02022D1668 — LV — 02.08.2023 — 002.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2022/1668

(2022. gada 28. septembris)

par saskaņotajiem standartiem, kuri attiecas uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai potenciāli sprādzienbīstamā vidē, un izstrādāti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/34/ES īstenošanas vajadzībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 251, 29.9.2022., 6. lpp)

Grozīts ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2023/601 (2023. gada 13. marts),

  L 79

176

17.3.2023

►M2

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2023/1587 (2023. gada 1. augusts),

  L 194

134

2.8.2023
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2022/1668

(2022. gada 28. septembris)

par saskaņotajiem standartiem, kuri attiecas uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai potenciāli sprādzienbīstamā vidē, un izstrādāti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/34/ES īstenošanas vajadzībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Ar šo Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī tiek publicētas atsauces uz lietošanai potenciāli sprādzienbīstamā vidē paredzētu iekārtu un aizsardzības sistēmu saskaņotajiem standartiem, kas izstrādāti Direktīvas 2014/34/ES īstenošanas vajadzībām un norādīti sarakstā šā lēmuma I pielikumā.

2. pants

Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/1202 atceļ.

3. pants

Paziņojumu 2018/C 371/01 atceļ. Tomēr to turpina piemērot atsaucēm uz saskaņotajiem standartiem, kas uzskaitīti šā lēmuma II pielikumā, līdz minēto atsauču atsaukšanas dienai.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
I PIELIKUMSNr.

Atsauce uz standartu

1.

EN 1010-1:2004+A1:2010

Mašīnu drošums. Drošuma prasības iespiedmašīnu un papīra konversijas mašīnu konstruēšanai un ražošanai. 1. daļa: Kopīgās prasības

2.

EN 1010-2:2006+A1:2010

Mašīnu drošums. Drošuma prasības iespiedmašīnu un papīra konversijas mašīnu konstruēšanai un ražošanai. 2. daļa: Iespiedmašīnas un lakošanas mašīnas, ieskaitot pirmsdrukas procesu mašīnas

3.

EN 1127-1:2019

Sprādzienbīstama vide. Sprādziena novēršana un aizsardzība. 1. daļa: Pamatjēdzieni un metodoloģija

4.

EN 1127-2:2014

Sprādzienbīstama vide. Sprādziena novēršana un aizsardzība. 2. daļa: Pamatjēdzieni un metodoloģija kalnrūpniecībā

5.

EN 1755:2015

Industriālo transportlīdzekļu drošums. Drošuma prasības un verifikācija. Papildprasības darbībām potenciāli sprādzienbīstamā vidē

6.

EN 1834-1:2000

Virzuļu tipa iekšdedzes dzinēji. Dzinēju konstrukcijas un uzbūves drošības prasības darbībai sprādzienbīstamā vidē. 1. daļa: Otrās grupas dzinēji darbībai uzliesmojošās gāzēs un tvaika maisījumos

7.

EN 1834-2:2000

Virzuļu tipa iekšdedzes dzinēji. Dzinēju konstrukcijas un uzbūves drošības prasības darbībai sprādzienbīstamā vidē. 2. daļa: Pirmās grupas dzinēji darbībai apakšzemes raktuvēs, kuras var apdraudēt raktuvju gāzes un/vai degoši putekļi

8.

EN 1834-3:2000

Virzuļu tipa iekšdedzes dzinēji. Dzinēju konstrukcijas un uzbūves drošības prasības darbībai sprādzienbīstamā vidē. 3. daļa: Otrās grupas dzinēji darbībai uzliesmojošā putekļainā vidē

9.

EN 1839:2017

Eksplozijas ierobežojumu un skābekļa robežkoncentrācijas (SRK) noteikšana uzliesmojošām gāzēm un tvaikiem

10.

EN 1953:2013

Izsmidzināšanas un pulverizatoru iekārtas pārklājummateriāliem. Drošuma prasības

11.

EN 12581:2005+A1:2010

Pārklāšanas iekārtas. Šķidru organisko pārklājummateriālu karstās uzklāšanas un elektrouzklāšanas mašīnas. Drošuma prasības

12.

EN 12621:2006+A1:2010

Zem spiediena darbojošās pārklājummateriāla padeves un cirkulācijas mašīnas. Drošuma prasības

13.

EN 12757-1:2005+A1:2010

Pārklājummateriālu maisīšanas mašīnas. Drošuma prasības. 1. daļa: Transportlīdzekļu remontapdarē izmantojamās maisīšanas mašīnas

14.

EN 13012:2021

Degvielas uzpildes stacijas. Degvielas uzpildes automātu automātisko sprauslu konstrukcija un darbība

15.

EN 13237:2012

Sprādzienbīstama vide. Termini un definīcijas aprīkojumam un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē

16.

EN 13616-1:2016

Pārplūdes novēršanas ierīces stacionāriem šķidrās degvielas rezervuāriem. 1. daļa: Pārplūdes novēršanas ierīces ar noslēgierīcēm

17.

EN 13617-1:2021

Degvielas uzpildes stacijas. 1. daļa: Drošuma prasības degvielas uzpildes automātu un attālināto sūkņagregātu konstrukcijai un darbībai

18.

EN 13617-2:2021

Degvielas uzpildes stacijas. 2. daļa: Drošuma prasības mērsūkņu un degvielas uzpildes automātu bloķēšanas ierīču konstrukcijai un darbībai

19.

EN 13617-3:2021

Degvielas uzpildes stacijas. 3. daļa: Drošuma prasības noslēgvārstu konstrukcijai un darbībai

20.

EN 13617-4:2021

Degvielas uzpildes stacijas. 4. daļa: Drošuma prasības šarnīrsavienojumu konstrukcijai un darbībai mērsūkņos un degvielas uzpildes automātos

21.

EN 13760:2021

Sašķidrinātas naftas gāzes (SNG) iekārtas un piederumi. Automašīnu SNG uzpildes sistēma vieglajiem un lielas noslodzes transportlīdzekļiem. Uzpildes sprausla, testa prasības un izmēri

22.

EN 13852-1:2013

Celtņi. Celtņi atklātā jūrā. 1. daļa: Vispārēja pielietojuma celtņi atklātā jūrā

23.

EN 13852-3:2021

Celtņi. Celtņi atklātā jūrā. 3. daļa: Vieglie celtņi atklātā jūrā

1. piezīme. Normatīvās atsauces, kas minētas saskaņotā standarta EN IEC 60079-0:2018 2. punktā, lasa kā “EN IEC 60079-0:2018, kas labots ar EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02”.

2. piezīme. Normatīvās atsauces, kas minētas saskaņotā standarta EN ISO 80079-36:2016 2. punktā, lasa kā “EN ISO 80079-36:2016, kas labots ar EN ISO 80079-36:2016/AC:2019. Ierobežojums. Šī publikācija neattiecas uz šādām standarta daļām: ZB.1. tabulas sleja “Piezīmes””.

24.

EN 14034-1:2004+A1:2011

Putekļu mākoņu eksplozijas raksturlielumu noteikšana. 1. daļa: Putekļu mākoņu eksplozijas maksimālā spiediena pmax noteikšana

25.

EN 14034-2:2006+A1:2011

Putekļu mākoņu eksplozijas raksturlielumu noteikšana. 2. daļa: Putekļu mākoņu eksplozijas spiediena augšanas maksimālā straujuma (dp/dt)max noteikšana

26.

EN 14034-3:2006+A1:2011

Putekļu mākoņu eksplozijas raksturlielumu noteikšana. 3. daļa: Putekļu mākoņu eksplozivitātes zemākās robežas EZR noteikšana

27.

EN 14034-4:2004+A1:2011

Putekļu mākoņu eksplozijas raksturlielumu noteikšana. 4. daļa: Skābekļa robežkoncentrācijas SRK noteikšana putekļu mākoņos

28.

EN 14373:2021

Sprādziena apslāpēšanas sistēmas

29.

EN 14460:2018

Sprādziendrošas iekārtas

30.

EN 14491:2012

Putekļu eksplozijas spiediena novadīšanas aizsargsistēmas

31.

EN 14492-1:2006+A1:2009

Celtņi. Vinčas un pacēlāji ar motorpiedziņu. 1. daļa: Vinčas ar motorpiedziņu

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

32.

EN 14492-2:2006+A1:2009

Celtņi. Vinčas un pacēlāji ar motorpiedziņu. 2. daļa: Pacēlāji ar motorpiedziņu

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

33.

EN 14522:2005

Gāzu un tvaiku pašuzliesmošanas temperatūras noteikšana

34.

EN 14591-1:2004

Sprādziena novēršana un aizsardzība apakšzemes raktuvēs. Aizsardzības sistēmas. 1. daļa: Divu bāru sprādziendrošas ventilācijas ietaises

EN 14591-1:2004/AC:2006

35.

EN 14591-2:2007

Sprādziena novēršana un aizsardzība apakšzemes raktuvēs. Aizsardzības sistēmas. 2. daļa: Pasīvās barjeras ar ūdens silēm

EN 14591-2:2007/AC:2008

36.

EN 14591-4:2007

Sprādziena novēršana un aizsardzība apakšzemes raktuvēs. Aizsardzības sistēmas. 4. daļa: Raktuvju kombainiem paredzētas automātiskās sprādziendzēsības sistēmas

EN 14591-4:2007/AC:2008

37.

EN 14677:2008

Mašīnu drošums. Tērauda iegūšana no metāllūžņiem. Mašīnas un iekārtas darbam ar izkausētu tēraudu

38.

EN 14678-1:2013

Sašķidrinātās naftasgāzes (SNG) iekārtas un piederumi. SNG automātisko uzpildes staciju iekārtu konstrukcija un darbība. 1. daļa: Uzpildes automāti

39.

EN 14681:2006+A1:2010

Mašīnu drošums. Drošuma prasības mašīnām un iekārtām, kas paredzētas tēraudkausēšanai elektroloka krāsnīs

40.

EN 14797:2006

Eksplozijas spiediena novadīšanas ierīces

41.

EN 14973:2015

Apakšzemes konveijeru lentes. Elektrodrošuma un uzliesmojumdrošuma prasības

42.

EN 14983:2007

Sprādziena novēršana un aizsardzība apakšzemes raktuvēs. Aprīkojums un aizsargsistēmas raktuvju gāzes novadīšanai

43.

EN 14986:2017

Ventilatoru konstrukcijas darbam sprādzienbīstamā vidē

44.

EN 14994:2007

Gāzes eksplozijas spiediena novadīšanas aizsargsistēmas

45.

EN 15089:2009

Sprādziena izolēšanas sistēmas

46.

EN 15188:2020

Putekļu sakopojumu pašaizdegamības noteikšana

47.

EN 15198:2007

Sprādzienbīstamā vidē lietojamu neelektrisko iekārtu un to komponentu riskantuma novērtēšanas metodika

48.

EN 15233:2007

Sprādzienbīstamā vidē lietojamu aizsargsistēmu funkcionālā drošuma novērtēšanas metodika

49.

EN 15268:2008

Degvielas uzpildes stacijas. Drošuma prasības iegremdējamu sūkņagregātu konstrukcijai

50.

EN 15794:2009

Viegli uzliesmojošu šķidrumu sprādzienpunktu noteikšana

51.

EN 15967:2022

Gāzu un tvaiku eksplozijas maksimālā spiediena un tā paaugstināšanās maksimālā ātruma noteikšana

52.

EN 16009:2011

Bezliesmas eksplozijas spiediena novadīšanas ierīces

53.

EN 16020:2011

Eksplozijas spiediena izlādņi

54.

EN 16447:2014

Pretvārsti sprādzienizolācijai

55.

EN ISO 16852:2016

Liesmu norobežotāji. Ekspluatācijas prasības, testēšanas metodes un lietošanas ierobežojumi (ISO 16852:2016)

56.

EN 17077:2018

Putekļu slāņu degamības noteikšana

57.

EN 50050-1:2013

Elektrostatiskie rokas pulverizatori. Drošuma prasības. 1. daļa: Rokas pulverizatori ugunsnedrošiem šķidriem pārklājummateriāliem

58.

EN 50050-2:2013

Elektrostatiskie rokas pulverizatori. Drošuma prasības. 2. daļa: Rokas pulverizatori ugunsnedrošiem pulverveida pārklājummateriāliem

59.

EN 50050-3:2013

Elektrostatiskie rokas pulverizatori. Drošuma prasības. 3. daļa: Rokas pulverizatori ugunsnedrošām floka šķiedrām

60.

EN 50104:2010

Elektriskā aparatūra skābekļa atklāšanai un mērīšanai. Veiktspējas prasības un testēšanas metodes

▼M2

60.a

EN 50104:2019

Elektriskā aparatūra skābekļa noteikšanai un mērīšanai. Veiktspējas prasības un testēšanas metodes

EN 50104:2019/A1:2023

▼B

61.

EN 50176:2009

Stacionāras elektrostatiskās izsmidzināšanas iekārtas ugunsnedrošiem šķidriem pārklājummateriāliem. Drošuma prasības

62.

EN 50177:2009

Stacionāras elektrostatiskās izsmidzināšanas iekārtas ugunsnedrošiem pārklājumpulveriem. Drošuma prasības

EN 50177:2009/A1:2012

63.

EN 50223:2015

Stacionāras elektrostatiskās sietspiedes iekārtas ugunsnedrošam floka materiālam. Drošuma prasības

64.

EN 50271:2018

Elektriskā aparatūra degošu gāzu, toksisku gāzu vai skābekļa atklāšanai un mērīšanai. Prasības un testi aparatūrai, kurā lieto programmatūru un/vai digitālās tehnoloģijas

65.

EN 50281-2-1:1998

Degošu putekļu klātbūtnē izmantojama elektriskā aparatūra. 2-1. daļa: Testēšanas metodes. Putekļu minimālās aizdegšanās temperatūras noteikšanas metodes

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

66.

EN 50303:2000

Raktuvju gāzes un/vai ogļu putekļu apdraudētā vidē darbam paredzēta I grupas, M1 kategorijas iekārta

67.

EN 50381:2004

Transportējamas ventilācijas kameras ar iekšēju izplūdes avotu vai bez tā

EN 50381:2004/AC:2005

68.

EN 50495:2010

Iekārtu drošai darbībai nepieciešamās drošuma ierīces kopsakarā ar sprādzienbīstamību

69.

EN IEC 60079-0:2018

Sprādzienbīstama vide. 0. daļa: Iekārtas. Vispārīgās prasības (IEC 60079-0:2017)

70.

EN 60079-1:2014

Sprādzienbīstama vide. 1. daļa: Iekārtu aizsardzība ar ugunsizturīgiem apvalkiem “d” (IEC 60079–1:2014)

71.

EN 60079-2:2014

Sprādzienbīstama vide. 2. daļa: Iekārtu aizsardzība ar spiedienhermetizētu apvalku “p” (IEC 60079–2:2014)

EN 60079-2:2014/AC:2015

72.

EN 60079-5:2015

Sprādzienbīstama vide. 5. daļa: Iekārtu aizsardzība ar pulverveida pildījumu “q” (IEC 60079–5:2015)

73.

EN 60079-6:2015

Sprādzienbīstama vide. 6. daļa: Iekārtu aizsardzība ar iegremdēšanu šķidrumā “o” (IEC 60079–6:2015)

74.

EN 60079-7:2015

Sprādzienbīstama vide. 7. daļa: Iekārtu aizsardzība paaugstinātā drošuma līmenī “e” (IEC 60079–7:2015)

EN IEC 60079-7:2015/A1:2018

75.

EN 60079-11:2012

Sprādzienbīstama vide. 11. daļa: Iekārtu aizsardzība ar iekšējo drošumu “i” (IEC 60079–11:2011)

76.

EN 60079-15:2010

Sprādzienbīstama vide. 15. daļa: Iekārtu aizsardzība ar “n” tipa aizsardzību (IEC 60079-15:2010)

77.

EN 60079-18:2015

Sprādzienbīstama vide. 18. daļa: Iekārtu aizsardzība ar “m” tipa aizsargapvalkiem (IEC 60079-18:2014)

EN 60079-18:2015/A1:2017

78.

EN 60079-20-1:2010

Sprādzienbīstama vide. 20-1. daļa: Materiālu raksturlielumi gāzu un tvaiku klasificēšanai. Testēšanas metodes un dati (IEC 60079-20-1:2010)

79.

EN 60079-25:2010

Sprādzienbīstama vide. 25. daļa: Pašdrošās elektrosistēmas (IEC 60079-25:2010)

EN 60079-25:2010/AC:2013

80.

EN 60079-26:2015

Sprādzienbīstama vide. 26. daļa: Iekārtas ar iekārtu aizsardzības līmeni (EPL) Ga (IEC 60079–26:2014)

81.

EN 60079-28:2015

Sprādzienbīstama vide. 28. daļa: Iekārtu un elektropārvades sistēmu aizsardzība ar optiskā starojuma palīdzību (IEC 60079-28:2015)

82.

EN 60079-29-1:2016

Sprādzienbīstama vide. 29-1. daļa: Gāzes detektori. Uzliesmojošu gāzu detektoru veiktspējas prasības (IEC 60079-29-1:2016, ar grozījumiem)

▼M1

82.a.

EN 60079-29-1:2016

Sprādzienbīstamas vides. 29-1. daļa: Gāzes detektori. Uzliesmojošu gāzu detektoru veiktspējas prasības

EN 60079-29-1:2016/A1:2022

EN 60079-29-1:2016/A11:2022

▼B

83.

EN 60079-29-4:2010

Sprādzienbīstama vide. 29-4. daļa: Gāzes detektori. Uzliesmojošu gāzu atvērtā kanāla detektoru veiktspējas prasības (IEC 60079-29-4:2009, ar grozījumiem)

84.

EN 60079-30-1:2017

Sprādzienbīstama vide. 30-1. daļa: Elektrorezistīvā pavadapsilde. Vispārīgās un testēšanas prasības (IEC/IEEE 60079-30-1:2015, ar grozījumiem)

85.

EN 60079-31:2014

Sprādzienbīstama vide. 31. daļa: Iekārtas ar “t” tipa apvalkiem aizsardzībai pret putekļu aizdegšanos (IEC 60079-31:2013)

86.

EN 60079-35-1:2011

Sprādzienbīstama vide. 35-1. daļa: Individuālie gaismekļi raktuvēm, kurās var būt raktuvju gāze. Vispārīgās prasības. Uzbūve un testēšana attiecībā uz sprādzienbīstamību (IEC 60079-35-1:2011)

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

87.

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016

Sprādzienbīstama vide. 20-2. daļa: Materiālu īpašības. Degošu putekļu testēšanas metodes (ISO/IEC 80079-20-2:2016)

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016/AC:2017

88.

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Sprādzienbīstama vide. 34. daļa: Kvalitātes sistēmu piemērošana iekārtu ražošanai (ISO/IEC 80079-34:2011)

89.

EN ISO 80079-36:2016

Sprādzienbīstama vide. 36. daļa: Neelektriskas iekārtas lietošanai sprādzienbīstamā vidē. Pamatmetode un prasības (ISO 80079-36:2016)

90.

EN ISO 80079-37:2016

Sprādzienbīstama vide. 37. daļa: Neelektriskas iekārtas lietošanai sprādzienbīstamā vidē. Neelektriska aizsardzība ar “c” tipa konstrukcijas drošumu, “b” tipa aizdegšanās avotu kontroli, “k” tipa iegremdēšanu šķidrumā (ISO 80079-37:2016)

91.

EN ISO/IEC 80079-38:2016

Sprādzienbīstama vide. 38. daļa: Iekārtas un komponentes lietošanai apakšzemes raktuvēs sprādzienbīstamā vidē (ISO/IEC 80079-38:2016)

EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018

▼M1

92.

EN 17348:2022

Prasības sprādzienbīstamās vidēs lietojamu putekļsūcēju konstrukcijai un testēšanai

▼B
II PIELIKUMSNr.

Atsauce uz standartu

Atsaukšanas datums

1.

EN 13012:2012

Degvielas uzpildes stacijas. Degvielas uzpildes automātu automātisko sprauslu konstrukcija un darbība

3.9.2023.

2.

EN 13617-1:2012

Degvielas uzpildes stacijas. 1. daļa: Drošuma prasības degvielas uzpildes automātu un attālināto sūkņagregātu konstrukcijai un darbībai

3.9.2023.

3.

EN 13617-2:2012

Degvielas uzpildes stacijas. 2. daļa: Drošuma prasības mērsūkņu un degvielas uzpildes automātu bloķēšanas ierīču konstrukcijai un darbībai

3.9.2023.

4.

EN 13617-3:2012

Degvielas uzpildes stacijas. 3. daļa: Drošuma prasības noslēgvārstu konstrukcijai un darbībai

3.9.2023.

5.

EN 13617-4:2012

Degvielas uzpildes stacijas. 4. daļa: Drošuma prasības šarnīrsavienojumu konstrukcijai un darbībai mērsūkņos un degvielas uzpildes automātos

3.9.2023.

6.

EN 13760:2003

Automašīnu SNG uzpildes sistēma vieglajiem un lielas noslodzes transportlīdzekļiem. Uzpildes sprausla, testa prasības un izmēri

19.11.2023.

7.

EN 14373:2005

Sprādziena apslāpēšanas sistēmas

19.11.2023.

8.

EN 15188:2007

Putekļu sakopojumu pašaizdegamības noteikšana

27.11.2022.

9.

EN 15967:2011

Gāzu un tvaiku eksplozijas maksimālā spiediena un tā paaugstināšanās maksimālā ātruma noteikšana

29.3.2024.