērtspapīru un valūtas komisija)

- Πανεπιστήμιο Κύπρου (Kipras Universitāte)

- Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Apgrūtinājumu vienlīdzīgas sadales centrālā aģentūra)

- Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (Kipras Radio un televīzijas pārvalde)

XIX. LATVIJA:

Kategorijas:

- Bezpeļņas organizācijas, kuras nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kuras tiek finansētas no valsts vai pašvaldības budžeta

- Specializētie bērnu sociālās aprūpes centri

- Specializētie valsts sociālās aprūpes pansionāti

- Specializētie valsts sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri

- Valsts bibliotēkas

- Valsts muzeji

- Valsts teātri

- Valsts un pašvaldību aģentūras

- Valsts un pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā

- Valsts un pašvaldību interešu izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā

- Valsts un pašvaldību profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā

- Valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā

- Valsts un pašvaldību pamata un vidējās profesionālās izglītības iestādes un koledžas, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā

- Valsts un pašvaldību augstākās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā

- Valsts zinātniskās institūcijas

- Valsts veselības aprūpes iestādes

- Citi publisko tiesību subjekti, kuru darbība nav saistīta ar komercdarbību

XX. LIETUVA:

Visi publisko tiesību subjekti, kas nav rūpnieciskas vai komerciālas struktūras un kuru iepirkumu uzraudzību veic Lietuvas Republikas Valdības Valsts līgumu birojs.

XXI. UNGĀRIJA:

Publisko tiesību subjekti:

- a megyei, illetőleg a regionális fejlesztési tanács (apgabalu un reģionālās attīstības padomes), az elkülönített állami pénzalap kezelője (atsevišķu valsts fondu pārvaldes struktūras), a társadalombiztosítás igazgatási szerve (sociālā nodrošinājuma administrācijas struktūras)

- a köztestület (publisko tiesību korporācijas) és a köztestületi költségvetési szerv (publisko tiesību korporāciju budžeta struktūras), valamint a közalapítvány (publiskie fondi)

- a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság (Ungārijas ziņu aģentūra), a közszolgálati műsorszolgáltatók (valsts apraides struktūras), valamint azok a köz-műsorszolgáltatók, amelyek működését többségében közpénzből finanszírozzák (valsts apraides organizācijas, ko finansē galvenokārt no valsts budžeta)

- az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (Ungārijas Privatizācijas un valsts kapitāla pārvaldības sabiedrība)

- a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (Ungārijas Attīstības banka), az a gazdálkodó szervezet, melyben a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság ellenőrző részesedéssel rendelkezik (uzņēmējdarbības struktūras, kurās Ungārijas Attīstības bankai ir dominējoša ietekme).

Kategorijas:

- egyes központi és önkormányzati költségvetési szervek (dažas budžeta iestādes)

- alapítvány (fonds), társadalmi szervezet (sabiedriskās organizācijas), közhasznú társaság (sabiedriskas nozīmes uzņēmumi), biztosító egyesület (apdrošināšanas asociācija), víziközmű-társulat (komunālās ūdenssaimniecības asociācija)

uzņēmējdarbības struktūras, kas izveidotas, lai darbotos sabiedrības interesēs, un ko kontrolē valsts struktūras vai ko finansē galvenokārt no valsts budžeta.

XXII. MALTA:

1. Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Maltas Ekonomikas un sociālās attīstības padome)

2. Awtorità tax-Xandir (Apraides organizācija)

3. MITTS Ltd. (Maltas Informācijas tehnoloģiju un mācību pakalpojumi Ltd.)

4. Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurta' fuq il-Post tax-Xogħol (Profesionālās veselības un drošības iestāde)

5. Awtorità tad-Djar (Mājokļu iestāde)

6. Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħrig (Nodarbinātības un mācību korporācija)

7. Fondazzjoni għas-Servizzi għall-Ħarsien Soċjali (Sociālās labklājības pakalpojumu fonds)

8. Sedqa

9. Appoġġ

10. Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilita' (Invaliditātes nacionālā komisija)

11. Bord tal-Koperattivi (Kooperatīvu pārvalde)

12. Fondazzjoni għaċ-Ċentru tal-Kreativita' (Radošo spēju attīstības centra fonds)

13. Orkestra Nazzjonali (Nacionālais orķestris)

14. Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija (Maltas Zinātnes un tehnoloģijas padome)

15. Teatru Manoel (Manoel teātris)

16. Dar il-Mediterran għall-Konferenzi (Vidusjūras konferenču centrs)

17. Bank Ċentrali ta' Malta (Maltas Centrālā banka)

18. Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (Maltas Finanšu pakalpojumu iestāde)

19. Borża ta' Malta (Maltas Fondu birža)

20. Awtorità dwar il-Lotteriji u l-Logħob (Loteriju un azartspēļu uzraudzības ietāde)

21. Awtorità ta' Malta dwar ir-Riżorsi (Maltas Resursu pārvaldības iestāde)

22. Kunsill Konsultattiv dwar l-Industrija tal-Bini (Būvniecības konsultatīvā padome)

23. Istitut għall-Istudju tat-Turiżmu (Tūrisma zinību institūts)

24. Awtorità tat-Turiżmu ta' Malta (Maltas Tūrisma iestāde)

25. Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (Maltas Komunikāciju iestāde)

26. Korporazzjoni Maltija għall-Iżvilupp (Maltas Attīstības korporācija)

27. Istitut għall-Promozzjoni ta' l-Intrapriżi Żgħar (IPSE Ltd)

28. Awtorità ta' Malta dwar l-Istandards (Maltas Standartizācijas iestāde)

29. Awtorità ta' Malta ta' l-Istatistika (Maltas Statistikas iestāde)

30. Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Maltas Nacionālā laboratorija)

31. Metco Ltd

32. MGI/Mimcol

33. Maltapost plc

34. Gozo Channel Co Ltd

35. Awtorità ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar (Maltas Vides un plānošanas iestāde)

36. Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Medicīnas pakalpojumu fonds)

37. Sptar Zammit Clapp (Zammit Clapp slimnīca)

38. Ċentru Malti għall-Arbitraġġ (Maltas Domstarpību izšķiršanas centrs)

39. Kunsilli Lokali (vietējās padomes)

XXIII. POLIJA:

1. Uniwersytety i szkoły wyższe, wyższe szkoły pedagogiczne, ekonomiczne, rolnicze, artystyczne, teologiczne m.in. (universitātes un akadēmiskās mācību iestādes, pedagoģijas, ekonomikas, lauksaimniecības, teoloģijas akadēmiskās mācību iestādes u.c.)

- Uniwersytet w Białymstoku (Bjalistokas Universitāte)

- Uniwersytet Gdański (Gdaņskas Universitāte)

- Uniwersytet Śląski (Silēzijas Universitāte Katovicē)

- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Jageloņu universitātes Krakovā)

- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Kardināla Stefana Višinska Universitāte Varšavā)

- Katolicki Uniwersytet Lubelski (Ļubļinas Katoļu universitāte)

- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Maria-Curie Skłodowska Universitāte Ļubļinā)

- Uniwersytet Łódzki (Lodzas Universitāte)

- Uniwersytet Opolski (Opoles Universitāte)

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz Universitāte Poznaņā)

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruņas Nikolaja Kopernika universitāte)

- Uniwersytet Szczeciński (Ščecinas universitāte)

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Varmijas un Mazūru Universitāte Olštinā)

- Uniwersytet Warszawski (Varšavas Universitāte)

- Uniwersytet Wrocławski (Vroclavas Universitāte)

- Uniwersytet Zielonogórski (Zeļona Guras Universitāte)

- Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Belsko-Bjalas Humanitāro un tehnisko zinātņu akadēmija)

- Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie (Stanisław Staszic Kalnrūpniecības un metalurģijas universitāte Krakovā)

- Politechnika Białostocka (Bjalistokas Tehniskā universitāte)

- Politechnika Częstochowska (Čestohovas Tehiskā universitāte)

- Politechnika Gdańska (Gdaņskas Tehniskā universitāte)

- Politechnika Koszalińska (Košalinas Tehniskā universitāte)

- Politechnika Krakowska (Krakovas Tehniskā universitāte)

- Politechnika Lubelska (Ļubļinas Tehniskā universitāte)

- Politechnika Łódzka (Lodzas Tehniskā universitāte)

- Politechnika Opolska (Opoles Tehniskā universitāte)

- Politechnika Poznańska (Poznaņas Tehniskā universitāte)

- Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego (Kazimierz Puławski Tehniskā universitāte Radomā)

- Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Ignacy Łukasiewicz Tehniskā universitāte Žešovā)

- Politechnika Szczecińska (Ščecinas Tehniskā universitāte)

- Politechnika Śląska (Silēzijas Tehniskā universitāte Glivicē)

- Politechnika Świętokrzyska (Kielce Świętokrzyskie Tehniskā universitāte)

- Politechnika Warszawska (Varšavas Tehniskā universitāte)

- Politechnika Wrocławska (Vroclavas Tehniskā universitāte)

- Akademia Morska w Gdyni (Gdiņas Jūrniecības universitāte)

- Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie (Ščecinas Jūrniecības universitāte)

- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (Karol Adamiecki Ekonomikas universitāte Katovicē)

- Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Krakovas Ekonomikas universitāte)

- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (Poznaņas Ekonomikas universitāte)

- Szkoła Główna Handlowa (Varšavas Ekonomikas augstskola)

- Akademia Ekonomiczna im.Oskara Langego we Wrocławiu (Wrocław Oscar Lange Ekonomikas universitāte)

- Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego (Kazimierz Wielki Ekonomikas universitāte Bidgoščā)

- Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie (Krakovas Pedagoģiskā universitāte)

- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Maria Grzegorzewska Speciālās pedagoģijas universitāte Varšavā)

- Akademia Podlaska w Siedlcach (Podlaskas akadēmija Sedlcē)

- Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Jan Kochanowski Swiętokrzyska akadēmija Kelcē)

- Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku (Pomerānijas Pedagoģiskā Akadēmija Slupskā)

- Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie w Krakowie (Filozofijas un pedagoģijas skola "Ignatianum" Krakovā)

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze (Zielona Góra Tadeusz Kotarbiński pedagoģijas augstskola)

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie (Częstochowa Pedagoģijas augstskola)

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (Žešovas Pedagoģijas augstskola)

- Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy (Bydgoszcz J.J. Śniadeckich Tehniskā un lauksaimniecības akadēmija)

- Akademia Rolnicza im.Hugona Kołłątaja w Krakowie (Hugo Kołłątaj Lauksaimniecības universitāte Krakovā)

- Akademia Rolnicza w Lublinie (Ļubļinas Lauksaimniecības universitāte)

- Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (August Cieszkowski Lauksaimniecibas universitāte Poznaņā)

- Akademia Rolnicza w Szczecinie (Ščecinas Lauksaimniecības universitāte)

- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Varšavas Lauksaimniecības universitāte)

- Akademia Rolnicza we Wrocławiu (Vroclavas Lauksaimniecības universitāte)

- Akademia Medyczna w Białymstoku (Bjalostokas Medicīnas akadēmija)

- Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Bydgoszcz Ludwik Rydygier Medicīnas akadēmija)

- Akademia Medyczna w Gdańsku (Gdaņskas Medicīnas akadēmija)

- Śląska Akademia Medyczna w Katowicach (Katovices Silēzijas Medicīnas akadēmija)

- Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Jageloņu universitātes Collegium Medicum Krakovā)

- Akademia Medyczna w Lublinie (Ļubļinas Medicīnas akadēmija)

- Akademia Medyczna w Łodzi (Lodzas Medicīnas akadēmija)

- Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Karol Marcinkowski Medicīnas akadēmija Poznaņā)

- Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie (Pomerānijas Medicīnas akadēmija Ščecinā)

- Akademia Medyczna w Warszawie (Varšavas Medicīnas akadēmija)

- Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Piastów Sląskich Medicīnas akadēmija Vroclavā)

- Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (Medicīnas centrs pēcdiploma izglītībai)

- Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Kristīgās teoloģijas akadēmija Varšavā)

- Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu (Pāvesta Teoloģijas augstskola Poznaņā)

- Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu (Pāvesta Teoloģijas fakultāte Vroclavā)

- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (Pāvesta Teoloģijas augstskola Varšavā)

- Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Westerplatte varoņu Jūrniecības universitāte Gdiņā)

- Akademia Obrony Narodowej (Nacionālās aizsardzības akadēmija)

- Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (Jarosław Dąbrowski Tehniskā militārā akadēmija Varšavā)

- Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi (Ģenerāļa Bolesław Szarecki Kara medicīnas akadēmija Lodzā)

- Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (Tadeusz Kościuszko Kara akadēmija Vroclavā)

- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta (Romuald Traugutt Pretgaisa aizsardzības spēku akadēmija)

- Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu (Ģenerāļa J. Bem Militārā akadēmija Toruņā)

- Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie (Gaisa spēku kara akadēmija Deblinā)

- Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (Policijas augstskola Ščitno)

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (Ugunsdzēsības dienesta galvenā skola Varšavā)

- Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (Feliks Nowowiejski Mūzikas akadēmija Bidgoščā)

- Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (Stanisław Moniuszko Mūzikas akadēmija Gdaņskā)

- Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Karol Szymanowski Mūzikas akadēmija Katovicē)

- Akademia Muzyczna w Krakowie (Krakovas Mūzikas akadēmija)

- Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (Grażyna i Kiejstut Bacewicz Mūzikas akadēmija Lodzā)

- Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (Ignacy Jan Paderewski Mūzikas akadēmija Poznaņā)

- Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Fryderyk Chopin Mūzikas akadēmija Varšavā)

- Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (Karol Lipiński Mūzikas akadēmija Vroclavā)

- Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (Mākslas akadēmija Gdaņskā)

- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Mākslas akadēmija Katovicē)

- Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Jan Matejko Mākslas akadēmija Krakovā)

- Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Władysław Strzemiński Mākslas akadēmija Lodzā)

- Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu (Mākslas akadēmija Poznaņā)

- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Mākslas akadēmija Varšavā)

- Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (Mākslas akadēmija Vroclavā)

- Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie (Ludwik Solski Valsts Teātra augstskola Krakovā)

- Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (Leon Schiller Valsts Kino, televīzijas un teātra augstskola Lodzā)

- Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Aleksander Zelwerowicz Teātra akadēmija Varšavā)

- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (Jędrzej Śniadecki Fiziskās izglītības un sporta akadēmija Gdaņskā)

- Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (Fiziskās izglītības akadēmija Katovicē)

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (Bronisław Czech Fiziskās izglītības akadēmija Krakovā)

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (Eugeniusz Piasecki Fiziskās izglītības akadēmija Poznaņā)

- Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Józef Piłsudski Fiziskās izglītības akadēmija Varšavā)

- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Fiziskās izglītības akadēmija, Wroclaw)

2. Państwowe i samorządowe instytucje kultury (valsts un pašvaldību kultūras iestādes)

3. Parki narodowe (nacionālie parki)

4. Agencje państwowe działające w formie spółek (valsts aģentūras, kas darbojas kā uzņēmējsabiedrības)

5. Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" (Valsts mežu pārvaldītājsabiedrība "Valsts meži")

6. Podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne szkoły publiczne (valsts pamatskolas un vidusskolas)

7. Publiczni nadawcy radiowi i telewizyjni (valsts radio un televīzijas raidorganizācijas)

- Telewizja Polska S. A. (Polijas Televīzija)

- Polskie Radio S. A. (Polijas Radio)

8. Publiczne muzea, teatry, biblioteki i inne publiczne placówki kultury m.in.: (valsts muzeji, teātri, bibliotēkas, citas valsts kultūras iestādes u.tml.)

- Narodowe Centrum Kultury w Warszawie (Valsts Kultūras centrs Varšavā)

- Zachęta - Państwowa Galeria Sztuki w Warszawie (Zachęta - Valsts Mākslas galerija Varšavā)

- Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie (Mūsdienu mākslas centrs - Ujazdowski pils Varšavā)

- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Polijas Tēlniecības centrs Oroņskā)

- Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (Starptautiskais kultūras centrs Krakovā)

- Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej — Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie (Starptautiskās kultūras sadarbības centrs — Adam Mickiewicz institūts Varšavā)

- Dom Pracy Twórczej w Wigrach (Mākslas nams Vigros)

- Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach (Mākslas nams Radzejovicē)

- Biblioteka Narodowa w Warszawie (Valsts bibliotēka Varšavā)

- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Polijas Valsts arhīvu direkcija)

- Muzeum Narodowe w Krakowie (Valsts muzejs Krakovā)

- Muzeum Narodowe w Poznaniu (Valsts muzejs Poznaņā)

- Muzeum Narodowe w Warszawie (Valsts muzejs Varšavā)

- Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej (Karaliskā pils Varšavā - Valsts vēstures un kultūras piemineklis)

- Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie (Wawel karaļa pils Nacionālā mākslas kolekcija Krakovā)

- Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce (Krakovas Sālsraktuvju muzejs, Wieliczka)

- Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Auschwitz-Birkenau Nacionālais muzejs Osvencimā)

- Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie (Majdanek Valsts muzejs Lubļinā)

- Muzeum Stutthof w Sztutowie (Stutthof muzejs Ščutovā)

- Muzeum Zamkowe w Malborku (Marlborkas Pils muzejs)

- Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku (Centrālais Jūrniecības muzejs Gdaņskā)

- Muzeum "Łazienki Królewskie" Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie ("Łazienki Królewskie" - Pilsdārza komplekss Varšavā)

- Muzeum Pałac w Wilanowie (Pils muzejs Vilanovā)

- Muzeum Wojska Polskiego (Polijas Bruņoto spēku muzejs)

- Teatr Narodowy w Warszawie (Nacionālais teātris Varšavā)

- Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie (Helena Modrzejewska Vecais teātris Krakovā)

- Teatr Wielki — Opera Narodowa w Warszawie (Lielais Teātris - Nacionālā Opera Varšavā)

- Filharmonia Narodowa w Warszawie (Nacionālā Filharmonija Varšavā)

9. Publiczne placówki naukowe, jednostki badawczo- rozwojowe oraz inne placówki badawcze (valsts sektora zinātnes iestādes, pētniecības un attīstības iestādes un citas pētniecības iestādes)

XXIV. SLOVĒNIJA:

- občine

- javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa

- javni zavodi s področja zdravstva

- javni zavodi s področja socialnega varstva

- javni zavodi s področja kulture

- javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti

- javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva

- javni zavodi s področja okolja in prostora

- javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti

- javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma

- javni zavodi s področja javnega reda in varnosti

- agencije

- skladi socialnega zavarovanja

- javni skladi na ravni države in na ravni občin

- Družba za avtoceste v RS

- Pošta Slovenije.

XXV. SLOVĀKIJA:

Subjekts, kas veic iepirkumu, Akta Nr. 263/1999 Z.z. par valsts iepirkumu 3. panta 1.§, ņemot vērā minētā akta grozījumus, definēts kā:

1. organizācija, kuru finansē no valsts budžeta (proti, ministrijas, citas valsts pārvaldes iestādes), kuras finansējumā ir valsts budžeta daļa (proti, universitātes, koledžas) vai kuru finansē no valsts mērķfinansējuma līdzekļiem;

2. pašpārvaldes reģions, pašvaldība, pašpārvaldes reģiona vai pašvaldības struktūra, ko finansē no iepriekšminētajiem līdzekļiem;

3. veselības apdrošināšanas aģentūra;

4. juridiska persona, kam ar likumu noteikts publiskas iestādes statuss (piem., Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Sociálna poisťovňa);

5. Slovākijas Republikas Valsts īpašuma fonds;

6. Slovākijas Zemes fonds;

7. juridisko personu apvienības, ko izveidojuši 1. līdz 3. punktā minētie subjekti, kas veic iepirkumu."

.

5. 31993 L 0038: Padomes Direktīva 93/38/EEK ( 1993. gada 14. jūnijs), ar ko koordinē līgumu piešķiršanas procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozarē (OV L 199, 9.8.1993., 84. lpp.), ko groza:

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31998 L 0004: Eiropas Parlamenta un Padomes 16.2.1998. Direktīva 98/4/EK (OV L 101, 1.4.1998., 1. lpp.),

- 32001 L 0078: Komisijas 13.9.2001. Direktīva 2001/78/EK (OV L 285, 29.10.2001., 1. lpp.).

a) Direktīvas I pielikumu "DZERAMĀ ŪDENS RAŽOŠANA, PĀRVADE UN SADALE", papildina ar šādu tekstu:

"ČEHIJAS REPUBLIKA

Visi dzeramā ūdens ražotāji, pārvadītāji vai sadales nodrošinātāji, kas sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem Akts Nr. 199/1994 Sb. par valsts iepirkumu (2. panta b) punkts).

IGAUNIJA

Subjekti, kas darbojas atbilstīgi 5. pantam Valsts iepirkuma aktā (RT I 2001, 40, 224) un 14. pantam Konkurences aktā (RT I 2001, 56 332).

KIPRA

Ūdensapgādes pārvaldes, kas nodrošina ūdensapgādi pašvaldībās un citos sektoros atbilstīgi Likumam par ūdensapgādi (Pašvaldības un citi sektori), Cap. 350. (Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας που διανέμουν νερό σε δημοτικές και άλλες περιοχές, δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350).

LATVIJA

Vietējo pašvaldību publisko tiesību subjekti, kas nodarbojas ar dzeramā ūdens ražošanu un sadali fiksētiem tīkliem, kas paredzēti pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem.

LIETUVA

Struktūras, kas nodarbojas ar dzeramā ūdens ražošanu, pārvadi un sadali atbilstīgi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2327) un atbilstīgi Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615) un kas atbilst Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNGĀRIJA

Struktūras, kas nodarbojas ar dzeramā ūdens ražošanu, pārvadi un sadali atbilstīgi 1995. gada Aktam LVII par ūdenssaimniecību (1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról).

MALTA

Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma (Ūdenssaimniecības pakalpojumu korporācija).

POLIJA

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. (Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumi, kas definēti 2001. gada 7. jūnija Aktā par komunālo ūdensapgādi un kanalizāciju).

SLOVĒNIJA

Podjetja, ki črpajo, izvajajo prenos ali dobavo pitne vode, skladno s koncesijskim aktom, izdanim na podlagi Zakona o varstvu okolja (Subjekti, kas nodarbojas ar dzeramā ūdens ražošanu, pārvadi un sadali atbilstīgi koncesijas aktam, kurš piešķirts saskaņā ar Vides aizsardzības aktu (Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, 32/93, 1/96), vai atbilstīgi pašvaldību lēmumiem).

SLOVĀKIJA

Subjekts, kas veic iepirkumu, Akta Nr. 263/1999 Z.z. par valsts iepirkumu 3. panta 2.§ un 3.§, ņemot vērā minētā akta grozījumus, definēts kā juridiskā persona, kura darbojas ūdenssaimniecībā, ražojot dzeramo ūdeni un veicot tā sabiedrisko sadali, kā arī sniedz komunālos kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas pakalpojumus (piem., Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, Východoslovenské vodárne a kanalizácie)."

;

b) Direktīvas II pielikumu "ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANA, PĀRVADE UN SADALE" papildina ar šādu tekstu:

"ČEHIJAS REPUBLIKA

Akta Nr. 199/1994 Sb. par valsts iepirkumu 2.b) pantā līgumslēdzēja iestāde definēta kā České energetické závody, a.s. (Čehijas Enerģētikas sabiedrība, ražotājs) un 8 reģionālās sadales sabiedrības: Středočeská energetická a.s. (Vidusbohēmijas enerģētikas sabiedrība), Východočeská energetická, a.s. (Austrumbohēmijas enerģētikas sabiedrība), Severočeská energetická a.s. (Ziemeļbohēmijas enerģētikas sabiedrība), Západočeská energetická, a.s. (Rietumbohēmijas enerģētikas sabiedrība), Jihočeská a.s. (Dienvidbohēmijas enerģētikas sabiedrība), Praské energetické závody, a.s. (Prāgas enerģētikas sabiedrība), Jihomoravská energetická, a.s. (Dienvidmorāvijas enerģētikas sabiedrība), Severomoravská energetická, a.s. (Ziemeļmorāvijas enerģētikas sabiedrība); šie subjekti ražo elektroenerģiju vai nodrošina tās pārvadi, pamatojoties uz Elektroenerģijas aktu Nr. 458/2000 Sb.

IGAUNIJA

Subjekti, kas darbojas atbilstīgi 5. pantam Valsts iepirkuma aktā (RT I 2001, 40, 224) un 14. pantam Konkurences aktā (RT I 2001, 56 332).

KIPRA

Kipras Elektroenerģijas pārvalde, kas izveidota ar Elektroenerģētikas attīstības likumu, Cap. 171. (Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171).

LATVIJA

Valsts akciju sabiedrība"Latvenergo".

LIETUVA

Subjekti, kas nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali atbilstīgi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984) un kas atbilst Lietuvos Respublikos viešuju pirkimų istatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (Valsts uzņēmums Ignalinas Atomelektrostacija), kas izveidota saskaņā ar Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 119-2771).

UNGĀRIJA

Subjekti, kas nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, pamatojoties uz atļauju, ko izsniedz atbilstīgi 2001. gada CX Aktam par elektroenerģiju (2001. évi CX. törvény a villamos energiáról).

MALTA

Korporazzjoni Enemalte (Enemalta korporācija).

POLIJA

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Enerģētikas uzņēmumi, kā tie definēti 1997. gada 10. aprīļa Enerģētikas likumā).

SLOVĒNIJA

ELES- Elektro Slovenija, podjetja, ki proizvajajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki izvajajo transport električne energije, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki dobavljajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99) (ELES- Elektro Slovenija; subjekti, kas nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali atbilstīgi Enerģētikas aktam (Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, 79/99)).

SLOVĀKIJA

Subjekts, kas veic iepirkumu, Akta Nr. 263/1999 Z.z. par valsts iepirkumu 3. panta 2.§ un 3.§, ņemot vērā minētā akta grozījumus, definēts kā juridiskā persona, kura darbojas enerģētikas nozarē, veicot elektroenerģijas ražošanu, iepirkšanu un sadali vai pārvadi (Akts Nr. 70/1998 Z.z., ņemot vērā grozījumus - proti, Slovenské elektrárne a.s., Regionálne rozvodné závody)."

;

c) Direktīvas III pielikumu "GĀZES UN SILTUMA PĀRVADE UN SADALE" papildina ar šādu tekstu:

"ČEHIJAS REPUBLIKA

Visi gāzes vai siltuma ražotāji, pārvadītāji vai sadales nodrošinātāji, kas izmanto publiskos tīklus, lai sniegtu pakalpojumus iedzīvotājiem (Akts Nr. 199/1994 Sb. par valsts iepirkumu 2. panta b) punkts).

IGAUNIJA

Subjekti, kas darbojas atbilstīgi 5. pantam Valsts iepirkuma aktā (RT I 2001, 40, 224) un 14. pantam Konkurences aktā (RT I 2001, 56 332).

LATVIJA

Akciju sabiedrība "Latvijas gāze".

Vietējo pašvaldību publisko tiesību subjekti, kas nodrošina iedzīvotāju siltumapgādi.

LIETUVA

Subjekti, kas nodrošina gāzes pārvadi un sadali atbilstīgi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 89-2743) un kas atbilst Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

Vietējo pašvaldību iestādes vai šo iestāžu apvienības, kas nodrošina iedzīvotāju apgādi ar siltumu un kas atbilst Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNGĀRIJA

Subjekti, kas nodarbojas ar gāzes pārvadi un sadali, pamatojoties uz atļauju, ko izsniedz atbilstīgi 1994. gada XLI Aktam par gāzes sadali (1994. évi XLI. törvény a gázszolgáltatásról).

Subjekti, kas nodarbojas ar siltuma pārvadi vai sadali, pamatojoties uz atļauju, ko izsniedz atbilstīgi 1998. gada XVIII Aktam par rajonu siltumapgādi (1998. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról).

MALTA

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta korporācija).

POLIJA

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Enerģētikas uzņēmumi, kā tie definēti 1997. gada 10. aprīļa Enerģētikas likumā).

SLOVĒNIJA

Podjetja, ki opravljajo transport ali distribucijo plina s skladu z Energetskim zakonom (Ur. l. RS, št. 79/99) in podjetja, ki opravljajo transport ali distribucijo toplote v skladu z odloki občin. (Subjekti, kas nodarbojas ar gāzes pārvadi un sadali atbilstīgi Enerģētikas aktam (Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, 79/99), un subjekti, kas nodarbojas ar siltuma pārvadi un sadali atbilstīgi pašvaldību lēmumiem).

SLOVĀKIJA

Subjekts, kas veic iepirkumu, Akta Nr. 263/1999 Z.z. par valsts iepirkumu 3. panta 2.§ un 3.§, ņemot vērā minētā akta grozījumus, definēts kā juridiskā persona, kura darbojas enerģētikas nozarē, veicot gāzes un siltuma ražošanu, iepirkšanu un sadali vai gāzes pārvadi (Akts Nr. 70/1998 Z. z., ņemot vērā grozījumus - proti, Slovenský plynárenský priemysel)."

;

d) Direktīvas IV pielikumu "NAFTAS VAI GĀZES IZPĒTE UN IEGUVE" papildina ar šādu tekstu:

"ČEHIJAS REPUBLIKA

Komercuzņēmumi, kas veic izpētes darbus saistībā ar jēlnaftu un gāzi, kā arī to ieguvi (Akta Nr. 199/1994 Sb. par valsts iepirkumu 2. panta b) punkts).

IGAUNIJA

Subjekti, kas darbojas atbilstīgi 5. pantam Valsts iepirkuma aktā (RT I 2001, 40, 224) un 14. pantam Konkurences aktā (RT I 2001, 56 332).

LIETUVA

Subjekti, kas darbojas saskaņā ar Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas įstatymas (Lietuvas Republikas likums par zemes dzīlēm) (Žin., 2001, Nr.35-1164) un atbilst Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2001, Nr. 35-1164) Žin., 2002, Nr. 118-5296) prasībām.

UNGĀRIJA

Subjekti, kas veic naftas vai gāzes izpēti vai ieguvi, pamatojoties uz atļauju vai koncesiju, kuru izsniedz atbilstīgi 1993. gada XLVIII Aktam par kalnrūpniecību (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról).

MALTA

Akts par naftas ražošanu (Cap. 156) un atbilstīgi tam izdotie likumpamatotie akti, kā arī Akts par kontinentālo šelfu (Cap. 194) un atbilstīgi tam izdotie likumpamatotie akti.

POLIJA

Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Subjekti, kas nodarbojas ar dabasgāzes, naftas un tās dabīgo atvasinājumu, kā arī brūnogļu, akmeņogļu vai cita cietā kurināmā izpēti, iegulu noteikšanu vai ieguvi, pamatojoties uz 1994. gada 4. februāra Aktu "Likums par ģeoloģiju un kalnrūpniecību").

SLOVĒNIJA

Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo nafto, skladno z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

SLOVĀKIJA

Subjekts, kas veic iepirkumu, Akta Nr. 263/1999 Z.z. par valsts iepirkumu 3. panta 2.§ un 3.§, ņemot vērā minētā akta grozījumus, definēts kā juridiskā persona, kura nodarbojas ar ģeoloģisko izpēti un ieguves rūpniecību, veicot jēlnaftas iegulu noteikšanu, kā arī jēlnaftas un dabasgāzes ieguvi."

;

e) Direktīvas V pielikumu "AKMEŅOGĻU VAI CITA CIETĀ KURINĀMĀ IZPĒTE VAI IEGUVE" papildina ar šādu tekstu:

"ČEHIJAS REPUBLIKA

Komercuzņēmumi, kas veic akmeņogļu vai cita kurināmā izpēti vai ieguvi (Akta Nr. 199/1994 Sb. par valsts iepirkumu 2. panta b) punkts).

IGAUNIJA

Subjekti, kas darbojas atbilstīgi Valsts iepirkuma akta (RT I 2001, 40, 224) 5. pantam un Konkurences akta (RT I 2001, 56 332) 14. pantam.

LIETUVA

Subjekti, kas veic kūdras izpēti un ieguvi saskaņā ar Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin., 2001, Nr. 35-1164) un atbilst Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296) prasībām.

UNGĀRIJA

Subjekti, kas veic akmeņogļu vai cita cietā kurināmā izpēti vai ieguvi, pamatojoties uz atļauju vai koncesiju, kuru izsniedz atbilstīgi 1993. gada XLVIII Aktam par kalnrūpniecību (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról).

POLIJA

Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Subjekti, kas nodarbojas ar dabasgāzes, naftas un tās dabīgo atvasinājumu, kā arī brūnogļu, akmeņogļu vai cita cietā kurināmā izpēti, iegulu noteikšanu vai ieguvi, pamatojoties uz 1994. gada 4. februāra Aktu "Ģeoloģijas un ieguves rūpniecības likums").

SLOVĒNIJA

Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo premog, skladno z zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

SLOVĀKIJA

Subjekts, kas veic iepirkumu, Akta Nr. 263/1999 Z.z. par valsts iepirkumu 3. panta 2.§ un 3.§, ņemot vērā minētā akta grozījumus, definēts kā juridiskā persona, kura nodarbojas ar ģeoloģisko izpēti un ieguves rūpniecību, veicot akmeņogļu iegulu noteikšanu, kā arī akmeņogļu un cita cietā kurināmā ieguvi."

;

f) Direktīvas VI pielikumu "LĪGUMSLĒDZĒJI SUBJEKTI DZELZCEĻA PAKALPOJUMU JOMĀ" papildina ar šādu tekstu:

"ČEHIJAS REPUBLIKA

Visi dzeramā ūdens ražotāji, pārvadītāji vai sadales nodrošinātāji, kas sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem Akts Nr. 199/1994 Sb. par valsts iepirkumu (2. panta b) punkts).

IGAUNIJA

Subjekti, kas darbojas atbilstīgi 5. pantam Valsts iepirkuma aktā (RT I 2001, 40, 224) un 14. pantam Konkurences aktā (RT I 2001, 56 332).

LATVIJA

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš".

Valsts akciju sabiedrība "Vaiņodes dzelzceļš".

LIETUVA

AB"Lietuvos geležinkeliai", kas darbojas atbilstīgi Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 59-1402), kā arī citi subjekti, kas darbojas dzelzceļa pakalpojumu jomā un atbilst Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296) prasībām.

UNGĀRIJA

Subjekti, kas iedzīvotājiem sniedz dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus, pamatojoties uz 1993. gada XCV Aktu par dzelzceļu (1993. évi XCV. törvény a vasútról) un atļaujām, kuras izsniedz atbilstīgi transporta un ūdenssaimniecības ministra Dekrētam Nr. 15/2002. (II. 27.) KöViM par dzelzceļa uzņēmumu licencēšanu (15/2002. (II. 27.)KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről).).

POLIJA

Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu kolejowego, działające na podstawie Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z dnia 08 września 2000 r., w szczególności:

- PKP Intercity Sp. z o. o.

- PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

(Subjekti, kas sniedz dzelzceļa transporta pakalpojumus un kas darbojas atbilstīgi 2000. gada 8. septembra Aktam par Valsts uzņēmuma "Polijas Dzelzceļš" komercializāciju, restrukturizāciju un privatizāciju, proti:

- PKP Intercity Sp. z o.o.

- PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A).

SLOVĒNIJA

A Slovenske železnice, d.d.

SLOVĀKIJA

Subjekts, kas veic iepirkumu, Akta Nr. 263/1999 Z.z. par valsts iepirkumu 3. panta 2.§ un 3.§, ņemot vērā minētā akta grozījumus, definēts kā juridiskā persona, kura darbojas dzelzceļa pārvadājumu nozarē, (Akts Nr. 164/1996 Z. z., ņemot vērā grozījumus, Akts Nr. 258/1993 Z.z., ņemot vērā grozījumus - proti, Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť a.s.)."

;

g) Direktīvas VII pielikumu "LĪGUMSLĒDZĒJI SUBJEKTI PILSĒTAS DZELZCEĻU, TRAMVAJU, TROLEJBUSU VAI AUTOBUSU PAKALPOJUMU JOMĀ"papildina ar šādu tekstu:

"ČEHIJAS REPUBLIKA

Sabiedriskā transporta sistēmu pārvaldītāji un subjekti, kas sniedz dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu transporta pakalpojumus iedzīvotājiem (Akta Nr. 199/1994 Sb. par valsts iepirkumu 2. panta b) punkts).

IGAUNIJA

Subjekti, kas darbojas atbilstīgi 5. pantam Valsts iepirkuma aktā (RT I 2001, 40, 224) un 14. pantam Konkurences aktā (RT I 2001, 56 332).

LATVIJA

Publisko tiesību subjekti, kas sniedz pakalpojumus, pārvadājot pasažierus autobusos, trolejbusos, tramvajos šādās pilsētās: Rīga, Jūrmala, Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne, Ventspils.

LIETUVA

Subjekti, kas iedzīvotājiem sniedz pilsētas trolejbusu, autobusu vai funikulieru pārvadājumu pakalpojumus saskaņā ar Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772) un atbilst Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296) prasībām.

UNGĀRIJA

Subjekti, kas iedzīvotājiem sniedz autopārvadājumu pakalpojumus, pamatojoties uz 1988. gada I Aktu par autopārvadājumiem (1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről) un atļaujām, kuras izsniedz atbilstīgi Ministru kabineta Dekrētam Nr. 89/1988. (XII. 20.) MT par autotransporta pakalpojumiem un autotransporta ekspluatāciju (89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról).

Subjekti, kas iedzīvotājiem sniedz dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus, pamatojoties uz 1993. gada XCV Aktu par dzelzceļu (1993. évi XCV. törvény a vasútról) un atļaujām, kuras izsniedz atbilstīgi transporta un ūdenssaimniecības ministra Dekrētam Nr. 15/2002. (II. 27.) KöViM par dzelzceļa uzņēmumu licencēšanu (15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről.

MALTA

L-Awtorita' dwar it-Trasport ta' Malta (Maltas Transporta pārvalde).

POLIJA

Podmioty świadczące usługi w zakresie miejskiego transportu kolejowego, działające na podstawie koncesji wydanej zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz.591 ze zm.). (Subjekti, kas sniedz dzelzceļa pārvadājumus pilsētās un darbojas atbilstīgi 1997. gada 27. jūnija Aktam par dzelzceļa pārvadājumiem (Dz. U. Nr 96, poz. 591, ņemot vērā grozījumus).

Podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu autobusowego działające na podstawie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.Nr 125, poz. 1371 ze zm.) oraz podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu (Subjekti, kas iedzīvotājiem pilsētās sniedz autobusu pārvadājumu pakalpojumus un darbojas saskaņā ar licenci, kuru izdod atbilstīgi 2001. gada 6. septembra Aktam par autopārvadājumiem (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, ņemot vērā grozījumus), kā arī subjekti, kas iedzīvotājiem pilsētās sniedz transporta pakalpojumus).

SLOVĒNIJA

Podjetja, ki opravljajo javni mestni avtobusni prevoz, skladno z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99).

SLOVĀKIJA

Subjekts, kas veic iepirkumu, Akta Nr. 263/1999 Z.z. par valsts iepirkumu 3. panta 2.§ un 3.§, ņemot vērā minētā akta grozījumus, definēts kā juridiskā persona, kura nodarbojas ar autopārvadājumiem, nodrošinot regulāru autobusu un dzelzceļa pārvadājumu sabiedriskos pakalpojumus (Akts Nr. 164/1996 Z. z., ņemot vērā minētā akta grozījumus, Akts Nr. 168/1996 Z. z., ņemot vērā minētā akta grozījumus - proti,

Železnice Slovenskej republiky /ŽSR/

Železničná spoločnosť a.s.

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Dopravný podnik mesta Žiliny, a.s.

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Dopravný podnik mesta Košíc, a.s.

Banskobystrická dopravná spoločnosť, a.s.)."

;

h) Direktīvas VIII pielikumu "LĪGUMSLĒDZĒJI SUBJEKTI LIDOSTU PAKALPOJUMU JOMĀ" papildina ar šādu tekstu:

"ČEHIJAS REPUBLIKA

Lidostu operatori (Akta Nr. 199/1994 Sb. par valsts iepirkumu 2. panta b) punkts).

IGAUNIJA

Subjekti, kas darbojas atbilstīgi 5. pantam Valsts iepirkuma aktā (RT I 2001, 40, 224) un 14. pantam Konkurences aktā (RT I 2001, 56 332).

LATVIJA

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme".

Valsts akciju sabiedrība "Starptautiskā lidosta "Rīga"".

LIETUVA

Lidostas, kas darbojas atbilstīgi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) un Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1983).

Valstybės įmonė "Oro navigacija" (valsts uzņēmums "Oro navigacija"), kas darbojas atbilstīgi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) un Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1983).

Citi subjekti, kas darbojas lidostu pakalpojumu jomā un atbilst Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296) prasībām.

UNGĀRIJA

Lidostas, kas darbojas, pamatojoties uz atļauju, ko izsniedz atbilstīgi 1995. gada XCVII Aktam par gaisa satiksmi (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről).

Budapeštas Ferihegy Starptautiskā lidosta, ko pārvalda Budapeštas Ferihegy starptautiskās lidostas pārvalde, SIA (Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, ko pārvalda Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltetési Rt.) un kas darbojas, pamatojoties uz 1991. gada XVI Aktu par koncesijām (1991. évi XVI. törvény a koncesszióról), 1995. gada XCVII Aktu par gaisa satiksmi (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről), transporta un ūdenssaimniecības ministra Dekrētu Nr. 45/2001. (XII. 20.) KöViM par gaisa satiksmes un lidostu administrācijas likvidāciju un Hungaro Control Ungārijas Gaisa satiksmes pārvaldes nodibināšanu (45/2001. (XII. 20.) KöViM rendelet a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság megszüntetéséről és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat létrehozásáról).

MALTA

L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta (Maltas starptautiskā lidosta).

POLIJA

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (valsts uzņēmums "Polijas lidostas").

SLOVĒNIJA

Javna civilna letališča, skladno z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, 18/01).

SLOVĀKIJA

Subjekts, kas veic iepirkumu, Akta Nr. 263/1999 Z.z. par valsts iepirkumu 3. panta 2.§ un 3.§, ņemot vērā minētā akta grozījumus, definēts kā juridiskā persona, kura darbojas civilās aviācijas nozarē, veidojot un uzturot publiskas lidostas un sniedzot lidostu pakalpojumus (Akts Nr. 143/1998 Z.z., ņemot vērā minētā akta grozījumus — lidostas, proti — Letisko M.R. Štefįnika, Letisko Košice — Barca, Letisko Poprad — Tatry, Letisko Sliač, Letisko Piešťany — ko pārvalda Slovenská správa letísk Slovenskį sprįva letķsk /Slovākijas Lidostu pārvalde/ un kas darbojas, pamatojoties uz licenci, kuru atbilstīgi 32.§ Aktā Nr. 143/1998 Z.z. par civilo aviāciju izdod Slovākijas Republikas Transporta, pasta un telekomunikāciju ministrija)."

;

i) Direktīvas IX pielikumu "LĪGUMSLĒDZĒJI SUBJEKTI JŪRAS VAI IEKŠĒJO OSTU UN CITU KUĢU PIESTĀTŅU JOMĀ" papildina ar šādu tekstu:

"ČEHIJAS REPUBLIKA

Ostu operatori (Akta Nr. 199/1994 Sb. par valsts iepirkumu 2. panta b) punkts).

IGAUNIJA

Subjekti, kas darbojas atbilstīgi 5. pantam Valsts iepirkuma aktā (RT I 2001, 40, 224) un 14. pantam Konkurences aktā (RT I 2001, 56 332).

KIPRA

Kipras Ostu pārvalde, kas izveidota ar 1973. gada Likumu par Kipras Ostu pārvaldi (Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973).

LATVIJA

Iestādes, kas saskaņā ar "Likumu par ostām" īsteno ostu pārvaldību:

Rīgas brīvostas pārvalde

Ventspils brīvostas pārvalde

Liepājas ostas pārvalde

Salacgrīvas ostas pārvalde

Skultes ostas pārvalde

Lielupes ostas pārvalde

Engures ostas pārvalde

Mērsraga ostas pārvalde

Pāvilostas pārvalde

Rojas ostas pārvalde.

LIETUVA

Valstybės įmonė "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija" (valsts uzņēmums Klaipēdas Valsts jūras ostas pārvalde), kas darbojas saskaņā ar Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas (Žin., 1996, Nr. 53-1245).

Valstybės įmonė "Vidaus vandens kelių direkcija" (valsts uzņēmums "Iekšzemes ūdensceļu pārvalde"), kas darbojas saskaņā ar Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 105-2393).

Citi subjekti, kas darbojas jūras vai iekšzemes ostu vai citu kuģu piestātņu pakalpojumu jomā un atbilst Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296) prasībām.

UNGĀRIJA

Publiskas ostas, ko pilnīgi vai daļēji pārvalda valsts atbilstīgi 2000. gada XLII aktam par ūdens pārvadi (2000. évi évi XLII. törvény a vízi közlekedésről).

MALTA

L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Maltas Jūras kuģniecības pārvalde).

POLIJA

Podmioty zajmujące się zarządzaniem portami morskimi lub śródlądowymi i udostępnianiem ich przewoźnikom morskim i śródlądowym. (Subjekti, kas darbojas jūras ostu vai iekšzemes ūdensceļu ostu pārvaldības jomā un iznomā tās jūras un iekšzemes ūdensceļu pārvadātājiem.).

SLOVĒNIJA

Morska pristanišča v državni ali delni lasti države, ko opravljajo gospodarsko javno službo, skladno s Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, 26/01).

SLOVĀKIJA

Subjekts, kas veic iepirkumu, Akta Nr. 263/1999 Z.z. par valsts iepirkumu 3. panta 2.§ un 3.§, ņemot vērā minētā akta grozījumus, definēts kā juridiskā persona, kura darbojas iekšzemes ūdensceļu navigācijas jomā, uzturot minētos ūdensceļus, kā arī izveidojot un uzturot publiskas ostas un ūdensceļu infrastruktūru (Akts Nr. 338/2000 Z. z.- proti, Prístav Bratislava, Prístav Komárno, Prístav Štúrovo)."

;

j) Direktīvas X pielikumu "TELEKOMUNIKĀCIJU TĪKLU APSAIMNIEKOŠANA VAI TELEKOMUNIKĀCIJU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA" papildina ar šādu tekstu:

"ČEHIJAS REPUBLIKA

Telekomunikāciju pakalpojumu operatori, ja viņi sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem (Akta Nr. 199/1994 Sb. par valsts iepirkumu 2. panta b) punkts).

IGAUNIJA

Subjekti, kas darbojas atbilstīgi 5. pantam Valsts iepirkuma aktā (RT I 2001, 40, 224) un 14. pantam Konkurences aktā (RT I 2001, 56 332).

KIPRA

Kipras Telekomunikāciju pārvalde, kas nodibināta ar Kipras Likumu par telekomunikāciju pakalpojumiem, Cap. 302. (Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο, Κεφ. 302).

LATVIJA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lattelekom".

UNGĀRIJA

Subjekti, kas darbojas telekomunikāciju nozarē atbilstīgi 3. panta 2. un 3. punktam, 104. un 105. pantam 2001. gada XL Aktā par telekomunikācijām (2001. évi XL. törvény a hírközlésről).

MALTA

Maltas telekomunikāciju pakalpojumu joma ir liberalizēta, un visas ekskluzivās tiesības atceltas, izņemot fiksētas balss telefonijas un starptautiskos datu pārraides pakalpojumus, kas tika liberalizēti 2003. gada 1. janvārī. Tomēr neviens no uzņēmumiem neizpilda Valdības noteikumus par iepirkumiem, kā noteikts 1996. gada 70. Paziņojumā, ar kuru sākti īstenot pašreizējie Noteikumi par pakalpojumu valsts iepirkumu. Neņemot to vērā, ir norādīti visi subjekti, kas darbojas telekomunikāciju nozarē:

Melita Cable plc

Maltacom plc

Vodafone (Malta) Ltd

Mobisle Communication Ltd

Datatrak Ltd

Telepage Ltd.

POLIJA

Telekomunikacja Polska S. A.

SLOVĀKIJA

Subjekts, kas veic iepirkumu, Akta Nr. 263/1999 Z.z. par valsts iepirkumu 3. panta 2.§ un 3.§, ņemot vērā minētā akta grozījumus, definēts kā juridiskā persona, kura darbojas telekomunikāciju nozarē, sniedzot iedzīvotājiem telekomunikāciju pakalpojumus, kā arī nodrošina un pārvalda sabiedriskā telekomunikāciju tīkla telekomunikāciju iekārtas, un veic darbības, kas izriet no no pasta pakalpojumiem, kurus sniedz vienīgi valsts (Akts Nr. 195/2000 Z.z., ņemot vērā minētā akta grozījumus, Akts Nr. 507/2001 Z. z - proti, Slovenská pošta)."

.

J. PĀRTIKAS PRODUKTI

1. 31980 L 0590: Komisijas Direktīva 80/590/EEK ( 1980. gada 9. jūnijs), ar kuru nosaka simbolu, ko var pievienot materiāliem un priekšmetiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (OV L 151, 19.6.1980., 21. lpp.), un ko groza:

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.).

a) Direktīvas pielikumu papildina ar šādu tekstu:

""PŘÍLOHA"

"LISA"

"PIELIKUMS"

"PRIEDAS"

"MELLÉKLET"

"ANNESS"

"ZAŁĄCZNIK"

"PRILOGA"

"PRÍLOHA"

;"

b) Direktīvas pielikumu papildina ar šādu tekstu:

""Symbol"

"Sümbol"

"Simbols"

"Simbolis"

"Szimbólum"

"Simbolu"

"Symbol"

"Simbol"

"Symbol"

."

2. 31989 L 0108: Padomes Direktīva 89/108/EEK ( 1988. gada 21. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz cilvēku patēriņam paredzētiem ātri sasaldētiem pārtikas produktiem (OV L 40, 11.2.1989., 34. lpp.), ko groza:

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.).

Direktīvas 8. panta 1. punkta a) apakšpunktu papildina ar šādu tekstu:

"— čehu valodā: hluboce zmrazené nebo hluboce zmrazená nebo hluboce zmrazený,

— igauņu valodā: sügavkülmutatud vai külmutatud,

— latviešu valodā: ātri sasaldēts,

— lietuviešu valodā: greitai užšaldyti,

— ungāru valodā: gyorsfagyasztott,

— maltiešu valodā: iffriżat,

— poļu valodā: produkt głęboko mrożony,

— slovēņu valodā: hitro zamrznjen,

— slovāku valodā: hlbokozmrazené"

.

3. 31991 L 0321: Komisijas Direktīva 91/321/EEK ( 1991. gada 14. maijs) par mātes piena aizstājējiem zīdaiņiem un maziem bērniem (OV L 175, 4.7.1991., 35. lpp.), ko groza:

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31996 L 0004: Komisijas 16.2.1996. Direktīva 96/4/EK (OV L 49, 28.2.1996., 12. lpp.),

- 31999 L 0050: Komisijas 25.5.1999. Direktīva 1999/50/EK (OV L 139, 2.6.1999., 29. lpp.).

a) Direktīvas 7. panta 1. punktā pēc vārdiem "Modersmjölksersättning" un "Tillskottsnäring" iekļauj šādu tekstu:

"— čehu valodā:

"počáteční kojenecká výživa" un "pokračovací kojenecká výživa",

— igauņu valodā:

"imiku piimasegu" un "jätkupiimasegu",

— latviešu valodā:

"Piena maisījums zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam" un "Piena maisījums zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma",

— lietuviešu valodā:

"mišinys kūdikiams iki 4 - 6 mėn" un "mišinys kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėn",

— ungāru valodā:

"anyatej-helyettesítő tápszer" un "anyatej-kiegészítő tápszer",

— maltiešu valodā:

"formula tat-trabi" un "formula tal-prosegwiment",

— poļu valodā:

"preparat do początkowego żywienia niemowląt" un "preparat do dalszego żywienia niemowląt",

— slovēņu valodā:

"začetna formula za dojenčke" un "nadaljevalna formula za dojenčke"

— slovāku valodā:

"počiatočná dojčenská výživa" un "následná dojčenská výživa"."

b) Direktīvas 7. panta 1. punktā pēc vārdiem "Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk" un "Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk":

"— čehu valodā:

"počáteční mléčná kojenecká výživa" un "pokračovací mléčná kojenecká výživa",

— igauņu valodā:

"Piimal põhinev imiku piimasegu" un "Piimal põhinev jätkupiimasegu",

— latviešu valodā:

"Piens zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam" un "Piens zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma",

— lietuviešu valodā:

"pieno mišinys kūdikiams iki 4-6 mėn" un "pieno mišinys kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėn",

— ungāru valodā:

"tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer" un "tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer",

— maltiešu valodā:

"ħalib tat-trabi" un "ħalib tal-prosegwiment",

— poļu valodā:

"mleko początkowe" un "mleko następne",

— slovēņu valodā:

"začetno mleko za dojenčke" un "nadaljevalno mleko za dojenčke"

— slovāku valodā:

"počiatočná dojčenská mliečna výživa" un "následná dojčenská mliečna výživa"."

4. 31999 L 0021: Komisijas Direktīva 1999/21/EK ( 1999. gada 25. marts) par diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem (OV L 91, 7.4.1999., 29. lpp.).

Direktīvas 4. panta 1. punktā sarakstu, kas sākas ar vārdu "spāņu valodā" un beidzas ar vārdiem "medicinska ändamål", aizstāj ar šādu sarakstu:

"— spāņu valodā:

"Alimento dietético para usos médicos especiales"

— čehu valodā:

"Dietní potravina určená pro zvláštní lékařské účely"

— dāņu valodā:

"Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske formål"

— vācu valodā:

"Diätetisches/Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diäten)"

— igauņu valodā:

"Toit meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks"

— grieķu valodā:

"Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς"

— angļu valodā:

"Food(s) for special medical purposes"

— franču valodā:

"Aliment(s) diététique(s) destiné(s) a des fins médicales spéciales"

— itāļu valodā:

"Alimento dietetico destinato a fini medici speciali"

— latviešu valodā:

"Diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem"

— lietuviešu valodā:

"Specialios medicininės paskirties maisto produktai"

— ungāru valodā:

"Speciális - gyógyászati célra szánt - tápszer"

— maltiešu valodā:

"Ikel dijetetiku għal skopijiet mediċi speċifiċi"

— holandiešu valodā:

"Dieetvoeding voor medisch gebruik"

— poļu valodā:

"Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego"

— portugāļu valodā:

"Produto dietético de uso clínico"

— slovāku valodā:

"dietetická potravina na osobitné lekárske účely"

— slovēņu valodā:

"Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene"

— somu valodā:

"Kliininen ravintovalmiste/kliinisiä ravintovalmisteita"

— zviedru valodā:

"Livsmedel för speciella medicinska ändamål"

."

5. 32000 L 0013: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/13/EK ( 2000. gada 20. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp.), ko groza:

- 32001 L 0101: Komisijas 26.11.2001. Direktīva 2001/101/EK (OV L 310, 28.11.2001., 19. lpp.),

- 32002 L 0067: Komisijas 18.7.2002. Direktīva 2002/67/EK (OV L 191, 19.7.2002., 20. lpp.).

a) Direktīvas 5. panta 3. punktā sarakstu, kas sākas ar vārdu "spāņu valodā"un beidzas ar vārdiem "joniserande strålning", aizstāj ar šādu sarakstu:

"— spāņu valodā:

"irradiado" vai "tratado con radiación ionizante",

— čehu valodā:

"ozářeno" vai "ošetřeno ionizujícím zářením",

— dāņu valodā:

"bestrålet/…" vai "strålekonserveret" vai "behandlet med ioniserende stråling" vai "konserveret med ioniserende stråling",

— vācu valodā:

"bestrahlt" vai "mit ionisierenden Strahlen behandelt",

— igauņu valodā:

"kiiritatud" vai "töödeldud ioniseeriva kiirgusega",

— grieķu valodā:

"επεξεργασµένο µε ιονίζουσα ακτινοβολία" vai "ακτινοβοληµένο"

— angļu valodā:

"irradiated" vai "treated with ionising radiation",

— franču valodā:

"traité par rayonnements ionisants" vai "traité par ionisation",

— itāļu valodā:

"irradiato" vai "trattato con radiazioni ionizzanti",

— latviešu valodā:

"apstarots" vai "apstrādāts ar jonizējošo starojumu",

— lietuviešu valodā:

"apšvitinta" vai "apdorota jonizuojančiąja spinduliuote",

— ungāru valodā:

"sugárkezelt vagy ionizáló energiával kezelt",

— maltiešu valodā:

"ittrattat bir-radjazzjoni" vai "ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti",

— holandiešu valodā:

"doorstraald" vai "door bestraling behandeld" vai "met ioniserende stralen behandeld",

— poļu valodā:

"napromieniony" vai "poddany działaniu promieniowania jonizującego",

— portugāļu valodā:

"irradiado" vai "tratado por irradiação" vai "tratado por radiação ionizante",

— slovāku valodā:

"ošetrené ionizujúcim žiarením",

— slovēņu valodā:

"obsevano" vai "obdelano z ionizirajočim sevanjem",

— somu valodā:

"säteilytetty" vai "käsitelty ionisoivalla säteilyllä",

— zviedru valodā:

"bestrålad" vai "behandlad med joniserande strålning""

.

b) Direktīvas 10. panta 2. punktā sarakstu, kas sākas ar vārdu "spāņu valodā"un beidzas ar vārdiem "sista förbrukningsdag", aizstāj ar šādu sarakstu:

"— spāņu valodā:

"fecha de caducidad",

— čehu valodā:

"spotřebujte do",

— dāņu valodā:

"sidste anvendelsesdato",

— vācu valodā:

"verbrauchen bis",

— igauņu valodā:

"kõlblik kuni",

— grieķu valodā:

"ανάλωση μέχρι"

— angļu valodā:

"use by",

— franču valodā:

"à consommer jusqu'au",

— itāļu valodā:

"da consumare entro",

— latviešu valodā:

"izlietot līdz",

— lietuviešu valodā:

"tinka vartoti iki",

— ungāru valodā:

"fogyasztható",

— maltiešu valodā:

"uża sa",

— holandiešu valodā:

"te gebruiken tot",

— poļu valodā:

"należy spożyć do",

— portugāļu valodā:

"a consumir até",

— slovāku valodā:

"spotrebujte do",

— slovēņu valodā:

"porabiti do",

— somu valodā:

"viimeinen käyttöajankohta",

— zviedru valodā:

"sista förbrukningsdag"."

6. 32000 L 0036: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/36/EK ( 2000. gada 23. jūnijs) par kakao un šokolādes produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā (OV L 197, 3.8.2000., 19. lpp.).

Direktīvas I pielikumā A iedaļas 4. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

"d) Apvienotā Karaliste, Īrija un Malta var ļaut savā teritorijā izmantot nosaukumu "piena šokolāde", lai apzīmētu 5. punktā minēto produktu, ar nosacījumu, ka visos trīs gadījumos terminam pievieno norādi "kopējā piena sausna: vismaz … %", norādot piena sausnas saturu, kas noteikts katram no produktiem."

7. 32001 L 0114: Padomes Direktīva 2001/114/EK ( 2001. gada 20. decembris) par dažu kategoriju daļēji vai pilnīgi dehidrētu un konservētu pienu, kas paredzēts lietošanai pārtikā (OV L 15, 17.1.2002., 19. lpp.).

Direktīvas II pielikumu papildina ar šādu tekstu:

"k) Maltiešu valodā termins "Ħalib evaporat" nozīmē I pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā definēto produktu.

l) Maltiešu valodā termins "Ħalib evaporat b'kontenut baxx ta' xaħam" nozīmē I pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā definēto produktu.

m) Igauņu valodā termins "koorepulber" nozīmē I pielikuma 2. punkta a) apakšpunktā definēto produktu.

n) Igauņu valodā termins "piimapulber" nozīmē I pielikuma 2. punkta b) apakšpunktā definēto produktu.

o) Igauņu valodā termins "väherasvane kondenspiim" nozīmē I pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā definēto produktu.

p) Igauņu valodā termins "magustatud väherasvane kondenspiim" nozīmē I pielikuma 1. punkta f) apakšpunktā definēto produktu.

q) Igauņu valodā termins "väherasvane piimapulber" nozīmē I pielikuma 2. punkta c) apakšpunktā definēto produktu.

r) Čehu valodā termins "zahuštěná neslazená smetana" nozīmē I pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā definēto produktu.

s) Čehu valodā termins "zahuštěné neslazené plnotučné mléko" nozīmē I pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā definēto produktu.

t) Čehu valodā termins "zahuštěné neslazené polotučné mléko" nozīmē I pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā definēto produktu, kura tauku saturs ir no 4 līdz 4,5 svara procentiem.

u) Čehu valodā termins "zahuštěné slazené plnotučné mléko" nozīmē I pielikuma 1. punkta e) apakšpunktā definēto produktu.

v) Čehu valodā termins "zahuštěné slazené polotučné mléko" nozīmē I pielikuma 1. punkta f) apakšpunktā definēto produktu, kura tauku saturs ir no 4 līdz 4,5 svara procentiem.

w) Čehu valodā termins "sušená smetana" nozīmē I pielikuma 2. punkta a) apakšpunktā definēto produktu.

x) Čehu valodā termins "zahuštěné slazené polotučné mléko" nozīmē I pielikuma 2. punkta c) apakšpunktā definēto produktu, kura tauku saturs ir no 14 līdz 16 svara procentiem."

8. 32001 R 0466: Komisijas Regula (EK) Nr. 466/2001 ( 2001. gada 8. marts), ar ko nosaka atsevišķu piesārņotāju maksimālos pieļaujamos līmeņus pārtikas produktos (OV L 77, 16.3.2001., 1. lpp.), kuru groza:

- 32001 R 2375: Padomes 29.11.2001. Regula (EK) Nr. 2375/2001 (OV L 321, 6.12.2001., 1. lpp.),

- 32002 R 0221: Komisijas 6.2.2002. Regula (EK) Nr. 221/2002 (OV L 37, 7.2.2002., 4. lpp.),

- 32002 R 0257: Komisijas 12.2.2002. Regula (EK) Nr. 257/2002 (OV L 41, 13.2.2002., 12. lpp.),

- 32002 R 0472: Komisijas 12.3.2002. Regula (EK) Nr. 472/2002 (OV L 75, 16.3.2002., 18. lpp.),

- 32002 R 0563: Komisijas 2.4.2002. Regula (EK) Nr. 563/2002 (OV L 86, 3.4.2002., 5. lpp.).

Pēc 1. panta 1.a punkta pievieno šādu punktu:

"1.b Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, Komisija var atļaut Igaunijai pārejas posmā līdz 2006. gada 31. decembrim laist Igaunijas tirgū Baltijas reģiona izcelsmes zivis, kuras paredzētas patēriņam Igaunijas teritorijā un kurās dioksīna līmenis pārsniedz I pielikuma 5. iedaļas 5.2. punktā noteikto līmeni. Šo atkāpi piešķir saskaņā ar procedūru, kura paredzēta 8. pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 315/93, ar ko nosaka Kopienas procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā [1]. Šajā sakarā Igaunija pierāda, ka ir ievēroti 1.a punktā paredzētie nosacījumi, kas attiecas uz Somiju un Zviedriju, un ka ar dioksīnu saistītais cilvēku apdraudējums Igaunijā nav augstāks par augstāko vidējo līmeni Kopienas dalībvalstīs, kas konstatēts 2004. gada 30. aprīlī.

Ja Igaunijai ir piešķirta šāda atkāpe, par tās turpmāku piemērošanu lems atbilstīgi I pielikuma 5. iedaļā noteiktajai atkārtotajai pārbaudei, kas paredzēta 5. panta 3. punktā.

Neskarot iepriekš izklāstīto, Igaunija veiks nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka zivis vai zivju produktus, kas neatbilst I pielikuma 5. iedaļas 5.2. punktam, netirgo pārējās dalībvalstīs.

K. ĶIMIKĀLIJAS

31967 L 0548: Padomes Direktīva 67/548/EEK ( 1967. gada 27. jūnijs) par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (OV L 196, 16.8.1967., 1. lpp.), ko groza:

- 31969 L 0081: Padomes 13.3.1969. Direktīva 69/81/EEK (OV L 68, 19.3.1969., 1. lpp.),

- 31970 L 0189: Padomes 6.3.1970. Direktīva 70/189/EEK (OV L 59, 14.3.1970., 33. lpp.),

- 31971 L 0144: Padomes 22.3.1971. Direktīva 71/144/EEK (OV L 74, 29.3.1971., 15. lpp.),

- 31973 L 0146: Padomes 21.5.1973. Direktīva 73/146/EEK (OV L 167, 25.6.1973., 1. lpp.),

- 31975 L 0409: Padomes 24.6.1975. Direktīva 75/409/EEK (OV L 183, 14.7.1975., 22. lpp.),

- 31976 L 0907: Komisijas 14.7.1976. Direktīva 76/907/EEK (OV L 360, 30.12.1976., 1. lpp.),

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 31979 L 0370: Komisijas 30.1.1979. Direktīva 79/370/EEK (OV L 88, 7.4.1979., 1. lpp.),

- 31979 L 0831: Padomes 18.9.1979. Direktīva 79/831/EEK (OV L 259, 15.10.1979., 10. lpp.),

- 31980 L 1189: Padomes 4.12.1980. Direktīva 80/1189/EEK (OV L 366, 31.12.1980., 1. lpp.),

- 31981 L 0957: Komisijas 23.10.1981. Direktīva 81/957/EEK (OV L 351, 7.12.1981., 5. lpp.),

- 31982 L 0232: Komisijas 25.3.1982. Direktīva 82/232/EEK (OV L 106, 21.4.1982., 18. lpp.),

- 31983 L 0467: Komisijas 29.7.1983. Direktīva 83/467/EEK (OV L 257, 16.9.1983., 1. lpp.),

- 31984 L 0449: Komisijas 25.4.1984. Direktīva 84/449/EEK (OV L 251, 19.9.1984., 1. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem - Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31986 L 0431: Komisijas 24.6.1986. Direktīva 86/431/EEK (OV L 247, 1.9.1986., 1. lpp.),

- 31987 L 0432: Padomes 3.8.1987. Direktīva 87/432/EEK (OV L 239, 21.8.1987., 1. lpp.),

- 31988 L 0302: Komisijas 18.11.1987. Direktīva 88/302/EEK (OV L 133, 30.5.1988., 1. lpp.),

- 31988 L 0490: Komisijas 22.7.1988. Direktīva 88/490/EEK (OV L 259, 19.9.1988., 1. lpp.),

- 31990 L 0517: Padomes 9.10.1990. Direktīva 90/517/EEK (OV L 287, 19.10.1990., 37. lpp.),

- 31991 L 0325: Komisijas 1.3.1991. Direktīva 91/325/EEK (OV L 180, 8.7.1991., 1. lpp.),

- 31991 L 0326: Komisijas 5.3.1991. Direktīva 91/326/EEK (OV L 180, 8.7.1991., 79. lpp.),

- 31991 L 0410: Komisijas 22.7.1991. Direktīva 91/410/EEK (OV L 228, 17.8.1991., 67. lpp.),

- 31991 L 0632: Komisijas 28.10.1991. Direktīva 91/632/EEK (OV L 338, 10.12.1991., 23. lpp.),

- 31992 L 0032: Padomes 30.4.1992. Direktīva 92/32/EEK (OV L 154, 5.6.1992., 1. lpp.),

- 31992 L 0037: Komisijas 30.4.1992. Direktīva 92/37/EEK (OV L 154, 5.6.1992., 30. lpp.),

- 31993 L 0021: Komisijas 27.4.1993. Direktīva 93/21/EEK (OV L 110, 4.5.1993., 20. lpp.),

- 31993 L 0072: Komisijas 1.9.1993. Direktīva 93/72/EEK (OV L 258, 16.10.1993., 29. lpp.),

- 31993 L 0101: Komisijas 11.11.1993. Direktīva 93/101/EK (OV L 13, 15.1.1994., 1. lpp.),

- 31993 L 0105: Komisijas 25.11.1993. Direktīva 93/105/EK (OV L 294, 30.11.1993., 21. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31994 L 0069: Komisijas 19.12.1994. Direktīva 94/69/EK (OV L 381, 31.12.1994., 1. lpp.),

- 31996 L 0054: Komisijas 30.7.1996. Direktīva 96/54/EK (OV L 248, 30.9.1996., 1. lpp.),

- 31996 L 0056: Eiropas Parlamenta un Padomes 3.9.1996. Direktīva 96/56/EK (OV L 236, 18.9.1996., 35. lpp.),

- 31997 L 0069: Komisijas 5.12.1997. Direktīva 97/69/EK (OV L 343, 13.12.1997., 19. lpp.),

- 31998 L 0073: Komisijas 18.9.1998. Direktīva 98/73/EK (OV L 305, 16.11.1998., 1. lpp.),

- 31998 L 0098: Komisijas 15.12.1998. Direktīva 98/98/EK (OV L 355, 30.12.1998., 1. lpp.),

- 31999 L 0033: Eiropas Parlamenta un Padomes 10.5.1999. Direktīva 1999/33/EK (OV L 199, 30.7.1999., 57. lpp.),

- 32000 L 0032: Komisijas 19.5.2000. Direktīva 2000/32/EK (OV L 136, 8.6.2000., 1. lpp.),

- 32000 L 0033: Komisijas 25.4.2000. Direktīva 2000/33/EK (OV L 136, 8.6.2000., 90. lpp.),

- 32001 L 0059: Komisijas 6.8.2001. Direktīva 2001/59/EK (OV L 225, 21.8.2001., 1. lpp.).

a) Direktīvas I pielikuma ievaddaļas A tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

"TABLA A - TABULKA A - TABEL A - TABELLE A - TABEL A - ΠΙΝΑΚΑΣ A - TABLE A - TABLEAU A - TABELLA A - A TABULA - A LENTELĖ - A. TÁBLÁZAT - TABELLA A - TABEL A - TABELA A - TABELA A - TABUĽKA A - TABELA A - TAULUKKO A - TABELL A

Lista de los elementos químicos clasificados por su número atómico (Z)

Seznam chemických prvků seřazených podle jejich atomového čísla (Z)

Liste over grundstoffer, ordnet efter deres atomvægt (Z)

Liste der chemischen Elemente, geordnet nach der Ordnungszahl (Z)

Keemiliste elementide nimekiri aatomnumbri (Z) järgi

Κατάλογος χημικών στοιχείων ταξινομημένων σύμφωνα με τον ατομικό τους αριθμό (Ζ)

List of chemical elements listed according to their atomic number (Z)

Liste des éléments chimiques classés selon leur numéro atomique (Z)

Elenco degli elementi chimici ordinati secondo il loro numero atomico (Z)

Ķīmisko elementu saraksts — sakārtojums pēc atomnumuriem (Z)

Cheminių elementų, išdėstytų pagal atominį skaičių (Z), sąrašas

Kémiai elemek listája, rendszámuk sorrendjében (Z)

Lista ta' elementi kimiċi elenkati skond in-numru atomiku tagħhom (Z)

Lijst van chemische elementen, gerangschikt naar atoomgewicht (Z)

Lista pierwiastków chemicznych ułożona według wzrastającej liczby atomowej (Z)

Lista dos elementos químicos ordenados segundo o seu número atómico (Z)

Zoznam chemických prvkov zoradených podľa atómových čísiel (Z)

Seznam kemijskih elementov, razvrščenih po vrstnem številu (Z)

Alkuaineiden luettelo, järjestysluvun mukaan (Z)

Lista över grundämnen, ordnade efter deras atomnummer (Z)

Z | Simbols | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV |

1 | H | Hidrógeno | Vodík | Hydrogen | Wasserstoff | Vesinik | Υδρογόνο | Hydrogen | Hydrogène | Idrogeno | Ūdeņradis |

2 | He | Helio | Helium | Helium | Helium | Heelium | Ήλιο | Helium | Hélium | Elio | Hēlijs |

3 | Li | Litio | Lithium | Lithium | Lithium | Liitium | Λίθιο | Lithium | Lithium | Litio | Litijs |

4 | Be | Berilio | Beryllium | Beryllium | Beryllium | Berüllium | Βηρύλλιο | Beryllium | Béryllium (Glucinium) | Berillio | Berilijs |

5 | B | Boro | Bor | Bor | Bor | Boor | Βόριο | Boron | Bore | Boro | Bors |

6 | C | Carbono | Uhlík | Carbon (kulstof) | Kohlenstoff | Süsinik | Άνθρακας | Carbon | Carbone | Carbonio | Ogleklis |

7 | N | Nitrógeno | Dusík | Nitrogen | Stickstoff | Lämmastik | Άζωτο | Nitrogen | Azote | Azoto | Slāpeklis |

8 | O | Oxígeno | Kyslík | Oxygen (ilt) | Sauerstoff | Hapnik | Όξυγόνο | Oxygen | Oxygène | Ossigeno | Skābeklis |

9 | F | Flúor | Fluor | Fluor | Fluor | Fluor | Φθόριο | Fluorine | Fluor | Fluoro | Fluors |

10 | Ne | Neón | Neon | Neon | Neon | Neoon | Νέον | Neon | Néon | Neon | Neons |

11 | Na | Sodio | Sodík | Natrium | Natrium | Naatrium | Νάτριο | Sodium | Sodium | Sodio | Nātrijs |

12 | Mg | Magnesio | Hořčík | Magnesium | Magnesium | Magneesium | Μαγνήσιο | Magnesium | Magnésium | Magnesio | Magnijs |

13 | Al | Aluminio | Hliník | Aluminium | Aluminium | Alumiinium | Αργίλλιο | Aluminium | Aluminium | Alluminio | Alumīnijs |

14 | Si | Silicio | Křemík | Silicium | Silicium | Räni | Πυρίτιο | Silicon | Silicium | Silicio | Silīcijs |

15 | P | Fósforo | Fosfor | Phosphor | Phosphor | Fosfor | Φωσφόρος | Phosphorus | Phosphore | Fosforo | Fosfors |

16 | S | Azufre | Síra | Svovl | Schwefel | Väävel | Θείον | Sulphur | Soufre | Zolfo | Sērs |

17 | Cl | Cloro | Chlor | Chlor | Chlor | Kloor | Χλώριο | Chlorine | Chlore | Cloro | Hlors |

18 | Ar | Argón | Argon | Argon | Argon | Argoon | Aργό | Argon | Argon | Argon | Argons |

19 | K | Potasio | Draslík | Kalium | Kalium | Kaalium | Κάλιο | Potassium | Potassium | Potassio | Kālijs |

20 | Ca | Calcio | Vápník | Calcium | Calcium | Kaltsium | Ασβέστιο | Calcium | Calcium | Calcio | Kalcijs |

21 | Sc | Escandio | Skandium | Scandium | Scandium | Skandium | Σκάνδιο | Scandium | Scandium | Scandio | Skandijs |

22 | Ti | Titanio | Titan | Titan | Titan | Titaan | Τιτάνιο | Titanium | Titane | Titanio | Titāns |

23 | V | Vanadio | Vanad | Vanadium | Vanadium | Vanaadium | Βανάδιο | Vanadium | Vanadium | Vanadio | Vanādijs |

24 | Cr | Cromo | Chrom | Chrom | Chrom | Kroom | Χρώμιο | Chromium | Chrome | Cromo | Hroms |

25 | Mn | Manganeso | Mangan | Mangan | Mangan | Mangaan | Μαγγάνιο | Manganese | Manganèse | Manganese | Mangāns |

26 | Fe | Hierro | Železo | Jern | Eisen | Raud | Σίδηρος | Iron | Fer | Ferro | Dzelzs |

27 | Co | Cobalto | Kobalt | Cobalt | Kobalt | Koobalt | Κοβάλτιο | Cobalt | Cobalt | Cobalto | Kobalts |

28 | Ni | Níquel | Nikl | Nikkel | Nickel | Nikkel | Νικέλιο | Nickel | Nickel | Nichel | Niķelis |

29 | Cu | Cobre | Měď | Kobber | Kupfer | Vask | Χαλκός | Copper | Cuivre | Rame | Varš |

30 | Zn | Zinc | Zinek | Zink | Zink | Tsink | Ψευδάργυρος | Zinc | Zinc | Zinco | Cinks |

31 | Ga | Galio | Gallium | Gallium | Gallium | Gallium | Γάλλιο | Gallium | Gallium | Gallio | Gallijs |

32 | Ge | Germanio | Germanium | Germanium | Germanium | Germaanium | Γερμάνιο | Germanium | Germanium | Germanium | Germānijs |

33 | As | Arsénico | Arsen | Arsen | Arsen | Arseen | Αρσενικό | Arsenic | Arsenic | Arsenico | Arsēns |

34 | Se | Selenio | Selen | Selen | Selen | Seleen | Σελήνιο | Selenium | Sélénium | Selenio | Selēns |

35 | Br | Bromo | Brom | Brom | Brom | Broom | Βρώμιο | Bromine | Brome | Bromo | Broms |

36 | Kr | Criptón | Krypton | Krypton | Krypton | Krüptoon | Κρυπτό | Krypton | Krypton | Krypton | Kriptons |

37 | Rb | Rubidio | Rubidium | Rubidium | Rubidium | Rubiidium | Ρουβήδιο | Rubidium | Rubidium | Rubidio | Rubīdijs |

38 | Sr | Estroncio | Stroncium | Strontium | Strontium | Strontsium | Στρόντιο | Strontium | Strontium | Stronzio | Stroncijs |

39 | Y | Itrio | Yttrium | Yttrium | Yttrium | Ütrium | Ύττριο | Yttrium | Yttrium | Ittrio | Itrijs |

40 | Zr | Circonio | Zirkonium | Zirconium | Zirkon | Tsirkoonium | Ζιρκόνιο | Zirconium | Zirconium | Zirconio | Cirkonijs |

41 | Nb | Niobio | Niob | Niobium | Niob | Nioobium | Νιόβιο | Niobium | Niobium | Niobio | Niobijs |

42 | Mo | Molibdeno | Molybden | Molybden | Molybdän | Molübdeen | Μολυβδένιο | Molybdenum | Molybdène | Molibdeno | Molibdēns |

43 | Tc | Tecnecio | Technecium | Technetium | Technetium | Tehneetsium | Τεχνήτιο | Technetium | Technetium | Tecnezio | Tehnēcijs |

44 | Ru | Rutenio | Ruthenium | Ruthenium | Ruthenium | Ruteenium | Ρουθήνιο | Ruthenium | Ruthénium | Rutenio | Rutēnijs |

45 | Rh | Rodio | Rhodium | Rhodium | Rhodium | Roodium | Ρόδιο | Rhodium | Rhodium | Rodio | Rodijs |

46 | Pd | Paladio | Palladium | Palladium | Palladium | Pallaadium | Παλλάδιο | Palladium | Palladium | Palladio | Pallādijs |

47 | Ag | Plata | Stříbro | Sølv | Silber | Hõbe | Άργυρος | Silver | Argent | Argento | Sudrabs |

48 | Cd | Cadmio | Kadmium | Cadmium | Cadmium | Kaadium | Κάδμιο | Cadmium | Cadmium | Cadmio | Kadmijs |

49 | In | Indio | Indium | Indium | Indium | Indium | Ίνδιο | Indium | Indium | Indio | Indijs |

50 | Sn | Estaño | Cín | Tin | Zinn | Tina | Κασσίτερος | Tin | Étain | Stagno | Alva |

51 | Sb | Antimonio | Antimon | Antimon | Antimon | Antimon | Αντιμόνιο | Antimony | Antimoine | Antimonio | Antimons |

52 | Te | Telurio | Tellur | Telur | Tellur | Telluur | Τελλούριο | Tellurium | Tellure | Tellurio | Telūrs |

53 | I | Yodo | Jod | Jod | Jod | Jood | Ιώδιο | Iodine | Iode | Iodio | Jods |

54 | Xe | Xenón | Xenon | Xenon | Xenon | Ksenoon | Ξένο | Xenon | Xénon | Xenon | Ksenons |

55 | Cs | Cesio | Cesium | Cæsium | Caesium | Tseesium | Καίσιο | Caesium | Césium | Cesio | Cēzijs |

56 | Ba | Bario | Baryum | Barium | Barium | Baarium | Βάριο | Barium | Baryum | Bario | Bārijs |

57 | La | Lantano | Lanthan | Lanthan | Lanthan | Lantaan | Λανδάνιο | Lanthanum | Lanthane | Lantanio | Lantāns |

58 | Ce | Cerio | Cer | Cerium | Cer | Tseerium | Δημήτριο | Cerium | Cérium | Cerio | Cērijs |

59 | Pr | Praseodimio | Praseodym | Praseodym | Praseodym | Praseodüüm | Πρασεοδύμιο | Praseodymium | Praséodyme | Praseodimio | Prazeodims |

60 | Nd | Niodimio | Neodym | Neodym | Neodym | Neodüüm | Νεοδύμιο | Neodymium | Néodyme | Neodimio | Neodims |

61 | Pm | Prometio | Promethium | Promethium | Promethium | Promeetium | Προμήθειο | Promethium | Prométhium | Promezio | Prometijs |

62 | Sm | Samario | Samarium | Samarium | Samarium | Samaarium | Σαμάριο | Samarium | Samarium | Samario | Samārijs |

63 | Eu | Europio | Europium | Europium | Europium | Euroopium | Ευρώπιο | Europium | Europium | Europio | Eiropijs |

64 | Gd | Gadolinio | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinium | Gadoliinium | Γαδολίνιο | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinio | Gadolīnijs |

65 | Tb | Terbio | Terbium | Terbium | Terbium | Terbium | Τέρβιο | Terbium | Terbium | Terbio | Terbijs |

66 | Dy | Disprosio | Dysprosium | Dysprosium | Dysprosium | Düsproosium | Δυσπρόσιο | Dysprosium | Dysprosium | Disprosio | Disprozijs |

67 | Ho | Holmio | Holmium | Holmium | Holmium | Holmium | Όλμιο | Holmium | Holmium | Olmio | Holmijs |

68 | Er | Erbio | Erbium | Erbium | Erbium | Erbium | Έρβιο | Erbium | Erbium | Erbio | Erbijs |

69 | Tm | Tulio | Thulium | Thulium | Thulium | Tuulium | Θούλιο | Thulium | Thulium | Tulio | Tūlijs |

70 | Yb | Iterbio | Ytterbium | Ytterbium | Ytterbium | Üterbium | Υττέρβιο | Ytterbium | Ytterbium | Itterbio | Iterbijs |

71 | Lu | Lutecio | Lutecium | Lutetium | Lutetium | Luteetsium | Λουτήτιο | Lutetium | Lutécium | Lutezio | Lutēcijs |

72 | Hf | Hafnio | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Άφνιο | Hafnium | Hafnium | Afnio | Hafnijs |

73 | Ta | Tántalo | Tantal | Tantal | Tantal | Tantaal | Ταντάλιο | Tantalum | Tantale | Tantalio | Tantāls |

74 | W | Volframio | Wolfram | Wolfram | Wolfram | Volfram | Βολφράμιο (Τουγκοτένιο) | Tungsten | Tungstène | Tungsteno | Volframs |

75 | Re | Renio | Rhenium | Rhenium | Rhenium | Reenium | Ρήνιο | Rhenium | Rhénium | Renio | Rēnijs |

76 | Os | Osmio | Osmium | Osmium | Osmium | Osmium | Όσμιο | Osmium | Osmium | Osmio | Osmijs |

77 | Ir | Iridio | Iridium | Iridium | Iridium | Iriidium | Ιρίδιο | Iridium | Iridium | Iridio | Irīdijs |

78 | Pt | Platino | Platina | Platin | Platin | Plaatina | Λευκόχρυσος | Platinum | Platine | Platino | Platīns |

79 | Au | Oro | Zlato | Guld | Gold | Kuld | Χρυσός | Gold | Or | Oro | Zelts |

80 | Hg | Mercurio | Rtuť | Kviksølv | Quecksilber | Elavhõbe | Υδράργυρος | Mercury | Mercure | Mercurio | Dzīvsudrabs |

81 | Tl | Talio | Thallium | Thalium | Thallium | Tallium | Θάλλιο | Thallium | Thallium | Tallio | Tallijs |

82 | Pb | Plomo | Olovo | Bly | Blei | Plii | Μόλυβδος | Lead | Plomb | Piombo | Svins |

83 | Bi | Bismuto | Bismut | Bismuth | Wismuth | Vismut | Βισμούθιο | Bismuth | Bismuth | Bismuto | Bismuts |

84 | Po | Polonio | Polonium | Plonium | Polonium | Poloonium | Πολώνιο | Polonium | Polonium | Polonio | Polonijs |

85 | At | Astato | Astat | Astat | Astat | Astaat | Αστάτιο | Astatine | Astats | Astato | Astats |

86 | Rn | Radón | Radon | Radon | Radon | Radoon | Ραδόνιο | Radon | Radon | Radon | Radons |

87 | Fr | Francio | Francium | Francium | Francium | Frantsium | Φράγκιο | Francium | Francium | Francio | Francijs |

88 | Ra | Radio | Radium | Radium | Radium | Raadium | Ράδιο | Radium | Radium | Radio | Rādijs |

89 | Ac | Actinio | Aktinium | Actinium | Actinium | Aktiinium | Ακτίνιο | Actinium | Actinium | Attinio | Aktīnijs |

90 | Th | Torio | Thorium | Thorium | Thorium | Toorium | Θόριο | Thorium | Thorium | Torio | Torijs |

91 | Pa | Protactinio | Protaktinium | Protactinium | Protactinium | Protaktiinium | Πρωτακτίνιο | Protactinium | Protactinium | Protoattinio | Protaktīnijs |

92 | U | Uranio | Uran | Uran | Uran | Uraan | Ουράνιο | Uranium | Uranium | Uranio | Urāns |

93 | Np | Neptunio | Neptunium | Neptunium | Neptunium | Neptuunium | Νεπτούνιο (Ποσειδώνιο) | Neptunium | Neptunium | Nettunio | Neptūnijs |

94 | Pu | Plutonio | Plutonium | Plutonium | Plutonium | Plutoonium | Πλουτώνιο | Plutonium | Plutonium | Plutonio | Plutonijs |

95 | Am | Americio | Americium | Americium | Americium | Ameriitsium | Αμερίκιο | Americium | Américium | Americio | Amerīcijs |

96 | Cm | Curio | Curium | Curium | Curium | Kuurium | Κιούριο | Curium | Curium | Curio | Kirijs |

97 | Bk | Berkelio | Berkelium | Berkelium | Berkelium | Berkeelium | Μπερκέλιο | Berkelium | Berkélium | Berkelio | Berklijs |

98 | Cf | Californio | Kalifornium | Californium | Californium | Kalifornium | Καλιφόρνιο | Californium | Californium | Californio | Kalifornijs |

99 | Es | Einstenio | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Αϊνστάνιον | Einsteinium | Einsteinium | Einstenio | Einšteinijs |

100 | Fm | Fermio | Fermium | Fermium | Fermium | Fermium | Φέρμιο | Fermium | Fermium | Fermio | Fermijs |

101 | Md | Mendelevio | Mendelevium | Mendelevium | Mendelevium | Mendeleevium | Μεντελέβιο | Mendelevium | Mendélévium | Mendelevio | Mendelejevijs |

102 | No | Nobelio | Nobelium | Nobelium | Nobelium | Nobeelium | Νομπέλιο | Nobelium | Nobélium | Nobelio | Nobēlijs |

103 | Lw | Laurencio | Lawrencium | Lawrentium | Lawrentium | Lavrentsium | Λαυρένσιο | Lawrencium | Lawrencium | Lawrencio | Laurensijs |

Z | Simbols | LT | HU | MT | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV |

1 | H | Vandenilis | Hidrogén | Idroġenu | Waterstof | Wodór | Hidrogénio | Vodík | Vodik | Vety | Väte |

2 | He | Helis | Hélium | Elju | Helium | Hel | Hélio | Hélium | Helij | Helium | Helium |

3 | Li | Litis | Lítium | Litju | Lithium | Lit | Lítio | Lítium | Litij | Litium | Litium |

4 | Be | Berilis | Berillium | Berillju | Beryllium | Beryl | Berílio | Berýlium | Berilij | Beryllium | Beryllium |

5 | B | Boras | Bór | Boron | Boor | Bor | Boro | Bór | Bor | Boori | Bor |

6 | C | Anglis | Szén | Karbonju | Koolstof | Węgiel | Carbono | Uhlík | Ogljik | Hiili | Kol |

7 | N | Azotas | Nitrogén | Azotu | Stikstof | Azot | Azoto | Dusík | Dušik | Typpi | Kväve |

8 | O | Deguonis | Oxigén | Ossiġenu | Zuurstof | Tlen | Oxigénio | Kyslík | Kisik | Happi | Syre |

9 | F | Fluoras | Fluor | Fluworin | Fluor | Fluor | Flúor | Fluór | Fluor | Fluori | Fluor |

10 | Ne | Neonas | Neon | Neon | Neon | Neon | Néon | Neón | Neon | Neon | Neon |

11 | Na | Natris | Nátrium | Sodju | Natrium | Sód | Sódio | Sodík | Natrij | Natrium | Natrium |

12 | Mg | Magnis | Magnézium | Manjesju | Magnesium | Magnez | Magnésio | Horčík | Magnezij | Magnesium | Magnesium |

13 | Al | Aliuminis | Alumínium | Aluminju | Aluminium | Glin | Alumínio | Hliník | Aluminij | Alumiini | Aluminium |

14 | Si | Silicis | Szilicium | Silikon | Silicium | Krzem | Silício | Kremík | Silicij | Pii | Kisel |

15 | P | Fosforas | Foszfor | Fosfru | Fosfor | Fosfor | Fósforo | Fosfor | Fosfor | Fosfori | Fosfor |

16 | S | Siera | Kén | Kubrit | Zwavel | Siarka | Enxofre | Síra | Žveplo | Rikki | Svavel |

17 | Cl | Chloras | Klór | Kloru | Chloor | Chlor | Cloro | Chlór | Klor | Kloori | Klor |

18 | Ar | Argonas | Argon | Argon | Argon | Argon | Árgon | Argón | Argon | Argon | Argon |

19 | K | Kalis | Kálium | Potassju | Kalium | Potas | Potássio | Draslík | Kalij | Kalium | Kalium |

20 | Ca | Kalcis | Kalcium | Kalċju | Calcium | Wapń | Cálcio | Vápnik | Kalcij | Kalsium | Kalcium |

21 | Sc | Skandis | Szkandium | Skandju | Scandium | Skand | Escândio | Skandium | Skandij | Skandium | Skandium |

22 | Ti | Titanas | Titán | Titanju | Titaan | Tytan | Titânio | Titán | Titan | Titaani | Titan |

23 | V | Vanadis | Vanádium | Vanadju | Vanadium | Wanad | Vanádio | Vanád | Vanadij | Vanadiini | Vanadin |

24 | Cr | Chromas | Króm | Kromju | Chroom | Chrom | Crómio | Chróm | Krom | Kromi | Krom |

25 | Mn | Manganas | Mangán | Manganiż | Mangaan | Mangan | Manganês | Mangán | Mangan | Mangaani | Mangan |

26 | Fe | Geležis | Vas | Ħadid | Ijzer | Żelazo | Ferro | Železo | Železo | Rauta | Järn |

27 | Co | Kobaltas | Kobalt | Kobalt | Kobalt | Kobalt | Cobalto | Kobalt | Kobalt | Koboltti | Kobolt |

28 | Ni | Nikelis | Nikkel | Nikil | Nikkel | Nikiel | Níquel | Nikel | Nikelj | Nikkeli | Nickel |

29 | Cu | Varis | Réz | Ram | Koper | Miedź | Cobre | Meď | Baker | Kupari | Koppar |

30 | Zn | Cinkas | Cink | Żingu | Zìnk | Cynk | Zinco | Zinok | Cink | Sinkki | Zink |

31 | Ga | Galis | Gallium | Gallju | Gallium | Gal | Gálio | Gálium | Galij | Gallium | Gallium |

32 | Ge | Germanis | Germánium | Ġermanju | Germanium | German | Germânio | Germánium | Germanij | Germanium | Germanium |

33 | As | Arsenas | Arzén | Arseniku | Arseen | Arsen | Arsénio | Arzén | Arzen | Arseeni | Arsenik |

34 | Se | Selenas | Szelén | Selenju | Selenium | Selen | Selénio | Selén | Selen | Seleeni | Selen |

35 | Br | Bromas | Bróm | Bromu | Broom | Brom | Bromo | Bróm | Brom | Bromi | Brom |

36 | Kr | Kriptonas | Kripton | Kripton | Krypton | Krypton | Krípton | Kryptón | Kripton | Krypton | Krypton |

37 | Rb | Rubidis | Rubídium | Rubidju | Rubidium | Rubid | Rubídio | Rubídium | Rubidij | Rubidium | Rubidium |

38 | Sr | Stroncis | Stroncium | Stronzju | Strontium | Stront | Estrôncio | Stroncium | Stroncij | Strontium | Strontium |

39 | Y | Itris | Ittrium | Ittriju | Yttrium | Itr | Ítrio | Ytrium | Itrij | Yttrium | Yttrium |

40 | Zr | Cirkonis | Cirkónium | Żirkonju | Zirkonium | Cyrkon | Zircónio | Zirkónium | Cirkonij | Zirkonium | Zirkonium |

41 | Nb | Niobis | Nióbium | Nijobju | Niobium | Niob | Nióbio | Niób | Niobij | Niobium | Niob |

42 | Mo | Molibdenas | Molibdén | Molibdenu | Molybdeen | Molibden | Molibdénio | Molybdén | Molibden | Molybdeeni | Molybden |

43 | Tc | Technecis | Technécium | Teknezju | Technetium | Technet | Tecnécio | Technécium | Tehnecij | Teknetium | Teknetium |

44 | Ru | Rutenis | Ruténium | Rutenju | Ruthernium | Ruten | Ruténio | Ruténium | Rutenij | Rutenium | Rutenium |

45 | Rh | Rodis | Ródium | Rodju | Rodium | Rod | Ródio | Ródium | Rodij | Rodium | Rodium |

46 | Pd | Paladis | Palládium | Palladju | Palladium | Pallad | Paládio | Paládium | Paladij | Palladium | Palladium |

47 | Ag | Sidabras | Ezüst | Fidda | Zilver | Srebro | Prata | Striebro | Srebro | Hopea | Silver |

48 | Cd | Kadmis | Kadmium | Kadmju | Cadmium | Kadm | Cádmio | Kadmium | Kadmij | Kadmium | Kadmium |

49 | In | Indis | Indium | Indju | Indium | Ind | Índio | Indium | Indij | Indium | Indium |

50 | Sn | Alavas | Ón | Landa | Tin | Cyna | Estanho | Cín | Kositer | Tina | Tenn |

51 | Sb | Stibis | Antimon | Antimonju | Antimoon | Antymon | Antimónio | Antimón | Antimon | Antimoni | Antimon |

52 | Te | Telūras | Tellúr | Tellurju | Telluur | Tellur | Telúrio | Telúr | Telur | Telluuri | Tellur |

53 | I | Jodas | Jód | Jodju | Jood | Jod | Iodo | Jód | Jod | Jodi | Jod |

54 | Xe | Ksenonas | Xenon | Kseno | Xenon | Ksenon | Xénon | Xenón | Ksenon | Ksenon | Xenon |

55 | Cs | Cezis | Cézium | Ċesju | Cesium | Cez | Césio | Césium | Cezij | Cesium | Cesium |

56 | Ba | Baris | Bárium | Barju | Barium | Bar | Bário | Bárium | Barij | Barium | Barium |

57 | La | Lantanas | Lantán | Lantanu | Lanthaan | Lantan | Lantânio | Lantán | Lantan | Lantaani | Lantan |

58 | Ce | Ceris | Cérium | Ċerju | Cerium | Cer | Cério | Cér | Cerij | Cerium | Cerium |

59 | Pr | Prazeodimis | Prazeodímium | Prasedimju | Praseodymium | Prazeodym | Praseodímio | Prazeodým | Prazeodim | Praseodyymi | Praseodym |

60 | Nd | Neodimis | Neodímium | Neodimju | Neodymium | Neodym | Neodímio | Neodým | Neodim | Neodyymi | Neodym |

61 | Pm | Prometis | Prométium | Prometju | Promethium | Promet | Promécio | Prométium | Prometij | Prometium | Prometium |

62 | Sm | Samaris | Szamárium | Samarju | Samarium | Samar | Samário | Samárium | Samarij | Samarium | Samarium |

63 | Eu | Europis | Európium | Ewropju | Europium | Europ | Európio | Európium | Evropij | Europium | Europium |

64 | Gd | Gadolinis | Gadolínium | Gadolinju | Gadolinium | Gadolin | Gadolínio | Gadolínium | Gadolinij | Gadolinium | Gadolinium |

65 | Tb | Terbis | Terbium | Terbju | Terbium | Terb | Térbio | Terbium | Terbij | Terbium | Terbium |

66 | Dy | Disprozis | Diszprózium | Disprosju | Dysprosium | Dysproz | Disprósio | Dysprózium | Disprozij | Dysprosium | Dysprosium |

67 | Ho | Holmis | Holmium | Olmju | Holmium | Holm | Hólmio | Holmium | Holmij | Holmium | Holmium |

68 | Er | Erbis | Erbium | Erbju | Erbium | Erb | Érbio | Erbium | Erbij | Erbium | Erbium |

69 | Tm | Tulis | Túlium | Tulju | Thulium | Tul | Túlio | Túlium | Tulij | Tulium | Tulium |

70 | Yb | Iterbis | Itterbium | Itterbju | Ytterbium | Iterb | Itérbio | Yterbium | Iterbij | Ytterbium | Ytterbium |

71 | Lu | Liutecis | Lutécium | Lutezju | Lutetium | Lutet | Lutécio | Lutécium | Lutecij | Lutetium | Lutetium |

72 | Hf | Hafnis | Hafnium | Ħafnju | Hafnium | Hafn | Háfnio | Hafnium | Hafnij | Hafnium | Hafnium |

73 | Ta | Tantalas | Tantál | Tantalu | Tantaal | Tantal | Tântalo | Tantal | Tantal | Tantaali | Tantal |

74 | W | Volframas | Volfrám | Tungstenu | Wolfram | Wolfram | Tungsténio | Volfrám | Volfram | Volframi | Wolfram |

75 | Re | Renis | Rénium | Rênju | Renium | Ren | Rénio | Rénium | Renij | Renium | Rhenium |

76 | Os | Osmis | Ozmium | Osmju | Osmium | Osm | Ósmio | Osmium | Osmij | Osmium | Osmium |

77 | Ir | Iridis | Irídium | Iridju | Iridium | Iryd | Irídio | Irídium | Iridij | Iridium | Iridium |

78 | Pt | Platina | Platina | Platinu | Platinum | Platyna | Platina | Platina | Platina | Platina | Platina |

79 | Au | Auksas | Arany | Deheb | Goud | Złoto | Ouro | Zlato | Zlato | Kulta | Guld |

80 | Hg | Gyvsidabris | Higany | Merkurju | Kwik | Rtęć | Mercúrio | Ortuť | Živo srebro | Elohopea | Kvicksilver |

81 | Tl | Talis | Tallium | Tallju | Thallium | Tal | Tálio | Tálium | Talij | Tallium | Tallium |

82 | Pb | Švinas | Ólom | Ċomb | Lood | Ołów | Chumbo | Olovo | Svinec | Lyijy | Bly |

83 | Bi | Bismutas | Bizmut | Bismùt | Bismuth | Bizmut | Bismuto | Bizmut | Bizmut | Vismutti | Vismut |

84 | Po | Polonis | Polónium | Polonju | Polonium | Polon | Polónio | Polónium | Polonij | Polonium | Polonium |

85 | At | Astatinas | Asztácium | Astatina | Astaat | Astat | Astato | Astát | Astat | Astatiini | Astat |

86 | Rn | Radonas | Radon | Radon | Radon | Radon | Rádon | Radón | Radon | Radon | Radon |

87 | Fr | Francis | Francium | Franċju | Francium | Frans | Frâncio | Francium | Francij | Frankium | Francium |

88 | Ra | Radis | Rádium | Radju | Radium | Rad | Rádio | Rádium | Radij | Radium | Radium |

89 | Ac | Aktinis | Aktínium | Aktinju | Actinium | Aktyn | Actínio | Aktínium | Aktinij | Aktinium | Aktinium |

90 | Th | Toris | Tórium | Torju | Thorium | Tor | Tório | Tórium | Torij | Torium | Torium |

91 | Pa | Protaktinis | Protaktínium | Protaktinju | Protactinium | Protaktyn | Protactínio | Protaktínium | Protaktinij | Protaktinium | Protaktinium |

92 | U | Uranas | Urán | Uranju | Uranium | Uran | Urânio | Urán | Uran | Uraani | Uran |

93 | Np | Neptūnis | Neptúnium | Nettunju | Neptunium | Neptun | Neptúnio | Neptúnium | Neptunij | Neptunium | Neptunium |

94 | Pu | Plutonis | Plutónium | Plutonju | Plutonium | Pluton | Plutónio | Plutónium | Plutonij | Plutonium | Plutonium |

95 | Am | Americis | Amerícium | Ameriċju | Americium | Ameryk | Amerício | Amerícium | Americij | Amerikium | Americium |

96 | Cm | Kiuris | Kűrium | Kurju | Curium | Kiur | Cúrio | Curium | Kirij | Curium | Curium |

97 | Bk | Berklis | Berkélium | Berkelju | Berkelium | Berkel | Berquélio | Berkelium | Berkelij | Berkelium | Berkelium |

98 | Cf | Kalifornis | Kalifornium | Kalifornju | Californium | Kaliforn | Califórnio | Kalifornium | Kalifornij | Kalifornium | Californium |

99 | Es | Einšteinis | Einsteinium | Enstejnju | Einsteinium | Einstein | Einsteinio | Einsteinium | Ajnštajnij | Einsteinium | Einsteinium |

100 | Fm | Fermis | Fermium | Fermju | Fermium | Ferm | Férmio | Fermium | Fermij | Fermium | Fermium |

101 | Md | Mendelevis | Mendelévium | Mendelevju | Mendelevium | Mendelew | Mendelévio | Mendelevium | Mendelevij | Mendelevium | Mendelevium |

102 | No | Nobelis | Nobélium | Nobelju | Nobelium | Nobel | Nobélio | Nobelium | Nobelij | Nobelium | Nobelium |

103 | Lw | Lorensis | Laurencium | Lawrenċju | Laurentium | Lorens | Laurêncio | Laurencium | Lavrencij | Lawrensium | Lawrentium" |

b) Direktīvas I pielikuma ievaddaļas B tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

"TABLA B — TABULKA B — TABEL B — TABELLE B — TABEL B — ΠΙΝΑΚΑΣ B — TABLE B — TABLEAU B — TABELLA B — B TABULA — B LENTELĖ — B. TÁBLÁZAT — TABELLA B — TABEL B — TABELA B — TABELA B — TABUĽKA B — TABELA B — TAULUKKO B — TABELL B

Clasificación especial para las sustancias orgánicas

Speciální třídy organických látek

Særlig inddeling af organiske stoffer

Spezielle Anordnung für die organischen Stoffe

Spetsiaalne orgaaniliste ainete klassifikatsioon'

Ειδική ταξινόμηση των οργανικών ουσιών

Special classification for organic substances

Classification particulière aux substances organiques

Classificazione speciale per le sostanze organiche

Organisko ķīmisko vielu grupas

Speciali organinių medžiagų klasifikacija

Szerves anyagok speciális osztályozása

Klassifikazzjoni speċjali għal sustanzi organiċi

Speciale indeling voor de organische stoffen

Numery klas substancji organicznych

Classificação especial para as substâncias orgânicas

Prehľadná klasifikácia organických látok

Posebna razvrstitev organskih spojin v skupine

Erityisryhmät orgaanisille aineille

Särskild indelning av organiska ämnen

601 | Hidrocarburos Uhlovodíky Carbonhydrider (kulbrinter) Kohlenwasserstoffe Süsivesinikud Υδρογονάνθρακες Hydrocarbons Hydrocarbures Idrocarburi Ogļūdeņraži Angliavandeniliai Szénhidrogének Idrokarburi Koolwaterstoffen Węglowodory Hidrocarbonetos Uhľovodíky Ogljikovodiki Hiilivedyt Kolväten |

602 | Hidrocarburos halogenados Halogenované uhlovodíky Halogensubstituerede carbonhydrider Halogen-Kohlenwasserstoffe Halogeenitud süsivesinikud Αλογονοπαράγωγα υδρογονανθράκων Halogenated hydrocarbons Dérivés halogénés des hydrocarbures Derivati idrocarburi alogenati Halogenētie ogļūdeņraži Halogeninti angliavandeniliai Halogénezett szénhidrogének Idrokarburi aloġenati Gehalogeneerde koolwaterstoffen Halogenowe pochodne węglowodorów Hidrocarbonetos halogenados Halogénované uhľovodíky Halogenirani ogljikovodiki Halogenoidut hiilivedyt Halogenerade kolväten |

603 | Alcoholes y derivados Alkoholy a jejich deriváty Alkoholer og deres derivater Alkohole und ihre Derivate Alkoholid ja nende derivaadid Αλκοόλες και παράγωγά τους Alcohols and their derivatives Alcools et dérivés Alcoli e derivati Spirti un to atvasinājumi Alkoholiai ir jų dariniai Alkoholok és származékaik Alkoħoliċi u derivati Alcoholen en derivaten Alkohole i ich pochodne Álcoois e derivados Alkoholy a ich deriváty Alkoholi in njihovi derivati Alkoholit ja niiden johdannaiset Alkoholer och deras derivat |

604 | Fenoles y derivados Fenoly a jejich deriváty Phenoler og deres derivater Phenole und ihre Derivate Fenoolid ja nende derivaadid Φαινόλες και παράγωγά τους Phenols and their derivatives Phénols et dérivés Fenoli e derivati Fenoli un to atvasinājumi Fenoliai ir jų dariniai Fenolok és származékaik Fenoli u derivati Fenolen en derivaten Fenole i ich pochodne Fenóis e derivados Fenoly a ich deriváty Fenoli in njihovi derivati Fenolit ja niiden johdannaiset Fenoler och deras derivat |

605 | Aldehídos y derivados Aldehydy a jejich deriváty Aldehyder og deres derivater Aldehyde und ihre Derivate Aldehüüdid ja nende derivaadid Αλδεΰδες και παράγωγά τους Aldehydes and their derivatives Aldéhydes et dérivés Aldeidi e derivati Aldehīdi un to atvasinājumi Aldehidai ir jų dariniai Aldehidek és származékaik Aldeidi u derivati Aldehyden en derivaten Aldehydy i ich pochodne Aldeidos e derivados Aldehydy a ich deriváty Aldehidi in njihovi derivati Aldehydit ja niiden johdannaiset Aldehyder och deras derivat |

606 | Cetonas y derivados Ketony a jejich deriváty Ketoner og deres derivater Ketone und ihre Derivate Ketoonid ja nende derivaadid Κετόνες και παράγωγά τους Ketones and their derivatives Cétones et dérivés Chetoni e derivati Ketoni un to atvasinājumi Ketonai ir jų dariniai Ketonok és származékaik Keton u derivati Ketonen en derivaten Ketony i ich pochodne Cetonas e derivados Ketóny a ich deriváty Ketoni in njihovi derivati Ketonit ja niiden johdannaiset Ketoner och deras derivat |

607 | Ácidos orgánicos y derivados Organické kyseliny a jejich deriváty Organiske syrer og deres derivater Organische Säuren und ihre Derivate Orgaanilised happed ja nende derivaadid Οργανικά οξέα και παράγωγά τους Organic acids and their derivatives Acides organiques et dérivés Acidi organici e derivati Organiskās skābes un to atvasinājumi Organinės rūgštys ir jų dariniai Szerves savak és származékaik Aċidi organiċi u derivati Organische zuren en derivaten Kwasy organiczne i ich pochodne Ácidos orgânicos e derivados Organické kyseliny a ich deriváty Organske kisline in njihovi derivati Orgaaniset hapot ja niiden johdannaiset Organiska syror och deras derivat |

608 | Nitrilos Nitrily Nitriler Nitrile Nitriilid Νιτρίλια Nitriles Nitriles Nitrili Nitrilsavienojumi un to atvasinājumi Nitrilai Nitrilek Nitrili Nitrillen Nitryle Nitrilos Nitrily Nitrili Nitriilit Nitriler |

609 | Derivados nitrados Nitrosloučeniny Nitroforbindelser Nitroverbindungen Nitroühendid Νιτροενώσεις Nitro compounds Dérivés nitrés Nitroderivati Nitrosavienojumi Nitrojunginiai Nitrovegyületek Komposti tan-nitru Nitroverbindingen Nitrozwiązki Derivados nitrados Nitrozlúčeniny Nitro spojine Nitroyhdisteet Kväveföreningar |

610 | Derivados cloronitrados Chlorované nitrosloučeniny Chlornitroforbindelser Chlornitroverbindungen Kloronitroühendid Χλωρονιτροενώσεις Chloronitro compounds Dérivés chloronitrés Cloronitro derivati Hlornitrosavienojumi Chlornitrojunginiai Klór-nitrovegyületek Komposti tal-kloronitru Chloornitroverbindingen Chloronitrozwiązki Derivados cloronitrados Chlórované nitrozlúčeniny Kloro-nitro spojine Kloorinitroyhdisteet Klornitroföreningar |

611 | Derivados azoicos y azoxi Azoxysloučeniny a azosloučeniny Azoxy- og azoforbindelser Azoxy- und Azoverbindungen Asoksü- ja asoühendid Άζωξυ- και άζω-ενώσεις Azoxy- and azo compounds Dérivés azoxy et azoïques Azossi- e azoderivati Azoksisavienojumi un azosavienojumi Azoksijunginiai ir azojunginiai Azoxi és azo-vegyületek Komposti ta' l-azossi u ta' l-azo Azoxy- en azoverbindingen Azoksy- i azozwiązki Derivados azoxi e azóicos Azoxyzlúčeniny a azozlúčeniny Azoksi- in azo spojine Atsoksi- ja atsoyhdisteet Azoxi- och azoföreningar |

612 | Derivados aminados Aminosloučeniny Aminer Aminoverbindungen Amiinühendid Αμινοενώσεις Amine compounds Dérivés aminés Aminoderivati Aminosavienojumi Aminojunginiai Amin vegyületek Komposti ta' l-amino Aminoverbindingen Aminozwiązki Derivados aminados Aminozlúčeniny Amino- spojine Amiiniyhdisteet Aminer |

613 | Bases heterocíclicas y derivados Heterocyklické báze a jejich deriváty Heterocykliske baser og deres derivater Heterocyclische Basen und ihre Derivate Heterotsüklilised alused ja nende derivaadid Ετεροκυκλικές βάσεις και παράγωγά τους Heterocyclic bases and their derivatives Bases hétérocycliques et dérivés Basi eterocicliche e derivati Heterocikliskie savienojumi un to atvasinājumi Heterociklinės bazės ir jų dariniai Heterociklusos bázisok és származékaik Bażijiet eteroċikliċi u derivati Heterocyclische basen en hun derivaten Zasady heterocykliczne i ich pochodne Bases heterocíclicas e derivados Heterocyklické bázy a ich deriváty Heterociklične baze in njihovi derivati Heterosykliset emäkset ja niiden johdannaiset Heterocykliska baser och deras derivat |

614 | Glucósidos y alcaloides Glykosidy a alkaloidy Glycosider og alkaloider Glycoside und Alkaloide Glükosiidid ja alkaloidid Γλυκοζίτες και αλκαλοειδή Glycosides and alkaloids Glucosides et alcaloïdes Glucosidi e alcaloidi Glikozīdi un alkaloīdi Glikozidai ir alkaloidai Glikozidok és alkaloidok Glukosidi u alkalojdi Glycosiden en alkaloïden Glikozydy i alkaloidy Glicósidos e alcalóides Glykozidy a alkaloidy Glikozidi in alkaloidi Glykosidit ja alkaloidit Glykosider och alkaloider |

615 | Cianatos e isocianatos Kyanáty a isokyanáty Cyanater og isocyanater Cyanate und Isocyanate Tsüanaadid ja isotsüanaadid Κυανικές και ισοκυανικές ενώσεις Cyanates and isocyanates Cyanates et isocyanates Cianati e isocianati Cianāti un izocianāti Cianatai ir izocianatai Cianátok és izocianátok Ċjanati u isoċjanati Cyanaten en isocyanaten Cyjaniany i izocyjaniany Cianatos e isocianatos Kyanáty a izokyanáty Cianati in izocianati Syanaatit ja isosyanaatit Cyanater och isocyanater |

616 | Amidas y derivados Amidy a jejich deriváty Amider og deres derivater Amide und ihre Derivate Amiidid ja nende derivaadid Αμίδια και παράγωγά τους Amides and their derivatives Amides et dérivés Ammidi e derivati Amīdi un to atvasinājumi Amidai ir jų dariniai Amidok és származékaik Amidi u derivati Amiden en derivaten Amidy i ich pochodne Amidas e derivados Amidy a ich deriváty Amidi in njihovi derivati Amidit ja niiden johdannaiset Amider och deras derivat |

617 | Peróxidos orgánicos Organické peroxidy Organiske peroxider Organische Peroxide Orgaanilised peroksiidid Οργανικά υπεροξείδια Organic peroxides Peroxydes organiques Perossidi organici Organiskie peroksīdi Organiniai peroksidai Szerves peroxidok Perossidi organiċi Organische peroxiden Nadtlenki organiczne Peróxidos orgânicos Organické peroxidy Organski peroksidi Orgaaniset peroksidit Organiska peroxider |

647 | Enzimas Enzymy Enzymer Enzyme Ensüümid Ένζυμα Enzymes Enzymes Enzimi Enzīmi Enzimai Enzimek Enzīmi Enzymen Enzymy Enzimas Enzýmy Encimi Entsyymit Enzymer |

648 | Sustancias complejas derivadas del carbón Dehtochemické produkty Komplekse kulderivater Aus Kohle abgeleitete komplexe Stoffe Kivisöest saadud kompleksühendid Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες από άνθρακα Complex substances derived from coal Substances complexes dérivées du charbon Sostanze complesse derivate dal carbone Kompleksa sastāva akmeņogļu pārstrādes produkti Iš akmens anglių pagamintos sudėtingos medžiagos Komplex kőszénszármazékok Sustanzi kumplessi derivati mill-faħam Complexe steenkoolderivaten Złożone związki wytworzone z węgla kamiennego Substâncias complexas derivadas do carvão Dechtochemické produkty Kompleksne snovi, pridobljene iz premoga Monimutkaiset hiilijohdannaiset Komplexa kolderivat |

649 | Sustancias complejas derivadas del petróleo Ropné produkty Komplekse oliederivater Aus Erdöl abgeleitete komplexe Stoffe Petrooleumist saadud kompleksühendid Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες από πετρέλαιο Complex substances derived from petroleum Substances complexes dérivées du pétrole Sostanze complesse derivate dal petrolio Kompleksa sastāva naftas pārstrādes produkti Iš naftos pagamintos sudėtingos medžiagos Komplex olajszármazékok Sustanzi kumplessi derivati mill-pitrolju Complexe aardoliederivaten Złożone związki wytworzone z ropy naftowej Substâncias complexas derivadas do petróleo Ropné produkty Kompleksne snovi pridobljene iz nafte Monimutkaiset öljyjohdannaiset Komplexa oljederivat |

650 | Sustancias diversas Různé látky Diverse stoffer Verschiedene Stoffe Segaained Διάφορες ουσίες Miscellaneous substances Substances diverses Sostanze diverse Dažādas vielas Įvairios medžiagos Különböző anyagok Sustanzi mixxellanji Diversen Różne substancje Substâncias diversas Rôzne chemické látky Ostale snovi Muut aineet Diverse ämnen" |

c) Direktīvas II pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

"ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

ANEXO II

Símbolos e indicaciones de peligro de las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA II

Symboly a označení nebezpečnosti pro nebezpečné látky a přípravky

BILAG II

Faresymboler og farebetegnelser for farlige stoffer og præparater

ANHANG II

Gefahrensymbole und -bezeichnungen für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

II LISA

Ohtlike ainete ja valmististe ohtlikkuse sümbolid ning indikaatorid

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Σύμβολα και ενδείξεις κινδύνου για επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX II

Symbols and indications of danger for dangerous substances and preparations

ANNEXE II

Symboles et indications de danger des substances et préparations dangereuses

ALLEGATO II

Simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi

II PIELIKUMS

Bīstamo vielu un preparātu simboli un bīstamības paskaidrojumi

II PRIEDAS

Pavojingų medžiagų ir preparatų pavojingumo simboliai ir nuorodos

II. MELLÉKLET

Veszélyes anyagok és készítmények veszélyszimbólumai és jelei

ANNESS II

Simboli u indikazzjonijiet ta' periklu minn sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE II

Gevaarsymbolen en -aanduidingen van gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK II

Wzory znaków ostrzegawczych oraz napisy określające ich znaczenie

ANEXO II

Símbolos e indicações de perigo das substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA II

Výstražné symboly a označenia nebezpečenstva pre nebezpečné látky a prípravky

PRILOGA II

Grafični znaki in napisi za opozarjanje na nevarnost za nevarne snovi in pripravke

LIITE II

varoitusmerkit ja niiden nimet vaarallisille aineille ja valmisteille

BILAGA II

Farosymboler och farobeteckningar för farliga ämnen och beredningar

Nota: Las letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi y N no forman parte del símbolo.

Poznámka: Písmenná vyjádření E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi a N nejsou součástí symbolu.

Bemærkning: Bogstaverne E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi og N udgør ikke en del af symbolet.

Anmerkung: Die Buchstaben E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi und N sind nicht Bestandteil des Gefahrensymbols.

Tähelepanu: tähed E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N ei ole ohusümboli osa.

Σημείωση: Τα γράμματα E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi και N δεν αποτελούν μέρος του συμβόλου.

Note: The letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi and N do not form part of the symbol.

Remarque: Les lettres E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi et N ne font pas partie du symbole.

Nota: Le lettere E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N non fanno parte del simbolo.

Piezīme: Bīstamības apzīmējums ar burtu (burtiem E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi un N) nav marķējuma sastāvdaļa.

Pastaba: Raidės E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ir N nėra simbolio dalis.

Megjegyzés: Az E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi és N betűk nem részei a szimbólumnak.

Nota: L-ittri E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi u N m'humiex parti mis-simbolu.

Opmerking: De letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi en N maken geen deel uit van het gevaarsymbool.

Uwaga: litery E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi oraz N nie stanowią części znaku ostrzegawczego.

Nota: As letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N não fazem parte do símbolo.

Poznámka: Písmená E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, a N nie sú súčasťou symbolu.

Opomba: črke E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, in N niso del grafičnega znaka.

Huomautus: Varoitusmerkkien kirjaintunnukset E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N eivät ole osa varoitusmerkkiä.

Anmärkning: Bokstäverna E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi och N utgör inte en del av symbolen.

+++++ TIFF +++++

E

ES :

Explosivo

CS :

Výbušný

DA :

Eksplosiv

DE :

Explosionsgefährlich

ET :

Plahvatusohtlik

EL :

Εκρηκτικό

EN :

Explosive

FR :

Explosif

IT :

Esplosivo

LV :

Sprādzienbīstams

LT :

Sprogstamoji

HU :

Robbanásveszélyes

MT :

Splussiv

NL :

Ontplofbaar

PL :

Produkt wybuchowy

PT :

Explosivo

SK :

Výbušný

SL :

Eksplozivno

FI :

Räjähtävä

SV :

Explosivt

+++++ TIFF +++++

O

ES :

Comburente

CS :

Oxidující

DA :

Brandnærende

DE :

Brandfördernd

ET :

Oksüdeeriv

EL :

Οξειδωτικό

EN :

Oxidizing

FR :

Comburant

IT :

Comburente

LV :

Spēcīgs oksidētājs

LT :

Oksiduojanti

HU :

Égést tápláló, oxidáló

MT :

Iqabbad

NL :

Oxyderend

PL :

Produkt utleniający

PT :

Comburente

SK :

Oxidujúci

SL :

Oksidativno

FI :

Hapettava

SV :

Oxiderande

+++++ TIFF +++++

F

ES :

Fácilmente inflamable

CS :

Vysoce hořlavý

DA :

Meget brandfarlig

DE :

Leichtentzündlich

ET :

Väga tuleohtlik

EL :

Πολύ εύφλεκτο

EN :

Highly flammable

FR :

Facilement inflammable

IT :

Facilmente infiammabile

LV :

Viegli uzliesmojošs

LT :

Labai degi

HU :

Tűzveszélyes

MT :

Jaqbad malajr

NL :

Licht ontvlambaar

PL :

Produkt wysoce łatwopalny

PT :

Facilmente inflamável

SK :

Veľmi horľavý

SL :

Lahko vnetljivo

FI :

Helposti syttyvä

SV :

Mycket brandfarligt

+++++ TIFF +++++

F+

ES :

Extremadamente inflamable

CS :

Extrémně hořlavý

DA :

Yderst brandfarlig

DE :

Hochentzündlich

ET :

Eriti tuleohtlik

EL :

Εξαιρετικά εύφλεκτο

EN :

Extremely flammable

FR :

Extrêmement inflammable

IT :

Estremamente infiammabile

LV :

Īpaši viegli uzliesmojošs

LT :

Ypač degi

HU :

Fokozottan tűzveszélyes

MT :

Jaqbad malajr ħafna

NL :

Zeer licht ontvlambaar

PL :

Produkt skrajnie łatwopalny

PT :

Extremamente inflamável

SK :

Mimoriadne horľavý

SL :

Zelo lahko vnetljivo

FI :

Erittäin helposti syttyvä

SV :

Extremt brandfarligt

+++++ TIFF +++++

T

ES :

Tóxico

CS :

Toxický

DA :

Giftig

DE :

Giftig

ET :

Mürgine

EL :

Τοξικό

EN :

Toxic

FR :

Toxique

IT :

Tossico

LV :

Toksisks

LT :

Toksiška

HU :

Mérgező

MT :

Tossiku

NL :

Vergiftig

PL :

Produkt toksyczny

PT :

Tóxico

SK :

Jedovatý

SL :

Strupeno

FI :

Myrkyllinen

SV :

Giftig

+++++ TIFF +++++

T+

ES :

Muy tóxico

CS :

Vysoce toxický

DA :

Meget giftig

DE :

Sehr giftig

ET :

Väga mürgine

EL :

Πολύ τοξικό

EN :

Very toxic

FR :

Très toxique

IT :

Molto tossico

LV :

Ļoti toksisks

LT :

Labai toksiška

HU :

Nagyon mérgező

MT :

Tossiku ħafna

NL :

Zeer vergiftig

PL :

Produkt bardzo toksyczny

PT :

Muito tóxico

SK :

Veľmi jedovatý

SL :

Zelo strupeno

FI :

Erittäin myrkyllinen

SV :

Mycket giftig

+++++ TIFF +++++

C

ES :

Corrosivo

CS :

Žíravý

DA :

Ætsende

DE :

Ätzend

ET :

Sööbiv

EL :

Διαβρωτικό

EN :

Corrosive

FR :

Corrosif

IT :

Corrosivo

LV :

Kodīgs

LT :

Ardanti (ėsdinanti)

HU :

Maró

MT :

Korrużiv

NL :

Bijtend

PL :

Produkt żrący

PT :

Corrosivo

SK :

Žieravý

SL :

Jedko

FI :

Syövyttävä

SV :

Frätande

+++++ TIFF +++++

Xn

ES :

Nocivo

CS :

Zdraví škodlivý

DA :

Sundhedsskadelig

DE :

Gesundheitsschädlich

ET :

Kahjulik

EL :

Επιβλαβές

EN :

Harmful

FR :

Nocif

IT :

Nocivo

LV :

Kaitīgs

LT :

Kenksminga

HU :

Ártalmas

MT :

Jagħmel il-ħsara

NL :

Schadelijk

PL :

Produkt szkodliwy

PT :

Nocivo

SK :

Škodlivý

SL :

Zdravju škodljivo

FI :

Haitallinen

SV :

Hälsoskadlig

+++++ TIFF +++++

Xi

ES :

Irritante

CS :

Dráždivý

DA :

Lokalirriterende

DE :

Reizend

ET :

Ärritav

EL :

Ερεθιστικό

EN :

Irritant

FR :

Irritant

IT :

Irritante

LV :

Kairinošs

LT :

Dirginanti

HU :

Irritatív

MT :

Irritanti

NL :

Irriterend

PL :

Produkt drażniący

PT :

Irritante

SK :

Dráždivý

SL :

Dražilno

FI :

Ärsyttävä

SV :

Irriterande

+++++ TIFF +++++

N

ES :

Peligroso para el medio ambiente

CS :

Nebezpečný pro životní prostředí

DA :

Miljøfarlig

DE :

Umweltgefährlich

ET :

Keskkonnaohtlik

EL :

Επικίνδυνο για το περιβάλλον

EN :

Dangerous for the environment

FR :

Dangereux pour l'environnement

IT :

Pericoloso per l'ambiente

LV :

Bīstams videi

LT :

Aplinkai pavojinga

HU :

Környezetre veszélyes

MT :

Perikoluż għall-ambjent

NL :

Milieugevaarlijk

PL :

Produkt niebezpieczny dla środowiska

PT :

Perigoso para o ambiente

SK :

Nebezpečný pre životné prostredie

SL :

Okolju nevarno

FI :

Ympäristölle vaarallinen

SV :

Miljöfarlig"

d) Direktīvas III pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

"ANEXO III — PŘÍLOHA III — BILAG III — ANHANG III — III LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III — ALLEGATO III — III PIELIKUMS — III PRIEDAS — III. MELLÉKLET — ANNESS III — BIJLAGE III — ZAŁĄCZNIK III — ANEXO III — PRÍLOHA III — PRILOGA III — LIITE III — BILAGA III

ANEXO III

Naturaleza de los riesgos específicos atribuidos a las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA III

Povaha specifických rizik spojených s nebezpečnými látkami a přípravky

BILAG III

Arten af de saerlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer og præparater

ANHANG III

Bezeichnungen der besonderen Gefahren bei gefährlichen Stoffen und Zubereitungen

III LISA

Ohtlike ainete ja valmististe riskilaused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Φύση των ειδικών κινδύνων που αφορούν επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX III

Nature of special risks attributed to dangerous substances and preparations

ANNEXE III

Nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses

ALLEGATO III

Natura dei rischi specifici attribuiti alle sostanze e preparati pericolosi

III PIELIKUMS

Ķīmisko vielu iedarbības raksturojumi un apvienotie raksturojumi

III PRIEDAS

Pavojingoms medžiagoms ir preparatams priskiriamų ypatingųjų rizikos veiksnių pobūdis

III. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok és készítmények veszélyeinek/kockázatainak jellege (R-mondatok)

ANNESS III

In-natura ta' riskji speċjali attribwiti lil sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE III

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK III

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia stwarzanego przez substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny

ANEXO III

Natureza dos riscos específicos atribuídos às substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA III

Zoznam označení špecifického rizika upozorňujúcich na nebezpečné vlastnosti chemickej látky a prípravku

PRILOGA III

Standardna opozorila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov

LIITE III

Erityisten vaarojen luonne liittyen vaarallisiin aineisiin ja valmisteisiin

BILAGA III

Riskfraser som tilldelas farliga ämnen och beredningar

R1

ES :

Explosivo en estado seco.

CS :

Výbušný v suchém stavu.

DA :

Eksplosiv i tør tilstand.

DE :

In trockenem Zustand explosionsgefährlich.

ET :

Plahvatusohtlik kuivana.

EL :

Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση.

EN :

Explosive when dry.

FR :

Explosif à l'état sec.

IT :

Esplosivo allo stato secco.

LV : Sprādzienbīstams sausā veidā.

LT :

Sausa gali sprogti.

HU :

Száraz állapotban robbanásveszélyes.

MT :

Jisplodi meta jinxef.

NL :

In droge toestand ontplofbaar.

PL :

Produkt wybuchowy w stanie suchym.

PT :

Explosivo no estado seco.

SK :

V suchom stave výbušný.

SL :

Eksplozivno v suhem stanju.

FI :

Räjähtävää kuivana.

SV :

Explosivt i torrt tillstånd.

R2

ES :

Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS :

Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA :

Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE :

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen explosionsgefährlich.

ET :

Plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL :

Κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN :

Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR :

Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

IT :

Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV : Sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.

LT :

Sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

HU :

Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat.

MT :

Riskju ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid tan-nar.

NL :

Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL :

Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT :

Risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

SK :

Riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL :

Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

FI :

Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV :

Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R3

ES :

Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS :

Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA :

Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE :

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besonders explosionsgefährlich.

ET :

Eriti plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL :

Πολύ μεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN :

Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR :

Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

IT :

Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV : Augsts sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.

LT :

Ypač didelė sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

HU :

Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt.

MT :

Riskju kbir ħafna ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid.

NL :

Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL :

Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT :

Grande risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

SK :

Mimoriadne riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL :

Velika nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

FI :

Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV :

Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R4

ES :

Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles.

CS :

Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny.

DA :

Danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser.

DE :

Bildet hochempfindliche explosionsgefährliche Metallverbindungen.

ET :

Moodustab väga plahvatusohtlikke metalliühendeid.

EL :

Σχηματίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές μεταλλικές ενώσεις.

EN :

Forms very sensitive explosive metallic compounds.

FR :

Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.

IT :

Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.

LV : Veido sprādzienbīstamus savienojumus ar metāliem.

LT :

Sudaro labai jautrius sprogstamuosius metalo junginius.

HU :

Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez.

MT :

Jifforma komposti metalliċi esplussivi sensittivi ħafna.

NL :

Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.

PL :

Tworzy łatwo wybuchające związki metaliczne.

PT :

Forma compostos metálicos explosivos muito sensíveis.

SK :

Vytvára veľmi citlivé výbušné zlúčeniny kovov.

SL :

Tvori zelo občutljive eksplozivne kovinske spojine.

FI :

Muodostaa erittäin herkästi räjähtäviä metalliyhdisteitä.

SV :

Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar.

R5

ES :

Peligro de explosión encaso de calentamiento.

CS :

Zahřívání může způsobit výbuch.

DA :

Eksplosionsfarlig ved opvarmning.

DE :

Beim Erwärmen explosionsfähig.

ET :

Kuumenemine võib põhjustada plahvatuse.

EL :

Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

EN :

Heating may cause an explosion.

FR :

Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.

IT :

Pericolo di esplosione per riscaldamento.

LV : Karsēšana var izraisīt eksploziju.

LT :

Kaitinama gali sprogti.

HU :

Hő hatására robbanhat.

MT :

Jista' jisplodi bis-sħana.

NL :

Ontploffingsgevaar door verwarming.

PL :

Ogrzanie grozi wybuchem.

PT :

Perigo de explosão sob a acção do calor.

SK :

Zahriatie môže spôsobiť výbuch.

SL :

Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

FI :

Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa.

SV :

Explosivt vid uppvärmning.

R6

ES :

Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire.

CS :

Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.

DA :

Eksplosiv ved og uden kontakt med luft.

DE :

Mit und ohne Luft explosionsfähig.

ET :

Plahvatusohtlik õhuga kokkupuutel või kokkupuuteta.

EL :

Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα.

EN :

Explosive with or without contact with air.

FR :

Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.

IT :

Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.

LV : Sprādzienbīstams gaisa un bezgaisa vidē.

LT :

Gali sprogti ore arba beorėje aplinkoje.

HU :

Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.

MT :

Jista' jisplodi b'kuntatt jew bla kuntatt ma' l-ajra.

NL :

Ontplofbaar met en zonder lucht.

PL :

Produkt wybuchowy z dostępem i bez dostępu powietrza.

PT :

Perigo de explosão com ou sem contacto com o ar.

SK :

Výbušný pri kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom.

SL :

Eksplozivno na zraku ali brez zraka.

FI :

Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa.

SV :

Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft.

R7

ES :

Puede provocar incendios.

CS :

Může způsobit požár.

DA :

Kan forårsage brand.

DE :

Kann Brand verursachen.

ET :

Võib põhjustada tulekahju.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN :

May cause fire.

FR :

Peut provoquer un incendie.

IT :

Può provocare un incendio.

LV : Var izraisīt ugunsgrēku.

LT :

Pavojinga gaisro atžvilgiu.

HU :

Tüzet okozhat.

MT :

Jista' jqabbad nar.

NL :

Kan brand veroorzaken.

PL :

Może spowodować pożar.

PT :

Pode provocar incêndio.

SK :

Môže spôsobiť požiar.

SL :

Lahko povzroči požar.

FI :

Aiheuttaa tulipalon vaaran.

SV :

Kan orsaka brand.

R8

ES :

Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

CS :

Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.

DA :

Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.

DE :

Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.

ET :

Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju.

EL :

Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN :

Contact with combustible material may cause fire.

FR :

Favorise l'inflammation des matières combustibles.

IT :

Può provocare l'accensione di materie combustibili.

LV : Saskaroties ar degošu materiālu, var izraisīt ugunsgrēku.

LT :

Gali užsidegti dėl sąveikos su galinčiomis degti medžiagomis.

HU :

Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

MT :

Kuntatt ma'materjal li jaqbad jista' jqabbad nar.

NL :

Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

PL :

Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.

PT :

Favorece a inflamação de matérias combustíveis.

SK :

Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.

SL :

V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar.

FI :

Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.

SV :

Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

R9

ES :

Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles.

CS :

Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem.

DA :

Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer.

DE :

Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen.

ET :

Plahvatusohtlik segatult süttiva ainega.

EL :

Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με καύσιμα υλικά.

EN :

Explosive when mixed with combustible material.

FR :

Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.

IT :

Esplosivo in miscela con materie combustibili.

LV : Sprādzienbīstams, sajaucot ar degošu materiālu.

LT :

Gali sprogti sumaišyta su galinčiomis degti medžiagomis.

HU :

Éghető anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT :

Jisplodi meta jitħallat ma' materjal li jaqbad.

NL :

Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.

PL :

Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym.

PT :

Pode explodir quando misturado com matérias combustíveis.

SK :

Výbušný po zmiešaní s horľavým materiálom.

SL :

Eksplozivno v mešanici z vnetljivim materialom.

FI :

Räjähtävää sekoitettaessa palavien aineiden kanssa.

SV :

Explosivt vid blandning med brännbart material.

R10

ES :

Inflamable.

CS :

Hořlavý.

DA :

Brandfarlig.

DE :

Entzündlich.

ET :

Tuleohtlik.

EL :

Εύφλεκτο.

EN :

Flammable.

FR :

Inflammable.

IT :

Infiammabile.

LV : Uzliesmojošs.

LT :

Degi.

HU :

Kis mértékben tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar.

NL :

Ontvlambaar.

PL :

Produkt łatwopalny.

PT :

Inflamável.

SK :

Horľavý.

SL :

Vnetljivo.

FI :

Syttyvää.

SV :

Brandfarligt.

R11

ES :

Fácilmente inflamable.

CS :

Vysoce hořlavý.

DA :

Meget brandfarlig.

DE :

Leichtentzündlich.

ET :

Väga tuleohtlik.

EL :

Πολύ εύφλεκτο.

EN :

Highly flammable.

FR :

Facilement inflammable.

IT :

Facilmente infiammabile.

LV : Viegli uzliesmojošs.

LT :

Labai degi.

HU :

Tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar malajr.

NL :

Licht ontvlambaar.

PL :

Produkt wysoce łatwopalny.

PT :

Facilmente inflamável.

SK :

Veľmi horľavý.

SL :

Lahko vnetljivo.

FI :

Helposti syttyvää.

SV :

Mycket brandfarligt.

R12

ES :

Extremadamente inflamable.

CS :

Extrémně hořlavý.

DA :

Yderst brandfarlig.

DE :

Hochentzündlich.

ET :

Eriti tuleohtlik.

EL :

Εξαιρετικά εύφλεκτο.

EN :

Extremely flammable.

FR :

Extrêmement inflammable.

IT :

Estremamente infiammabile.

LV : Īpaši viegli uzliesmojošs.

LT :

Ypač degi.

HU :

Fokozottan tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar malajr ħafna.

NL :

Zeer licht ontvlambaar.

PL :

Produkt skrajnie łatwopalny.

PT :

Extremamente inflamável.

SK :

Mimoriadne horľavý.

SL :

Zelo lahko vnetljivo.

FI :

Erittäin helposti syttyvää.

SV :

Extremt brandfarligt.

R14

ES :

Reacciona violentamente con el agua.

CS :

Prudce reaguje s vodou.

DA :

Reagerer voldsomt med vand.

DE :

Reagiert heftig mit Wasser.

ET :

Reageerib ägedalt veega.

EL :

Αντιδρά βίαια με νερό.

EN :

Reacts violently with water.

FR :

Réagit violemment au contact de l'eau.

IT :

Reagisce violentemente con l'acqua.

LV : Aktīvi reaģē ar ūdeni.

LT :

Smarkiai reaguoja su vandeniu.

HU :

Vízzel hevesen reagál.

MT :

Jirreaġixxi bil-qawwa meta jmiss l-ilma.

NL :

Reageert heftig met water.

PL :

Reaguje gwałtownie z wodą.

PT :

Reage violentamente em contacto com a água.

SK :

Prudko reaguje s vodou.

SL :

Burno reagira z vodo.

FI :

Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

SV :

Reagerar häftigt med vatten.

R15

ES :

Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables.

CS :

Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny.

DA :

Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub väga tuleohtlik gaas.

EL :

Σε επαφή με το νερό εκλύει εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια.

EN :

Contact with water liberates extremely flammable gases.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.

IT :

A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili.

LV : Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.

LT :

Reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.

HU :

Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT :

Kuntatt ma' l-ilma joħroġ gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases extremamente inflamáveis.

SK :

Pri kontakte s vodou sa uvoľňujú mimoriadne horľavé plyny.

SL :

V stiku z vodo se sproščajo zelo lahko vnetljivi plini.

FI :

Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV :

Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.

R16

ES :

Puede explosionar en mezcla con substancias comburentes.

CS :

Výbušný při smíchání s oxidačními látkami.

DA :

Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer.

DE :

Explosionsgefährlich in Mischung mit brandfördernden Stoffen.

ET :

Plahvatusohtlik segatult oksüdeerivate ainetega.

EL :

Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με οξειδωτικές ουσίες.

EN :

Explosive when mixed with oxidizing substances.

FR :

Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.

IT :

Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.

LV : Sprāgst, saskaroties ar oksidētājiem.

LT :

Gali sprogti sumaišyta su oksiduojančiomis medžiagomis.

HU :

Oxidáló anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT :

Jista' jisplodi meta jitħallat ma' sustanzi li jsaddu.

NL :

Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen.

PL :

Produkt wybuchowy po zmieszaniu z substancjami utleniającymi.

PT :

Explosivo quando misturado com substâncias comburentes.

SK :

Výbušný po zmiešaní s oxidujúcimi látkami.

SL :

Eksplozivno v mešanici z oksidativnimi snovmi.

FI :

Räjähtävää hapettavien aineiden kanssa.

SV :

Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen.

R17

ES :

Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.

CS :

Samovznětlivý na vzduchu.

DA :

Selvantændelig i luft.

DE :

Selbstentzündlich an der Luft.

ET :

Isesüttiv õhu käes.

EL :

Αυτοαναφλέγεται στον αέρα.

EN :

Spontaneously flammable in air.

FR :

Spontanément inflammable à l'air.

IT :

Spontaneamente infiammabile all'aria.

LV : Spontāni uzliesmo gaisā.

LT :

Savaime užsideganti ore.

HU :

Levegőn öngyulladó.

MT :

Jaqbad waħdu fl-arja.

NL :

Spontaan ontvlambaar in lucht.

PL :

Samorzutnie zapala się w powietrzu.

PT :

Espontaneamente inflamável ao ar.

SK :

Vznietivý na vzduchu.

SL :

Samovnetljivo na zraku.

FI :

Itsestään syttyvää ilmassa.

SV :

Självantänder i luft.

R18

ES :

Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

CS :

Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

DA :

Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

DE :

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.

ET :

Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu.

EL :

Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μείγματα ατμού-αέρος.

EN :

In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture.

FR :

Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

IT :

Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.

LV : Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.

LT :

Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų (oro) mišinius.

HU :

A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet.

MT :

Meta jintuża jista' jifforma taħlitiet esplussivi jew li jaqbdu jekk jitħallat ma' l-arja.

NL :

Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.

PL :

Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

PT :

Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a utilização.

SK :

Pri použití môže vytvárať horľavé/výbušné zmesi pár so vzduchom.

SL :

Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

FI :

Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilma-seos.

SV :

Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.

R19

ES :

Puede formar peróxidos explosivos.

CS :

Může vytvářet výbušné peroxidy.

DA :

Kan danne eksplosive peroxider.

DE :

Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

ET :

Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide.

EL :

Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια.

EN :

May form explosive peroxides.

FR :

Peut former des peroxydes explosifs.

IT :

Può formare perossidi esplosivi.

LV : Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus.

LT :

Gali sudaryti sprogstamuosius peroksidus.

HU :

Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

MT :

Jista' jifforma perossidi esplussivi.

NL :

Kan ontplofbare peroxiden vormen.

PL :

Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.

PT :

Pode formar peróxidos explosivos.

SK :

Môže vytvárať výbušné peroxidy.

SL :

Lahko tvori eksplozivne perokside.

FI :

Saattaa muodostua räjähtäviä peroksideja.

SV :

Kan bilda explosiva peroxider.

R20

ES :

Nocivo por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování.

DA :

Farlig ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

ET :

Kahjulik sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful by inhalation.

FR :

Nocif par inhalation.

IT :

Nocivo per inalazione.

LV : Kaitīgs ieelpojot.

LT :

Kenksminga įkvėpus.

HU :

Belélegezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm.

NL :

Schadelijk bij inademing.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

PT :

Nocivo por inalação.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä.

SV :

Farligt vid inandning.

R21

ES :

Nocivo en contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

DA :

Farlig ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful in contact with skin.

FR :

Nocif par contact avec la peau.

IT :

Nocivo a contatto con la pelle.

LV : Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

PT :

Nocivo em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.

SV :

Farligt vid hudkontakt.

R22

ES :

Nocivo por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při požití.

DA :

Farlig ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

ET :

Kahjulik allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful if swallowed.

FR :

Nocif en cas d'ingestion.

IT :

Nocivo per ingestione.

LV : Kaitīgs norijot.

LT :

Kenksminga prarijus.

HU :

Lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinbela'.

NL :

Schadelijk bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu.

PT :

Nocivo por ingestão.

SK :

Škodlivý po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista nieltynä.

SV :

Farligt vid förtäring.

R23

ES :

Tóxico por inhalación.

CS :

Toxický při vdechování.

DA :

Giftig ved indånding.

DE :

Giftig beim Einatmen.

ET :

Mürgine sissehingamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic by inhalation.

FR :

Toxique par inhalation.

IT :

Tossico per inalazione.

LV : Toksisks ieelpojot.

LT :

Toksiška įkvėpus.

HU :

Belélegezve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku meta jinxtamm.

NL :

Vergiftig bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe.

PT :

Tóxico por inalação.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí.

SL :

Strupeno pri vdihavanju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä.

SV :

Giftigt vid inandning.

R24

ES :

Tóxico en contacto con la piel.

CS :

Toxický při styku s kůží.

DA :

Giftig ved hudkontakt.

DE :

Giftig bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic in contact with skin.

FR :

Toxique par contact avec la peau.

IT :

Tossico a contatto con la pelle.

LV : Toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT :

Tóxico em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt vid hudkontakt.

R25

ES :

Tóxico por ingestión.

CS :

Toxický při požití.

DA :

Giftig ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Verschlucken.

ET :

Mürgine allaneelamisel.

EL :

Τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic if swallowed.

FR :

Toxique en cas d'ingestion.

IT :

Tossico per ingestione.

LV : Toksisks norijot.

LT :

Toksiška prarijus.

HU :

Lenyelve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu.

PT :

Tóxico por ingestão.

SK :

Jedovatý po požití.

SL :

Strupeno pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä nieltynä.

SV :

Giftigt vid förtäring.

R26

ES :

Muy tóxico por inhalación.

CS :

Vysoce toxický při vdechování.

DA :

Meget giftig ved indånding.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.

EN :

Very toxic by inhalation.

FR :

Très toxique par inhalation.

IT :

Molto tossico per inalazione.

LV : Ļoti toksisks ieelpojot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus.

HU :

Belélegezve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.

PT :

Muito tóxico por inalação.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning.

R27

ES :

Muy tóxico en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při styku s kůží.

DA :

Meget giftig ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic in contact with skin.

FR :

Très toxique par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico a contatto con la pelle.

LV : Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT :

Muito tóxico em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt vid hudkontakt.

R28

ES :

Muy tóxico por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při požití.

DA :

Meget giftig ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Verschlucken.

ET :

Väga mürgine allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic if swallowed.

FR :

Très toxique en cas d'ingestion.

IT :

Molto tossico per ingestione.

LV : Ļoti toksisks norijot.

LT :

Labai toksiška prarijus.

HU :

Lenyelve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý po požití.

SL :

Zelo strupeno pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid förtäring.

R29

ES :

En contacto con agua libera gases tóxicos.

CS :

Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.

DA :

Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN :

Contact with water liberates toxic gas.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.

IT :

A contatto con l'acqua libera gas tossici.

LV : Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su vandeniu, išskiria toksiškas dujas.

HU :

Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-ilma.

NL :

Vormt vergiftig gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases tóxicos.

SK :

Pri kontakte s vodou uvoľňuje jedovatý plyn.

SL :

V stiku z vodo se sprošča strupen plin.

FI :

Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.

SV :

Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.

R30

ES :

Puede inflamarse fácilmente al usarlo.

CS :

Při používání se může stát vysoce hořlavým.

DA :

Kan blive meget brandfarlig under brug.

DE :

Kann bei Gebrauch leicht entzündlich werden.

ET :

Kasutamisel võib muutuda väga tuleohtlikuks.

EL :

Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο.

EN :

Can become highly flammable in use.

FR :

Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.

IT :

Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso.

LV : Var viegli uzliesmot lietošanas laikā.

LT :

Naudojama gali tapti labai degi.

HU :

A használat során tűzveszélyessé válik.

MT :

Jista' jaqbad malajr waqt li jintuża.

NL :

Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.

PL :

Podczas stosowania może stać się wysoce łatwopalny.

PT :

Pode-se tornar facilmente inflamável durante o uso.

SK :

Pri použití sa môže stať veľmi horľavým.

SL :

Med uporabo utegne postati "lahko vnetljivo".

FI :

Käytettäessä voi muuttua helposti syttyväksi.

SV :

Kan bli mycket brandfarligt vid användning.

R31

ES :

En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

CS :

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

DA :

Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN :

Contact with acids liberates toxic gas.

FR :

Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

IT :

A contatto con acidi libera gas tossico.

LV : Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su rūgštimis, išskiria toksiškas dujas.

HU :

Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-aċidi.

NL :

Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.

PL :

W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.

SK :

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn.

SL :

V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

FI :

Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV :

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

R32

ES :

En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

CS :

Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

DA :

Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.

EN :

Contact with acids liberates very toxic gas.

FR :

Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.

IT :

A contatto con acidi libera gas molto tossico.

LV : Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su rūgštimis, išskiria labai toksiškas dujas.

HU :

Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku ħafna meta jmiss l-aċidi.

NL :

Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren.

PL :

W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.

SK :

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn.

SL :

V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.

FI :

Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV :

Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

R33

ES :

Peligro de efectos acumulativos.

CS :

Nebezpečí kumulativních účinků.

DA :

Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug.

DE :

Gefahr kumulativer Wirkungen.

ET :

Kumulatiivse toime oht.

EL :

Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων.

EN :

Danger of cumulative effects.

FR :

Danger d'effets cumulatifs.

IT :

Pericolo di effetti cumulativi.

LV : Kaitīgas kumulatīvas ietekmes draudi.

LT :

Pavojinga - kaupiasi organizme.

HU :

A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes.

MT :

Periklu ta' effetti kumulattivi.

NL :

Gevaar voor cumulatieve effecten.

PL :

Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.

PT :

Perigo de efeitos cumulativos.

SK :

Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov.

SL :

Nevarnost za zdravje zaradi kopičenja v organizmu.

FI :

Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa.

SV :

Kan ansamlas i kroppen och ge skador.

R34

ES :

Provoca quemaduras.

CS :

Způsobuje poleptání.

DA :

Ætsningsfare.

DE :

Verursacht Verätzungen.

ET :

Põhjustab söövitust.

EL :

Προκαλεί εγκαύματα.

EN :

Causes burns.

FR :

Provoque des brûlures.

IT :

Provoca ustioni.

LV : Rada apdegumus.

LT :

Nudegina.

HU :

Égési sérülést okoz.

MT :

Jikkaġuna l-ħruq (fil-ġisem).

NL :

Veroorzaakt brandwonden.

PL :

Powoduje oparzenia.

PT :

Provoca queimaduras.

SK :

Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

SL :

Povzroča opekline.

FI :

Syövyttävää.

SV :

Frätande.

R35

ES :

Provoca quemaduras graves.

CS :

Způsobuje těžké poleptání.

DA :

Alvorlig ætsningsfare.

DE :

Verursacht schwere Verätzungen.

ET :

Põhjustab tugevat söövitust.

EL :

Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

EN :

Causes severe burns.

FR :

Provoque de graves brûlures.

IT :

Provoca gravi ustioni.

LV : Rada smagus apdegumus.

LT :

Stipriai nudegina.

HU :

Súlyos égési sérülést okoz.

MT :

Jikkaġuna ħruq serju (fil-ġisem).

NL :

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

PL :

Powoduje poważne oparzenia.

PT :

Provoca queimaduras graves.

SK :

Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

SL :

Povzroča hude opekline.

FI :

Voimakkaasti syövyttävää.

SV :

Starkt frätande.

R36

ES :

Irrita los ojos.

CS :

Dráždí oči.

DA :

Irriterer øjnene.

DE :

Reizt die Augen.

ET :

Ärritab silmi.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια.

EN :

Irritating to eyes.

FR :

Irritant pour les yeux.

IT :

Irritante per gli occhi.

LV : Kairina acis.

LT :

Dirgina akis.

HU :

Szemizgató hatású.

MT :

Jirrita l-għajnejn.

NL :

Irriterend voor de ogen.

PL :

Działa drażniąco na oczy.

PT :

Irritante para os olhos.

SK :

Dráždi oči.

SL :

Draži oči.

FI :

Ärsyttää silmiä.

SV :

Irriterar ögonen.

R37

ES :

Irrita las vías respiratorias.

CS :

Dráždí dýchací orgány.

DA :

Irriterer åndedrætsorganerne.

DE :

Reizt die Atmungsorgane.

ET :

Ärritab hingamiselundeid.

EL :

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.

EN :

Irritating to respiratory system.

FR :

Irritant pour les voies respiratoires.

IT :

Irritante per le vie respiratorie.

LV : Kairina elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina kvėpavimo takus.

HU :

Izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita s-sistema respiratorja.

NL :

Irriterend voor de ademhalingswegen.

PL :

Działa drażniąco na drogi oddechowe.

PT :

Irritante para as vias respiratórias.

SK :

Dráždi dýchacie cesty.

SL :

Draži dihala.

FI :

Ärsyttää hengityselimiä.

SV :

Irriterar andningsorganen.

R38

ES :

Irrita la piel.

CS :

Dráždí kůži.

DA :

Irriterer huden.

DE :

Reizt die Haut.

ET :

Ärritab nahka.

EL :

Ερεθίζει το δέρμα.

EN :

Irritating to skin.

FR :

Irritant pour la peau.

IT :

Irritante per la pelle.

LV : Kairina ādu.

LT :

Dirgina odą.

HU :

Bőrizgató hatású.

MT :

Jirrita l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de huid.

PL :

Działa drażniąco na skórę.

PT :

Irritante para a pele.

SK :

Dráždi pokožku.

SL :

Draži kožo.

FI :

Ärsyttää ihoa.

SV :

Irriterar huden.

R39

ES :

Peligro de efectos irreversibles muy graves.

CS :

Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků.

DA :

Fare for varig alvorlig skade på helbred.

DE :

Ernste Gefahr irreversiblen Schadens.

ET :

Väga tõsiste pöördumatute tervisekahjustuste oht.

EL :

Κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων.

EN :

Danger of very serious irreversible effects.

FR :

Danger d'effets irréversibles très graves.

IT :

Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.

LV : Būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi.

LT :

Sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

HU :

Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Periklu ta' effetti serji irreversibbli.

NL :

Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.

PL :

Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Perigo de efeitos irreversíveis muito graves.

SK :

Nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov.

SL :

Nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja.

FI :

Erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara.

SV :

Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador.

R40

ES :

Posibles efectos cancerígenos.

CS :

Podezření na karcinogenní účinky.

DA :

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

DE :

Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

ET :

Võimalik vähktõve põhjustaja.

EL :

Ύποπτο καρκινογένεσης.

EN :

Limited evidence of a carcinogenic effect.

FR :

Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.

IT :

Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.

LV : Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta.

LT :

Įtariama, kad gali sukelti vėžį.

HU :

A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.

MT :

Possibilità, mhix għal kollox ippruvata, ta' effetti kanċeroġeni.

NL :

Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

PL :

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

PT :

Possibilidade de efeitos cancerígenos.

SK :

Možnosť karcinogénneho účinku.

SL :

Možen rakotvoren učinek.

FI :

Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.

SV :

Misstänks kunna ge cancer.

R41

ES :

Riesgo de lesiones oculares graves.

CS :

Nebezpečí vážného poškození očí.

DA :

Risiko for alvorlig øjenskade.

DE :

Gefahr ernster Augenschäden.

ET :

Silmade kahjustamise tõsine oht.

EL :

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

EN :

Risk of serious damage to eyes.

FR :

Risque de lésions oculaires graves.

IT :

Rischio di gravi lesioni oculari.

LV : Nopietnu bojājumu draudi acīm.

LT :

Gali smarkiai pažeisti akis.

HU :

Súlyos szemkárosodást okozhat.

MT :

Riskju ta' ħsara serja lill-għajnejn.

NL :

Gevaar voor ernstig oogletsel.

PL :

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

PT :

Risco de lesões oculares graves.

SK :

Riziko vážneho poškodenia očí.

SL :

Nevarnost hudih poškodb oči.

FI :

Vakavan silmävaurion vaara.

SV :

Risk för allvarliga ögonskador.

R42

ES :

Posibilidad de sensibilización por inhalación.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při vdechování.

DA :

Kan give overfølsomhed ved indånding.

DE :

Sensibilisierung durch Einatmen möglich.

ET :

Sissehingamisel võib põhjustada ülitundlikkust.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται.

EN :

May cause sensitization by inhalation.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per inalazione.

LV : Ieelpojot var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją įkvėpus.

HU :

Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jġib sensitizzazzjoni meta jinxtamm.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.

PL :

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT :

Pode causar sensibilização por inalação.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí.

SL :

Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.

FI :

Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid inandning.

R43

ES :

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

DA :

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

DE :

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

ET :

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

May cause sensitization by skin contact.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

LV : Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jmiss il-ġilda.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

PL :

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

PT :

Pode causar sensibilização em contacto com a pele.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

SL :

Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

FI :

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid hudkontakt.

R44

ES :

Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.

CS :

Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

DA :

Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

DE :

Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

ET :

Plahvatusohtlik kuumutamisel kinnises mahutis.

EL :

Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.

EN :

Risk of explosion if heated under confinement.

FR :

Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.

IT :

Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

LV : Sprādziena draudi, karsējot slēgtā vidē.

LT :

Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta.

HU :

Zárt térben hő hatására robbanhat.

MT :

Riskju ta' splużjoni jekk jissaħħan fil-magħluq.

NL :

Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.

PL :

Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

PT :

Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado.

SK :

Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.

SL :

Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.

FI :

Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.

SV :

Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.

R45

ES :

Puede causar cáncer.

CS :

Může vyvolat rakovinu.

DA :

Kan fremkalde kræft.

DE :

Kann Krebs erzeugen.

ET :

Võib põhjustada vähktõbe.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

EN :

May cause cancer.

FR :

Peut provoquer le cancer.

IT :

Può provocare il cancro.

LV : Kancerogēna viela.

LT :

Gali sukelti vėžį.

HU :

Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT :

Jista' jġib il-kanċer.

NL :

Kan kanker veroorzaken.

PL :

Może powodować raka.

PT :

Pode causar cancro.

SK :

Môže spôsobiť rakovinu.

SL :

Lahko povzroči raka.

FI :

Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa.

SV :

Kan ge cancer.

R46

ES :

Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.

CS :

Může vyvolat poškození dědičných vlastností.

DA :

Kan forårsage arvelige genetiske skader.

DE :

Kann vererbbare Schäden verursachen.

ET :

Võib põhjustada pärilikke kahjustusi.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες.

EN :

May cause heritable genetic damage.

FR :

Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.

IT :

Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.

LV : Var radīt pārmantojamus ģenētiskus defektus.

LT :

Gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus.

HU :

Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna ħsara ġenetika li tintiret.

NL :

Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.

PL :

Może powodować dziedziczne wady genetyczne.

PT :

Pode causar alterações genéticas hereditárias.

SK :

Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie.

SL :

Lahko povzroči dedne genetske okvare.

FI :

Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita.

SV :

Kan ge ärftliga genetiska skador.

R48

ES :

Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada.

CS :

Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví.

DA :

Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning.

DE :

Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition.

ET :

Pikaajalisel toimel tõsise tervisekahjustuse oht.

EL :

Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απο παρατεταμένη έκθεση.

EN :

Danger of serious damage to health by prolonged exposure.

FR :

Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.

IT :

Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.

LV : Iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares.

LT :

Veikiant ilgą laiką sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Periklu ta' ħsara serja lis-saħħa jekk wieħed ikun espost għalih fit-tul.

NL :

Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.

PL :

Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada.

SK :

Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii.

SL :

Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.

FI :

Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.

SV :

Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering.

R49

ES :

Puede causar cáncer por inhalación.

CS :

Může vyvolat rakovinu při vdechování.

DA :

Kan fremkalde kræft ved indånding.

DE :

Kann Krebs erzeugen beim Einatmen.

ET :

Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται.

EN :

May cause cancer by inhalation.

FR :

Peut provoquer le cancer par inhalation.

IT :

Può provocare il cancro per inalazione.

LV : Ieelpojot var izraisīt ļaundabīgus audzējus.

LT :

Gali sukelti vėžį įkvėpus.

HU :

Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna l-kanċer meta jinxtamm.

NL :

Kan kanker veroorzaken bij inademing.

PL :

Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT :

Pode causar cancro por inalação.

SK :

Môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí.

SL :

Pri vdihavanju lahko povzroči raka.

FI :

Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä.

SV :

Kan ge cancer vid inandning.

R50

ES :

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

CS :

Vysoce toxický pro vodní organismy.

DA :

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

DE :

Sehr giftig für Wasserorganismen.

ET :

Väga mürgine veeorganismidele.

EL :

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Very toxic to aquatic organisms.

FR :

Très toxique pour les organismes aquatiques.

IT :

Altamente tossico per gli organismi acquatici.

LV : Ļoti toksisks ūdens organismiem.

LT :

Labai toksiška vandens organizmams.

HU :

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

MT :

Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi.

NL :

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

PL :

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

PT :

Muito tóxico para os organismos aquáticos.

SK :

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.

SL :

Zelo strupeno za vodne organizme.

FI :

Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

SV :

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

R51

ES :

Tóxico para los organismos acuáticos.

CS :

Toxický pro vodní organismy.

DA :

Giftig for organismer, der lever i vand.

DE :

Giftig für Wasserorganismen.

ET :

Mürgine veeorganismidele.

EL :

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Toxic to aquatic organisms.

FR :

Toxique pour les organismes aquatiques.

IT :

Tossico per gli organismi acquatici.

LV : Toksisks ūdens organismiem.

LT :

Toksiška vandens organizmams.

HU :

Mérgező a vízi szervezetekre.

MT :

Tossiku għal organiżmi akwatiċi.

NL :

Vergiftig voor in het water levende organismen.

PL :

Działa toksycznie na organizmy wodne.

PT :

Tóxico para os organismos aquáticos.

SK :

Jedovatý pre vodné organizmy.

SL :

Strupeno za vodne organizme.

FI :

Myrkyllistä vesieliöille.

SV :

Giftigt för vattenlevande organismer.

R52

ES :

Nocivo para los organismos acuáticos.

CS :

Škodlivý pro vodní organismy.

DA :

Skadelig for organismer, der lever i vand.

DE :

Schädlich für Wasserorganismen.

ET :

Kahjulik veeorganismidele.

EL :

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Harmful to aquatic organisms.

FR :

Nocif pour les organismes aquatiques.

IT :

Nocivo per gli organismi acquatici.

LV : Kaitīgs ūdens organismiem.

LT :

Kenksminga vandens organizmams.

HU :

Ártalmas a vízi szervezetekre.

MT :

Jaħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi.

NL :

Schadelijk voor in het water levende organismen.

PL :

Działa szkodliwie na organizmy wodne.

PT :

Nocivo para os organismos aquáticos.

SK :

Škodlivý pre vodné organizmy.

SL :

Škodljivo za vodne organizme.

FI :

Haitallista vesieliöille.

SV :

Skadligt för vattenlevande organismer.

R53

ES :

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV : Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT :

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent akwatiku.

NL :

Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R54

ES :

Tóxico para la flora.

CS :

Toxický pro rostliny.

DA :

Giftig for planter.

DE :

Giftig für Pflanzen.

ET :

Mürgine taimedele.

EL :

Τοξικό για τη χλωρίδα.

EN :

Toxic to flora.

FR :

Toxique pour la flore.

IT :

Tossico per la flora.

LV : Toksisks augiem.

LT :

Toksiška augmenijai.

HU :

Mérgező a növényekre.

MT :

Tossiku għall-flora.

NL :

Vergiftig voor planten.

PL :

Działa toksycznie na rośliny.

PT :

Tóxico para a flora.

SK :

Jedovatý pre flóru.

SL :

Strupeno za rastline.

FI :

Myrkyllistä kasveille.

SV :

Giftigt för växter.

R55

ES :

Tóxico para la fauna.

CS :

Toxický pro živočichy.

DA :

Giftig for dyr.

DE :

Giftig für Tiere.

ET :

Mürgine loomadele.

EL :

Τοξικό για την πανίδα.

EN :

Toxic to fauna.

FR :

Toxique pour la faune.

IT :

Tossico per la fauna.

LV : Toksisks dzīvniekiem.

LT :

Toksiška gyvūnijai.

HU :

Mérgező az állatokra.

MT :

Tossiku għall-fawna.

NL :

Vergiftig voor dieren.

PL :

Działa toksycznie na zwierzęta.

PT :

Tóxico para a fauna.

SK :

Jedovatý pre faunu.

SL :

Strupeno za živali.

FI :

Myrkyllistä eläimille.

SV :

Giftigt för djur.

R56

ES :

Tóxico para los organismos del suelo.

CS :

Toxický pro půdní organismy.

DA :

Giftig for organismer i jordbunden.

DE :

Giftig für Bodenorganismen.

ET :

Mürgine mullaorganismidele.

EL :

Τοξικό για τους οργανισμούς του εδάφους.

EN :

Toxic to soil organisms.

FR :

Toxique pour les organismes du sol.

IT :

Tossico per gli organismi del terreno.

LV : Toksisks augsnes organismiem.

LT :

Toksiška dirvožemio organizmams.

HU :

Mérgező a talaj szervezeteire.

MT :

Tossiku għal organiżmi tal-ħamrija.

NL :

Vergiftig voor bodemorganismen.

PL :

Działa toksycznie na organizmy glebowe.

T :

Tóxico para os organismos do solo.

SK :

Jedovatý pre pôdne organizmy.

SL :

Strupeno za organizme v zemlji.

FI :

Myrkyllistä maaperäeliöille.

SV :

Giftigt för marklevande organismer.

R57

ES :

Tóxico para las abejas.

CS :

Toxický pro včely.

DA :

Giftig for bier.

DE :

Giftig für Bienen.

ET :

Mürgine mesilastele.

EL :

Τοξικό για τις μέλισσες.

EN :

Toxic to bees.

FR :

Toxique pour les abeilles.

IT :

Tossico per le api.

LV : Toksisks bitēm.

LT :

Toksiška bitėms.

HU :

Mérgező a méhekre.

MT :

Tossiku għan-naħal.

NL :

Vergiftig voor bijen.

PL :

Działa toksycznie na pszczoły.

PT :

Tóxico para as abelhas.

SK :

Jedovatý pre včely.

SL :

Strupeno za čebele.

FI :

Myrkyllistä mehiläisille.

SV :

Giftigt för bin.

R58

ES :

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

CS :

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.

DA :

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet.

DE :

Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben.

ET :

Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

EN :

May cause long-term adverse effects in the environment.

FR :

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

IT :

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

LV : Var izraisīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi vidē.

LT :

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius aplinkos pakitimus.

HU :

A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent.

NL :

Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku.

PT :

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente.

SK :

Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie.

SL :

Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje.

FI :

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä.

SV :

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

R59

ES :

Peligroso para la capa de ozono.

CS :

Nebezpečný pro ozonovou vrstvu.

DA :

Farlig for ozonlaget.

DE :

Gefährlich für die Ozonschicht.

ET :

Ohtlik osoonikihile.

EL :

Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος.

EN :

Dangerous for the ozone layer.

FR :

Dangereux pour la couche d'ozone.

IT :

Pericoloso per lo strato di ozono.

LV : Bīstams ozona slānim.

LT :

Pavojinga ozono sluoksniui.

HU :

Veszélyes az ózonrétegre.

MT :

Perikoluż għas-saff ta' l-ożonu.

NL :

Gevaarlijk voor de ozonlaag.

PL :

Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

PT :

Perigoso para a camada de ozono.

SK :

Nebezpečný pre ozónovú vrstvu.

SL :

Nevarno za ozonski plašč.

FI :

Vaarallista otsonikerrokselle.

SV :

Farligt för ozonskiktet.

R60

ES :

Puede perjudicar la fertilidad.

CS :

Může poškodit reprodukční schopnost.

DA :

Kan skade forplantningsevnen.

DE :

Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET :

Võib kahjustada sigivust.

EL :

Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα.

EN :

May impair fertility.

FR :

Peut altérer la fertilité.

IT :

Può ridurre la fertilità.

LV : Var kaitēt reproduktīvajām spējām.

LT :

Kenkia vaisingumui.

HU :

A fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja.

MT :

Jista' jdgħajjef il-fertilità.

NL :

Kan de vruchtbaarheid schaden.

PL :

Może upośledzać płodność.

PT :

Pode comprometer a fertilidade.

SK :

Môže poškodiť plodnosť.

SL :

Lahko škoduje plodnosti.

FI :

Voi heikentää hedelmällisyyttä.

SV :

Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.

R61

ES :

Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS :

Může poškodit plod v těle matky.

DA :

Kan skade barnet under graviditeten.

DE :

Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

ET :

Võib kahjustada loodet.

EL :

Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN :

May cause harm to the unborn child.

FR :

Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

IT :

Può danneggiare i bambini non ancora nati.

LV : Var kaitēt augļa attīstībai.

LT :

Kenkia negimusiam vaikui.

HU :

A születendő gyermekre ártalmas lehet.

MT :

Jista' jagħmel ħsara lit-tarbija fil-ġuf.

NL :

Kan het ongeboren kind schaden.

PL :

Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

PT :

Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

SK :

Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.

SL :

Lahko škoduje nerojenemu otroku.

FI :

Vaarallista sikiölle.

SV :

Kan ge fosterskador.

R62

ES :

Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

CS :

Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.

DA :

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

DE :

Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET :

Võimalik sigivuse kahjustamise oht.

EL :

Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας.

EN :

Possible risk of impaired fertility.

FR :

Risque possible d'altération de la fertilité.

IT :

Possibile rischio di ridotta fertilità.

LV : Iespējams kaitējuma risks reproduktīvajām spējām.

LT :

Gali pakenkti vaisingumui.

HU :

A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet.

MT :

Possibiltà ta' riskju ta' fertilità mdgħajjfa.

NL :

Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.

PL :

Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.

PT :

Possíveis riscos de comprometer a fertilidade.

SK :

Možné riziko poškodenia plodnosti.

SL :

Možna nevarnost oslabitve plodnosti.

FI :

Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.

SV :

Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.

R63

ES :

Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS :

Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.

DA :

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

DE :

Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen.

ET :

Võimalik loote kahjustamise oht.

EL :

Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN :

Possible risk of harm to the unborn child.

FR :

Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

IT :

Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

LV : Iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai.

LT :

Gali pakenkti negimusiam vaikui.

HU :

A születendő gyermeket károsíthatja.

MT :

Possibiltà ta' riskju lit-tarbija fil-ġuf.

NL :

Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

PL :

Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

PT :

Possíveis riscos durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

SK :

Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa.

SL :

Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.

FI :

Voi olla vaarallista sikiölle.

SV :

Möjlig risk för fosterskador.

R64

ES :

Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

CS :

Může poškodit kojené dítě.

DA :

Kan skade børn i ammeperioden.

DE :

Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.

ET :

Võib olla ohtlik imikule rinnapiima kaudu.

EL :

Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.

EN :

May cause harm to breastfed babies.

FR :

Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.

IT :

Possibile rischio per i bambini allattati al seno.

LV : Var kaitēt zīdāmam bērnam.

LT :

Kenkia žindomam vaikui.

HU :

A szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja.

MT :

Jista' jikkaġuna ħsara lil trabi qed jitreddgħu.

NL :

Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

PL :

Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

PT :

Pode causar danos às crianças alimentadas com leite materno.

SK :

Môže spôsobiť poškodenie dojčiat.

SL :

Lahko škoduje zdravju dojenčka preko materinega mleka.

FI :

Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.

SV :

Kan skada spädbarn under amningsperioden.

R65

ES :

Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

CS :

Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

DA :

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

ET :

Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.

EL :

Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

EN :

Harmful: may cause lung damage if swallowed.

FR :

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

IT :

Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

LV : Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu.

LT :

Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.

HU :

Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: jista' jikkaġuna ħsara lill-pulmuni jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

PL :

Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

PT :

Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.

SK :

Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.

SL :

Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

FI :

Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

SV :

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R66

ES :

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

CS :

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

DA :

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

DE :

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

ET :

Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

EL :

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

EN :

Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

FR :

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

IT :

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

LV : Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

LT :

Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

HU :

Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

MT :

Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.

NL :

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

PL :

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

PT :

Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

SK :

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

SL :

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

FI :

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

SV :

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

R67

ES :

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

CS :

Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

DA :

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

DE :

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

ET :

Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

EL :

Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

EN :

Vapours may cause drowsiness and dizziness.

FR :

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

IT :

L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

LV : Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.

LT :

Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

HU :

A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

MT :

Ix-xamm tal-fwar jista' jikkaġuna ħedla ta' ngħas u sturdamenti.

NL :

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

PL :

Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

PT :

Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.

SK :

Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

SL :

Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

FI :

Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

SV :

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

R68

ES :

Posibilidad de efectos irreversibles.

CS :

Možné nebezpečí nevratných účinků.

DA :

Mulighed for varig skade på helbred.

DE :

Irreversibler Schaden möglich.

ET :

Pöördumatute kahjustuste oht.

EL :

Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων.

EN :

Possible risk of irreversible effects.

FR :

Possibilité d'effets irréversibles.

IT :

Possibilità di effetti irreversibili.

LV : Iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks.

LT :

Gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

HU :

Maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Riskju possibbli ta' effetti irreversibbli.

NL :

Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.

PL :

Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Possibilidade de efeitos irreversíveis.

SK :

Možné riziká ireverzibilných účinkov.

SL :

Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.

FI :

Pysyvien vaurioiden vaara.

SV :

Möjlig risk för bestående hälsoskador.

Combinación de frases-R.

Kombinace R-vět.

Kombination af R-sætninger.

Kombination der R-Sätze.

R ühendlaused.

Συνδυασμός των R-φράσεων.

Combination of R-phrases.

Combinaison des phrases R.

Combinazioni delle frasi R.

R frāžu kombinācija.

R frazių derinys.

Összetett R-mondatok.

Kombinazzjoni ta' Frażi R.

Combinatie van R-zinnen.

Łączone zwroty R.

Combinação das frases R.

Kombinácie R-viet.

Sestavljena stavki "R".

Yhdistetyt R-lausekkeet.

Sammansatta R-fraser.

R14/15

ES :

Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables.

CS :

Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů.

DA :

Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET :

Reageerib ägedalt veega, eraldades väga tuleohtlikku gaasi.

EL :

Αντιδρά βίαια σε επαφή με νερό εκλύοντας αέρια εξόχως εύφλεκτα.

EN :

Reacts violently with water, liberating extremely flammable gases.

FR :

Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz extrêmement inflammables.

IT :

Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili.

LV : Aktīvi reaģē ar ūdeni, izdalot īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.

LT :

Smarkiai reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.

HU :

Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT :

Jirreaġixxi b'mod vjolenti meta jmiss l-ilma billi jitfa' gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Reageert heftig met water en vormt daarbij zeer ontvlambaar gas.

PL :

Reaguje gwałtownie z wodą uwalniając skrajnie łatwopalne gazy.

PT :

Reage violentamente com a água libertando gases extremamente inflamáveis.

SK :

Prudko reaguje s vodou, pričom uvoľňuje mimoriadne horľavé plyny.

SL :

Burno reagira z vodo, pri čemer se sprošča zelo lahko vnetljiv plin.

FI :

Reagoi voimakkaasti veden kanssa vapauttaen helposti syttyviä kaasuja.

SV :

Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas.

R15/29

ES :

En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente inflamables.

CS :

Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn.

DA :

Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert mit Wasser unter Bildung giftiger und hochentzündlicher Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub mürgine, väga tuleohtlik gaas.

EL :

Σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά, εξόχως εύφλεκτα αέρια.

EN :

Contact with water liberates toxic, extremely flammable gas.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques et extrêmement inflammables.

IT :

A contatto con acqua libera gas tossici e estremamente infiammabili.

LV : Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas toksiskas gāzes.

LT :

Reaguoja su vandeniu, išskirdama toksiškas ir ypač degias dujas.

HU :

Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek.

MT :

Meta jmiss l-ilma jitfa' gassijiet tossiċi u li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Vormt vergiftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne, toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases tóxicos e extremamente inflamáveis.

SK :

Pri kontakte s vodou sa uvoľňuje jedovatý, mimoriadne horľavý plyn.

SL :

V stiku z vodo se sprošča strupen, zelo lahko vnetljiv plin.

FI :

Vapauttaa myrkyllisiä, helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV :

Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten.

R20/21

ES :

Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Farlig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful by inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.

LV : Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Nocivo por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt vid inandning och hudkontakt.

R20/22

ES :

Nocivo por inhalación y por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.

DA :

Farlig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful by inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo per inalazione e ingestione.

LV : Kaitīgs ieelpojot un norijot.

LT :

Kenksminga įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Nocivo por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt vid inandning och förtäring.

R20/21/22

ES :

Nocivo por inhalación, por ingestión y encontacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Nocivo por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R21/22

ES :

Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Kahjulik kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Nocivo em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt vid hudkontakt och förtäring.

R23/24

ES :

Tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Toxický při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic by inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV : Toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Tóxico por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt vid inandning och hudkontakt.

R23/25

ES :

Tóxico por inhalación y por ingestión.

CS :

Toxický při vdechování a při požití.

DA :

Giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic by inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico per inalazione e ingestione.

LV : Toksisks ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Tóxico por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid inandning och förtäring.

R23/24/25

ES :

Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS :

Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R24/25

ES :

Tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Toxický při styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R26/27

ES :

Muy tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Meget giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic by inhalation and in contact with skin.

FR :

Très toxique par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV : Ļoti toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Muito tóxico por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt.

R26/28

ES :

Muy tóxico por inhalación y por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při vdechování a při požití.

DA :

Meget giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic by inhalation and if swallowed.

FR :

Très toxique par inhalation et par ingestion.

IT :

Molto tossico per inalazione e per ingestione.

LV : Ļoti toksisks ieelpojot un norijot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por inalação e ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning och förtäring.

R26/27/28

ES :

Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Ļoti toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R27/28

ES :

Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Väga mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R36/37

ES :

Irrita los ojos y las vías respiratorias.

CS :

Dráždí oči a dýchací orgány.

DA :

Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.

DE :

Reizt die Augen und die Atmungsorgane.

ET :

Ärritab silmi ja hingamiselundeid.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.

EN :

Irritating to eyes and respiratory system.

FR :

Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

IT :

Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.

LV : Kairina acis un elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina akis ir kvėpavimo takus.

HU :

Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita l-għajnejn u s-sistema respiratorja.

NL :

Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.

PL :

Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.

PT :

Irritante para os olhos e vias respiratórias.

SK :

Dráždi oči a dýchacie cesty.

SL :

Draži oči in dihala.

FI :

Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä.

SV :

Irriterar ögonen och andningsorganen.

R36/38

ES :

Irrita los ojos y la piel.

CS :

Dráždí oči a kůži.

DA :

Irriterer øjnene og huden.

DE :

Reizt die Augen und die Haut.

ET :

Ärritab silmi ja nahka.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

EN :

Irritating to eyes and skin.

FR :

Irritant pour les yeux et la peau.

IT :

Irritante per gli occhi e la pelle.

LV : Kairina acis un ādu.

LT :

Dirgina akis ir odą.

HU :

Szem- és bőrizgató hatású.

MT :

Jirrita l-għajnejn u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ogen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na oczy i skórę.

PT :

Irritante para os olhos e pele.

SK :

Dráždi oči a pokožku.

SL :

Draži oči in kožo.

FI :

Ärsyttää silmiä ja ihoa.

SV :

Irriterar ögonen och huden.

R36/37/38

ES :

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

CS :

Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

DA :

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

DE :

Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

ET :

Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN :

Irritating to eyes, respiratory system and skin.

FR :

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

IT :

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

LV : Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą.

HU :

Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita l-għajnejn, is-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

PT :

Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.

SK :

Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

SL :

Draži oči, dihala in kožo.

FI :

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.

SV :

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

R37/38

ES :

Irrita las vías respiratorias y la piel.

CS :

Dráždí dýchací orgány a kůži.

DA :

Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

DE :

Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

ET :

Ärritab hingamiselundeid ja nahka.

EL :

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN :

Irritating to respiratory system and skin.

FR :

Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

IT :

Irritante per le vie respiratorie e la pelle.

LV : Kairina elpošanas sistēmu un ādu.

LT :

Dirgina kvėpavimo takus ir odą.

HU :

Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita s-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.

PT :

Irritante para as vias respiratórias e pele.

SK :

Dráždi dýchacie cesty a pokožku.

SL :

Draži dihala in kožo.

FI :

Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.

SV :

Irriterar andningsorganen och huden.

R39/23

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV : Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/24

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht nahale sattumisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV : Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV : Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinxtamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/23/24

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV : Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/23/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV : Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/24/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/23/24/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R39/26

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV : Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/27

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV : Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV : Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/26/27

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV : Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/26/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV : Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/27/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontaktcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/26/27/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu vai norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R42/43

ES :

Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

DE :

Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

ET :

Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

May cause sensitization by inhalation and skin contact.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

LV : Saskaroties ar ādu vai ieelpojot, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

PL :

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.

PT :

Pode causar sensibilização por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou.

SL :

Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.

R48/20

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV : Kaitīgs - ieelpojot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/21

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV : Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul waqt li jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV : Kaitīgs - norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/20/21

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV : Kaitīgs - ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu, iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/20/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.

LV : Kaitīgs - ieelpojot un norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/21/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/20/21/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, norijot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R48/23

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV : Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/24

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute incaso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV : Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV : Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/23/24

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV : Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/23/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione.

LV : Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/24/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/23/24/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R50/53

ES :

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV : Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē

LT :

Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

MT :

Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R51/53

ES :

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV : Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT :

Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Tossiku għal organiżmi akwatiċi; jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R52/53

ES :

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV : Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē

LT :

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R68/20

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione.

LV : Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm.

NL :

Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning.

R68/21

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle.

LV : Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R68/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione.

LV : Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring.

R68/20/21

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle.

LV : Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R68/20/22

ES :

Nocivo: Posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione.

LV : Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R68/21/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R68/20/21/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm, meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring."

e) Direktīvas IV pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

"ANEXO IV — PŘÍLOHA IV — BILAG IV — ANHANG IV — IV LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV — ANNEX IV — ANNEXE IV — ALLEGATO IV — IV PIELIKUMS — IV PRIEDAS — IV. MELLÉKLET — ANNESS IV — BIJLAGE IV — ZAŁĄCZNIK IV — ANEXO IV — PRÍLOHA IV — PRILOGA IV — LIITE IV — BILAGA IV

ANEXO IV

Consejos de prudencia relativos a las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA IV

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení týkající se nebezpečných látek a přípravků

BILAG IV

Forsigtighedsregler for farlige stoffer og præparater

ANHANG IV

Sicherheitsratschläge für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

IV LISA

Ohtlike ainete ja valmististe ohutuslaused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αφορούν επικίνδυνες χημικές ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX IV

Safety advice concerning dangerous substances and preparations

ANNEXE IV

Conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses

ALLEGATO IV

Consigli di prudenza riguardanti le sostanze e preparati pericolosi

IV PIELIKUMS

Drošības prasību apzīmējumi un apvienotie apzīmējumi

IV PRIEDAS

Saugos patarimai dėl pavojingų medžiagų ir preparatų

IV. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok és készítmények biztonságos használatára vonatkozó útmutatások (S-mondatok)

ANNESS IV

Pariri ta' sigurtà dwar sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE IV

Veiligheidsaanbevelingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK IV

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego

ANEXO IV

Conselhos de prudência relativos a substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA IV

Zoznam označení na bezpečné používanie chemickej látky a chemického prípravku

PRILOGA IV

Standardna obvestila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov

LIITE IV

Vaarallisten aineiden ja valmisteiden turvallisuusohjeet

BILAGA IV

Skyddsfraser för farliga ämnen och beredningar

S1

ES :

Consérvese bajo llave.

CS :

Uchovávejte uzamčené.

DA :

Opbevares under lås.

DE :

Unter Verschluss aufbewahren.

ET :

Hoida lukustatult.

EL :

Να φυλάσσεται κλειδωμένο.

EN :

Keep locked up.

FR :

Conserver sous clé.

IT :

Conservare sotto chiave.

LV : Turēt noslēgtu.

LT :

Laikyti užrakintą.

HU :

Elzárva tartandó.

MT :

Żomm maqful.

NL :

Achter slot bewaren.

PL :

Przechowywać pod zamknięciem.

PT :

Guardar fechado à chave.

SK :

Uchovávajte uzamknuté.

SL :

Hraniti zaklenjeno.

FI :

Säilytettävä lukitussa tilassa.

SV :

Förvaras i låst utrymme.

S2

ES :

Manténgase fuera del alcance de los niños.

CS :

Uchovávejte mimo dosah dětí.

DA :

Opbevares utilgængeligt for børn.

DE :

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

ET :

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

EL :

Μακριά από παιδιά.

EN :

Keep out of the reach of children.

FR :

Conserver hors de la portée des enfants.

IT :

Conservare fuori della portata dei bambini.

LV : Sargāt no bērniem.

LT :

Saugoti nuo vaikų.

HU :

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

MT :

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

NL :

Buiten bereik van kinderen bewaren.

PL :

Chronić przed dziećmi.

PT :

Manter fora do alcance das crianças.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu detí.

SL :

Hraniti izven dosega otrok.

FI :

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

SV :

Förvaras oåtkomligt för barn.

S3

ES :

Consérvese en lugar fresco.

CS :

Uchovávejte na chladném místě.

DA :

Opbevares køligt.

DE :

Kühl aufbewahren.

ET :

Hoida jahedas.

EL :

Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος.

EN :

Keep in a cool place.

FR :

Conserver dans un endroit frais.

IT :

Conservare in luogo fresco.

LV : Uzglabāt vēsā vietā.

LT :

Laikyti vėsioje vietoje.

HU :

Hűvös helyen tartandó.

MT :

Żomm f'post frisk.

NL :

Op een koele plaats bewaren.

PL :

Przechowywać w chłodnym miejscu.

PT :

Guardar em lugar fresco.

SK :

Uchovávajte na chladnom mieste.

SL :

Hraniti na hladnem.

FI :

Säilytettävä viileässä.

SV :

Förvaras svalt.

S4

ES :

Manténgase lejos de locales habitados.

CS :

Uchovávejte mimo obytné objekty.

DA :

Må ikke opbevares i nærheden af bebølse.

DE :

Von Wohnplätzen fernhalten.

ET :

Mitte hoida eluruumides.

EL :

Μακριά από κατοικημένους χώρους.

EN :

Keep away from living quarters.

FR :

Conserver à l'écart de tout local d'habitation.

IT :

Conservare lontano da locali di abitazione.

LV : Neuzglabāt dzīvojamās telpās.

LT :

Nelaikyti gyvenamosiose patalpose.

HU :

Lakóterülettől távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn postijiet ta' abitazzjoni.

NL :

Verwijderd van woonruimten opbergen.

PL :

Nie przechowywać w pomieszczeniach mieszkalnych.

PT :

Manter fora de qualquer zona de habitação.

SK :

Uchovávajte mimo obývaných priestorov.

SL :

Hraniti izven bivališč.

FI :

Ei saa säilyttää asuintiloissa.

SV :

Förvaras avskilt från bostadsutrymmen.

S5

ES :

Consérvese en … (líquido apropiado a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pod … (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Opbevares under … (en egnet væske, som angives af fabrikanten).

DE :

Unter … aufbewahren (geeignete Flüssigkeit vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida sisu … all (sobiva vedeliku määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται το περιεχόμενο μέσα σε … (το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep contents under … (appropriate liquid to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver sous … (liquide approprié à spécifier par le fabricant).

IT :

Conservare sotto … (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante).

LV : Uzglabāt … (ražotājs norāda šķidrumu, kurā viela vai produkts uzglabājams).

LT :

Laikyti užpiltą … (tinkamą skystį nurodo gamintojas).

HU :

… alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm taħt … (il-likwidu adatt li jkun indikat mill-manifattur).

NL :

Onder … houden. (geschikte vloeistof aan te geven door fabrikant).

PL :

Przechowywać w … (cieczy wskazanej przez producenta).

PT :

Manter sob … (líquido apropriado a especificar pelo produtor).

SK :

Obsah uchovávajte pod … (vhodnou kvapalinou, ktorú špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti pod/v … (ustrezno tekočino, v kateri je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).

FI :

Sisältö säilytettävä … (tarkoitukseen soveltuvan nesteen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvara innehållet i … (lämplig vätska anges av tillverkaren).

S6

ES :

Consérvese en … (gas inerte a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pod … (inertní plyn specifikuje výrobce).

DA :

Opbevares under … (en inaktiv gas, som angives af fabrikanten).

DE :

Unter … aufbewahren (inertes Gas vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida … all (inertgaasi määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται σε ατμόσφαιρα … (το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep under … (inert gas to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver sous … (gaz inerte à spécifier par le fabricant).

IT :

Conservare sotto … (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante).

LV : Uzglabāt … (ražotājs norāda gāzi, kurā viela vai produkts uzglabājams).

LT :

Laikyti … (inertines dujas nurodo gamintojas) aplinkoje.

HU :

… alatt tartandó (az inert gázt a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm taħt … (gass inerti li jkun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Onder … houden. (inert gas aan te geven door fabrikant).

PL :

Przechowywać w atmosferze … (obojętnego gazu wskazanego przez producenta).

PT :

Manter sob … (gás inerte a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte pod … (inertným plynom, ktorý špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti v … (ustrezen inertni plin, v katerem je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä … (inertin kaasun ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras i … (inert gas anges av tillverkaren).

S7

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket.

DE :

Behälter dicht geschlossen halten.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο.

EN :

Keep container tightly closed.

FR :

Conserver le récipient bien fermé.

IT :

Conservare il recipiente ben chiuso.

LV : Uzglabāt cieši noslēgtu.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa.

NL :

In goed gesloten verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

PT :

Manter o recipiente bem fechado.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi.

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten.

S8

ES :

Manténgase el recipiente en lugar seco.

CS :

Uchovávejte obal suchý.

DA :

Emballagen skal opbevares tørt.

DE :

Behälter trocken halten.

ET :

Hoida pakend kuivana.

EL :

Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία.

EN :

Keep container dry.

FR :

Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.

IT :

Conservare al riparo dall'umidità.

LV : Uzglabāt sausu.

LT :

Pakuotę laikyti sausoje vietoje.

HU :

Az edényzet szárazon tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur niexef.

NL :

Verpakking droog houden.

PL :

Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.

PT :

Manter o recipiente ao abrigo da humidade.

SK :

Uchovávajte nádobu suchú.

SL :

Posodo hraniti na suhem.

FI :

Säilytettävä kuivana.

SV :

Förpackningen förvaras torrt.

S9

ES :

Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

CS :

Uchovávejte obal na dobře větraném místě.

DA :

Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

DE :

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep container in a well-ventilated place.

FR :

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

IT :

Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

LV : Uzglabāt labi vēdināmā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur f'post ivventilat sewwa.

NL :

Op een goed geventileerde plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.

PT :

Manter o recipiente num local bem ventilado.

SK :

Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste.

SL :

Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.

S12

ES :

No cerrar el recipiente herméticamente.

CS :

Neuchovávejte obal těsně uzavřený.

DA :

Emballagen må ikke lukkes tæt.

DE :

Behälter nicht gasdicht verschließen.

ET :

Mitte hoida hermeetiliselt suletud pakendis.

EL :

Μη διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο.

EN :

Do not keep the container sealed.

FR :

Ne pas fermer hermétiquement le récipient.

IT :

Non chiudere ermeticamente il recipiente.

LV : Neuzglabāt slēgtā veidā.

LT :

Nelaikyti sandariai uždarytos pakuotės.

HU :

Az edényzetet nem szabad légmentesen lezárni.

MT :

Tħallix il-kontenitur magħluq.

NL :

De verpakking niet hermetisch sluiten.

PL :

Nie przechowywać pojemnika szczelnie zamkniętego.

PT :

Não fechar o recipiente hermeticamente.

SK :

Neuchovávajte nádobu hermeticky uzatvorenú.

SL :

Posoda ne sme biti tesno zaprta.

FI :

Pakkausta ei saa sulkea ilmatiiviisti.

SV :

Förpackningen får inte tillslutas lufttätt.

S13

ES :

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

CS :

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

DA :

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

DE :

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

ET :

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

EL :

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

EN :

Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.

FR :

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

IT :

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

LV : Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

LT :

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

HU :

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn ikel, xorb u minn għalf ta' l-annimali.

NL :

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

PL :

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

PT :

Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

SL :

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

FI :

Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

SV :

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

S14

ES :

Consérvese lejos de … (materiales incompatibles a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares adskilt fra … (uforligelige stoffer, som angives af fabrikanten).

DE :

Von … fernhalten (inkompatible Substanzen sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Μακριά από … (ασύμβατες ουσίες καθορίζονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare lontano da … (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore).

LV : Neuzglabāt kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti atokiau nuo … ( nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

… -tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm 'il bogħod minn … (materjal inkompatibbli li jkun indikat mill-manifattur).

NL :

Verwijderd houden van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie przechowywać razem z … (materiałami określonymi przez producenta).

PT :

Manter afastado de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte mimo dosahu … (neznášanlivého materiálu, ktorý určí výrobca).

SL :

Hraniti ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S15

ES :

Conservar alejado del calor.

CS :

Chraňte před teplem.

DA :

Må ikke udsættes for varme.

DE :

Vor Hitze schützen.

ET :

Hoida eemal soojusallikast.

EL :

Μακριά από θερμότητα.

EN :

Keep away from heat.

FR :

Conserver à l'écart de la chaleur.

IT :

Conservare lontano dal calore.

LV : Sargāt no sasilšanas.

LT :

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.

HU :

Hőhatástól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod mis-sħana.

NL :

Verwijderd houden van warmte.

PL :

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

PT :

Manter afastado do calor.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu tepla.

SL :

Varovati pred toploto.

FI :

Suojattava lämmöltä.

SV :

Får inte utsättas för värme.

S16

ES :

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.

CS :

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

DA :

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

DE :

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

ET :

Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada!.

EL :

Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα.

EN :

Keep away from sources of ignition - No smoking.

FR :

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

IT :

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

LV : Sargāt no uguns - nesmēķēt.

LT :

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

HU :

Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

MT :

Żomm 'il bogħod minn fjammi u qbid tan-nar - Tpejjipx.

NL :

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

PL :

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

PT :

Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.

SL :

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

FI :

Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.

SV :

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

S17

ES :

Manténgase lejos de materias combustibles.

CS :

Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.

DA :

Holdes væk fra brandbare stoffer.

DE :

Von brennbaren Stoffen fernhalten.

ET :

Hoida eemal süttivatest ainetest.

EL :

Μακριά από καύσιμα υλικά.

EN :

Keep away from combustible material.

FR :

Tenir à l'écart des matières combustibles.

IT :

Tenere lontano da sostanze combustibili.

LV : Sargāt no degoša materiāla.

LT :

Laikyti atokiau nuo galinčių degti medžiagų.

HU :

Éghető anyagoktól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn materjal li jieħu n-nar.

NL :

Verwijderd houden van brandbare stoffen.

PL :

Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.

PT :

Manter afastado de matérias combustíveis.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.

SL :

Hraniti ločeno od gorljivih snovi.

FI :

Säilytettävä erillään syttyvistä kemikaaleista.

SV :

Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.

S18

ES :

Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.

CS :

Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte.

DA :

Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed.

DE :

Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

ET :

Käidelda ja avada pakend ettevaatlikult.

EL :

Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά.

EN :

Handle and open container with care.

FR :

Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.

IT :

Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.

LV : Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to.

LT :

Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai.

HU :

Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni.

MT :

Attent kif tħarrek u tiftaħ il-kontenitur.

NL :

Verpakking voorzichtig behandelen en openen.

PL :

Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem.

PT :

Manipular e abrir o recipiente com prudência.

SK :

S nádobou zaobchádzajte a otvárajte opatrne.

SL :

Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.

FI :

Pakkauksen käsittelyssä ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.

SV :

Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.

S20

ES :

No comer ni beber durante su utilización.

CS :

Nejezte a nepijte při používání.

DA :

Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

ET :

Käitlemisel söömine ja joomine keelatud.

EL :

Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN :

When using do not eat or drink.

FR :

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

IT :

Non mangiare né bere durante l'impiego.

LV : Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nevalgyti ir negerti.

HU :

Használat közben enni, inni nem szabad.

MT :

Tikolx u tixrobx waqt li qed tużah.

NL :

Niet eten of drinken tijdens gebruik.

PL :

Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.

PT :

Não comer nem beber durante a utilização.

SK :

Pri používaní nejedzte ani nepite.

SL :

Med uporabo ne jesti in ne piti.

FI :

Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä.

SV :

Ät inte eller drick inte under hanteringen.

S21

ES :

No fumar durante su utilización.

CS :

Nekuřte při používání.

DA :

Der må ikke ryges under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht rauchen.

ET :

Käitlemisel suitsetamine keelatud.

EL :

Μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN :

When using do not smoke.

FR :

Ne pas fumer pendant l'utilisation.

IT :

Non fumare durante l'impiego.

LV : Nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nerūkyti.

HU :

Használat közben tilos a dohányzás.

MT :

Tpejjipx waqt li qed tużah.

NL :

Niet roken tijdens gebruik.

PL :

Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

PT :

Não fumar durante a utilização.

SK :

Pri používaní nefajčite.

SL :

Med uporabo ne kaditi.

FI :

Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

SV :

Rök inte under hanteringen.

S22

ES :

No respirar el polvo.

CS :

Nevdechujte prach.

DA :

Undgå indånding af støv.

DE :

Staub nicht einatmen.

ET :

Vältida tolmu sissehingamist.

EL :

Μη αναπνέετε την σκόνη.

EN :

Do not breathe dust.

FR :

Ne pas respirer les poussières.

IT :

Non respirare le polveri.

LV : Izvairīties no putekļu ieelpošanas.

LT :

Neįkvėpti dulkių.

HU :

Az anyag porát nem szabad belélegezni.

MT :

Tiġbidx it-trab 'il ġewwa b'imnifsejk.

NL :

Stof niet inademen.

PL :

Nie wdychać pyłu.

PT :

Não respirar as poeiras.

SK :

Nevdychujte prach.

SL :

Ne vdihavati prahu.

FI :

Vältettävä pölyn hengittämistä.

SV :

Undvik inandning av damm.

S23

ES :

No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante).

CS :

Nevdechujte plyny/dýmy/páry/ aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce).

DA :

Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

DE :

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).

ET :

Vältida gaasi/suitsu/auru/udu (sobiva mõiste määrab valmistaja) sissehingamist.

EL :

Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Do not breathe gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be specified by the manufacturer).

FR :

Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

IT :

Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore).

LV : Izvairīties no gāzes vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas (formulējumu nosaka ražotājs).

LT :

Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių (konkrečiai nurodo gamintojas).

HU :

A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

MT :

Tiġbidx gass/dħaħen/fwar/sprej 'il ġewwa b'imnifsejk (it-terminu jew termini adatti jridu jkunu speċifikati mill-manifattur).

NL :

Gas/rook/ damp /spuitnevel niet inademen. (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie wdychać gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent).

PT :

Não respirar os gases/vapores/fumos/aerossóis (termo(s) apropriado(s) a indicar pelo produtor).

SK :

Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly (Vhodné slovo špecifikuje výrobca).

SL :

Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec).

FI :

Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).

SV :

Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av tillverkaren).

S24

ES :

Evítese el contacto con la piel.

CS :

Zamezte styku s kůží.

DA :

Undgå kontakt med huden.

DE :

Berührung mit der Haut vermeiden.

ET :

Vältida kokkupuudet nahaga.

EL :

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.

EN :

Avoid contact with skin.

FR :

Éviter le contact avec la peau.

IT :

Evitare il contatto con la pelle.

LV : Nepieļaut nokļūšanu uz ādas.

LT :

Vengti patekimo ant odos.

HU :

A bőrrel való érintkezés kerülendő.

MT :

Evita l-kuntatt mal-ġilda.

NL :

Aanraking met de huid vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia skóry.

PT :

Evitar o contacto com a pele.

SK :

Zabráňte kontaktu s pokožkou.

SL :

Preprečiti stik s kožo.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista iholle.

SV :

Undvik kontakt med huden.

S25

ES :

Evítese el contacto con los ojos.

CS :

Zamezte styku s očima.

DA :

Undgå kontakt med øjnene.

DE :

Berührung mit den Augen vermeiden.

ET :

Vältida silma sattumist.

EL :

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

EN :

Avoid contact with eyes.

FR :

Éviter le contact avec les yeux.

IT :

Evitare il contatto con gli occhi.

LV : Nepieļaut nokļūšanu acīs.

LT :

Vengti patekimo į akis.

HU :

Kerülni kell a szembe jutást.

MT :

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

NL :

Aanraking met de ogen vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia oczu.

PT :

Evitar o contacto com os olhos.

SK :

Zabráňte kontaktu s očami.

SL :

Preprečiti stik z očmi.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista silmiin.

SV :

Undvik kontakt med ögonen.

S26

ES :

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

CS :

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

DA :

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

DE :

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

ET :

Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.

EL :

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

EN :

In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

FR :

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

IT :

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

LV : Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

LT :

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

HU :

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

MT :

F'każ ta' kuntatt ma' l-għajnejn, aħsel immedjatament b'ħafna ilma u ara tabib.

NL :

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

PL :

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

PT :

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

SK :

V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

SL :

Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

FI :

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

SV :

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S27

ES :

Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

CS :

Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.

DA :

Tilsmudset tøj tages straks af.

DE :

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

ET :

Võtta koheselt seljast saastunud riietus.

EL :

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.

EN :

Take off immediately all contaminated clothing.

FR :

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

IT :

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

LV : Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu.

LT :

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.

HU :

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.

MT :

Inża' mill-ewwel kull ilbies imniġġes.

NL :

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

PL :

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

PT :

Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado.

SK :

Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.

SL :

Takoj sleči vso onesnaženo obleko.

FI :

Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus.

SV :

Tag genast av alla nedstänkta kläder.

S28

ES :

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con … (productos a especificar por el fabricante).

CS :

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder … (angives af fabrikanten).

DE :

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Nahale sattumisel pesta koheselt rohke … (määrab valmistaja).

EL :

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

After contact with skin, wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

IT :

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

LV : Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs).

LT :

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

Ha az anyag a bőrre kerül, … -val/vel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda, aħsel mill-ewwel b'ħafna … (ikun speċifikat mill- manifattur).

NL :

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością … (cieczy określonej przez producenta).

PT :

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com … (produtos adequados a indicar pelo produtor).

SK :

Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom … (bude špecifikované výrobcom).

SL :

Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo … (sredstvo določi proizvajalec).

FI :

Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä … (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket … (anges av tillverkaren).

S29

ES :

No tirar los residuos por el desagüe.

CS :

Nevylévejte do kanalizace.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

EN :

Do not empty into drains.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature.

LV : Aizliegts izliet kanalizācijā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją.

HU :

Csatornába engedni nem szabad.

MT :

Titfax il-fdal fid- drenaġġ.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto.

SK :

Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin.

SV :

Töm ej i avloppet.

S30

ES :

No echar jamás agua a este producto.

CS :

K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu.

DA :

Hæld aldrig vand på eller i produktet.

DE :

Niemals Wasser hinzugießen.

ET :

Kemikaalile vett mitte lisada.

EL :

Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό.

EN :

Never add water to this product.

FR :

Ne jamais verser de l'eau dans ce produit.

IT :

Non versare acqua sul prodotto.

LV : Stingri aizliegts pievienot ūdeni.

LT :

Niekada nemaišyti šios medžiagos su vandeniu.

HU :

Soha nem szabad vizet hozzáadni.

MT :

Qatt titfa' ilma fuq dan il-prodott.

NL :

Nooit water op deze stof gieten.

PL :

Nigdy nie dodawać wody do tego produktu.

PT :

Nunca adicionar água a este produto.

SK :

Nikdy nepridávajte vodu k tomuto prípravku.

SL :

Nikoli dolivati vode.

FI :

Tuotteeseen ei saa lisätä vettä.

SV :

Häll aldrig vatten på eller i produkten.

S33

ES :

Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

CS :

Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

DA :

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

DE :

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

ET :

Vältida staatilise elektri teket.

EL :

Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

EN :

Take precautionary measures against static discharges.

FR :

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

IT :

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

LV : Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

LT :

Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.

HU :

A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

MT :

Evita l-kumulazzjoni ta' kargi elettrostatiċi.

NL :

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

PL :

Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

PT :

Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

SK :

Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

SL :

Preprečiti statično naelektrenje.

FI :

Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

SV :

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

S35

ES :

Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

CS :

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

DA :

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

DE :

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

ET :

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult.

EL :

Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.

EN :

This material and its container must be disposed of in a safe way.

FR :

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.

IT :

Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

LV : Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā.

LT :

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

HU :

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

MT :

Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu għandhom jintremew bil-prekawzjonijiet meħtieġa.

NL :

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

PL :

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

PT :

Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.

SK :

Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste.

SL :

Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

SV :

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.

S36

ES :

Úsese indumentaria protectora adecuada.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv.

DA :

Brug særligt arbejdstøj.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust.

EL :

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

EN :

Wear suitable protective clothing.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié.

IT :

Usare indumenti protettivi adatti.

LV : Izmantot piemērotu aizsargapģērbu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.

HU :

Megfelelő védőruházatot kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną.

PT :

Usar vestuário de protecção adequado.

SK :

Noste vhodný ochranný odev.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder.

S37

ES :

Úsense guantes adecuados.

CS :

Používejte vhodné ochranné rukavice.

DA :

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

DE :

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

ET :

Kanda sobivaid kaitsekindaid.

EL :

Να φοράτε κατάλληλα γάντια.

EN :

Wear suitable gloves.

FR :

Porter des gants appropriés.

IT :

Usare guanti adatti.

LV : Strādāt aizsargcimdos.

LT :

Mūvėti tinkamas pirštines.

HU :

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

MT :

Ilbes ingwanti adatt.

NL :

Draag geschikte handschoenen.

PL :

Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

PT :

Usar luvas adequadas.

SK :

Noste vhodné rukavice.

SL :

Nositi primerne zaščitne rokavice.

FI :

Käytettävä sopivia suojakäsineitä.

SV :

Använd lämpliga skyddshandskar.

S38

ES :

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

CS :

V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

DA :

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

DE :

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

ET :

Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit.

EL :

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

EN :

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.

FR :

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

IT :

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

LV : Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus.

LT :

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

HU :

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.

MT :

F'każ ta' nuqqas ta' ventilazzjoni biżżejjed, ilbes apparat respiratorju adatt.

NL :

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

PL :

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

PT :

Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado.

SK :

V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor.

SL :

Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.

FI :

Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.

SV :

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

S39

ES :

Úsese protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.

DA :

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

DE :

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda silmade/näokaitset.

EL :

Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear eye/face protection.

FR :

Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Proteggersi gli occhi/la faccia.

LV : Valkāt acu vai sejas aizsargu.

LT :

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ipproteġi 'l għajnejk/wiċċek.

NL :

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

PL :

Nosić okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar um equipamento protector para os olhos/face.

SK :

Použite ochranu očí a tváre.

SL :

Nositi zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä silmiem - tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S40

ES :

Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, úsese … (a especificar por el fabricante).

CS :

Podlahy a předměty znečistěné tímto materiálem čistěte … (specifikuje výrobce).

DA :

Gulvet og tilsmudsede genstande renses med … (midlerne angives af fabrikanten).

DE :

Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit … reinigen (Material vom Hersteller anzugeben).

ET :

Kemikaaliga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasuta … (määrab valmistaja)

EL :

Για τον καθαρισμό του δαπέδου και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από το υλικό αυτό χρησιμοποιείτε … (το είδος καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

To clean the floor and all objects contaminated by this material, use … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser … (à préciser par le fabricant).

IT :

Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare … (da precisare da parte del produttore).

LV : Tīrot grīdu un piesārņotos objektus, izmantot … (norāda ražotājs).

LT :

Šia medžiaga užterštus daiktus ir grindis valyti su … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

A padlót és a beszennyeződött tárgyakat … -val/-vel kell tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Biex taħsel l-art u l-oġġetti kollha mniġġsin b'dan il-materjal, uża … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, … gebruiken. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Czyścić podłogę i wszystkie inne obiekty zanieczyszczone tym produktem … (środkiem wskazanym przez producenta).

PT :

Para limpeza do chão e objectos contaminados por este produto, utilizar … (a especificar pelo produtor).

SK :

Na vyčistenie podlahy a všetkých predmetov kontaminovaných týmto materiálom použite … (špecifikuje výrobca).

SL :

Tla in predmete, onesnažene s to snovjo/pripravkom, očistiti s/z … (čistilo določi proizvajalec).

FI :

Kemikaali puhdistettava pinnoilta käyttäen … (kemikaalin ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Golv och förorenade föremål tvättas med … (anges av tillverkaren).

S41

ES :

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

CS :

V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.

DA :

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

DE :

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ET :

Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist.

EL :

Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς.

EN :

In case of fire and/or explosion do not breathe fumes.

FR :

En cas d'incendie et/ou d' explosion, ne pas respirer les fumées.

IT :

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

LV : Ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā neieelpot dūmus.

LT :

Gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti dūmų.

HU :

Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

MT :

F'każ ta' nar jew/u splużjoni tiblax id-dħaħen.

NL :

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

PL :

Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu.

PT :

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

SK :

V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary.

SL :

Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.

FI :

Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä.

SV :

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

S42

ES :

Durante las fumigaciones/pulverizaciones, úsese equipo respiratorio adecuado (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante).

CS :

Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce).

DA :

Brug egnet åndedrætsværn ved rygning/sprøjtning (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

DE :

Beim Räuchern/Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).

ET :

Suitsutamisel/piserdamisel kanda sobivat hingamiselundite kaitsevahendit (sõnastuse täpsustab valmistaja).

EL :

Κατά τη διάρκεια υποκαπνισμού/ψεκάσματος χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

During fumigation/spraying wear suitable respiratory equipment (appropriate wording to be specified by the manufacturer).

FR :

Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

IT :

Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termine(i) appropriato (i) da precisare da parte del produttore).

LV : Izsmidzināšanas laikā izmantot šādus elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus … (norāda ražotājs).

LT :

Purškiant (fumiguojant) naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones (konkrečiai nurodo gamintojas).

HU :

Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzőkészüléket kell viselni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

MT :

Waqt il-fumigazzjoni/l-isprejjar ilbes apparat respiratorju adatt (it-terminu adattat irid ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikte adembescherming dragen. (Geschikte term(en) door de fabrikant aan te geven).

PL :

Podczas fumigacji/rozpylania/natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych (rodzaj określi producent).

PT :

Durante as fumigações/pulverizações usar equipamento respiratório adequado (termo(s) adequado(s) a indicar pelo produtor).

SK :

Počas zadymovania/rozprašovania použite vhodný respirátor (špecifikuje výrobca).

SL :

Med zaplinjanjem/razprševanjem nositi primerno dihalno opremo (natančnejše pogoje določi proizvajalec).

FI :

Kaasutuksen/ruiskutuksen aikana käytettävä sopivaa hengityksensuojainta (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).

SV :

Använd lämpligt andningsskydd vid gasning/sprutning (specificeras av tillverkaren).

S43

ES :

En caso de incendio, utilizar … (los medios de extinción los debe especificar el fabricante). (Si el agua aumenta el riesgo, se deberá añadir: "No usar nunca agua").

CS :

V případě požáru použijte … (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte "Nikdy nepoužívat vodu").

DA :

Brug … ved brandslukning (den nøjagtige type brandslukningsudstyr angives af fabrikanten. Såfremt vand ikke må bruges tilføjes: "Brug ikke vand").

DE :

Zum Löschen … (vom Hersteller anzugeben) verwenden (wenn Wasser die Gefahr erhöht, anfügen: "Kein Wasser verwenden").

ET :

Tulekahju korral kasutada … (näidata täpne kustutusvahendi tüüp. Kui vesi suurendab ohtu, lisada: Vett mitte kasutada).

EL :

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε … (Αναφέρεται το ακριβές είδος μέσων πυρόσβεσης. Εάν το νερό αυξάνει τον κίνδυνο, προστίθεται: "Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό").

EN :

In case of fire, use … (indicate in the space the precise type of fire-fighting equipment. If water increases risk, add - "Never use water").

FR :

En cas d'incendie, utiliser … (moyens d'extinction à préciser par le fabricant. Si l'eau augmente les risques, ajouter: "Ne jamais utiliser d'eau").

IT :

In caso di incendio usare … (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua").

LV : Ugunsgrēka gadījumā izmantot … (precīzi norādīt nepieciešamo ugunsdzēsības līdzekli. Ja ūdens palielina risku, papildināt ar norādi "Aizliegts izmantot ūdeni").

LT :

Gaisrui gesinti naudoti … (tiksliai nurodyti gesinimo priemonę. Jeigu vanduo didina riziką, papildomai nurodyti "Nenaudoti vandens").

HU :

Tűz esetén … -val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, a "Víz használata tilos." mondattal is ki kell egészíteni.

MT :

F'każ ta' nar uża … (indika fl-ispazju t-tip preċiż ta' apparat tat-tifi tan-nar. Jekk l-ilma jkabbar ir-riskju, żid "Qatt tuża l-ilma").

NL :

In geval van brand … gebruiken. (blusmiddelen aan te duiden door de fabrikant. Indien water het risico vergroot toevoegen: "Nooit water gebruiken").

PL :

W przypadku pożaru używać … (podać rodzaj sprzętu przeciwpożarowego. Jeżeli woda zwiększa zagrożenie, dodać … nigdy nie używać wody).

PT :

Em caso de incêndio, utilizar … (meios de extinção a especificar pelo produtor. Se a água aumentar os riscos, acrescentar "Nunca utilizar água").

SK :

V prípade požiaru použite … (uveďte presný typ hasiaceho prístroja). (Ak voda zvyšuje riziko, dodajte - "Nikdy nehaste vodou").

SL :

Za gašenje uporabiti … (natančno navesti vrsto gasila in opreme za gašenje. Če voda povečuje nevarnost, dodati: "Ne uporabljati vode!").

FI :

Sammutukseen käytettävä … (ilmoitettava sopiva sammutusmenetelmä. Jos vesi lisää vaaraa, lisättävä sanat: "Sammutukseen ei saa käyttää vettä").

SV :

Vid brandsläckning använd … (ange lämplig metod. Om vatten ökar riskerna, lägg till: "Använd aldrig vatten").

S45

ES :

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

CS :

V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

DA :

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgåænde lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

DE :

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

ET :

Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti).

EL :

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).

EN :

In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).

FR :

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

IT :

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

LV : Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu).

LT :

Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę).

HU :

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

MT :

F'każ ta' inċident jew jekk tħossok ma tiflaħx, ara tabib mill-ewwel (jekk hu possibbli, urih it-tikketta).

NL :

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

PL :

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

PT :

Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo).

SK :

V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).

SL :

Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo).

FI :

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).

SV :

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

S46

ES :

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

CS :

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

DA :

Ved indtagelse, kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket.

DE :

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

ET :

Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

EN :

If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

FR :

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

IT :

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

LV : Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

LT :

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

HU :

Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

MT :

Jekk jinbela', ara tabib mill-ewwel u urih dan il-kontenitur jew it-tikketta.

NL :

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

PL :

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

PT :

Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

SK :

V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

SL :

Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

FI :

Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

SV :

Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S47

ES :

Consérvese a una temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Må ikke opbevares ved temperaturer på over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Nicht bei Temperaturen über … °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep at temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Conservare a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV : Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt … °C (norāda ražotājs).

LT :

Laikyti ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

… °C feletti hőmérsékleten nem tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'temperatura li ma taqbiżx … °C (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C (określi producent).

PT :

Conservar a uma temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte pri teplote nepresahujúcej …°C (teplotu špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förvaras vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren).

S48

ES :

Consérvese húmedo con … (medio apropiado a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte ve zvlhčeném stavu … (vhodnou látku specifikuje výrobce a dovozce).

DA :

Holdes befugtet med … (passende middel angives af fabrikanten).

DE :

Feucht halten mit … (geeignetes Mittel vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida niisutatult … (sobiva kemikaali määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται υγρό με … (το κατάλληλο υλικό καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep wet with … (appropriate material to be specified by the manufacturer).

FR :

Maintenir humide avec … (moyen approprié à préciser par le fabricant).

IT :

Mantenere umido con … (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante).

LV : Uzglabāt samitrinātu ar … (piemērotu vielu norāda ražotājs).

LT :

Laikyti sudrėkintą … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

…-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm umdu b'… (il-materjal adatt ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Inhoud vochtig houden met … (middel aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać produkt zwilżony … (właściwy materiał określi producent).

PT :

Manter húmido com … (material adequado a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte vlhké s … (vhodný materiál špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti prepojeno z/s … (primerno omočilo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä kosteana … (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa sopivan aineen).

SV :

Innehållet skall hållas fuktigt med … (lämpligt material anges av tillverkaren).

S49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu.

DA :

Må kun opbevares i den originale emballage.

DE :

Nur im Originalbehälter aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis.

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο.

EN :

Keep only in the original container.

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

IT :

Conservare soltanto nel recipiente originale.

LV : Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā.

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje.

HU :

Csak az eredeti edényzetben tárolható.

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali.

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem.

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe.

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi.

FI :

Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa.

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen.

S50

ES :

No mezclar con … (a especificar por el fabricante).

CS :

Nesměšujte s … (specifikuje výrobce).

DA :

Må ikke blandes med … (angives af fabrikanten).

DE :

Nicht mischen mit … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Mitte kokku segada … (sobimatu kemikaali määrab valmistaja).

EL :

Να μην αναμιχθεί με … (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Do not mix with … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Ne pas mélanger avec … (à spécifier par le fabricant).

IT :

Non mescolare con … (da specificare da parte del fabbricante).

LV : Nedrīkst samaisīt ar … (norāda ražotājs).

LT :

Nemaišyti su … (nurodo gamintojas).

HU :

…val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Tħallatx ma' … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Niet vermengen met … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie mieszać z … (określi producent).

PT :

Não misturar com … (a especificar pelo produtor).

SK :

Nemiešajte s … (bude špecifikované výrobcom).

SL :

Ne mešati z/s … (določi proizvajalec).

FI :

Ei saa sekoittaa … (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa aineen) kanssa.

SV :

Blanda inte med … (anges av tillverkaren).

S51

ES :

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

CS :

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

DA :

Må kun bruges på steder med god ventilation.

DE :

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

ET :

Käidelda hästiventileeritavas kohas.

EL :

Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

EN :

Use only in well-ventilated areas.

FR :

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

IT :

Usare soltanto in luogo ben ventilato.

LV : Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

LT :

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

HU :

Csak jól szellőztetett helyen használható.

MT :

Uża biss fi spazji ventilati tajjeb.

NL :

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

PL :

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

PT :

Utilizar somente em locais bem ventilados.

SK :

Používajte len na dobre vetranom mieste.

SL :

Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

FI :

Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

SV :

Sörj för god ventilation.

S52

ES :

No usar sobre grandes superficies en locales habitados.

CS :

Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy.

DA :

Bør ikke anvendes til større flader i bebølses- eller opholdsrum.

DE :

Nicht großflächig für Wohn- und Aufenthaltsräume zu verwenden.

ET :

Mitte käidelda suletud ruumis laiadel pindadel.

EL :

Δεν συνιστάται η χρήση σε ευρείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.

EN :

Not recommended for interior use on large surface areas.

FR :

Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités.

IT :

Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.

LV : Nav ieteicams izmantot iekštelpās uz lielām virsmām.

LT :

Nepatartina naudoti vidaus darbams, esant didelio ploto paviršiams.

HU :

Emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben nagy felületen nem használható.

MT :

Mhux rakkomandat għal użu fuq spazji ta' superfiċi kbira f'postijiet abitati.

NL :

Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimtes.

PL :

Nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń.

PT :

Não utilizar em grandes superfícies nos locais habitados.

SK :

Nie je doporučené pre použitie v interiéroch na veľkých povrchových plochách.

SL :

Ne uporabljati na velikih notranjih površinah.

FI :

Ei suositella sisäkäyttöön laajoilla pinnoilla.

SV :

Olämpligt för användning inomhus vid behandling av stora ytor.

S53

ES :

Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.

CS :

Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.

DA :

Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.

DE :

Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

ET :

Ohutu kasutamise tagamiseks tutvuda enne käitlemist kasutusjuhendiga.

EL :

Αποφεύγετε την έκθεση - εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

EN :

Avoid exposure - obtain special instructions before use.

FR :

Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.

IT :

Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.

LV : Izvairīties no saskares, pirms lietošanas iepazīties ar instrukciju.

LT :

Vengti poveikio - prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

HU :

Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást.

MT :

Evita li jitħalla espost - ġib istruzzjonijiet speċjali qabel tużah.

NL :

Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

PL :

Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.

PT :

Evitar a exposição - obter instruções específicas antes da utilização.

SK :

Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.

SL :

Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila.

FI :

Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä.

SV :

Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.

S56

ES :

Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

CS :

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

DA :

Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

DE :

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

ET :

Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

EL :

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

EN :

Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point.

FR :

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

IT :

Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

LV : Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

LT :

Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

HU :

Az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

MT :

Itfa' dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu f'post fejn jinġabar skart perikoluż jew speċjali.

NL :

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

PL :

Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

PT :

Eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

SK :

Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SL :

Snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

SV :

Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

S57

ES :

Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

CS :

Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

DA :

Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

DE :

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ET :

Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

EL :

Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

EN :

Use appropriate container to avoid environmental contamination.

FR :

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

IT :

Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

LV : Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

LT :

Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

HU :

A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni.

MT :

Uża kontenitur adatt biex tevita t-tinġis ta' l-ambjent.

NL :

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

PL :

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

PT :

Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SK :

Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

SL :

S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

FI :

Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi.

SV :

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

S59

ES :

Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado.

CS :

Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.

DA :

Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos producentesn/leverandøren.

DE :

Informationen zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen.

ET :

Hankida valmistajalt/tarnijalt teave kemikaali taaskasutamise või ringlussevõtu kohta.

EL :

Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση.

EN :

Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling.

FR :

Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage.

IT :

Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.

LV : Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju par vielas reciklēšanu vai reģenerāciju.

LT :

Kreiptis į gamintoją (tiekėją) informacijai apie šių medžiagų ar preparatų panaudojimą arba perdirbimą gauti.

HU :

A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni.

MT :

Irreferi għall-manifattur/fornitur għal informazzjoni fuq rekuperu/riċiklaġġ.

NL :

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.

PL :

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

PT :

Solicitar ao produtor/fornecedor informações relativas à sua recuperação/reciclagem.

SK :

Obráťte sa na výrobcu s požiadavkou na informácie týkajúce sa obnovenia a recyklácie.

SL :

Posvetovati se s proizvajalcem/dobaviteljem o ponovni predelavi/recikliranju.

FI :

Hanki valmistajalta/luovuttajalta tietoja uudelleenkäytöstä/kierrätyksestä.

SV :

Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.

S60

ES :

Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

CS :

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

DA :

Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

DE :

Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

ET :

Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed.

EL :

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

EN :

This material and its container must be disposed of as hazardous waste.

FR :

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

IT :

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

LV : Apglabāt šo vielu (produktu) un tās iepakojumu kā bīstamos atkritumus.

LT :

Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos.

HU :

Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

MT :

Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu għandhom jintremew ma' skart perikoluż.

NL :

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

PL :

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

PT :

Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como resíduos perigosos.

SK :

Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad.

SL :

Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä.

SV :

Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

S61

ES :

Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

CS :

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

DA :

Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

DE :

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

ET :

Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga.

EL :

Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

EN :

Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.

FR :

Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

IT :

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

LV : Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas.

LT :

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

HU :

Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot.

MT :

Titfax fl-ambjent. Irreferi għall-istruzzjonijiet speċjali/informazzjoni fuq sigurtà.

NL :

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

PL :

Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

PT :

Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas/fichas de segurança.

SK :

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

SL :

Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

FI :

Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

SV :

Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

S62

ES :

En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

CS :

Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

DA :

Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket.

DE :

Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

ET :

Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο η την ετικέτα του.

EN :

If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label.

FR :

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

IT :

In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

LV : Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

LT :

Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę.

HU :

Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.

MT :

Jekk jinbela', tippruvax tikkaġuna l-vomitu; mur għand tabib u uri dan il-kontenitur jew it- tikketta.

NL :

Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

PL :

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

PT :

Em caso de ingestão, não provocar o vómito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

SK :

Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

SL :

Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

FI :

Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

SV :

Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S63

ES :

En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima de la zona contaminada y mantenerla en reposo.

CS :

V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu.

DA :

Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro.

DE :

Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen.

ET :

Kemikaali sissehingamisest tingitud õnnetuse puhul: viia kannatanu värske õhu kätte ja asetada pikali.

EL :

Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπονής: απομακρύνετε το θύμα από το μολυσμένο χώρο και αφήστε το να ηρεμήσει.

EN :

In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest.

FR :

En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos.

IT :

In caso di incidente per inalazione, allontanare l'i infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

LV : Ja ieelpots, pārvietot cietušo svaigā gaisā un noguldīt.

LT :

Įkvėpusį ir dėl to blogai pasijutusį nukentėjusįjį išvesti į gryną orą ir jo netrikdyti.

HU :

Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani kell számára a nyugalmat.

MT :

F'każ ta' inċident ikkaġunat mix-xamm: ħu l-pazjent fl-arja friska u qiegħdu jistrieħ.

NL :

Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.

PL :

W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.

PT :

Em caso de inalação acidental, remover a vítima da zona contaminada e mantê-la em repouso.

SK :

Pri úraze spôsobenom vdýchnutím látky postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch a zabezpečte mu kľud.

SL :

V primeru nezgode pri vdihavanju: prizadeto osebo umakniti na svež zrak in pustiti počivati.

FI :

Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet levossa.

SV :

Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila.

S64

ES :

En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente).

CS :

Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí).

DA :

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).

DE :

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).

ET :

Allaneelamisel loputada suud veega (ainult juhul, kui isik on teadvusel).

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του).

EN :

If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious).

FR :

En cas d' ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).

IT :

In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente).

LV : Ja norīts, izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samaņas).

LT :

Prarijus, praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę).

HU :

Lenyelés esetén a szájat vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen).

MT :

Jekk jinbela', laħlaħ il-ħalq bl-ilma (iżda biss jekk il-persuna tkun f'sensiha).

NL :

Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

PL :

W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych.

PT :

Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente).

SK :

Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí).

SL :

Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti).

FI :

Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan).

SV :

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).

Combinación de frases-S

Kombinace S-vět

Kombination af S-sætninger

Kombination der S-Sätze

S ühendohutuslaused

Συνδυασμός των S-φράσεων

Combination of S-phrases

Combinaison des phrases S

Combinazioni delle frasi S

S frāžu kombinācija

S frazių derinys

Összetett S-mondatok

Taħlita ta' frażijiet S

Combinatie van S-zinnen

Łączone zwroty S

Combinação das frases S

Kombinácie S-viet

Sestavljeni stavki S

Yhdistetyt S-lausekkeet

Sammansatta S-fraser

S1/2

ES :

Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

CS :

Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

DA :

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

DE :

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

ET :

Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas.

EL :

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

EN :

Keep locked up and out of the reach of children.

FR :

Conserver sous clef et hors de portée des enfants.

IT :

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.

LV : Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem.

LT :

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje.

HU :

Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

MT :

Żomm maqful u fejn ma jilħqux it-tfal.

NL :

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

PL :

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

PT :

Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.

SK :

Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí.

SL :

Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.

FI :

Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa.

SV :

Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.

S3/7

ES :

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.

DA :

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt sted.

DE :

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas kohas.

EL :

Διατηρείστε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο σε δροσερό μέρος.

EN :

Keep container tightly closed in a cool place.

FR :

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco.

LV : Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą vėsioje vietoje.

HU :

Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb f'post frisk.

NL :

Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.

PT :

Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú na chladnom mieste.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem.

FI :

Säilytettävä tiivisti suljettuna viileässä paikassa.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt.

S3/9/14

ES :

Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares køligt, godt ventileret og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von … aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida jahedas hästi ventileeritavas kohas eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV : Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Pakuotę laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, …-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'post frisk u vventilat tajjeb 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu jkunu indikati mill-manifattur).

NL :

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od … (materiału wskazanego przez producenta).

PT :

Conservar em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja) viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förvaras svalt, på väl ventilerad plats åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S3/9/14/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von … aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas eraldi (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV : Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, …-tól/-től távol, csak az eredeti edényzetben tárolható (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu jkunu indikati mill-manifattur).

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu; nie przechowywać razem z … (materiałami wskazanymi przez producenta).

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi, na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S3/9/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado.

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě.

DA :

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted.

DE :

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place.

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.

LV : Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā.

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, csak az eredeti edényzetben tárolható.

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb.

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado.

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste.

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats.

S3/14

ES :

Consérvese en lugar fresco y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte na chladném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares køligt og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

An einem kühlen, von … entfernten Ort aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida jahedas, eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται σε δροσερό μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep in a cool place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver dans un endroit frais à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare in luogo fresco lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV : Uzglabāt vēsā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti vėsioje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös helyen, …-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'post frisk 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu ikunu indikati mill-manifattur).

NL :

Bewaren op een koele plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w chłodnym miejscu; nie przechowywać razem z … (materiałami wskazanymi przez producenta).

PT :

Conservar em lugar fresco ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti na hladnem, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä viileässä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras svalt och åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S7/8

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt.

DE :

Behälter trocken und dicht geschlossen halten.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και να προστατεύεται από την υγρασία.

EN :

Keep container tightly closed and dry.

FR :

Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.

IT :

Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità.

LV : Uzglabāt sausu un cieši noslēgtu.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ir sausoje vietoje.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u xott.

NL :

Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu.

PT :

Conservar o recipiente bem fechado e ao abrigo da humidade.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchú.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi na suhem.

FI :

Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.

S7/9

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.

DE :

Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και σε καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.

FR :

Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

LV : Uzglabāt cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztetett helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u f'post ivventilat tajjeb.

NL :

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.

PT :

Manter o recipiente bem fechado em local bem ventilado.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi ne dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.

S7/47

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese a una temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares ved temperaturer på ikke over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Behälter dicht geschlossen und nicht bei Temperaturen über … °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna temperatuuril mitte üle …°C (määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείστε το δοχείο καλά κλεισμένο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … °C (να καθοριστεί από τον παραγωγό).

EN :

Keep container tightly closed and at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver le récipient bien fermé et à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV : Uzglabāt cieši noslēgtu temperatūrā, kas nepārsniedz … °C (norāda ražotājs).

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva … °C-ot nem meghaladó hőmérsékleten tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u f'temperatura li ma taqbiżx …°C (tkun speċifikata mill-manifattur).

NL :

Gesloten verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nieprzekraczającej …°C (określi producent).

PT :

Manter o recipiente bem fechado e conservar a uma temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a pri teplote nepresahujúcej … °C (teplota bude špecifikovaná výrobcom).

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna ja alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren).

S20/21

ES :

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

CS :

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

DA :

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

ET :

Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

EL :

Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.

EN :

When using do not eat, drink or smoke.

FR :

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

IT :

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

LV : Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

HU :

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

MT :

Meta tużah tikolx, tixrobx u tpejjipx.

NL :

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

PL :

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

PT :

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

SK :

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

SL :

Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

FI :

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

SV :

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

S24/25

ES :

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

CS :

Zamezte styku s kůží a očima.

DA :

Undgå kontakt med huden og øjnene.

DE :

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

ET :

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.

EL :

Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

EN :

Avoid contact with skin and eyes.

FR :

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

IT :

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

LV : Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

LT :

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

HU :

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

MT :

Evita l-kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn.

NL :

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

PT :

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

SK :

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

SL :

Preprečiti stik s kožo in očmi.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

SV :

Undvik kontakt med huden och ögonen.

S27/28

ES :

Después del contacto con la piel, quítese inmediatamente toda la ropa manchada o salpicada y lávese inmediata y abundantemente con … (productos a especificar por el fabricante).

CS :

Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder … (angives af fabrikanten).

DE :

Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort abwaschen mit viel … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Nahale sattumisel võtta koheselt seljast saastunud riietus ja pesta koheselt rohke … (määrab valmistaja).

EL :

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

IT :

In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

LV : Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties novilkt visu notraipīto apģērbu un skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs).

LT :

Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir gerai nuplauti … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű …- val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Jekk imiss il-ġilda, inża' mill-ewwel l-ilbies imniġġes kollu, u aħsel immedjatament b'ħafna … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością … (rodzaj cieczy określi producent).

PT :

Em caso de contacto com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar imediata e abundantemente com … (produto adequado a indicar pelo produtor).

SK :

Pri kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a pokožku okamžite a dôkladne umyte … (vhodný prípravok uvedie výrobca).

SL :

Po stiku s kožo nemudoma sleči vso onesnaženo obleko in prizadeto kožo nemudoma izprati z veliko … (sredstvo določi proizvajalec).

FI :

Ihokosketuksen jälkeen, saastunut vaatetus on riisuttava välittömästi ja roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä … (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket … (anges av tillverkaren).

S29/35

ES :

No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

CS :

Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni, kemikaal ja pakend tuleb hävitada ohutult.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση, διαθέστε αυτό το υλικό και τον περιέκτη του κατά ασφαλή τρόπο.

EN :

Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

LV : Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, iepakojums likvidējams drošā veidā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją; atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

HU :

Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

MT :

Tarmix fid- drenaġġ: armi l-materjal u l-kontenitur tiegħu b'mod li ma jagħmilx ħsara.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto; não eliminar o produto e o seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.

SK :

Nevypúšťajte do kanalizačnej siete; tento materiál aj s obalom zlikvidujte za dodržania obvyklých bezpečnostných opatrení.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo; vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin; tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

SV :

Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt.

S29/56

ES :

No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

CS :

Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

EN :

Do not empty into drains, dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

LV : Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, vielu, produktu vai iepakojumu likvidē bīstamo atkritumu savākšanas vietā vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją, šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

HU :

Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

MT :

Tarmix fid- drenaġġ: armi l-materjal u l-kontenitur tiegħu f'post fejn jinġabar skart perikoluż jew speċjali.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto, eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

SK :

Nevyprázdňujte do kanalizácie, zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo - snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin: tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

SV :

Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

S36/37

ES :

Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

DA :

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

EN :

Wear suitable protective clothing and gloves.

FR :

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

IT :

Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

LV : Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.

HU :

Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt u ingwanti.

NL :

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

PT :

Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a rukavice.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

S36/37/39

ES :

Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV : Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt, ingwanti u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar vestuário de protecção e equipamento protector para os olhos/face adequados.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S36/39

ES :

Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.

EN :

Wear suitable protective clothing and eye/face protection.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV : Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőruházatot és arc-/szemvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar vestuário de protecção e equipamento protector para os olhos /face adequados.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S37/39

ES :

Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear suitable gloves and eye/face protection.

FR :

Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV : Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ingwanti adattati u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednie rękawice ochronne I okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar luvas e equipamento protector para os olhos/face adequados.

SK :

Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.

SL :

Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S47/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen y a temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Må kun opbevares I originalemballagen ved en temperatur på ikke over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Nur im Originalbehälter bei einer Temperatur von nicht über … °C (vom Hersteller anzugeben) aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis, temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε θερμοκρασία που δέν υπερβαίνει τους … °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep only in the original container at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV : Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā temperatūrā, kas nepārsniedz … °C (norāda ražotājs).

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

Legfeljebb … °C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'temperatura li ma taqbiżx … °C (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczającej … °C (określi producent).

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem a temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe pri teplote nepresahujúcej … °C (teplota bude špecifikovaná výrobcom).

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren)."

2. PERSONU PĀRVIETOŠANĀS BRĪVĪBA

A. SOCIĀLAIS NODROŠINĀJUMS

1. 31971 R 1408: Padomes Regula (EEK) Nr. 1408/71 ( 1971. gada 14. jūnijs) par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā (OV L 149, 5.7.1971., 2. lpp.), kuru groza un atjaunina:

- 31997 R 0118: Padomes 2.12.1996. Regula (EK) Nr. 118/97 (OV L 28, 30.1.1997., 1. lpp.) un ko turpmāk groza:

- 31997 R 1290: Padomes 27.6.1997. Regula (EK) Nr. 1290/97 (OV L 176, 8.11.1997., 1. lpp.),

- 31998 R 1223: Padomes 4.6.1998. Regula (EK) Nr. 1223/98 (OV L 168, 13.6.1998., 1. lpp.),

- 31998 R 1606: Padomes 29.6.1998. Regula (EK) Nr. 1606/98 (OV L 209, 25.7.1998., 1. lpp.),

- 31999 R 0307: Padomes 8.2.1999. Regula (EK) Nr. 307/1999 (OV L 38, 12.2.1999., 1. lpp.),

- 31999 R 1399: Padomes 29.4.1999. Regula (EK) Nr. 1399/1999 (OV L 164, 30.6.1999., 1. lpp.),

- 32001 R 1386: Eiropas Parlamenta un Padomes 5.6.2001. Regula Nr. 1386/2001 (OV L 187, 10.7.2001., 1. lpp.).

a) Regulas 82. panta B. punkta 1. apakšpunktā skaitli "90" aizstāj ar skaitli "150";

b) Regulas I pielikuma I daļu "Darba ņēmēji un/vai pašnodarbinātas personas (Regulas 1. panta a) punkta ii) un iii) apakšpunkts)" groza šādi:

i) pēc iedaļas "A. BEĻĢIJA" vārda "Neattiecas." iekļauj šādu tekstu:

"B. ČEHIJAS REPUBLIKA

Neattiecas."

;

ii) iedaļas "B. DĀNIJA", "C. VĀCIJA", "D. SPĀNIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. ĪRIJA", "H. ITĀLIJA", "I. LUKSEMBURGA", "J. NĪDERLANDE", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGĀLE", "M. SOMIJA", "N. ZVIEDRIJA" un "O. APVIENOTĀ KARALISTE" attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir "C. DĀNIJA", "D. VĀCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. SPĀNIJA", "H. FRANCIJA", "I. ĪRIJA", "J. ITĀLIJA", "N. LUKSEMBURGA", "Q. NĪDERLANDE", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGĀLE", "W. SOMIJA", "X. ZVIEDRIJA" un "Y. APVIENOTĀ KARALISTE";

iii) pēc pēdējā teksta iedaļā "D. VĀCIJA" iekļauj šādu tekstu:

"E. IGAUNIJA

Neattiecas."

;

iv) pēc iedaļas "J. ITĀLIJA" vārda "Neattiecas." iekļauj šādu tekstu:

"K. KIPRA

Neattiecas.

L. LATVIJA

Neattiecas.

M. LIETUVA

Neattiecas."

;

v) pēc iedaļas "N. LUKSEMBURGA" vārda "Neattiecas." iekļauj šādu tekstu:

"O. UNGĀRIJA

Neattiecas.

P. MALTA

Ikvienu personu, kas ir pašnodarbināta persona vai individuālais uzņēmējs, kā definēts Sociālā nodrošinājuma aktā (Cap. 318) 1987, uzskata par pašnodarbinātu personu šīs Regulas 1. panta a) punkta ii) apakšpunkta nozīmē."

;

vi) pēc iedaļas "R. AUSTRIJA" vārda "Neattiecas." iekļauj šādu tekstu:

"S. POLIJA

Neattiecas."

;

vii) pēc iedaļas "T. PORTUGĀLE" vārda "Neattiecas." iekļauj šādu tekstu:

"U. SLOVĒNIJA

Neattiecas.

V. SLOVĀKIJA

Neattiecas."

;

c) Regulas I pielikuma II daļu "Ģimenes locekļi" (Regulas 1. panta f) punkta otrais teikums) groza šādi:

i) pēc iedaļas "A. BEĻĢIJA" vārda "Neattiecas." iekļauj šādu tekstu:

"B. ČEHIJAS REPUBLIKA

Lai atbilstīgi Regulas III sadaļas 1. nodaļai konstatētu tiesības uz pabalstiem natūrā, vārdkopa "ģimenes loceklis" nozīmē laulāto un/vai apgādībā esošu bērnu, kā definēts Valsts sociālā atbalsta aktā Nr. 117/1995 Coll."

;

ii) iedaļas "B. DĀNIJA", "C. VĀCIJA", "D. SPĀNIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. ĪRIJA", "H. ITĀLIJA", "I. LUKSEMBURGA", "J. NĪDERLANDE", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGĀLE", "M. SOMIJA", "N. ZVIEDRIJA" un "O. APVIENOTĀ KARALISTE" attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir "C. DĀNIJA", "D. VĀCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. SPĀNIJA", "H. FRANCIJA", "I. ĪRIJA", "J. ITĀLIJA", "N. LUKSEMBURGA", "Q. NĪDERLANDE", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGĀLE", "W. SOMIJA", "X. ZVIEDRIJA" un "Y. APVIENOTĀ KARALISTE";

iii) pēc iedaļas "D. VĀCIJA" vārda "Neattiecas." iekļauj šādu tekstu:

"E. IGAUNIJA

Neattiecas."

;

iv) pēc iedaļas "J. ITĀLIJA" vārda "Neattiecas." iekļauj šādu tekstu:

"K. KIPRA

Neattiecas.

L. LATVIJA

Lai atbilstīgi Regulas III sadaļas 1. nodaļai konstatētu tiesības uz pabalstiem natūrā, vārdkopa "ģimenes loceklis" nozīmē laulāto vai bērnu līdz 18 gadu vecumam.

M. LIETUVA

Lai atbilstīgi Regulas III sadaļas 1. nodaļai konstatētu tiesības uz pabalstiem natūrā, vārdkopa "ģimenes loceklis" nozīmē laulāto vai bērnu līdz 18 gadu vecumam."

;

v) pēc iedaļas "N. LUKSEMBURGA" vārda "Neattiecas." iekļauj šādu tekstu:

"O. UNGĀRIJA

Neattiecas.

P. MALTA

Neattiecas."

;

vi) pēc iedaļas "R. AUSTRIJA" vārda "Neattiecas." iekļauj šādu tekstu:

"S. POLIJA

Neattiecas."

;

vii) pēc iedaļas "T. PORTUGĀLE" vārda "Neattiecas." iekļauj šādu tekstu:

"U. SLOVĒNIJA

Neattiecas.

V. SLOVĀKIJA

Lai atbilstīgi Regulas III sadaļas 1. nodaļai konstatētu tiesības uz pabalstiem natūrā, vārdkopa "ģimenes loceklis" nozīmē laulāto un/vai apgādībā esošu bērnu, kā definēts Aktā par bērnu pabalstiem un bērnu papildpabalstiem."

;

d) Regulas II pielikuma I daļu "Tādas speciālās shēmas pašnodarbinātām personām, uz kurām saskaņā ar 1. panta j) punkta ceturto daļu Regula neattiecas" groza šādi:

i) pēc iedaļas "A. BEĻĢIJA" vārda "Neattiecas." iekļauj šādu tekstu:

"B. ČEHIJAS REPUBLIKA

Neattiecas."

;

ii) iedaļas "B. DĀNIJA", "C. VĀCIJA", "D. SPĀNIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. ĪRIJA", "H. ITĀLIJA", "I. LUKSEMBURGA", "J. NĪDERLANDE", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGĀLE", "M. SOMIJA", "N. ZVIEDRIJA" un "O. APVIENOTĀ KARALISTE" attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir "C. DĀNIJA", "D. VĀCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. SPĀNIJA", "H. FRANCIJA", "I. ĪRIJA", "J. ITĀLIJA", "N. LUKSEMBURGA", "Q. NĪDERLANDE", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGĀLE", "W. SOMIJA", "X. ZVIEDRIJA" un "Y. APVIENOTĀ KARALISTE";

iii) pēc teksta iedaļā "D. VĀCIJA" iekļauj šādu tekstu:

"E. IGAUNIJA

Neattiecas."

;

iv) pēc iedaļas "J. ITĀLIJA" vārda "Neattiecas." iekļauj šādu tekstu:

"K. KIPRA

1. Privātprakses ārstu pensiju shēma, kas izveidota ar 1999. gada Ārstu (pensiju un pabalstu) Noteikumiem (P.I. 295/99), kuri izdoti atbilstīgi 1967. gada Ārstniecības (asociāciju, disciplīnas un pensiju fonda) likumam (Law 16/67), ņemot vērā šā likuma grozījumus.

2. Advokātu pensiju shēma, kas izveidota ar 1966. gada Advokātu (pensiju un pabalstu) noteikumiem (P.I. 642/66) — ņemot vērā šo noteikumu grozījumus —, kuri izdoti atbilstīgi Advokatūras likumam, Cap. 2, ņemot vērā šā likuma grozījumus.

L. LATVIJA

Neattiecas.

M. LIETUVA

Neattiecas."

;

v) pēc iedaļas "N. LUKSEMBURGA" vārda "Neattiecas." iekļauj šādu tekstu:

"O. UNGĀRIJA

Neattiecas.

P. MALTA

Neattiecas."

;

vi) pēc teksta iedaļā "R. AUSTRIJA" vārda "Neattiecas." iekļauj šādu tekstu:

"S. POLIJA

Neattiecas."

;

vii) pēc iedaļas "T. PORTUGĀLE" vārda "Neattiecas." iekļauj šādu tekstu:

"U. SLOVĒNIJA

Neattiecas.

V. SLOVĀKIJA

Neattiecas."

;

e) Regulas II pielikuma II daļu "Speciālie bērna piedzimšanas vai adopcijas pabalsti, uz kuriem saskaņā ar 1. panta u) punkta i) apakšpunktu neattiecas Regula" groza šādi:

i) pēc pēdējā teksta iedaļā "A. BEĻĢIJA" iekļauj šādu tekstu:

"B. ČEHIJAS REPUBLIKA

Bērna piedzimšanas pabalsts."

;

ii) iedaļas "B. DĀNIJA", "C. VĀCIJA", "D. SPĀNIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. ĪRIJA", "H. ITĀLIJA", "I. LUKSEMBURGA", "J. NĪDERLANDE", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGĀLE", "M. SOMIJA", "N. ZVIEDRIJA" un "O. APVIENOTĀ KARALISTE" attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir "C. DĀNIJA", "D. VĀCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. SPĀNIJA", "H. FRANCIJA", "I. ĪRIJA", "J. ITĀLIJA", "N. LUKSEMBURGA", "Q. NĪDERLANDE", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGĀLE", "W. SOMIJA", "X. ZVIEDRIJA" un "Y. APVIENOTĀ KARALISTE";

iii) pēc iedaļas "D. VĀCIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"E. IGAUNIJA

Bērna piedzimšanas pabalsts."

;

iv) pēc iedaļas "J. ITĀLIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"K. KIPRA

Nav.

L. LATVIJA

Bērna piedzimšanas pabalsts.

M. LIETUVA

Bērna piedzimšanas pabalsts."

;

v) pēc pēdējā teksta iedaļā "N. LUKSEMBURGA" iekļauj šādu tekstu:

"O. UNGĀRIJA

Maternitātes pabalsts.

P. MALTA

Nav."

;

vi) pēc iedaļas "R. AUSTRIJA" vārda "Neattiecas." iekļauj šādu tekstu:

"S. POLIJA

Vienreizējais sociālās palīdzības bērna piedzimšanas pabalsts ( 1990. gada 29. novembra Akts par sociālo palīdzību)."

;

vii) pēc iedaļas "T. PORTUGĀLE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"U. SLOVĒNIJA

Bērna piedzimšanas pabalsts.

V. SLOVĀKIJA

Bērna piedzimšanas pabalsts."

;

f) Regulas II pielikuma III daļu "Speciālie no iemaksām neatkarīgie pabalsti 4. panta 2.b punkta nozīmē, uz kuriem neattiecas šī Regula" groza šādi:

i) pēc iedaļas "A. BEĻĢIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"B. ČEHIJAS REPUBLIKA

Nav."

;

ii) iedaļas "B. DĀNIJA", "C. VĀCIJA", "D. SPĀNIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. ĪRIJA", "H. ITĀLIJA", "I. LUKSEMBURGA", "J. NĪDERLANDE", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGĀLE", "M. SOMIJA", "N. ZVIEDRIJA" un "O. APVIENOTĀ KARALISTE" attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir "C. DĀNIJA", "D. VĀCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. SPĀNIJA", "H. FRANCIJA", "I. ĪRIJA", "J. ITĀLIJA", "N. LUKSEMBURGA", "Q. NĪDERLANDE", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGĀLE", "W. SOMIJA", "X. ZVIEDRIJA" un "Y. APVIENOTĀ KARALISTE";

iii) pēc pēdējā teksta iedaļā "D. VĀCIJA" iekļauj šādu tekstu:

"E. IGAUNIJA

Nav."

;

iv) pēc iedaļas "J. ITĀLIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"K. KIPRA

Nav.

L. LATVIJA

Nav.

M. LIETUVA

Nav."

;

v) pēc iedaļas "N. LUKSEMBURGA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"O. UNGĀRIJA

Nav.

P. MALTA

Nav."

;

vi) pēc teksta iedaļā "R. AUSTRIJA" vārda iekļauj šādu tekstu:

"S. POLIJA

Nav."

;

vii) pēc iedaļas "T. PORTUGĀLE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"U. SLOVĒNIJA

Nav.

V. SLOVĀKIJA

Nav."

;

g) Regulas II. a pielikumu "Speciālie no iemaksām neatkarīgie pabalsti (Regulas 10.a pants)" groza šādi:

i) pēc pēdējā teksta iedaļā "A. BEĻĢIJA" iekļauj šādu tekstu:

"B. ČEHIJAS REPUBLIKA

Sociālais pabalsts (Valsts sociālā nodrošinājuma akts Nr. 117/1995 Sb.)."

;

ii) iedaļas "B. DĀNIJA", "C. VĀCIJA", "D. SPĀNIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. ĪRIJA", "H. ITĀLIJA", "I. LUKSEMBURGA", "J. NĪDERLANDE", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGĀLE", "M. SOMIJA", "N. ZVIEDRIJA" un "O. APVIENOTĀ KARALISTE" attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir "C. DĀNIJA", "D. VĀCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. SPĀNIJA", "H. FRANCIJA", "I. ĪRIJA", "J. ITĀLIJA", "N. LUKSEMBURGA", "Q. NĪDERLANDE", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGĀLE", "W. SOMIJA", "X. ZVIEDRIJA" un "Y. APVIENOTĀ KARALISTE";

iii) pēc iedaļas "D. VĀCIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"E. IGAUNIJA

a) pieaugušo invaliditātes pabalsts ( 1999. gada 27. janvāra Akts par sociālajiem pabalstiem invalīdiem);

b) bezdarbnieka valsts pabalsts ( 2000. gada 1. oktobra Akts par bezdarbnieku sociālo aizsardzību)."

;

iv) pēc pēdējā teksta iedaļā "J. ITĀLIJA" iekļauj šādu tekstu:

"K. KIPRA

a) Sociālā pensija (1995. gada Likums par sociālajām pensijām (Likums 25(I)/95) ar grozījumiem).

b) Pabalsts motorisko funkciju smagu traucējumu gadījumos (Ministru Padomes 1992. gada 16. oktobra Lēmums Nr. 38.210, 1994. gada 1. augusta Lēmums Nr. 41.370, 1997. gada 11. jūnija Lēmums Nr. 46.183 un 2001. gada 16. maija Lēmums Nr. 53.675).

c) Speciālais pabalsts neredzīgajiem (1996. gada Likums par speciālajiem pabalstiem (Law 77(I)/96) ar grozījumiem).

L. LATVIJA

a) Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts ( 1995. gada 26. oktobra likums "Par sociālo palīdzību").

b) Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās ( 1995. gada 26. oktobra likums "Par sociālo palīdzību").

M. LIETUVA

a) Sociālā pensija (1994. gada Likums par sociālajām pensijām).

b) Speciālais transporta izdevumu segšanas pabalsts invalīdiem ar pārvietošanās traucējumiem (7. pants 2000. gada Likumā par transporta kompensācijām)."

;

v) pēc pēdējā teksta iedaļā "N. LUKSEMBURGA" iekļauj šādu tekstu:

"O. UNGĀRIJA

a) Ikgadējais invaliditātes pabalsts (Ministru Padomes Dekrēts Nr. 83/1987 (XII 27) par ikgadējo invaliditātes pabalstu).

b) No iemaksām neatkarīgais vecuma pabalsts (1993. gada III Akts par sociālo pārvaldību un sociālajiem pabalstiem).

c) Transporta pabalsts (Valdības Dekrēts Nr. 164/1995 (XII 27) par transporta pabalstiem personām ar smagu garīgo invaliditāti).

P. MALTA

a) Papildu pabalsts (1987. gada Sociālā nodrošinājuma likuma (Cap. 318) 73. pants).

b) Vecuma pensija (1987. gada Sociālā nodrošinājuma likums (Cap. 318)."

;

vi) pēc teksta iedaļā "R. AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"S. POLIJA

Sociālā pensija ( 1990. gada 29. novembra Akts par sociālo palīdzību)."

;

vii) pēc pēdējā teksta iedaļā "T. PORTUGĀLE" iekļauj šādu tekstu:

"U. SLOVĒNIJA

a) Valsts pensija ( 1999. gada 23. decembra Akts par pensiju un invaliditātes apdrošināšanu).

b) Pabalsts maznodrošinātiem pensionāriem ( 1999. gada 23. decembra Akts par pensiju un invaliditātes apdrošināšanu).

c) Uztura piemaksa ( 1999. gada 23. decembra Akts par pensiju un invaliditātes apdrošināšanu).

V. SLOVĀKIJA

Pensiju kā vienīgo ienākumu avotu indeksācija (Akts Nr. 100/1988 Zb.)."

;

h) Regulas III pielikuma A daļu "Sociālā nodrošinājuma konvenciju noteikumi, ko turpina piemērot neatkarīgi no Regulas 6. panta (Regulas 7. panta 2. punkta c) apakšpunkts)" groza šādi:

i) pirms iedaļas "1. BEĻĢIJA — DĀNIJA" iekļauj šādu tekstu:

"1. BEĻĢIJA — ČEHIJAS REPUBLIKA

Konvencijas nav."

;

ii) iedaļas "BEĻĢIJA — DĀNIJA" numuru maina no "1" uz "2", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"3. BEĻĢIJA — VĀCIJA"

;

iii) pēc pēdējā teksta iedaļā "3. BEĻĢIJA — VĀCIJA" iekļauj šādu tekstu:

"4. BEĻĢIJA — IGAUNIJA

Konvencijas nav."

;

iv) pielikuma 3. līdz 7. iedaļu attiecīgi pārgrupē, un maina to numurus:

"5. BEĻĢIJA — GRIEĶIJA"

"6. BEĻĢIJA — SPĀNIJA"

"7. BEĻĢIJA — FRANCIJA"

"8. BEĻĢIJA — ĪRIJA"

"9. BEĻĢIJA — ITĀLIJA"

;

v) pēc iedaļā "9. BEĻĢIJA — ITĀLIJA" iekļauj šādu tekstu:

"10. BEĻĢIJA — KIPRA

Konvencijas nav.

11. BEĻĢIJA — LATVIJA

Konvencijas nav.

12. BEĻĢIJA — LIETUVA

Konvencijas nav."

;

vi) iedaļas "BEĻĢIJA — LUKSEMBURGA" numuru maina no "8" uz "13", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"14. BEĻĢIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

15. BEĻĢIJA — MALTA

Konvencijas nav."

;

vii) iedaļas "BEĻĢIJA — NĪDERLANDE" numuru maina no "9" uz "16", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"17. BEĻĢIJA — AUSTRIJA"

;

viii) pēc pēdējā teksta iedaļā "17. BEĻĢIJA — AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"18. BEĻĢIJA — POLIJA

Nav."

;

ix) iedaļas "BEĻĢIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "11" uz "19", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"20. BEĻĢIJA — SLOVĒNIJA

Nav.

21. BEĻĢIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

x) iedaļas "BEĻĢIJA — SOMIJA" numuru maina no "12" uz "22", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"23. BEĻĢIJA — ZVIEDRIJA"

"24. BEĻĢIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

xi) pēc iedaļas "24. BEĻĢIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"25. ČEHIJAS REPUBLIKA — DĀNIJA

Konvencijas nav.

26. ČEHIJAS REPUBLIKA — VĀCIJA

Konvencijas nav.

27. ČEHIJAS REPUBLIKA — IGAUNIJA

Konvencijas nav.

28. ČEHIJAS REPUBLIKA — GRIEĶIJA

Nav.

29. ČEHIJAS REPUBLIKA — SPĀNIJA

Nav.

30. ČEHIJAS REPUBLIKA — FRANCIJA

Nav.

31. ČEHIJAS REPUBLIKA — ĪRIJA

Konvencijas nav.

32. ČEHIJAS REPUBLIKA — ITĀLIJA

Konvencijas nav.

33. ČEHIJAS REPUBLIKA — KIPRA

Nav.

34. ČEHIJAS REPUBLIKA — LATVIJA

Konvencijas nav.

35. ČEHIJAS REPUBLIKA — LIETUVA

Nav.

36. ČEHIJAS REPUBLIKA — LUKSEMBURGA

Nav.

37. ČEHIJAS REPUBLIKA — UNGĀRIJA

Nav.

38. ČEHIJAS REPUBLIKA — MALTA

Konvencijas nav.

39. ČEHIJAS REPUBLIKA — NĪDERLANDE

Konvencijas nav.

40. ČEHIJAS REPUBLIKA — AUSTRIJA

32. panta 3. punkts 1999. gada 20. jūlija Konvencijā par sociālo nodrošinājumu.

41. ČEHIJAS REPUBLIKA — POLIJA

Nav.

42. ČEHIJAS REPUBLIKA — PORTUGĀLE

Konvencijas nav.

43. ČEHIJAS REPUBLIKA — SLOVĒNIJA

Nav.

44. ČEHIJAS REPUBLIKA — SLOVĀKIJA

20. pants 1992. gada 29. oktobra Konvencijā par sociālo nodrošinājumu.

45. ČEHIJAS REPUBLIKA — SOMIJA

Konvencijas nav.

46. ČEHIJAS REPUBLIKA — ZVIEDRIJA

Konvencijas nav.

47. ČEHIJAS REPUBLIKA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav."

;

xii) iedaļas "DĀNIJA — VĀCIJA" numuru maina no "15" uz "48", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"49. DĀNIJA — IGAUNIJA

Konvencijas nav."

;

xiii) pielikuma 16. līdz 20. iedaļu attiecīgi pārgrupē, un maina to numurus:

"50. DĀNIJA — GRIEĶIJA"

"51. DĀNIJA — SPĀNIJA"

"52. DĀNIJA — FRANCIJA"

"53. DĀNIJA — ĪRIJA"

"54. DĀNIJA — ITĀLIJA"

;

xiv) pēc iedaļas "54. DĀNIJA — ITĀLIJA" vārdiem "Konvencijas nav." iekļauj šādu tekstu:

"55. DĀNIJA — KIPRA

Konvencijas nav.

56. DĀNIJA — LATVIJA

Konvencijas nav.

57. DĀNIJA — LIETUVA

Konvencijas nav."

;

xv) iedaļas "DĀNIJA — LUKSEMBURGA" numuru maina no "21" uz "58", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"59. DĀNIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

60. DĀNIJA — MALTA

Konvencijas nav."

;

xvi) iedaļas "DĀNIJA — NĪDERLANDE" numuru maina no "22" uz "61", un nākamās iedaļas numurs mainās šādi:

"62. DĀNIJA — AUSTRIJA"

;

xvii) pēc iedaļas "62. DĀNIJA — AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"63. DĀNIJA — POLIJA

Konvencijas nav."

;

xviii) iedaļas "DĀNIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "24" uz "64", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"65. DĀNIJA — SLOVĒNIJA

Nav.

66. DĀNIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

xix) iedaļas "DĀNIJA — SOMIJA" numuru maina no "25" uz "67", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"68. DĀNIJA — ZVIEDRIJA"

"69. DĀNIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

xx) pēc iedaļas "69. DĀNIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"70. VĀCIJA — IGAUNIJA

Konvencijas nav."

;

xxi) pielikuma 28. līdz 32. iedaļu attiecīgi pārgrupē, un maina to numurus:

"71. VĀCIJA — GRIEĶIJA"

"72. VĀCIJA — SPĀNIJA"

"73. VĀCIJA — FRANCIJA"

"74. VĀCIJA — ĪRIJA"

"75. VĀCIJA — ITĀLIJA"

;

xxii) pēc pēdējā teksta iedaļā "75. VĀCIJA — ITĀLIJA" iekļauj šādu tekstu:

"76. VĀCIJA — KIPRA

Konvencijas nav.

77. VĀCIJA — LATVIJA

Konvencijas nav.

78. VĀCIJA — LIETUVA

Konvencijas nav."

;

xxiii) iedaļas "VĀCIJA — LUKSEMBURGA" numuru maina no "33" uz "79", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"80. VĀCIJA — UNGĀRIJA

a) 1998. gada 2. maija Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 27. panta 3. punkts un 40. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

b) Minētās Konvencijas Noslēguma protokola 16. punkts.

81. VĀCIJA — MALTA

Konvencijas nav."

;

xxiv) iedaļas "VĀCIJA — NĪDERLANDE" numuru maina no "34" uz "82", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"83. VĀCIJA — AUSTRIJA"

;

xxv) pēc pēdējā teksta iedaļā "83. VĀCIJA — AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"84. VĀCIJA — POLIJA

a) 1975. gada 9. oktobra Konvencija par nodrošinājumu vecuma un darba traumu gadījumos, ņemot vērā nosacījumus un piemērojumu, kas noteikts 27. panta 2. līdz 4. punktā 1990. gada 8. decembra Konvencijā par sociālo nodrošinājumu.

b) 11. panta 3. punkts, 19. panta 4. punkts, 27. panta 5. punkts un 28. panta 2. punkts 1990. gada 8. decembra Konvencijā par sociālo nodrošinājumu."

;

xxvi) iedaļas "VĀCIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "36" uz "85", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"86. VĀCIJA — SLOVĒNIJA

a) 42. pants 1997. gada 24. septembra Konvencijā par sociālo nodrošinājumu.

b) Minētās Konvencijas Noslēguma protokola 15. punkts.

87. VĀCIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

xxvii) iedaļas "VĀCIJA — SOMIJA" numuru maina no "37" uz "88", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"89. VĀCIJA — ZVIEDRIJA"

"90. VĀCIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

xxviii) pēc pēdējā teksta iedaļā "90. VĀCIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" iekļauj šādu tekstu:

"91. IGAUNIJA — GRIEĶIJA

Konvencijas nav.

92. IGAUNIJA — SPĀNIJA

Konvencijas nav.

93. IGAUNIJA — FRANCIJA

Konvencijas nav.

94. IGAUNIJA — ĪRIJA

Konvencijas nav.

95. IGAUNIJA — ITĀLIJA

Konvencijas nav.

96. IGAUNIJA — KIPRA

Konvencijas nav.

97. IGAUNIJA — LATVIJA

Nav.

98. IGAUNIJA — LIETUVA

Nav.

99. IGAUNIJA — LUKSEMBURGA

Konvencijas nav.

100. IGAUNIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

101. IGAUNIJA — MALTA

Konvencijas nav.

102. IGAUNIJA — NĪDERLANDE

Konvencijas nav.

103. IGAUNIJA — AUSTRIJA

Konvencijas nav.

104. IGAUNIJA — POLIJA

Konvencijas nav.

105. IGAUNIJA — PORTUGĀLE

Konvencijas nav.

106. IGAUNIJA — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

107. IGAUNIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav.

108. IGAUNIJA — SOMIJA

Nav.

109. IGAUNIJA — ZVIEDRIJA

Nav.

110. IGAUNIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

Konvencijas nav."

;

xxix) daļas 41., 51., 61. un 62. iedaļu attiecīgi pārgrupē, un maina to numurus:

"111. GRIEĶIJA — SPĀNIJA"

"112. GRIEĶIJA — FRANCIJA"

"113. GRIEĶIJA — ĪRIJA"

"114. GRIEĶIJA — ITĀLIJA"

;

xxx) pēc iedaļas "114. GRIEĶIJA — ITĀLIJA" vārdiem "Konvencijas nav." iekļauj šādu tekstu:

"115. GRIEĶIJA — KIPRA

Nav.

116. GRIEĶIJA — LATVIJA

Konvencijas nav.

117. GRIEĶIJA — LIETUVA

Konvencijas nav."

;

xxxi) iedaļas "GRIEĶIJA — LUKSEMBURGA" numuru maina no "63" uz "118", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"119. GRIEĶIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

120. GRIEĶIJA — MALTA

Konvencijas nav."

;

xxxii) iedaļas "GRIEĶIJA — NĪDERLANDE" numuru maina no "64" uz "121", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"122. GRIEĶIJA — AUSTRIJA"

;

xxxiii) pēc pēdējā teksta iedaļā "122. GRIEĶIJA — AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"123. GRIEĶIJA — POLIJA

Nav."

;

xxxiv) iedaļas "GRIEĶIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "66" uz "124", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"125. GRIEĶIJA — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

126. GRIEĶIJA — SLOVĀKIJA

Nav."

;

xxxv) iedaļas "GRIEĶIJA — SOMIJA" numuru maina no "67" uz "127", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"128. GRIEĶIJA — ZVIEDRIJA"

"129. GRIEĶIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

xxxvi) iedaļas "SPĀNIJA — FRANCIJA" numuru maina no "40" uz "130", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"131. SPĀNIJA — ĪRIJA"

"132. SPĀNIJA — ITĀLIJA"

;

xxxvii) pēc iedaļā "132. SPĀNIJA — ITĀLIJA" iekļauj šādu tekstu:

"133. SPĀNIJA — KIPRA

Konvencijas nav.

134. SPĀNIJA — LATVIJA

Konvencijas nav.

135. SPĀNIJA — LIETUVA

Konvencijas nav."

;

xxxviii) iedaļas "SPĀNIJA — LUKSEMBURGA" numuru maina no "44" uz "136", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"137. SPĀNIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

138. SPĀNIJA — MALTA

Konvencijas nav."

;

xxxix) iedaļas "SPĀNIJA — NĪDERLANDE" numuru maina no "45" uz "139", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"140. SPĀNIJA — AUSTRIJA"

;

xl) pēc pēdējā teksta iedaļā "140. SPĀNIJA — AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"141. SPĀNIJA — POLIJA

Nav."

;

xli) iedaļas "SPĀNIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "47" uz "142", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"143. SPĀNIJA — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

144. SPĀNIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

xlii) iedaļas "SPĀNIJA — SOMIJA" numuru maina no "48" uz "145", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"146. SPĀNIJA — ZVIEDRIJA"

"147. SPĀNIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

xliii) iedaļas "FRANCIJA — ĪRIJA" numuru maina no "52" uz "148", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"149. FRANCIJA — ITĀLIJA"

;

xliv) pēc pēdējā teksta iedaļā "149. FRANCIJA — ITĀLIJA" iekļauj šādu tekstu:

"150. FRANCIJA — KIPRA

Konvencijas nav.

151. FRANCIJA — LATVIJA

Konvencijas nav.

152. FRANCIJA — LIETUVA

Konvencijas nav."

;

xlv) iedaļas "FRANCIJA — LUKSEMBURGA" numuru maina no "54" uz "153", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"154. FRANCIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

155. FRANCIJA — MALTA

Konvencijas nav."

;

xlvi) iedaļas "FRANCIJA — NĪDERLANDE" numuru maina no "55" uz "156", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"157. FRANCIJA — AUSTRIJA"

;

xlvii) pēc iedaļas "157. FRANCIJA — AUSTRIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"158. FRANCIJA — POLIJA

Nav."

;

xlviii) iedaļas "FRANCIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "57" uz "159", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"160. FRANCIJA — SLOVĒNIJA

Nav.

161. FRANCIJA — SLOVĀKIJA

Nav."

;

xlix) iedaļas "FRANCIJA — SOMIJA" numuru maina no "58" uz "162", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"163. FRANCIJA — ZVIEDRIJA"

"164. FRANCIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

l) iedaļas "ĪRIJA — ITĀLIJA" numuru maina no "70" uz "165", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"166. ĪRIJA — KIPRA

Konvencijas nav.

167. ĪRIJA — LATVIJA

Konvencijas nav.

168. ĪRIJA — LIETUVA

Konvencijas nav."

;

li) iedaļas "ĪRIJA — LUKSEMBURGA" numuru maina no "71" uz "169", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"170. ĪRIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

171. ĪRIJA — MALTA

Konvencijas nav."

;

lii) iedaļas "ĪRIJA — NĪDERLANDE" numuru maina no "72" uz "172", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"173. ĪRIJA — AUSTRIJA"

;

liii) pēc teksta iedaļā "173. ĪRIJA — AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"174. ĪRIJA — POLIJA

Konvencijas nav."

;

liv) iedaļas "ĪRIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "74" uz "175", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"176. ĪRIJA — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

177. ĪRIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

lv) iedaļas "ĪRIJA — SOMIJA" numuru maina no "75" uz "178", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"179. ĪRIJA — ZVIEDRIJA"

"180. ĪRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

lvi) pēc teksta iedaļā "180. ĪRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" iekļauj šādu tekstu:

"181. ITĀLIJA — KIPRA

Konvencijas nav.

182. ITĀLIJA — LATVIJA

Konvencijas nav.

183. ITĀLIJA — LIETUVA

Konvencijas nav."

;

lvii) iedaļas "ITĀLIJA — LUKSEMBURGA" numuru maina no "78" uz "184", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"185. ITĀLIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

186. ITĀLIJA — MALTA

Konvencijas nav."

;

lviii) iedaļas "ITĀLIJA — NĪDERLANDE" numuru maina no "79" uz "187", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"188. ITĀLIJA — AUSTRIJA"

;

lix) pēc teksta iedaļā "188. ITĀLIJA — AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"189. ITĀLIJA — POLIJA

Konvencijas nav."

;

lx) iedaļas "ITĀLIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "81" uz "190", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"191. ITĀLIJA — SLOVĒNIJA

a) Nolīgums par savstarpējām saistībām sociālās apdrošināšanas jomā, pamatojoties uz Miera līguma XIV pielikuma 7. punktu (noslēgts notu apmaiņas ceļā 1959. gada 5. februārī).

b) 1997. gada 7. jūlija Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 45. panta 3. punkts par Triestas brīvās teritorijas bijušo B zonu.

192. ITĀLIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

lxi) iedaļas "ITĀLIJA — SOMIJA" numuru maina no "82" uz "193", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"194. ITĀLIJA — ZVIEDRIJA"

"195. ITĀLIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

.

lxii) pēc iedaļas "195. ITĀLIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"196. KIPRA — LATVIJA

Konvencijas nav.

197. KIPRA — LIETUVA

Konvencijas nav.

198. KIPRA — LUKSEMBURGA

Konvencijas nav.

199. KIPRA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

200. KIPRA — MALTA

Konvencijas nav.

201. KIPRA — NĪDERLANDE

Konvencijas nav.

202. KIPRA — AUSTRIJA

Nav.

203. KIPRA — POLIJA

Konvencijas nav.

204. KIPRA — PORTUGĀLE

Konvencijas nav.

205. KIPRA — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

206. KIPRA — SLOVĀKIJA

Nav.

207. KIPRA — SOMIJA

Konvencijas nav.

208. KIPRA — ZVIEDRIJA

Konvencijas nav.

209. KIPRA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav."

;

lxiii) pēc iedaļas "209. KIPRA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"210. LATVIJA — LIETUVA

Nav.

211. LATVIJA — LUKSEMBURGA

Konvencijas nav.

212. LATVIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

213. LATVIJA — MALTA

Konvencijas nav.

214. LATVIJA — NĪDERLANDE

Konvencijas nav.

215. LATVIJA — AUSTRIJA

Konvencijas nav.

216. LATVIJA — POLIJA

Konvencijas nav.

217. LATVIJA — PORTUGĀLE

Konvencijas nav.

218. LATVIJA — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

219. LATVIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav.

220. LATVIJA — SOMIJA

Nav.

221. LATVIJA — ZVIEDRIJA

Nav.

222. LATVIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

Konvencijas nav."

;

lxiv) pēc iedaļas "222. LATVIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārdiem "Konvencijas nav." iekļauj šādu tekstu:

"223. LIETUVA — LUKSEMBURGA

Konvencijas nav.

224. LIETUVA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

225. LIETUVA — MALTA

Konvencijas nav.

226. LIETUVA — NĪDERLANDE

Konvencijas nav.

227. LIETUVA — AUSTRIJA

Konvencijas nav.

228. LIETUVA — POLIJA

Konvencijas nav.

229. LIETUVA — PORTUGĀLE

Konvencijas nav.

230. LIETUVA — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

231. LIETUVA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav.

232. LIETUVA — SOMIJA

Nav.

233. LIETUVA — ZVIEDRIJA

Nav.

234. LIETUVA — APVIENOTĀ KARALISTE

Konvencijas nav."

;

lxv) pēc iedaļas "234. LIETUVA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārdiem "Konvencijas nav." iekļauj šādu tekstu:

"235. LUKSEMBURGA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

236. LUKSEMBURGA — MALTA

Konvencijas nav."

;

lxvi) iedaļas "LUKSEMBURGA — NĪDERLANDE" numuru maina no "85" uz "237", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"238. LUKSEMBURGA — AUSTRIJA"

;

lxvii) pēc pēdējā teksta iedaļā "238. LUKSEMBURGA — AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"239. LUKSEMBURGA — POLIJA

Nav."

;

lxviii) iedaļas "LUKSEMBURGA — PORTUGĀLE" numuru maina no "87" uz "240", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"241. LUKSEMBURGA — SLOVĒNIJA

Nav.

242. LUKSEMBURGA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

lxix) iedaļas "LUKSEMBURGA — SOMIJA" numuru maina no "88" uz "243", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"244. LUKSEMBURGA — ZVIEDRIJA"

"245. LUKSEMBURGA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

lxx) pēc iedaļas "245. LUKSEMBURGA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"246. UNGĀRIJA — MALTA

Konvencijas nav.

247. UNGĀRIJA — NĪDERLANDE

Nav.

248. UNGĀRIJA — AUSTRIJA

1999. gada 31. marta Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 23. panta 2. punkts un 36. panta 3. punkts.

249. UNGĀRIJA — POLIJA

Nav.

250. UNGĀRIJA — PORTUGĀLE

Konvencijas nav.

251. UNGĀRIJA — SLOVĒNIJA

1957. gada 7. oktobra Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 31. pants.

252. UNGĀRIJA — SLOVĀKIJA

Nav.

253. UNGĀRIJA — SOMIJA

Nav.

254. UNGĀRIJA — ZVIEDRIJA

Nav.

255. UNGĀRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav."

;

lxxi) pēc iedaļas "255. UNGĀRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"256. MALTA — NĪDERLANDE

Konvencijas nav.

257. MALTA — AUSTRIJA

Konvencijas nav.

258. MALTA — POLIJA

Konvencijas nav.

259. MALTA — PORTUGĀLE

Konvencijas nav.

260. MALTA — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

261. MALTA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav.

262. MALTA — SOMIJA

Konvencijas nav.

263. MALTA — ZVIEDRIJA

Konvencijas nav.

264. MALTA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav."

;

lxxii) iedaļas "NĪDERLANDE — PORTUGĀLE" numuru maina no "91" uz "265", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"266. NĪDERLANDE — POLIJA

Konvencijas nav."

;

lxxiii) iedaļas "NĪDERLANDE — PORTUGĀLE" numuru maina no "92" uz "267", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"268. NĪDERLANDE — SLOVĒNIJA

Nav.

269. NĪDERLANDE — SLOVĀKIJA

Nav."

;

lxxiv) iedaļas "NĪDERLANDE — SOMIJA" numuru maina no "93" uz "270", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"271. NĪDERLANDE — ZVIEDRIJA"

"272. NĪDERLANDE — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

lxxv) pēc iedaļas "272. NĪDERLANDE — APVIENOTĀ KARALISTE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"273. AUSTRIJA — POLIJA

1998. gada 7. septembra Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 33. panta 3. punkts."

;

lxxvi) iedaļas "AUSTRIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "96" uz "274", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"275. AUSTRIJA — SLOVĒNIJA

37. pants 1997. gada 10. marta Konvencijā par sociālo nodrošinājumu.

276. AUSTRIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

lxxvii) iedaļas "AUSTRIJA — SOMIJA" numuru maina no "97" uz "277", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"278. AUSTRIJA — ZVIEDRIJA"

"279. AUSTRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

lxxviii) pēc pēdējā teksta iedaļā "279. AUSTRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" iekļauj šādu tekstu:

"280. POLIJA — PORTUGĀLE

Konvencijas nav.

281. POLIJA — SLOVĒNIJA

Nav.

282. POLIJA — SLOVĀKIJA

Nav.

283. POLIJA — SOMIJA

Konvencijas nav.

284. POLIJA — ZVIEDRIJA

Nav.

285. POLIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav."

;

lxxix) pēc iedaļas "285. POLIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"286. PORTUGĀLE — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

287. PORTUGĀLE — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

lxxx) iedaļas "PORTUGĀLE — SOMIJA" numuru maina no "100" uz "288", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"289. PORTUGĀLE — ZVIEDRIJA"

"290. PORTUGĀLE — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

lxxxi) pēc pēdējā teksta iedaļā "290. PORTUGĀLE — APVIENOTĀ KARALISTE" iekļauj šādu tekstu:

"291. SLOVĒNIJA — SLOVĀKIJA

Nav.

292. SLOVĒNIJA — SOMIJA

Konvencijas nav.

293. SLOVĒNIJA — ZVIEDRIJA

Nav.

294. SLOVĒNIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav."

;

lxxxii) pēc iedaļas "294. SLOVĒNIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"295. SLOVĀKIJA — SOMIJA

Konvencijas nav.

296. SLOVĀKIJA — ZVIEDRIJA

Konvencijas nav.

297. SLOVĀKIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav."

;

lxxxiii) iedaļas "SOMIJA — ZVIEDRIJA" numuru maina no "103" uz "298", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"299. SOMIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

lxxxiv) iedaļas "ZVIEDRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" numuru maina no "105" uz "300".

i) Regulas III pielikuma B daļu "Konvenciju noteikumi, kas neattiecas uz visām personām, uz ko attiecas regula (regulas 3. panta 3. punkts)" groza šādi:

i) pirms iedaļas "1. BEĻĢIJA — DĀNIJA" iekļauj šādu tekstu:

"1. BEĻĢIJA — ČEHIJAS REPUBLIKA

Konvencijas nav."

;

ii) iedaļas "BEĻĢIJA — DĀNIJA" numuru maina no "1" uz "2", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"3. …"

;

iii) pēc iedaļas "3. …" iekļauj šādu tekstu:

"4. BEĻĢIJA — IGAUNIJA

Konvencijas nav."

;

iv) pielikuma 3. līdz 7. iedaļu attiecīgi pārgrupē, un maina to numurus:

"5. BEĻĢIJA — GRIEĶIJA"

"6. BEĻĢIJA — SPĀNIJA"

"7. BEĻĢIJA — FRANCIJA"

"8. BEĻĢIJA — ĪRIJA"

"9. BEĻĢIJA — ITĀLIJA"

;

v) pēc iedaļās "9. BEĻĢIJA — ITĀLIJA" iekļauj šādu tekstu:

"10. BEĻĢIJA — KIPRA

Konvencijas nav.

11. BEĻĢIJA — LATVIJA

Konvencijas nav.

12. BEĻĢIJA — LIETUVA

Konvencijas nav."

;

vi) iedaļas "BEĻĢIJA — LUKSEMBURGA" numuru maina no "8" uz "13", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"14. BEĻĢIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

15. BEĻĢIJA — MALTA

Konvencijas nav."

;

vii) iedaļas "BEĻĢIJA — NĪDERLANDE" numuru maina no "9" uz "16", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"17. BEĻĢIJA — AUSTRIJA"

;

viii) pēc pēdējā teksta iedaļā "17. BEĻĢIJA — AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"18. BEĻĢIJA — POLIJA

Nav."

;

ix) iedaļas "BEĻĢIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "11" uz "19", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"20. BEĻĢIJA — SLOVĒNIJA

Nav.

21. BEĻĢIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

x) iedaļas "BEĻĢIJA — SOMIJA" numuru maina no "12" uz "22", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"23. BEĻĢIJA — ZVIEDRIJA"

"24. BEĻĢIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

xi) pēc iedaļas "24. BEĻĢIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"25. ČEHIJAS REPUBLIKA — DĀNIJA

Konvencijas nav.

26. ČEHIJAS REPUBLIKA — VĀCIJA

Konvencijas nav.

27. ČEHIJAS REPUBLIKA — IGAUNIJA

Konvencijas nav.

28. ČEHIJAS REPUBLIKA — GRIEĶIJA

Nav.

29. ČEHIJAS REPUBLIKA — SPĀNIJA

Nav.

30. ČEHIJAS REPUBLIKA — FRANCIJA

Nav.

31. ČEHIJAS REPUBLIKA — ĪRIJA

Konvencijas nav.

32. ČEHIJAS REPUBLIKA — ITĀLIJA

Konvencijas nav.

33. ČEHIJAS REPUBLIKA — KIPRA

Nav.

34. ČEHIJAS REPUBLIKA — LATVIJA

Konvencijas nav.

35. ČEHIJAS REPUBLIKA — LIETUVA

Nav.

36. ČEHIJAS REPUBLIKA — LUKSEMBURGA

Nav.

37. ČEHIJAS REPUBLIKA — UNGĀRIJA

Nav.

38. ČEHIJAS REPUBLIKA — MALTA

Konvencijas nav.

39. ČEHIJAS REPUBLIKA — NĪDERLANDE

Konvencijas nav.

40. ČEHIJAS REPUBLIKA — AUSTRIJA

32. panta 3. punkts 1999. gada 20. jūlija Konvencijā par sociālo nodrošinājumu.

41. ČEHIJAS REPUBLIKA — POLIJA

Nav.

42. ČEHIJAS REPUBLIKA — PORTUGĀLE

Konvencijas nav.

43. ČEHIJAS REPUBLIKA — SLOVĒNIJA

Nav.

44. ČEHIJAS REPUBLIKA — SLOVĀKIJA

Nav.

45. ČEHIJAS REPUBLIKA — SOMIJA

Konvencijas nav.

46. ČEHIJAS REPUBLIKA — ZVIEDRIJA

Konvencijas nav.

47. ČEHIJAS REPUBLIKA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav."

;

xii) iedaļas "DĀNIJA — VĀCIJA" numuru maina no "15" uz "48", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"49. DĀNIJA — IGAUNIJA

Konvencijas nav."

;

xiii) pielikuma 16. līdz 20. iedaļu attiecīgi pārgrupē, un maina to numurus:

"50. DĀNIJA — GRIEĶIJA"

"51. DĀNIJA — SPĀNIJA"

"52. DĀNIJA — FRANCIJA"

"53. DĀNIJA — ĪRIJA"

"54. DĀNIJA — ITĀLIJA"

;

xiv) pēc iedaļas "54. DĀNIJA — ITĀLIJA" vārdiem "Konvencijas nav." iekļauj šādu tekstu:

"55. DĀNIJA — KIPRA

Konvencijas nav.

56. DĀNIJA — LATVIJA

Konvencijas nav.

57. DĀNIJA — LIETUVA

Konvencijas nav."

;

xv) iedaļas "DĀNIJA — LUKSEMBURGA" numuru maina no "21" uz "58", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"59. DĀNIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

60. DĀNIJA — MALTA

Konvencijas nav."

;

xvi) iedaļas "DĀNIJA — NĪDERLANDE" numuru maina no "22" uz "61", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"62. DĀNIJA — AUSTRIJA"

.

xvii) pēc pēdējā teksta iedaļā "62. DĀNIJA — AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"63. DĀNIJA — POLIJA

Konvencijas nav."

;

xviii) iedaļas "DĀNIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "24" uz "64", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"65. DĀNIJA — SLOVĒNIJA

Nav.

66. DĀNIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

xix) iedaļas "DĀNIJA — SOMIJA" numuru maina no "25" uz "67" , un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"68. DĀNIJA — ZVIEDRIJA"

"69. DĀNIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

xx) pēc iedaļas "69. DĀNIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"70. VĀCIJA — IGAUNIJA

Konvencijas nav."

;

xxi) pielikuma 28. līdz 32. iedaļu attiecīgi pārgrupē, un maina to numurus:

"71. VĀCIJA — GRIEĶIJA"

"72. VĀCIJA — SPĀNIJA"

"73. VĀCIJA — FRANCIJA"

"74. VĀCIJA — ĪRIJA"

"75. VĀCIJA — ITĀLIJA"

;

xxii) pēc pēdējā teksta iedaļā "75. VĀCIJA — ITĀLIJA" iekļauj šādu tekstu:

"76. VĀCIJA — KIPRA

Konvencijas nav.

77. VĀCIJA — LATVIJA

Konvencijas nav.

78. VĀCIJA — LIETUVA

Konvencijas nav."

;

xxiii) iedaļas "VĀCIJA — LUKSEMBURGA" numuru maina no "33" uz "79", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"80. VĀCIJA — UNGĀRIJA

1998. gada 2. maija Konvencijas par sociālo nodrošinājumu Noslēguma protokola 16. punkts.

81. VĀCIJA — MALTA

Konvencijas nav."

;

xxiv) iedaļas "VĀCIJA — NĪDERLANDE" numuru maina no "34" uz "82", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"83. VĀCIJA — AUSTRIJA"

;

xxv) pēc pēdējā teksta iedaļā "83. VĀCIJA — AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"84. VĀCIJA — POLIJA

Nav."

;

xxvi) iedaļas "VĀCIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "36" uz "85", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"86. VĀCIJA — SLOVĒNIJA

a) 42. pants 1997. gada 24. septembra Konvencijā par sociālo nodrošinājumu.

b) Minētās Konvencijas Noslēguma protokola 15. punkts.

87. VĀCIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

xxvii) iedaļas "VĀCIJA — SOMIJA" numuru maina no "37" uz "88", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"89. VĀCIJA — ZVIEDRIJA"

"90. VĀCIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

xxviii) pēc pēdējā teksta iedaļā "90. VĀCIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" iekļauj šādu tekstu:

"91. IGAUNIJA — GRIEĶIJA

Konvencijas nav.

92. IGAUNIJA — SPĀNIJA

Konvencijas nav.

93. IGAUNIJA — FRANCIJA

Konvencijas nav.

94. IGAUNIJA — ĪRIJA

Konvencijas nav.

95. IGAUNIJA — ITĀLIJA

Konvencijas nav.

96. IGAUNIJA — KIPRA

Konvencijas nav.

97. IGAUNIJA — LATVIJA

Nav.

98. IGAUNIJA — LIETUVA

Nav.

99. IGAUNIJA — LUKSEMBURGA

Konvencijas nav.

100. IGAUNIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

101. IGAUNIJA — MALTA

Konvencijas nav.

102. IGAUNIJA — NĪDERLANDE

Konvencijas nav.

103. IGAUNIJA — AUSTRIJA

Konvencijas nav.

104. IGAUNIJA — POLIJA.

Konvencijas nav.

105. IGAUNIJA — PORTUGĀLE

Konvencijas nav.

106. IGAUNIJA — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

107. IGAUNIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav.

108. IGAUNIJA — SOMIJA

Nav.

109. IGAUNIJA — ZVIEDRIJA

Nav.

110. IGAUNIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

Konvencijas nav."

;

xxix) daļas 41., 51., 61. un 62. iedaļu attiecīgi pārgrupē, un maina to numurus:

"111. GRIEĶIJA — SPĀNIJA"

"112. GRIEĶIJA — FRANCIJA"

"113. GRIEĶIJA — ĪRIJA"

"114. GRIEĶIJA — ITĀLIJA"

;

xxx) pēc iedaļas "114. GRIEĶIJA — ITĀLIJA" vārdiem "Konvencijas nav." iekļauj šādu tekstu:

"115. GRIEĶIJA — KIPRA

Nav.

116. GRIEĶIJA — LATVIJA

Konvencijas nav.

117. GRIEĶIJA — LIETUVA

Konvencijas nav."

;

xxxi) iedaļas "GRIEĶIJA — LUKSEMBURGA" numuru maina no "63" uz "118", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"119. GRIEĶIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

120. GRIEĶIJA — MALTA

Konvencijas nav."

;

xxxii) iedaļas "GRIEĶIJA — NĪDERLANDE" numuru maina no "64" uz "121", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"122. GRIEĶIJA — AUSTRIJA"

;

xxxiii) pēc pēdējā teksta iedaļā "122. GRIEĶIJA — AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"123. GRIEĶIJA — POLIJA

Nav."

;

xxxiv) iedaļas "GRIEĶIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "66" uz "124", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"125. GRIEĶIJA — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

126. GRIEĶIJA — SLOVĀKIJA

Nav."

;

xxxv) iedaļas "GRIEĶIJA — SOMIJA" numuru maina no "67" uz "127", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"128. GRIEĶIJA — ZVIEDRIJA"

"129. GRIEĶIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

xxxvi) iedaļas "SPĀNIJA — FRANCIJA" numuru maina no "40" uz "130", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"131. SPĀNIJA — ĪRIJA"

"132. SPĀNIJA — ITĀLIJA"

;

xxxvii) pēc iedaļās "132. SPĀNIJA — ITĀLIJA" iekļauj šādu tekstu:

"133. SPĀNIJA — KIPRA

Konvencijas nav.

134. SPĀNIJA — LATVIJA

Konvencijas nav.

135. SPĀNIJA — LIETUVA

Konvencijas nav."

;

xxxviii) iedaļas "SPĀNIJA — LUKSEMBURGA" numuru maina no "44" uz "136", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"137. SPĀNIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

138. SPĀNIJA — MALTA

Konvencijas nav."

;

xxxix) iedaļas "SPĀNIJA — NĪDERLANDE" numuru maina no "45" uz "139", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"140. SPĀNIJA — AUSTRIJA"

;

xl) pēc pēdējā teksta iedaļā "140. SPĀNIJA — AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"141. SPĀNIJA — POLIJA

Nav."

;

xli) iedaļas "SPĀNIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "47" uz "142", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"143. SPĀNIJA — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

144. SPĀNIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

xlii) iedaļas "SPĀNIJA — SOMIJA" numuru maina no "48" uz "145", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"146. SPĀNIJA — ZVIEDRIJA"

"147. SPĀNIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

xliii) iedaļas "FRANCIJA — ĪRIJA" numuru maina no "52" uz "148", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"149. FRANCIJA — ITĀLIJA"

;

xliv) pēc iedaļās "149. FRANCIJA — ITĀLIJA" iekļauj šādu tekstu:

"150. FRANCIJA — KIPRA

Konvencijas nav.

151. FRANCIJA — LATVIJA

Konvencijas nav.

152. FRANCIJA — LIETUVA

Konvencijas nav."

;

xlv) iedaļas "FRANCIJA — LUKSEMBURGA" numuru maina no "54" uz "153", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"154. FRANCIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

155. FRANCIJA — MALTA

Konvencijas nav."

;

xlvi) iedaļas "FRANCIJA — NĪDERLANDE" numuru maina no "55" uz "156", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"157. FRANCIJA — AUSTRIJA"

;

xlvii) pēc iedaļas "157. FRANCIJA — AUSTRIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"158. FRANCIJA — POLIJA

Nav."

;

xlviii) iedaļas "FRANCIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "57" uz "159", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"160. FRANCIJA — SLOVĒNIJA

Nav.

161. FRANCIJA — SLOVĀKIJA

Nav."

;

xlix) iedaļas "FRANCIJA — SOMIJA" numuru maina no "58" uz "162", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"163. FRANCIJA — ZVIEDRIJA"

"164. FRANCIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

l) iedaļas "ĪRIJA — ITĀLIJA" numuru maina no "70" uz "165", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"166. ĪRIJA — KIPRA

Konvencijas nav.

167. ĪRIJA — LATVIJA

Konvencijas nav.

168. ĪRIJA — LIETUVA

Konvencijas nav."

;

li) iedaļas "ĪRIJA — LUKSEMBURGA" numuru maina no "71" uz "169", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"170. ĪRIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

171. ĪRIJA — MALTA

Konvencijas nav."

;

lii) iedaļas "ĪRIJA — NĪDERLANDE" numuru maina no "72" uz "172", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"173. ĪRIJA — AUSTRIJA"

;

liii) pēc teksta iedaļā "173. ĪRIJA — AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"174. ĪRIJA — POLIJA

Konvencijas nav."

;

liv) iedaļas "ĪRIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "74" uz "175", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"176. ĪRIJA — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

177. ĪRIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

lv) iedaļas "ĪRIJA — SOMIJA" numuru maina no "75" uz "178", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"179. ĪRIJA — ZVIEDRIJA"

"180. ĪRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

lvi) pēc iedaļas "180. ĪRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"181. ITĀLIJA — KIPRA

Konvencijas nav.

182. ITĀLIJA — LATVIJA

Konvencijas nav.

183. ITĀLIJA — LIETUVA

Konvencijas nav."

;

lvii) iedaļas "ITĀLIJA — LUKSEMBURGA" numuru maina no "78" uz "184", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"185. ITĀLIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

186. ITĀLIJA — MALTA

Konvencijas nav."

;

lviii) iedaļas "ITĀLIJA — NĪDERLANDE" numuru maina no "79" uz "187", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"188. ITĀLIJA — AUSTRIJA"

;

lix) pēc pēdējā teksta iedaļā "188. ITĀLIJA — AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"189. ITĀLIJA — POLIJA

Konvencijas nav."

;

lx) iedaļas "ITĀLIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "81" uz "190", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"191. ITĀLIJA — SLOVĒNIJA

a) Nolīgums par savstarpējām saistībām sociālās apdrošināšanas jomā, pamatojoties uz Miera līguma XIV pielikuma 7. punktu (noslēgts notu apmaiņas ceļā 1959. gada 5. februārī).

b) 1997. gada 7. jūlija Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 45. panta 3. punkts par Triestas brīvās teritorijas bijušo B zonu.

192. ITĀLIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

lxi) iedaļas "ITĀLIJA — SOMIJA" numuru maina no "82" uz "193", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"194. ITĀLIJA — ZVIEDRIJA"

"195. ITĀLIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

lxii) pēc iedaļas "195. ITĀLIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"196. KIPRA — LATVIJA

Konvencijas nav.

197. KIPRA — LIETUVA

Konvencijas nav.

198. KIPRA — LUKSEMBURGA

Konvencijas nav.

199. KIPRA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

200. KIPRA — MALTA

Konvencijas nav.

201. KIPRA — NĪDERLANDE

Konvencijas nav.

202. KIPRA — AUSTRIJA

Nav.

203. KIPRA — POLIJA

Konvencijas nav.

204. KIPRA — PORTUGĀLE

Konvencijas nav.

205. KIPRA — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

206. KIPRA — SLOVĀKIJA

Nav.

207. KIPRA — SOMIJA

Konvencijas nav.

208. KIPRA — ZVIEDRIJA

Konvencijas nav.

209. KIPRA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav."

;

lxiii) pēc iedaļas "209. KIPRA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"210. LATVIJA — LIETUVA

Nav.

211. LATVIJA — LUKSEMBURGA

Konvencijas nav.

212. LATVIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

213. LATVIJA — MALTA

Konvencijas nav.

214. LATVIJA — NĪDERLANDE

Konvencijas nav.

215. LATVIJA — AUSTRIJA

Konvencijas nav.

216. LATVIJA — POLIJA

Konvencijas nav.

217. LATVIJA — PORTUGĀLE

Konvencijas nav.

218. LATVIJA — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

219. LATVIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav.

220. LATVIJA — SOMIJA

Nav.

221. LATVIJA — ZVIEDRIJA

Nav.

222. LATVIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

Konvencijas nav."

;

lxiv) pēc iedaļas "222. LATVIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārdiem "Konvencijas nav." iekļauj šādu tekstu:

"223. LIETUVA — LUKSEMBURGA

Konvencijas nav.

224. LIETUVA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

225. LIETUVA — MALTA

Konvencijas nav.

226. LIETUVA — NĪDERLANDE

Konvencijas nav.

227. LIETUVA — AUSTRIJA

Konvencijas nav.

228. LIETUVA — POLIJA

Konvencijas nav.

229. LIETUVA — PORTUGĀLE

Konvencijas nav.

230. LIETUVA — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

231. LIETUVA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav.

232. LIETUVA — SOMIJA

Nav.

233. LIETUVA — ZVIEDRIJA

Nav.

234. LIETUVA — APVIENOTĀ KARALISTE

Konvencijas nav."

;

lxv) pēc iedaļas "234. LIETUVA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārdiem "Konvencijas nav." iekļauj šādu tekstu:

"235. LUKSEMBURGA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

236. LUKSEMBURGA — MALTA

Konvencijas nav."

;

lxvi) iedaļas "LUKSEMBURGA — NĪDERLANDE" numuru maina no "85" uz "237", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"238. LUKSEMBURGA — AUSTRIJA"

;

lxvii) pēc pēdējā teksta iedaļā "238. LUKSEMBURGA — AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"239. LUKSEMBURGA — POLIJA

Nav."

;

lxviii) iedaļas "LUKSEMBURGA — PORTUGĀLE" numuru maina no "87" uz "240", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"241. LUKSEMBURGA — SLOVĒNIJA

Nav.

242. LUKSEMBURGA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

lxix) iedaļas "LUKSEMBURGA — SOMIJA" numuru maina no "88" uz "243", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"244. LUKSEMBURGA — ZVIEDRIJA"

"245. LUKSEMBURGA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

lxx) pēc iedaļas "245. LUKSEMBURGA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"246. UNGĀRIJA — MALTA

Konvencijas nav.

247. UNGĀRIJA — NĪDERLANDE

Nav.

248. UNGĀRIJA — AUSTRIJA

36. panta 3. punkts 1999. gada 31. marta Konvencijā par sociālo nodrošinājumu.

249. UNGĀRIJA — POLIJA

Nav.

250. UNGĀRIJA — PORTUGĀLE

Konvencijas nav.

251. UNGĀRIJA — SLOVĒNIJA

1957. gada 7. oktobra Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 31. pants.

252. UNGĀRIJA — SLOVĀKIJA

Nav.

253. UNGĀRIJA — SOMIJA

Nav.

254. UNGĀRIJA — ZVIEDRIJA

Nav.

255. UNGĀRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav."

;

lxxi) pēc iedaļas "255. UNGĀRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"256. MALTA — NĪDERLANDE

Konvencijas nav.

257. MALTA — AUSTRIJA

Konvencijas nav.

258. MALTA — POLIJA

Konvencijas nav.

259. MALTA — PORTUGĀLE

Konvencijas nav.

260. MALTA — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

261. MALTA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav.

262. MALTA — SOMIJA

Konvencijas nav.

263. MALTA — ZVIEDRIJA

Konvencijas nav.

264. MALTA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav."

;

lxxii) iedaļas "NĪDERLANDE — AUSTRIJA" numuru maina no "91" uz "265", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"266. NĪDERLANDE — POLIJA

Konvencijas nav."

;

lxxiii) iedaļas "NĪDERLANDE — PORTUGĀLE" numuru maina no "92" uz "267", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"268. NĪDERLANDE — SLOVĒNIJA

Nav.

269. NĪDERLANDE — SLOVĀKIJA

Nav."

;

lxxiv) iedaļas "NĪDERLANDE — SOMIJA" numuru maina no "93" uz "270", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"271. NĪDERLANDE — ZVIEDRIJA"

"272. NĪDERLANDE — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

lxxv) pēc iedaļas "272. NĪDERLANDE — APVIENOTĀ KARALISTE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"273. AUSTRIJA — POLIJA

1998. gada 7. septembra Konvencijas par sociālo nodrošinājumu 33. panta 3. punkts."

;

lxxvi) iedaļas "AUSTRIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "96" uz "274", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"275. AUSTRIJA — SLOVĒNIJA

37. pants 1997. gada 10. marta Konvencijā par sociālo nodrošinājumu.

276. AUSTRIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

lxxvii) iedaļas "AUSTRIJA — SOMIJA" numuru maina no "97" uz "277", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"278. AUSTRIJA — ZVIEDRIJA"

"279. AUSTRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

lxxviii) pēc pēdējā teksta iedaļā "279. AUSTRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" iekļauj šādu tekstu:

"280. POLIJA — PORTUGĀLE

Konvencijas nav.

281. POLIJA — SLOVĒNIJA

Nav.

282. POLIJA — SLOVĀKIJA

Nav.

283. POLIJA — SOMIJA

Konvencijas nav.

284. POLIJA — ZVIEDRIJA

Nav.

285. POLIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav."

;

lxxix) pēc iedaļas "285. POLIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"286. PORTUGĀLE — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

287. PORTUGĀLE — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

lxxx) iedaļas "PORTUGĀLE — SOMIJA" numuru maina no "100" uz "288", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"289. PORTUGĀLE — ZVIEDRIJA"

"290. PORTUGĀLE — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

lxxxi) pēc pēdējā teksta iedaļā "290. PORTUGĀLE — APVIENOTĀ KARALISTE" iekļauj šādu tekstu:

"291. SLOVĒNIJA — SLOVĀKIJA

Nav.

292. SLOVĒNIJA — SOMIJA

Konvencijas nav.

293. SLOVĒNIJA — ZVIEDRIJA

Nav.

294. SLOVĒNIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav."

;

lxxxii) pēc iedaļas "294. SLOVĒNIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"295. SLOVĀKIJA — SOMIJA

Konvencijas nav.

296. SLOVĀKIJA — ZVIEDRIJA

Konvencijas nav.

297. SLOVĀKIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav."

;

lxxxiii) iedaļas "SOMIJA — ZVIEDRIJA" numuru maina no "103" uz "298", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"299. SOMIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

lxxxiv) iedaļas "ZVIEDRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" numuru maina no "105" uz "300".

j) Regulas IV pielikuma A daļu "Regulas 37. panta 1. punktā minēti tiesību akti, saskaņā ar kuriem invaliditātes pabalstu apmērs nav atkarīgs no apdrošināšanas perioda ilguma" groza šādi:

i) pēc pēdējā teksta iedaļā "A. BEĻĢIJA" iekļauj šādu tekstu:

"B. ČEHIJAS REPUBLIKA

Nav."

;

ii) iedaļas "B. DĀNIJA", "C. VĀCIJA", "D. SPĀNIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. ĪRIJA", "H. ITĀLIJA", "I. LUKSEMBURGA", "J. NĪDERLANDE", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGĀLE", "M. SOMIJA", "N. ZVIEDRIJA" un "O. APVIENOTĀ KARALISTE" attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir "C. DĀNIJA", "D. VĀCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. SPĀNIJA", "H. FRANCIJA", "I. ĪRIJA", "J. ITĀLIJA", "N. LUKSEMBURGA", "Q. NĪDERLANDE", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGĀLE", "W. SOMIJA", "X. ZVIEDRIJA" un "Y. APVIENOTĀ KARALISTE";

iii) pēc iedaļas "D. VĀCIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"E. IGAUNIJA

a) Invaliditātes pensijas, kuras līdz 2000. gada 1. aprīlim piešķirtas saskaņā ar Aktu par valsts pabalstiem un kuras tiek saglabātas saskaņā ar Aktu par valsts pensiju apdrošināšanu.

b) Valsts pensijas, kas invaliditātes gadījumā piešķirtas saskaņā ar Aktu par valsts pensiju apdrošināšanu.

c) Invaliditātes pensijas, kas piešķirtas saskaņā ar Aktu par dienestu aizsardzības spēkos, Aktu par dienestu policijas spēkos, Aktu par prokuratūru, Aktu par tiesnešu statusu, Aktu par Riigikogu locekļu atalgojumu, Aktu par pensijām un citām sociālajām garantijām, kā arī Aktu par Republikas prezidenta oficiālo atalgojumu."

;

iv) pēc iedaļas "J. ITĀLIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"K. KIPRA

Nav.

L. LATVIJA

16. panta 1. daļas 2. punkts 1996. gada 1. janvāra likumā "Par valsts pensijām".

M. LIETUVA

Nav."

;

v) pēc iedaļas "N. LUKSEMBURGA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"O. UNGĀRIJA

Nav.

P. MALTA

Nav."

;

vi) pēc iedaļas "R. AUSTRIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"S. POLIJA

Nav."

;

vii) pēc iedaļas "T. PORTUGĀLE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"U. SLOVĒNIJA

Nav.

V. SLOVĀKIJA

Nav."

;

k) Regulas IV pielikuma B daļu "Speciālas shēmas pašnodarbinātām personām, kā tās definētas Regulas 1408/71 38. panta 3. punktā un 45. panta 3. punktā" groza šādi:

i) pēc iedaļas "A. BEĻĢIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"B. ČEHIJAS REPUBLIKA

Nav."

;

ii) iedaļas "B. DĀNIJA", "C. VĀCIJA", "D. SPĀNIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. ĪRIJA", "H. ITĀLIJA", "I. LUKSEMBURGA", "J. NĪDERLANDE", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGĀLE", "M. SOMIJA", "N. ZVIEDRIJA" un "O. APVIENOTĀ KARALISTE" attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir "C. DĀNIJA", "D. VĀCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. SPĀNIJA", "H. FRANCIJA", "I. ĪRIJA", "J. ITĀLIJA", "N. LUKSEMBURGA", "Q. NĪDERLANDE", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGĀLE", "W. SOMIJA", "X. ZVIEDRIJA" un "Y. APVIENOTĀ KARALISTE";

iii) pēc teksta iedaļā "D. VĀCIJA" iekļauj šādu tekstu:

"E. IGAUNIJA

Nav."

;

iv) pēc pēdējā teksta iedaļā "J. ITĀLIJA" vārda "Neattiecas." iekļauj šādu tekstu:

"K. KIPRA

Nav.

L. LATVIJA

Nav.

M. LIETUVA

Nav."

;

v) pēc iedaļas "N. LUKSEMBURGA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"O. UNGĀRIJA

Nav.

P. MALTA

Nav."

;

vi) pēc iedaļas "R. AUSTRIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"S. POLIJA

Nav."

;

vii) pēc iedaļas "T. PORTUGĀLE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"U. SLOVĒNIJA

Nav.

V. SLOVĀKIJA

Nav."

;

l) Regulas IV pielikuma C daļu "Regulas 46. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētie gadījumi, kad var neveikt Regulas 46. panta 2. punktā paredzēto pabalstu aprēķinu" groza šādi:

i) pēc iedaļas "A. BEĻĢIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"B. ČEHIJAS REPUBLIKA

Invaliditātes pensijas (pilnas vai daļējas) un apgādnieka zaudējuma pensijas (atraitņiem, atraitnēm un bāreņiem)."

;

ii) iedaļas "B. DĀNIJA", "C. VĀCIJA", "D. SPĀNIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. ĪRIJA", "H. ITĀLIJA", "I. LUKSEMBURGA", "J. NĪDERLANDE", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGĀLE", "M. SOMIJA", "N. ZVIEDRIJA" un "O. APVIENOTĀ KARALISTE" attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir "C. DĀNIJA", "D. VĀCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. SPĀNIJA", "H. FRANCIJA", "I. ĪRIJA", "J. ITĀLIJA", "N. LUKSEMBURGA", "Q. NĪDERLANDE", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGĀLE", "W. SOMIJA", "X. ZVIEDRIJA" un "Y. APVIENOTĀ KARALISTE";

iii) pēc iedaļas "D. VĀCIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"E. IGAUNIJA

Nav."

;

iv) pēc pēdējā teksta iedaļā "J. ITĀLIJA" iekļauj šādu tekstu:

"K. KIPRA

Visi pieprasījumi attiecībā uz vecuma, invaliditātes un atraitņa vai atraitnes pensiju.

L. LATVIJA

Nav.

M. LIETUVA

Nav."

;

v) pēc iedaļas "N. LUKSEMBURGA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"O. UNGĀRIJA

Pieprasījumi attiecībā uz vecuma un invaliditātes pensiju gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējam vismaz 20 gadus ir bijusi apdrošināšana Ungārijā. Pieprasījumi attiecībā uz apgādnieka zaudējuma pabalstiem, ja saskaņā ar Ungārijas tiesību aktiem mirušajam pienācās pilna pensija.

P. MALTA

Nav."

;

vi) pēc iedaļas "R. AUSTRIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"S. POLIJA

Visi pieprasījumi attiecībā uz vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensijām."

;

vii) pēc pēdējā teksta iedaļā "T. PORTUGĀLE" iekļauj šādu tekstu:

"U. SLOVĒNIJA

Nav.

V. SLOVĀKIJA

Nav."

;

m) Regulas IV pielikuma D daļu aizstāj ar šādu daļu:

"Pabalsti un nolīgumi, kas minēti Regulas 46.b panta 2. punktā

1. Pabalsti, kas minēti Regulas 46.b panta 2. punkta a) apakšpunktā un kuru apmērs nav atkarīgs no pabeigto apdrošināšanas vai attiecīgajā vietā nodzīvoto periodu ilguma:

a) Invaliditātes pabalsti, ko piešķir saskaņā ar tiesību aktiem, kas minēti šā pielikuma A daļā.

b) Dānijas valsts vecuma pensija pilnā apmērā, ko pēc 10 gadu nodzīvošanas attiecīgajā vietā ieguvušas personas, kam pensija piešķirta vēlākais 1989. gada 1. oktobrī.

c) Igaunijas valsts pensija, kas piešķirta saskaņā ar Aktu par valsts pensiju apdrošināšanu, vecuma pensijas, kas piešķirtas saskaņā ar Aktu par valsts kontroli, Aktu par policijas dienestu un Aktu par prokuratūru, kā arī vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas, kas piešķirtas saskaņā ar Aktu par advokātiem, Aktu par dienestu aizsardzības spēkos, Aktu par tiesnešu statusu, Aktu par Riigikogu locekļu atalgojumu, Aktu par pensijām un citām sociālajām garantijām, kā arī Aktu par Republikas prezidenta oficiālo atalgojumu.

d) Spānijas pabalsti nāves gadījumā un apgādnieka zaudējuma pensijas, kas piešķirtas saskaņā ar vispārējām vai speciālām shēmām.

e) Atraitņa vai atraitnes pabalsts, kas piešķirts saskaņā ar atraitnības apdrošināšanu atbilstīgi Francijas vispārējai sociālā nodrošinājuma shēmai vai lauksaimniecībā strādājošo shēmai.

f) Atraitņa vai atraitnes invaliditātes pensija, kura piešķirta saskaņā ar Francijas vispārējo sociālā nodrošinājuma shēmu vai lauksaimniecībā strādājošo shēmu, ja minētā pensija tiek aprēķināta, pamatojoties uz mirušā laulātā invaliditātes pensiju, ko maksā atbilstīgi 46. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktam.

g) Nīderlandes apgādnieka zaudējuma pensija, ko piešķir saskaņā ar 1995. gada 21. decembra Likumu par pārdzīvojušo apgādājamo personu vispārējo apdrošināšanu.

h) Somijas valsts pensijas, ko piešķir saskaņā ar 1956. gada 8. jūnija Aktu par valsts pensijām (547/93), un bērna pensijas papildu summa, ko piešķir saskaņā ar 1969. gada 17. janvāra Aktu par apgādnieka zaudējuma pensijām.

i) Zviedrijas pamatpensija pilnā apjomā, kas piešķirta saskaņā ar tādiem tiesību aktiem par pamatpensijām, kurus piemēroja līdz 1993. gada 1. janvārim, kā arī pamatpensija pilnā apjomā, kas piešķirta saskaņā ar pārejas noteikumiem, kuri attiecas uz tiesību aktiem, ko piemēro no minētā datuma.

2. Regulas 46.b panta 2. punkta b) apakšpunktā minētie pabalsti, kuru lielumu nosaka, pamatojoties uz iemaksu periodu, ko uzskata par pabeigtu laikā starp dienu, kad iestājies apdrošināšanas gadījums, un kādu vēlāku dienu:

a) Dānijas pirmstermiņa pensijas, kuru lielumu nosaka saskaņā ar tiesību aktiem, kas bija spēkā līdz 1984. gada 1. oktobrim.

b) Jau piešķirtās Vācijas invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensijas, kuru sakarā ņem vērā papildu periodu, kā arī Vācijas vecuma pensijas, kuru sakarā ņem vērā papildu periodu.

c) Itālijas pensijas darbaspēju pilnīga zaudējuma gadījumā (inabilità).

d) Latvijas invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas, kuru sakarā ņem vērā periodu, kurā veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas.

e) Lietuvas sociālās apdrošināšanas invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas.

f) Luksemburgas invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas.

g) Slovākijas invaliditātes pensijas un daļējas invaliditātes pensijas, kā arī ar tām saistītās apgādnieka zaudējuma pensijas.

h) Somijas darba pensijas, saistībā ar kurām ņem vērā turpmākos periodus, kā noteikts Somijas tiesību aktos.

i) Jau piešķirtās Zviedrijas invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas, kuru sakarā ņem vērā periodu, kurā veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, kā arī Zviedrijas vecuma pensijas, kuru sakarā ņem vērā periodus, kuros veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas.

3. Regulas 46.b panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētie nolīgumi, kuru mērķis ir novērst gadījumus, kad vienu un to pašu iemaksu periodu ņem vērā divas vai vairāk reizes:

a) Ziemeļvalstu 1992. gada 15. jūnija Konvencija par sociālo nodrošinājumu.

b) Vācijas Federatīvās Republikas un Somijas 1997. gada 28. aprīļa Nolīgums par sociālo nodrošinājumu."

n) Regulas VI pielikumu "Speciālas procedūras, lai piemērotu dažu dalībvalstu tiesību aktus" groza šādi:

i) pēc pēdējā teksta iedaļā "A. BEĻĢIJA" iekļauj šādu tekstu:

"B. ČEHIJAS REPUBLIKA

Nav."

;

ii) iedaļas "B. DĀNIJA", "C. VĀCIJA", "D. SPĀNIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. ĪRIJA", "H. ITĀLIJA", "I. LUKSEMBURGA", "J. NĪDERLANDE", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGĀLE", "M. SOMIJA", "N. ZVIEDRIJA" un "O. APVIENOTĀ KARALISTE" attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir "C. DĀNIJA", "D. VĀCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. SPĀNIJA", "H. FRANCIJA", "I. ĪRIJA", "J. ITĀLIJA", "N. LUKSEMBURGA", "Q. NĪDERLANDE", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGĀLE", "W. SOMIJA", "X. ZVIEDRIJA" un "Y. APVIENOTĀ KARALISTE";

iii) pēc pēdējā teksta iedaļā "D. VĀCIJA" iekļauj šādu tekstu:

"E. IGAUNIJA

Nav."

;

iv) pēc iedaļas "J. ITĀLIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"K. KIPRA

Lai piemērotu Regulas 18. panta 1. punktu, 38. pantu, 45. panta 1. līdz 3. punktu, 64. pantu, 67. panta 1. un 2. punktu, kā arī 72. pantu, attiecībā uz visiem periodiem, kas sākas 1980. gada 6. oktobrī vai pēc šā datuma, Kipras Republikas tiesību aktos paredzēto apdrošināšanas nedēļu nosaka, attiecīgā perioda apdrošināmo ienākumu kopsummu dalot ar apdrošināmo pamatienākumu nedēļas apjomu, ko piemēro attiecīgajā iemaksu gadā, ar nosacījumu, ka šādi noteikto nedēļu skaits nepārsniedz kalendāro nedēļu skaitu attiecīgajā periodā.

L. LATVIJA

Nav.

M. LIETUVA

Nav."

;

v) pēc pēdējā teksta iedaļā "N. LUKSEMBURGA" iekļauj šādu tekstu:

"O. UNGĀRIJA

Nav.

P. MALTA

Nav."

;

vi) pēc teksta iedaļā "R. AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"S. POLIJA

Piemērojot 1982. gada 26. janvāra Skolotāju Hartu attiecībā uz skolotāju tiesībām uz priekšlaicīgu pensionēšanos, skolotāja darbā nostrādātos periodus, kas pabeigti saskaņā ar kādas citas dalībvalsts tiesību aktiem, uzskata par skolotāja darbā nostrādātiem periodiem, kas pabeigti saskaņā ar Polijas tiesību aktiem, kā arī gadījumus, kad skolotājs izbeidz darba attiecības saskaņā ar kādas citas dalībvalsts tiesību aktiem, uzskata par gadījumiem, kad skolotājs izbeidz darba attiecības saskaņā ar Polijas tiesību aktiem."

vii) pēc pēdējā teksta iedaļā "T. PORTUGĀLE" iekļauj šādu tekstu:

"U. SLOVĒNIJA

Nav.

V. SLOVĀKIJA

Nav."

;

o) Regulas VII pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

"VII PIELIKUMS

GADĪJUMI, KAD UZ PERSONU VIENLAIKUS ATTIECAS DIVU DALĪBVALSTU TIESĪBU AKTI

(Regulas 14.c panta 1. punkta b) apakšpunkts)

1. Persona ir pašnodarbināta persona Beļģijā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

2. Persona ir pašnodarbināta persona Čehijas Republikā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

3. Persona, kas pastāvīgi dzīvo Dānijā, ir pašnodarbināta persona Dānijā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

4. Attiecībā uz apdrošināšanas shēmu nelaimes gadījumiem lauksaimniecībā un vecuma apdrošināšanas shēmu lauksaimniekiem: persona ir lauksaimniecībā pašnodarbināta persona Vācijā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

5. Persona, kas pastāvīgi dzīvo Igaunijā, ir pašnodarbināta persona Igaunijā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

6. Attiecībā uz pašnodarbinātu personu pensiju apdrošināšanas shēmu: persona ir pašnodarbināta persona Grieķijā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

7. Persona, kas pastāvīgi dzīvo Spānijā, ir pašnodarbināta persona Spānijā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

8. Persona ir pašnodarbināta persona Francijā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī, izņemot Luksemburgu.

9. Persona ir lauksaimniecībā pašnodarbināta persona Francijā un strādā algotu darbu Luksemburgā.

10. Persona ir pašnodarbināta persona Itālijā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī

11. Persona, kas pastāvīgi dzīvo Kiprā, ir pašnodarbināta persona Kiprā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

12. Persona ir pašnodarbināta persona Maltā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

13. Persona ir pašnodarbināta persona Portugālē un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

14. Persona, kas pastāvīgi dzīvo Somijā, ir pašnodarbināta persona Somijā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

15. Persona ir pašnodarbināta persona Slovākijā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

16. Persona, kas pastāvīgi dzīvo Zviedrijā, ir pašnodarbināta persona Zviedrijā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī."

;

p) Regulas VIII pielikumu "Shēmas, kas paredz vienīgi ģimenes pabalstus, vai arī papildu vai speciālos pabalstus bāreņiem (Regulas 78.a pants)" groza šādi:

i) pēc pēdējā teksta iedaļā "A. BEĻĢIJA" iekļauj šādu tekstu:

"B. ČEHIJAS REPUBLIKA

Nav."

;

ii) iedaļas "B. DĀNIJA", "C. VĀCIJA", "D. SPĀNIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. ĪRIJA", "H. ITĀLIJA", "I. LUKSEMBURGA", "J. NĪDERLANDE", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGĀLE", "M. SOMIJA", "N. ZVIEDRIJA" un "O. APVIENOTĀ KARALISTE" attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir "C. DĀNIJA", "D. VĀCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. SPĀNIJA", "H. FRANCIJA", "I. ĪRIJA", "J. ITĀLIJA", "N. LUKSEMBURGA", "Q. NĪDERLANDE", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGĀLE", "W. SOMIJA", "X. ZVIEDRIJA" un "Y. APVIENOTĀ KARALISTE";

iii) pēc iedaļas "D. VĀCIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"E. IGAUNIJA

Nav."

;

iv) pēc iedaļas "J. ITĀLIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"K. KIPRA

Nav.

L. LATVIJA

Nav.

M. LIETUVA

Nav."

;

v) pēc iedaļas "N. LUKSEMBURGA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"O. UNGĀRIJA

Nav.

P. MALTA

Nav."

;

vi) pēc iedaļas "R. AUSTRIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"S. POLIJA

Nav."

;

vii) pēc iedaļas "T. PORTUGĀLE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"U. SLOVĒNIJA

Nav.

V. SLOVĀKIJA

Nav."

;

2. 31972 R 0574: Padomes Regula (EEK) Nr. 574/72 ( 1972. gada 21. marts), ar kuru nosaka izpildes kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā (OV L 74, 27.3.1972., 1. lpp.), ko groza un atjaunina:

- 31997 R 0118: Padomes 2.12.1996. Regula (EK) Nr. 118/97 (OV L 28, 30.1.1997., 1. lpp.),

un turpmāk groza:

- 31997 R 1290: Padomes 27.6.1997. Regula (EK) Nr. 1290/97 (OV L 176, 4.7.1997., 1. lpp.),

- 31998 R 1223: Padomes 4.6.1998. Regula (EK) Nr. 1223/98 (OV L 168, 13.6.1998., 1. lpp.),

- 31998 R 1606: Padomes 29.6.1998. Regula (EK) Nr. 1606/98 (OV L 209, 25.7.1998., 1. lpp.),

- 31999 R 0307: Padomes 8.2.1999. Regula (EK) Nr. 307/1999 (OV L 38, 12.2.1999., 1. lpp.),

- 31999 R 1399: Padomes 29.4.1999. Regula (EK) Nr. 1399/1999 (OV L 164, 30.6.1999., 1. lpp.),

- 32001 R 0089: Komisijas 17.1.2001. Regula (EK) Nr. 89/2001 (OV L 14, 18.1.2001., 16. lpp.),

- 32001 R 1386: Eiropas Parlamenta un Padomes 5.6.2001. Regula Nr. 1386/2001 (OV L 187, 10.7.2001., 1. lpp.),

- 32002 R 0410: Komisijas 27.2.2002. Regula (EK) Nr. 410/2002 (OV L 62, 5.3.2002., 17. lpp.).

a) Regulas 1. pielikumu "Kompetentās iestādes (Regulas 1. panta 1. punkts, Īstenošanas regulas 4. panta 1. punkts un 122. pants)" groza šādi:

i) pēc pēdējā teksta iedaļā "A. BEĻĢIJA" iekļauj šādu tekstu:

"B. ČEHIJAS REPUBLIKA

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (Darba un sociālo lietu ministrija), Praha.

2. Ministerstvo zdravotnictví (Veselības aizsardzības ministrija), Praha.

3. Ministerstvo obrany (Aizsardzības ministrija), Praha.

4. Ministerstvo vnitra (Iekšlietu ministrija), Praha.

5. Ministerstvo spravedlnosti (Ieslietu ministrija), Praha.

6. Ministerstvo financí (Finanšu ministrija), Praha."

;

ii) iedaļas "B. DĀNIJA", "C. VĀCIJA", "D. SPĀNIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. ĪRIJA", "H. ITĀLIJA", "I. LUKSEMBURGA", "J. NĪDERLANDE", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGĀLE", "M. SOMIJA", "N. ZVIEDRIJA" un "O. APVIENOTĀ KARALISTE" attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir "C. DĀNIJA", "D. VĀCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. SPĀNIJA", "H. FRANCIJA", "I. ĪRIJA", "J. ITĀLIJA", "N. LUKSEMBURGA", "Q. NĪDERLANDE", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGĀLE", "W. SOMIJA", "X. ZVIEDRIJA" un "Y. APVIENOTĀ KARALISTE";

iii) pēc pēdējā teksta iedaļā "D. VĀCIJA" iekļauj šādu tekstu:

"E. IGAUNIJA

Sotsiaalministeerium (Sociālo lietu ministrija), Tallinn."

;

iv) pēc pēdējā teksta iedaļā "J. ITĀLIJA" iekļauj šādu tekstu:

"K. KIPRA

1. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (darba un sociālās apdrošināšanas lietu ministrs), Λευκωσία.

2. Υπουργός Υγείας (veselības aizsardzības ministrs), Λευκωσία.

L. LATVIJA

Labklājības ministrija, Rīga.

M. LIETUVA

1. Socialinės apsaugos ir darbo ministras (sociālā nodrošinājuma un darba lietu ministrs), Vilnius.

2. Sveikatos apsaugos ministras (veselības aizsardzības ministrs), Vilnius."

;

v) pēc pēdējā teksta iedaļā "N. LUKSEMBURGA" iekļauj šādu tekstu:

"O. UNGĀRIJA

1. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (Veselības aizsardzības, sociālo un ģimenes lietu ministrija), Budapest.

2. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Nodarbinātības un darba lietu ministrija), Budapest.

3. Pénzügyminisztérium (Finanšu ministrija), Budapest.

P. MALTA

1. Ministru ghall-Politika Socjali (sociālās politikas ministrs), Valetta.

2. Ministru tas-Sahha (veselības aizsardzības ministrs), Valetta."

;

vi) pēc teksta iedaļā "R. AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"S. POLIJA

1. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (ekonomikas, darba un sociālās politikas ministrs), Warszawa.

2. Minister Zdrowia (veselības aizsardzības ministrs), Warszawa."

;

vii) pēc pēdējā teksta iedaļā "T. PORTUGĀLE" iekļauj šādu tekstu:

"U. SLOVĒNIJA

1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Darba, ģimenes un sociālo lietu ministrija), Ljubljana.

2. Ministrstvo za zdravje (Veselības aizsardzības ministrija), Ljubljana.

V. SLOVĀKIJA

1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Darba, sociālo un ģimenes lietu ministrija), Bratislava.

2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Veselības aizsardzības ministrija), Bratislava."

;

b) Regulas 2. pielikumu "Kompetentās institūcijas (Regulas 1. panta o) punkts un Īstenošanas regulas 4. panta 2. punkts)" groza šādi:

i) pēc pēdējā teksta iedaļā "A. BEĻĢIJA" iekļauj šādu tekstu:

"B. ČEHIJAS REPUBLIKA

1. Slimības un maternitāte a) Pabalsti natūrā : veselības apdrošināšanas sabiedrība, kurā persona apdrošināta;

i)

vispārīgos gadījumos: Česká správa sociálního zabezpečení (Čehijas Sociālā nodrošinājuma pārvalde), Praha un tās reģionālās iestādes;ii)

militārpersonām:

profesionāliem karavīriem: Aizsardzības ministrijas Sociālā nodrošinājuma aģentūra;

policijas darbiniekiem: Iekšlietu ministrijas Sociālā nodrošinājuma aģentūra;

ieslodzījuma vietu darbiniekiem: Tieslietu ministrijas Sociālā nodrošinājuma aģentūra;

muitas administrācijas darbiniekiem: Finanšu ministrijas Sociālā nodrošinājuma aģentūra.

2. Invaliditāte, vecums un nāve (pensija) a) vispārīgos gadījumos : Česká správa sociálního zabezpečení (Čehijas Sociālā nodrošinājuma pārvalde), Praha;

profesionāliem karavīriem: Aizsardzības ministrijas Sociālā nodrošinājuma aģentūra;

policijas darbiniekiem: Iekšlietu ministrijas Sociālā nodrošinājuma aģentūra;

ieslodzījuma vietu darbiniekiem: Tieslietu ministrijas Sociālā nodrošinājuma aģentūra;

muitas administrācijas darbiniekiem: Finanšu ministrijas Sociālā nodrošinājuma aģentūra.

3. Nelaimes gadījumi darbā un arodslimības a) Pabalsti natūrā : veselības apdrošināšanas sabiedrība, kurā persona apdrošināta;

i)

vispārīgos gadījumos:

atlīdzība saistībā ar nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām

darba devējs vai apdrošinātājs, kas darbojas viņa vārdā:

Česká pojišťovna a.s. (Čehijas Apdrošināšanas sabiedrība);

Kooperativa pojišťovna, a.s. (Kooperatīvā apdrošināšanas sabiedrība);

pensijas: Česká správa sociálního zabezpečení (Čehijas Sociālā nodrošinājuma pārvalde), Praha;

īstermiņa pabalsti: Česká správa sociálního zabezpečení (Čehijas Sociālā nodrošinājuma pārvalde), Praha, un tās reģionālās iestādes.ii)

militārpersonām:

profesionāliem karavīriem: Aizsardzības ministrijas Sociālā nodrošinājuma aģentūra, Prāga;

policijas darbiniekiem: Iekšlietu ministrijas Sociālā nodrošinājuma aģentūra, Prāga;

ieslodzījuma vietu darbiniekiem: Tieslietu ministrijas Sociālā nodrošinājuma aģentūra, Prāga;

muitas administrācijas darbiniekiem: Finanšu ministrijas Sociālā nodrošinājuma aģentūra, Prāga.

4. Apbedīšanas pabalsti Norādītas pašvaldību iestādes atbilstīgi personas dzīvesvietai (uzturēšanās vietai).

5. Bezdarbnieka pabalsti Nodarbinātības biroji atbilstīgi personas dzīvesvietai (uzturēšanās vietai).

6. Ģimenes pabalsti Norādītas pašvaldību iestādes atbilstīgi personas dzīvesvietai (uzturēšanās vietai)."

ii) iedaļas "B. DĀNIJA", "C. VĀCIJA", "D. SPĀNIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. ĪRIJA", "H. ITĀLIJA", "I. LUKSEMBURGA", "J. NĪDERLANDE", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGĀLE", "M. SOMIJA", "N. ZVIEDRIJA" un "O. APVIENOTĀ KARALISTE" attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir "C. DĀNIJA", "D. VĀCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. SPĀNIJA", "H. FRANCIJA", "I. ĪRIJA", "J. ITĀLIJA", "N. LUKSEMBURGA", "Q. NĪDERLANDE", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGĀLE", "W. SOMIJA", "X. ZVIEDRIJA" un "Y. APVIENOTĀ KARALISTE";

iii) pēc pēdējā teksta iedaļā "D. VĀCIJA" iekļauj šādu tekstu:

"E. IGAUNIJA

1. Slimības un maternitāte : Eesti Haigekassa (Igaunijas Veselības apdrošināšanas fonds), Tallinn.

2. Invaliditātes un vecuma pensijas, apgādnieka zaudējuma pensijas : Sotsiaalkindlustusamet (Sociālās apdrošināšanas pārvalde), Tallinn.

3. Nelaimes gadījumi darbā un arodslimības a) atlīdzība, ko maksā atbilstīgi Civilkodeksam : darba devēji;

b) pensijas : Sotsiaalkindlustusamet (Sociālās apdrošināšanas pārvalde), Tallinn.

4. Apbedīšanas pabalsti Sotsiaalkindlustusamet (Sociālās apdrošināšanas pārvalde), Tallinn.

5. Bezdarbs Tööturuamet (Darba tirgus pārvalde), Tallinn.

6. Ģimenes pabalsti Sotsiaalkindlustusamet (Sociālās apdrošināšanas pārvalde), Tallinn.

7. Jautājumi, kas saistīti ar sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanu (sociālais nodoklis) Maksuamet (Nodokļu pārvalde), Tallinn."

;

iv) pēc pēdējā teksta iedaļā "J. ITĀLIJA" iekļauj šādu tekstu:

"K. KIPRA

1. Pabalsti natūrā : Υπουργείο Υγείας (Veselības aizsardzības ministrija), Λευκωσία.

2. Naudas pabalsti : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Darba un sociālās apdrošināšanas ministrijas Sociālās apdrošināšanas departaments), Λευκωσία.

L. LATVIJA

Institūciju kompetenci reglamentē Latvijas tiesību akti, ja turpmāk nav norādīts citādi.

1. Visos gadījumos, izņemot veselības aprūpi : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga.

2. Veselības aprūpe : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra, Rīga.

M. LIETUVA

i)

pabalsti natūrā: Valstybinė ligonių kasa (Valsts Slimokase), Vilnius;ii)

naudas pabalsti: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Valsts Sociālās apdrošināšanas fonda valde);

i)

pabalsti natūrā: Valstybinė ligonių kasa (Valsts Slimokase), Vilnius;ii)

naudas pabalsti: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Valsts Sociālās apdrošināšanas fonda Valde), Vilnius.

2. Invaliditāte Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Valsts Sociālās apdrošināšanas fonda Valde), Vilnius.

3. Vecums, nāve (pensijas) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Valsts Sociālās apdrošināšanas fonda Valde), Vilnius.

4. Nelaimes gadījumi darbā, arodslimības a) pabalsti natūrā : Valstybinė ligonių kasa (Valsts Slimokase), Vilnius;

b) naudas pabalsti : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Valsts Sociālās apdrošināšanas fonda Valde), Vilnius.

5. Apbedīšanas pabalsts Savivaldybių socialinės paramos skyriai (pašvaldību Sociālās palīdzības nodaļas).

6. Bezdarbs Respublikinė darbo birža (Valsts Darba birža), Vilnius.

7. Ģimenes pabalsti Savivaldybių socialinės paramos skyriai (pašvaldību Sociālās palīdzības nodaļas)."

;

v) pēc pēdējā teksta iedaļā "N. LUKSEMBURGA" iekļauj šādu tekstu:

"O. UNGĀRIJA

1. Slimības un maternitāte pabalsti natūrā un naudas pabalsti : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Valsts Veselības apdrošināšanas fonds), Budapest.

2. Invaliditāte a) pabalsti natūrā : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Valsts Veselības apdrošināšanas fonds), Budapest;

b) naudas pabalsti : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Valsts pensiju apdrošināšanas Centrālā pārvalde), Budapest.

3. Vecums, nāve (pensijas) a) vecuma pensija — sociālās apdrošināšanas shēma : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Valsts pensiju apdrošināšanas Centrālā pārvalde), Budapest;

b) vecuma pensija — privātā shēma : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Valsts Finanšu uzraudzības pārvalde), Budapest;

c) apgādnieka zaudējuma pensijas : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Valsts pensiju apdrošināšanas Centrālā pārvalde), Budapest;

d) no iemaksām neatkarīga vecuma pabalsts : Illetékes helyi önkormányzat (kompetentā vietējā pašvaldība).

4. Nelaimes gadījumi darbā, arodslimības: a) pabalsti natūrā : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Valsts Veselības apdrošināšanas fonds), Budapest;

b) naudas pabalsti — nelaimes gadījumi darbā : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Valsts Veselības apdrošināšanas fonds), Budapest;

c) citi naudas pabalsti : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Valsts pensiju apdrošināšanas Centrālā pārvalde), Budapest.

5. Bezdarbs naudas pabalsti Foglalkoztatási Hivatal (Nodarbinātības dienests), Budapest.

Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (Ģimenes pabalstu izmaksu struktūra, ja attiecīgajam darba devējam tāda ir);

Államháztartási Hivatal (Valsts Finanšu pārvalde);

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Valsts Veselības apdrošināšanas fonds).

P. MALTA

1. Naudas pabalsti : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Sociālā nodrošinājuma departaments), Valetta.

2. Pabalsti natūrā : Diviżjoni tas-Saħħa (Veselības aizsardzības nodaļa), Valetta."

;

vi) pēc teksta iedaļā "R. AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"S. POLIJA

1. Slimības un maternitāte a) pabalsti natūrā : kasa chorych (slimokase), kurā apdrošināta attiecīgā persona;

i)

darba devēji, kas atbildīgi par pabalstu izmaksu;ii)

apdrošināšanas laikā — Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes — ZUS) teritoriālās iestādes, kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir apdrošinātās personas darba devēja juridiskā adrese vai pašnodarbinātās personas oficiālā adrese, un — pēc apdrošināšanas izbeigšanās — Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS) teritoriālās iestādes, kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir apdrošinātās personas dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta;iii)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības Sociālās apdrošināšanas fonda — KRUS) reģionālās nodaļas, kuru teritoriālajā jurisdikcijā lauksaimnieks ir apdrošināts.

2. Invaliditāte, vecums un nāve (pensija) a) darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes — ZUS) centrālās administrācijas attiecīgās nodaļas, kas norādītas sadarbībai ar konkrēto dalībvalstu kompetentajām iestādēm;

b) pašnodarbinātiem lauksaimniekiem : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības Sociālās apdrošināšanas fonda — KRUS) reģionālās nodaļas, kas norādītas sadarbībai ar konkrēto dalībvalstu kompetentajām iestādēm;

c) profesionāliem karavīriem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra : Nacionālās aizsardzības ministrijas specializētās struktūras;

d) policijas darbiniekiem, Valsts Ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem, robežsardzes darbiniekiem, Pretizlūkošanas aģentūras un Izlūkošanas aģentūras darbiniekiem un Valdības drošības dienesta darbiniekiem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra : Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas specializētās struktūras;

e) Ieslodzījuma vietu apsardzes darbiniekiem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra : Tieslietu ministrijas specializētās struktūras;

f) tiesnešiem un prokuroriem : Tieslietu ministrijas specializētās struktūras.

3. Nelaimes gadījumi darbā un arodslimības a) pabalsti natūrā : kasa chorych (slimokase), kurā apdrošināta attiecīgā persona;

i)

slimības gadījumā:

darba devēji, kas atbildīgi par pabalstu izmaksu;

apdrošināšanas laikā Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS) teritoriālās iestādes, kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir apdrošinātās personas darba devēja juridiskā adrese vai pašnodarbinātās personas oficiālā adrese, un — pēc apdrošināšanas izbeigšanās — Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS) teritoriālās iestādes, kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir apdrošinātās personas dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības Sociālās apdrošināšanas fonda — KRUS) reģionālās nodaļas, kuru teritoriālajā jurisdikcijā lauksaimnieks ir apdrošināts;ii)

galvenā apgādnieka invaliditāte vai nāve:

darbiniekiem un pašnodarbinātām personām (izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus), kā arī bezdarbniekiem ar augstāko izglītību, kas norīkoti mācībās vai praksē: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS) struktūrvienības, kas norādītas sadarbībai ar konkrēto dalībvalstu kompetentajām institūcijām;

pašnodarbinātiem lauksaimniekiem: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības Sociālās apdrošināšanas fonda — KRUS) reģionālās nodaļas, kas norādītas sadarbībai ar konkrēto dalībvalstu kompetentajām institūcijām;

profesionāliem karavīriem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra: Nacionālās aizsardzības ministrijas specializētās struktūras;

policijas darbiniekiem, Valsts Ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem, robežsardzes darbiniekiem, Pretizlūkošanas aģentūras un Izlūkošanas aģentūras darbiniekiem un Valdības drošības dienesta darbiniekiem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra: Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas specializētās struktūras;

Ieslodzījuma vietu apsardzes darbiniekiem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra: Tieslietu ministrijas specializētās struktūras;

tiesnešiem un prokuroriem: Tieslietu ministrijas specializētās struktūras.

4. Apbedīšanas pabalsti a) darbiniekiem un pašnodarbinātām personām (izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus), kā arī bezdarbniekiem, kam ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS) teritoriālās iestādes, kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir attiecīgās personas dzīvesvieta;

b) pašnodarbinātiem lauksaimniekiem : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības Sociālās apdrošināšanas fonda — KRUS) reģionālās nodaļas, kuru teritoriālajā jurisdikcijā lauksaimnieks ir apdrošināts;

c) profesionāliem karavīriem, izņemot tos, kas dienestu sākuši 1999. gada 1. janvāra : Nacionālās aizsardzības ministrijas specializētās struktūras;

d) policijas darbiniekiem, Valsts Ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem, robežsardzes darbiniekiem, Pretizlūkošanas aģentūras un Izlūkošanas aģentūras darbiniekiem un Valdības drošības dienesta darbiniekiem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra : Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas specializētās struktūras;

e) Ieslodzījuma vietu apsardzes darbiniekiem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra : Tieslietu ministrijas specializētās struktūras;

f) tiesnešiem un prokuroriem : Tieslietu ministrijas specializētās struktūras;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS) centrālās administrācijas attiecīgās nodaļas, kas norādītas sadarbībai ar konkrēto dalībvalstu kompetentajām institūcijām;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības Sociālās apdrošināšanas fonda - KRUS) reģionālās nodaļas, kas norādītas sadarbībai ar konkrēto dalībvalstu kompetentajām institūcijām;

Nacionālās aizsardzības ministrijas specializētās struktūras (attiecībā uz bijušajiem profesionāliem karavīriem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra);

Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas specializētās struktūras (attiecībā uz bijušajiem policijas darbiniekiem, bijušajiem Valsts Ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem, bijušajiem robežsardzes darbiniekiem, bijušajiem Valsts aizsardzības biroja, Pretizlūkošanas aģentūras un Izlūkošanas aģentūras darbiniekiem un bijušajiem Valdības drošības dienesta darbiniekiem, izņemot tos, kas dienestu sākuši 1999. gada 1. janvāra);

Tieslietu ministrijas specializētās struktūras (attiecībā uz bijušajiem Ieslodzījuma vietu apsardzes darbiniekiem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra);

Tieslietu ministrijas specializētās struktūras (attiecībā uz bijušajiem tiesnešiem un prokuroriem);

h) personām, kas saņem pirmspensijas pabalstus un piemaksas : wojewódzkie urzędy pracy (attiecīgās vojevodistes nodarbinātības dienests), kura teritoriālajā jurisdikcijā ir personas dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta.

5. Bezdarbs a) pabalsti natūrā : kasa chorych (slimokase), kurā apdrošināta attiecīgā persona;

b) naudas pabalsti : wojewódzkie urzędy pracy (attiecīgās vojevodistes nodarbinātības dienests), kura teritoriālajā jurisdikcijā ir personas dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta.

darba devēji, kas atbildīgi par pabalstu izmaksu;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS) teritoriālās iestādes, kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir apdrošinātās personas darba devēja juridiskā adrese vai pašnodarbinātās personas oficiālā adrese;

b) pašnodarbinātiem lauksaimniekiem : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības Sociālās apdrošināšanas fonda- KRUS) reģionālās nodaļas, kuru teritoriālajā jurisdikcijā lauksaimnieks ir apdrošināts;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS) centrālās administrācijas attiecīgās nodaļas, kas norādītas sadarbībai ar konkrēto dalībvalstu kompetentajām institūcijām;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības Sociālās apdrošināšanas fonda - KRUS) reģionālās nodaļas, kas norādītas sadarbībai ar konkrēto dalībvalstu kompetentajām institūcijām;

Nacionālās aizsardzības ministrijas specializētās struktūras (attiecībā uz bijušajiem profesionāliem karavīriem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra);

Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas specializētās struktūras (attiecībā uz bijušajiem policijas darbiniekiem, bijušajiem Valsts Ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem, bijušajiem robežsardzes darbiniekiem, bijušajiem Valsts aizsardzības biroja darbiniekiem, bijušajiem Pretizlūkošanas aģentūras un Izlūkošanas aģentūras darbiniekiem un bijušajiem Valdības drošības dienesta darbiniekiem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra);

Tieslietu ministrijas specializētās struktūras (attiecībā uz bijušajiem Ieslodzījuma vietu apsardzes darbiniekiem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra);

Tieslietu ministrijas specializētās struktūras (attiecībā uz bijušajiem tiesnešiem un prokuroriem);

d) bezdarbniekiem : wojewódzkie urzędy pracy (attiecīgās vojevodistes nodarbinātības dienests), kura teritoriālajā jurisdikcijā ir personas dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta;

ośrodki pomocy społecznej (sociālās palīdzības centri) dzīvesvietas komūnā;

powiatowe centra pomocy rodzinie (rajonu ģimenes palīdzības centri), kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir personas dzīvesvieta."

vii) pēc pēdējā teksta iedaļā "T. PORTUGĀLE" iekļauj šādu tekstu:

"U. SLOVĒNIJA

1. Naudas pabalsti a) Slimības pabalsti un apbedīšanas pabalsti : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovēnijas Veselības apdrošināšanas aģentūra);

b) Vecums, invaliditāte un nāve : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovēnijas Pensiju un invaliditātes apdrošināšanas aģentūra);

c) Bezdarbs : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovēnijas Nodarbinātības dienests);

d) Ģimenes un maternitātes pabalsti : Center za socialno delo — centralna enota Bežigrad (Sociālā darba centrs — Centrālā nodaļa), Bežigrad

2. Pabalsti natūrā Slimības un maternitāte : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovēnijas Veselības apdrošināšanas aģentūra).

V. SLOVĀKIJA

1. Slimības un maternitāte A. Naudas pabalsti a) vispārīgos gadījumos : Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava;

b) Slovākijas Republikas Bruņoto Spēku un Dzelzceļa Spēku profesionālajiem karavīriem : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Bruņoto Spēku Sociālā nodrošinājuma birojs), Bratislava;

c) Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrijas spēku profesionālajiem karavīriem : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmā izveidotās struktūras, kas atbildīgas par Iekšlietu ministrijas spēku budžetu);

d) Policijas Spēku locekļiem : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmā izveidotās struktūras, kas atbildīgas par Policijas Spēku budžetu un iemaksām);

e) Dzelzceļa policijas darbiniekiem : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Dzelzceļa policijas ģenerāldirektorāts), Bratislava;

f) Slovākijas Izlūkošanas dienesta darbiniekiem : Slovenská informačná služba (Slovākijas Izlūkošanas dienests), Bratislava;

g) Tiesu un ieslodzījuma vietu apsardzes spēku darbiniekiem : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Tiesu un ieslodzījuma vietu apsardzes spēku ģenerāldirektorāts), Bratislava;

h) muitas ierēdņiem : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Muitas direktorāts), Bratislava.

B. Pabalsti natūrā veselības apdrošināšanas sabiedrības.

2. Invaliditāte a) vispārīgos gadījumos : Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava;

b) Slovākijas Republikas Bruņoto Spēku un Dzelzceļa Spēku profesionālajiem karavīriem : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Bruņoto Spēku Sociālā nodrošinājuma birojs), Bratislava;

c) Slovākijas Republikas Policijas Spēku darbiniekiem un Iekšlietu ministrijas spēku profesionālajiem karavīriem : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrija), Bratislava;

d) Dzelzceļa policijas darbiniekiem : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Dzelzceļa policijas ģenerāldirektorāts), Bratislava;

e) Slovākijas Izlūkošanas dienesta darbiniekiem : Slovenská informačná služba (Slovākijas Izlūkošanas dienests), Bratislava;

f) Tiesu un iesodzījuma vietu apsardzes spēku darbiniekiem : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Tiesu un ieslodzījuma vietu apsardzes spēku ģenerāldirektorāts), Bratislava;

g) muitas ierēdņiem : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Muitas direktorāts), Bratislava.

3. Vecuma pabalsti a) vispārīgos gadījumos : Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava;

b) Slovākijas Republikas Bruņoto Spēku un Dzelzceļa Spēku profesionālajiem karavīriem : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Bruņoto Spēku Sociālā nodrošinājuma birojs), Bratislava;

c) Slovākijas Republikas Policijas Spēku darbiniekiem un Iekšlietu ministrijas spēku profesionālajiem karavīriem : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrija), Bratislava;

d) Dzelzceļa policijas darbiniekiem : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Dzelzceļa policijas ģenerāldirektorāts), Bratislava;

e) Slovākijas Izlūkošanas dienesta darbiniekiem : Slovenská informačná služba (Slovākijas Izlūkošanas dienests), Bratislava;

f) Tiesu un iesodzījuma vietu apsardzes spēku darbiniekiem : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Tiesu un ieslodzījuma vietu apsardzes spēku ģenerāldirektorāts), Bratislava;

g) muitas ierēdņiem : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Muitas direktorāts), Bratislava.

4. Apgādnieka zaudējuma pabalsti a) vispārīgos gadījumos : Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava;

b) Slovākijas Republikas Bruņoto Spēku un Dzelzceļa Spēku profesionālajiem karavīriem : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Bruņoto Spēku Sociālā nodrošinājuma birojs), Bratislava;

c) Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrijas spēku profesionālajiem karavīriem : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmā izveidotās struktūras, kas atbildīgas par Iekšlietu ministrijas spēku budžetu);

d) Dzelzceļa policijas darbiniekiem : Generálne Dzelzceļa policijas darbiniekiemriaditeľstvo Železničnej polície (Dzelzceļa policijas ģenerāldirektorāts), Bratislava;

e) Slovākijas Izlūkošanas dienesta darbiniekiem : Slovenská informačná služba (Slovākijas Izlūkošanas dienests), Bratislava;

f) Tiesu un iesodzījuma vietu apsardzes spēku darbiniekiem : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Tiesu un ieslodzījuma vietu apsardzes spēku ģenerāldirektorāts), Bratislava;

g) muitas ierēdņiem : Colné riaditel'stvo Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Muitas direktorāts), Bratislava.

5. Nelaimes gadījumi darbā un arodslimības A. Naudas pabalsti a) vispārīgos gadījumos : Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava;

b) Slovākijas Republikas Bruņoto Spēku un Dzelzceļa Spēku profesionālajiem karavīriem : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Bruņoto Spēku Sociālā nodrošinājuma birojs), Bratislava;

c) Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrijas spēku profesionālajiem karavīriem : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmā izveidotās struktūras, kas atbildīgas par Iekšlietu ministrijas spēku budžetu);

d) Policijas Spēku locekļiem : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmā izveidotās struktūras, kas atbildīgas par Policijas Spēku budžetu un iemaksām);

e) Dzelzceļa policijas darbiniekiem : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Dzelzceļa policijas ģenerāldirektorāts), Bratislava;

f) Slovākijas Izlūkošanas dienesta darbiniekiem : Slovenská informačná služ (Slovākijas Izlūkošanas dienests),Bratislava;

g) Tiesu un iesodzījuma vietu apsardzes spēku darbiniekiem : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Tiesu un ieslodzījuma vietu apsardzes spēku ģenerāldirektorāts), Bratislava;

B. Pabalsti natūrā veselības apdrošināšanas sabiedrības.

6. Apbedīšanas pabalsti a) apbedīšanas pabalsts vispārīgos gadījumos : rajonu nodaļas;

b) Slovākijas Republikas Bruņoto Spēku un Dzelzceļa Spēku profesionālajiem karavīriem : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Bruņoto Spēku Sociālā nodrošinājuma birojs), Bratislava;

c) Slovākijas Republikas Policijas Spēku darbiniekiem un Iekšlietu ministrijas spēku profesionālajiem karavīriem : Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnśtra Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmā izveidotās struktūras, kas atbildīgas par budžetu un iemaksām);

7. Bezdarbs Národný úrad práce (Valsts nodarbinātības dienests), Bratislava.

8. Ģimenes pabalsti a) darbiniekiem : darba devēji;

b) pašnodarbinātām personām un pensionāriem : Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava;

c) citām personām : rajonu nodaļas."

;

c) Regulas 3. pielikumu "Dzīvesvietas institūcijas un uzturēšanās vietas institūcijas (Regulas 1. panta p) punkts un Īstenošanas regulas 4. panta 3. punkts)" groza šādi:

i) pēc pēdējā teksta iedaļā "A. BEĻĢIJA" iekļauj šādu tekstu:

"B. ČEHIJAS REPUBLIKA

1. Pabalsti natūrā : veselības apdrošināšanas sabiedrība (pēc izvēles).

2. Naudas pabalsti a) attiecībā uz slimībām un maternitāti : Česká správa sociálního zabezpečení (Čehijas Sociālā nodrošinājuma pārvalde), Praha un tās reģionālās struktūrvienības;

b) attiecībā uz invaliditāti, vecumu, nāvi (pensijām) : Česká správa sociálního zabezpečení (Čehijas Sociālā nodrošinājuma pārvalde), Praha un tās reģionālās struktūrvienības;

c) attiecībā uz nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām : Česká správa sociálního zabezpečení (Čehijas Sociālā nodrošinājuma pārvalde), Praha un tās reģionālās struktūrvienības;

d) attiecībā uz bezdarbu : Nodarbinātības biroji atbilstīgi personas dzīvesvietai (uzturēšanās vietai);

e) ģimenes pabalsti un citi pabalsti : Norādītas pašvaldību iestādes atbilstīgi personas dzīvesvietai (uzturēšanās vietai)."

;

ii) iedaļas "B. DĀNIJA", "C. VĀCIJA", "D. SPĀNIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. ĪRIJA", "H. ITĀLIJA", "I. LUKSEMBURGA", "J. NĪDERLANDE", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGĀLE", "M. SOMIJA", "N. ZVIEDRIJA" un "O. APVIENOTĀ KARALISTE" attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir "C. DĀNIJA", "D. VĀCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. SPĀNIJA", "H. FRANCIJA", "I. ĪRIJA", "J. ITĀLIJA", "N. LUKSEMBURGA", "Q. NĪDERLANDE", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGĀLE", "W. SOMIJA", "X. ZVIEDRIJA" un "Y. APVIENOTĀ KARALISTE";

iii) pēc pēdējā teksta iedaļā "D. VĀCIJA" iekļauj šādu tekstu:

"E. IGAUNIJA

1. Slimības un maternitāte : Eesti Haigekassa (Igaunijas Veselības apdrošināšanas fonds);

2. Invaliditātes, vecuma pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas, apbedīšanas pabalsti un ģimenes pabalsti : Sotsiaalkindlustusamet (Sociālās apdrošināšanas pārvalde);

3. Bezdarbs : vietējais nodarbinātības dienests."

;

iv) pēc pēdējā teksta iedaļā "J. ITĀLIJA" iekļauj šādu tekstu:

"K. KIPRA

1. Pabalsti natūrā : Υπουργείο Υγείας, (Veselības aizsardzības ministrija), Λευκωσία.

2. Naudas pabalsti : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (Darba un sociālās apdrošināšanas ministrijas Sociālās apdrošināšanas departaments), Λευκωσία.

L. LATVIJA

1. Visos gadījumos, izņemot veselības aprūpi natūrā : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga.

2. Veselības aprūpe natūrā : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra, Rīga.

M. LIETUVA

i)

pabalsti natūrā:Teritorinės ligonių kasos (teritoriālās Slimokases);ii)

naudas pabalsti:Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Valsts Sociālās apdrošināšanas fonda valde);

i)

pabalsti natūrā: Teritorinės ligonių kasos (teritoriālās Slimokases);ii)

naudas pabalsti: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Valsts Sociālās apdrošināšanas fonda Valde), Vilnius.

2. Invaliditāte Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Valsts Sociālās apdrošināšanas fonda Valde), Vilnius.

3. Vecums, nāve (pensijas) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Valsts Sociālās apdrošināšanas fonda Valde), Vilnius.

4. Nelaimes gadījumi darbā un arodslimības a) pabalsti natūrā : Teritorinės ligonių kasos (teritoriālās Slimokases);

b) naudas pabalsti : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Valsts Sociālās apdrošināšanas fonda Valde), Vilnius.

5. Apbedīšanas pabalsts Savivaldybių socialinės paramos skyriai (pašvaldību Sociālās palīdzības nodaļas).

6. Bezdarbs Respublikinė darbo birža (Valsts Darba birža), Vilnius.

7. Ģimenes pabalsti Savivaldybių socialinės paramos skyriai (pašvaldību Sociālās palīdzības nodaļas)."

;

v) pēc pēdējā teksta iedaļā "N. LUKSEMBURGA" iekļauj šādu tekstu:

"O. UNGĀRIJA

I. DZĪVESVIETAS INSTITŪCIJAS

1. Slimības un maternitāte Pabalsti natūrā un naudas pabalsti : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Valsts Veselības apdrošināšanas fonda apgabala nodaļa).

2. Invaliditāte a) pabalsti natūrā : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Valsts Veselības apdrošināšanas fonda apgabala nodaļa);

b) naudas pabalsti : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Valsts pensiju apdrošināšanas Centrālā pārvalde).

3. Vecums, nāve (pensijas) a) vecuma pensija — sociālās apdrošināšanas shēma : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Valsts pensiju apdrošināšanas Centrālā pārvalde);

b) vecuma pensija — privātā shēma : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Valsts Finanšu uzraudzības pārvalde), Budapest;

c) apgādnieka zaudējuma pensijas : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Valsts pensiju apdrošināšanas Centrālā pārvalde);

d) no iemaksām neatkarīga vecuma piemaksa : Illetékes helyi önkormányzat (kompetentā vietējā pašvaldība).

4. Nelaimes gadījumi darbā un arodslimības a) pabalsti natūrā : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Valsts Veselības apdrošināšanas fonda apgabala nodaļa);

b) naudas pabalsti — nelaimes gadījumi darbā : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Valsts Veselības apdrošināšanas fonds), Budapest;

c) citi naudas pabalsti : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Valsts pensiju apdrošināšanas Centrālā pārvalde).

5. Bezdarbs Naudas pabalsti : Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (Nodarbinātības pārvaldes apgabala nodaļa).

Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónáll (Ģimenes pabalstu izmaksu struktūra, ja attiecīgajam darba devējam tāda ir);

Területi Államháztartás — i Hivatal (reģionālais Valsts finanšu birojs);

Egészségbiztosítási Pénztár (Valsts Veselības apdrošināšanas fonds), Budapest.

II. UZTURĒŠNĀS VIETAS INSTITŪCIJAS

1. Slimības un maternitāte Pabalsti natūrā un naudas pabalsti : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Valsts Veselības apdrošināšanas fonda apgabala nodaļa).

2. Invaliditāte a) pabalsti natūrā : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Valsts Veselības apdrošināšanas fonda apgabala nodaļa);

b) naudas pabalsti : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Valsts pensiju apdrošināšanas Centrālā pārvalde).

3. Vecums, nāve (pensijas) a) vecuma pensija — sociālās apdrošināšanas shēma : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Valsts pensiju apdrošināšanas Centrālā pārvalde);

b) vecuma pensija — privātā shēma : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Valsts Finanšu uzraudzības pārvalde), Budapest;

c) apgādnieka zaudējuma pensijas : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Valsts pensiju apdrošināšanas Centrālā pārvalde);

d) no iemaksām neatkarīga vecuma piemaksa : Illetékes helyi önkormányzat (kompetentā vietējā pašvaldība).

4. Nelaimes gadījumi darbā un arodslimības a) pabalsti natūrā : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Valsts Veselības apdrošināšanas fonda apgabala nodaļa);

b) naudas pabalsti — darba nespējas pabalsts nelaimes gadījumos : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Valsts Veselības apdrošināšanas fonds), Budapest;

c) citi naudas pabalsti : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Valsts pensiju apdrošināšanas Centrālā pārvalde).

5. Bezdarbs Naudas pabalsti : Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (Nodarbinātības pārvaldes apgabala nodaļa).

Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (Ģimenes pabalstu izmaksu struktūra, ja attiecīgajam darba devējam tāda ir);

Területi Államháztartási Hivatal (reģionālais Valsts Finanšu birojs);

Egészségbiztosítási Pénztár (Valsts Veselības apdrošināšanas fonds), Budapest.

P. MALTA

1. Naudas pabalsti : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Sociālā nodrošinājuma departaments), Valletta.

2. Pabalsti natūrā : Diviżjoni tas-Saħħa (Veselības aizsardzības nodaļa), Valletta."

;

vi) pēc teksta iedaļā "R. AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"S. POLIJA

1. Slimības un maternitāte a) pabalsti natūrā : kasa chorych (slimokase), kurā apdrošināta vai reģistrēta attiecīgā persona;

i)

darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS) teritoriālās iestādes, kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta;ii)

pašnodarbinātiem lauksaimniekiem: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības Sociālās apdrošināšanas fonda- KRUS) reģionālās nodaļas, kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta.

2. Invaliditāte, vecums un nāve (pensija) a) darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS) centrālās administrācijas attiecīgās nodaļas, kas norādītas sadarbībai ar konkrēto dalībvalstu kompetentajām institūcijām;

b) pašnodarbinātiem lauksaimniekiem : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības Sociālās apdrošināšanas fonda - KRUS) reģionālās nodaļas, kas norādītas sadarbībai ar konkrēto dalībvalstu kompetentajām institūcijām;

c) profesionāliem karavīriem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra : Nacionālās aizsardzības ministrijas specializētās struktūras;

d) policijas darbiniekiem, Valsts Ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem, robežsardzes darbiniekiem, Pretizlūkošanas aģentūras un Izlūkošanas aģentūras darbiniekiem un Valdības drošības dienesta darbiniekiem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra : Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas specializētās struktūras;

e) Ieslodzījuma vietu apsardzes darbiniekiem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra : Tieslietu ministrijas specializētās struktūras;

f) tiesnešiem un prokuroriem : Tieslietu ministrijas specializētās struktūras.

3. Nelaimes gadījumi darbā un arodslimības a) pabalsti natūrā : kasa chorych (slimokase), kurā apdrošināta vai reģistrēta attiecīgā persona;

i)

slimības gadījumā:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS) teritoriālās iestādes, kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības Sociālās apdrošināšanas fonda - KRUS) reģionālās nodaļas, kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta;ii)

galvenā apgādnieka invaliditāte vai nāve:

darbiniekiem un pašnodarbinātām personām (izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus), kā arī bezdarbniekiem ar augstāko izglītību, kas norīkoti mācībās vai praksē: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS) centrālās administrācijas attiecīgās nodaļas, kas norādītas sadarbībai ar konkrēto dalībvalstu kompetentajām institūcijām;

pašnodarbinātiem lauksaimniekiem: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības Sociālās apdrošināšanas fonda - KRUS) reģionālās nodaļas, kas norādītas sadarbībai ar konkrēto dalībvalstu kompetentajām institūcijām;

profesionāliem karavīriem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra: Nacionālās aizsardzības ministrijas specializētās struktūras;

policijas darbiniekiem, Valsts Ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem, robežsardzes darbiniekiem, Pretizlūkošanas aģentūras un Izlūkošanas aģentūras darbiniekiem un Valdības drošības dienesta darbiniekiem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra: Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas specializētās struktūras;

Ieslodzījuma vietu apsardzes darbiniekiem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra: Tieslietu ministrijas specializētās struktūras;

tiesnešiem un prokuroriem: Tieslietu ministrijas specializētās struktūras.

4. Apbedīšanas pabalsti a) darbiniekiem un pašnodarbinātām personām (izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus), kā arī bezdarbniekiem, kam ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS) teritoriālās iestādes, kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir dzīvesvieta;

b) pašnodarbinātiem lauksaimniekiem : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības Sociālās apdrošināšanas fonda- KRUS) reģionālās nodaļas, kuru teritoriālajā jurisdikcijā lauksaimnieks ir apdrošināts;

c) profesionāliem karavīriem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra : Nacionālās aizsardzības ministrijas specializētās struktūras;

d) policijas darbiniekiem, Valsts Ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem, robežsardzes darbiniekiem, Pretizlūkošanas aģentūras un Izlūkošanas aģentūras darbiniekiem un Valdības drošības dienesta darbiniekiem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra : Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas specializētās struktūras;

e) Ieslodzījuma vietu apsardzes darbiniekiem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra : Tieslietu ministrijas specializētās struktūras;

f) tiesnešiem un prokuroriem : Tieslietu ministrijas specializētās struktūras;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS) centrālās administrācijas attiecīgās nodaļas, kas norādītas sadarbībai ar konkrēto dalībvalstu kompetentajām institūcijām;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības Sociālās apdrošināšanas fonda - KRUS) reģionālās nodaļas, kas norādītas sadarbībai ar konkrēto dalībvalstu kompetentajām institūcijām;

Nacionālās aizsardzības ministrijas specializētās struktūras (attiecībā uz bijušajiem profesionāliem karavīriem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra);

Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas specializētās struktūras (attiecībā uz bijušajiem policijas darbiniekiem, bijušajiem Valsts Ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem, bijušajiem robežsardzes darbiniekiem, bijušajiem Valsts aizsardzības biroja, Pretizlūkošanas aģentūras un Izlūkošanas aģentūras darbiniekiem un bijušajiem Valdības drošības dienesta darbiniekiem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra);

Tieslietu ministrijas specializētās struktūras (attiecībā uz bijušajiem Ieslodzījuma vietu apsardzes darbiniekiem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra);

Tieslietu ministrijas specializētās struktūras (attiecībā uz bijušajiem tiesnešiem un prokuroriem);

h) personām, kas saņem pirmspensijas pabalstus un piemaksas : wojewódzkie urzędy pracy (attiecīgās vojevodistes nodarbinātības dienests), kura teritoriālajā jurisdikcijā ir personas dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta.

5. Bezdarbs a) pabalsti natūrā : kasa chorych (slimokase), kurā apdrošināta vai reģistrēta attiecīgā persona;

b) naudas pabalsti : wojewódzkie urzędy pracy (attiecīgās vojevodistes nodarbinātības dienests), kura teritoriālajā jurisdikcijā ir personas dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta.

6. Ģimenes pabalsti a) darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS) teritoriālās iestādes, kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta;

b) pašnodarbinātiem lauksaimniekiem : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības Sociālās apdrošināšanas fonda- KRUS) reģionālās nodaļas, kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS) centrālās administrācijas attiecīgās nodaļas, kas norādītas sadarbībai ar konkrēto dalībvalstu kompetentajām institūcijām;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības Sociālās apdrošināšanas fonda - KRUS) reģionālās nodaļas, kas norādītas sadarbībai ar konkrēto dalībvalstu kompetentajām institūcijām;

Nacionālās aizsardzības ministrijas specializētās struktūras (attiecībā uz bijušajiem profesionāliem karavīriem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra);

Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas specializētās struktūras (attiecībā uz bijušajiem policijas darbiniekiem, bijušajiem Valsts Ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem, bijušajiem robežsardzes darbiniekiem, bijušajiem Valsts aizsardzības biroja, Pretizlūkošanas aģentūras un Izlūkošanas aģentūras darbiniekiem un bijušajiem Valdības drošības dienesta darbiniekiem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra);

Tieslietu ministrijas specializētās struktūras (attiecībā uz bijušajiem Ieslodzījuma vietu apsardzes darbiniekiem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra);

Tieslietu ministrijas specializētās struktūras (attiecībā uz bijušajiem tiesnešiem un prokuroriem);

d) bezdarbniekiem : wojewódzkie urzędy pracy (attiecīgās vojevodistes nodarbinātības dienests), kura teritoriālajā jurisdikcijā ir personas dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta;

ośrodki pomocy społecznej (sociālās palīdzības centri) dzīvesvietas komūnā;

powiatowe centra pomocy rodzinie (rajonu ģimenes palīdzības centri), kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir personas dzīvesvieta."

vii) pēc pēdējā teksta iedaļā "T. PORTUGĀLE" iekļauj šādu tekstu:

"U. SLOVĒNIJA

1. Naudas pabalsti a) slimības pabalsti un apbedīšanas pabalsti : Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Slovēnijas Veselības apdrošināšanas aģentūras reģionālais birojs);

b) vecums, invaliditāte un nāve : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovēnijas Pensiju un invaliditātes apdrošināšanas aģentūra), Ljubljana;

c) bezdarbs : Območna enota Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovēnijas Nodarbinātības dienesta reģionālais birojs);

d) ģimenes un maternitātes pabalsti : Center za socialno delo — centralna enota Bežigrad (Sociālā darba centrs — Centrālā nodaļa), Bežigrad.

2. Pabalsti natūrā Slimības un maternitāte : Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Slovēnijas Veselības apdrošināšanas aģentūras reģionālais birojs).

V. SLOVĀKIJA

1. Slimības un maternitāte A. Naudas pabalsti a) vispārīgos gadījumos : Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava;

b) Slovākijas Republikas Bruņoto Spēku un Dzelzceļa Spēku profesionālajiem karavīriem : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Bruņoto Spēku Sociālā nodrošinājuma birojs), Bratislava;

c) Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrijas spēku profesionālajiem karavīriem : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmā izveidotās struktūras, kas atbildīgas par Iekšlietu ministrijas spēku budžetu);

d) Policijas Spēku locekļiem : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmā izveidotās struktūras, kas atbildīgas par Policijas Spēku budžetu un iemaksām);

e) Dzelzceļa policijas darbiniekiem : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Dzelzceļa policijas ģenerāldirektorāts), Bratislava;

f) Slovākijas Izlūkošanas dienesta darbiniekiem : Slovenská informačná služba (Slovākijas Izlūkošanas dienests), Bratislava;

g) Tiesu un iesodzījuma vietu apsardzes spēku darbiniekiem : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Tiesu un ieslodzījuma vietu apsardzes spēku ģenerāldirektorāts), Bratislava;

h) muitas ierēdņiem : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Muitas direktorāts), Bratislava.

B. Pabalsti natūrā veselības apdrošināšanas sabiedrības.

2. Invaliditāte a) vispārīgos gadījumos : Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava;

b) Slovākijas Republikas Bruņoto Spēku un Dzelzceļa Spēku profesionālajiem karavīriem : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Bruņoto Spēku Sociālā nodrošinājuma birojs), Bratislava;

c) Policijas Spēku darbiniekiem un Iekšlietu ministrijas spēku profesionālajiem karavīriem : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrija), Bratislava;

d) Dzelzceļa policijas darbiniekiem : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Dzelzceļa policijas ģenerāldirektorāts), Bratislava;

e) Slovākijas Izlūkošanas dienesta darbiniekiem : Slovenská informačná služba (Slovākijas Izlūkošanas dienests), Bratislava;

f) Tiesu un iesodzījuma vietu apsardzes spēku darbiniekiem : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Tiesu un ieslodzījuma vietu apsardzes spēku ģenerāldirektorāts), Bratislava;

g) muitas ierēdņiem : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Muitas direktorāts), Bratislava.

3. Vecuma pabalsti a) vispārīgos gadījumos : Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava;

b) Slovākijas Republikas Bruņoto Spēku un Dzelzceļa Spēku profesionālajiem karavīriem : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Bruņoto Spēku Sociālā nodrošinājuma birojs), Bratislava;

c) Slovākijas Republikas Policijas Spēku darbiniekiem un Iekšlietu ministrijas spēku profesionālajiem karavīriem : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrija), Bratislava;

d) Dzelzceļa policijas darbiniekiem : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Dzelzceļa policijas ģenerāldirektorāts), Bratislava;

e) Slovākijas Izlūkošanas dienesta darbiniekiem : Slovenská informačná služba (Slovākijas Izlūkošanas dienests), Bratislava;

f) Tiesu un iesodzījuma vietu apsardzes spēku darbiniekiem : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Tiesu un ieslodzījuma vietu apsardzes spēku ģenerāldirektorāts), Bratislava;

g) muitas ierēdņiem : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Muitas direktorāts), Bratislava.

4. Apgādnieka zaudējuma pabalsti a) vispārīgos gadījumos : Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava;

b) Slovākijas Republikas Bruņoto Spēku un Dzelzceļa Spēku profesionālajiem karavīriem : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Bruņoto Spēku Sociālā nodrošinājuma birojs), Bratislava;

c) Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrijas spēku profesionālajiem karavīriem : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnśtra v rįmci Ministerstva vnśtra Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmā izveidotās struktūras, kas atbildīgas par Iekšlietu ministrijas spēku budžetu);

d) Dzelzceļa policijas darbiniekiem : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Dzelzceļa policijas ģenerāldirektorāts), Bratislava;

e) Slovākijas Izlūkošanas dienesta darbiniekiem : Slovenská informačná služba (Slovākijas Izlūkošanas dienests), Bratislava;

f) Tiesu un iesodzījuma vietu apsardzes spēku darbiniekiem : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Tiesu un ieslodzījuma vietu apsardzes spēku ģenerāldirektorāts), Bratislava;

g) muitas ierēdņiem : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Muitas direktorāts), Bratislava.

5. Nelaimes gadījumi darbā un arodslimības A. Naudas pabalsti a) vispārīgos gadījumos : Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava;

b) Slovākijas Republikas Bruņoto Spēku un Dzelzceļa Spēku profesionālajiem karavīriem : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Bruņoto Spēku Sociālā nodrošinājuma birojs), Bratislava;

c) Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrijas spēku profesionālajiem karavīriem : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnśtra v rįmci Ministerstva vnśtra Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmā izveidotās struktūras, kas atbildīgas par Iekšlietu ministrijas spēku budžetu);

d) Policijas Spēku locekļiem : Rozpočtové a príspevkové organizįcie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmā izveidotās struktūras, kas atbildīgas par Policijas Spēku budžetu un iemaksām);

e) Dzelzceļa policijas darbiniekiem : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Dzelzceļa policijas ģenerāldirektorāts), Bratislava;

f) Slovākijas Izlūkošanas dienesta darbiniekiem : Slovenská informačná služba (Slovākijas Izlūkošanas dienests), Bratislava;

g) Tiesu un iesodzījuma vietu apsardzes spēku darbiniekiem : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Tiesu un ieslodzījuma vietu apsardzes spēku ģenerāldirektorāts), Bratislava;

h) muitas ierēdņiem : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Muitas direktorāts), Bratislava.

6. Apbedīšanas pabalsti a) apbedīšanas pabalsts vispārīgos gadījumos : rajonu nodaļas;

b) Slovākijas Republikas Bruņoto Spēku un Dzelzceļa Spēku profesionālajiem karavīriem : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Bruņoto Spēku Sociālā nodrošinājuma birojs), Bratislava;

c) Slovākijas Republikas Policijas Spēku darbiniekiem un Iekšlietu ministrijas spēku profesionālajiem karavīriem : Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmā izveidotās struktūras, kas atbildīgas par budžetu un iemaksām).

7. Bezdarbs Národný úrad práce — okresné úrady práce (Valsts Nodarbinātības dienests — rajonu Nodarbinātības dienesti).

8. Ģimenes pabalsti a) darbiniekiem : darba devēji;

b) pašnodarbinātām personām un pensionāriem : Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava;

c) citām personām : rajonu nodaļas."

;

d) Regulas 4. pielikumu "Sadarbības organizācijas (Īstenošanas regulas 3. panta 1. punkts, 4. panta 4. punkts un 122. pants)" groza šādi:

i) pēc pēdējā teksta iedaļā "A. BEĻĢIJA" iekļauj šādu tekstu:

"B. ČEHIJAS REPUBLIKA

1. Pabalsti natūrā : Centrum mezistátních úhrad (Starptautisko maksājumu centrs), Praha.

2. Naudas pabalsti a) attiecībā uz slimībām un maternitāti : Česká správa sociálního zabezpečení (Čehijas Sociālā nodrošinājuma pārvalde), Praha;

b) attiecībā uz invaliditāti, vecumu, nāvi (pensijām) : Česká správa sociálního zabezpečení (Čehijas Sociālā nodrošinājuma pārvalde), Praha;

c) attiecībā uz nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, par ko iemaksas veic darba devējs : Ministerstvo práce a sociálních věcí (Darba un sociālo lietu ministrija), Praha;

d) attiecībā uz bezdarbu : Ministerstvo práce a sociálních věcí- Správa služeb zaměstnanosti (Darba un sociālo lietu ministrija — Nodarbinātības dienestu pārvalde), Praha;

e) ģimenes pabalsti un citi pabalsti : Ministerstvo práce a sociálních věcí (Darba un sociālo lietu ministrija), Praha."

;

ii) iedaļas "B. DĀNIJA", "C. VĀCIJA", "D. SPĀNIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. ĪRIJA", "H. ITĀLIJA", "I. LUKSEMBURGA", "J. NĪDERLANDE", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGĀLE", "M. SOMIJA", "N. ZVIEDRIJA" un "O. APVIENOTĀ KARALISTE" attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir "C. DĀNIJA", "D. VĀCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. SPĀNIJA", "H. FRANCIJA", "I. ĪRIJA", "J. ITĀLIJA", "N. LUKSEMBURGA", "Q. NĪDERLANDE", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGĀLE", "W. SOMIJA", "X. ZVIEDRIJA" un "Y. APVIENOTĀ KARALISTE";

iii) pēc pēdējā teksta iedaļā "D. VĀCIJA" iekļauj šādu tekstu:

"E. IGAUNIJA

1. Slimības un maternitāte : Eesti Haigekassa (Igaunijas Veselības apdrošināšanas fonds).

2. Invaliditātes, vecuma pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas, apbedīšanas pabalsti un ģimenes pabalsti : Sotsiaalkindlustusamet (Sociālās apdrošināšanas pārvalde).

3. Bezdarbs : Tööturuamet (Darba tirgus pārvalde)."

;

iv) pēc pēdējā teksta iedaļā "J. ITĀLIJA" iekļauj šādu tekstu:

"K. KIPRA

1. Pabalsti natūrā : Υπουργείο Υγείας — Ιατρικές Υπηρεσίες (Veselības aizsardzības ministrija — Medicīniskās aprūpes dienesti), Λευκωσία.

2. Naudas pabalsti : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Darba un sociālās apdrošināšanas ministrijas Sociālās apdrošināšanas departaments), Λευκωσία.

L. LATVIJA

1. Visos gadījumos, izņemot veselības aprūpi : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga.

2. Veselības aprūpe : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra, Rīga.

M. LIETUVA

1. Slimības un maternitāte a) pabalsti natūrā : Valstybinė ligonių kasa (Valsts Slomokase), Vilnius;

b) naudas pabalsti : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Valsts Sociālās apdrošināšanas fonda Valde), Vilnius.

2. Invaliditāte, vecums, nāve (pensijas) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Valsts Sociālās apdrošināšanas fonda Valde), Vilnius.

3. Nelaimes gadījumi darbā un arodslimības Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Valsts Sociālās apdrošināšanas fonda Valde), Vilnius.

4. Apbedīšanas pabalsts Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Sociālās nodrošināšanas un darba lietu ministrija), Vilnius.

5. Bezdarbs Respublikinė darbo birža (Valsts Darba birža), Vilnius.

6. Ģimenes pabalsti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Sociālās nodrošināšanas un darba lietu ministrija), Vilnius."

;

v) pēc pēdējā teksta iedaļā "N. LUKSEMBURGA" iekļauj šādu tekstu:

"O. UNGĀRIJA

1. Slimības un maternitāte Pabalsti natūrā un naudas pabalsti : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Valsts Veselības apdrošināšanas fonds), Budapest.

2. Invaliditāte a) pabalsti natūrā : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Valsts Veselības apdrošināšanas fonds), Budapest;

b) naudas pabalsti : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Valsts pensiju apdrošināšanas Centrālā pārvalde), Budapest.

3. Vecums, nāve (pensijas) a) vecuma pensija — sociālās apdrošināšanas shēma : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Valsts pensiju apdrošināšanas Centrālā pārvalde), Budapest;

b) vecuma pensija — privātā shēma : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Valsts Finanšu uzraudzības pārvalde), Budapest;

c) apgādnieka zaudējuma pensijas : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Valsts pensiju apdrošināšanas Centrālā pārvalde), Budapest.

4. Nelaimes gadījumi darbā un arodslimības a) pabalsti natūrā : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Valsts Veselības apdrošināšanas fonds), Budapest;

b) naudas pabalsti — darba nespējas pabalsts nelaimes gadījumos : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Valsts Veselības apdrošināšanas fonds), Budapest;

c) citi naudas pabalsti : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Valsts pensiju apdrošināšanas Centrālā pārvalde), Budapest.

5. Bezdarbs naudas pabalsti : Foglalkoztatási Hivatal (Nodarbinātības dienests), Budapest.

6. Ģimenes pabalsti naudas pabalsti : Államháztartási Hivatal (Valsts Finanšu pārvalde), Budapest;

— maternitātes pabalsts un maternitātes piemaksa : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Valsts Veselības apdrošināšanas fonds), Budapest.

P. MALTA

Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Sociālā nodrošinājuma departaments), Valletta."

;

vi) pēc teksta iedaļā "R. AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"S. POLIJA

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Rozliczeń Międzynarodowych (Veselības aizsardzības ministrija - Starptautisko norēķinu birojs), Warszawa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Centrala (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS - galvenais birojs), Warszawa;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala (Lauksaimniecības Sociālās apdrošināšanas fonda - KRUS - galvenais birojs), Warszawa;

b) attiecībā uz bezdarbu : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ekonomikas, darba un sociālās politikas ministrija — MGPiPS), Warszawa;

c) ģimenes pabalsti un citi no iemaksām neatkarīgi pabalsti : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ekonomikas, darba un sociālās politikas ministrija — MGPiPS), Warszawa."

;

vii) pēc pēdējā teksta iedaļā "T. PORTUGĀLE" iekļauj šādu tekstu:

"U. SLOVĒNIJA

1. Slimības un maternitāte : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovēnijas Veselības apdrošināšanas aģentūra), Ljubljana.

2. Vecums, invaliditāte un nāve : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovēnijas Pensiju un invaliditātes apdrošināšanas aģentūra), Ljubljana.

3. Bezdarbs : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovēnijas Nodarbinātības dienests), Ljubljana.

4. Ģimenes un maternitātes pabalsti : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Darba, ģimenes un sociālo lietu ministrija), Ljubljana.

5. Apbedīšanas pabalsti : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovēnijas Veselības apdrošināšanas aģentūra), Ljubljana.

V. SLOVĀKIJA

1. Naudas pabalsti a) slimības un maternitāte : Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava;

b) invaliditātes pabalsti : Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava;

c) vecuma pabalsti : Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava;

d) apgādnieka zaudējuma pabalsti : Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava;

e) nelaimes gadījumi darbā un arodslimības : Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava;

f) apbedīšanas pabalsti : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Darba, sociālo un ģimenes lietu ministrija), Bratislava;

g) bezdarbs : Národný úrad práce (valsts nodarbināttbas dienests), Bratislava;

h) ģimenes pabalsti : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Darba, sociālo un ģimenes lietu ministrija), Bratislava.

2. Pabalsti natūrā Všeobecná zdravotná poisťovňa (Vispārējā veselības apdrošināšanas sabiedrība), Bratislava."

;

e) Regulas 5. pielikumu "Divpusējo konvenciju īstenošanas noteikumi, kas paliek spēkā (Īstenošanas regulas 4. panta 5. punkts, 5. pants, 53. panta 3. punkts, 104. pants, 105. panta 2. punkts, 116., 121. un 122. pants)" groza šādi:

i) pirms iedaļas "1. BEĻĢIJA — DĀNIJA", iekļauj šādu tekstu:

"1. BEĻĢIJA — ČEHIJAS REPUBLIKA

Konvencijas nav."

;

ii) iedaļas "BEĻĢIJA — DĀNIJA" numuru maina no "1" uz "2", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"3. BEĻĢIJA — VĀCIJA"

;

iii) pēc pēdējā teksta iedaļā "3. BEĻĢIJA — VĀCIJA" iekļauj šādu tekstu:

"4. BEĻĢIJA — IGAUNIJA

Konvencijas nav."

;

iv) pielikuma 3. līdz 7. iedaļu attiecīgi pārgrupē, un maina to numurus:

"5. BEĻĢIJA — GRIEĶIJA"

"6. BEĻĢIJA — SPĀNIJA"

"7. BEĻĢIJA — FRANCIJA"

"8. BEĻĢIJA — ĪRIJA"

"9. BEĻĢIJA — ITĀLIJA"

;

v) pēc pēdējā teksta iedaļā "9. BEĻĢIJA — ITĀLIJA" iekļauj šādu tekstu:

"10. BEĻĢIJA — KIPRA

Konvencijas nav.

11. BEĻĢIJA — LATVIJA

Konvencijas nav.

12. BEĻĢIJA — LIETUVA

Konvencijas nav."

;

vi) iedaļas "BEĻĢIJA — LUKSEMBURGA" numuru maina no "8" uz "13", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"14. BEĻĢIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

15. BEĻĢIJA — MALTA

Konvencijas nav."

;

vii) iedaļas "BEĻĢIJA — NĪDERLANDE" numuru maina no "9" uz "16", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"17. BEĻĢIJA — AUSTRIJA"

;

viii) pēc iedaļas "17. BEĻĢIJA — AUSTRIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"18. BEĻĢIJA — POLIJA

Nav."

;

ix) iedaļas "BEĻĢIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "11" uz "19", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"20. BEĻĢIJA — SLOVĒNIJA

Nav.

21. BEĻĢIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

x) iedaļas "BEĻĢIJA — SOMIJA" numuru maina no "12" uz "22", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"23. BEĻĢIJA — ZVIEDRIJA"

"24. BEĻĢIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

xi) pēc pēdējā teksta iedaļā "24. BEĻĢIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" iekļauj šādu tekstu:

"25. ČEHIJAS REPUBLIKA — DĀNIJA

Konvencijas nav.

26. ČEHIJAS REPUBLIKA — VĀCIJA

Konvencijas nav.

27. ČEHIJAS REPUBLIKA — IGAUNIJA

Konvencijas nav.

28. ČEHIJAS REPUBLIKA — GRIEĶIJA

Nav.

29. ČEHIJAS REPUBLIKA — SPĀNIJA

Nav.

30. ČEHIJAS REPUBLIKA — FRANCIJA

Nav.

31. ČEHIJAS REPUBLIKA — ĪRIJA

Konvencijas nav.

32. ČEHIJAS REPUBLIKA — ITĀLIJA

Konvencijas nav.

33. ČEHIJAS REPUBLIKA — KIPRA

Nav.

34. ČEHIJAS REPUBLIKA — LATVIJA

Konvencijas nav.

35. ČEHIJAS REPUBLIKA — LIETUVA

Nav.

36. ČEHIJAS REPUBLIKA — LUKSEMBURGA

Nav.

37. ČEHIJAS REPUBLIKA — UNGĀRIJA

Nav.

38. ČEHIJAS REPUBLIKA — MALTA

Konvencijas nav.

39. ČEHIJAS REPUBLIKA — NĪDERLANDE

Konvencijas nav.

40. ČEHIJAS REPUBLIKA — AUSTRIJA

Nav.

41. ČEHIJAS REPUBLIKA — POLIJA

Nav.

42. ČEHIJAS REPUBLIKA — PORTUGĀLE

Konvencijas nav.

43. ČEHIJAS REPUBLIKA — SLOVĒNIJA

Nav.

44. ČEHIJAS REPUBLIKA — SLOVĀKIJA

Nav.

45. ČEHIJAS REPUBLIKA — SOMIJA

Konvencijas nav.

46. ČEHIJAS REPUBLIKA — ZVIEDRIJA

Konvencijas nav.

47. ČEHIJAS REPUBLIKA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav."

;

xii) iedaļas "DĀNIJA — VĀCIJA" numuru maina no "15" uz "48", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"49. DĀNIJA — IGAUNIJA

Konvencijas nav."

;

xiii) pielikuma 16. līdz 20. iedaļu attiecīgi pārgrupē, un maina to numurus:

"50. DĀNIJA — GRIEĶIJA"

"51. DĀNIJA — SPĀNIJA"

"52. DĀNIJA — FRANCIJA"

"53. DĀNIJA — ĪRIJA"

"54. DĀNIJA — ITĀLIJA"

;

xiv) pēc pēdējā teksta iedaļā "54. DĀNIJA — ITĀLIJA" iekļauj šādu tekstu:

"55. DĀNIJA — KIPRA

Konvencijas nav.

56. DĀNIJA — LATVIJA

Konvencijas nav.

57. DĀNIJA — LIETUVA

Konvencijas nav."

;

xv) iedaļas "DĀNIJA — LUKSEMBURGA" numuru maina no "21" uz "58", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"59. DĀNIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

60. DĀNIJA — MALTA

Konvencijas nav."

;

xvi) iedaļas "DĀNIJA — NĪDERLANDE" numuru maina no "22" uz "61", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"62. DĀNIJA — AUSTRIJA"

;

xvii) pēc teksta iedaļā "62. DĀNIJA — AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"63. DĀNIJA — POLIJA

Konvencijas nav."

;

xviii) iedaļas "DĀNIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "24" uz "64", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"65. DĀNIJA — SLOVĒNIJA

Nav.

66. DĀNIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

xix) iedaļas "DĀNIJA — SOMIJA" numuru maina no "25" uz "67", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"68. DĀNIJA — ZVIEDRIJA"

"69. DĀNIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

xx) pēc pēdējā teksta iedaļā "69. DĀNIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" iekļauj šādu tekstu:

"70. VĀCIJA — IGAUNIJA

Konvencijas nav."

;

xxi) pielikuma 28. līdz 32. iedaļu attiecīgi pārgrupē, un maina to numurus:

"71. VĀCIJA — GRIEĶIJA"

"72. VĀCIJA — SPĀNIJA"

"73. VĀCIJA — FRANCIJA"

"74. VĀCIJA — ĪRIJA"

"75. VĀCIJA — ITĀLIJA"

;

xxii) pēc pēdējā teksta iedaļā "75. VĀCIJA — ITĀLIJA" iekļauj šādu tekstu:

"76. VĀCIJA — KIPRA

Konvencijas nav.

77. VĀCIJA — LATVIJA

Konvencijas nav.

78. VĀCIJA — LIETUVA

Konvencijas nav."

;

xxiii) iedaļas "VĀCIJA — LUKSEMBURGA" numuru maina no "33" uz "79", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"80. VĀCIJA — UNGĀRIJA

Nav.

81. VĀCIJA — MALTA

Konvencijas nav."

;

xxiv) iedaļas "VĀCIJA — NĪDERLANDE" numuru maina no "34" uz "82", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"83. VĀCIJA — AUSTRIJA"

;

xxv) pēc pēdējā teksta iedaļā "83. VĀCIJA — AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"84. VĀCIJA — POLIJA

a) 1977. gada 11. janvāra Nolīgums par to, kā piemērot 1975. gada 9. oktobra Konvenciju par vecuma pensijām un pabalstiem saistībā ar nelaimes gadījumiem darbā.

b) 5. pants 1995. gada 19. decembra Nolīgumā par to, kā 1990. gada 8. decembra Konvenciju par sociālo nodrošinājumu piemērot attiecībā uz pensiju maksājumiem, ko veic sadarbības institūcijas.

c) 26. pants 1996. gada 24. oktobra Nolīgumā par atteikšanos no izmaksu savstarpējas atlīdzināšanas par medicīniskajām pārbaudēm un novērošanu, kā arī ārstu un apdrošināto personu ceļa izdevumiem gadījumos, kad tiek izmaksāti slimības un maternitātes naudas pabalsti."

;

xxvi) iedaļas "VĀCIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "36" uz "85", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"86. VĀCIJA — SLOVĒNIJA

Nav.

87. VĀCIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

xxvii) iedaļas "VĀCIJA — SOMIJA" numuru maina no "37" uz "88", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"89. VĀCIJA — ZVIEDRIJA"

"90. VĀCIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

xxviii) pēc pēdējā teksta iedaļā "90. VĀCIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" iekļauj šādu tekstu:

"91. IGAUNIJA — GRIEĶIJA

Konvencijas nav.

92. IGAUNIJA — SPĀNIJA

Konvencijas nav.

93. IGAUNIJA — FRANCIJA

Konvencijas nav.

94. IGAUNIJA — ĪRIJA

Konvencijas nav.

95. IGAUNIJA — ITĀLIJA

Konvencijas nav.

96. IGAUNIJA — KIPRA

Konvencijas nav.

97. IGAUNIJA — LATVIJA

Nav.

98. IGAUNIJA — LIETUVA

Nav.

99. IGAUNIJA — LUKSEMBURGA

Konvencijas nav.

100. IGAUNIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

101. IGAUNIJA — MALTA

Konvencijas nav.

102. IGAUNIJA — NĪDERLANDE

Konvencijas nav.

103. IGAUNIJA — AUSTRIJA

Konvencijas nav.

104. IGAUNIJA — POLIJA

Konvencijas nav.

105. IGAUNIJA — PORTUGĀLE

Konvencijas nav.

106. IGAUNIJA — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

107. IGAUNIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav.

108. IGAUNIJA — SOMIJA

Nav.

109. IGAUNIJA — ZVIEDRIJA

Nav.

110. IGAUNIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

Konvencijas nav."

;

xxix) daļas 41., 51., 59. un 60. iedaļu attiecīgi pārgrupē, un maina to numurus:

"111. GRIEĶIJA — SPĀNIJA"

"112. GRIEĶIJA — FRANCIJA"

"113. GRIEĶIJA — ĪRIJA"

"114. GRIEĶIJA — ITĀLIJA"

,

xxx) pēc iedaļas "114. GRIEĶIJA — ITĀLIJA" vārdiem "Konvencijas nav." iekļauj šādu tekstu:

"115. GRIEĶIJA — KIPRA

Nav.

116. GRIEĶIJA — LATVIJA

Konvencijas nav.

117. GRIEĶIJA — LIETUVA

Konvencijas nav."

;

xxxi) iedaļas "GRIEĶIJA — LUKSEMBURGA" numuru maina no "61" uz "118", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"119. GRIEĶIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

120. GRIEĶIJA — MALTA

Konvencijas nav."

;

xxxii) iedaļas "GRIEĶIJA — NĪDERLANDE" numuru maina no "62" uz "121", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"122. GRIEĶIJA — AUSTRIJA"

;

xxxiii) pēc teksta iedaļā "122. GRIEĶIJA — AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"123. GRIEĶIJA — POLIJA

Nav."

;

xxxiv) iedaļas "GRIEĶIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "64" uz "124", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"125. GRIEĶIJA — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

126. GRIEĶIJA — SLOVĀKIJA

Nav."

;

xxxv) iedaļas "GRIEĶIJA — SOMIJA" numuru maina no "65" uz "127", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"128. GRIEĶIJA — ZVIEDRIJA"

"129. GRIEĶIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

xxxvi) iedaļas "SPĀNIJA — FRANCIJA" numuru maina no "40" uz "130", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"131. SPĀNIJA — ĪRIJA"

"132. SPĀNIJA — ITĀLIJA"

;

xxxvii) pēc iedaļas "132. SPĀNIJA — ITĀLIJA" iekļauj šādu tekstu:

"133. SPĀNIJA — KIPRA

Konvencijas nav.

134. SPĀNIJA — LATVIJA

Konvencijas nav.

135. SPĀNIJA — LIETUVA

Konvencijas nav."

;

xxxviii) iedaļas "SPĀNIJA — LUKSEMBURGA" numuru maina no "44" uz "136", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"137. SPĀNIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

138. SPĀNIJA — MALTA

Konvencijas nav."

;

xxxix) iedaļas "SPĀNIJA — NĪDERLANDE" numuru maina no "45" uz "139", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"140. SPĀNIJA — AUSTRIJA"

;

xl) pēc iedaļas "140. SPĀNIJA — AUSTRIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"141. SPĀNIJA — POLIJA

Nav."

;

xli) iedaļas "SPĀNIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "47" uz "142", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"143. SPĀNIJA — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

144. SPĀNIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

xlii) iedaļas "SPĀNIJA — SOMIJA" numuru maina no "48" uz "145", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"146. SPĀNIJA — ZVIEDRIJA"

"147. SPĀNIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

xliii) iedaļas "FRANCIJA — ĪRIJA" numuru maina no "52" uz "148", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"149. FRANCIJA — ITĀLIJA"

;

xliv) pēc pēdējā teksta iedaļā "149. FRANCIJA — ITĀLIJA" iekļauj šādu tekstu:

"150. FRANCIJA — KIPRA

Konvencijas nav.

151. FRANCIJA — LATVIJA

Konvencijas nav.

152. FRANCIJA — LIETUVA

Konvencijas nav."

;

xlv) iedaļas "FRANCIJA — LUKSEMBURGA" numuru maina no "54" uz "153", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"154. FRANCIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

155. FRANCIJA — MALTA

Konvencijas nav."

;

xlvi) iedaļas "FRANCIJA — NĪDERLANDE" numuru maina no "55" uz "156", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"157. FRANCIJA — AUSTRIJA"

;

xlvii) pēc iedaļas "157. FRANCIJA — AUSTRIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"158. FRANCIJA — POLIJA

Nav."

;

xlviii) iedaļas "FRANCIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "57" uz "159", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"160. FRANCIJA — SLOVĒNIJA

Nav.

161. FRANCIJA — SLOVĀKIJA

Nav."

;

xlix) iedaļas "FRANCIJA — SOMIJA" numuru maina no "58 a" uz "162", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"163. FRANCIJA — ZVIEDRIJA

Nav.

164. FRANCIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

l) iedaļas "ĪRIJA — ITĀLIJA" numuru maina no "68" uz "165", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"166. ĪRIJA — KIPRA

Konvencijas nav.

167. ĪRIJA — LATVIJA

Konvencijas nav.

168. ĪRIJA — LIETUVA

Konvencijas nav."

;

li) iedaļas "ĪRIJA — LUKSEMBURGA" numuru maina no "69" uz "169", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"170. ĪRIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

171. ĪRIJA — MALTA

Konvencijas nav."

;

lii) iedaļas "ĪRIJA — NĪDERLANDE" numuru maina no "70" uz "172", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"173. ĪRIJA — AUSTRIJA"

;

liii) pēc teksta iedaļā "173. ĪRIJA — AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"174. ĪRIJA — POLIJA

Konvencijas nav."

;

liv) iedaļas "ĪRIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "72" uz "175", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"176. ĪRIJA — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

177. ĪRIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

lv) iedaļas "ĪRIJA — SOMIJA" numuru maina no "73" uz "178", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"179. ĪRIJA — ZVIEDRIJA"

"180. ĪRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

lvi) pēc teksta iedaļā "180. ĪRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" iekļauj šādu tekstu:

"181. ITĀLIJA — KIPRA

Konvencijas nav.

182. ITĀLIJA — LATVIJA

Konvencijas nav.

183. ITĀLIJA — LIETUVA

Konvencijas nav."

;

lvii) iedaļas "ITĀLIJA — LUKSEMBURGA" numuru maina no "76" uz "184", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"185. ITĀLIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

186. ITĀLIJA — MALTA

Konvencijas nav."

;

lviii) iedaļas "ITĀLIJA — NĪDERLANDE" numuru maina no "77" uz "187", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"188. ITĀLIJA — AUSTRIJA"

;

lix) pēc iedaļas "188. ITĀLIJA — AUSTRIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"189. ITĀLIJA — POLIJA

Konvencijas nav."

;

lx) iedaļas "ITĀLIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "79" uz "190", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"191. ITĀLIJA — SLOVĒNIJA

Nav.

192. ITĀLIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

lxi) iedaļas "ITĀLIJA — SOMIJA" numuru maina no "80" uz "193", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"194. ITĀLIJA — ZVIEDRIJA"

"195. ITĀLIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

lxii) pēc teksta iedaļā "195. ITĀLIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" iekļauj šādu tekstu:

"196. KIPRA — LATVIJA

Konvencijas nav.

197. KIPRA — LIETUVA

Konvencijas nav.

198. KIPRA — LUKSEMBURGA

Konvencijas nav.

199. KIPRA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

200. KIPRA — MALTA

Konvencijas nav.

201. KIPRA — NĪDERLANDE

Konvencijas nav.

202. KIPRA — AUSTRIJA

Nav.

203. KIPRA — POLIJA

Konvencijas nav.

204. KIPRA — PORTUGĀLE

Konvencijas nav.

205. KIPRA — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

206. KIPRA — SLOVĀKIJA

Nav.

207. KIPRA — SOMIJA

Konvencijas nav.

208. KIPRA — ZVIEDRIJA

Konvencijas nav.

209. KIPRA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav."

;

lxiii) pēc iedaļas "209. KIPRA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"210. LATVIJA — LIETUVA

Nav.

211. LATVIJA — LUKSEMBURGA

Konvencijas nav.

212. LATVIJA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

213. LATVIJA — MALTA

Konvencijas nav.

214. LATVIJA — NĪDERLANDE

Konvencijas nav.

215. LATVIJA — AUSTRIJA

Konvencijas nav.

216. LATVIJA — POLIJA

Konvencijas nav.

217. LATVIJA — PORTUGĀLE

Konvencijas nav.

218. LATVIJA — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

219. LATVIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav.

220. LATVIJA — SOMIJA

Nav.

221. LATVIJA — ZVIEDRIJA

Nav.

222. LATVIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

Konvencijas nav."

;

lxiv) pēc iedaļas "222. LATVIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārdiem "Konvencijas nav." iekļauj šādu tekstu:

"223. LIETUVA — LUKSEMBURGA

Konvencijas nav.

224. LIETUVA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

225. LIETUVA — MALTA

Konvencijas nav.

226. LIETUVA — NĪDERLANDE

Konvencijas nav.

227. LIETUVA — AUSTRIJA

Konvencijas nav.

228. LIETUVA — POLIJA

Konvencijas nav.

229. LIETUVA — PORTUGĀLE

Konvencijas nav.

230. LIETUVA — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

231. LIETUVA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav.

232. LIETUVA — SOMIJA

Nav.

233. LIETUVA — ZVIEDRIJA

Nav.

234. LIETUVA — APVIENOTĀ KARALISTE

Konvencijas nav."

;

lxv) pēc iedaļas "234. LIETUVA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārdiem "Konvencijas nav." iekļauj šādu tekstu:

"235. LUKSEMBURGA — UNGĀRIJA

Konvencijas nav.

236. LUKSEMBURGA — MALTA

Konvencijas nav."

;

lxvi) iedaļas "LUKSEMBURGA — NĪDERLANDE" numuru maina no "83" uz "237", un nākamās iedaļas numuru maina šādi:

"238. LUKSEMBURGA — AUSTRIJA"

;

lxvii) pēc teksta iedaļā "238. LUKSEMBURGA — AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"239. LUKSEMBURGA — POLIJA

Nav."

;

lxviii) iedaļas "LUKSEMBURGA — PORTUGĀLE" numuru maina no "85" uz "240", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"241. LUKSEMBURGA — SLOVĒNIJA

Nav.

242. LUKSEMBURGA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

lxix) iedaļas "LUKSEMBURGA — SOMIJA" numuru maina no "86" uz "243", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"244. LUKSEMBURGA — ZVIEDRIJA"

"245. LUKSEMBURGA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

lxx) pēc pēdējā teksta iedaļā "245. LUKSEMBURGA — APVIENOTĀ KARALISTE" iekļauj šādu tekstu:

"246. UNGĀRIJA — MALTA

Konvencijas nav.

247. UNGĀRIJA — NĪDERLANDE

Nav.

248. UNGĀRIJA — AUSTRIJA

Nav.

249. UNGĀRIJA — POLIJA

Nav.

250. UNGĀRIJA — PORTUGĀLE

Konvencijas nav.

251. UNGĀRIJA — SLOVĒNIJA

Nav.

252. UNGĀRIJA — SLOVĀKIJA

Nav.

253. UNGĀRIJA — SOMIJA

Nav.

254. UNGĀRIJA — ZVIEDRIJA

Nav.

255. UNGĀRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav."

;

lxxi) pēc iedaļas "255. UNGĀRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"256. MALTA — NĪDERLANDE

Konvencijas nav.

257. MALTA — AUSTRIJA

Konvencijas nav.

258. MALTA — POLIJA

Konvencijas nav.

259. MALTA — PORTUGĀLE

Konvencijas nav.

260. MALTA — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

261. MALTA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav.

262. MALTA — SOMIJA

Konvencijas nav.

263. MALTA — ZVIEDRIJA

Konvencijas nav.

264. MALTA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav."

;

lxxii) iedaļas "NĪDERLANDE — PORTUGĀLE" numuru maina no "89" uz "265", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"266. NĪDERLANDE — POLIJA

Konvencijas nav."

;

lxxiii) iedaļas "NĪDERLANDE — PORTUGĀLE" numuru maina no "90" uz "267", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"268. NĪDERLANDE — SLOVĒNIJA

Nav.

269. NĪDERLANDE — SLOVĀKIJA

Nav."

;

lxxiv) iedaļas "NĪDERLANDE — SOMIJA" numuru maina no "91" uz "270", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"271. NĪDERLANDE — ZVIEDRIJA"

"272. NĪDERLANDE — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

lxxv) pēc pēdējā teksta iedaļā "272. NĪDERLANDE — APVIENOTĀ KARALISTE" iekļauj šādu tekstu:

"273. AUSTRIJA — POLIJA

Nav."

lxxvi) iedaļas "AUSTRIJA — PORTUGĀLE" numuru maina no "94" uz "274", un aiz minētās iedaļas iekļauj šādu tekstu:

"275. AUSTRIJA — SLOVĒNIJA

Nav.

276. AUSTRIJA — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

lxxvii) iedaļas "AUSTRIJA — SOMIJA" numuru maina no "95" uz "277", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"278. AUSTRIJA — ZVIEDRIJA"

"279. AUSTRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

lxxviii) pēc pēdējā teksta iedaļā "279. AUSTRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" iekļauj šādu tekstu:

"280. POLIJA — PORTUGĀLE

Konvencijas nav.

281. POLIJA — SLOVĒNIJA

Nav.

282. POLIJA — SLOVĀKIJA

Nav.

283. POLIJA — SOMIJA

Konvencijas nav.

284. POLIJA — ZVIEDRIJA

Nav.

285. POLIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav."

;

lxxix) pēc iedaļas "285. POLIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"286. PORTUGĀLE — SLOVĒNIJA

Konvencijas nav.

287. PORTUGĀLE — SLOVĀKIJA

Konvencijas nav."

;

lxxx) iedaļas "PORTUGĀLE — SOMIJA" numuru maina no "98" uz "288", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"289. PORTUGĀLE — ZVIEDRIJA"

"290. PORTUGĀLE — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

lxxxi) pēc teksta iedaļā "290. PORTUGĀLE — APVIENOTĀ KARALISTE" iekļauj šādu tekstu:

"291. SLOVĒNIJA — SLOVĀKIJA

Nav.

292. SLOVĒNIJA — SOMIJA

Konvencijas nav.

293. SLOVĒNIJA — ZVIEDRIJA

Nav.

294. SLOVĒNIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav."

;

lxxxii) pēc iedaļas "294. SLOVĒNIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"295. SLOVĀKIJA — SOMIJA

Konvencijas nav.

296. SLOVĀKIJA — ZVIEDRIJA

Konvencijas nav.

297. SLOVĀKIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav."

;

lxxxiii) iedaļas "SOMIJA — ZVIEDRIJA" numuru maina no "101" uz "298", un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

"299. SOMIJA — APVIENOTĀ KARALISTE"

;

lxxxiv) iedaļas "ZVIEDRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE" numuru maina no "103" uz "300".

f) Regulas 6. pielikumu "Pabalstu izmaksas kārtība (Īstenošanas regulas 4. panta 6. punkts, 53. panta 1. punkts un 122. pants)" groza šādi:

i) pēc teksta iedaļā "A. BEĻĢIJA" iekļauj šādu tekstu:

"B. ČEHIJAS REPUBLIKA

Tiešie maksājumi."

;

ii) iedaļas "B. DĀNIJA", "C. VĀCIJA", "D. SPĀNIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. ĪRIJA", "H. ITĀLIJA", "I. LUKSEMBURGA", "J. NĪDERLANDE", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGĀLE", "M. SOMIJA", "N. ZVIEDRIJA" un "O. APVIENOTĀ KARALISTE" attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir "C. DĀNIJA", "D. VĀCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. SPĀNIJA", "H. FRANCIJA", "I. ĪRIJA", "J. ITĀLIJA", "N. LUKSEMBURGA", "Q. NĪDERLANDE", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGĀLE", "W. SOMIJA", "X. ZVIEDRIJA" un "Y. APVIENOTĀ KARALISTE";

iii) pēc pēdējā teksta iedaļā "D. VĀCIJA" iekļauj šādu tekstu:

"E. IGAUNIJA

1. Vispārējos gadījumos: tiešie maksājumi.

2. Norēķinos ar Latviju un Lietuvu: maksājumi ar sadarbības organizāciju starpniecību."

;

iv) pēc pēdējā teksta iedaļā "J. ITĀLIJA" iekļauj šādu tekstu:

"K. KIPRA

Tiešie maksājumi.

L. LATVIJA

1. Tiešie maksājumi.

2. Norēķinos ar Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku: maksājumi ar sadarbības organizāciju starpniecību.

M. LIETUVA

1. Norēķinos ar Beļģiju, Čehijas Republiku, Dāniju, Vāciju, Grieķiju, Spāniju, Franciju, Īriju, Itāliju, Kipru, Luksemburgu, Ungāriju, Maltu, Nīderlandi, Austriju, Poliju, Portugāli, Slovēniju, Slovākiju, Somiju, Zviedriju un Apvienoto Karalisti: tiešie maksājumi;

2. Norēķinos ar Igauniju un Latviju: maksājumi ar sadarības organizāciju starpniecību (Īstenošanas regulas 53. līdz 58. panta kopīga izpilde)."

;

v) pēc teksta iedaļā "N. LUKSEMBURGA" iekļauj šādu tekstu:

"O. UNGĀRIJA

Tiešie maksājumi.

P. MALTA

Tiešie maksājumi."

;

vi) pēc teksta iedaļā "R. AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"S. POLIJA

1. Vispārējais princips: tiešie pabalstu maksājumi;

2. Norēķinos ar Vāciju, pamatojoties uz noslēgtajiem nolīgumiem: izmaksas veic saņēmēja dzīvesvietas institūcijas (Īstenošanas regulas 53. līdz 58. panta un 77. panta un 5. pielikumā uzskaitīto normu vienlaicīga piemērošana)."

;

vii) pēc teksta iedaļā "T. PORTUGĀLE" iekļauj šādu tekstu:

"U. SLOVĒNIJA

Tiešie maksājumi.

V. SLOVĀKIJA

Tiešie maksājumi."

;

g) Regulas 7. pielikumu "Bankas (Īstenošanas regulas 4. panta 7. punkts, 55. panta 3. punkts un 122. pants)" groza šādi:

i) pēc iedaļas "A. BEĻĢIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"B. ČEHIJAS REPUBLIKA

Česká národní banka (Čehijas Valsts Banka), Praha."

;

ii) iedaļas "B. DĀNIJA", "C. VĀCIJA", "D. SPĀNIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. ĪRIJA", "H. ITĀLIJA", "I. LUKSEMBURGA", "J. NĪDERLANDE", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGĀLE", "M. SOMIJA", "N. ZVIEDRIJA" un "O. APVIENOTĀ KARALISTE" attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir "C. DĀNIJA", "D. VĀCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. SPĀNIJA", "H. FRANCIJA", "I. ĪRIJA", "J. ITĀLIJA", "N. LUKSEMBURGA", "Q. NĪDERLANDE", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGĀLE", "W. SOMIJA", "X. ZVIEDRIJA" un "Y. APVIENOTĀ KARALISTE";

iii) pēc teksta iedaļā "D. VĀCIJA" iekļauj šādu tekstu:

"E. IGAUNIJA

Hansapank (Hansabanka), Tallinn."

;

iv) pēc teksta iedaļā "J. ITĀLIJA" iekļauj šādu tekstu:

"K. KIPRA

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Kipras Centrālā Banka), Λευκωσία.

L. LATVIJA

Nav.

M. LIETUVA

Hansa — LTB Vilnius."

;

v) pēc teksta iedaļā "N. LUKSEMBURGA" iekļauj šādu tekstu:

"O. UNGĀRIJA

Nav.

P. MALTA

Bank Centrali ta' Malta (Maltas Centrālā Banka), Valletta."

;

vi) pēc teksta iedaļā "R. AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"S. POLIJA

Narodowy Bank Polski (Polijas Valsts Banka), Warszawa."

;

vii) pēc teksta iedaļā "T. PORTUGĀLE" iekļauj šādu tekstu:

"U. SLOVĒNIJA

Banka Slovenije (Slovēnijas Banka), Ljubljana.

V. SLOVĀKIJA

Národná banka Slovenska (Slovākijas Valsts Banka), Bratislava."

;

h) Regulas 8. pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

"8. PIELIKUMS

ĢIMENES PABALSTU PIEŠĶIRŠANA

(Īstenošanas regulas 4. panta 8. punkts, 10.a panta d) punkts un 122. pants)

Īstenošanas regulas 10.a panta d) punktu piemēro attiecībā uz:

A. Darbiniekiem un pašnodarbinātām personām

a) ar viena kalendārā mēneša atskaites periodu norēķinos starp:

- Beļģiju un Čehijas Republiku,

- Beļģiju un Vāciju,

- Beļģiju un Grieķiju,

- Beļģiju un Spāniju,

- Beļģiju un Franciju,

- Beļģiju un Īriju,

- Beļģiju un Lietuvu,

- Beļģiju un Luksemburgu,

- Beļģiju un Austriju,

- Beļģiju un Poliju,

- Beļģiju un Portugāli,

- Beļģiju un Slovākiju,

- Beļģiju un Somiju,

- Beļģiju un Zviedriju,

- Beļģiju un Apvienoto Karalisti,

- Čehijas Republiku un Dāniju,

- Čehijas Republiku un Vāciju,

- Čehijas Republiku un Grieķiju,

- Čehijas Republiku un Spāniju,

- Čehijas Republiku un Franciju,

- Čehijas Republiku un Īriju,

- Čehijas Republiku un Latviju,

- Čehijas Republiku un Lietuvu,

- Čehijas Republiku un Luksemburgu,

- Čehijas Republiku un Ungāriju,

- Čehijas Republiku un Maltu,

- Čehijas Republiku un Nīderlandi,

- Čehijas Republiku un Austriju,

- Čehijas Republiku un Poliju,

- Čehijas Republiku un Portugāli,

- Čehijas Republiku un Slovēniju,

- Čehijas Republiku un Slovākiju,

- Čehijas Republiku un Somiju,

- Čehijas Republiku un Zviedriju,

- Čehijas Republiku un Apvienoto Karalisti,

- Dāniju un Lietuvu,

- Dāniju un Poliju,

- Dāniju un Slovākiju,

- Vāciju un Grieķiju,

- Vāciju un Spāniju,

- Vāciju un Franciju,

- Vāciju un Īriju,

- Vāciju un Lietuvu,

- Vāciju un Luksemburgu,

- Vāciju un Austriju,

- Vāciju un Poliju,

- Vāciju un Portugāli,

- Vāciju un Slovākiju,

- Vāciju un Somiju,

- Vāciju un Zviedriju,

- Vāciju un Apvienoto Karalisti,

- Grieķiju un Lietuvu,

- Grieķiju un Poliju,

- Grieķiju un Slovākiju,

- Spāniju un Lietuvu,

- Spāniju un Austriju,

- Spāniju un Poliju,

- Spāniju un Slovēniju,

- Spāniju un Slovākiju,

- Spāniju un Somiju,

- Spāniju un Zviedriju,

- Franciju un Lietuvu,

- Franciju un Luksemburgu,

- Franciju un Austriju,

- Franciju un Poliju,

- Franciju un Portugāli,

- Franciju un Slovēniju,

- Franciju un Slovākiju,

- Franciju un Somiju,

- Franciju un Zviedriju,

- Īriju un Lietuvu,

- Īriju un Austriju,

- Īriju un Poliju,

- Īriju un Portugāli,

- Īriju un Slovākiju,

- Īriju un Zviedriju,

- Latviju un Lietuvu,

- Latviju un Luksemburgu,

- Latviju un Ungāriju,

- Latviju un Poliju,

- Latviju un Slovēniju,

- Latviju un Slovākiju,

- Latviju un Somiju,

- Lietuvu un Luksemburgu,

- Lietuvu un Ungāriju,

- Lietuvu un Nīderlandi,

- Lietuvu un Austriju,

- Lietuvu un Portugāli,

- Lietuvu un Slovēniju,

- Lietuvu un Slovākiju,

- Lietuvu un Somiju,

- Lietuvu un Zviedriju,

- Lietuvu un Apvienoto Karalisti,

- Luksemburgu un Austriju,

- Luksemburgu un Poliju,

- Luksemburgu un Portugāli,

- Luksemburgu un Slovēniju,

- Luksemburgu un Slovākiju,

- Luksemburgu un Somiju,

- Luksemburgu un Zviedriju,

- Ungāriju un Poliju,

- Ungāriju un Slovēniju,

- Ungāriju un Slovākiju,

- Maltu un Slovākiju,

- Nīderlandi un Austriju,

- Nīderlandi un Poliju,

- Nīderlandi un Slovākiju,

- Nīderlandi un Somiju,

- Nīderlandi un Zviedriju,

- Austriju un Poliju,

- Austriju un Portugāli,

- Austriju un Slovēniju,

- Austriju un Slovākiju,

- Austriju un Somiju,

- Austriju un Zviedriju,

- Austriju un Apvienoto Karalisti,

- Poliju un Portugāli,

- Poliju un Slovēniju,

- Poliju un Slovākiju,

- Poliju un Somiju,

- Poliju un Zviedriju,

- Poliju un Apvienoto Karalisti,

- Portugāli un Slovēniju,

- Portugāli un Slovākiju,

- Portugāli un Somiju,

- Portugāli un Zviedriju,

- Portugāli un Apvienoto Karalisti,

- Slovēniju un Slovākiju,

- Slovēniju un Somiju,

- Slovēniju un Apvienoto Karalisti,

- Slovākiju un Somiju,

- Slovākiju un Zviedriju,

- Slovākiju un Apvienoto Karalisti,

- Somiju un Zviedriju,

- Somiju un Apvienoto Karalisti,

- Zviedriju un Apvienoto Karalisti.

b) ar kalendārā gada viena ceturkšņa atskaites periodu norēķinos starp:

- Dāniju un Vāciju,

- Nīderlandi un Dāniju, Vāciju, Franciju, Luksemburgu, Portugāli.

B. Pašnodarbinātām personām

Ar kalendārā gada viena ceturkšņa atskaites periodu norēķinos starp:

- Beļģiju un Nīderlandi.

C. Darbiniekiem

Ar viena kalendārā mēneša atskaites periodu norēķinos starp:

- Beļģiju un Nīderlandi."

i) Regulas 9. pielikumu "Vidējo gada izmaksu aprēķināšana pabalstiem natūrā (Īstenošanas regulas 4. panta 9. punkts, 94. panta 3. punkta a) apakšpunkts un 95. panta 3. punkta a) apakšpunkts)" groza šādi:

i) pēc teksta iedaļā "A. BEĻĢIJA" iekļauj šādu tekstu:

"B. ČEHIJAS REPUBLIKA

Aprēķinot vidējās gada izmaksas pabalstiem natūrā, ņem vērā vispārējo veselības apdrošināšanas shēmu."

;

ii) iedaļas "B. DĀNIJA", "C. VĀCIJA", "D. SPĀNIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. ĪRIJA", "H. ITĀLIJA", "I. LUKSEMBURGA", "J. NĪDERLANDE", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGĀLE", "M. SOMIJA", "N. ZVIEDRIJA" un "O. APVIENOTĀ KARALISTE" attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir "C. DĀNIJA", "D. VĀCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. SPĀNIJA", "H. FRANCIJA", "I. ĪRIJA", "J. ITĀLIJA", "N. LUKSEMBURGA", "Q. NĪDERLANDE", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGĀLE", "W. SOMIJA", "X. ZVIEDRIJA" un "Y. APVIENOTĀ KARALISTE";

iii) pēc teksta iedaļā "D. VĀCIJA" iekļauj šādu tekstu:

"E. IGAUNIJA

Aprēķinot vidējās gada izmaksas pabalstiem natūrā, ņem vērā medicīniskus pakalpojumus, ko finansē Igaunijas Veselības apdrošināšanas fonds."

;

iv) pēc pēdējā teksta iedaļā "J. ITĀLIJA" iekļauj šādu tekstu:

"K. KIPRA

Aprēķinot vidējās gada izmaksas pabalstiem natūrā, ņem vērā pabalstus, ko nodrošina Kipras Valsts Veselības aizsardzības dienests.

L. LATVIJA

Aprēķinot vidējās gada izmaksas pabalstiem, ņem vērā pabalstus natūrā (veselības aprūpes pakalpojumus), ko nodrošina Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra.

M. LIETUVA

Vidējās gada izmaksas pabalstiem natūrā aprēķina, pamatojoties uz Likumu par veselības apdrošināšanu."

;

v) pēc teksta iedaļā "N. LUKSEMBURGA" iekļauj šādu tekstu:

"O. UNGĀRIJA

Aprēķinot vidējās gada izmaksas pabalstiem natūrā, ņem vērā vispārējo veselības apdrošināšanas shēmu un veselības aprūpes izdevumus saistībā ar pabalstiem, ko nodrošina atbilstīgi Aktam par veselības aizsardzību.

P. MALTA

Aprēķinot vidējās gada izmaksas pabalstiem natūrā, ņem vērā pabalstus, ko nodrošina atbilstīgi Valsts Veselības aizsardzības sistēmai."

;

vi) pēc teksta iedaļā "R. AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"S. POLIJA

Aprēķinot vidējās gada izmaksas medicīnas pabalstiem natūrā, ņem vērā pabalstus, ko nodrošina atbilstīgi vispārējai veselības apdrošināšanas shēmai."

;

vii) pēc pēdējā teksta iedaļā "T. PORTUGĀLE" iekļauj šādu tekstu:

"U. SLOVĒNIJA

Aprēķinot vidējās gada izmaksas pabalstiem natūrā, ņem vērā vispārējo veselības aprūpes programmu.

V. SLOVĀKIJA

Aprēķinot vidējās gada izmaksas pabalstiem natūrā, ņem vērā veselības aprūpes izmaksas, kas saistītas ar veselības apdrošināšanas shēmu."

;

j) Regulas 10. pielikumu "Kompetento iestāžu norādītās institūcijas un organizācijas (Īstenošanas regulas 4. panta 10. punkts)" groza šādi:

i) pēc pēdējā teksta iedaļā "A. BEĻĢIJA" iekļauj šādu tekstu:

"B. ČEHIJAS REPUBLIKA

1. Lai piemērotu Regulas 14. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 17. pantu, kā arī Īstenošanas regulas 10. panta b) punktu, 11. panta 1. punktu, 11.a panta 1. punktu, 12. panta a) punktu, 13. panta 2. un 3. punktu, 14. panta 1., 2. un 3. punktu, 80. panta 2. punktu, 81. pantu un 85. panta 2. punktu : Česká správa sociálního zabezpečení (Čehijas Sociālā nodrošinājuma pārvalde), Praha.

2. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 38. panta 1. punktu, 70. panta 1. punktu, 82. panta 2. punktu un 86. panta 2. punktu : Pašvaldība (administratīvā struktūra) atbilstīgi ģimenes locekļu dzīvesvietai.

3. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 102. panta 2. punktu (saistībā ar izdevumu atmaksāšanu par pabalstiem natūrā, kā noteikts Regulas 36. un 63. pantā) : Centrum mezistátních úhrad (Starptautisko maksājumu centrs), Praha.

4. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 102. panta 2. punktu (saistībā ar izdevumu atmaksāšanu par bezdarbnieku pabalstiem, kā noteikts Regulas 70. pantā) : Ministerstvo práce a sociálních věcí — Správa služeb zaměstnanosti (Darba un sociālo lietu ministrija — Nodarbinātības dienestu pārvalde), Praha"

;

ii) iedaļas "B. DĀNIJA", "C. VĀCIJA", "D. SPĀNIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. ĪRIJA", "H. ITĀLIJA", "I. LUKSEMBURGA", "J. NĪDERLANDE", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGĀLE", "M. SOMIJA", "N. ZVIEDRIJA" un "O. APVIENOTĀ KARALISTE" attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir "C. DĀNIJA", "D. VĀCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. SPĀNIJA", "H. FRANCIJA", "I. ĪRIJA", "J. ITĀLIJA", "N. LUKSEMBURGA", "Q. NĪDERLANDE", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGĀLE", "W. SOMIJA", "X. ZVIEDRIJA" un "Y. APVIENOTĀ KARALISTE";

iii) pēc pēdējā teksta iedaļā "D. VĀCIJA" iekļauj šādu tekstu:

"E. IGAUNIJA

1. Lai piemērotu Regulas 14.c pantu un 14.d panta 3. punktu, kā arī Īstenošanas regulas 6. panta 1. punktu, 10.b pantu, 11. panta 1. punktu, 11.a panta 1. punktu, 12.a pantu, 13. panta 2. un 3. punktu, 14. panta 1., 2. un 3. punktu, 38. panta 1. punktu, 70. panta 1. punktu, 82. panta 2. punktu un 86. panta 2. punktu : Sotsiaalkindlustusamet (Sociālās apdrošināšanas pārvalde), Tallinn.

2. Lai piemērotu Regulas 17. pantu, kā arī Īstenošanas regulas 8. pantu un 113. panta 2. punktu : Eesti Haigekassa (Igaunijas Veselības apdrošināšanas fonds), Tallinn.

3. Piemērojot Īstenošanas regulas 102. panta 2. punktu a) slimības, maternitāte, negadījumi darbā un arodslimības : Eesti Haigekassa (Igaunijas Veselības apdrošināšanas fonds), Tallinn;

b) bezdarbs : Eesti Töötukassa (Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonds), Tallinn.

4. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 109. pantu Maksuamet (Nodokļu pārvalde), Tallinn."

;

iv) pēc pēdējā teksta iedaļā "J. ITĀLIJA" iekļauj šādu tekstu:

"K. KIPRA

1. Lai piemērotu Regulas 14.c pantu, 14.d panta 3. punktu un 17. pantu, kā arī Īstenošanas regulas 6. panta 1. punktu, 10.b pantu, 11. panta 1. punktu, 11.a panta 1. punktu, 12.a pantu, 13. panta 2. un 3. punktu, 14. panta 1., 2. un 3. punktu, 38. panta 1. punktu, 70. panta 1. punktu, 80. panta 2. punktu, 81. pantu, 82. panta 2. punktu, 85. panta 2. punktu, 86. panta 2. punktu, 91. panta 2. punktu un 109. pantu : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Darba un sociālās apdrošināšanas ministrijas Sociālās apdrošināšanas departaments), Λευκωσία.

2. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 8. pantu, 102. panta 2. punktu un 110. pantu (attiecībā uz naudas pabalstiem) : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Darba un sociālās apdrošināšanas ministrijas Sociālās apdrošināšanas departaments), Λευκωσία.

3. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 8. pantu, 102. panta 2. punktu, 110. pantu un 113. panta 2. punktu (attiecībā uz pabalstiem natūrā), kā arī Regulas 36. un 63. pantu : Υπουργείο Υγείας (Veselības aizsardzības ministrija), Λευκωσία.

L. LATVIJA

Lai piemērotu:

a) Regulas 14. panta 1. punktu, 14.a panta 1. un 4. punktu, 14.b panta 1. punktu, 14.d panta 3. punktu un 17. pantu : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Rīga.

b) Īstenošanas regulas 10.b pantu, 11. panta 1. punktu, 11.a panta 1. punktu, 13. panta 2. un 3. punktu, 14. panta 1., 2. un 3. punktu, 82. panta 2. punktu un 109. pantu : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Rīga.

c) Īstenošanas regulas 102. panta 2. punktu (saistībā ar Regulas 36. un 63. pantu) : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra. Rīga.

d) Regulas 70. panta 2. punktu : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Rīga.

M. LIETUVA

1. Lai piemērotu Regulas 14. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 14.a panta 1. punkta b) apakšpunktu, 14.b panta 1. un 2. punktu, 14.d panta 3. punktu un 17. pantu, kā arī Īstenošanas regulas 6. panta 1. punktu, 10.b pantu, 11. panta 1. punktu, 11.a pantu, 12.a pantu, 13. panta 2. un 3. punktu, 14. panta 1. un 2. punktu, 85. panta 2. punktu un 91. panta 2. punktu : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Valsts Sociālās apdrošināšanas fonda Valde), Vilnius.

2. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 38. panta 1. punktu, 70. panta 1. punktu un 86. panta 2. punktu : Seniūnijos pagal asmens (pašvaldību iestādes personas dzīvesvietā).

3. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 80. panta 2. punktu, 81. pantu un 82. panta 2. punktu : Respublikinė darbo birža (Valsts Darba birža), Vilnius.

4. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 102. panta 2. punktu a) maksājumi saskaņā ar Regulas 36. un 63. pantu : Valstybinė ligonių kasa (Valsts Slimokase), Vilnius;

b) maksājumi saskaņā ar Regulas 70. panta 2. punktu : Respublikinė darbo birža (Valsts Darba birža), Vilnius.

5. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 110. pantu a) Regulas III sadaļas 1. un 4. nodaļā paredzētie pabalsti natūrā : Valstybinė ligonių kasa (Valsts Slimokase), Vilnius;

b) Regulas III sadaļas 1. līdz 4. nodaļā un 8. nodaļā paredzētie naudas pabalsti : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Valsts Sociālās apdrošināšanas fonda Valde), Vilnius;

c) Regulas III sadaļas 6. nodaļā paredzētie naudas pabalsti : Respublikinė darbo birža (Valsts Darba birža), Vilnius;

d) Regulas III sadaļas 5. un 7. nodaļā paredzētie naudas pabalsti : Savivaldybių socialinės paramos skyriai (pašvaldību Sociālās palīdzības nodaļas).

6. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 113. panta 2. punktu Valstybinė ligonių kasa (Valsts Slimokase), Vilnius."

;

v) pēc pēdējā teksta iedaļā "N. LUKSEMBURGA" iekļauj šādu tekstu:

"O. UNGĀRIJA

1. Lai piemērotu Regulas 14.c pantu, 14.d panta 3. punktu un 17. pantu : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Valsts Veselības apdrošināšanas fonds), Budapest.

2. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 6. panta 1. punktu a) slimības, maternitāte, nelaimes gadījumi darbā : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Valsts Veselības apdrošināšanas fonds), Budapest;

b) vecums, invaliditāte : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Valsts pensiju apdrošināšanas Centrālā pārvalde), Budapest;

c) bezdarbs : Foglalkoztatási Hivatal (Nodarbinātības dienests), Budapest;

d) pensiju privātais apdrošināšanas fonds, pensiju brīvprātīgās apdrošināšanas fonds : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Valsts Finanšu uzraudzības pārvalde), Budapest.

3. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 8. pantu, 10.b pantu, 11. panta 1. punktu, 11.a panta 1. punktu, 12.a pantu, 13. panta 3. un 4. punktu un 14. panta 1., 2. un 3. punktu Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Valsts Veselības apdrošināšanas fonds), Budapest.

4. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 38. panta 1. punktu Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Valsts pensiju apdrošināšanas Centrālā pārvalde), Budapest.

5. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 70. panta 1. punktu a) darba nespējas pabalsts saistībā ar nelaimes gadījumu un pensija saistībā ar nelaimes gadījumu : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Valsts Veselības apdrošināšanas fonds), Budapest;

b) citi pabalsti : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Valsts pensiju apdrošināšanas Centrālā pārvalde), Budapest.

6. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 80. panta 2. punktu, 81. pantu un 82. panta 2. punktu Foglalkoztatási Hivatal (Nodarbinātības dienests), Budapest.

7. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 85. panta 2. punktu un 86. panta 2. punktu a) maternitātes pabalsti un maternitātes piemaksas : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Valsts Veselības apdrošināšanas fonds), Budapest;

b) citi ģimenes pabalsti : Államháztartási Hivatal (Valsts Finanšu pārvalde), Budapest.

8. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 91. panta 2. punktu Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Valsts pensiju apdrošināšanas Centrālā pārvalde), Budapest.

9. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 102. panta 2. punktu a) slimības, maternitāte, nelaimes gadījumi darbā : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Valsts Veselības apdrošināšanas fonds), Budapest;

b) bezdarbs : Foglalkoztatási Hivatal (Nodarbinātības dienests), Budapest.

10. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 109. pantu Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Valsts Veselības apdrošināšanas fonds), Budapest.

11. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 110. pantu a) slimības, maternitāte, nelaimes gadījumi darbā : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Valsts Veselības apdrošināšanas fonds), Budapest;

b) vecums, invaliditāte : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Valsts pensiju apdrošināšanas Centrālā pārvalde), Budapest;

c) bezdarbnieka pabalsti : Foglalkoztatási Hivatal (Nodarbinātības dienests), Budapest;

Államháztartási Hivatal (Valsts Finanšu pārvalde), Budapest;

attiecībā uz maternitātes pabalstiem un maternitātes piemaksām: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Valsts Veselības apdrošināšanas fonds), Budapest.

12. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 113. panta 2. punktu Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Valsts Veselības apdrošināšanas fonds), Budapest.

P. MALTA

Lai piemērotu Regulas 14.c pantu, 14.d panta 3. punktu un 17. pantu, kā arī Īstenošanas regulas 6. panta 1. punktu, 8. panta 1. un 2. punktu, 10.b pantu, 11. panta 1. punktu, 11.a panta 1. punktu, 12. panta a) punktu, 13. panta 2. un 3. punktu, 14. panta 1., 2. un 3. punktu, 38. panta 1. punktu, 70. panta 1. punktu, 80. panta 2. punktu, 81. pantu, 82. panta 2. punktu, 85. panta 2. punktu, 86. panta 2. punktu, 89. panta 1. punktu, 91. panta 2. punktu, 102. panta 2. punktu, 109. pantu un 110. pantu : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Sociālā nodrošinājuma departaments), Valletta;

Lai piemērotu Īstenošanas regulas 8. panta 3. punktu un 113. panta 2. punktu : Diviżjoni tas-Saħħa (Veselības aizsardzības nodaļa), Valletta."

;

vi) pēc teksta iedaļā "R. AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"S. POLIJA

1. Lai piemērotu Regulas 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 17. pantu saistībā ar Īstenošanas regulas 11. pantu: Regulas 14. panta 2. un 3. punktu saistībā ar Īstenošanas regulas 12.a pantu, Regulas 14.a panta 1. punkta a) apakšpunktu un 17. pantu saistībā ar Īstenošanas regulas 11.a pantu : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS) teritoriālās iestādes, kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir apdrošinātās personas darba devēja juridiskā adrese (pašnodarbinātās personas oficiālā adrese).

2. Lai piemērotu Regulas 14. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 17. pantu saistībā ar Īstenošanas regulas 11. pantu, Regulas 14.a panta 1. punkta b) apakšpunktu un 17. pantu saistībā ar Īstenošanas regulas 11.a pantu, kā arī Regulas 14.b panta 1. un 2. punktu saistībā ar Regulas 14. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 17. pantu : Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Centrala (Sociālās apdrošināšanas iestāde — ZUS — Galvenā pārvalde), Warszawa.

3. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 6. panta 1. punktu, 10.b pantu, 13. panta 2. un 3. punktu, 14. un 109. pantu a) veselības aprūpes pabalsti : kasa chorych (slimokase), kurā apdrošināta attiecīgā persona;

i)

darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS) teritoriālās iestādes, kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir apdrošinātās personas darba devēja juridiskā adrese (pašnodarbinātās personas oficiālā adrese);ii)

pašnodarbinātiem lauksaimniekiem: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības Sociālās apdrošināšanas fonda — KRUS) reģionālās nodaļas, kuru teritoriālajā jurisdikcijā lauksaimnieks ir apdrošināts.

4. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 8. pantu a) veselības aprūpes pabalsti : kasa chorych (slimokase), kurā apdrošināta attiecīgā persona;

attiecībā uz darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus, — Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS) teritoriālās iestādes, kuru teritoriālajā jurisdikcijā apdrošināšanas periodā ir apdrošinātās personas darba devēja juridiskā adrese (pašnodarbinātās personas oficiālā adrese);

attiecībā uz darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus (pēc apdrošināšanas seguma izbeigšanās) — Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS) teritoriālās iestādes, kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir personas dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības Sociālās apdrošināšanas fonda- KRUS) reģionālās nodaļas, kuru teritoriālajā jurisdikcijā atrodas vieta, kur pašnodarbinātais lauksaimnieks ir apdrošināts.

5. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 38. panta 1. punktu a) darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās struktūrvienības - ZUS) teritoriālās iestādes, kas norādītas sadarbībai ar konkrēto dalībvalstu kompetentajām institūcijām;

b) pašnodarbinātiem lauksaimniekiem : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības Sociālās apdrošināšanas fonda - KRUS) reģionālās nodaļas, kas norādītas sadarbībai ar konkrēto dalībvalstu kompetentajām institūcijām;

c) profesionāliem karavīriem : Nacionālās aizsardzības ministrijas specializētās struktūras;

d) policijas darbiniekiem, Valsts Ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem, robežsardzes darbiniekiem, Pretizlūkošanas aģentūras un Izlūkošanas aģentūras darbiniekiem un Valdības drošības dienesta darbiniekiem : Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas specializētās struktūras;

e) Ieslodzījuma vietu apsardzes darbiniekiem : Tieslietu ministrijas specializētās struktūras;

f) tiesnešiem un prokuroriem : Tieslietu ministrijas specializētās struktūras.

i)

darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS) centrālās administrācijas attiecīgās nodaļas, kas norādītas sadarbībai ar konkrēto dalībvalstu kompetentajām institūcijām;ii)

pašnodarbinātiem lauksaimniekiem: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības Sociālās apdrošināšanas fonda - KRUS) reģionālās nodaļas, kas norādītas sadarbībai ar konkrēto dalībvalstu kompetentajām institūcijām;iii)

profesionāliem karavīriem: Nacionālās aizsardzības ministrijas specializētās struktūras;iv)

policijas darbiniekiem, Valsts Ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem, robežsardzes darbiniekiem, Pretizlūkošanas aģentūras un Izlūkošanas aģentūras darbiniekiem un Valdības drošības dienesta darbiniekiem: Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas specializētās struktūras;v)

Ieslodzījuma vietu apsardzes darbiniekiem: Tieslietu ministrijas specializētās struktūras;vi)

tiesnešiem un prokuroriem: Tieslietu ministrijas specializētās struktūras;

i)

darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS) teritoriālās iestādes, kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir apdrošinātās personas ģimenes locekļu dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta;ii)

pašnodarbinātiem lauksaimniekiem: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības Sociālās apdrošināšanas fonda- KRUS) reģionālās nodaļas, kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir lauksaimnieka ģimenes locekļu dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta.

7. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 80. panta 2. punktu, 81. pantu, 82. panta 2. punktu, 83. panta 1. punktu un 84. panta 2. punktu Wojewódzkie urzędy pracy (attiecīgās vojevodistes nodarbinātības dienests), kura teritoriālajā jurisdikcijā ir personas dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta.

8. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 85. panta 2. punktu a) darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS) teritoriālās iestādes, kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir apdrošinātās personas darba devēja juridiskā adrese (pašnodarbinātās personas oficiālā adrese);

b) pašnodarbinātiem lauksaimniekiem : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības Sociālās apdrošināšanas fonda- KRUS) reģionālās nodaļas, kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir vieta, kur lauksaimnieks apdrošināts;

c) bezdarbniekiem : wojewódzkie urzędy pracy (attiecīgās vojevodistes nodarbinātības dienests), kura teritoriālajā jurisdikcijā ir personas dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta.

9. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 86. panta 2. punktu a) darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS) teritoriālās iestādes, kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir apdrošinātās personas ģimenes locekļu dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta;

b) pašnodarbinātiem lauksaimniekiem : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības Sociālās apdrošināšanas fonda- KRUS) reģionālās nodaļas, kuru teritoriālajā jurisdikcijā ir lauksaimnieka ģimenes locekļu dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta;

c) profesionāliem karavīriem : Nacionālās aizsardzības ministrijas specializētās struktūras;

d) policijas darbiniekiem, Valsts Ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem, robežsardzes darbiniekiem, Pretizlūkošanas aģentūras un Izlūkošanas aģentūras darbiniekiem un Valdības drošības dienesta darbiniekiem : Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas specializētās struktūras;

e) Ieslodzījuma vietu apsardzes darbiniekiem : Tieslietu ministrijas specializētās struktūras;

f) tiesnešiem un prokuroriem : Tieslietu ministrijas specializētās struktūras.

10. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 91. panta 2. punktu a) darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvaldes - ZUS) centrālās administrācijas attiecīgās nodaļas, kas norādītas sadarbībai ar konkrēto dalībvalstu kompetentajām institūcijām;

b) pašnodarbinātiem lauksaimniekiem : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības Sociālās apdrošināšanas fonda - KRUS) reģionālās nodaļas, kas norādītas sadarbībai ar konkrēto dalībvalstu kompetentajām institūcijām;

c) profesionāliem karavīriem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra : Nacionālās aizsardzības ministrijas specializētās struktūras;

d) policijas darbiniekiem, Valsts Ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem, robežsardzes darbiniekiem, Pretizlūkošanas aģentūras un Izlūkošanas aģentūras darbiniekiem un Valdības drošības dienesta darbiniekiem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra : Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas specializētās struktūras;

e) Ieslodzījuma vietu apsardzes darbiniekiem, izņemot tos, kas dienestu sākuši pēc 1999. gada 1. janvāra : Tieslietu ministrijas specializētās struktūras;

f) bijušajiem tiesnešiem un prokuroriem : Tieslietu ministrijas specializētās struktūras.

11. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 102. panta 2. punktu saistībā ar Regulas 36. un 63. pantu Ministerstwo Zdrowia — Biuro Rozliczeń Międzynarodowych (Veselības aizsardzības ministrija - Starptautisko norēķinu birojs), Warszawa.

12. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 102. panta 2. punktu saistībā ar Regulas 70. pantu Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ekonomikas, darba un sociālās politikas ministrija — MGPiPS), Warszawa."

;

vii) pēc pēdējā teksta iedaļā "T. PORTUGĀLE" iekļauj šādu tekstu:

"U. SLOVĒNIJA

1. Lai piemērotu Regulas 14. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 14.a panta 1. punkta b) apakšpunktu un 17. pantu : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Darba, ģimenes un sociālo lietu ministrija).

2. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 10.b pantu : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovēnijas Veselības apdrošināšanas aģentūra).

3. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 11., 11.a, 12.a, 12.b, 13. un 14. pantu : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovēnijas Veselības apdrošināšanas aģentūra).

4. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 38. panta 1. punktu : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Darba, ģimenes un sociālo lietu ministrija).

5. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 70. panta 1. punktu : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Darba, ģimenes un sociālo lietu ministrija).

6. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 80. panta 1. punktu, 81. pantu un 82. panta 2. punktu : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovēnijas Nodarbinātības dienests).

7. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 85. panta 2. punktu un 86. panta 2. punktu : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Darba, ģimenes un sociālo lietu ministrija).

8. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 91. panta 2. punktu : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Darba, ģimenes un sociālo lietu ministrija).

9. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 102. panta 2. punktu saistībā ar Regulas 36. un 63. pantu : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovēnijas Veselības apdrošināšanas aģentūra).

10. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 102. panta 2. punktu saistībā ar Regulas 70. pantu : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovēnijas Nodarbinātības dienests).

11. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 110. pantu : kompetentās institūcijas.

V. SLOVĀKIJA

1. Lai piemērotu Regulas 17. pantu : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Slovākijas Republikas Darba, sociālo un ģimenes lietu ministrija), Bratislava.

2. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 6. panta 1. punktu : Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava.

3. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 8. pantu a) naudas pabalsti : Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava;

b) pabalsti natūrā : kompetentā veselības apdrošināšanas sabiedrība.

4. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 10.b pantu a) pabalsti saistībā ar slimībām, maternitāti, invaliditāti, vecumu, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām : Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava;

b) ģimenes pabalsti : kompetentā institūcija, kas veic ģimenes pabalstu izmaksu;

c) bezdarbnieka pabalsti : Národný úrad práce — okresné úrady práce (Valsts Nodarbinātības dienests — rajonu Nodarbinātības dienesti);

d) pabalsti natūrā : kompetentā veselības apdrošināšanas sabiedrība.

5. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 11. panta 1. punktu Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava.

6. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 11.a panta 1. punktu, 12.a pantu, 13. panta 3. punktu, 14. panta 1., 2. un 3. punktu Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava; attiecībā uz pabalstiem natūrā: kompetentā veselības apdrošināšanas sabiedrība.

7. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 38. panta 1. punktu un 70. panta 1. punktu Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava.

8. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 80. panta 2. punktu, 81. pantu un 82. panta 2. punktu Národný úrad práce (Valsts nodarbinātības dienests), Bratislava.

9. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 85. panta 2. punktu Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava.

10. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 86. panta 2. punktu ģimenes locekļu dzīvesvietas pašvaldības iestādes, kuru kompetencē ir civilstāvokļa aktu jautājumi.

11. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 91. panta 2. punktu (saistībā ar pabalstu izmaksu atbilstīgi Regulas 77. un 78. pantam) a) darbiniekiem : darba devēji;

b) pašnodarbinātām personām un pensionāriem : Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava;

c) citām personām : rajonu nodaļas.

12. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 102. panta 2. punktu a) saistībā ar atmaksājumiem atbilstīgi Regulas 36. un 63. pantam : Všeobecná zdravotná pois'ovňa (Vispārējā veselības apdrošināšanas sabiedrība), Bratislava;

b) saistībā ar atmaksājumiem atbilstīgi Regulas 70. pantam : Národný úrad práce (Valsts nodarbinātības dienests), Bratislava.

13. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 109. un 110. pantu a) pabalsti saistībā ar slimībām, maternitāti, invaliditāti, vecumu, nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām : Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava;

b) pabalsti natūrā : kompetentā veselības apdrošināšanas sabiedrība;

c) bezdarbnieka pabalsti : Národný úrad práce — okresné úrady práce (Valsts Nodarbinātības dienests — rajonu Nodarbinātības dienesti);

14. Lai piemērotu Īstenošanas regulas 113. pantu kompetentā veselības apdrošināšanas sabiedrība."

;

k) Regulas 11. pielikumu "Shēmas, kas minētas Regulas 35. panta 2. punktā (Īstenošanas regulas 4. panta 11. punkts)" groza šādi:

i) pēc teksta iedaļā "A. BEĻĢIJA" iekļauj šādu tekstu:

"B. ČEHIJAS REPUBLIKA

Nav."

;

ii) iedaļas "B. DĀNIJA", "C. VĀCIJA", "D. SPĀNIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. ĪRIJA", "H. ITĀLIJA", "I. LUKSEMBURGA", "J. NĪDERLANDE", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGĀLE", "M. SOMIJA", "N. ZVIEDRIJA" un "O. APVIENOTĀ KARALISTE" attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir "C. DĀNIJA", "D. VĀCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. SPĀNIJA", "H. FRANCIJA", "I. ĪRIJA", "J. ITĀLIJA", "N. LUKSEMBURGA", "Q. NĪDERLANDE", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGĀLE", "W. SOMIJA", "X. ZVIEDRIJA" un "Y. APVIENOTĀ KARALISTE";

iii) pēc iedaļas "D. VĀCIJA" iekļauj šādu tekstu:

"E. IGAUNIJA

Nav."

;

iv) pēc iedaļas "J. ITĀLIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"K. KIPRA

Nav.

L. LATVIJA

Nav.

M. LIETUVA

Nav."

;

v) pēc iedaļas "N. LUKSEMBURGA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"O. UNGĀRIJA

Nav.

P. MALTA

Nav."

;

vi) pēc iedaļas "R. AUSTRIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"S. POLIJA

Nav."

;

vii) pēc iedaļas "T. PORTUGĀLE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"U. SLOVĒNIJA

Nav.

V. SLOVĀKIJA

Nav."

3. 31983 Y 0117: Eiropas Kopienu Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma administratīvās komisijas 1982. gada 7. jūlija Lēmums Nr. 117 par Padomes 1972. gada 21. marta Regulas (EEK) 574/72 50. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpildes nosacījumiem (OV C 238, 7.9.1983., 3. lpp.), ko groza:

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.).

Lēmuma 2.2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"Šajā lēmumā norādītā organizācija ir:

Beļģijā : Office national des pensions (ONP),Rijksdienst voor pensioenen(RVP) (Valsts pensiju pārvalde), Bruxelles/Brussel.

Čehijas Republikā : Česká správa sociálního zabezpečení (Čehijas Sociālā nodrošinājuma pārvalde), Praha.

Dānijā : Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Sociālā nodrošinājuma un palīdzības valsts direktorāts), København.

Vācijā : Verband Deutscher Rentenversicherungsträger — Datenstelle (Vācijas Pensiju apdrošināšanas iestāžu Datu apstrādes centrs), Würzburg.

Igaunijā : Sotsiaalkindlustusamet (Sociālās apdrošināšanas pārvalde), Tallinn.

Grieķijā : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) (Sociālā nodrošinājuma pārvalde), Αθήνα.

Spānijā : Instituto Nacional de la Seguridad Social (Valsts Sociālā nodrošinājuma pārvalde), Madrid.

Francijā : Caisse nationale d'assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (Valsts vecuma pensiju apdrošināšanas fonds — Valsts datu apstrādes centrs — migrējošo darba ņēmēju SCOM), Tours.

Īrijā : Department of Social Welfare (Sociālās labklājības ministrija), Dublin.

Itālijā : Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Valsts sociālās labklājības pāvalde), Roma.

Kiprā : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Darba un sociālās apdrošināšanas ministrijas Sociālās apdrošināšanas departaments), Λευκωσία.

Latvijā : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (State Social Insurance Agency), Rīga.

Lietuvā : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Valsts Sociālās apdrošināšanas fonda Valde), Vilnius.

Luksemburgā : Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Sociālā nodrošinājuma iestāžu Apvienotais datu apstrādes, apdrošināšanas reģistrācijas un iemaksu iekasēšanas centrs), Luxembourg.

Ungārijā : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Valsts pensiju apdrošināšanas Centrālā pārvalde), Budapest.

Maltā : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Sociālā nodrošinājuma departaments), Valletta.

Nīderlandē : Sociale Verzekeringsbank (Sociālās apdrošināšanas banka), Amsterdam.

Austrijā : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Austrijas sociālās apdrošināšanas iestāžu galvenā apvienība), Wien.

Polijā : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvalde), Warszawa.

Portugālē : Centro Nacional de Pensões (Valsts pensiju centrs), Lisboa.

Slovēnijā : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovēnijas Pensiju un invaliditātes apdrošināšanas aģentūra), Ljubljana.

Slovākijā : Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava.

Somijā : Eläketrvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Centrālā pensiju nodrošinājuma pārvalde), Helsinki.

Zviedrijā : Riksförsäkringsverket (Valsts sociālās apdrošināšanas pārvalde), Stockholm.

Apvienotajā Karalistē : Department of Social Security, Records Branch (Sociālā nodrošinājuma ministrija, Uzskaites daļa), Newcastle-upon-Tyne."

.

4. 31983 Y 1112(02): Eiropas Kopienu Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma administratīvās komisijas 1983. gada 20. aprīļa Lēmums Nr. 118 par Padomes 1972. gada 21. marta Regulas (EEK) 574/72 50. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpildes nosacījumiem (OV C 306, 12.11.1983., 2. lpp.), ko groza:

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.).

Lēmuma 2.4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"Šajā lēmumā norādītā organizācija ir:

Beļģijā : Office national des pensions (ONP),Rijksdienst voor pensioenen(RVP) (Valsts pensiju pārvalde), Bruxelles/Brussel.

Čehijas Republikā : Česká správa sociálního zabezpečení (Čehijas Sociālā nodrošinājuma pārvalde), Praha.

Dānijā : Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Sociālā nodrošinājuma un palīdzības valsts direktorāts), København.

Vācijā : Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle (Vācijas Pensiju apdrošināšanas iestāžu Datu apstrādes centrs), Würzburg.

Igaunijā : Sotsiaalkindlustusamet (Sociālās apdrošināšanas pārvalde), Tallinn.

Grieķijā : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων(ΙΚΑ) (Sociālā nodrošinājuma pārvalde), Αθήνα.

Spānijā : Instituto Nacional de la Seguridad Social (Valsts Sociālā nodrošinājuma pārvalde), Madrid.

Francijā : Caisse nationale d'assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (Valsts vecuma pensiju apdrošināšanas fonds — Valsts datu apstrādes centrs — migrējošo darba ņēmēju SCOM), Tours.

Īrijā : Department of Social Welfare (Sociālās labklājības ministrija), Dublin.

Itālijā : Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Valsts sociālās labklājības pārvalde), Roma.

Kiprā : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Darba un sociālās apdrošināšanas ministrijas Sociālās apdrošināšanas departaments), Λευκωσία.

Latvijā : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (State Social Insurance Agency), Rīga.

Lietuvā : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Valsts Sociālās apdrošināšanas fonda Valde), Vilnius.

Luksemburgā : Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Sociālā nodrošinājuma iestāžu Apvienotais datu apstrādes, apdrošināšanas reģistrācijas un iemaksu iekasēšanas centrs), Luxembourg.

Ungārijā : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Valsts pensiju apdrošināšanas Centrālā pārvalde), Budapest.

Maltā : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Sociālā nodrošinājuma departaments), Valletta.

Nīderlandē : Sociale Verzekeringsbank (Sociālās apdrošināšanas banka), Amsterdam.

Austrijā : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Austrijas sociālās apdrošināšanas iestāžu galvenā apvienība), Wien.

Polijā : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas pārvalde), Warszawa.

Portugālē : Centro Nacional de Pensões (Valsts pensiju centrs), Lisboa.

Slovēnijā : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovēnijas Pensiju un invaliditātes apdrošināšanas aģentūra), Ljubljana.

Slovākijā : Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava.

Somijā : Eläketrvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Centrālā pensiju nodrošinājuma pārvalde), Helsinki.

Zviedrijā : Riksförsäkringsverket (Valsts sociālās apdrošināšanas pārvalde), Stockholm.

Apvienotajā Karalistē : Department of Social Security, Records Branch (Sociālā nodrošinājuma ministrija, Uzskaites daļa), Newcastle-upon-Tyne."

.

5. 31988 Y 0309(02): Eiropas Kopienu Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma administratīvās komisijas 1987. gada 1. jūlija Lēmums Nr. 136 par Padomes Regulas (EEK) 1408/71 45. panta 1. līdz 3. punkta interpretāciju saistībā ar to, kā — nolūkā iegūt, saglabāt vai atgūt tiesības uz pabalstiem — ņem vērā apdrošināšanas periodus, kas pabeigti saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem (OV C 64, 9.3.1988., 7. lpp.), ko groza:

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.).

Lēmuma pielikumu groza šādi:

a) pēc iedaļas "A. BEĻĢIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"B. ČEHIJAS REPUBLIKA

Nav."

;

b) iedaļas "B. DĀNIJA", "C. VĀCIJA", "D. SPĀNIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. ĪRIJA", "H. ITĀLIJA", "I. LUKSEMBURGA", "J. NĪDERLANDE", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGĀLE", "M. SOMIJA", "N. ZVIEDRIJA" un "O. APVIENOTĀ KARALISTE" attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir "C. DĀNIJA", "D. VĀCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. SPĀNIJA", "H. FRANCIJA", "I. ĪRIJA", "J. ITĀLIJA", "N. LUKSEMBURGA", "Q. NĪDERLANDE", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGĀLE", "W. SOMIJA", "X. ZVIEDRIJA" un "Y. APVIENOTĀ KARALISTE";

c) pēc teksta iedaļā "D. VĀCIJA" iekļauj šādu tekstu:

"E. IGAUNIJA

Nav."

;

d) pēc teksta iedaļā "J. ITĀLIJA" iekļauj šādu tekstu:

"K. KIPRA

Nav.

L. LATVIJA

Nav.

M. LIETUVA

Nav."

;

e) pēc iedaļas "N. LUKSEMBURGA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"O. UNGĀRIJA

Nav.

P. MALTA

Nav."

;

f) pēc iedaļas "R. AUSTRIJA" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"S. POLIJA

Nav."

;

g) pēc iedaļas "T. PORTUGĀLE" vārda "Nav." iekļauj šādu tekstu:

"U. SLOVĒNIJA

Nav.

V. SLOVĀKIJA

Nav."

6. 31993 Y 0825(02): Eiropas Kopienu Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma administratīvās komisijas 1992. gada 26. jūnija Lēmums Nr. 150 par to, kā piemērot Regulas (EEK) 1408/71 77., 78. pantu un 79. panta 3. punktu un Regulas (EEK) Nr. 574/72 10. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu (OV C 229, 25.8.1993., 5. lpp.), ko groza:

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.).

Lēmuma pielikumu groza šādi:

a) pēc teksta iedaļā "A. BEĻĢIJA" iekļauj šādu tekstu:

"B. ČEHIJAS REPUBLIKA

1. Gadījumos, kas saistīti ar ģimenes pabalstiem/bērnu piemaksām — norādītās pašvaldību iestādes.

2. Gadījumos, kas saistīti ar bāreņu pensijām — Česká správa sociálního zabezpečení (Čehijas Sociālā nodrošinājuma pārvalde), Praha."

b) iedaļas "B. DĀNIJA", "C. VĀCIJA", "D. SPĀNIJA", "E. FRANCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. ĪRIJA", "H. ITĀLIJA", "I. LUKSEMBURGA", "J. NĪDERLANDE", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGĀLE", "M. SOMIJA", "N. ZVIEDRIJA" un "O. APVIENOTĀ KARALISTE" attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir "C. DĀNIJA", "D. VĀCIJA", "F. GRIEĶIJA", "G. SPĀNIJA", "H. FRANCIJA", "I. ĪRIJA", "J. ITĀLIJA", "N. LUKSEMBURGA", "Q. NĪDERLANDE", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGĀLE", "W. SOMIJA", "X. ZVIEDRIJA" un "Y. APVIENOTĀ KARALISTE";

c) pēc teksta iedaļā "D. VĀCIJA" iekļauj šādu tekstu:

"E. IGAUNIJA

Sotsiaalkindlustusamet (Sociālās apdrošināšanas pārvalde), Tallinn."

;

d) pēc teksta iedaļā "J. ITĀLIJA" iekļauj šādu tekstu:

"K. KIPRA

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Darba un sociālās apdrošināšanas ministrijas Sociālās apdrošināšanas departaments), Λευκωσία.

L. LATVIJA

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga.

M. LIETUVA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Valsts Sociālās apdrošināšanas fonda Valde), Vilnius"

;

e) pēc pēdējā teksta iedaļā "N. LUKSEMBURGA" iekļauj šādu tekstu:

"O. UNGĀRIJA

1. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Valsts pensiju apdrošināšanas Centrālā pārvalde), Budapest.

2. Államháztartási Hivatal (Valsts Finanšu pārvalde), Budapest.

P. MALTA

Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Sociālā nodrošinājuma departaments), Valletta."

;

f) pēc teksta iedaļā "R. AUSTRIJA" iekļauj šādu tekstu:

"S. POLIJA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ekonomikas, darba un sociālās politikas ministrija), Warszawa."

;

g) pēc pēdējā teksta iedaļā "T. PORTUGĀLE" iekļauj šādu tekstu:

"U. SLOVĒNIJA

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Darba, ģimenes un sociālo lietu ministrija), Ljubljana.

V. SLOVĀKIJA

1. Gadījumos, kas attiecas vienīgi uz ģimenes pabalstiem: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Darba, sociālo un ģimenes lietu ministrija), Bratislava.

2. Visos pārējos gadījumos: Sociálna poisťovňa (Sociālās apdrošināšanas aģentūra), Bratislava."

.

7. 32001 D 0548: Padomes Lēmums 2001/548/EK ( 2001. gada 9. jūlijs) par komitejas izveidi papildu pensiju jomā (OV L 196, 20.7.2001., 26. lpp.).

Lēmuma 3. panta 1. punktā skaitli "45" aizstāj ar skaitli "55".

B. DARBA ŅĒMĒJU BRĪVA PĀRVIETOŠANĀS

31968 L 0360: Padomes Direktīva 68/360/EEK ( 1968. gada 15. oktobris) par ierobežojumu atcelšanu attiecībā uz dalībvalstu darba ņēmēju un viņu ģimeņu pārvietošanos un dzīvesvietu Kopienā (OV L 257, 19.10.1968., 13. lpp.), ko groza:

- 11972 B: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Dānijas Karalistes, Īrijas un Apvienotās Karalistes pievienošanās (OV L 73, 27.3.1972., 14. lpp.),

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.).

Direktīvas pielikumā 1. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu piezīmi:

"Beļģijas, Čehijas, Dānijas, Vācijas, Igaunijas, Grieķijas, Spānijas, Francijas, Īrijas, Itālijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Ungārijas, Maltas, Nīderlandes, Austrijas, Polijas, Portugāles, Slovēnijas, Slovākijas, Somijas, Zviedrijas, Apvienotās Karalistes — atbilstīgi tam, kura valsts izdod atļauju."

.

C. PROFESIONĀLO KVALIFIKĀCIJU SAVSTARPĒJA ATZĪŠANA

I. VISPĀRĒJĀ SISTĒMA

31992 L 0051: Padomes Direktīva 92/51/EEK ( 1992. gada 18. jūnijs) par otro vispārējo sistēmu profesionālās izglītības un mācību atzīšanai, lai papildinātu Direktīvu 89/48/EEK (OV L 209, 24.7.1992., 25. lpp.), kuru groza:

- 31994 L 0038: Komisijas 26.7.1994. Direktīva 94/38/EK (OV L 217, 23.8.1994., 8. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31995 L 0043: Komisijas 20.7.1995. Direktīva 95/43/EK (OV L 184, 3.8.1995., 21. lpp.),

- 31997 L 0038: Komisijas 20.6.1997. Direktīva 97/38/EK (OV L 184, 12.7.1997., 31. lpp.),

- 32000 L 0005: Komisijas 25.2.2000. Direktīva 2000/5/EK (OV L 54, 26.2.2000., 42. lpp.),

- 32001 L 0019: Eiropas Parlamenta un Padomes 14.5.2001. Direktīva 2001/19/EK (OV L 206, 31.7.2001., 1. lpp.).

Direktīvas C pielikumu "DIREKTĪVAS 1. PANTA A) PUNKTA PIRMĀS DAĻAS OTRĀ IEVILKUMA II) PUNKTĀ MINĒTAIS TO IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU SARAKSTS, KURĀM IR ĪPAŠA STRUKTŪRA" papildina ar šādu tekstu:

a) Tekstu pie virsraksta "1. Vidējā medicīniskā personāla un bērnu aprūpes izglītības programmas" pirms teksta, kas attiecas uz Vāciju, iekļauj šādu tekstu:

"Čehijas Republikā

izglītība šādu kvalifikāciju iegūšanai:

- veselības aprūpes asistents ("Zdravotnický asistent"),

izglītības kopējais ilgums ir vismaz 13 gadi, tostarp vismaz 8 gadus ilga vispārējā pamatizglītība un 4 gadus ilga vidējā arodizglītība medicīnas skolā, ko beidz ar "maturitní zkouška" eksāmenu,

- diētas speciālists ("Nutriční asistent"),

izglītības kopējais ilgums ir vismaz 13 gadi, tostarp vismaz 8 gadus ilga vispārējā pamatizglītība un 4 gadus ilga vidējā arodizglītība medicīnas skolā, ko beidz ar "maturitní zkouška" eksāmenu."

,

starp tekstiem, kas attiecas uz Itāliju un Luksemburgu, iekļauj šādu tekstu:

"Kiprā

izglītība šādu kvalifikāciju iegūšanai:

- zobu tehniķis ("οδοντοτεχνίτης"),

izglītības kopējais ilgums ir vismaz 14 gadi, tostarp vismaz 6 gadus ilga vispārējā pamatizglītība, 6 gadus ilga vidējā izglītība un 2 gadus ilga arodizglītība, kas iegūta pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas un papildināta ar 1 gadu ilgu darba pieredzi,

- optiķis ("τεχνικός oπτικός"),

izglītības kopējais ilgums ir vismaz 14 gadi, tostarp vismaz 6 gadus ilga vispārējā pamatizglītība, 6 gadus ilga vidējā izglītība un 2 gadus ilga arodizglītība, kas iegūta pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas un papildināta ar 1 gadu ilgu darba pieredzi.

Latvijā

izglītība šādu kvalifikāciju iegūšanai:

- "zobārstniecības māsa",

izglītības kopējais ilgums ir vismaz 13 gadi, tostarp vismaz 10 gadus ilga vispārējā pamatizglītība un 2 gadus ilga arodizglītība medicīnas skolā, kas papildināta ar 3 gadus ilgu darba pieredzi un ko beidz ar sertifikācijas eksāmenu lai iegūtu sertifikātu specialitātē,

- "biomedicīnas laborants",

izglītības kopējais ilgums ir vismaz 12 gadi, tostarp vismaz 10 gadus ilga vispārējā pamatizglītība un 2 gadus ilga arodizglītība medicīnas skolā, kas papildināta ar 2 gadus ilgu darba pieredzi un ko beidz ar sertifikācijas eksāmenu lai iegūtu sertifikātu specialitātē,

- "zobu tehniķis",

izglītības kopējais ilgums ir vismaz 12 gadi, tostarp vismaz 10 gadus ilga vispārējā pamatizglītība un 2 gadus ilga arodizglītība medicīnas skolā, kas papildināta ar 2 gadus ilgu darba pieredzi un ko beidz ar sertifikācijas eksāmenu lai iegūtu sertifikātu specialitātē,

- "fizioterapeita asistents",

izglītības kopējais ilgums ir vismaz 13 gadi, tostarp vismaz 10 gadus ilga vispārējā pamatizglītība un 3 gadus ilga arodizglītība medicīnas skolā, kas papildināta ar 2 gadus ilgu darba pieredzi un ko beidz ar sertifikācijas eksāmenu lai iegūtu sertifikātu specialitātē."

,

pēc teksta, kas attiecas uz Austriju, iekļauj šādu tekstu:

"Slovākijā

izglītība šādu kvalifikāciju iegūšanai:

- deju skolotājs mākslas pamatskolās ("učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách"),

izglītības kopējais ilgums ir vismaz 14,5 gadi, tostarp vismaz 8 gadus ilga pamatizglītība, 4 gadus ilga vidējā speciālā izglītība un 5 semestrus ilgi deju pedagoģijas kursi,

- speciālo mācību iestāžu un sociālā dienesta pedagogs ("vychovávatel' v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb"),

izglītības kopējais ilgums ir vismaz 14 gadi, tostarp 8-9 gadus ilga vispārējā pamatizglītība, 4 gadus ilga vidējā pedagoģiskā izglītība vai cita vidējā izglītība un 2 gadus ilgas papildu daļlaika pedagoģijas studijas."

b) Pie virsraksta "2. Amata meistaru (Master/Meister/Maītre) joma, kur ir izglītības mācību programmas, kurās iegūst prasmes, ko neparedz A pielikumā uzskaitītās direktīvas" iekļauj šādu tekstu:

"Polijā

izglītība šādu kvalifikāciju iegūšanai:

- praktiskās arodmācības pedagogs ("Nauczyciel praktycznej nauki zawodu"),

izglītības ilgums ir:

i) 8 gadus ilga vispārējā pamatizglītība un 5 gadus ilga vidējā arodizglītība vai līdzvērtīga vidējā izglītība attiecīgajā nozarē, kas papildināta ar vismaz 150 stundu ilgu pedagoģijas izglītības programmu, darba drošības un higiēnas izglītības programmu un 2 gadus ilgu darba pieredzi specialitātē, kuras priekšmetu persona mācīs;

ii) 8 gadus ilga vispārējo izglītība un 5 gadus ilga vidējā arodizglītība un pabeigta tehniskās pedagoģiskās skolas izglītība, kas iegūta pēc vidējās izglītības iegūšanas;

iii) 8 gadu ilga vispārējo izglītība un 2 līdz 3 gadus ilga pamata vidējā arodizglītība, kā arī vismaz 3 gadus ilga darba pieredze, kuras beigās piešķir konkrētā amata meistara nosaukumu un kura papildināta ar vismaz 150 stundu ilgu pedagoģijas izglītības programmu.

Slovākijā

izglītība šādu kvalifikāciju iegūšanai:

- arodizglītības meistars ("majster odbornej výchovy"),

izglītības kopējais ilgums ir vismaz 12 gadi, tostarp 8 gadus ilga vispārējā pamatizglītība, 4 gadus ilga arodizglītība (pabeigta vidējā arodizglītība un/vai mācekļa laiks atbilstīgā (līdzīgā) arodmācību programmā vai amata mācekļa programmā), vismaz 3 gadus ilga darba pieredze pabeigtās izglītības vai mācekļa specializācijas jomā un papildu pedagoģijas studijas augstskolas pedagoģijas fakultātē vai tehniskajā universitātē, vai arī pabeigta vidējā izglītība un mācekļa laiks atbilstīgā (līdzīgā) arodmācību programmā vai amata mācekļa programmā, vismaz 3 gadus ilga darba pieredze pabeigtās izglītības vai mācekļa specializācijas jomā un papildu pedagoģijas studijas augstskolas pedagoģijas fakultātē, vai arī — līdz 2005. gada 1. septembrim — specializēta izglītība speciālās pedagoģijas jomā, kas iegūta metodoloģijas centros specializēto skolu arodizglītības meistariem un kam nav vajadzīgas papildu pedagoģijas studijas."

c) Pie virsraksta "3. Jūrniecība, a) Jūras transports" pirms teksta, kas attiecas uz Dāniju, iekļauj šādu tekstu:

"Čehijas Republikā

izglītība šādu kvalifikāciju iegūšanai:

- klāja apkalpes palīgs ("Palubní asistent"),

- navigācijas sardzes atbildīgais virsnieks ("Námořní poručík"),

- vecākais kapteiņa palīgs ("První palubní důstojník"),

- kapteinis ("Kapitán"),

- mehāniķa palīgs ("Strojní asistent"),

- inženiertehniskās sardzes virsnieks ("Strojní důstojník"),

- otrais mehāniķis ("Druhý strojní důstojník"),

- vecākais mehāniķis ("První strojní důstojník"),

- elektrotehniķis ("Elektrotechnik"),

- vecākais elektrotehniķis ("Elektrodůstojník"),"

d) Pie virsraksta "3. Jūrniecība, a) Jūras transports" starp tekstiem, kas attiecas uz Itāliju un Nīderlandi, iekļauj šādu tekstu:

"Latvijā

izglītība šādu kvalifikāciju iegūšanai:

- "kuģu elektromehāniķis",

- "kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists"."

e) Pie virsraksta "3. Jūrniecība, a) Jūras transports" aiz vārdiem "izglītības kopējais ilgums" un pirms teksta, kas attiecas uz Dāniju, iekļauj šādu tekstu:

"— Čehijas Republikā

- klāja apkalpes palīgs ("Palubní asistent"),

1. Vismaz 20 gadus veca persona.

2. a) Pabeigtas mācības Jūrniecības akadēmijā vai jūrniecības koledžā — navigācijas nodaļā, abas izglītības programmas beidz ar "maturitní zkouška" eksāmenu, un vismaz sešus mēnešus ilga apliecināta jūras prakse studiju laikā, vai

b) vismaz divus gadus ilga apliecināta jūras prakse, tostarp navigācijas sardzes palīga amatā, kā arī jūrniecības akadēmijā vai jūrniecības koledžā apgūta apstiprināta izglītības programma, kas atbilst kompetences standartam, kurš norādīts STCW (Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu) Kodeksa A-II/1 iedaļā, kādā no valstīm, kura ir STCW konvencijas līgumslēdzēja puse, un nokārtots JTK (Čehijas Republikas Jūras transporta komitejas) atzītas eksaminācijas komisijas eksāmens.

- sardzes stūrmanis ("Námořní poručík"),

1. Apliecināta vismaz 6 mēnešus ilga jūras prakse klāja apkalpes palīga amatā uz kuģiem ar bruto tilpību 500 tilpības vienības un lielākiem jūrniecības akadēmijas vai jūrniecības koledžas absolventiem — vai vismaz 1 gadu ilga jūras prakse — apstiprinātu izglītības programmu absolventiem tostarp vismaz seši mēneši sardzes matroža amatā.

2. Attiecīgi aizpildīta un apliecināta kuģa praktikanta prakses grāmata.

- vecākais stūrmanis ("První palubní důstojník"),

Sardzes stūrmaņa kvalifikācijas sertifikāts (kuģi ar bruto tilpību 500 tilpības vienības un lielāki) un vismaz divpadsmit mēnešus ilga apliecināta jūras prakse šajā amatā.

- kapteinis ("Kapitán"),

Sertifikāts par kapteiņa praksi uz kuģiem ar bruto tilpību no 500 līdz 3000 tilpības vienībām.

Vecākā stūrmaņa kvalifikācijas sertifikāts (kuģi ar bruto tilpību 3000 tilpības vienības vai lielāku) un vismaz 6 mēnešus ilga apliecināta jūras prakses vecākā stūrmaņa amatā uz kuģiem ar bruto tilpību 500 tilpības vienības vai lielāku, un vismaz 6 mēnešus ilga apliecināta jūras prakses kapteiņa vecākā palīga amatā uz kuģiem ar bruto tilpību 3000 tilpības vienības vai lielāku.

- mehāniķa palīgs ("Strojní asistent"),

1. Vismaz 20 gadus veca persona.

2. Pabeigtas studijas jūrniecības akadēmijā vai jūrniecības koledžā — jūras inženiertehnikas nodaļā, un vismaz sešus mēnešus ilga apliecināta jūras prakse uz kuģiem studiju laikā.

- sardzes mehāniķis ("Strojní důstojník"),

vismaz 6 mēnešus ilga apliecināta jūras prakse uz kuģiem mehāniķa palīga amatā pēc jūrniecības akadēmijas vai koledžas beigšanas.

- otrais mehāniķis ("Druhý strojní důstojník"),

vismaz 12 mēnešus ilga apliecināta jūras prakse trešā mehāniķa amatā uz kuģiem, kuru galveno dzinēju jauda ir 750 kW un lielāka.

- vecākais mehāniķis ("První strojní důstojník"),

otrā mehāniķa diploms un vismaz atbilstīgs sertifikāts par vismaz 6 mēnešus ilgu apliecinātu jūras praksi otrā mehāniķa amatā uz kuģiem, kuru galveno dzinēju jauda ir 3000 kW un lielāka.

- elektrotehniķis ("Elektrotechnik"),

1. Vismaz 18 gadus veca persona.

2. Pabeigtas studijas Jūrniecības akadēmijā vai citā augstskolā elektrotehnikas fakultātē, vai arī elektrotehnikas tehniskajā skolā vai koledžā iegūta izglītība; abu izglītības programmu beigās jābūt nokārtotam "maturitní zkouška" eksāmenam, un vismaz 12 mēnešus ilga apliecināta darba pieredze elektrotehnikas jomā.

- vecākais elektrotehniķis ("Elektrodůstojník"),

1. Pabeigtas studijas jūrniecības akadēmijā vai jūrniecības koledžā — elektrotehnikas nodaļā, vai arī citā elektrotehnikas augstskolā vai profesionālās vidējās izglītības iestādē; ko beidz ar "maturitní zkouška" vai valsts eksāmenu.

2. Vismaz 12 mēnešus ilga apliecināta jūras prakse uz kuģiem elektrotehniķa amatā — akadēmijas vai koledžas absolventiem — vai 24 mēnešus ilga prakse — arodskolas absolventiem — apstiprināts stāžs uz kuģiem elektrotehniķa amatā."

f) Pie virsraksta "3. Jūrniecība, a) Jūras transports" aiz vārdiem "izglītības kopējais ilgums" un starp tekstiem, kas attiecas uz Itāliju un Nīderlandi, iekļauj šādu tekstu:

"— Latvijā

- "kuģu elektromehāniķis",

1. Vismaz 18 gadus veca persona.

2. Izglītības kopējais ilgums ir vismaz 12 gadi un 6 mēneši, tostarp vismaz 9 gadus ilga vispārējā pamatizglītība un vismaz 3 gadus ilga arodizglītība. Papildus tam nepieciešama vismaz 6 mēnešus ilga jūras prakse elektrotehniķa vai elektromehāniķa palīga amatā uz kuģiem, kuru ģeneratora jauda pārsniedz 750 kW. Arodmācību beigās ir īpašs kompetentās iestādes eksāmens atbilstīgi mācību programmai, ko apstiprina Satiksmes ministrija;

- "kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists",

1. Vismaz 18 gadus veca persona.

2. Izglītības kopējais ilgums ir vismaz 13 gadi, un ietilpst vismaz 9 gadus ilga vispārējā pamatizglītība un vismaz 3 gadus ilga arodizglītība. Papildus tam nepieciešama vismaz 12 mēnešus ilga jūras prakse uz kuģiem saldēšanas iekārtu mašīnista palīga amatā. Arodmācību beigās ir īpašs kompetentās iestādes eksāmens atbilstīgi mācību programmai, ko apstiprina Satiksmes ministrija."

.

g) Pie virsraksta "4. Tehniskās nozares" pirms teksta, kas attiecas uz Itāliju, iekļauj šādu tekstu:

"Čehijas Republikā

izglītība šādu kvalifikāciju iegūšanai:

- sertificēts tehniķis, sertificēts celtnieks ("autorizovaný technik, autorizovaný stavitel"),

arodmācību kopējais ilgums ir vismaz 9 gadi, tostarp 4 gadus ilga vidējā tehniskā izglītība, ko beidz ar "maturitní zkouška" (vidējās tehniskās skolas eksāmenu), 5 gadu darba pieredze specialitātē un profesionālās kvalifikācijas pārbaude, lai iegūtu tiesības darboties attiecīgajā profesijā būvniecības jomā (atbilstīgi Aktam Nr. 50/1976 Sb. (Būvniecības akts) un Aktam Nr. 360/1992 Sb.).

- kravas transportlīdzekļa vadītājs ("Fyzická osoba řídící drážní vozidlo"),

izglītības kopējais ilgums ir vismaz 12 gadi, tostarp vismaz 8 gadus ilga pamatizglītība un vismaz 4 gadus ilga vidējā arodizglītība, ko beidz ar "maturitní zkouška" eksāmenu un valsts eksāmenu par mehānisko transportlīdzekļu dzinēja uzbūvi.

- kravas transportlīdzekļu mehāniķis ("Drážní revizní technik"),

izglītības kopējais ilgums ir vismaz 12 gadi, tostarp vismaz 8 gadus ilga pamatizglītība un vismaz 4 gadus ilga vidējā arodizglītība mehānikas vai elektronikas mācību iestādē, ko beidz ar "maturitní zkouška" eksāmenu.

- autoskolas pasniedzējs ("Uitel autoškoly"),

vismaz 24 gadus veca persona; izglītības kopējais ilgums ir vismaz 12 gadi, tostarp vismaz 8 gadus ilga vispārējā pamatizglītība un vismaz 4 gadus ilga vidējā arodizglītība satiksmes vai mehānikas jomā, ko beidz ar "maturitní zkouška" eksāmenu.

- valsts tehniķis mehānisko transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontrolei ("Kontrolní technik STK"),

vismaz 21 gadu veca persona; izglītības kopējais ilgums ir vismaz 12 gadi, tostarp vismaz 8 gadus ilga pamatizglītība un vismaz 4 gadus ilga vidējā arodizglītība, ko beidz ar "maturitní zkouška" eksāmenu, un vismaz 2 gadu pieredze tehniskā darbā; personai nepieciešama autovadītāja apliecība, persona nedrīkst būt sodīta, un tai ir jāpabeidz īpašs valsts tehniķa mācību kurss vismaz 120 stundu apjomā, tā beigās sekmīgi nokārtojot eksāmenu.

- autotransporta emisijas kontroles mehāniķis ("Mechanik měření emisí"),

izglītības kopējais ilgums ir vismaz 12 gadi, tostarp vismaz 8 gadus ilga pamatizglītība un vismaz 4 gadus ilga vidējā arodizglītība, ko beidz ar "maturitní zkouška" eksāmenu; turklāt kandidātam ir jābūt vismaz 3 gadus ilgai tehniskā darba pieredzei un jābeidz īpaša autotransporta emisijas kontroles mehāniķa izglītības programma 8 stundu apjomā, tās beigās sekmīgi nokārtojot eksāmenu.

- I ranga kuģa vadītājs ("Kapitán I. třídy"),

izglītības kopējais ilgums ir vismaz 15 gadi, tostarp vismaz 8 gadus ilga pamatizglītība un vismaz 3 gadus ilga arodizglītība, ko beidz ar "maturitní zkouška" eksāmenu un zināšanu pārbaudījumu, kura sekmīgu nokārtošanu apliecina sertifikāts. Pēc arodizglītības iegūšanas nepieciešama 4 gadus ilga darba pieredze, ko beidz ar eksāmenu.

- pieminekļu restaurators amatniecības mākslasdarbu jomā ("restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel"),

izglītības kopējais ilgums ir vismaz 12 gadi, tostarp pilna vidējā tehniskā izglītība restaurācijas jomā vai 10 līdz 12 gadus ilga mācības līdzīgā jomā, kas papildināta ar 5 gadu darba pieredzi, ja iegūta pilna vidējā izglītība, ko beidz ar "maturitní zkouška" eksāmenu, vai arī — ar 8 gadu darba pieredzi, ja iegūta vidējā tehniskā izglītība, ko beidz ar gala pārbaudījumu mācekļa nosaukuma iegūšanai.

- tādu mākslasdarbu restaurators, kuri nav pieminekļi un kuri glabājas muzeju un galeriju kolekcijās, kā arī citu kultūras vērtības objektu restaurators ("restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty"),

izglītības kopējais ilgums ir vismaz 12 gadi, ko papildina 5 gadus ilga darba pieredze, ja iegūta pilna vidējā tehniskā izglītība restaurācijas jomā, ko beidz ar "maturitní zkouška" eksāmenu.

- atkritumu apsaimniekošanas speciālists ("odpadový hospodář"),

izglītības kopējais ilgums ir vismaz 12 gadi, tostarp vismaz 8 gadus ilga vispārējā pamatizglītība un vismaz 4 gadus ilga vidējā arodizglītība, ko beidz ar "maturitní zkouška" eksāmenu, kā arī pēdējo 10 gadu laikā iegūta vismaz 5 gadu darba pieredze atkritumu apsaimniekošanas nozarē.

- spridzināšanas darbu tehniķis ("Technický vedoucí odstřelů"),

izglītības kopējais ilgums ir vismaz 12 gadi, tostarp vismaz 8 gadus ilga vispārējā pamatizglītība un vismaz 4 gadus ilga vidējā arodizglītība, ko beidz ar "maturitní zkouška" eksāmenu,

un kura papildināta ar:

- 2 gadus ilgu darba pieredzi pazemes spridzināšanā (lai strādātu pazemes darbos) vai 1 gadu ilgu darba pieredzi virszemes darbos (lai strādātu virszemes darbos); tostarp 6 mēneši spridzināšanas darbu tehniķa palīga amatā;

- 100 stundu mācību kursu, kas ietver teorētisko un praktisko izglītību un ko beidz ar pārbaudījumu Reģionālajā kalnrūpniecības pārvaldē;

- vismaz 6 mēnešus ilgu darba pieredzi liela apjoma spridzināšanas darbu plānošanā un veikšanā;

- 32 stundu mācību kursu, kas ietver teorētisko un praktisko izglītību un ko beidz ar eksāmenu Čehijas Republikas Kalnrūpniecības pārvaldē"

,

starp tekstiem, kas attiecas uz Itāliju un Nīderlandi, iekļauj šādu tekstu:

"Latvijā

izglītība šādu kvalifikāciju iegūšanai:

- "vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs",

- vismaz 18 gadus veca persona,

- izglītības kopējais ilgums ir vismaz 12 gadi, tostarp vismaz 8 gadus ilga vispārējā pamatizglītība un vismaz 4 gadus ilga arodizglītība, ko beidz ar īpašu darba devēja eksāmenu; kvalifikācijas sertifikātu uz 5 gadiem izdod kompetenta iestāde."

pēc teksta, kas attiecas uz Austriju, iekļauj šādu tekstu:

"Polijā

izglītība šādu kvalifikāciju iegūšanai:

- tehniķis mehānisko transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa pamatlīmeņa kontrolei tehniskās apskates stacijās ("Diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań"),

vismaz 8 gadus ilga vispārējā pamatizglītība un 5 gadus ilga vidējā tehniskā izglītība mehānisko transportlīdzekļu jomā, kā arī 3 gadu darba pieredze autotransporta tehniskās apkopes jomā, 51 stundu ilgas mācības mehānisko transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroles jomā, kuras beidz ar kvalifikācijas eksāmenu.

- tehniķis mehānisko transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontrolei rajonu tehniskās apskates stacijās ("Diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów"),

vismaz 8 gadus ilga vispārējā pamatizglītība un 5 gadus ilga vidējā tehniskā izglītība mehānisko transportlīdzekļu jomā un 4 gadu darba pieredze autotransporta apskates stacijā vai tehniskās apkopes stacijā, kurā ietilpst 51 stundu ilgi mehānisko transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroles apmācības kursi, ko beidz ar kvalifikācijas eksāmenu.

- tehniķis mehānisko transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontrolei tehniskās apskates stacijās ("Diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów"),

kam ir:

8 gadus ilga vispārējā pamatizglītība un 5 gadus ilga vidējā tehniskā izglītība mehānisko transportlīdzekļu jomā, kā arī 4 gadus ilga apliecināta darba pieredze tehniskās apkopes stacijā vai remontdarbnīcā, vai

8 gadus ilga vispārējā pamatizglītība un 5 gadus ilga vidējā tehniskā izglītība mehānisko transportlīdzekļu jomā, kā arī 8 gadus ilga darba pieredze tehniskās apkopes stacijā vai remontdarbnīcā,

113 stundu ilga izglītība, tostarp vispārējā un specializētā izglītības programma, pēc katras fāzes kārtojot eksāmenu.

Konkrēto izglītības programmu kopgarums stundās un kopējais mācību saturs, lai iegūtu tehniķa kvalifikāciju, ir atsevišķi norādīts infrastruktūras ministra 2002. gada 28. novembra Noteikumos par sīki izstrādātām prasībām attiecībā uz autodiagnostikas tehniķiem (2002. gada OV, Nr. 208, 1769. punkts).

- dzelzceļa dispečers ("Dyżurny ruchu"),

vismaz 8 gadus ilga vispārējā pamatizglītība un 4 gadus ilga vidējā arodizglītība, specializējoties dzelzceļa transporta jomā, kā arī 45 dienas ilgi sagatavošanās kursi dzelzceļa dispečera darbam, ko beidz ar kvalifikācijas eksāmenu, vai vismaz 8 gadus ilga vispārējā pamatizglītība un 5 gadus ilga vidējā arodizglītība, specializējoties dzelzceļa transporta jomā, kā arī 63 dienas ilgi sagatavošanās kursi dzelzceļa dispečera darbam, ko beidz ar kvalifikācijas eksāmenu."

.

II. JURIDISKĀS PROFESIJAS

1. 31977 L 0249: Padomes Direktīva 77/249/EEK ( 1977. gada 22. marts) par pasākumiem, kas palīdz advokātiem sekmīgi īstenot brīvību sniegt pakalpojumus (OV L 78, 26.3.1977., 17. lpp.), kuru groza:

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

Direktīvas 1. panta 2. punktu papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republika | Advokát |

Igaunija | Vandeadvokaat |

Kipra | Δικηγόρος |

Latvija | Zvērināts advokāts |

Lietuva | Advokatas |

Ungārija | Ügyvéd |

Malta | Avukat/Prokuratur Legali |

Polija | Adwokat/Radca prawny |

Slovēnija | Odvetnik/Odvetnica |

Slovākija | Advokát/Komerčný právnik" |

.

2. 31998 L 0005: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/5/EK ( 1998. gada 16. februāris) par pasākumiem, lai atvieglotu advokāta profesijas pastāvīgu praktizēšanu dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā iegūta kvalifikācija (OV L 77, 14.3.1998., 36. lpp.).

Direktīvas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā starp tekstiem, kas attiecas uz Beļģiju un Dāniju, iekļauj šādu tekstu:

"Čehijas Republika Advokát"

,

starp tekstiem, kas attiecas uz Vāciju un Grieķiju, iekļauj šādu tekstu:

"Igaunija Vandeadvokaat"

,

starp tekstiem, kas attiecas uz Itāliju un Luksemburgu, iekļauj šādu tekstu:

"Kipra Δικηγόρος

Latvija Zvērināts advokāts

Lietuva Advokatas"

starp tekstiem, kas attiecas uz Luksemburgu un Nīderlandi, iekļauj šādu tekstu:

"Ungārija Ügyvéd

Malta Avukat/Prokuratur Legali"

starp tekstiem, kas attiecas uz Austriju un Portugāli, iekļauj šādu tekstu:

"Polija Adwokat/Radca prawny"

starp tekstiem, kas attiecas uz Portugāli un Somiju, iekļauj šādu tekstu:

"Slovēnija Odvetnik/Odvetnica

Slovākija Advokát/Komerčný právnik"

.

III. ĀRSTU UN VIDĒJĀ MEDICĪNAS PERSONĀLA DARBĪBA

1. Ārsti

31993 L 0016: Padomes Direktīva 93/16/EEK ( 1993. gada 5. aprīlis) par pasākumiem, lai veicinātu ārstu brīvu pārvietošanos un viņu diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu (OV L 165, 7.7.1993., 1. lpp.), kuru groza:

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 31997 L 0050: Eiropas Parlamenta un Padomes 6.10.1997. Direktīva 97/50/EK (OV L 291, 24.10.1997., 35. lpp.),

- 31998 L 0021: Komisijas 8.4.1998. Direktīva 98/21/EK (OV L 119, 22.4.1998., 15. lpp.),

- 31998 L 0063: Komisijas 3.9.1998. Direktīva 98/63/EK (OV L 253, 15.9.1998., 24. lpp.),

- 31999 L 0046: Komisijas 21.5.1999. Direktīva 1999/46/EK (OV L 139, 2.6.1999., 25. lpp.),

- 32001 L 0019: Eiropas Parlamenta un Padomes 14.5.2001. Direktīva 2001/19/EK (OV L 206, 31.7.2001., 1. lpp.),

- 52002 XC 0316(02) Komisijas 16.3.2002. paziņojums (OV C 67, 16.3.2002., 26. lpp.).

a) Direktīvas 9. panta 1. punktam pievieno šādu ievilkumu:

"— attiecībā uz Čehijas Republiku, Igauniju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Ungāriju, Maltu, Poliju, Slovēniju un Slovākiju — pievienošanās diena,"

;

b) Direktīvas 9. panta 2. punkta pirmajā daļā pēc ceturtā ievilkuma pievieno šādu ievilkumu:

"— attiecībā uz Čehijas Republiku, Igauniju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Ungāriju, Maltu, Poliju, Slovēniju un Slovākiju — pievienošanās diena."

;

c) Aiz direktīvas 9. panta iekļauj šādu pantu:

"9.a pants

1. Ciktāl tas attiecas uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru ārstu un specializēto ārstu diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti vai kuru mācības sākušās bijušajā Čehoslovākijā laikā līdz 1993. gada 1. janvārim, ikviena dalībvalsts atzīst šos ārstu un specializēto ārstu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus par pietiekamiem pierādījumiem, ja Čehijas Republikas attiecīgās iestādes apliecina, ka tās teritorijā — attiecībā uz tiesībām strādāt par ārstu — šiem kvalifikācijas pierādījumiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Čehijas Republikā izdotiem ārstu un specializēto ārstu kvalifikācijas pierādījumiem. Šādam apliecinājumam pievieno sertifikātu, kuru izsniedz tās pašas iestādes un kurā paziņo, ka piecos gados pirms minētā sertifikāta izdošanas dienas šie dalībvalstu pilsoņi Čehijas Republikas teritorijā ir vismaz trīs gadus bez pārtraukuma faktiski un likumīgi darbojušies attiecīgajā profesijā.

2. Ciktāl tas attiecas uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru ārstu vai specializēto ārstu diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti vai kuru mācības sākušās bijušajā Padomju Savienībā laikā līdz 1991. gada 20. augustam, ikviena dalībvalsts atzīst šos ārstu vai specializēto ārstu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus par pietiekamiem pierādījumiem, ja Igaunijas attiecīgās iestādes apliecina, ka tās teritorijā — attiecībā uz tiesībām strādāt par ārstu — šiem kvalifikācijas pierādījumiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Igaunijā izdotiem ārstu vai specializēto ārstu kvalifikācijas pierādījumiem. Šādam apliecinājumam pievieno sertifikātu, kuru izsniedz tās pašas iestādes un kurā paziņo, ka piecos gados pirms minētā sertifikāta izdošanas dienas šie dalībvalstu pilsoņi Igaunijas teritorijā ir vismaz trīs gadus bez pārtraukuma faktiski un likumīgi darbojušies attiecīgajā profesijā.

3. Ciktāl tas attiecas uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru ārstu vai specializēto ārstu diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti vai kuru mācības sākušās bijušajā Padomju Savienībā laikā līdz 1991. gada 21. augustam, ikviena dalībvalsts atzīst šos ārstu vai specializēto ārstu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus par pietiekamiem pierādījumiem, ja Latvijas attiecīgās iestādes apliecina, ka tās teritorijā — attiecībā uz tiesībām strādāt par ārstu — šiem kvalifikācijas pierādījumiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Latvijā izdotiem ārstu vai specializēto ārstu kvalifikācijas pierādījumiem. Šādam apliecinājumam pievieno sertifikātu, kuru izsniedz tās pašas iestādes un kurā paziņo, ka piecos gados pirms minētā sertifikāta izdošanas dienas šie dalībvalstu pilsoņi Latvijas teritorijā ir vismaz trīs gadus bez pārtraukuma faktiski un likumīgi darbojušies attiecīgajā profesijā.

4. Ciktāl tas attiecas uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru ārstu vai specializēto ārstu diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti vai kuru mācības sākušās bijušajā Padomju Savienībā laikā līdz 1990. gada 11. martam, ikviena dalībvalsts atzīst šos ārstu vai specializēto ārstu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus par pietiekamiem pierādījumiem, ja Lietuvas attiecīgās iestādes apliecina, ka tās teritorijā — attiecībā uz tiesībām strādāt par ārstu — šiem kvalifikācijas pierādījumiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Lietuvā izdotiem ārstu vai specializēto ārstu kvalifikācijas pierādījumiem. Šādam apliecinājumam pievieno sertifikātu, kuru izsniedz tās pašas iestādes un kurā paziņo, ka piecos gados pirms minētā sertifikāta izdošanas dienas šie dalībvalstu pilsoņi Lietuvas teritorijā ir vismaz trīs gadus bez pārtraukuma faktiski un likumīgi darbojušies attiecīgajā profesijā.

5. Ciktāl tas attiecas uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru ārstu vai specializēto ārstu diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti vai kuru mācības sākušās bijušajā Čehoslovākijā laikā līdz 1993. gada 1. janvārim, ikviena dalībvalsts atzīst šos ārstu vai specializēto ārstu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus par pietiekamiem pierādījumiem, ja Slovākijas attiecīgās iestādes apliecina, ka tās teritorijā — attiecībā uz tiesībām strādāt par ārstu — šiem kvalifikācijas pierādījumiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovākijā izdotiem ārstu vai specializēto ārstu kvalifikācijas pierādījumiem. Šādam apliecinājumam pievieno sertifikātu, kuru izsniedz tās pašas iestādes un kurā paziņo, ka piecos gados pirms minētā sertifikāta izdošanas dienas šie dalībvalstu pilsoņi Slovākijas teritorijā ir vismaz trīs gadus bez pārtraukuma faktiski un likumīgi darbojušies attiecīgajā profesijā.

6. Ciktāl tas attiecas uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru ārstu vai specializēto ārstu diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti vai kuru mācības sākušās Dienvidslāvijā laikā līdz 1991. gada 25. jūnijam, ikviena dalībvalsts atzīst šos ārstu vai specializēto ārstu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus par pietiekamiem pierādījumiem, ja Slovēnijas attiecīgās iestādes apliecina, ka tās teritorijā — attiecībā uz tiesībām strādāt par ārstu — šiem kvalifikācijas pierādījumiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovēnijā izdotiem ārstu vai specializēto ārstu kvalifikācijas pierādījumiem. Šādam apliecinājumam pievieno sertifikātu, kuru izsniedz tās pašas iestādes un kurā paziņo, ka piecos gados pirms minētā sertifikāta izdošanas dienas šie dalībvalstu pilsoņi Slovēnijas teritorijā ir vismaz trīs gadus bez pārtraukuma faktiski un likumīgi darbojušies attiecīgajā profesijā."

d) Paziņojumā, kurš publicēts atbilstīgi direktīvas 41. pantam un kurā norāda vispārējās medicīnas prakses speciālistu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, iekļauj šādas norādes:

i) diplomi, sertifikāti vai citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti:

Starp tekstiem, kas attiecas uz Beļģiju un Dāniju, iekļauj šādu tekstu:

"Čehijas Republika: diplom o specializaci"všeobecné lékařství""

starp tekstiem, kas attiecas uz Vāciju un Grieķiju, iekļauj šādu tekstu:

"Igaunija: diplom peremeditsiini erialal"

starp tekstiem, kas attiecas uz Itāliju un Luksemburgu, iekļauj šādu tekstu:

"Kipra: Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού

Latvija: Ģimenes ārsta sertifikāts

Lietuva: Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas"

starp tekstiem, kas attiecas uz Luksemburgu un Nīderlandi, iekļauj šādu tekstu:

"Ungārija: Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Malta: Tabib tal-familja"

starp tekstiem, kas attiecas uz Austriju un Portugāli, iekļauj šādu tekstu:

"Polija: Diploma: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej"

starp tekstiem, kas attiecas uz Portugāli un Somiju, iekļauj šādu tekstu:

"Slovēnija: Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

Slovākija: diplom o špecializácii v odbore"všeobecné lekárstvo""

,

ii) Profesionālie nosaukumi

Starp tekstiem, kas attiecas uz Beļģiju un Dāniju, iekļauj šādu tekstu:

"Čehijas Republika: všeobecný lékař"

starp tekstiem, kas attiecas uz Vāciju un Grieķiju, iekļauj šādu tekstu:

"Igaunija: Perearst"

starp tekstiem, kas attiecas uz Itāliju un Luksemburgu, iekļauj šādu tekstu:

"Kipra: Ιατρός Γενικής Ιατρικής

Latvija: ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

Lietuva: Šeimos medicinos gydytojas"

starp tekstiem, kas attiecas uz Luksemburgu un Nīderlandi, iekļauj šādu tekstu:

"Ungārija: Háziorvostan szakorvosa

Malta: Mediċina tal-familja"

starp tekstiem, kas attiecas uz Austriju un Portugāli, iekļauj šādu tekstu:

"Polija: Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej"

starp tekstiem, kas attiecas uz Portugāli un Somiju, iekļauj šādu tekstu:

"Slovenia: Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

Slovakia: Všeobecný lekár"

;

e) Direktīvas A pielikumā starp tekstiem, kas attiecas uz Beļģiju un Dāniju, iekļauj šādu tekstu:

"Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.) | Lékářská fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce" |

starp tekstiem, kas attiecas uz Vāciju un Grieķiju, iekļauj šādu tekstu:

"Eesti | Diplom arstite aduse õppekava läbimise kohta | Tartu Ülikool" | |

starp tekstiem, kas attiecas uz Itāliju un Luksemburgu, iekļauj šādu tekstu:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού | Ιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | ārsta diploms | Universitātes tipa augstskola | |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją | Universitetas | Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją" |

starp tekstiem, kas attiecas uz Luksemburgu un Nīderlandi, iekļauj šādu tekstu:

"Magyarország | Általános orvos oklevél (doctor medicinae universae, abbrév.: dr. med. univ.) | Egyetem | |

Malta | Lawrja ta' Tabib tal-Mediċina u l-Kirurġija. | Universita' ta' Malta | Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku" |

starp tekstiem, kas attiecas uz Austriju un Portugāli, iekļauj šādu tekstu:

"Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem "lekarza" | 1.Akademia Medyczna2.Uniwersytet Medyczny3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Lekarski Egzamin Państwowy" |

starp tekstiem, kas attiecas uz Portugāli un Somiju, iekļauj šādu tekstu:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor medicine / doktorica medicine" | Univerza | |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor medicíny" ("MUDr.") | Vysoká škola" | |

f) Direktīvas B pielikumā starp tekstiem, kas attiecas uz Beļģiju un Dāniju, iekļauj šādu tekstu:

"Česká republika | Diplom o specializaci | Ministerstvo zdravotnictví" | |

starp tekstiem, kas attiecas uz Vāciju un Grieķiju, iekļauj šādu tekstu:

"Eesti | Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal | Tartu Ülikool" | |

starp tekstiem, kas attiecas uz Itāliju un Luksemburgu, iekļauj šādu tekstu:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας | Ιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | "Sertifikāts" - kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē | Latvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība | |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją | Universitetas" | |

starp tekstiem, kas attiecas uz Luksemburgu un Nīderlandi, iekļauj šādu tekstu:

"Magyarország | Szakorvosi bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | |

Malta | Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti" | |

starp tekstiem, kas attiecas uz Austriju un Portugāli, iekļauj šādu tekstu:

"Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty | Centrum Egzaminów Medycznych" | |

starp tekstiem, kas attiecas uz Portugāli un Somiju, iekļauj šādu tekstu:

"Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu | 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije | |

Slovensko | Diplom o špecializácii | Slovenská zdravotnícka univerzita" | |

g) Direktīvas C pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

"C PIELIKUMS

Izglītības programmu nosaukumi specializētajā medicīnā

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

ANESTEZIOLOĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 3 gadi

Belgique/België/Belgien | Anesthésie-réanimation / Anesthesie reanimatie | |

Česká republika | Anesteziologie a resuscitace | |

Danmark | Anæstesiologi | |

Deutschland | Anästhesiologie | |

Eesti | Anestesioloogia | |

Ελλάς | Αναισθησιολογία | |

España | Anestesiología y Reanimación | |

France | Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale | |

Ireland | Anaesthesia | |

Italia | Anestesia e rianimazione | |

Κύπρος | Αναισθησιολογία | |

Latvija | Anestezioloģija un reanimatoloģija | |

Lietuva | Anesteziologija reanimatologija | |

Luxembourg | Anesthésie-réanimation | |

Magyarország | Aneszteziológia és intenzív terápia | |

Malta | Anesteżija u Kura Intensiva | |

Nederland | Anesthesiologie | |

Österreich | Anästhesiologie und Intensivmedizin | |

Polska | Anestezjologia i intensywna terapia | |

Portugal | Anestesiologia | |

Slovenija | Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina | |

Slovensko | Anestéziológia a intenzívna medicína | |

Suomi/Finland | Anestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi och intensivvård | |

Sverige | Anestesi och intensivvård | |

United Kingdom | Anaesthetics | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

VISPĀRĪGĀ ĶIRURGIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 5 gadi

Belgique/België/Belgien | Chirurgie / Heelkunde | |

Česká republika | Chirurgie | |

Danmark | Kirurgi eller kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Chirurgie | |

Eesti | Üldkirurgia | |

Ελλάς | Χειρουργική | |

España | Cirugía general y del aparato digestivo | |

France | Chirurgie générale | |

Ireland | General surgery | |

Italia | Chirurgia generale | |

Κύπρος | Γενική Χειρουργική | |

Latvija | Ķirurģija | |

Lietuva | Chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie générale | |

Magyarország | Sebészet | |

Malta | Kirurġija Ġenerali | |

Nederland | Heelkunde | |

Österreich | Chirurgie | |

Polska | Chirurgia ogólna | |

Portugal | Cirurgia geral | |

Slovenija | Splošna kirurgija | |

Slovensko | Chirurgia | |

Suomi/Finland | Yleiskirurgia / Allmän kirurgi | |

Sverige | Kirurgi | |

United Kingdom | General surgery | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

NEIROĶIRURĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 5 gadi

Belgique/België/Belgien | Neurochirurgie | |

Česká republika | Neurochirurgie | |

Danmark | Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurochirurgie | |

Eesti | Neurokirurgia | |

Ελλάς | Νευροχειρουργική | |

España | Neurocirugía | |

France | Neurochirurgie | |

Ireland | Neurological surgery | |

Italia | Neurochirurgia | |

Κύπρος | Νευροχειρουργική | |

Latvija | Neiroķirurģija | |

Lietuva | Neurochirurgija | |

Luxembourg | Neurochirurgie | |

Magyarország | Idegsebészet | |

Malta | Newrokirurġija | |

Nederland | Neurochirurgie | |

Österreich | Neurochirurgie | |

Polska | Neurochirurgia | |

Portugal | Neurocirurgia | |

Slovenija | Nevrokirurgija | |

Slovensko | Neurochirurgia | |

Suomi/Finland | Neurokirurgia / Neurokirurgi | |

Sverige | Neurokirurgi | |

United Kingdom | Neurosurgery | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

DZEMDNIECĪBA UN GINEKOLOĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Gynécologie - obstétrique / Gynaecologie en verloskunde | |

Česká republika | Gynekologie a porodnictví | |

Danmark | Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp | |

Deutschland | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Eesti | Sünnitusabi ja günekoloogia | |

Ελλάς | Μαιευτική-Γυναικολογία | |

España | Obstetricia y ginecología | |

France | Gynécologie - obstétrique | |

Ireland | Obstetrics and gynaecology | |

Italia | Ginecologia e ostetricia | |

Κύπρος | Μαιευτική - Γυναικολογία | |

Latvija | Ginekoloģija un dzemdniecība | |

Lietuva | Akušerija ginekologija | |

Luxembourg | Gynécologie - obstétrique | |

Magyarország | Szülészet-nőgyógyászat | |

Malta | Ostetriċja u Ġinekoloġija | |

Nederland | Verloskunde en gynaecologie | |

Österreich | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Polska | Położnictwo i ginekologia | |

Portugal | Ginecologia e obstetricia | |

Slovenija | Ginekologija in porodništvo | |

Slovensko | Gynekológia a pôrodníctvo | |

Suomi/Finland | Naistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar och förlossningar | |

Sverige | Obstetrik och gynekologi | |

United Kingdom | Obstetrics and gynaecology | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

VISPĀRĒJĀ (INTERNĀ) MEDICĪNA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 5 gadi

Belgique/België/Belgien | Médecine interne / Inwendige geneeskunde | |

Česká republika | Vnitřní lékařství | |

Danmark | Intern medicin | |

Deutschland | Innere Medizin | |

Eesti | Sisehaigused | |

Ελλάς | Παθολογία | |

España | Medicina interna | |

France | Médecine interne | |

Ireland | General medicine | |

Italia | Medicina interna | |

Κύπρος | Παθολογία | |

Latvija | Internā medicīna | |

Lietuva | Vidaus ligos | |

Luxembourg | Médecine interne | |

Magyarország | Belgyógyászat | |

Malta | Mediċina Interna | |

Nederland | Inwendige geneeskunde | |

Österreich | Innere Medizin | |

Polska | Choroby wewnętrzne | |

Portugal | Medicina interna | |

Slovenija | Interna medicina | |

Slovensko | Vnútorné lekárstvo | |

Suomi/Finland | Sisätaudit / Inre medicin | |

Sverige | Internmedicine | |

United Kingdom | General (internal) medicine | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

OFTALMOLOĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 3 gadi

Belgique/België/Belgien | Ophtalmologie / Oftalmologie | |

Česká republika | Oftalmologie | |

Danmark | Oftalmologi eller øjensygdomme | |

Deutschland | Augenheilkunde | |

Eesti | Oftalmoloogia | |

Ελλάς | Οφθαλμολογία | |

España | Oftalmología | |

France | Ophtalmologie | |

Ireland | Ophthalmology | |

Italia | Oftalmologia | |

Κύπρος | Οφθαλμολογία | |

Latvija | Oftalmoloģija | |

Lietuva | Oftalmologija | |

Luxembourg | Ophtalmologie | |

Magyarország | Szemészet | |

Malta | Oftalmoloġija | |

Nederland | Oogheelkunde | |

Österreich | Augenheilkunde und Optometrie | |

Polska | Okulistyka | |

Portugal | Oftalmologia | |

Slovenija | Oftalmologija | |

Slovensko | Oftalmológia | |

Suomi/Finland | Silmätaudit / Ögonsjukdomar | |

Sverige | Ögonsjukdomar (oftalmologi) | |

United Kingdom | Ophthalmology | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

OTORINOLARINGOLOĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 3 gadi

Belgique/België/Belgien | Oto-rhino-laryngologie / Otorhinolaryngologie | |

Česká republika | Otorinolaryngologie | |

Danmark | Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme | |

Deutschland | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | |

Eesti | Otorinolarüngoloogia | |

Ελλάς | Ωτορινολαρυγγολογία | |

España | Otorrinolaringología | |

France | Oto-rhino-laryngologie | |

Ireland | Otolaryngology | |

Italia | Otorinolaringoiatria | |

Κύπρος | Ωτορινολαρυγγολογία | |

Latvija | Otolaringoloģija | |

Lietuva | Otorinolaringologija | |

Luxembourg | Oto-rhino-laryngologie | |

Magyarország | Fül-orr-gégegyógyászat | |

Malta | Otorinolaringoloġija | |

Nederland | Keel-, neus- en oorheelkunde | |

Österreich | Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten | |

Polska | Otorynolaryngologia | |

Portugal | Otorrinolaringologia | |

Slovenija | Otorinolaringológia | |

Slovensko | Otorinolaryngológia | |

Suomi/Finland | Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, näs- och halssjukdomar | |

Sverige | Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) | |

United Kingdom | Otolaryngology | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

PEDIATRIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Pédiatrie / Pediatrie | |

Česká republika | Dětské lékařství | |

Danmark | Pædiatri eller sygdomme hos børn | |

Deutschland | Kinderheilkunde | |

Eesti | Pediaatria | |

Ελλάς | Παιδιατρική | |

España | Pediatria y sus áreas especificas | |

France | Pédiatrie | |

Ireland | Paediatrics | |

Italia | Pédiatria | |

Κύπρος | Παιδιατρική | |

Latvija | Pediatrija | |

Lietuva | Vaikų ligos | |

Luxembourg | Pédiatrie | |

Magyarország | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | |

Malta | Pedjatrija | |

Nederland | Kindergeneeskunde | |

Österreich | Kinder - und Jugendheilkunde | |

Polska | Pediatria | |

Portugal | Pediatria | |

Slovenija | Pediatrija | |

Slovensko | Pediatria | |

Suomi/Finland | Lastentaudit / Barnsjukdomar | |

Sverige | Barn- och ungdomsmedicin | |

United Kingdom | Paediatrics | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

PULMONOLOĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Pneumologie | |

Česká republika | Tuberkulóza a respirační nemoci | |

Danmark | Medicinske lungesygdomme | |

Deutschland | Pneumologie | |

Eesti | Pulmonoloogia | |

Ελλάς | Φυματιολογία- Πνευμονολογία | |

España | Neumologia | |

France | Pneumologie | |

Ireland | Respiratory medicine | |

Italia | Malattie dell'apparato respiratorio | |

Κύπρος | Πνευμονολογία - Φυματιολογία | |

Latvija | Ftiziopneimonoloģija | |

Lietuva | Pulmonologija | |

Luxembourg | Pneumologie | |

Magyarország | Tüdőgyógyászat | |

Malta | Mediċina Respiratorja | |

Nederland | Longziekten en tuberculose | |

Österreich | Lungenkrankheiten | |

Polska | Choroby płuc | |

Portugal | Pneumologia | |

Slovenija | Pnevmologija | |

Slovensko | Pneumológia a ftizeológia | |

Suomi/Finland | Keuhkosairaudet ja allergologia / Lungsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Lungsjukdomar (pneumologi) | |

United Kingdom | Respiratory medicine | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

UROLOĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 5 gadi

Belgique/België/Belgien | Urologie | |

Česká republika | Urologie | |

Danmark | Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Urologie | |

Eesti | Uroloogia | |

Ελλάς | Ουρολογία | |

España | Urología | |

France | Urologie | |

Ireland | Urology | |

Italia | Urologia | |

Κύπρος | Ουρολογία | |

Latvija | Uroloģija | |

Lietuva | Urologija | |

Luxembourg | Urologie | |

Magyarország | Urológia | |

Malta | Uroloġija | |

Nederland | Urologie | |

Österreich | Urologie | |

Polska | Urologia | |

Portugal | Urologia | |

Slovenija | Urologija | |

Slovensko | Urológia | |

Suomi/Finland | Urologia / Urologi | |

Sverige | Urologi | |

United Kingdom | Urology | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

ORTOPĒDIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 5 gadi

Belgique/België/Belgien | Chirurgie orthopédique / Orthopedische heelkunde | |

Česká republika | Ortopedie | |

Danmark | Ortopædisk kirurgi | |

Deutschland | Orthopädie | |

Eesti | Ortopeedia | |

Ελλάς | Ορθοπεδική | |

España | Traumatología y cirugía ortopédica | |

France | Chirurgie orthopédique et traumatologie | |

Ireland | Orthopaedic surgery | |

Italia | Ortopedia e traumatologia | |

Κύπρος | Ορθοπεδική | |

Latvija | Traumatoloģija un ortopēdija | |

Lietuva | Ortopedija traumatologija | |

Luxembourg | Orthopédie | |

Magyarország | Ortopédia | |

Malta | Kirurġija Ortopedika | |

Nederland | Orthopedie | |

Österreich | Orthopädie und Orthopädische Chirurgie | |

Polska | Ortopedia i traumatologia narządu ruchu | |

Portugal | Ortopedia | |

Slovenija | Ortopedska kirurgija | |

Slovensko | Ortopédia | |

Suomi/Finland | Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och traumatologi | |

Sverige | Ortopedi | |

United Kingdom | Trauma and orthopaedic surgery | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

PATOLOĢISKĀ ANATOMIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Anatomie pathologique / Pathologische anatomie | |

Česká republika | Patologická anatomie | |

Danmark | Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser | |

Deutschland | Pathologie | |

Eesti | Patoloogia | |

Ελλάς | Παθολογική Ανατομική | |

España | Anatomía patológica | |

France | Anatomie et cytologie pathologiques | |

Ireland | Morbid anatomy and histopathology | |

Italia | Anatomia patologica | |

Κύπρος | Παθολογοανατομία - Ιστολογία | |

Latvija | Patoloģija | |

Lietuva | Patologija | |

Luxembourg | Anatomie pathologique | |

Magyarország | Patológia | |

Malta | Istopatoloġija | |

Nederland | Pathologie | |

Österreich | Pathologie | |

Polska | Patomorfologia | |

Portugal | Anatomia patologica | |

Slovenija | Anatomska patologija in citopatologija | |

Slovensko | Patologická anatómia | |

Suomi/Finland | Patologia / Patologi | |

Sverige | Klinisk patologi | |

United Kingdom | Histopathology | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

NEIROLOĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Neurologie | |

Česká republika | Neurologie | |

Danmark | Neurologi eller medicinske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurologie | |

Eesti | Neuroloogia | |

Ελλάς | Νευρολογία | |

España | Neurología | |

France | Neurologie | |

Ireland | Neurology | |

Italia | Neurologia | |

Κύπρος | Νευρολογία | |

Latvija | Neiroloģija | |

Lietuva | Neurologija | |

Luxembourg | Neurologie | |

Magyarország | Neurológia | |

Malta | Newroloġija | |

Nederland | Neurologie | |

Österreich | Neurologie | |

Polska | Neurologia | |

Portugal | Neurologia | |

Slovenija | Nevrologija | |

Slovensko | Neurológia | |

Suomi/Finland | Neurologia / Neurologi | |

Sverige | Neurologi | |

United Kingdom | Neurology | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

PSIHIATRIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Psychiatrie | |

Česká republika | Psychiatrie | |

Danmark | Psykiatri | |

Deutschland | Psychiatrie und Psychotherapie | |

Eesti | Psühhiaatria | |

Ελλάς | Ψυχιατρική | |

España | Psiquiatría | |

France | Psychiatrie | |

Ireland | Psychiatry | |

Italia | Psichiatria | |

Κύπρος | Ψυχιατρική | |

Latvija | Psihiatrija | |

Lietuva | Psichiatrija | |

Luxembourg | Psychiatrie | |

Magyarország | Pszichiátria | |

Malta | Psikjatrija | |

Nederland | Psychiatrie | |

Österreich | Psychiatrie | |

Polska | Psychiatria | |

Portugal | Psiquiatria | |

Slovenija | Psihiatrija | |

Slovensko | Psychiatria | |

Suomi/Finland | Psykiatria / Psykiatri | |

Sverige | Psykiatri | |

United Kingdom | General psychiatry | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

DIAGNOSTISKĀ RADIOLOĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Radiodiagnostic / Röntgendiagnose | |

Česká republika | Radiologie a zobrazovací metody | |

Danmark | Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse | |

Deutschland | Diagnostische Radiologie | |

Eesti | Radioloogia | |

Ελλάς | Ακτινοδιαγνωστική | |

España | Radiodiagnóstico | |

France | Radiodiagnostic et imagerie médicale | |

Ireland | Diagnostic radiology | |

Italia | Radiodiagnostica | |

Κύπρος | Ακτινολογία | |

Latvija | Diagnostiskā radioloģija | |

Lietuva | Radiologija | |

Luxembourg | Radiodiagnostic | |

Magyarország | Radiológia | |

Malta | Radjoloġija | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Medizinische Radiologie-Diagnostik | |

Polska | Radiologia i diagnostyka obrazowa | |

Portugal | Radiodiagnóstico | |

Slovenija | Radiologija | |

Slovensko | Rádiológia | |

Suomi/Finland | Radiologia / Radiologi | |

Sverige | Medicinsk radiologi | |

United Kingdom | Clinical radiology | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

RADIOTERAPIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Radiothérapie-oncologie / Radiotherapie-oncologie | |

Česká republika | Radiační onkologie | |

Danmark | Onkologi | |

Deutschland | Strahlentherapie | |

Eesti | Onkoloogia | |

Ελλάς | Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία | |

España | Oncología radioterápica | |

France | Oncologie radiothérapique | |

Ireland | Radiotherapy | |

Italia | Radioterapia | |

Κύπρος | Ακτινοθεραπευτική | |

Latvija | Terapeitiskā radioloģija | |

Lietuva | Onkologija radioterapija | |

Luxembourg | Radiothérapie | |

Magyarország | Sugárterápia | |

Malta | Onkoloġija u Radjoterapija | |

Nederland | Radiotherapie | |

Österreich | Strahlentherapie - Radioonkologie | |

Polska | Radioterapia onkologiczna | |

Portugal | Radioterapia | |

Slovenija | Radioterapija in onkologija | |

Slovensko | Radiačná onkológia | |

Suomi/Finland | Syöpätaudit / Cancersjukdomar | |

Sverige | Tumörsjukdomar (allmän onkologi) | |

United Kingdom | Clinical oncology | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

MEDICĪNISKĀ BIOLOĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Biologie clinique / Klinische biologie | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | Laborimeditsiin | |

Ελλάς | | |

España | Análisis clínicos | |

France | Biologie médicale | |

Ireland | | |

Italia | Patologia clinica | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | Laboratorinė medicina | |

Luxembourg | Biologie clinique | |

Magyarország | Orvosi laboratóriumi diagnosztika | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | Medizinische Biologie | |

Polska | Diagnostyka laboratoryjna | |

Portugal | Patologia clínica | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

BIOLOĢISKĀ HEMATOLOĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | Klinisk blodtypeserologi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | Hématologie | |

Ireland | | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Hématologie biologique | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | Hematologia clínica | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

MIKROBIOLOĢIJA UN VIRUSOLOĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Lékařská mikrobiologie | |

Danmark | Klinisk mikrobiologi | |

Deutschland | Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie | |

Eesti | | |

Ελλάς | 1.Ιατρική Βιοπαθολογία2.Μικροβιολογία | |

España | Microbiología y parasitología | |

France | | |

Ireland | Microbiology | |

Italia | Microbiologia e virologia | |

Κύπρος | Μικροβιολογία | |

Latvija | Mikrobioloģija | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Microbiologie | |

Magyarország | Orvosi mikrobiológia | |

Malta | Mikrobijoloġija | |

Nederland | Medische microbiologie | |

Österreich | Hygiene und Mikrobiologie | |

Polska | Mikrobiologia lekarska | |

Portugal | | |

Slovenija | Klinična mikrobiologija | |

Slovensko | Klinická mikrobiológia | |

Suomi/Finland | Kliininen mikrobiologia / Klinisk mikrobiologi | |

Sverige | Klinisk bakteriologi | |

United Kingdom | Medical microbiology and virology | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

BIOĶĪMIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Klinická biochemie | |

Danmark | Klinisk biokemi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Bioquímica clínica | |

France | | |

Ireland | Chemical pathology | |

Italia | Biochimica clinica | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Chimie biologique | |

Magyarország | | |

Malta | Patoloġija Kimika | |

Nederland | Klinische chemie | |

Österreich | Medizinische und Chemische Labordiagnostik | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | Medicinska biokemija | |

Slovensko | Klinická biochémia | |

Suomi/Finland | Kliininen kemia / Klinisk kemi | |

Sverige | Klinisk kemi | |

United Kingdom | Chemical pathology | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

IMUNOLOĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Alergologie a klinická imunologie | |

Danmark | Klinisk immunologi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Immunología | |

France | | |

Ireland | Clinical immunology | |

Italia | | |

Κύπρος | Ανοσολογία | |

Latvija | Imunoloģija | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Allergológia és klinikai immunológia | |

Malta | Immunoloġija | |

Nederland | | |

Österreich | Immunologie | |

Polska | Immunologia kliniczna | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Klinická imunológia a alergológia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Klinisk immunologi | |

United Kingdom | Immunology | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

PLASTISKĀ ĶIRURĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 5 gadi

Belgique/België/Belgien | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique / Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde | |

Česká republika | Plastická chirurgie | |

Danmark | Plastikkirurgi | |

Deutschland | Plastische Chirurgie | |

Eesti | Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia | |

Ελλάς | Πλαστική Χειρουργική | |

España | Cirugía plástica y reparadora | |

France | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | |

Ireland | Plastic surgery | |

Italia | Chirurgia plastica e ricostruttiva | |

Κύπρος | Πλαστική Χειρουργική | |

Latvija | Plastiskā ķirurģija | |

Lietuva | Plastinė ir rekonstrukcinė rekonstrukcinė chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie plastique | |

Magyarország | Plasztikai (égési) sebészet | |

Malta | Kirurġija Plastika | |

Nederland | Plastische chirurgie | |

Österreich | Plastische Chirurgie | |

Polska | Chirurgia plastyczna | |

Portugal | Cirurgia plástica e reconstrutiva | |

Slovenija | Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija | |

Slovensko | Plastická chirurgia | |

Suomi/Finland | Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi | |

Sverige | Plastikkirurgi | |

United Kingdom | Plastic surgery | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

TORAKĀLĀ ĶIRURĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 5 gadi

Belgique/België/Belgien | Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax | |

Česká republika | Kardiochirurgie | |

Danmark | Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Herzchirurgie | |

Eesti | Torakaalkirurgia | |

Ελλάς | Χειρουργική Θώρακος | |

España | Cirugía torácica | |

France | Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | |

Ireland | Thoracic surgery | |

Italia | Chirurgia toracica; Cardiochirurgia | |

Κύπρος | Χειρουργική Θώρακος | |

Latvija | Torakālā ķirurģija | |

Lietuva | Krūtinės chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie thoracique | |

Magyarország | Mellkassebészet | |

Malta | Kirurġija Kardjo-Toraċika | |

Nederland | Cardio-thoracale chirurgie | |

Österreich | | |

Polska | Chirurgia klatki piersiowej | |

Portugal | Cirurgia cardiotorácica | |

Slovenija | Torakalna kirurgija | |

Slovensko | Hrudníková chirurgia | |

Suomi/Finland | Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi | |

Sverige | Thoraxkirurgi | |

United Kingdom | Cardo-thoracic surgery | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

BĒRNU ĶIRURĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 5 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Dětská chirurgie | |

Danmark | | |

Deutschland | Kinderchirurgie | |

Eesti | Lastekirurgia | |

Ελλάς | Χειρουργική Παίδων | |

España | Cirugía pediátrica | |

France | Chirurgie infantile | |

Ireland | Paediatric surgery | |

Italia | Chirurgia pediatrica | |

Κύπρος | Χειρουργική Παίδων | |

Latvija | Bērnu ķirurģija | |

Lietuva | Vaikų chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie pédiatrique | |

Magyarország | Gyermeksebészet | |

Malta | Kirurgija Pedjatrika | |

Nederland | | |

Österreich | Kinderchirurgie | |

Polska | Chirurgia dziecięca | |

Portugal | Cirurgia pediátrica | |

Slovenija | | |

Slovensko | Detská chirurgia | |

Suomi/Finland | Lastenkirurgia / Barnkirurgi | |

Sverige | Barn- och ungdomskirurgi | |

United Kingdom | Paediatric surgery | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

ASINSVADU ĶIRURĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 5 gadi

Belgique/België/Belgien | Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde | |

Česká republika | Cévní chirurgie | |

Danmark | Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Kardiovaskulaarkirurgia | |

Ελλάς | Αγγειοχειρουργική | |

España | Angiología y cirugía vascular | |

France | Chirurgie vasculaire | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia vascolare | |

Κύπρος | Χειρουργική Αγγείων | |

Latvija | Asinsvadu ķirurģija | |

Lietuva | Kraujagyslių chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie vasculaire | |

Magyarország | Érsebészet | |

Malta | Kirurġija Vaskolari | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Chirurgia naczyniowa | |

Portugal | Cirurgia vascular | |

Slovenija | Kardiovaskularna kirurgija | |

Slovensko | Cievna chirurgia | |

Suomi/Finland | Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

KARDIOLOĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Cardiologie | |

Česká republika | Kardiologie | |

Danmark | Kardiologi | |

Deutschland | Kardiologie | |

Eesti | Kardioloogia | |

Ελλάς | Καρδιολογία | |

España | Cardiología | |

France | Pathologie cardio-vasculaire | |

Ireland | Cardiology | |

Italia | Cardiologia | |

Κύπρος | Καρδιολογία | |

Latvija | Kardioloģija | |

Lietuva | Kardiologija | |

Luxembourg | Cardiologie et angiologie | |

Magyarország | Kardiológia | |

Malta | Kardjoloġija | |

Nederland | Cardiologie | |

Österreich | | |

Polska | Kardiologia | |

Portugal | Cardiologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Kardiológia | |

Suomi/Finland | Kardiologia / Kardiologi | |

Sverige | Kardiologi | |

United Kingdom | Cardiology | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

GASTROENTEROLOĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Gastro-entérologie / gastroenterologie | |

Česká republika | Gastroenterologie | |

Danmark | Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Gastroenteroloogia | |

Ελλάς | Γαστρεντερολογία | |

España | Aparato digestivo | |

France | Gastro-entérologie et hépatologie | |

Ireland | Gastro-enterology | |

Italia | Gastroenterologia | |

Κύπρος | Γαστρεντερολογία | |

Latvija | Gastroenteroloģija | |

Lietuva | Gastroenterologija | |

Luxembourg | Gastro-entérologie | |

Magyarország | Gasztroenterológia | |

Malta | Gastroenteroloġija | |

Nederland | Gastro-enterologie | |

Österreich | | |

Polska | Gastroenterologia | |

Portugal | Gastrenterologia | |

Slovenija | Gastroenterologija | |

Slovensko | Gastroenterológia | |

Suomi/Finland | Gastroenterologia / Gastroenterologi | |

Sverige | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | |

United Kingdom | Gastro-enterology | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

REIMATOLOĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Rhumathologie / reumatologie | |

Česká republika | Revmatologie | |

Danmark | Reumatologi | |

Deutschland | | |

Eesti | Reumatoloogia | |

Ελλάς | Ρευματολογία | |

España | Reumatología | |

France | Rhumathologie | |

Ireland | Rheumatology | |

Italia | Reumatologia | |

Κύπρος | Ρευματολογία | |

Latvija | Reimatoloģija | |

Lietuva | Reumatologija | |

Luxembourg | Rhumathologie | |

Magyarország | Reumatológia | |

Malta | Rewmatoloġija | |

Nederland | Reumatologie | |

Österreich | | |

Polska | Reumatologia | |

Portugal | Reumatologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Reumatológia | |

Suomi/Finland | Reumatologia / Reumatologi | |

Sverige | Reumatologi | |

United Kingdom | Rheumatology | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

VISPĀRĒJĀ HEMATOLOĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 3 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Hematologie a transfúzní lékařství | |

Danmark | Hæmatologi eller blodsygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Hematoloogia | |

Ελλάς | Αιματολογία | |

España | Hematología y hemoterapia | |

France | | |

Ireland | Haematology | |

Italia | Ematologia | |

Κύπρος | Αιματολογία | |

Latvija | Hematoloģija | |

Lietuva | Hematologija | |

Luxembourg | Hématologie | |

Magyarország | Haematológia | |

Malta | Ematoloġija | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Hematologia | |

Portugal | Imuno-hemoterapia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Hematológia a transfúziológia | |

Suomi/Finland | Kliininen hematologia / Klinisk hematologi | |

Sverige | Hematologi | |

United Kingdom | | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

ENDOKRINOLOĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 3 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Endokrinologie | |

Danmark | Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Endokrinoloogia | |

Ελλάς | Ενδοκρινολογία | |

España | Endocrinología y nutrición | |

France | Endocrinologie, maladies métaboliques | |

Ireland | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Italia | Endocrinologia e malattie del ricambio | |

Κύπρος | Ενδοκρινολογία | |

Latvija | Endokrinoloģija | |

Lietuva | Endokrinologija | |

Luxembourg | Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition | |

Magyarország | Endokrinológia | |

Malta | Endokrinoloġija u Dijabete | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Endokrynologia | |

Portugal | Endocrinologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Endokrinológia | |

Suomi/Finland | Endokrinologia / endokrinologi | |

Sverige | Endokrina sjukdomar | |

United Kingdom | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

FIZIOTERAPIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 3 gadi

Belgique/België/Belgien | Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde en revalidatie | |

Česká republika | Rehabilitační a fyzikální medicína | |

Danmark | | |

Deutschland | Physikalische und Rehabilitative Medizin | |

Eesti | Taastusravi ja füsiaatria | |

Ελλάς | Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση | |

España | Rehabilitación | |

France | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Ireland | | |

Italia | Medicina fisica e riabilitazione | |

Κύπρος | Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση | |

Latvija | Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna | |

Lietuva | Fizinė medicina ir reabilitacija | |

Luxembourg | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Magyarország | Fizioterápia | |

Malta | | |

Nederland | Revalidatiegeneeskunde | |

Österreich | Physikalische Medizin | |

Polska | Rehabilitacja medyczna | |

Portugal | Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação | |

Slovenija | Fizikalna in rehabilitacijska medicina | |

Slovensko | Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia | |

Suomi/Finland | Fysiatria / fysiatri | |

Sverige | Rehabiliteringsmedicin | |

United Kingdom | | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

STOMATOLOĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 3 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Estomatología | |

France | Stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Odontostomatologia | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Stomatologie | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | Estomatologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

NEIROPSIHIATRIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 5 gadi

Belgique/België/Belgien | Neuropsychiatrie | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) | |

Eesti | | |

Ελλάς | Νευρολογία - Ψυχιατρική | |

España | | |

France | Neuropsychiatrie | |

Ireland | | |

Italia | Neuropsichiatria | |

Κύπρος | Νευρολογία - Ψυχιατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Neuropsychiatrie | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | Zenuw- en zielsziekten | |

Österreich | Neurologie und Psychiatrie | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Neuropsychiatria | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

DERMATOVENEROLOĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 3 gadi

Belgique/België/Belgien | Dermato-vénéréologie / dermato-venerologie | |

Česká republika | Dermatovenerologie | |

Danmark | Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme | |

Deutschland | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Eesti | Dermatoveneroloogia | |

Ελλάς | Δερματολογία - Αφροδισιολογία | |

España | Dermatología médico-quirúrgica y venereología | |

France | Dermatologie et vénéréologie | |

Ireland | | |

Italia | Dermatologia e venerologia | |

Κύπρος | Δερματολογία - Αφροδισιολογία | |

Latvija | Dermatoloģija un veneroloģija | |

Lietuva | Dermatovenerologija | |

Luxembourg | Dermato-vénéréologie | |

Magyarország | Bőrgyógyászat | |

Malta | Dermato-venerejoloġija | |

Nederland | Dermatologie en venerologie | |

Österreich | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Polska | Dermatologia i wenerologia | |

Portugal | Dermatovenereologia | |

Slovenija | Dermatovenerologija | |

Slovensko | Dermatovenerológia | |

Suomi/Finland | Ihotaudit ja allergologia / hudsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Hud- och könssjukdomar | |

United Kingdom | | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

DERMATOLOĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Dermatology | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | | |

Malta | Dermatoloġija | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Dermatology | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

VENEROLOĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Venereology | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | | |

Malta | Mediċina Uro-ġenetali | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Genito-urinary medicine | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

RADIOLOĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | Radiologie | |

Eesti | | |

Ελλάς | Ακτινολογία - Ραδιολογία | |

España | Electrorradiología | |

France | Electro-radiologie | |

Ireland | | |

Italia | Radiologia | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Électroradiologie | |

Magyarország | Radiológia | |

Malta | | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Radiologie | |

Polska | | |

Portugal | Radiologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

TROPU MEDICĪNA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Tropical medicine | |

Italia | Medicina tropicale | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Trópusi betegségek | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene | |

Polska | Medycyna transportu | |

Portugal | Medicina tropical | |

Slovenija | | |

Slovensko | Tropická medicína | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Tropical medicine | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

BĒRNU PSIHIATRIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Dětská a dorostová psychiatrie | |

Danmark | Børne- og ungdomspsykiatri | |

Deutschland | Kinder- und Jugendpsychiatrie und- psychotherapie | |

Eesti | | |

Ελλάς | Παιδοψυχιατρική | |

España | | |

France | Pédo-psychiatrie | |

Ireland | Child and adolescent psychiatry | |

Italia | Neuropsichiatria infantile | |

Κύπρος | Παιδοψυχιατρική | |

Latvija | Bērnu psihiatrija | |

Lietuva | Vaikų ir paauglių psichiatrija | |

Luxembourg | Psychiatrie infantile | |

Magyarország | Gyermek- és ifjúságpszichiátria | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Psychiatria dzieci i młodzieży | |

Portugal | Pedopsiquiatria | |

Slovenija | Otroška in mladostniška psihiatrija | |

Slovensko | Detská psychiatria | |

Suomi/Finland | Lastenpsykiatria / barnpsykiatri | |

Sverige | Barn- och ungdomspsykiatri | |

United Kingdom | Child and adolescent psychiatry | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

GERIATRIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Geriatrie | |

Danmark | Geriatri eller alderdommens sygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Geriatría | |

France | | |

Ireland | Geriatrics | |

Italia | Geriatria | |

Κύπρος | Γηριατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | Geriatrija | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Geriátria | |

Malta | Ġerjatrija | |

Nederland | Klinische geriatrie | |

Österreich | | |

Polska | Geriatria | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Geriatria | |

Suomi/Finland | Geriatria / geriatri | |

Sverige | Geriatrik | |

United Kingdom | Geriatrics | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

NIERU SLIMĪBAS

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Nefrologie | |

Danmark | Nefrologi eller medicinske nyresygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Nefroloogia | |

Ελλάς | Νεφρολογία | |

España | Nefrología | |

France | Néphrologie | |

Ireland | Nephrology | |

Italia | Nefrologia | |

Κύπρος | Νεφρολογία | |

Latvija | Nefroloģija | |

Lietuva | Nefrologija | |

Luxembourg | Néphrologie | |

Magyarország | Nefrológia | |

Malta | Nefroloġija | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Nefrologia | |

Portugal | Nefrologia | |

Slovenija | Nefrologija | |

Slovensko | Nefrológia | |

Suomi/Finland | Nefrologia / nefrologi | |

Sverige | Medicinska njursjukdomar (nefrologi) | |

United Kingdom | Renal medicine | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

INFEKCIJAS SLIMĪBAS

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Infekční lékařství | |

Danmark | Infektionsmedicin | |

Deutschland | | |

Eesti | Infektsioonhaigused | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Communicable diseases | |

Italia | Malattie infettive | |

Κύπρος | Λοιμώδη Νοσήματα | |

Latvija | Infektoloģija | |

Lietuva | Infektologija | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Infektológia | |

Malta | Mard Infettiv | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Choroby zakaźne | |

Portugal | | |

Slovenija | Infektologija | |

Slovensko | Infektológia | |

Suomi/Finland | Infektiosairaudet / infektionssjukdomar | |

Sverige | Infektionssjukdomar | |

United Kingdom | Infectious diseases | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

SABIEDRĪBAS VESELĪBAS APRŪPE

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Hygiena a epidemiologie | |

Danmark | Samfundsmedicin | |

Deutschland | Öffentliches Gesundheitswesen | |

Eesti | | |

Ελλάς | Κοινωνική Ιατρική | |

España | Medicina preventiva y salud pública | |

France | Santé publique et médecine sociale | |

Ireland | Community medicine | |

Italia | Igiene e medicina sociale | |

Κύπρος | Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Santé publique | |

Magyarország | Megelőző orvostan és népegészségtan | |

Malta | Saħħa Pubblika | |

Nederland | Maatschappij en gezondheid | |

Österreich | Sozialmedizin | |

Polska | Zdrowie publiczne, epidemiologia | |

Portugal | | |

Slovenija | Javno zdravje | |

Slovensko | Hygiena a epidemiológia | |

Suomi/Finland | Terveydenhuolto / hälsovård | |

Sverige | Socialmedicin | |

United Kingdom | Public health medicine | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

FARMAKOLOĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Klinická farmakologie | |

Danmark | Klinisk farmakologi | |

Deutschland | Pharmakologie und Toxikologie | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Farmacología clínica | |

France | | |

Ireland | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Klinikai farmakológia | |

Malta | Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika | |

Nederland | | |

Österreich | Pharmakologie und Toxikologie | |

Polska | Farmakologia kliniczna | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Klinická farmakológia | |

Suomi/Finland | Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling | |

Sverige | Klinisk farmakologi | |

United Kingdom | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

ARODMEDICĪNA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Médecine du travail / arbeidsgeneeskunde | |

Česká republika | Pracovní lékařství | |

Danmark | Arbejdsmedicin | |

Deutschland | Arbeitsmedizin | |

Eesti | | |

Ελλάς | Ιατρική της Εργασίας | |

España | | |

France | Médecine du travail | |

Ireland | Occupational medicine | |

Italia | Medicina del lavoro | |

Κύπρος | Ιατρική της Εργασίας | |

Latvija | Arodslimības | |

Lietuva | Darbo medicina | |

Luxembourg | Médecine du travail | |

Magyarország | Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) | |

Malta | Mediċina Okkupazzjonali | |

Nederland | Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde | |

Österreich | Arbeits- und Betriebsmedizin | |

Polska | Medycyna pracy | |

Portugal | Medicina do trabalho | |

Slovenija | Medicina dela, prometa in športa | |

Slovensko | Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia | |

Suomi/Finland | Työterveyshuolto / företagshälsovård | |

Sverige | Yrkes- och miljömedicin | |

United Kingdom | Occupational medicine | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

ALERGOLOĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 3 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Alergologie a klinická imunologie | |

Danmark | Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | Αλλεργιολογία | |

España | Alergología | |

France | | |

Ireland | | |

Italia | Allergologia ed immunologia clinica | |

Κύπρος | Αλλεργιολογία | |

Latvija | Alergoloģija | |

Lietuva | Alergologija ir klinikinė imunologija | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Allergológia és klinikai immunológia | |

Malta | | |

Nederland | Allergologie en inwendige geneeskunde | |

Österreich | | |

Polska | Alergologia | |

Portugal | Imuno-alergologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Klinická imunológia a alergológia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Allergisjukdomar | |

United Kingdom | | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

GASTGROENTROLOĢISKĀ ĶIRURĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 5 gadi

Belgique/België/Belgien | Chirurgie abdominale / heelkunde op het abdomen | |

Česká republika | | |

Danmark | Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía del aparato digestivo | |

France | Chirurgie viscérale et digestive | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia dell'aparato digestivo | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | Abdominalinė chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie gastro-entérologique | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | Abdominalna kirurgija | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

KODOLMEDICĪNA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Médecine nucléaire / nucleaire geneeskunde | |

Česká republika | Nukleární medicína | |

Danmark | Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | |

Deutschland | Nuklearmedizin | |

Eesti | | |

Ελλάς | Πυρηνική Ιατρική | |

España | Medicina nuclear | |

France | Médecine nucléaire | |

Ireland | | |

Italia | Medicina nucleare | |

Κύπρος | Πυρηνική Ιατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Médecine nucléaire | |

Magyarország | Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) | |

Malta | Mediċina Nukleari | |

Nederland | Nucleaire geneeskunde | |

Österreich | Nuklearmedizin | |

Polska | Medycyna nuklearna | |

Portugal | Medicina nuclear | |

Slovenija | Nuklearna medicina | |

Slovensko | Nukleárna medicína | |

Suomi/Finland | Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / klinisk fysiologi och nukleärmedicin | |

Sverige | Nukleärmedicin | |

United Kingdom | Nuclear medicine | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

NEATLIEKAMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 5 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Traumatologie Urgentní medicína | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Accident and emergency medicine | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Traumatológia | |

Malta | Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Medycyna ratunkowa | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Úrazová chirurgia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Accident and emergency medicine | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

KLĪNISKĀ NEIROFIZIOLOĢIJA

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | Klinisk neurofysiologi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Neurofisiologia clínica | |

France | | |

Ireland | Neurophysiology | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | | |

Malta | Newrofiżjoloġija Klinika | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | Kliininen neurofysiologia / klinisk neurofysiologi | |

Sverige | Klinisk neurofysiologi | |

United Kingdom | Clinical neurophysiology | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

SEJAS UN ŽOKĻU ĶIRURĢIJA (MEDICĪNAS PAMATIZGLĪTĪBA)

Minimālais izglītības programmas ilgums: 5 gadi

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Maxilofaciální chirurgie | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía oral y maxilofacial | |

France | Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia maxillo-facciale | |

Κύπρος | | |

Latvija | Mutes, sejas un žokļu ķirurģija | |

Lietuva | Veido ir žandikaulių chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie maxillo-faciale | |

Magyarország | Szájsebészet | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | Mund - Kiefer - und Gesichtschirurgie | |

Polska | Chirurgia szczękowo-twarzowa | |

Portugal | | |

Slovenija | Maksilofacialna kirurgija | |

Slovensko | Maxilofaciálna chirurgia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Valsts | Specialitāte | Iestāde, kas izdod diplomu |

ZOBU, MUTES DOBUMA, SEJAS UN ŽOKĻU ĶIRURĢIJA (PAMATIZGLĪTĪBA MEDICĪNĀ UN ZOBĀRSTNIECĪBĀ)

Minimālais izglītības programmas ilgums: 4 gadi

Belgique/België/Belgien | Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale / stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Oral and maxillo-facial surgery | |

Italia | | |

Κύπρος | Στοματο -Γναθο-Προσωποχειρουργική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale | |

Magyarország | Arc-állcsont-szájsebészet | |

Malta | Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | Suu- ja leukakirurgia / oral och maxillofacial kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | Oral and maxillo-facial surgery | |

"

2. Māsas

31977 L 0452: Padomes Direktīva 77/452/EEK ( 1977. gada 27. jūnijs) par vispārējās aprūpes māsu diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu, tostarp par pasākumiem, kas palīdz sekmīgi īstenot tiesības veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt pakalpojumus (OV L 176, 15.7.1977., 1. lpp.), kuru groza:

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 31981 L 1057: Padomes 14.12.1981. Direktīva 81/1057/EEK (OV L 385, 31.12.1981., 25. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31989 L 0594: Padomes 30.10.1989. Direktīva 89/594/EEK (OV L 341, 23.11.1989., 19. lpp.),

- 31989 L 0595: Padomes 10.10.1989. Direktīva 89/595/EEK (OV L 341, 23.11.1989., 30. lpp.),

- 31990 L 0658: Padomes 4.12.1990. Direktīva 90/658/EEK (OV L 353, 17.12.1990., 73. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 32001 L 0019: Eiropas Parlamenta un Padomes 14.5.2001. Direktīva 2001/19/EK (OV L 206, 31.7.2001., 1. lpp.).

a) Direktīvas 1. panta 2. punktu papildina ar šādu tekstu:

"Čehijas Republikā:

"všeobecná sestra/všeobecný ošetřovatel"

;

Igaunijā:

"õde"

;

Kiprā:

"Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής"

;

Latvijā:

"māsa"

;

Lietuvā:

"Bendrosios praktikos slaugytojas"

;

Ungārijā:

"ápoló"

;

Maltā:

"Infermier Reġistrat tal-Ewwel Livell"

;

Polijā:

"pielęgniarka"

;

Slovēnijā:

"diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik"

;

Slovākijā:

"sestra""

.

b) Pēc 4.a panta iekļauj šādus pantus:

"4.b pants

Attiecībā uz Polijas kvalifikācijas pierādījumiem, ko izdod vispārējās aprūpes māsām, piemēro tikai šādus noteikumus par iepriekš iegūtajām tiesībām:

Ciktāl tas attiecas uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru vispārējās aprūpes māsu diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti vai kuru mācības uzsāktas Polijā pirms pievienošanās dienas un kuri neatbilst minimālajām prasībām attiecībā uz mācībām, kā paredzēts Direktīvas 77/453/EEK 1. pantā, dalībvalstis atzīst turpmāk norādītos vispārējās aprūpes māsu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus par pietiekamiem pierādījumiem, ja tiem pievienots sertifikāts, kas apliecina, ka šie dalībvalsts pilsoņi Polijā ir attiecīgo laikposmu faktiski un likumīgi strādājuši vispārējās aprūpes māsas profesijā:

- vispārējās aprūpes māsas bakalaura diploms (dyplom licencjata pielęgniarstwa) — vismaz trīs gadus bez pārtraukuma piecu gadu laikposmā pirms sertifikāta izdošanas dienas,

- māsas diploms (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej) par izglītību, kas iegūta medicīnas skolā pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas — vismaz piecus gadus bez pārtraukuma septiņu gadu laikposmā pirms sertifikāta izdošanas dienas.

Šajā darbībā jābūt ietvertai pilnai atbildībai par pacienta aprūpes plānošanu, organizēšanu un īstenošanu.

4.c pants

1. Ciktāl tas attiecas uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru vispārējās aprūpes māsu diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti vai kuru mācības sākušās bijušajā Čehoslovākijā laikā līdz 1993. gada 1. janvārim, ikviena dalībvalsts atzīst šos vispārējās aprūpes māsu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus par pietiekamiem pierādījumiem, ja Čehijas Republikas attiecīgās iestādes apliecina, ka tās teritorijā — attiecībā uz tiesībām strādāt par vispārējās aprūpes māsu — šiem kvalifikācijas pierādījumiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Čehijas Republikā izdotiem vispārējās aprūpes māsu kvalifikācijas pierādījumiem. Šādam apliecinājumam pievieno sertifikātu, kuru izsniedz tās pašas iestādes un kurā paziņo, ka piecos gados pirms minētā sertifikāta izdošanas dienas šie dalībvalstu pilsoņi Čehijas Republikas teritorijā ir vismaz trīs gadus bez pārtraukuma faktiski un likumīgi darbojušies attiecīgajā profesijā.

2. Ciktāl tas attiecas uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru vispārējās aprūpes māsu diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti vai kuru mācības sākušās bijušajā Padomju Savienībā laikā līdz 1991. gada 20. augustam, ikviena dalībvalsts atzīst šos vispārējās aprūpes māsu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus par pietiekamiem pierādījumiem, ja Igaunijas attiecīgās iestādes apliecina, ka tās teritorijā — attiecībā uz tiesībām strādāt par vispārējās aprūpes māsu — šiem kvalifikācijas pierādījumiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Igaunijā izdotiem vispārējās aprūpes māsu kvalifikācijas pierādījumiem. Šādam apliecinājumam pievieno sertifikātu, kuru izsniedz tās pašas iestādes un kurā paziņo, ka piecos gados pirms minētā sertifikāta izdošanas dienas šie dalībvalstu pilsoņi Igaunijas teritorijā ir vismaz trīs gadus bez pārtraukuma faktiski un likumīgi darbojušies attiecīgajā profesijā.

3. Ciktāl tas attiecas uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru vispārējās aprūpes māsu diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti vai kuru mācības sākušās bijušajā Padomju Savienībā laikā līdz 1991. gada 21. augustam, ikviena dalībvalsts atzīst šos vispārējās aprūpes māsu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus par pietiekamiem pierādījumiem, ja Latvijas attiecīgās iestādes apliecina, ka tās teritorijā — attiecībā uz tiesībām strādāt par vispārējās aprūpes māsu — šiem kvalifikācijas pierādījumiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Latvijā izdotiem vispārējās aprūpes māsu kvalifikācijas pierādījumiem. Šādam apliecinājumam pievieno sertifikātu, kuru izsniedz tās pašas iestādes un kurā paziņo, ka piecos gados pirms minētā sertifikāta izdošanas dienas šie dalībvalstu pilsoņi Latvijas teritorijā ir vismaz trīs gadus bez pārtraukuma faktiski un likumīgi darbojušies attiecīgajā profesijā.

4. Ciktāl tas attiecas uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru vispārējās aprūpes māsu diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti vai kuru mācības sākušās bijušajā Padomju Savienībā laikā līdz 1990. gada 11. martam, ikviena dalībvalsts atzīst šos vispārējās aprūpes māsu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus par pietiekamiem pierādījumiem, ja Lietuvas attiecīgās iestādes apliecina, ka tās teritorijā — attiecībā uz tiesībām strādāt par vispārējās aprūpes māsu — šiem kvalifikācijas pierādījumiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Lietuvā izdotiem vispārējās aprūpes māsu kvalifikācijas pierādījumiem. Šādam apliecinājumam pievieno sertifikātu, kuru izsniedz tās pašas iestādes un kurā paziņo, ka piecos gados pirms minētā sertifikāta izdošanas dienas šie dalībvalstu pilsoņi Lietuvas teritorijā ir vismaz trīs gadus bez pārtraukuma faktiski un likumīgi darbojušies attiecīgajā profesijā.

5. Ciktāl tas attiecas uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru vispārējās aprūpes māsu diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti vai kuru mācības sākušās bijušajā Čehoslovākijā laikā līdz 1993. gada 1. janvārim, ikviena dalībvalsts atzīst šos vispārējās aprūpes māsu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus par pietiekamiem pierādījumiem, ja Slovākijas attiecīgās iestādes apliecina, ka tās teritorijā — attiecībā uz tiesībām strādāt par vispārējās aprūpes māsu — šiem kvalifikācijas pierādījumiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovākijā izdotiem vispārējās aprūpes māsu kvalifikācijas pierādījumiem. Šādam apliecinājumam pievieno sertifikātu, kuru izsniedz tās pašas iestādes un kurā paziņo, ka piecos gados pirms minētā sertifikāta izdošanas dienas šie dalībvalstu pilsoņi Slovākijas teritorijā ir vismaz trīs gadus bez pārtraukuma faktiski un likumīgi darbojušies attiecīgajā profesijā.

6. Ciktāl tas attiecas uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru vispārējās aprūpes māsu diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti vai kuru mācības sākušās Dienvidslāvijā laikā līdz 1991. gada 25. jūnijam, ikviena dalībvalsts atzīst šos vispārējās aprūpes māsu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus par pietiekamiem pierādījumiem, ja Slovēnijas attiecīgās iestādes apliecina, ka tās teritorijā — attiecībā uz tiesībām strādāt par vispārējās aprūpes māsu — šiem kvalifikācijas pierādījumiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovēnijā izdotiem vispārējās aprūpes māsu kvalifikācijas pierādījumiem. Šādam apliecinājumam pievieno sertifikātu, kuru izsniedz tās pašas iestādes un kurā paziņo, ka piecos gados pirms minētā sertifikāta izdošanas dienas šie dalībvalstu pilsoņi Slovēnijas teritorijā ir vismaz trīs gadus bez pārtraukuma faktiski un likumīgi darbojušies attiecīgajā profesijā."

;

c) Direktīvas pielikumā starp tekstiem, kas attiecas uz Beļģiju un Dāniju, iekļauj šādu tekstu:

"Česká republika | 1.Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.)2.Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.) | 1.Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem2.Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem | 1.Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce2.Vysvědčení o absolutoriu" |

starp tekstiem, kas attiecas uz Vāciju un Grieķiju, iekļauj šādu tekstu:

"Eesti | Diplom õe erialal | 1.Tallinna Meditsiinikool2.Tartu Meditsiinikool3.Kohtla-Järve Meditsiinikool" | |

starp tekstiem, kas attiecas uz Itāliju un Luksemburgu, iekļauj šādu tekstu:

"Κύπρος | Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής | Νοσηλευτική Σχολή | |

Latvija | 1.diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu2.māsas diploms | 1.Māsu skolas2.Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu | |

Lietuva | 1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją2.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją | 1.Universitetas2.Kolegija" | |

starp tekstiem, kas attiecas uz Luksemburgu un Nīderlandi, iekļauj šādu tekstu:

"Magyarország | 1.Ápoló bizonyítvány2.Diplomás ápoló oklevél3.Egyetemi okleveles ápoló oklevél | 1.Iskola2.Egyetem / főiskola3.Egyetem | |

Malta | Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija | Universita 'ta' Malta" | |

starp tekstiem, kas attiecas uz Austriju un Portugāli, iekļauj šādu tekstu:

"Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem "magister pielęgniarstwa" | 1.Uniwersytet Medyczny2.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego" | |

starp tekstiem, kas attiecas uz Portugāli un Somiju, iekļauj šādu tekstu:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik" | 1.Univerza2.Visoka strokovna šola | |

Slovensko | 1.Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "magister z ošetrovateľstva" ("Mgr.")2.Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "bakalár z ošetrovateľstva" ("Bc.")3.Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra | 1.Vysoká škola2.Vysoká škola3.Stredná zdravotnícka škola" | |

3. Zobārsti

a) 31978 L 0686: Padomes Direktīva 78/686/EEK ( 1977. gada 27. jūnijs) par zobārstu diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu, tostarp par pasākumiem, kas palīdz sekmīgi īstenot tiesības veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt pakalpojumus (OV L 233, 24.8.1978., 1. lpp.), kuru groza:

- 11979 H: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 31981 L 1057: Padomes 14.12.1981. Direktīva 81/1057/EEK (OV L 385, 31.12.1981., 25. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31989 L 0594: Padomes 30.10.1989. Direktīva 89/594/EEK (OV L 341, 23.11.1989., 19. lpp.),

- 31990 L 0658: Padomes 4.12.1990. Direktīva 90/658/EEK (OV L 353, 17.12.1990., 73. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 32001 L 0019: Eiropas Parlamenta un Padomes 14.5.2001. Direktīva 2001/19/EK (OV L 206, 31.7.2001., 1. lpp.).

i) Direktīvas 1. pantu papildina ar šādu tekstu:

"— Čehijas Republikā:

Zubní lékař,

— Igaunijā:

Hambaarst,

— Kiprā:

Οδοντίατρος,

— Latvijā:

Zobārsts,

— Lietuvā:

Gydytojas odontologas,

— Ungārijā:

Fogorvos,

— Maltā:

Kirurgu Dentali,

— Polijā:

Lekarz dentysta,

— Slovēnijā:

Doktor dentalne medicine /Doktorica dentalne medicine,

— Slovākijā:

Zubný lekár"

.

ii) Aiz direktīvas 7.a panta iekļauj šādu pantu:

"7.b pants

1. Ciktāl tas attiecas uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru zobārstu vai specializēto zobārstu diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti vai kuru mācības sākušās bijušajā Padomju Savienībā laikā līdz 1991. gada 20. augustam, ikviena dalībvalsts atzīst šos zobārstu vai specializēto zobārstu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus par pietiekamiem pierādījumiem, ja Igaunijas attiecīgās iestādes apliecina, ka tās teritorijā — attiecībā uz tiesībām strādāt par zobārstu — šiem kvalifikācijas pierādījumiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Igaunijā izdotiem zobārstu vai specializēto zobārstu kvalifikācijas pierādījumiem. Šādam apliecinājumam pievieno sertifikātu, kuru izsniedz tās pašas iestādes un kurā paziņo, ka piecos gados pirms minētā sertifikāta izdošanas dienas šie dalībvalstu pilsoņi Igaunijas teritorijā ir vismaz trīs gadus bez pārtraukuma faktiski un likumīgi darbojušies attiecīgajā profesijā.

2. Ciktāl tas attiecas uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru zobārstu vai specializēto zobārstu diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti vai kuru mācības sākušās bijušajā Padomju Savienībā laikā līdz 1991. gada 21. augustam, ikviena dalībvalsts atzīst šos zobārstu vai specializēto zobārstu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus par pietiekamiem pierādījumiem, ja Latvijas attiecīgās iestādes apliecina, ka tās teritorijā — attiecībā uz tiesībām strādāt par zobārstu — šiem kvalifikācijas pierādījumiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Latvijā izdotiem zobārstu vai specializēto zobārstu kvalifikācijas pierādījumiem. Šādam apliecinājumam pievieno sertifikātu, kuru izsniedz tās pašas iestādes un kurā paziņo, ka piecos gados pirms minētā sertifikāta izdošanas dienas šie dalībvalstu pilsoņi Latvijas teritorijā ir vismaz trīs gadus bez pārtraukuma faktiski un likumīgi darbojušies attiecīgajā profesijā.

3. Ciktāl tas attiecas uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru zobārstu vai specializēto zobārstu diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti vai kuru mācības sākušās bijušajā Padomju Savienībā laikā līdz 1990. gada 11. martam, ikviena dalībvalsts atzīst šos zobārstu vai specializēto zobārstu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus par pietiekamiem pierādījumiem, ja Lietuvas attiecīgās iestādes apliecina, ka tās teritorijā — attiecībā uz tiesībām strādāt par zobārstu — šiem kvalifikācijas pierādījumiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Lietuvā izdotiem zobārstu vai specializēto zobārstu kvalifikācijas pierādījumiem. Šādam apliecinājumam pievieno sertifikātu, kuru izsniedz tās pašas iestādes un kurā paziņo, ka piecos gados pirms minētā sertifikāta izdošanas dienas šie dalībvalstu pilsoņi Lietuvas teritorijā ir vismaz trīs gadus bez pārtraukuma faktiski un likumīgi darbojušies attiecīgajā profesijā.

4. Ciktāl tas attiecas uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru zobārstu vai specializēto zobārstu diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti vai kuru mācības sākušās Dienvidslāvijā laikā līdz 1991. gada 25. jūnijam, ikviena dalībvalsts atzīst šos zobārstu vai specializēto zobārstu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus par pietiekamiem pierādījumiem, ja Slovēnijas attiecīgās iestādes apliecina, ka tās teritorijā — attiecībā uz tiesībām strādāt par zobārstu — šiem kvalifikācijas pierādījumiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovēnijā izdotiem zobārstu vai specializēto zobārstu kvalifikācijas pierādījumiem. Šādam apliecinājumam pievieno sertifikātu, kuru izsniedz tās pašas iestādes un kurā paziņo, ka piecos gados pirms minētā sertifikāta izdošanas dienas šie dalībvalstu pilsoņi Slovēnijas teritorijā ir vismaz trīs gadus bez pārtraukuma faktiski un likumīgi darbojušies attiecīgajā profesijā."

.

iii) Direktīvas 8. panta 1. punktā vārdus "2., 4., 7. un 19. panta" aizstāj ar vārdiem "2., 4., 7., 19., 19.a, 19.b, 19.c un 19.d panta".

iv) Direktīvas 17. pantā vārdus "2. pantā, 7. panta 1. punktā un 19. pantā" aizstāj ar vārdiem "2. pantā, 7. panta 1. punktā, 19., 19.a, 19.b, 19.c un 19.d pantā".

v) Pēc 19.b panta iekļauj šādus pantus:

"19.c pants

1. No Čehijas Republikas pievienošanās dienas dalībvalstis — lai veiktu šīs direktīvas 1. pantā minētās darbības — atzīst ārstu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, kas Čehijas Republikā vai bijušajā Čehoslovākijā piešķirti personām, kas medicīnas studijas sākušas pirms pievienošanās dienas, ja tiem tiek pievienots Čehijas Republikas kompetento iestāžu izdots sertifikāts par to, ka piecos gados pirms minētā sertifikāta izdošanas dienas attiecīgā persona Čehijas Republikā ir vismaz trīs gadus bez pārtraukuma faktiski un likumīgi veikusi Direktīvas 78/687/EEK 5. pantā norādītās darbības, turklāt tā bijusi personas pamatnodarbošanās, un ka attiecīgajai personai ir tiesības veikt minētās darbības atbilstīgi tādiem pašiem nosacījumiem kā personām, kam ir šīs direktīvas A pielikumā minētie diplomi.

2. Prasību saistībā ar trīs gadu darba pieredzi, kas paredzēta šā panta 1. punktā, neņem vērā attiecībā uz personām, kuras sekmīgi pabeigušas vismaz trīs gadu ilgas studijas, ko kompetentas iestādes atzinušas par līdzvērtīgām Direktīvas 78/687/EEK 1. pantā minētajai izglītībai.

19.d pants

1. No Slovākijas pievienošanās dienas dalībvalstis — lai veiktu šīs direktīvas 1. pantā minētās darbības — atzīst ārstu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, kas Slovākijā vai bijušajā Čehoslovākijā piešķirti personām, kas medicīnas studijas sākušas pirms pievienošanās dienas, ja tiem tiek pievienots Slovākijas kompetento iestāžu izdots sertifikāts par to, ka piecos gados pirms minētā sertifikāta izdošanas dienas attiecīgā persona Slovākijā ir vismaz trīs gadus bez pārtraukuma faktiski un likumīgi veikusi Direktīvas 78/687/EEK 5. pantā norādītās darbības, turklāt tā bijusi personas pamatnodarbošanās, un ka attiecīgajai personai ir tiesības veikt minētās darbības atbilstīgi tādiem pašiem nosacījumiem kā personām, kam ir šīs direktīvas A pielikumā minētie diplomi.

2. Prasību saistībā ar trīs gadu darba pieredzi, kas paredzēta šā panta 1. punktā, neņem vērā attiecībā uz personām, kuras sekmīgi pabeigušas vismaz trīs gadu ilgas studijas, ko kompetentas iestādes atzinušas par līdzvērtīgām Direktīvas 78/687/EEK 1. pantā minētajai izglītībai."

.

vi) Direktīvas A pielikumā starp tekstiem, kas attiecas uz Beļģiju un Dāniju, iekļauj šādu tekstu:

"Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor zubního lékařství, Dr. med. Dent.) | Lékařská fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce" |

starp tekstiem, kas attiecas uz Vāciju un Grieķiju, iekļauj šādu tekstu:

"Eesti | Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohta | Tartu Ülikool" | |

starp tekstiem, kas attiecas uz Itāliju un Luksemburgu, iekļauj šādu tekstu:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | Zobārsta diploms | Universitātes tipa augstskola | Rezidenta diploms par zobārsta pēcdiploma izglītības programmas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskola un "Sertifikāts" - kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją | Universitetas | Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją" |

starp tekstiem, kas attiecas uz Luksemburgu un Nīderlandi, iekļauj šādu tekstu:

"Magyarország | Fogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, abrév.: dr. med. dent.) | Egyetem | |

Malta | Lawrja fil- Kirurġija Dentali | Universita' ta Malta" | |

starp tekstiem, kas attiecas uz Austriju un Portugāli, iekļauj šādu tekstu:

"Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem "lekarz dentysta" | 1.Akademia Medyczna2.Uniwersytet Medyczny3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Lekarsko — Dentystyczny Egzamin Państwowy" |

starp tekstiem, kas attiecas uz Portugāli un Somiju, iekļauj šādu tekstu:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor dentalne medicine / doktorica dentalne medicine" | Univerza | Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik / zobozdravnica |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor zubného lekárstva" ("MDDr.") | Vysoká škola" | |

vii) Direktīvas B pielikuma iedaļā "1. Ortodontija" starp tekstiem, kas attiecas uz Beļģiju un Dāniju, iekļauj šādu tekstu:

"Česká republika | -" | | |

starp tekstiem, kas attiecas uz Vāciju un Grieķiju, iekļauj šādu tekstu:

"Eesti | Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal | Tartu Ülikool" | |

starp tekstiem, kas attiecas uz Itāliju un Luksemburgu, iekļauj šādu tekstu:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | "Sertifikāts" - kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā | Latvijas Ārstu biedrība | |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją | Universitetas" | |

starp tekstiem, kas attiecas uz Luksemburgu un Nīderlandi, iekļauj šādu tekstu:

"Magyarország | Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | |

Malta | Certifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti" | |

starp tekstiem, kas attiecas uz Austriju un Portugāli, iekļauj šādu tekstu:

"Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji | Centrum Egzaminów Medycznych" | |

starp tekstiem, kas attiecas uz Portugāli un Somiju, iekļauj šādu tekstu:

"Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije | 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije | |

Slovensko | -" | | |

viii) Direktīvas B pielikuma iedaļā "2. Mutes dobuma ķirurģija" starp tekstiem, kas attiecas uz Beļģiju un Dāniju, iekļauj šādu tekstu:

"Česká republika | -" | | |

starp tekstiem, kas attiecas uz Vāciju un Grieķiju, iekļauj šādu tekstu:

"Eesti | -" | | |

starp tekstiem, kas attiecas uz Itāliju un Luksemburgu, iekļauj šādu tekstu:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | - | | |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją | Universitetas" | |

starp tekstiem, kas attiecas uz Luksemburgu un Nīderlandi, iekļauj šādu tekstu:

"Magyarország | Dento alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | |

Malta | Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti" | |

starp tekstiem, kas attiecas uz Austriju un Portugāli, iekļauj šādu tekstu:

"Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej | Centrum Egzaminów Medycznych" | |

starp tekstiem, kas attiecas uz Portugāli un Somiju, iekļauj šādu tekstu:

"Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije | 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije | |

Slovensko | -" | | |

b) 31978 L 0687: Padomes Direktīva 78/687/EEK ( 1978. gada 25. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu noteikumu saskaņošanu attiecībā uz zobārstu darbību (OV L 233, 24.08.1978., 10. lpp.), kuru groza:

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 32001 L 0019: Eiropas Parlamenta un Padomes 14.5.2001. Direktīva 2001/19/EK (OV L 206, 31.7.2001., 1. lpp.).

Direktīvas 6. pantā vārdus "19. pants" aizstāj ar vārdiem "19., 19.a, 19.b, 19.c un 19.d pants".

4. Veterinārmedicīna

31978 L 1026: Padomes Direktīva 78/1026/EEK ( 1978. gada 18. decembris) par veterinārārstu diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu, tostarp par pasākumiem, kas palīdz sekmīgi īstenot tiesības veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt pakalpojumus (OV L 362, 23.12.1978., 1. lpp.), kuru groza:

- 11979 H: par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Grieķijas Republikas pievienošanās (OV L 291, 19.11.1979., 17. lpp.),

- 31981 L 1057: Padomes 14.12.1981. Direktīva 81/1057/EEK (OV L 385, 31.12.1981., 25. lpp.),

- 11985 I: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās (OV L 302, 15.11.1985., 23. lpp.),

- 31989 L 0594: Padomes 30.10.1989. Direktīva 89/594/EEK (OV L 341, 23.11.1989., 19. lpp.),

- 31990 L 0658: Padomes 4.12.1990. Direktīva 90/658/EEK (OV L 353, 17.12.1990., 73. lpp.),

- 11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

- 32001 L 0019: Eiropas Parlamenta un Padomes 14.5.2001. Direktīva 2001/19/EK (OV L 206, 31.7.2001., 1. lpp.).

a) Pēc direktīvas 4.a panta iekļauj šādus pantus:

"4.b pants

Ciktāl tas attiecas uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru veterinārārstu diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti vai kuru mācības sākušās Igaunijā pirms pievienošanās dienas, dalībvalstis atzīst šos veterinārārstu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus par pietiekamiem pierādījumiem, ja tiem pievienots sertifikāts par to, ka septiņos gados pirms minētā sertifikāta izdošanas dienas šie dalībvalstu pilsoņi ir Igaunijā vismaz piecus gadus bez pārtraukuma faktiski un likumīgi darbojušies attiecīgajā profesijā.

4.c pants

1. Ciktāl tas attiecas uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru veterinārārstu diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti vai kuru mācības sākušās bijušajā Čehoslovākijā laikā līdz 1993. gada 1. janvārim, ikviena dalībvalsts atzīst šos veterinārārstu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus par pietiekamiem pierādījumiem, ja Čehijas Republikas attiecīgās iestādes apliecina, ka tās teritorijā — attiecībā uz tiesībām strādāt par veterinārārstu — šiem kvalifikācijas pierādījumiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Čehijas Republikā izdotiem veterinārārstu kvalifikācijas pierādījumiem. Šādam apliecinājumam pievieno sertifikātu, kuru izsniedz tās pašas iestādes un kurā paziņo, ka piecos gados pirms minētā sertifikāta izdošanas dienas šie dalībvalstu pilsoņi Čehijas Republikas teritorijā ir vismaz trīs gadus bez pārtraukuma faktiski un likumīgi darbojušies attiecīgajā profesijā.

2. Ciktāl tas attiecas uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru veterinārārstu diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti vai kuru mācības sākušās bijušajā Padomju Savienībā laikā līdz 1991. gada 20. augustam, ikviena dalībvalsts atzīst šos veterinārārstu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus par pietiekamiem pierādījumiem, ja Igaunijas attiecīgās iestādes apliecina, ka tās teritorijā — attiecībā uz tiesībām strādāt par veterinārārstu — šiem kvalifikācijas pierādījumiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Igaunijā izdotiem veterinārārstu kvalifikācijas pierādījumiem. Šādam apliecinājumam pievieno sertifikātu, kuru izsniedz tās pašas iestādes un kurā paziņo, ka septiņos gados pirms minētā sertifikāta izdošanas dienas šie dalībvalstu pilsoņi Igaunijas teritorijā ir vismaz piecus gadus bez pārtraukuma faktiski un likumīgi darbojušies attiecīgajā profesijā.

3. Ciktāl tas attiecas uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru veterinārārstu diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti vai kuru mācības sākušās bijušajā Padomju Savienībā laikā līdz 1991. gada 21. augustam, ikviena dalībvalsts atzīst šos veterinārārstu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus par pietiekamiem pierādījumiem, ja Latvijas attiecīgās iestādes apliecina, ka tās teritorijā — attiecībā uz tiesībām strādāt par veterinārārstu — šiem kvalifikācijas pierādījumiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Latvijā izdotiem veterinārārstu kvalifikācijas pierādījumiem. Šādam apliecinājumam pievieno sertifikātu, kuru izsniedz tās pašas iestādes un kurā paziņo, ka piecos gados pirms minētā sertifikāta izdošanas dienas šie dalībvalstu pilsoņi Latvijas teritorijā ir vismaz trīs gadus bez pārtraukuma faktiski un likumīgi darbojušies attiecīgajā profesijā.

4. Ciktāl tas attiecas uz dalībvalstu pilsoņiem, kuru veterinārārstu diplomi, sertifikāti un citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir piešķirti vai kuru mācības sākušās bijušajā Padomju Savienībā laikā līdz 1990. gada 11. martam, ikviena dalībvalsts atzīst šos veterinārārstu diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus par pietiekamiem pierādīj