02020R1641 — LV — 27.02.2022 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1641

(2020. gada 5. novembris)

par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvu, dzesinātu, saldētu vai pārstrādātu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras vēderkāju importu no Amerikas Savienotajām Valstīm

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 370, 6.11.2020., 4. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/158 (2022. gada 4. februāris),

  L 26

1

7.2.2022
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1641

(2020. gada 5. novembris)

par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvu, dzesinātu, saldētu vai pārstrādātu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras vēderkāju importu no Amerikas Savienotajām Valstīm

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

Šī regula nosaka noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvu, dzesinātu, saldētu vai pārstrādātu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras vēderkāju sūtījumu ievešanu Savienībā no Amerikas Savienoto Valstu Masačūsetsas štata un Vašingtonas štata.

2. pants

Definīcija

Šajā regulā piemēro šādu definīciju:

“gliemenes” ir gliemenes, kas definētas Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 2.1. punktā.

3. pants

Līdzvērtīgums

Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumi, kas Amerikas Savienoto Valstu Masačūsetsas štatā un Vašingtonas štatā tiek piemēroti saistībā ar tādu lietošanai pārtikā paredzētu dzīvu, dzesinātu, saldētu vai pārstrādātu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras vēderkāju ražošanu un laišanu tirgū, kam kombinētās nomenklatūras kodi ir noteikti Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma otrajā daļā, ir līdzvērtīgi prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) 2017/625 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajos noteikumos.

4. pants

Oficiālais sertifikāts

Visus lietošanai pārtikā paredzētu dzīvu, dzesinātu, saldētu vai pārstrādātu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras vēderkāju sūtījumus, kas minēti 1. pantā, Savienībā ieved tikai tad, ja tiem līdzi dots oficiāls sertifikāts, kas pienācīgi aizpildīts pēc pielikumā dotā parauga.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M1
PIELIKUMS

OFICIĀLĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, LIETOŠANAI PĀRTIKĀ PAREDZĒTU DZĪVU, SALDĒTU, DZESINĀTU VAI PĀRSTRĀDĀTU GLIEMEŅU, ADATĀDAIŅU, TUNIKĀTU UN JŪRAS VĒDERKĀJU IEVEŠANAI SAVIENĪBĀ NO AMERIKAS SAVIENOTAJĀM VALSTĪM

image