02019R2072 — LV — 12.06.2023 — 011.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/2072

(2019. gada 28. novembris),

ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019

(OV L 319, 10.12.2019., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1199 (2020. gada 13. augusts),

  L 267

3

14.8.2020

 M2

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1292 (2020. gada 15. septembris)

  L 302

20

16.9.2020

►M3

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1825 (2020. gada 2. decembris),

  L 406

58

3.12.2020

►M4

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/2210 (2020. gada 22. decembris),

  L 438

28

28.12.2020

 M5

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/2211 (2020. gada 22. decembris),

  L 438

41

28.12.2020

►M6

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/759 (2021. gada 7. maijs),

  L 162

18

10.5.2021

 M7

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/901 (2021. gada 3. jūnijs),

  L 197

75

4.6.2021

►M8

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2069 (2021. gada 25. novembris),

  L 421

28

26.11.2021

►M9

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2285 (2021. gada 14. decembris),

  L 458

173

22.12.2021

►M10

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/853 (2022. gada 31. maijs),

  L 150

62

1.6.2022

►M11

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/959 (2022. gada 16. jūnijs),

  L 165

30

21.6.2022

►M12

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/1134 (2023. gada 8. jūnijs),

  L 149

62

9.6.2023


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 024, 3.2.2022, lpp 140 (2019/2072)
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/2072

(2019. gada 28. novembris),

ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/20191. pants

Priekšmets

Ar šo regulu tiek īstenota Regula (ES) 2016/2031 attiecībā uz Savienības karantīnas organismu, aizsargājamās zonas karantīnas organismu un Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu iekļaušanu sarakstā, kā arī par pasākumiem, kas piemērojami augiem, augu produktiem un citiem objektiem, lai līdz pieņemamam līmenim samazinātu minēto kaitīgo organismu radītos riskus.

2. pants

Definīcijas

1.  
Šajā regulā izmanto tās I pielikumā sniegtās definīcijas.
2.  

Turklāt izmanto arī šādas definīcijas:

a) 

“praktiski brīvs no kaitīgajiem organismiem” nozīmē to, ka kaitīgo organismu, izņemot Savienības karantīnas organismu vai aizsargājamās zonas karantīnas organismu, klātbūtnes līmenis stādīšanai paredzētajos augos vai augļaugos ir tik zems, ka šie augi ir pietiekami kvalitatīvi un izmantojami;

b) 

“oficiāls apliecinājums” ir fitosanitārais sertifikāts, kā paredzēts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā, augu pase, kā paredzēts tās 78. pantā, marķējums, ko uzliek koksnes iepakojamajam materiālam, koksnei vai citiem objektiem, kā paredzēts tās 96. pantā, vai oficiāli apliecinājumi, kā paredzēts tās 99. pantā;

c) 

“sistēmiska pieeja” ir dažādu tādu riska pārvaldības pasākumu apvienošana, no kuriem vismaz divi darbojas neatkarīgi un kurus piemērojot kopā, panāk atbilstošu aizsardzību pret Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un kaitīgajiem organismiem, ja tiek veikti pasākumi, kas pieņemti, izpildot Regulas (ES) 2016/2031 30. pantu;

▼M9

d) 

“ziedputekšņi” ir ziedputekšņi Regulas (ES) 2016/2031 2. panta 1. punkta k) apakšpunkta nozīmē, kas paredzēti stādīšanai.

▼B

3. pants

Savienības karantīnas organismu saraksts

Savienības karantīnas organismu saraksts, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 5. pantā, ir iekļauts šīs regulas II pielikumā.

To Savienības karantīnas organismu saraksts, par kuriem nav zināms, vai tie ir sastopami Savienības teritorijā, sniegts II pielikuma A daļā, bet to Savienības karantīnas organismu saraksts, par kuriem zināms, ka tie ir sastopami Savienības teritorijā, – II pielikuma B daļā.

4. pants

Aizsargājamo zonu un attiecīgo aizsargājamās zonas karantīnas organismu saraksts

Aizsargājamo zonu un attiecīgo aizsargājamās zonas karantīnas organismu saraksts, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 32. panta 3. punktā, ir sniegts šīs regulas III pielikumā.

5. pants

Savienības reglamentēto nekarantīnas organismu un konkrētu stādīšanai paredzēto augu saraksts, kā arī kategorijas un pieļaujamie līmeņi

Saraksts, kurā norādīti Savienības reglamentētie nekarantīnas organismi un konkrēti stādīšanai paredzētie augi, kā arī kategorijas un pieļaujamie līmeņi, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 37. panta 2. punktā, ir sniegts šīs regulas IV pielikumā. Minētos stādīšanai paredzētos augus neieved vai nepārvieto Savienībā, ja RNKO vai to izraisīto simptomu klātbūtne šajos augos pārsniedz pieļaujamos līmeņus.

Šā panta pirmajā daļā minētais ievešanas un pārvietošanas aizliegums attiecas tikai uz tām stādīšanai paredzēto augu kategorijām, kā paredzēts IV pielikumā.

6. pants

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni konkrētos stādīšanai paredzētajos augos

1.  
Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni konkrētos stādīšanai paredzētajos augos, kurus ieved un pārvieto Savienībā, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 37. panta 4. punktā, ir izklāstīti šīs regulas V pielikumā.
2.  

Saraksts šīs regulas IV pielikumā un tās V pielikums neietekmē pasākumus, kas pieņemti, ievērojot Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 98/56/EK, 1999/105/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK, 2002/57/EK, 2008/72/EK un 2008/90/EK, un attiecas uz:

a) 

stādīšanai paredzēto augu vai augu, no kuriem tie iegūti, pārbaudēm, paraugu ņemšanu un testēšanu;

b) 

attiecīgo stādīšanai paredzēto augu izcelsmi apgabalos vai vietās, kurās nav sastopami attiecīgie RNKO vai kuras ir fiziski aizsargātas no tiem;

c) 

attiecīgo stādīšanai paredzēto augu vai augu, no kuriem tie iegūti, apstrādi;

d) 

stādīšanai paredzēto augu ražošanu.

3.  

Turklāt saraksts šīs regulas IV pielikumā un tās V pielikums neietekmē izņēmumus no Direktīvās 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 98/56/EK, 1999/105/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK, 2002/57/EK, 2008/72/EK un 2008/90/EK noteiktajām tirdzniecības prasībām, ko piemēro stādīšanai paredzētajiem augiem, tostarp:

a) 

izņēmumus, kas attiecas uz stādīšanai paredzēto augu piegādi oficiālajām testēšanas un pārbaudes iestādēm;

b) 

izņēmumus, kas attiecas uz izaudzēto stādīšanai paredzēto augu piegādi pakalpojumu sniedzējiem, lai tos apstrādātu vai iepakotu, ar nosacījumu, ka pakalpojumu sniedzējs neiegūst tiesības uz šādi piegādātajiem augiem un ir nodrošināta augu identitāte;

c) 

izņēmumus, kas attiecas uz stādīšanai paredzēto augu piegādi konkrētos apstākļos pakalpojumu sniedzējiem, kas ražo konkrētus lauksaimniecības izejmateriālus rūpnieciskiem mērķiem vai veic sēklu pavairošanu šim mērķim;

d) 

izņēmumus, kas attiecas uz stādīšanai paredzētajiem augiem, kuri paredzēti zinātniskiem mērķiem, selekcijai, citiem testiem vai izmēģinājumiem;

e) 

izņēmumus no tirdzniecības prasībām attiecībā uz tiem stādīšanai paredzētajiem augiem, kuru sertificēšana vēl nav pabeigta;

f) 

izņēmumus no tirdzniecības prasībām, kas izklāstītas Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/478 noteikumos;

g) 

izņēmumus no tirdzniecības prasībām stādīšanai paredzētajiem augiem, ja ir pierādīts, ka tos paredzēts eksportēt uz trešām valstīm.

7. pants

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kurus no konkrētām trešām valstīm aizliegts ievest Savienībā

Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kurus aizliegts ievest Savienības teritorijā, kā arī trešās valstis, trešo valstu grupas vai konkrēti trešo valstu apgabali, uz ko šis aizliegums attiecas, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 40. panta 2. punktā, ir sniegts šīs regulas VI pielikumā.

▼M3

Pirmo daļu piemēro, neskarot citus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 40. panta 2. punktu, 42. panta 3. punktu vai 49. panta 1. punktu pieņemtos aktus, ar ko attiecībā uz konkrētu augu, augu produktu vai citu objektu ievešanu Savienības teritorijā nosaka aizliegumus, kuriem ir pagaidu raksturs un ar kuriem novērš konkrētus fitosanitāros riskus, kas vēl nav pilnībā novērtēti.

▼B

8. pants

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru izcelsme ir trešās valstīs vai Savienības teritorijā, un atbilstošās īpašās prasības to ievešanai vai pārvietošanai Savienības teritorijā

1.  
Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru izcelsme ir trešās valstīs, un atbilstošās īpašās prasības, kas jāievēro, tos ievedot Savienības teritorijā, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 41. panta 2. punktā, ir sniegti šīs regulas VII pielikumā.

▼M3

Pirmo daļu piemēro, neskarot citus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 41. panta 2. punktu, 42. panta 4. punktu vai 49. panta 1. punktu pieņemtus aktus, ar ko attiecībā uz konkrētu augu, augu produktu vai citu objektu ievešanu Savienības teritorijā nosaka īpašas prasības, kurām ir pagaidu raksturs un ar kurām novērš konkrētus fitosanitāros riskus, kas vēl nav pilnībā novērtēti.

▼B

2.  
Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru izcelsme ir Savienības teritorijā, un atbilstošās īpašās prasības, kas jāievēro, tos pārvietojot Savienības teritorijā, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 41. panta 2. punktā, ir sniegti šīs regulas VIII pielikumā.

▼M3

Pirmo daļu piemēro, neskarot citus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 28. panta 1. punktu, 30. panta 1. punktu, 41. panta 2. punktu, 42. panta 4. punktu vai 49. panta 1. punktu pieņemtus aktus, ar ko attiecībā uz konkrētu augu, augu produktu vai citu objektu pārvietošanu Savienības teritorijā nosaka īpašas prasības, kurām ir pagaidu raksturs un ar kurām novērš konkrētus fitosanitāros riskus, kas vēl nav pilnībā novērtēti.

▼B

9. pants

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kurus aizliegts ievest konkrētās aizsargājamajās zonās

Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru izcelsme ir trešās valstīs vai Savienības teritorijā un kurus ir aizliegts ievest konkrētās aizsargājamajās zonās, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 53. panta 2. punktā, ir sniegts šīs regulas IX pielikumā.

10. pants

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kurus paredzēts ievest vai pārvietot aizsargājamajās zonās, un šādām zonām piemērojamās atbilstošās īpašās prasības

Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, attiecīgās aizsargājamās zonas un šādām zonām piemērojamās atbilstošās īpašās prasības, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 54. panta 2. punktā, ir sniegts šīs regulas X pielikumā.

11. pants

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuriem vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts, un attiecīgās trešās valstis, kuras ir to izcelsmes vai nosūtīšanas valstis

1.  
Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuriem vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts, un attiecīgās trešās valstis, kuras ir to izcelsmes vai nosūtīšanas valstis, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 72. panta 1. punktā, ir sniegts šīs regulas XI pielikuma A daļā.
2.  
To augu saraksts, kuriem nav vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts, kā paredzēts Regulas (ES) 2016/2031 73. panta otrajā daļā, ir sniegts šīs regulas XI pielikuma C daļā.
3.  
Visus augus, izņemot 1. un 2. punktā minētos, Savienībā ieved tikai tad, ja tiem ir pievienots fitosanitārais sertifikāts saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 73. panta pirmo daļu. Šiem augiem pieejamie KN kodi ir norādīti šīs regulas XI pielikuma B daļā.

12. pants

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru ievešanai aizsargājamajā zonā no konkrētām trešām valstīm, kuras ir to izcelsmes vai nosūtīšanas valstis, ir vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts

Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru ievešanai konkrētās aizsargājamajās zonās no konkrētām trešām valstīm, kuras ir to izcelsmes vai nosūtīšanas valstis, ir vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 74. panta 1. punktā, ir sniegts šīs regulas XII pielikumā.

13. pants

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru pārvietošanai Savienības teritorijā ir vajadzīga augu pase

1.  
Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru pārvietošanai Savienības teritorijā ir vajadzīga augu pase, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 74. panta 1. punktā, ir sniegts šīs regulas XIII pielikumā.
2.  

Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, augu pase nav nepieciešama tad, ja Savienībā pārvieto sēklas, kuras atbilst abiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:

a) 

uz tām attiecas 6. panta 3. punktā minētie izņēmumi; un

▼M6

b) 

uz tām neattiecas īpašās prasības, kas minētas šīs regulas VIII vai X pielikumā, vai īpašās prasības, kas noteiktas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 28. panta 1. punktu, 30. panta 1. punktu vai 49. panta 1. punktu pieņemtajos īstenošanas aktos.

▼B

14. pants

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru ievešanai un pārvietošanai konkrētās aizsargājamajās zonās ir vajadzīga augu pase ar atzīmi “AZ”

Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru ievešanai vai pārvietošanai konkrētās aizsargājamajās zonās ir vajadzīga augu pase, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 80. panta 1. punktā, ir sniegts šīs regulas XIV pielikumā.

Pirmajā daļā minētajās augu pasēs ir atzīme “AZ”.

15. pants

Regulas (EK) Nr. 690/2008 atcelšana

Regula (EK) Nr. 690/2008 ir atcelta.

16. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) 2018/2019

Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 groza šādi:

1) 

2. pantu svītro;

2) 

II pielikumu svītro.

17. pants

Pārejas pasākumi

Sēklas un citus stādīšanai paredzētos augus, kas ievesti, pārvietoti vai saražoti Savienības teritorijā pirms 2019. gada 14. decembra saskaņā ar piemērojamajām prasībām Direktīvās 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 98/56/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK, 2002/57/EK, 2008/72/EK un 2008/90/EK attiecībā uz RNKO klātbūtni līdz minētajam datumam, drīkst ievest vai pārvietot Savienības teritorijā līdz 2020. gada 14. decembrim, ja tie atbilst minētajām prasībām. No 2020. gada 14. decembra uz visiem šajā regulā minētajiem stādīšanai paredzētajiem augiem attiecas 5. un 6. pants.

Augu pases, kuras saskaņā ar šo regulu ir nepieciešamas, lai Savienības teritorijā pārvietotu sēklas un citus stādīšanai paredzētos augus, kam piemēro šā panta pirmajā daļā noteikto pārejas periodu, līdz 2020. gada 14. decembrim tiek pieprasītas tikai tāpēc, lai apliecinātu šādu sēklu un citu stādīšanai paredzēto augu atbilstību noteikumiem par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem vai pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 30. pantu.

18. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 14. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

Definīcijas, kā minēts 2. panta 1. punktā

Šajā regulā šā pielikuma A daļā norādītajiem terminiem, ja tie izmantoti šīs regulas pielikumos, ir tāda pati nozīme kā terminiem, kas definēti attiecīgajās direktīvās, kas norādītas šā pielikuma B daļas otrajā ailē.

A DAĻA

Terminu saraksts

— 
Pirmsbāzes sēklas,
— 
bāzes sēklas,
— 
sertificētas sēklas,
— 
standarta sēklas,
— 
vīnogulāji,
— 
sākotnējais pavairošanas materiāls,
— 
bāzes pavairošanas materiāls,
— 
pirmsbāzes materiāls,
— 
bāzes materiāls,
— 
sertificēts materiāls,
— 
standarta materiāls,
— 
dekoratīvo augu pavairošanas materiāls,
— 
meža reproduktīvais materiāls,
— 
dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls,
— 
augļaugu pavairošanas materiāls un augļaugi, kas paredzēti augļu ražošanai,
— 
pirmsbāzes mātesaugu kandidāts,
— 
pirmsbāzes mātesaugs,
— 
bāzes mātesaugs,
— 
sertificēts mātesaugs,
— 
Conformitas Agraria Communitatis (CAC) materiāls,
— 
lopbarības augu sēklas,
— 
graudaugu sēklas,
— 
dārzeņu sēklas,
— 
sēklas kartupeļi,
— 
eļļas augu un šķiedraugu sēklas.

B DAĻA

Direktīvu un pielikumu saraksts1.  ŠĪS REGULAS PIELIKUMI

2.  DIREKTĪVAS

IV PIELIKUMA A daļa

(RNKO, kas ietekmē lopbarības augu sēklas)

V PIELIKUMA A daļa

(pasākumi, kas attiecas uz lopbarības augu sēklām)

Direktīva 66/401/EEK

IV PIELIKUMA B daļa

(RNKO, kas ietekmē graudaugu sēklas)

V PIELIKUMA B daļa

(pasākumi, kas attiecas uz graudaugu sēklām)

Direktīva 66/402/EEK

IV PIELIKUMA C daļa

(RNKO, kas ietekmē vīnogulāju pavairošanas materiālu)

Direktīva 68/193/EEK

IV PIELIKUMA D daļa

(RNKO, kas ietekmē dekoratīvo augu pavairošanas materiālu)

V PIELIKUMA C daļa

(pasākumi, kas attiecas uz dekoratīvajiem augiem)

Direktīva 98/56/EK

IV PIELIKUMA E daļa

(RNKO, kas ietekmē meža reproduktīvo materiālu, izņemot sēklas)

V PIELIKUMA D daļa

(pasākumi, kas attiecas uz meža reproduktīvo materiālu, izņemot sēklas)

Direktīva 1999/105/EK

IV PIELIKUMA F daļa

(RNKO, kas ietekmē dārzeņu sēklas)

V PIELIKUMA E daļa

(pasākumi, kas attiecas uz dārzeņu sēklām)

Direktīva 2002/55/EK

IV PIELIKUMA G daļa

(RNKO, kas ietekmē sēklas kartupeļus)

V PIELIKUMA F daļa

(pasākumi, kas attiecas uz sēklas kartupeļiem)

Direktīva 2002/56/EK

IV PIELIKUMA H daļa

(RNKO, kas ietekmē eļļas augu un šķiedraugu sēklas)

V PIELIKUMA G daļa

(pasākumi, kas attiecas uz eļļas augu un šķiedraugu sēklām)

Direktīva 2002/57/EK

IV PIELIKUMA I daļa

RNKO, kas ietekmē dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu

V PIELIKUMA H daļa

(pasākumi, kas attiecas uz dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu)

Direktīva 2008/72/EK

IV PIELIKUMA J daļa

(RNKO, kas ietekmē augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugus, kas paredzēti augļu ražošanai)

Direktīva 2008/90/EK

►M9  
XIII PIELIKUMA 5. punkts
Graudaugu sēklas  ◄

Direktīva 66/402/EEK

►M9  
XIII PIELIKUMA 6. punkts
Dārzeņu sēklas  ◄

Direktīva 2002/55/EK

►M9  
XIII PIELIKUMA 9. punkts
Eļļas augu un šķiedraugu sēklas  ◄

Direktīva 2002/57/EK

▼M9
II PIELIKUMS

Savienības karantīnas organismu un to attiecīgo EPPO kodu saraksts

SATURS

A daļa. Kaitīgie organismi, par kuriem nav zināms, vai tie ir sastopami Savienības teritorijā

1.

Baktērijas

2.

Sēnes un oomicētes

3.

Kukaiņi un ērces

4.

Nematodes

5.

Parazītiskie augi

6.

Vīrusi, viroīdi un fitoplazmas

B daļa. Kaitīgie organismi, kas ir sastopami Savienības teritorijā

1.

Baktērijas

2.

Sēnes un oomicētes

3.

Kukaiņi un ērces

4.

Gliemji

5.

Nematodes

6.

Vīrusi, viroīdi un fitoplazmas

A DAĻAKAITĪGIE ORGANISMI, PAR KURIEM NAV ZINĀMS, VAI TIE IR SASTOPAMI SAVIENĪBAS TERITORIJĀ

Karantīnas organismi un kodi, ko tiem piešķīrusi EPPO

1.  Baktērijas

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins and Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

2.  Sēnes un oomicētes

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], izņemot Cronartium gentianeum (Thümen) [CRONGE], Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] un Cronartium ribicola Fischer [CRONRI]

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], izņemot:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malençon [GYMNAT], Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch. [GYMNFS], Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg [GYMNGA], Gymnosporangium gracile Pat. [GYMNGR], Gymnosporangium minus Crowell [GYMNMI], Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd. [GYMNOR], Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch. [GYMNTJ], Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Neocosmospora ambrosia (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]

21.

Neocosmospora euwallaceae (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O’Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]

22.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

23.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

24.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

25.

Phytophthora ramorum (izolāti, kas nav sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

26.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

27.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

28.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

29.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

30.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]

31.

Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]

32.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

33.

Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

34.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

35.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

3.  Kukaiņi un ērces

1.

Acleris spp.:

1.1.  Acleris gloverana (Walsingham) [ACLRGL],

1.2.  Acleris issikii Oku [ACLRIS],

1.3.  Acleris minuta (Robinson) [ACLRMI],

1.4.  Acleris nishidai Brown [ACLRNI],

1.5.  Acleris nivisellana (Walsingham) [ACLRNV],

1.6.  Acleris robinsoniana (Forbes) [ACLRRO],

1.7.  Acleris semipurpurana (Kearfott) [CROISE],

1.8.  Acleris senescens (Zeller) [ACLRSE],

1.9.  Acleris variana (Fernald) [ACLRVA].

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Andean potato weevil complex:

7.1.  Phyrdenus muriceus Germar [PHRDMU],

7.2.  Premnotrypes spp. [1PREMG],

7.3.  Rhigopsidius tucumanus Heller [RHGPTU].

8.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

9.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

10.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

11.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

12.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

13.

Apriona cinerea Chevrolat [APRICI]

14.

Apriona germari (Hope) [APRIGE]

15.

Apriona rugicollis Chevrolat [APRIJA]

16.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

17.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

18.

Bactericera cockerelli (Šulc.) [PARZCO]

19.

Bemisia tabaci Genn. (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā), zināms kā vīrusu vektors [BEMITA]

20.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

21.

Ceratothripoides claratris (Shumsher) [CRTZCL]

22.

Choristoneura spp.:

22.1.  Choristoneura carnana Barnes & Busck [CHONCA],

22.2.  Choristoneura conflictana Walker [ARCHCO],

22.3.  Choristoneura fumiferana Clemens [CHONFU],

22.4.  Choristoneura lambertiana Busck [TORTLA],

22.5.  Choristoneura occidentalis biennis Freeman,

22.6.  Choristoneura occidentalis occidentalis Freeman [CHONOC],

22.7.  Choristoneura orae Freeman [CHONOR],

22.8.  Choristoneura parallela Robinson [CHONPA],

22.9.  Choristoneura pinus Freeman [CHONPI],

22.10.  Choristoneura retiniana Walsingham [CHONRE],

22.11.  Choristoneura rosaceana Harris [CHONRO].

23.

Cicadomorpha, zināms kā Xylella fastidiosa vektors (Wells et al.) [XYLEFA]:

23.1.  Acrogonia citrina Marucci [ACRGCI]

23.2.  Acrogonia virescens (Metcalf) [ACRGVI]

23.3.  Aphrophora angulata Ball [APHRAN],

23.4.  Aphrophora permutata Uhler [APHRPE],

23.5.  Bothrogonia ferruginea (Fabricius) [TETTFE],

23.6.  Bucephalogonia xanthopis (Berg),

23.7.  Clasteroptera achatina Germar,

23.8.  Clasteroptera brunnea Ball,

23.9.  Cuerna costalis (Fabricius) [CUERCO],

23.10.  Cuerna occidentalis Osman and Beamer [CUEROC],

23.11.  Cyphonia clavigera (Fabricius),

23.12.  Dechacona missionum Berg,

23.13.  Dilobopterus costalimai Young [DLBPCO],

23.14.  Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI],

23.15.  Draeculacephala sp. [1DRAEG],

23.16.  Ferrariana trivittata Signoret,

23.17.  Fingeriana dubia Cavichioli,

23.18.  Friscanus friscanus (Ball),

23.19.  Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT],

23.20.  Graphocephala confluens Uhler,

23.21.  Graphocephala versuta (Say) [GRCPVE],

23.22.  Helochara delta Oman,

23.23.  Homalodisca ignorata Melichar,

23.24.  Homalodisca insolita Walker [HOMLIN],

23.25.  Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR],

23.26.  Lepyronia quadrangularis (Say) [LEPOQU],

23.27.  Macugonalia cavifrons (Stal),

23.28.  Macugonalia leucomelas (Walker),

23.29.  Molomea consolida Schroder,

23.30.  Neokolla hyeroglyphica (Say),

23.31.  Neokolla severini DeLong,

23.32.  Oncometopia facialis Signoret [ONCMFA],

23.33.  Oncometopia nigricans Walker [ONCMNI],

23.34.  Oncometopia orbona (Fabricius) [ONCMUN],

23.35.  Oragua discoidula Osborn,

23.36.  Pagaronia confusa Oman,

23.37.  Pagaronia furcata Oman,

23.38.  Pagaronia trecedecempunctata Ball,

23.39.  Pagaronia triunata Ball,

23.40.  Parathona gratiosa (Blanchard),

23.41.  Plesiommata corniculata Young,

23.42.  Plesiommata mollicella Fowler,

23.43.  Poophilus costalis (Walker) [POOPCO],

23.44.  Sibovia sagata (Signoret),

23.45.  Sonesimia grossa (Signoret),

23.46.  Tapajosa rubromarginata (Signoret),

23.47.  Xyphon flaviceps (Riley) [CARNFL],

23.48.  Xyphon fulgida (Nottingham) [CARNFU],

23.49.  Xyphon triguttata (Nottingham) [CARNTR].

24.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

25.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

26.

Diabrotica barberi Smith and Lawrence [DIABLO]

27.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

28.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

29.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

30.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

31.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

32.

Euwallacea fornicatus sensu lato [XYLBFO]

33.

Exomala orientalis (Waterhouse) [ANMLOR]

34.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

35.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

36.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

37.

Helicoverpa zea (Boddie) [HELIZE]

38.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

39.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

40.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

41.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

42.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

43.

Lycorma delicatula (White) [LYCMDE]

44.

Margarodidae:

44.1.  Dimargarodes meridionalis Morrison,

44.2.  Eumargarodes laingi Allsopp et al. [EUMGLA],

44.3.  Eurhizococcus brasiliensis Jakubski [EURHBR],

44.4.  Eurhizococcus colombianus Jakubski,

44.5.  Margarodes capensis Giard [MARGCA],

44.6.  Margarodes greeni Brain [MARGGR],

44.7.  Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR],

44.8.  Margarodes trimeni Brain [MARGTR],

44.9.  Margarodes vitis Reed [MARGVI],

44.10.  Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR],

44.11.  Porphyrophora tritici Sarkisov et al. [PORPTR].

45.

Massicus raddei (Blessig) [MALLRA]

46.

Monochamus spp. (non-European populations) [1MONCG]

47.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

48.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

49.

Nemorimyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

50.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

51.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

52.

Oligonychus perditus Pritchard and Baker [OLIGPD]

53.

Pissodes cibriani O'Brien [PISOCI]

54.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

55.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

56.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

57.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

58.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

59.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

60.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

61.

Pissodes zitacuarense Sleeper [PISOZI]

62.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

63.

Prodiplosis longifila Gagné [PRDILO]

64.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

65.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

66.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

67.

Ripersiella hibisci Kawai and Takagi [RHIOHI]

68.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

69.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

70.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

71.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

72.

Scolytinae spp. (nav sastopami Eiropā) [1SCOLF]

73.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

74.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

75.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

76.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

77.

Tephritidae:

77.1.  Acidiella kagoshimensis (Miyake),

77.2.  Acidoxantha bombacis de Meijere,

77.3.  Acroceratitis distincta (Zia),

77.4.  Adrama spp. [1ADRAG],

77.5.  Anastrepha spp. [1ANSTG],

77.6.  Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU],

77.7.  Asimoneura pantomelas (Bezzi),

77.8.  Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew),

77.9.  Bactrocera spp. [1BCTRG], izņemot Bactrocera oleae (Gmelin) [DACUOL],

77.10.  Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO],

77.11.  Bactrocera latifrons (Hendel) [DACULA],

77.12.  Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO],

77.13.  Bistrispinaria fortis (Speiser),

77.14.  Bistrispinaria magniceps Bezzi,

77.15.  Callistomyia flavilabris Hering,

77.16.  Campiglossa albiceps (Loew),

77.17.  Campiglossa californica (Novak),

77.18.  Campiglossa duplex (Becker),

77.19.  Campiglossa reticulata (Becker),

77.20.  Campiglossa snowi (Hering),

77.21.  Carpomya incompleta (Becker) [CARYIN],

77.22.  Carpomya pardalina (Bigot) [CARYPA],

77.23.  Ceratitis spp. [1CERTG], izņemot Ceratitis capitata (Wiedemann) [CERTCA],

77.24.  Craspedoxantha marginalis (Wiedemann) [CRSXMA],

77.25.  Dacus spp. [1DACUG],

77.26.  Dioxyna chilensis (Macquart),

77.27.  Dirioxa pornia (Walker) [TRYEMU],

77.28.  Euleia separata (Becker),

77.29.  Euphranta camelliae Hardy,

77.30.  Euphranta canadensis (Loew) [EPOCCA],

77.31.  Euphranta cassia Hancock and Drew,

77.32.  Euphranta japonica (Ito) [RHACJA],

77.33.  Euphranta oshimensis Sun et al.,

77.34.  Eurosta solidaginis (Fitch),

77.35.  Eutreta spp. [1EUTTG],

77.36.  Gastrozona nigrifemur David & Hancock,

77.37.  Goedenia stenoparia (Steyskal),

77.38.  Gymnocarena spp.,

77.39.  Insizwa oblita Munro,

77.40.  Marriottella exquisita Munro,

77.41.  Monacrostichus citricola Bezzi [MNAHCI],

77.42.  Neaspilota alba (Loew),

77.43.  Neaspilota reticulata Norrbom,

77.44.  Paracantha trinotata (Foote),

77.45.  Parastenopa limata (Coquillett),

77.46.  Paratephritis fukaii Shiraki,

77.47.  Paratephritis takeuchii Ito,

77.48.  Paraterellia varipennis Coquillett,

77.49.  Philophylla fossata (Fabricius),

77.50.  Procecidochares spp. [1PROIG],

77.51.  Ptilona confinis (Walker),

77.52.  Ptilona persimilis Hendel,

77.53.  Rhagoletis spp. [1RHAGG], izņemot Rhagoletis alternata (Fallén) [RHAGAL], Rhagoletis batava Hering [RHAGBA], Rhagoletis berberidis Klug, Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE], Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI], Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO], Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME], Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU], Rhagoletis zernyi Hendel,

77.54.  Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO],

77.55.  Rioxoptilona dunlopi (van der Wulp),

77.56.  Sphaeniscus binoculatus (Bezzi),

77.57.  Sphenella nigricornis Bezzi,

77.58.  Strauzia [1STRAG] spp., izņemot Strauzia longipennis (Wiedemann) [STRALO],

77.59.  Taomyia marshalli Bezzi,

77.60.  Tephritis leavittensis Blanc,

77.61.  Tephritis luteipes Merz,

77.62.  Tephritis ovatipennis Foote,

77.63.  Tephritis pura (Loew),

77.64.  Toxotrypana curvicauda Gerstaecker [TOXTCU],

77.65.  Toxotrypana recurcauda Tigrero,

77.66.  Trupanea bisetosa (Coquillett),

77.67.  Trupanea femoralis (Thomson),

77.68.  Trupanea wheeleri Curran,

77.69.  Trypanocentra nigrithorax Malloch,

77.70.  Trypeta flaveola Coquillett,

77.71.  Urophora christophi Loew,

77.72.  Xanthaciura insecta (Loew)

77.73.  Zacerata asparagi Coquillett,

77.74.  Zeugodacus spp. [1ZEUDG],

77.75.  Zonosemata electa (Say) [ZONOEL].

78.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

79.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

80.

Trirachys sartus Solsky [AELSSA]

81.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

4.  Nematodes

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], izņemot:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall [HIRSHA], Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] un Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh and Allen [LONGDI]

3.

Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback [MELGMY]

4.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen [NACOBA]

5.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

6.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

7.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

8.

Xiphinema inaequale Khan et Ahmad [XIPHNA ]

9.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]

10.

Xiphinema rivesi (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā) Dalmasso [XIPHRI]

11.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

5.  Parazītiskie augi

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], izņemot:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl [AREGA] un Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

6.  Vīrusi, viroīdi un fitoplazmas

1.

Biešu galotnes čokurošanās vīruss [BCTV00]

2.

Begomovīrusi, izņemot:

Abutilona mozaīkas vīrusu [ABMV00], papaijas lapu čokurošanās vīrusu [PALCRV], saldo kartupeļu lapu čokurošanās vīrusu [SPLCV0], tomātu lapu čokurošanās Deli vīrusu [TOLCND], tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīrusu [TYLCV0], tomātu dzeltenās lapu čokurošanās Sardīnijas vīrusu [TYLCSV], tomātu dzeltenās lapu čokurošanās Malagas vīrusu [TYLCMA], tomātu dzeltenās lapu čokurošanās Aksarkijas vīrusu [TYLCAX]

3.

Kazeņu latentais vīruss [TSVBL0]

4.

Candidatus Phytoplasma aurantifolia references celms [PHYPAF]

5.

Krizantēmu stublāju nekrozes vīruss [CSNV00]

6.

Citrus leprosis vīrusi [CILV00]:

6.1.  CiLV-C [CILVC0],

6.2.  CiLV-C2 [CILVC2],

6.3.  HGSV-2 [HGSV20],

6.4.  OFV citrusu celms [OFV00] (citrusu celms),

6.5.  CiLV-N sensu novo,

6.6.  Citrusu hlorotiskais plankumainības vīruss.

7.

Citrus tristeza vīruss (izolāti, kas nav sastopami ES) [CTV000]

8.

Kokosriekstu Kadangas (Kadangas) viroīds [CCCVD0]

9.

Pupu vieglās plankumainības vīruss [CPMMV0]

10.

Salātu dzeltēšanas vīruss [LIYV00]

11.

Ar dzeltēšanu saistīts meloņu vīruss [MYAV00]

12.

Palmu letālās dzeltēšanas fitoplazmas [PHYP56]:

12.1.  Candidatus Phytoplasma cocostanzania — apakšgrupa 16SrIV-C,

12.2.  Candidatus Phytoplasma palmae — apakšgrupas 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F,

12.3.  Candidatus Phytoplasma palmicola — 16SrXXII-A,

12.4.  Candidatus Phytoplasma palmicola — saistītais celms 16SrXXII-B,

12.5.  Jauna Candidatus Phytoplasma, kas izraisa palmu letālo dzeltēšanu, no grupas 16SrIV — “Bogijas kokosriekstu sindroms”.

13.

Mandarīnu pundurainības vīruss [SDV000]

14.

Kabaču dzīslu dzeltēšanas vīruss [SQVYVX]

15.

Saldo kartupeļu hlorotiskais pundurainības vīruss [SPCSV0]

16.

Saldo kartupeļu vieglās plankumainības vīruss [SPMMV0]

17.

Tabakas gredzenplankumainības vīruss [TRSV00]

18.

Tomātu šokolādes vīruss [TOCHV0]

19.

Tomātu vītes vīruss [TOANV0]

20.

Tomātu vieglās plankumainības vīruss [TOMMOV]

21.

Tomātu gredzenplankumainības vīruss [TORSV0]

22.

Šādi Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. un Vitis L. vīrusi, viroīdi un fitoplazmas:

22.1.  Amerikas plūmju joslu mozaīkas vīruss [APLPV0],

22.2.  ābolu krokošanās viroīds [AFCVD0],

22.3.  ābeļu nekrotiskās mozaīkas vīruss,

22.4.  Buklendas ielejas vīnogulāju dzeltēšanas fitoplazma [PHYP77],

22.5.  melleņu lapu lāsumainības vīruss [BLMOV0],

22.6.  Candidatus Phytoplasma aurantifolia — saistītie celmi (bumbieru lapu ritināšanās vīruss Taivāna II, krotalāriju vējslotu fitoplazma, saldo kartupeļu lapu samazināšanās fitoplazma [PHYP39]),

22.7.  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] (references celms),

22.8.  Candidatus Phytoplasma fraxini (references celms) Griffiths et al. [PHYPFR],

22.9.  Candidatus Phytoplasma hispanicum (references celms) Davis et al. [PHYP07],

22.10.  Candidatus Phytoplasma phoenicium [PHYPPH],

22.11.  Candidatus Phytoplasma pruni — saistītais celms (Ziemeļamerikas vīnogulāju dzeltēšanas fitoplazma, NAGYIII) Davis et al.,

22.12.  Candidatus Phytoplasma pyri — saistītais celms (Persiku lapu dzeltenritināšanās fitoplazma) Norton et al.,

22.13.  Candidatus Phytoplasma ziziphi (references celms) Jung et al. [PHYPZI],

22.14.  ķiršu aslapainības vīruss (CRLV) [CRLV00],

22.15.  ķiršu rozešu vīruss,

22.16.  ķiršu rūsveida plankumainības vīruss [CRMAV0],

22.17.  ķiršu savērpto lapu vīruss [CTLAV0],

22.18.  vīnogulāju ogu iekšējās nekrozes vīruss [GINV00],

22.19.  vīnogulāju sarkanplankumainības vīruss [GRBAV0],

22.20.  vīnogulāju dzīslu balēšanas vīruss [GVCV00],

22.21.  persiku mozaīkas vīruss [PCMV00],

22.22.  persiku rozešu mozaīkas vīruss [PRMV00],

22.23.  aveņu latentais vīruss [RPLV00],

22.24.  aveņu lapu čokurošanās vīruss [RLCV00],

22.25.  zemeņu hloristiskais plankumainības vīruss,

22.26.  zemeņu lapu čokurošanās vīruss,

22.27.  zemeņu nekrotiskais šoka vīruss [SNSV00],

22.28.  mērenās klimata joslas augļu sadalīšanās vīruss.

23.

Solanum tuberosum L. un citu bumbuļus veidojošo Solanum spp. sugu vīrusi, viroīdi un fitoplazmas:

23.1.  kartupeļu Andu latentais vīruss [APLV00],

23.2.  kartupeļu Andu vieglais mozaīkas vīruss [APMMV0],

23.3.  kartupeļu Andu plankumainības vīruss [APMOV0],

23.4.  Candidatus Phytoplasma americanum,

23.5.  Candidatus Phytoplasma aurantifolia – saistītie celmi (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV; Kartupeļu Huayao apsekojums 2; Kartupeļu asni),

23.6.  Candidatus Phytoplasma fragariae – saistītie celmi (YN-169, YN-10G),

23.7.  Candidatus Phytoplasma pruni – saistītie celmi (Āboliņa lapu malu dzeltēšanas fitoplazma, Kartupeļu violeto galotņu fitoplazma, Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COAHP, -GTOP),

23.8.  čili lapu čokurošanās vīruss [CHILCU],

23.9.  kartupeļu melnās gredzenplankumainības vīruss [PBRSV0],

23.10.  kartupeļu B vīruss [PVB000],

23.11.  kartupeļu H vīruss [PVB000],

23.12.  kartupeļu P vīruss [PVB000],

23.13.  kartupeļu T vīruss [PVT000],

23.14.  kartupeļu dzeltenās pundurainības vīruss [PYDV00],

23.15.  kartupeļu dzeltenās mozaīkas vīruss [PYMV00],

23.16.  kartupeļu dzīslu dzeltēšanas vīruss [PYVV00],

23.17.  kartupeļu dzeltēšanas vīruss [PYV000],

23.18.  tomātu Havanas mozaīkas vīruss [THV000],

23.19.  tomātu Taino plankumainības vīruss [TOMOTV],

23.20.  tomātu smagās plankumainības vīruss [TOSRV0],

23.21.  tomātu dzīslu dzeltēšanas vīruss [TOYVSV],

23.22.  Kartupeļu S un X tipa vīrusu un kartupeļu lapu ritināšanās vīrusu [PVS000], [PVX000] un [PLRV00] izolāti, kas nav sastopami ES.

B DAĻAKAITĪGIE ORGANISMI, KAS IR SASTOPAMI SAVIENĪBAS TERITORIJĀ

Karantīnas organismi un kodi, ko tiem piešķīrusi EPPO

1.  Baktērijas

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

2.  Sēnes un oomicētes

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

3.  Kukaiņi un ērces

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

4.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

5.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

6.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

7.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

8.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

4.  Gliemji

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

5.  Nematodes

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

6.  Vīrusi, viroīdi un fitoplazmas

1.

Vīnogulāju flavescence dorée fitoplazma [PHYP64]

2.

Tomātu lapu čokurošanās Deli vīruss [TOLCND]

▼M4
III PIELIKUMS

Aizsargājamo zonu un to attiecīgo karantīnas organismu saraksts, un to attiecīgie kodi

Šīs tabulas trešajā ailē minētās aizsargājamās zonas aptver attiecīgi:

a) 

visu sarakstā iekļautās dalībvalsts teritoriju ( 1 ), vai

b) 

sarakstā iekļautās dalībvalsts teritoriju ar iekavās norādītajiem izņēmumiem, vai

c) 

tikai daļu dalībvalsts teritorijas, kas norādīta iekavās.Aizsargājamās zonas karantīnas organismi

EPPO kods

Aizsargājamās zonas

a)  Baktērijas

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)  Igaunija;
b)  Spānija (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus un Gipuskojas provinci (Basku zemē), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarkas Ļeidas provincē (Katalonijas autonomajā apgabalā) un Alvoračes un Turisas pašvaldības Valensijas provincē un Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarkas Alikantes provincē (Valensijas apgabalā));
c)  Francija (Korsika); ►M6  
d)  Itālija (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija (izņemot Neapoles provinces Agerolas, Granjāno, Leteres, Pimontes un Viko Ekvenses pašvaldības, Salerno provinces Amalfi, Atrāni, Konkas dei Marīni, Korbaras, Furores, Majori, Minori, Pozitāno, Praiāno, Ravello, Skalas un Tramonti pašvaldības), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Milānas, Mantujas, Sondrio un Varēzes provinces un Moncas un Briancas provinces Bovīzio Mašago, Čezāno Maderno, Dezio, Limbjates, Nova Milanēzes un Varedo komūnas), Marke (izņemot Pezāro un Urbīno provinces Kolli al Metauro, Fano, Pezāro un Sankostanco komūnas), Molīze, Sardīnija, Sicīlija (izņemot Mesīnas provinces Čezāro pašvaldību, Katānijas provinces Manjačes, Brontes, Adrāno pašvaldības un Ennas provinces Čenturipes, Regalbuto un Troinas pašvaldības), Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Padujas provinces Barbonas, Boaras Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačencas d’Adidžes, Santurbāno un Veskovanas komūnas un Veronas provinces Albaredo d’Adidžes, Andžāri, Arkoles, Belfiores, Bevilakvas, Bonavigo, Boski Santannas, Bovolones, Buttapjetras, Kaldjēro, Kazaleones, Kastanjāro, Kastel d’Acāno, Čereas, Kolonjas Venetas, Konkamarīzes, Erbes, Gaco Veronēzes, Izolas della Skalas, Izolas Ricas, Lenjago, Minerbes, Mocekānes, Nogaras, Nogaroles Rokas, Opeāno, Palu, Poveljāno Veronēzes, Presanas, Ronko all’Adidžes, Roverkjaras, Roveredo di Guas, Sanbonifačo, Sangvineto, Sanpjetro di Morubio, Sandžovanni Lupatoto, Salicoles, Sanmartīno Buonalbergo, Sommakampanjas, Sorgas, Terraco, Trevencuolo, Valedžo sul Minčo, Veronellas, Villas Bartolomeas, Villafrankas di Veronas, Vigazio, Dzevio, Cimellas komūnas));  ◄
e)  Latvija;
f)  Somija; ►M6  
g)  Īrija (izņemot Golvejas pilsētu);
h)  Lietuva (izņemot Kauņas reģiona Ķedaiņas pašvaldību);
i)  Slovēnija (izņemot Goreņskas, Koroškas, Mariboras un Notraņskas reģionus un Dolas pie Ļubļanas, Lendavas, Litijas, Moravčes, Renčes-Vogrsko, Velikas Polanas un Žužemberkas pašvaldības, un šādi ciemi Ivančnas Goricas pašvaldībā: Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec un Znojile pri Krki);
j)  Slovākija (izņemot Dunajskas Stredas apriņķi un Levices apriņķa Hronovces un Hronskes Kļačanu pagastus, Nove Zāmku apriņķa Dvoru pie Žitavas pagastu, Poltāras apriņķa Mālinecas pagastu, Rimavskas Sobotas apriņķa Valices, Jesenskes un Rimavskas Sobotas pagastu, Rožņavas apriņķa Hrhovas pagastu, Topoļčanu apriņķa Veļkes Ripņanu pagastu, Trebišovas apriņķa Kazimīras, Luhiņas, Mazās Horešas, Svetušes un Zatīnas pagastus).  ◄

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

līdz 2023. gada 30. aprīlim: Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

b)  Sēnes un oomicētes

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Grieķija

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

a)  Čehija;

b)  Īrija;

c)  Zviedrija;

d)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers & Ju

HYPOMA

a)  Īrija;

b)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Īrija

c)  Kukaiņi un ērces

1.

Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas)

BEMITA

a)  Īrija;

b)  Zviedrija;

c)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)  Īrija;

b)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)  Īrija;

b)  Grieķija;

c)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)  Īrija;

b)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)  Īrija;

b)  Grieķija;

c)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)  Grieķija;

b)  Portugāle (Azoru salas, izņemot Terseiras salu).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)  Īrija;

b)  Grieķija;

c)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)  Īrija;

b)  Grieķija;

c)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)  Īrija;

b)  Grieķija;

c)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)  Īrija;

b)  Kipra;

c)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)  Īrija;

b)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)  Īrija;

b)  Spānija (Ibiza un Menorka);

c)  Kipra;

d)  Malta;

e)  Portugāle (Azoru salas un Madeira);

f)  Somija (Ālandes, Hemes, Kimi, Pirkanmā, Satakuntas, Turku, Ūsimā rajons);

g)  Zviedrija (Blēkinges, Gotlandes, Hallandes, Kalmaras un Skones lēnes);

h)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)  Īrija;

b)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)  Īrija;

b)  līdz 2023. gada 30. aprīlim: Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)  Īrija;

b)  līdz 2023. gada 30. aprīlim: Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)  Īrija;

b)  Malta;

c)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)  Īrija;

b)  Portugāle (Azoru salas);

c)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)  Spānija (Granada un Malaga);

b)  Portugāle (Alentežu, Algarve un Madeira).

▼M6

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

a)  līdz 2023. gada 30. aprīlim: Īrija;

b)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

▼M4

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)  Īrija;

b)  līdz 2023. gada 30. aprīlim: Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Kipra.

d)  Vīrusi, viroīdi un fitoplazmas

1.

Biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīruss

BNYVV0

a)  Īrija;

b)  Francija (Bretaņa);

c)  Portugāle (Azoru salas);

d)  Somija;

e)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

3.

Citrus tristeza vīruss (izolāti, kas sastopami ES)

CTV000

Malta

▼B
IV PIELIKUMS

Savienības reglamentēto nekarantīnas organismu (RNKO) un konkrētu stādīšanai paredzēto augu saraksts, kā arī kategorijas un pieļaujamie līmeņi, kā minēts 5. pantā

SATURS

A daļa.

RNKO, kas ietekmē lopbarības augu sēklas

B daļa.

RNKO, kas ietekmē graudaugu sēklas

C daļa.

RNKO, kas ietekmē vīnogulāju pavairošanas materiālu

D daļa.

RNKO, kas ietekmē dekoratīvo augu pavairošanas materiālu un citus stādīšanai paredzētos dekoratīvos augus

E daļa.

RNKO, kas ietekmē meža reproduktīvo materiālu, izņemot sēklas

F daļa.

RNKO, kas ietekmē dārzeņu sēklas

G daļa.

RNKO, kas ietekmē sēklas kartupeļus

H daļa.

RNKO, kas ietekmē eļļas augu un šķiedraugu sēklas

I daļa.

RNKO, kas ietekmē dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, izņemot sēklas

J daļa.

RNKO, kas ietekmē augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugus, kas paredzēti augļu ražošanai

K daļa.

RNKO, kas ietekmē Solanum tuberosum sēklas

L daļa.

RNKO, kas attiecas uz stādīšanai paredzētajiem Humulus lupulus augiem, izņemot sēklas

▼M9

M daļa.

RNKO, kas ietekmē augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugus, kas paredzēti Actinidia Lindl. augļu ražošanai, izņemot sēklas

▼B

A DAĻA

RNKO, kas ietekmē lopbarības augu sēklasRNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

B DAĻA

RNKO, kas ietekmē graudaugu sēklasNematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Sēnītes

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Praktiski brīvs

Praktiski brīvs

Praktiski brīvs

C DAĻA

RNKO, kas ietekmē vīnogulāju pavairošanas materiāluBaktērijas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis sākotnējam pavairošanas materiālam, bāzes pavairošanas materiālam, sertificētam materiālam

Pieļaujamais līmenis standarta materiālam

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Kukaiņi un ērces

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis sākotnējam pavairošanas materiālam, bāzes pavairošanas materiālam, sertificētam materiālam

Pieļaujamais līmenis standarta materiālam

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Nepotēts Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis., izņemot nepotētu Vitis vinifera L.

Praktiski brīvs

Praktiski brīvs

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis sākotnējam pavairošanas materiālam, bāzes pavairošanas materiālam, sertificēta materiālam

Pieļaujamais līmenis standarta materiālam

Arabis mozaīkas vīruss [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Vīnogulāju vēdekļveida lapu vīruss [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Vīnogulāju plankumainības vīruss [GFKV00]

Vitis spp. un to hibrīdu, izņemot Vitis vinifera L., potcelmi

0 % sākotnējam pavairošanas materiālam

Neattiecas uz bāzes pavairošanas materiālu un sertificēto materiālu

Neattiecas

Ar vīnogulāju lapu saritināšanās slimību saistītais 1. vīruss [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

D DAĻA

RNKO, kas ietekmē dekoratīvo augu pavairošanas materiālu un citu stādīšanai paredzētos dekoratīvos augusBaktērijas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dekoratīvo augu pavairošanas materiālam un citiem stādīšanai paredzētajiem dekoratīvajiem augiem

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

▼M9

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Actinidia Lindl.

0 %

▼B

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dekoratīvo augu pavairošanas materiālam un citiem stādīšanai paredzētajiem dekoratīvajiem augiem

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Pinus L.

0 %

▼M9

Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot putekšņus un sēklas

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L., izņemot R. simsii L., Viburnum L.

0 %

▼B

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Sēklas

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Chrysanthemum L.

0 %

Kukaiņi un ērces

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dekoratīvo augu pavairošanas materiālam un citiem stādīšanai paredzētajiem dekoratīvajiem augiem

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo [OPOGSC]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Palmae attiecībā uz šādām ģintīm un sugām: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģintis vai sugas)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dekoratīvo augu pavairošanas materiālam un citiem stādīšanai paredzētajiem dekoratīvajiem augiem

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Stādīšanai paredzētie

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L. augi, izņemot sēklas

0 %

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dekoratīvo augu pavairošanas materiālam un citiem stādīšanai paredzētajiem dekoratīvajiem augiem

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Lavandula L.

0 %

Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Citrus exocortis viroīds [CEVD00]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza vīruss [CTV000] (izolāti, kas sastopami ES)

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

0 %

Impatiens nekrotisko plankumu tospovīruss [INSV00]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Begonia x hiemalis

Fotsch, Impatiens L. Jaungvinejas hibrīdi

0 %

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]

Capsicum annuum L.

0 %

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

Šādu Prunus L. sugu stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., citas Prunus L. sugas, kas uzņēmīgas pret plūmju virālo baku vīrusu

0 %

Tomātu virālās plankumainības tospovīruss [TSWV00]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. Jaungvinejas hibrīdi, Pelargonium L.

0 %

▼M9

E DAĻA

RNKO, kas ietekmē meža reproduktīvo materiālu, izņemot sēklasSēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam meža reproduktīvajam materiālam

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Pinus L.

0 %

Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot putekšņus un sēklas

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

0 %

▼B

F DAĻA

RNKO, kas ietekmē dārzeņu sēklasBaktērijas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajām dārzeņu sēklām

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Kukaiņi un ērces

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajām dārzeņu sēklām

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

▼M9

Bruchus pisorum (Linnaeus ) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

▼B

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajām dārzeņu sēklām

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisīti simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajām dārzeņu sēklām

Pepino mozaīkas vīruss [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

G DAĻA

RNKO, kas ietekmē sēklas kartupeļusRNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklas kartupeļu tiešajam ataudzējumam

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklas kartupeļu tiešajam ataudzējumam

Pieļaujamais līmenis sertificētās sēklas kartupeļu tiešajam ataudzējumam

PBTC

PB

Vīrusu infekcijas simptomi

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis stādīšanai paredzētajiem pirmsbāzes sēklas kartupeļiem

Pieļaujamais līmenis stādīšanai paredzētajiem bāzes sēklas kartupeļiem

Pieļaujamais līmenis stādīšanai paredzētajiem sertificētās sēklas kartupeļiem

PBTC

PB

Melnkāja (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Praktiski brīvs

Praktiski brīvs

Praktiski brīvs

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Melnais kraupis, ko izraisījis Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas

5,0 %

skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas

5,0 %

skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas

Irdenais kraupis, ko izraisījis Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas

3,0 %

skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas

3,0 %

skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas

Simptomi, ko izraisījis kartupeļu mozaīkas vīruss,

un

simptomi, ko izraisījis lapu ritināšanās vīruss [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

H DAĻA

RNKO, kas ietekmē eļļas augu un šķiedraugu sēklasSēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – šķiedras lini

1%

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

1 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

1 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. - eļļas lini

5%,

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5%,

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5%,

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % inficēšanās ar Phomopsis complex

15 % inficēšanās ar Phomopsis complex

15 % inficēšanās ar Phomopsis complex

Fusarium (anamorphic genus) Link [1FUSAG], izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium (anamorphic genus) Link, izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

5 %

ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium (anamorphic genus) Link, izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

5 %

ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium (anamorphic genus) Link, izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Ne vairāk kā 10 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Ne vairāk kā 10 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Ne vairāk kā 10 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

I DAĻA

RNKO, kas ietekmē dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, izņemot sēklasBaktērijas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dārzeņu pavairošanas un stādāmajam materiālam

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dārzeņu pavairošanas un stādāmajam materiālam

Fusarium (anamorphic genus) Link [1FUSAG], izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Attiecīgajam dārzeņu pavairošanas un stādāmajam materiālam pieļaujamais līmenis

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativumL.

0 %

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dārzeņu pavairošanas un stādāmajam materiālam

Puravu dzeltenās svītrainības vīruss [LYSV00]

Allium sativum L.

1%

Sīpolu dzeltenās pundurainības vīruss [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1%

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tomātu virālās plankumainības tospovīruss [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīruss [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

J DAĻA

RNKO, kas ietekmē augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugus, kas paredzēti augļu ražošanaiBaktērijas

RNKO vai to izraisīti simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fragaria L.

0 %

Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisīti simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO ]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

▼M9

Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot putekšņus un sēklas

Castanea sativa Mill., Vaccinium L.

0 %

▼B

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Kukaiņi un ērces

RNKO vai to izraisīti simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle un Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem

Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Ābolu bedrainības viroīds [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Ābeļu virālās plakanzarainības izraisītājs [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Ābeļu zvaigžņveida plaisāšanas izraisītājs [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Gumijotas ābeļu koksnes izraisītājs [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. un Pyrus L.

0 %

Ābolu mizas rētainības viroīds [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Ābeļu stumbra rievainības vīruss [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Ābeļu stumbra bedrainības vīruss [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Aprikožu latentais vīruss [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Arabis mozaīkas vīruss [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aukubas mozaīkas izraisītāja un upeņu dzeltēšanas izraisītāja apvienojums

Ribes L.

0 %

Kazenāju nekrozes vīruss [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Upeņu virālās pilnziedainības vīruss [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Ar melleņu mozaīku saistīts vīruss [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Melleņu sarkanās gredzenplankumainības vīruss [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Melleņu iedegas vīruss [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Melleņu šoka vīruss [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Melleņu šaurlapainības vīruss [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

▼M9 —————

▼B

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Zaļās ķiršu gredzenplankumainības vīruss [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Ķiršu lapu ritināšanās vīruss [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Ķiršu lapu virālās plankumainības vīruss [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Ķiršu nekrotiskās rūsveida plankumainības vīruss [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Kastaņu mozaīkas izraisītājs

Castanea sativa Mill.

0 %

Citrus cristacortis izraisītājs [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroīds [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus impietratura izraisītājs [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrusu lapu plankumainības vīruss [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus psorosis vīruss[CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus tristeza vīruss [CTV000] (izolāti, kas sastopami ES)

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

0 %

Citrusu plankumainības vīruss [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Clover phyllody fitoplazma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Dzērveņu viltus ziedu fitoplazma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Gurķu mozaīkas vīruss [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Vīģu mozaīkas izraisītājs [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Augļu slimības: sīki augļi [APCF00], negatavu augļu krokošanās [APGC00], bedraini augļi (Ben Davis), raupja miza [APRSK0], zvaigžņveida plaisāšana, rūsveida gredzenplankumainība [APLP00], rūsgani izaugumi

Malus Mill.

0 %

Ērkšķogu virālās dzīslu bālēšanas vīruss [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Apiņu pundurainības viroīds [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Sīko ķiršu vīruss 1 [LCHV10] un sīko ķiršu vīruss 2 [LCHV20]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Mirabeļu latentais gredzenplankumainības vīruss [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olīvu lapu dzeltēšanas vīruss [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olīvu dzīslu dzeltēšanas vīruss [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olīvu dzeltenās plankumainības un samazināšanās vīruss [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Persiku latentais mozaīkas viroīds [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Bumbieru mizas nekrozes izraisītājs [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Bumbieru mizas plaisāšanas izraisītājs [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Bumbieru čūlveida vēža viroīds [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Raupjas bumbieru mizas izraisītājs [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

Prunus hibrīdu gadījumā, ja materiāls ir uzpotēts uz potcelmiem, citu Prunus L. potcelmu sugas, kas ir uzņēmīgas pret plūmju virālo baku vīrusu

0 %

Plūmju pundurainības vīruss [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Cidoniju dzeltenplankumainības izraisītājs [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Aveņu virālās pundurainības vīruss [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Aveņu lapu lāsumainības vīruss [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Aveņu gredzenplankumainības vīruss [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aveņu virālās dzīslu hlorozes vīruss [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Aveņu dzeltenplankumainības izraisītājs [RYS000]

Rubus L.

0 %

Kazeņu un aveņu dzeltenā tīklojuma vīruss [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Zemeņu krokošanās vīruss [SCRV00]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fragaria L.

0 %

Zemeņu latentais gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Zemeņu lapu apmaļu dzeltēšanas vīruss [SMYEV0]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fragaria L.

0 %

Zemeņu lāsumainības vīruss [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Zemeņu pavairošanas slimības fitoplazma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Zemenāju dzīslu virālās bālēšanas vīruss [SVBV00]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fragaria L.

0 %

Tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss [TBRV00]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

K DAĻA

RNKO, kas ietekmē Solanum tuberosum L. sēklasVīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO

Stādīšanai paredzētie augi

Pieļaujamais līmenis sēklām

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

L DAĻA

RNKO, kas ietekmē stādīšanai paredzētos Humulus lupulus augus, izņemot sēklasSēnes un oomicētes

RNKO

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis stādīšanai paredzētajiem augiem

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %

▼M9Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

Citrusu mizas plaisāšanas viroīds (CBCVD0]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot putekšņus un sēklas

Humulus lupulus L.

0 %

M DAĻA

RNKO, kas ietekmē augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugus, kas paredzēti Actinidia Lindl. augļu ražošanai, izņemot sēklasBaktērijas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

0 %

▼B
V PIELIKUMS

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni konkrētos stādīšanai paredzētajos augos

SATURS

A daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni lopbarības augu sēklās

1.

Kultūraugu pārbaude

2.

Lopbarības augu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

3.

Papildu pasākumi, kas attiecas uz konkrētām augu sugām

B daļa.

Pasākumi, kas attiecas uz graudaugu sēklām

1.

Kultūraugu pārbaude

2.

Graudaugu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

3.

Papildu pasākumi attiecībā uz Oryza sativa L. sēklām

C daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dekoratīvo augu pavairošanas materiālā un citos stādīšanai paredzētajos dekoratīvajos augos

D daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni meža reproduktīvajā materiālā, izņemot sēklas

E daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dārzeņu sēklās

F daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni sēklas kartupeļos

G daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni eļļas augu un šķiedraugu sēklās

1.

Kultūraugu pārbaude

2.

Eļļas augu un šķiedraugu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

3.

Papildu pasākumi, kas attiecas uz eļļas augu un šķiedraugu sēklām

H daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dārzeņu pavairošanas un stādāmajā materiālā, izņemot sēklas

I daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni Solanum tuberosum sēklās

J daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni stādīšanai paredzētos Humulus lupulus augos, izņemot sēklas

▼M9

K daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni augļaugu pavairošanas materiālā un augļaugos, kas paredzēti Actinidia Lindl. augļu ražošanai, izņemot sēklas

▼B

A DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni lopbarības augu sēklās

1.    Kultūraugu pārbaude

1) Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic tāda kultūrauga lauka pārbaudes, no kura iegūtas lopbarības augu sēklas, lai noteiktu RNKO klātbūtni attiecīgajā kultūraugā ar mērķi pārliecināties, ka RNKO klātbūtne tajā nepārsniedz šajā tabulā norādītos pieļaujamos līmeņus.RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Kompetentā iestāde drīkst pilnvarot inspektorus, ka nav profesionālie operatori, tās vārdā un tās oficiālā uzraudzībā veikt lauka pārbaudes.

2) Šīs lauka pārbaudes veic tad, kad kultūrauga attīstības stāvoklis un stadija ļauj veikt pienācīgu pārbaudi. Attiecīgo RNKO noteikšanai piemērotākajā laikā veic vismaz vienu lauka pārbaudi gadā.

3) Kompetentā iestāde, izmantojot piemērotas metodes, nosaka pārbaudāmā lauka daļu lielumu, skaitu un sadalījumu.

Sēklu iegūšanai paredzētās kultūras daļa, kas kompetentajai iestādei oficiāli jāpārbauda, ir vismaz 5 %.

2.    Lopbarības augu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

(1) Kompetentā iestāde:

(a) 

oficiāli ņem sēklu paraugus no lopbarības augu sēklu partijām;

(b) 

pilnvaro sēklu paraugu ņēmējus ņemt paraugus tās vārdā un tās oficiālā uzraudzībā;

(c) 

pašas ņemtos sēklu paraugus salīdzina ar paraugiem, ko tās uzraudzībā no tās pašas sēklu partijas ir ņēmuši sēklu paraugu ņēmēji, kā minēts b) apakšpunktā;

(d) 

uzrauga sēklu paraugu ņēmēju veikto darbu, kā noteikts 2) punktā.

(2) Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā ņem lopbarības augu sēklu paraugus un testē tos, izmantojot mūsdienīgas starptautiskās metodes.

Kompetentā iestāde vismaz 5 % no tām sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertificēšanai, veic kontrolpārbaudi, izņemot automatizētu sēklu paraugu ņemšanu. Šīs daļas īpatsvars ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīts starp fiziskām un juridiskām personām, kuras nodod sēklas sertificēšanai, un starp nodotajām sēklu sugām, taču to var arī izmantot, lai kliedētu konkrētas aizdomas.

(3) Automatizētai sēklu paraugu ņemšanai piemēro atbilstošas procedūras, un tā notiek oficiālā uzraudzībā.

Pārbaudot sertifikācijai iesniegtas sēklas, paraugus ņem no viendabīgām partijām. Attiecībā uz partijas un parauga svaru piemēro Direktīvas 66/401/EEK III pielikumā doto tabulu.

3.    Papildu pasākumi attiecībā uz konkrētām augu sugām

Kompetentās iestādes vai profesionālie operatori to oficiālā uzraudzībā veic šādas papildu pārbaudes vai jebkuras citas darbības attiecīga uz konkrētām augu sugām:

(1) attiecībā uz Medicago sativa L. pirmsbāzes, bāzes un sertificētajām sēklas – pasākumus, ar ko novērš Clavibacter michiganensis spp. insidiosus klātbūtni un pārliecinās, ka:

a) 

sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Clavibacter michiganensis spp. insidiosus, vai

b) 

kultūraugs audzēts zemes platībā, kurā iepriekšējos trīs gadus pirms tā sējas nav audzēts Medicago sativa L. un iepriekšējā augšanas periodā lauka pārbaudē ražošanas vietā nav novēroti Clavibacter michiganensis spp. insidiosus simptomi vai uz blakus platībās esošajiem Medicago sativa L. kultūraugiem nav novēroti Clavibacter michiganensis spp. insidiosus simptomi, vai

c) 

šis kultūraugs pieder pie šķirnes, kas atzīta par ļoti rezistentu pret Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus, un inertās vielas saturs nepārsniedz 0,1% svara;

(2) attiecībā uz Medicago sativa L. pirmsbāzes, bāzes un sertificētajām sēklām – pasākumus, ar ko novērš Ditylenchus dipsaci klātbūtni un pārliecinās, ka:

a) 

iepriekšējā augšanas periodā ražošanas vietā nav novēroti Ditylenchus dipsaci simptomi un iepriekšējos divos gados ražošanas vietā nav audzēts neviens galvenais saimniekaugs un ir veikti atbilstoši higiēnas pasākumi ar mērķi novērst invadēšanos ražošanas vietā, vai

b) 

iepriekšējā augšanas periodā ražošanas vietā nav novēroti Ditylenchus dipsaci simptomi un, laboratoriski testējot reprezentatīvo paraugu, tajā nav atrasts Ditylenchus dipsaci; vai

c) 

sēklas ir attiecīgi fiziski vai ķīmiski apstrādātas pret Ditylenchus dipsaci un, laboratoriski testējot reprezentatīvo paraugu, tajā nav atrasts šis kaitīgais organisms.

B DAĻA

Pasākumi, kas attiecas uz graudaugu sēklām

1.    Kultūraugu pārbaude

1) Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic tāda kultūrauga lauka pārbaudes, no kura iegūtas graudaugu sēklas, lai pārliecinātos, ka RNKO klātbūtne tajā nepārsniedz šajā tabulā norādītos pieļaujamos līmeņus.Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā 2 augi ar simptomiem uz 200 m2.

Piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā 2 augi ar simptomiem uz 200 m2.

Pirmās paaudzes sertificētās sēklas (C1):

piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā 4 augi ar simptomiem uz 200 m2.

Otrās paaudzes sertificētās sēklas (C2):

piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā 8 augi ar simptomiem uz 200 m2.

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Kompetentā iestāde drīkst pilnvarot inspektorus, kas nav profesionālie operatori, tās vārdā un tās oficiālā uzraudzībā veikt lauka pārbaudes.

2) Šīs pārbaudes veic tad, kad kultūrauga attīstības stāvoklis un stadija ļauj to pienācīgu pārbaudīt.

Lai noteiktu attiecīgo RNKO klātbūtni, vispiemērotākajā laikā veic vismaz vienu lauka pārbaudi gadā.

3) Kompetentā iestāde, izmantojot atbilstošas metodes, nosaka pārbaudāmā lauka daļu lielumu, skaitu un sadalījumu.

Sēklu iegūšanai paredzētā kultūrauga daļa, ko kompetentā iestāde oficiāli pārbauda, ir vismaz 5 %.

2.    Graudaugu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

1) Kompetentā iestāde:

(a) 

oficiāli ņem sēklu paraugus no graudaugu sēklu partijām;

(b) 

pilnvaro sēklu paraugu ņēmējus ņemt paraugus tās vārdā un oficiālā uzraudzībā;

(c) 

pašas ņemtos sēklu paraugus salīdzina ar paraugiem, ko tās uzraudzībā no tās pašas sēklu partijas ir ņēmuši sēklu paraugu ņēmēji, kā minēts b) apakšpunktā;

(d) 

uzrauga sēklu paraugu ņēmēju veikto darbu, kā paredzēts 2. punktā.

2) Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā ņem graudaugu sēklu paraugus un testē tos, izmantojot mūsdienīgas starptautiskās metodes.

Kompetentā iestāde vismaz 5 % no tām sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertificēšanai, veic kontrolpārbaudi, izņemot automatizētu sēklu paraugu ņemšanu. Šīs daļas īpatsvars ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīts starp fiziskām un juridiskām personām, kuras nodod sēklas sertificēšanai, un starp nodotajām sēklu sugām, taču to var arī izmantot, lai kliedētu konkrētas aizdomas.

3) Automatizētai sēklu paraugu ņemšanai piemēro atbilstošas procedūras, un tā notiek oficiālā uzraudzībā.

Pārbaudot sertifikācijai iesniegtas sēklas, paraugus ņem no viendabīgām partijām. Attiecībā uz partijas un parauga svaru piemēro Direktīvas 66/402/EEK III pielikumā iekļautās tabulas noteikumus.

3.    Papildu pasākumi, kas veicami attiecībā uz Oryza sativa L. sēklām

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic šādas papildu pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka Oryza sativa L. sēklas atbilsti kādai no turpmāk minētajām prasībām:

a) 

to izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no Aphelenchoides besseyi;

b) 

kompetentās iestādes, veicot atbilstošus nematožu testus, ir oficiāli testējušas reprezentatīvo paraugu no katras sēklu partijas un ir atzinušas tās par brīvām no Aphelenchoides besseyi;

c) 

tās ir attiecīgi apstrādātas ar karstu ūdeni vai kādu citu atbilstošu paņēmienu apstrādei pret Aphelenchoides besseyi.

C DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dekoratīvo augu pavairošanas materiālā un citos stādīšanai paredzētajos dekoratīvajos augos

Attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem tiek veikti turpmāk minētie pasākumi:

kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildītas prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem, kuras izklāstītas tabulā turpmāk.Baktērijas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Prasības

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

a)  augi ir audzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.,

vai

b)  augi ir audzēti tajā ražošanas vietas daļā, kura piemērotos laikos ir vizuāli pārbaudīta, lai noteiktu attiecīgā kaitīgā organisma klātbūtni pēdējās augšanas sezonas laikā, un augi, kuriem ir redzami šā kaitīgā organisma izraisītie simptomi, kā arī jebkuri apkārt esošie saimniekaugi tikuši izrauti un nekavējoties iznīcināti.

▼M9

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Actinidia Lindl.

(a)  augi ir audzēti apgabalos, kurus kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīviem no Pseudomonas syringae pv. actinidiae, vai

(b)  

i)  ražošanas vietas daļā pēdējā pilnajā augšanas sezonā augiem nav novēroti Pseudomonas syringae pv. actinidiae simptomi, vai

ii)  ražošanas vietas daļā Pseudomonas syringae pv. actinidiae simptomi tika novēroti ne vairāk kā 1 % augu, šie augi un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti, un

no palikušajiem bezsimptomu augiem ir ņemts reprezentatīvs paraugs, kas testēts uz Pseudomonas syringae pv. actinidiae, konstatējot, ka tas ir brīvs no minētā kaitīgā organisma,

un

pirms laišanas tirgū no augiem gadījumizlases veidā ir ņemti paraugi, kas testēti uz Pseudomonas syringae pv. actinidiae, konstatējot, ka tie ir brīvi no minētā kaitīgā organisma.

▼B

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

a)  augi ir audzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie;

vai

b)  augi ir iegūti ražošanas vietā, kura vizuālajās pārbaudēs pēdējā pilnajā audzēšanas periodā tika atzīta par brīvu no Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, un visi augi ar simptomiem tās tuvākajā apkārtnē tika izrauti un nekavējoties iznīcināti,

vai

c)  vizuālajās pārbaudēs, ko veica kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā pēdējās augšanas sezonas laikā, partijā bija ne vairāk kā 2 % augu ar simptomiem, un šie augi, kā arī visi pārējie tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti.

Spiroplasma citri Saglio

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

Augi ir iegūti no mātesaugiem, kas vispiemērotākajā laikā tika vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, un atzīti par brīviem no Spiroplasma citri Saglio, un

a)  augi ir iegūti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Spiroplasma citri Saglio, vai

b)  pēdējā pilnajā augšanās sezonā, pamatojoties uz kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā veiktās vizuālās pārbaudes rezultātiem, ražošanas vieta tika atzīta par brīvu no Spiroplasma citri Saglio, vai

c)  pēdējā audzēšanas sezonā vizuālajā pārbaudē, ko piemērotā laikā veica kaitīgā organisma noteikšanai, simptomi tika novēroti ne vairāk kā 2 % augu, un visi inficētie augi tika izrauti un nekavējoties iznīcināti.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus L.

a)  augi ir audzēti apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., vai

b)  augi ir audzēti ražošanas vietā, kas pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz vizuālās pārbaudes rezultātiem, tika atzīta par brīvu no Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., un visi tās tuvākajā apkārtnē un netālu esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti, ja vien netika testēts augu ar simptomiem reprezentatīvais paraugs un šādu testu rezultātā netika konstatēts, ka attiecīgos simptomus nav izraisījis Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., vai

c)  vizuālajā pārbaudē piemērotos laikos pēdējā audzēšanas sezonā simptomi tika novēroti ne vairāk kā 2 % no augu partijas, un šādi augi ar simptomiem un visi ražošanas vietas daļā, tās tuvākajā apkārtnē un netālu esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti, ja vien netika testēts augu ar simptomiem reprezentatīvais paraugs un šādu testu rezultātā netika konstatēts, ka attiecīgos simptomus nav izraisījis Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., vai

d)  mūžzaļo sugu augi pirms pārvietošanas ir vizuāli pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tiem nav Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. simptomu.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.  Sēklu gadījumā:

a)  to izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

vai

b)  vizuālajās pārbaudēs, kas ražošanas vietā piemērotos laikos veiktas, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni pilnajā augu veģetācijas periodā, Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. izraisītas slimības simptomi nav novēroti,

vai

c)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas euvesicatoria Jones et al..

2.  Augu, izņemot sēklu, gadījumā:

a)  sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst šā ieraksta 1. punkta prasībām,

un

b)  stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, lai nepieļautu infekciju.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.  Sēklu gadījumā:

a)  to izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

vai

b)  pilnajā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktajās vizuālajās pārbaudēs nav novēroti Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. izraisītas slimības simptomi,

vai

c)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

2.  Augu, izņemot sēklu, gadījumā:

a)  sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst šā ieraksta 1. punkta prasībām,

un

b)  stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, lai nepieļautu infekciju.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.  Sēklu gadījumā:

a)  to izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas perforans Jones et al.,

vai

b)  pilnajā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti Xanthomonas perforans Jones et al. izraisītas slimības simptomi,

vai

c)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas perforans Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas perforans Jones et al..

2.  Augu, izņemot sēklu, gadījumā:

a)  sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst šā ieraksta 1. punkta prasībām,

un

b)  stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, lai novērstu infekciju.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1.  Sēklu gadījumā:

a)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

vai

b)  pilnajā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktajās vizuālajās pārbaudēs nav novēroti Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. izraisītas slimības simptomi;

vai

c)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

2.  Augu, izņemot sēklu, gadījumā:

a)  sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst šā ieraksta 1. punkta prasībām,

un

b)  stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, lai nepieļautu infekciju.

Sēnes un oomicētes

RNKO vai RNKO izraisīti simptomi

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Pasākumi

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

a)  augi ir iegūti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

vai

b)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietas daļā nav novēroti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr simptomi;

vai

c)  augi, kuriem vērojami Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr simptomi, tika izrauti, bet pārējie augi tika pārbaudīti reizi nedēļā, un vismaz trīs nedēļas pirms pārvietošanas simptomi šiem augiem ražošanas vietā netika novēroti,

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

a)  augu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet un Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow,

vai

b)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet vai Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow izraisītās skujbires simptomi,

vai

c)  ir veikta atbilstoša apstrāde pret Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet vai Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow izraisīto skujbiri, un augi pirms pārvietošanas tika pārbaudīti un tika atzīts, ka tiem nav skujbires simptomu.

▼M9

Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L., izņemot R. simsii L., Viburnum L.

(a)  augi ir audzēti apgabalos, kurus kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīviem no Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES), vai

(b)  ražošanas vietas daļā pēdējā pilnajā augšanas sezonā saimniekaugiem nav novēroti Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) simptomi, vai

(c)  

i)  ražošanas vietas daļā esošie augi, kuriem ir redzami Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) simptomi, un visi augi divu metru rādiusā ap augiem ar simptomiem ir izrauti un iznīcināti kopā ar augsnes paliekām,

un

ii)  visiem saimniekaugiem 10 m rādiusā ap augiem ar simptomiem un visiem citiem augiem no skartās partijas:

— vismaz divās piemērotā laikā veiktās oficiālās pārbaudēs trīs mēnešu laikā pēc augu ar simptomiem konstatēšanas nav novēroti Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) simptomi un šo trīs mēnešu laikā nav veikta nekāda apstrāde Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) simptomu ierobežošanai, un

— pēc minētā trīs mēnešu laikposma:

— ražošanas vietas daļā nav novēroti Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) simptomi vai

— šo pārvietošanai paredzēto augu reprezentatīvs paraugs tika testēts, konstatējot, ka tas ir brīvs no Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES),

un

iii)  visiem citiem ražošanas vietā esošajiem augiem:

— ražošanas vietas daļā nav novēroti Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) simptomi vai

— šo pārvietošanai paredzēto augu reprezentatīvs paraugs tika testēts, konstatējot, ka tas ir brīvs no Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES).

▼B

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Helianthus annuus L. sēklas

a)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Sternochetus mangiferae Fabricius. Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

vai

b)  vismaz divās pārbaudēs, kas piemērotos laikos veiktas sēklu ražošanas vietas daļā, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni audzēšanas sezonā, Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni simptomi nav novēroti,

vai

c)  

i)  sēklu ražošanas vietas daļā piemērotos laikos audzēšanas sezonā ir veiktas vismaz divas pārbaudes, lai noteiktu kaitīgo organismu,

un

ii)  šajās pārbaudēs ne vairāk kā 5 % augu tika novēroti Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni simptomi, un uzreiz pēc pārbaudes visi augi, kuriem tika novēroti minētie simptomi, tika izrauti un iznīcināti;

un

iii)  galīgajā pārbaudē tika konstatēts, ka nevienam augam nav Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni simptomu,

vai

d)  

i)  sēklu ražošanas vietas daļā piemērotos laikos audzēšanas sezonā ir veiktas vismaz divas pārbaudes, lai noteiktu kaitīgo organismu,

un

ii)  uzreiz pēc pārbaudes visi augi, kuriem tika novēroti Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni simptomi, tika izrauti un iznīcināti,

un

iii)  galīgajā pārbaudē tika konstatēts, ka nevienam augam nav Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni simptomu, un reprezentatīvs katras partijas paraugs tika testēts un atzīts par brīvu no Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

vai

e)  sēklas ir apstrādātas attiecīgā veidā, kas ir pierādīts kā iedarbīgs pret visiem zināmajiem Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni celmiem.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

a)  augi ir izaudzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys;

vai

b)  augi ir audzēti ražošanas vietā, kas pēdējā pilnajā augšanas sezonā vismaz divās vizuālajās pārbaudēs piemērotos laikos ir atzīta par brīvu no Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē tika izrauti un nekavējoties iznīcināti,

vai

c)  pēdējās augšanas sezonas laikā vismaz divās vizuālajās pārbaudēs, ko piemērotā laikā veica kaitīgā organisma noteikšanai, partijā simptomi tika novēroti ne vairāk kā 2 % augu, un šie augi ar simptomiem un jebkuri citi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē tika izrauti un nekavējoties iznīcināti.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

a)  augi ir iegūti no mātesaugiem, kas iepriekšējo trīs mēnešu laikā ir pārbaudīti vismaz reizi mēnesī, un ražošanas vietā nav novēroti nekādi simptomi;

vai

b)  augi kopā ar mātesaugiem ar simptomiem 1 m rādiusā ir izrauti un iznīcināti, un augiem, kuri pirms pārvietošanas ir pārbaudīti un atzīti par brīviem no attiecīgajiem simptomiem, ir veikta attiecīga fiziska vai ķīmiska apstrāde.

Kukaiņi un ērces

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Pasākumi

Aculops fuchsiae Keifer

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fuchsia L.

a)  augi ir izaudzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Aculops fuchsiae Keifer;

vai

b)  iepriekšējās augšanas sezonas laikā vizuālajās pārbaudēs, ko veica kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā, ražošanas vietā augiem vai mātesaugiem, no kuriem tie iegūti, simptomi netika novēroti;

vai

c)  pirms pārvietošanas tika veikta attiecīga fiziska vai ķīmiska apstrāde, pēc tam augi tika pārbaudīti un kaitīgā organisma simptomi netika konstatēti.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

a)  augi ir izaudzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Opogona sacchari Bojer;

vai

b)  augi ir audzēti ražošanas vietas daļā, kurā vizuālajās pārbaudēs, ko veica vismaz reizi trīs mēnešos vismaz sešus mēnešus ilgā periodā pirms pārvietošanas, nav novērotas Opogona sacchari Bojer pazīmes vai simptomi;

vai

c)  ražošanas vietā piemēro režīmu, kura mērķis ir uzraudzīt un ierobežot Opogona sacchari Bojer populāciju un likvidēt invadētos augos, un pirms pārvietošanas kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā katra partija tika vizuāli pārbaudīta un atzīta par tādu, kurā nav Opogona sacchari Bojer simptomu.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Stādīšanai paredzētie palmu dzimtas augi (izņemot augļus un sēklas), kuru stumbra pamatnes diametrs ir virs 5 cm un kas pieder šādām ģintīm un sugām:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

►M9  
(a)  augi visā dzīves ciklā ir auguši apgabalā, kuru atbildīgā oficiālā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Rhynchophorus ferrugineus (Olivier); vai
(b)  augi divus gadus pirms pārvietošanas ir auguši tādā vietā Savienībā, kura ir fiziski izolēta pret Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) iekļūšanu, vai tādā vietā Savienībā, kur veikta atbilstoša preventīva apstrāde pret minēto kaitīgo organismu; un
(c)  vismaz reizi četros mēnešos ir veikta vizuāla augu pārbaude, kuras rezultātā ir apstiprināts, ka minētais materiāls ir brīvs no Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).  ◄

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Pasākumi

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

a)  augi vai sēklas ražojošie augi ir pārbaudīti un kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma to partijā Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev simptomi nav novēroti, vai

b)  pamatojoties uz kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā veikto vizuālo pārbaužu rezultātiem, ir atzīts, ka sīpoliem nav Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev simptomu, un tie ir iepakoti pārdošanai galalietotājiem.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

a)  augi ir pārbaudīti un kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma to partijā Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev simptomi nav novēroti, vai

b)  pamatojoties uz kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā veikto vizuālo pārbaužu rezultātiem, ir atzīts, ka sīpoliem nav Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev simptomu, un tie ir iepakoti pārdošanai galapatērētājiem.

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Pasākumi

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Malus Mill.

a)  Augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri ir vizuāli pārbaudīti un atzīti par tādiem, kuriem nav Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider simptomu, un

b)  

i)  augi ir izaudzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider,

vai

ii)  augi ir audzēti ražošanas vietas daļā, kas pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz vizuālās pārbaudes rezultātiem, ir atzīta par brīvu no Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti,

vai

iii)  pēdējās augšanas sezonas laikā vizuālajās pārbaudēs piemērotā laikā ražošanas vietā simptomi tika novēroti ne vairāk kā 2 % augu, un šie augi un jebkuri citi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti, un tika testēts augu bez simptomiem reprezentatīvais paraugs partijās, kurās atrasti augi ar simptomiem, un tika konstatēts, ka tas ir brīvs no Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus L.

a)  Augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri tikuši vizuāli pārbaudīti un atzīti par tādiem, kuriem nav Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider simptomu,

un

b)  

i)  augi ir audzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider,

vai

ii)  augi ir audzēti ražošanas vietas daļā, kura pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz vizuālās pārbaudes rezultātiem, ir atzīta par brīvu no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti,

vai

iii)  pēdējās augšanas sezonas laikā pārbaudēs piemērotos laikos ražošanas vietā simptomi tika novēroti ne vairāk kā 1 % augu, un šie augi ar simptomiem un jebkuri citi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti, un tika testēts augu bez simptomiem reprezentatīvs paraugs partijās, kurās atrasti augi ar simptomiem, un tika konstatēts, ka tas ir brīvs no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Pyrus L.

►M9  
a)  augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri tikuši vizuāli pārbaudīti un atzīti par tādiem, kuriem nav Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider simptomu, un b)  
i)  augi ir audzēti apgabalos, kurus kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīviem no Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; vai
ii)  augi ir audzēti ražošanas vietas daļā, kas pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz vizuālās pārbaudes rezultātiem, ir atzīta par brīvu no kaitīgā organisma, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;
vai
c)  augi ražošanas vietas daļā un visi augi tās tuvākajā apkārtnē, kuriem piemērotā laikā veiktās vizuālās pārbaudēs pēdējo trīs audzēšanas sezonu laikā ir konstatēti Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider simptomi, ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.  ◄

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Lavandula L.

a)  augi ir audzēti ražošanas vietā, kurā nav sastopama Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

vai

b)  pēdējā pilnajā augu veģetācijas periodā partijas vizuālās pārbaudēs nav novēroti Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. simptomi;

vai

c)  augi ar Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, un partija, pamatojoties uz atlikušo augu reprezentatīvo paraugu, ir testēta un atzīta par brīvu no kaitīgā organisma.

Krizantēmu pundurainības viroīds

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Augi trīs pavairošanas paaudzēs ir iegūti no materiāla, kas testējot atzīts par brīvu no krizantēmu pundurainības viroīda.

Citrus exocortis viroīds

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L.

a)  augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri tikuši vizuāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no Citrus exocortis viroīda,

un

b)  augi ir audzēti ražošanas vietā, kura pēdējā pilnajā augšanas sezonā augu vizuālā pārbaudē, ko veica kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā, tika atzīta par brīvu no kaitīgā organisma.

Citrus tristeza vīruss (izolāti, kas ir sastopami ES)

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

a)  augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri iepriekšējo trīs gadu laikā ir testēti un šajos testos konstatēts, ka tie ir brīvi no Citrus tristeza vīrusa

un

b)  

i)  augi ir izaudzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Citrus tristeza vīrusa;

vai

ii)  augi ir audzēti ražošanas vietā, kas pēdējā pilnajā augšanas sezonā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā, pamatojoties uz augu reprezentatīva parauga testēšanas rezultātiem, tika atzīta par brīvu no Citrus tristeza vīrusa;

vai

iii)  augi ir audzēti ražošanas vietā, kas fiziski aizsargāta pret Citrus tristeza vīrusa vektoriem, un kura pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz izlases veidā veiktas testēšanas rezultātiem, vispiemērotākajā laikā kaitīgā organisma noteikšanai tika atzīta par brīvu no Citrus tristeza vīrusa;

vai

iv)  gadījumos, kad testēšanas rezultāti uzrādīja Citrus tristeza vīrusa klātbūtni partijā, katrs augs tika testēts atsevišķi un šis vīruss tika atrasts ne vairāk kā 2 % augu, un augi, kuri tika testēti un kuros tika konstatēts kaitīgais organisms, tika izrauti un nekavējoties iznīcināti.

Impatiens nekrotisko plankumu tospovīruss

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Begonia x hiemalis, Fotsch, Impatiens L. Jaungvinejas hibrīdi

a)  augi ir audzēti tajā ražošanas vietas daļā, kurā ticis īstenots attiecīgo tripšu vektoru (Frankliniella occidentalis Pergande ) uzraudzības režīms, un tiklīdz minētie vektori ir atklāti, tiek veikta atbilstoša apstrāde, lai nodrošinātu to populāciju efektīvu ierobežošanu

un

b)  

i)  pašreizējā augšanas periodā ražošanas vietā augiem nav novēroti Impatiens nekrotisko plankumu tospovīrusa simptomi; vai

ii)  visi tie ražošanas vietas daļā esošie augi, kuriem vērojami Impatiens nekrotisko plankumu tospovīrusa simptomi, ir izrauti, un, testējot pārvietošanai paredzēto augu reprezentatīvo paraugu, ir konstatēts, ka tas ir brīvs no Impatiens nekrotisko plankumu tospovīrusa.

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds

Capiscum annuum L.

a)  augu veģetācijas periodā ražošanas vietā augiem nav novēroti kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda izraisītu slimību simptomi; vai

b)  izmantojot piemērotas metodes, ir veikta augu reprezentatīva parauga oficiāla testēšana uz kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīdu, un šajos testos nav konstatēta minētā kaitīgā organisma klātbūtne.

Plūmju virālo baku vīruss

Šādu Prunus L. sugu stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. sugas, kas uzņēmīgas pret plūmju virālo baku vīrusu

a)  veģetatīvi pavairoti Prunus potcelmi ir iegūti no mātesaugiem, no kuriem iepriekšējos piecos gados ir ņemti paraugi un veikta to testēšana, un šajos testos tie ir atzīti par brīviem no plūmju virālo baku vīrusa; un

b)  

i)  pavairošanas materiāls ir izaudzēts apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no plūmju virālo baku vīrusa; vai

ii)  ražošanas vietā pēdējā pilnajā augšanas sezonā piemērotākajā gada laikā, ņemot vērā klimata apstākļus, auga augšanas apstākļus un plūmju virālo baku vīrusa bioloģiju, pavairošanas materiālam nav novērots plūmju virālais baku vīruss, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti; vai

iii)  pēdējā pilnajā augšanas sezonā vispiemērotākajā gada periodā ražošanas vietas daļā plūmju virālo baku vīrusa simptomi tika novēroti ne vairāk kā 1 % augu, ņemot vērā klimatiskos apstākļus, augšanas apstākļus un plūmju virālo baku vīrusa bioloģiju, un augu, kam tika novēroti plūmju virālo baku vīrusa simptomi, nebija vairāk kā 1 %, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti, tika testēts reprezentatīvs simptomu neskarto augu paraugs partijās, kurās atrasti augi ar simptomiem, un šajos testos tika konstatēts, ka tas ir brīvs no minētā kaitīgā organisma. No reprezentatīvas tādu augu daļas, uz kuriem vizuālajās pārbaudēs netika novēroti plūmju virālo baku vīrusa simptomi, var ņemt paraugus un veikt to testēšanu, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu attiecībā uz kaitīgā organisma klātbūtni.

Tomātu virālās plankumainības tospovīruss

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. Jaungvinejas hibrīdi, Pelargonium L.

a)  augi ir audzēti tajā ražošanas vietas daļā, kurā ticis īstenots attiecīgo tripšu vektoru (Frankliniella occidentalis Pergande un Thrips tabaci Lindeman) uzraudzības režīms, un tiklīdz minētie vektori ir atklāti, tiek veikta atbilstoša apstrāde, lai nodrošinātu to populāciju efektīvu ierobežošanu

un

b)  pašreizējā augšanas periodā ražošanas vietas daļā augiem nav novēroti tomātu virālās plankumainības tospovīrusa simptomi; vai

c)  visi augi ražošanas vietas daļā, kuriem pašreizējā augšanas periodā ir redzami tomātu virālās plankumainības tospovīrusa simptomi, ir izrauti, ir veikta pārvietošanai paredzēto augu reprezentatīvā parauga testēšana un šāds paraugs atzīts par brīvu no tomātu virālās plankumainības tospovīrusa.

▼M9

D DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni meža reproduktīvajā materiālā, izņemot sēklas

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildītas prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem, kuras izklāstītas tabulas trešajā ailē.Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Prasības

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Castanea sativa Mill.

(a)  meža reproduktīvā materiāla izcelsme ir apgabalos, kurus kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīviem no Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; vai

(b)  pēdējā pilnajā augšanas sezonā ražošanas vietas daļā nav novēroti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr simptomi; vai

(c)  meža reproduktīvais materiāls ar Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr simptomiem ražošanas vietas daļā tika izrauts, bet pārējais materiāls tika pārbaudīts reizi nedēļā, un vismaz trīs nedēļas pirms pārvietošanas ražošanas vietā netika novēroti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr simptomi.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet,

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Pinus L.

(a)  meža reproduktīvā materiāla izcelsme ir apgabalos, kurus kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīviem no Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet un Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow; vai

(b)  pēdējā pilnajā augšanas sezonā ražošanas vietas daļā vai tās tuvākajā apkārtnē nav tikuši novēroti Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet vai Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow izraisītie skujbires simptomi; vai

(c)  ražošanas vietas daļā ir veikta atbilstoša apstrāde pret Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet vai Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow izraisīto skujbiri, un pirms pārvietošanas meža reproduktīvais materiāls tika vizuāli pārbaudīts un tika atzīts, ka tam nav skujbires simptomu.

Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot putekšņus un sēklas

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

(a)  meža reproduktīvā materiāla izcelsme ir apgabalos, kurus kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīviem no Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES); vai

(b)  ražošanas vietas daļā pēdējā pilnajā augšanas sezonā meža reproduktīvajam materiālam nav novēroti Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) simptomi; vai

(c)  

i)  ražošanas vietas daļā esošais meža reproduktīvais materiāls, kam ir redzami Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) simptomi, un viss meža reproduktīvais materiāls divu metru rādiusā ap materiālu ar simptomiem ir izrauts un iznīcināts kopā ar augsnes paliekām,

un

ii)  visam meža reproduktīvajam materiālam 10 m rādiusā ap augiem ar simptomiem un visam citam meža reproduktīvajam materiālam no skartās partijas:

— vismaz divās piemērotā laikā veiktās oficiālās pārbaudēs trīs mēnešu laikā pēc meža reproduktīvā materiāla ar simptomiem konstatēšanas nav novēroti Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) simptomi un šo trīs mēnešu laikā nav veikta nekāda apstrāde Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) simptomu ierobežošanai, un

— pēc minētā trīs mēnešu laikposma:

— 

— ražošanas vietas daļā nav novēroti Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) simptomi vai

— šo pārvietošanai paredzēto meža reproduktīvo materiālu reprezentatīvs paraugs tika testēts, konstatējot, ka tas ir brīvs no Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES),

— un

iii)  visam pārējam ražošanas vietā esošajam meža reproduktīvajam materiālam:

— ražošanas vietas daļā nav novēroti Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) simptomi vai

— šo pārvietošanai paredzēto meža reproduktīvo materiālu reprezentatīvs paraugs tika testēts, konstatējot, ka tas ir brīvs no Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES).

▼B

E DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dārzeņu sēklās

Veic turpmāk minētos pasākumus attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem: kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildītu prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem, kuras izklāstītas tabulas trešajā ailē.Baktērijas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Prasības

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi vai līdzvērtīgu metodi;

un

b)  

i)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.;

vai

ii)  pilnajā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktajās vizuālajās pārbaudēs ražošanas vietā nav novērotiClavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. izraisītās slimības simptomi;

vai

iii)  izmantojot piemērotas metodes, ir veikta reprezentatīva sēklu parauga oficiāla testēšana uz Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. un ir konstatēts, ka tas ir bez kaitīgā organisma

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

vai

b)  audzēšanas sezonā kultūra, no kuras ir ievāktas sēklas, ir vizuāli pārbaudīta piemērotos laikos un ir konstatēts, ka tā ir brīva no Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al;

vai

c)  ir veikta reprezentatīva sēklu parauga testēšana, un šajos testos konstatēts, ka tas ir brīvs no Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

vai

b)  audzēšanas sezonā kultūra, no kuras ir ievāktas sēklas, ir vizuāli pārbaudīta un atzīta par brīvu no Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

vai

c)  ir veikta reprezentatīva sēklu parauga testēšana, un šajos testos konstatēts, ka tas ir brīvs no Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al..

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

vai

b)  pilnajā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktajās vizuālajās pārbaudēs nav novēroti Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.. izraisītas slimības simptomi

vai

c)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas euvesicatoria Jones et al..

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi; un

b)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas euvesicatoria Jones et al..;

vai

c)  

i)  pilnajā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktajās vizuālajās pārbaudēs nav novēroti Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. izraisītas slimības simptomi;

vai

ii)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas euvesicatoria Jones et al..

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

vai

b)  pilnajā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā nav novērotiXanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. izraisītas slimības simptomi;

vai

c)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas piemērotai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al..

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi; un

b)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

vai

c)  

i)  pilnajā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. izraisītas slimības simptomi;

vai

ii)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas piemērotai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al..

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L

a)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas perforans Jones et al.;

vai

b)  pilnajā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā Xanthomonas perforans Jones et al. izraisītas slimības simptomi nav novēroti;

vai

c)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas perforans Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas piemērotai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas perforans Jones et al..

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi; un

b)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas perforans Jones et al.;

vai

c)  

i)  pilnajā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti Xanthomonas perforans Jones et al. izraisītas slimības simptomi;

vai

ii)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas perforans Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas piemērotai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas perforans Jones et al..

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L

a)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

vai

b)  pilnajā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. izraisītas slimības simptomi;

vai

c)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas piemērotai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi; un

b)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

vai

c)  

i)  pilnajā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. izraisītas slimības simptomi;

vai

ii)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas piemērotai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Kukaiņi un ērces

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Pasākumi

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

a)  Reprezentatīvs sēklu paraugs ir vizuāli pārbaudīts kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā, kas var sekot pēc piemērotas apstrādes, un

b)  ir konstatēts, ka sēklas ir brīvas no Acanthoscelides obtectus (Say).

▼M9

Bruchus pisorum (Linnaeus)

Pisum sativum L.

(a)  Reprezentatīvs sēklu paraugs ir vizuāli pārbaudīts kaitīgā organisma noteikšanai vispiemērotākajā laikā, kas var sekot pēc piemērotas apstrādes, un

(b)  ir konstatēts, ka sēklas ir brīvas no Bruchus pisorum (Linnaeus).

Bruchus rufimanus Boheman

Vicia faba L.

(a)  Reprezentatīvs sēklu paraugs ir vizuāli pārbaudīts kaitīgā organisma noteikšanai vispiemērotākajā laikā, kas var sekot pēc piemērotas apstrādes, un

(b)  ir konstatēts, ka sēklas ir brīvas no Bruchus rufimanus Boheman.

▼B

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Pasākumi

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

a)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma augi vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, un Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev simptomi nav konstatēti;

vai

b)  ir konstatēts, ka reprezentatīvā parauga laboratorijas testos ievāktās sēklas ir brīvas no Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

vai

c)  stādāmais materiāls ir attiecīgi fiziski vai ķīmiski apstrādāts pret Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, un, laboratoriski testējot reprezentatīvo paraugu, sēklās šis kaitīgais organisms nav atrasts.

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Pasākumi

Pepino mozaīkas vīruss

Solanum lycopersicum L.

a)  sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi vai līdzvērtīgu metodi, un

b)  

i)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka Pepino mozaīkas vīruss tajos nav sastopams, vai

ii)  pilnajā augu veģetācijas periodā ražošanas vietā augiem nav novēroti Pepino mozaīkas vīrusa izraisīto slimību simptomi vai

iii)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Pepino mozaīkas vīrusu, un šajos testos konstatēts, ka tas ir brīvs no kaitīgā organisma.

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  

i)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem nav zināms, vai tajos ir sastopams kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds; vai

ii)  pilnajā augu veģetācijas periodā ražošanas vietā augiem nav novēroti kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda izraisītas slimības simptomi; vai

iii)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīdu, un šajos testos konstatēts, ka tas ir brīvs no kaitīgā organisma.

F DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni sēklas kartupeļos

Kompetentā iestāde vai vajadzības gadījumā profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai izpildītu prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem, kuras izklāstītas tabulā turpmāk.RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Prasības

Melnkāja (Dickeya Samson et al. spp.; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

a)  pirmsbāzes sēklas kartupeļu gadījumā

oficiālās pārbaudes liecina, ka tie ir iegūti no mātesaugiem, kuri ir brīvi no Dickeya Samson et al. spp. un Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

b)  visu kategoriju gadījumā:

kompetentās iestādes ir veikušas oficiālas stādījumu lauka pārbaudes.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

a)  pirmsbāzes sēklas kartupeļu gadījumā

oficiālās pārbaudes liecina, ka tie ir iegūti no mātesaugiem, kuri ir brīvi no Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al..

b)  visu kategoriju gadījumā:

i)  augi ir izaudzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., ņemot vērā vektoru iespējamo klātbūtni,

vai

ii)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma kompetento iestāžu veiktajās oficiālajās stādījumu pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. simptomi.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

(a)  pirmsbāzes sēklas kartupeļu gadījumā:

oficiālas pārbaudes apliecina, ka tie ir iegūti no mātesaugiem, kurus nav skāris Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

(b)  visu kategoriju gadījumā:

i)  no pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma oficiālajās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. simptomi;

vai

ii)  ražošanas vietas daļā visi augi ar simptomiem un kopā ar ataudzējumu ir izrauti un iznīcināti visos gadījumos, kad stādījumos tika novēroti simptomi, un katrā partijā ir veikta oficiāla ataudzējuma testēšana pēc ražas novākšanas, lai apstiprinātu, ka Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. nav konstatēts.

Simptomi, ko izraisījis kartupeļu mozaīkas vīruss, un

simptomi, ko izraisījis:

— kartupeļu lapu ritināšanās vīruss

Solanum tuberosum L.

(a)  pirmsbāzes sēklas kartupeļu gadījumā:

tie iegūti no mātesaugiem, kurus nav skāris A tipa kartupeļu vīruss, M tipa kartupeļu vīruss, S tipa kartupeļu vīruss, X tipa kartupeļu vīruss, Y tipa kartupeļu vīruss un kartupeļu lapu ritināšanās vīruss.

Ja izmanto mikropavairošanas metodes, atbilstību šim punktam konstatē, veicot mātesauga oficiālu pārbaudi vai testēšanu oficiālā uzraudzībā.

Ja izmanto klonu selekcijas metodes, atbilstību šim punktam konstatē, veicot klona oficiālu pārbaudi vai testēšanu oficiālā uzraudzībā;

(b)  visu kategoriju gadījumā:

kompetentās iestādes ir veikušas oficiālu stādījumu pārbaudi.

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds

Solanum tuberosum L.

(a)  Klonu genofonda gadījumā:

oficiāla testēšana vai testēšana oficiālā uzraudzībā apliecina, ka kloni ir iegūti no mātesaugiem, kurus nav skāris kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds;

(b)  pirmsbāzes un bāzes sēklas kartupeļu gadījumā:

nav konstatēti kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda simptomi,

vai

katrā partijā ir veikta oficiāla bumbuļu testēšana pēc ražas novākšanas, un ir konstatēts, ka tos nav skāris kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds;

(c)  sertificētu sēklas kartupeļu gadījumā

oficiālā vizuālā pārbaudē ir konstatēts, ka tos nav skāris kaitīgais organisms, un, ja ir novēroti kaitīgā organisma simptomi, ir veikta testēšanaRNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Prasības

Vīrusu infekcijas simptomi

Solanum tuberosum L.

Tiešā ataudzējuma oficiālā pārbaudē augu ar simptomiem skaits nepārsniedz IV pielikumā norādīto procentuālo daudzumu.RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Prasības

▼M9

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Kompetentā iestāde ir veikusi partiju oficiālu pārbaudi un apstiprina, ka tās atbilst attiecīgajiem IV pielikuma noteikumiem, ja vien partiju neveido augi, kas atbilst b) punkta i) apakšpunkta nosacījumiem V pielikuma F daļas pirmās tabulas otrās rindas trešajā ailē.

▼B

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Kompetentā iestāde ir veikusi partiju oficiālu pārbaudi un apstiprina, ka tās atbilst attiecīgajiem IV pielikuma noteikumiem.

Melnais kraupis, kas bojājis vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas un ko izraisījis Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L.

Kompetentā iestāde ir veikusi partiju oficiālu pārbaudi un apstiprina, ka tās atbilst attiecīgajiem IV pielikuma noteikumiem.

Irdenais kraupis, kas skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas un ko izraisījis Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L.

Kompetentā iestāde ir veikusi partiju oficiālu pārbaudi un apstiprina, ka tās atbilst attiecīgajiem IV pielikuma noteikumiem.

Turklāt kompetentās iestādes veic oficiālas pārbaudes, lai pārliecinātos, ka RNKO klātbūtne stādījumos nepārsniedz tabulā norādītos pieļaujamos līmeņus.RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklas kartupeļu stādījumiem

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklas kartupeļu stādījumiem

Pieļaujamais līmenis sertificētās sēklas kartupeļu stādījumiem

PBTC

PB

Melnkāja (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Simptomi, ko izraisījis kartupeļu mozaīkas vīruss,

un

simptomi, ko izraisījis kartupeļu lapu ritināšanās vīruss [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

G DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni eļļas augu un šķiedraugu sēklās

1.    Kultūraugu pārbaude

1) Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic tāda kultūrauga lauka pārbaudes, no kura iegūtas eļļas augu un šķiedraugu sēklas, lai pārliecinātos, ka RNKO klātbūtne tajā nepārsniedz šajā tabulā norādītos pieļaujamos līmeņus.Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Kompetentā iestāde drīkst pilnvarot inspektorus, kas nav profesionālie operatori, tās vārdā un tās oficiālā uzraudzībā veikt lauka pārbaudes.

2) Šīs lauka pārbaudes veic tad, kad kultūrauga attīstības stāvoklis un stadija ļauj veikt atbilstoši pārbaudi.

Lai noteiktu attiecīgos RNKO, visatbilstošākajā laikā veic vismaz vienu lauka pārbaudi gadā.

3) Kompetentā iestāde, izmantojot piemērotas metodes, nosaka pārbaudāmā lauka daļu lielumu, skaitu un sadalījumu.

Sēklu iegūšanai paredzētā kultūrauga daļa, kas kompetentajai iestādei oficiāli jāpārbauda, ir vismaz 5 %.

2.    Eļļas augu un šķiedraugu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

1) Kompetentā iestāde:

a) 

oficiāli ņem sēklu paraugus no eļļas augu un šķiedraugu sēklu partijām;

b) 

pilnvaro sēklu paraugu ņēmējus ņemt paraugus tās vārdā un tās oficiālā uzraudzībā;

c) 

pašas ņemtos sēklu paraugus salīdzina ar paraugiem, ko tās oficiālā uzraudzībā no tās pašas sēklu partijas ir ņēmuši sēklu paraugu ņēmēji;

d) 

uzrauga sēklu paraugu ņēmēju veikto darbu, kā paredzēts b) apakšpunktā.

2) Kompetentā iestāde vai tās oficiālā uzraudzībā profesionālais operators ņem eļļas augu un šķiedraugu paraugus un testē tos, izmantojot mūsdienīgas starptautiskas metodes.

Kompetentā iestāde vismaz 5 % no tām sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertificēšanai, veic kontrolpārbaudi, izņemot automatizētu sēklu paraugu ņemšanu. Šīs daļas īpatsvars ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīts starp fiziskām un juridiskām personām, kuras nodod sēklas sertificēšanai, un starp nodotajām sēklu sugām, taču to var arī izmantot, lai kliedētu konkrētas aizdomas.

3) Automatizētai sēklu paraugu ņemšanai piemēro atbilstošas procedūras, un tā notiek oficiālā uzraudzībā.

4) Pārbaudot sertificēšanai iesniegtās sēklas un komercsēklas, paraugus ņem no viendabīgām partijām. Attiecībā uz partijas un parauga svaru piemēro Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma tabulu.

3.    Papildu pasākumi, kas veicami attiecībā uz eļļas augu un šķiedraugu sēklām

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic šādas papildu pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildītas prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem:

1) 

Pasākumi attiecībā uz Helianthus annuus L. sēklām, lai novērstu Plasmopora halstedii klātbūtni:

a) 

Helianthus annuus L. sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Plasmopara halstedii,

vai

b) 

vismaz divās pārbaudēs, kas ražošanas vietas daļā piemērotos laikos veiktas audzēšanas sezonā, Plasmopara halstedii simptomi nav novēroti

vai

c) 
i) 

audzēšanas sezonā ražošanas vietā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā ir veiktas vismaz divas lauka pārbaudes un

ii) 

lauka pārbaudēs ne vairāk kā 5 % augi tika novēroti Plasmopara halstedii simptomi, un uzreiz pēc pārbaudes visi augi ar Plasmopara halstedii simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti; un

iii) 

galīgajā pārbaudē nav novērots neviens augs ar Plasmopara halstedii simptomiem;

vai

d) 
i) 

audzēšanas sezonā ražošanas vietā piemērotā laikā ir veiktas vismaz divas lauka pārbaudes; un

ii) 

uzreiz pēc pārbaudes visi augi ar Plasmopara halstedii simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti; un

iii) 

galīgajā pārbaudē nevienam augam netika konstatēti Plasmopara halstedii simptomi, tika testēts katras partijas reprezentatīvais paraugs, un šajos testos tajā netika atrasts Plasmopara halstedii, vai e) sēklām veikta atbilstoša apstrāde, kas pierādīta kā iedarbīga pret visiem zināmajiem Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni celmiem;

2) 

pasākumi attiecībā uz Helianthus annuus L. un Linum usitatissimum L. sēklām, lai novērstu Botrytis cinerea klātbūtni:

a) 

sēklas ir apstrādātas pret Botrytis cinerea, izmantojot atļautu metodi,

vai

b) 

pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, noteiktais tolerances līmenis sēklās nav pārsniegts.

3) 

pasākumi attiecībā uz Glycine max (L.) Merryl sēklām, lai novērstu Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) klātbūtni:

a) 

lietošanai paredzētās sēklas ir apstrādātas pret Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora),)

vai

b) 

pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, noteiktais tolerances līmenis sēklās nav pārsniegts.

4) 

pasākumi attiecībā uz Glycine max (L.) Merryl sēklām, lai novērstu Diaporthe var. sojae klātbūtni:

a) 

ir veikta sēklu apstrāde pret Diaporthe var. sojae, izmantojot atļautu metodi,

vai

b) 

pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, noteiktais tolerances līmenis sēklās nav pārsniegts.

5) 

pasākumi attiecībā uz Linum usitatissimum L. sēklām, lai novērstu Alternaria linicola klātbūtni:

a) 

ir veikta sēklu apstrāde pret Alternaria linicola, izmantojot atļautu metodi,

vai

b) 

pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, noteiktais tolerances līmenis sēklās nav pārsniegts.

6) 

pasākumi attiecībā uz Linum usitatissimum L. sēklām, lai novērstu Boeremia exigua var. linicola klātbūtni:

a) 

ir veikta sēklu apstrāde pret Boeremia exigua var. linicola, izmantojot atļautu metodi,

vai

b) 

pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, noteiktais tolerances līmenis sēklās nav pārsniegts.

7) 

pasākumi attiecībā uz Linum usitatissimum L. sēklām, lai novērstu Colletotrichum lini klātbūtni:

a) 

ir veikta sēklu apstrāde pret Colletotrichum lini, izmantojot atļautu metodi,

vai

b) 

pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, noteiktais tolerances līmenis sēklās nav pārsniegts.

8) 

pasākumi attiecībā uz Linum usitatissimum L. sēklām, lai novērstu Fusarium (anamorphic genus) Link klātbūtni, izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell:

a) 

ir veikta sēklu apstrāde pret Fusarium (anamorphic genus) Link, izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell, izmantojot atļautu metodi,

vai

b) 

pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, noteiktais tolerances līmenis sēklās nav pārsniegts.

H DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dārzeņu pavairošanas un stādāmajā materiālā, kas nav sēklas

Vizuālā pārbaude

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai pārliecinātos, ka:

a) 

augi, tos vismaz vizuāli apskatot, šķiet praktiski brīvi no šī punkta tabulā norādītajiem attiecīgās ģints vai sugas kaitīgajiem organismiem;

b) 

visi augi, kuriem bija redzamas šā punkta tabulās norādīto kaitīgo organismu pazīmes vai simptomi, augšanas stadijā tūlīt pēc to parādīšanās tika apstrādāti vai vajadzības gadījumā iznīcināti;

c) 

šalotes sīpolu un ķiploku gadījumā augi ir iegūti tieši no materiāla, kurš augšanas stadijā tika pārbaudīts un atzīts par praktiski brīvu no jebkura šī punkta tabulās norādītā kaitīgā organisma.

Turklāt kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildītas prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem, kuras izklāstītas tabulā turpmāk.Baktērijas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Prasības

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Augi ir izaudzēti no sēklām, kas atbilst V pielikuma E daļas prasībām, un kuras, pateicoties atbilstošiem higiēnas pasākumiem, nav bijušas saskarē ar infekciju.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst E daļas prasībām attiecībā uz dārzeņu sēklām, un

b)  stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, kas nepieļauj inficēšanos.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst E daļas prasībām attiecībā uz dārzeņu sēklām, un

b)  stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, kas novērš inficēšanos.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst E daļā noteiktajām prasībām attiecībā uz dārzeņu sēklām, un

b)  stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, kas nepieļauj inficēšanos.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst E daļā noteiktajām prasībām attiecībā uz dārzeņu sēklām, un

b)  stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, kas nepieļauj inficēšanos.

Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Prasības

Fusarium Link (anamorphic genus), izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

Asparagus officinalis L.

a)  

i)  kultūraugs piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīts, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni augšanas sezonas laikā, ir paņemts reprezentatīvs augu paraugs, un Fusarium Link simptomi nav novēroti; vai

ii)  kultūraugs vismaz divas reizes piemērotos laikos ir vizuāli pārbaudīts, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni augšanas sezonā, augi ar redzamiem Fusarium Link simptomiem ir nekavējoties izrauti, un augošo stādījumu galīgajā pārbaudē nekādi simptomi nav novēroti; un

b)  laksti pirms pārvietošanas ir vizuāli pārbaudīti un Fusarium Link simptomi nav redzami.

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

a)  

i)  kultūraugs piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīts, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni augšanas sezonas laikā, ir paņemts reprezentatīvs augu paraugs, un Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk simptomi nav novēroti, vai

ii)  augi pēdējā audzēšanas sezonā pienācīgos laikos vismaz divas reizes ir vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, augi ar redzamiem Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk simptomiem ir nekavējoties izrauti, un augošo stādījumu galīgajā pārbaudē simptomi nav novēroti, un

b)  laksti pirms pārvietošanas ir vizuāli pārbaudīti un Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk simptomi nav konstatēti.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

a)  augi ir moduļos audzēti pārstādāmi augi, kas auguši vidē, kurā Stromatinia cepivora Berk. nav novērota,

vai

b)  

i)  

— kultūraugs piemērotā laikā ir vizuāli apskatīts, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni augšanas sezonas laikā, un Stromatinia cepivora Berk. simptomi nav novēroti; vai

— kultūraugs piemērotā laikā ir vizuāli apskatīts, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni augšanas sezonas laikā, augi ar Stromatinia cepivora Berk. simptomiem ir nekavējoties iznīcināti un augošo stādījumu galīgajā pārbaudē simptomi nav novēroti;

un

ii)  augi ir vizuāli pārbaudīti pirms pārvietošanas, un Stromatinia cepivora Berk. simptomi nav novēroti.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

a)  

i)  augi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni augšanas sezonā, un Stromatinia cepivora Berk. simptomi nav novēroti; vai

ii)  kultūraugs piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīts, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni augšanas sezonas laikā, augi ar redzamiem Stromatinia cepivora Berk. simptomiem ir nekavējoties izrauti, un augošo stādījumu galīgajā pārbaudē simptomi nav novēroti,

un

b)  augi vai to kopas ir vizuāli pārbaudītas pirms pārvietošanas, un Stromatinia cepivora Berk. simptomi nav novēroti.

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

a)  mātesaugi ir iegūti no materiāla, kas testēts uz patogēnu klātbūtni, un

b)  augi ir audzēti tajā ražošanas vietas daļā, kurā ir vesta augu maiņas vēsture un nav novērojumu par Verticillium dahliae Kleb. klātbūtni; un

c)  augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma piemērotos laikos ir vizuāli pārbaudīti un atzīti par brīviem Verticillium dahliae Kleb. simptomiem.

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Prasības

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

Tādu augu gadījumā, kas nav komerciālu kultūru ražošanai paredzētie augi:

a)  augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, un Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev simptomi nav novēroti;

vai

b)  

i)  augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, un Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev invadēšanās simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2 % augu, un

ii)  ar minēto kaitīgo organismu inficētie augi ir nekavējoties izrauti un

iii)  laboratorijas testos pārbaudot reprezentatīvo paraugu, augi ir atzīti par brīviem no attiecīgā kaitīgā organisma

vai

c)  augi ir attiecīgi fiziski vai ķīmiski apstrādāti pret Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, un, laboratorijas testos pārbaudot reprezentatīvo paraugu, tie ir atzīti par brīviem no attiecīgā kaitīgā organisma.

Tādu augu gadījumā, kas ir paredzēti komerciālu kultūru ražošanai:

a)  augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, un Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev simptomi nav novēroti;

vai

b)  

i)  augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti uz kaitīgā organisma klātbūtni,

ii)  augi ar redzamiem Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev simptomiem ir nekavējoties izrauti un

iii)  laboratorijas testos pārbaudot reprezentatīvo paraugu, augi ir atzīti par brīviem no attiecīgā kaitīgā organisma

vai

c)  augi tika atbilstoši fiziski vai ķīmiski apstrādāti un pēc laboratorijas testos veiktajām reprezentatīvā parauga pārbaudēm tie atzīti par brīviem no Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev.

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Prasības

Puravu dzeltenās svītrainības vīruss

Allium sativum L.

a)  augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti uz kaitīgā organisma klātbūtni un puravu dzeltenās svītrainības vīrusa simptomi nav novēroti

vai

b)  augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti uz kaitīgā organisma klātbūtni, un puravu dzeltenās svītrainības vīrusa simptomi ir novēroti ne vairāk kā 10 % augu, kuri nekavējoties ir izrauti, bet galīgajā pārbaudē simptomi ir novēroti ne vairāk kā 1 % augu.

Sīpolu dzeltenās pundurainības vīruss

Allium cepa L., Allium sativum L.

a)  augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti un sīpolu dzeltenās pundurainības vīrusa simptomi nav novēroti

vai

b)  

i)  augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, un sīpolu dzeltenās pundurainības vīrusa simptomi ir novēroti ne vairāk kā 10 % augu un

ii)  augi, kuri atzīti par inficētiem ar minēto kaitīgo organismu, ir nekavējoties izrauti un

iii)  galīgajā pārbaudē minētā kaitīgā organisma simptomi ir novēroti ne vairāk kā 1 % augu.

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  augiem ražošanas vietā to pilnā veģetācijas periodā nav novēroti kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda izraisīto slimību simptomi vai

b)  augiem ir veikta oficiāla testēšana uz kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda klātbūtni, izmantojot reprezentatīvo paraugu un atbilstošas metodes, un šajos testos tie ir atzīti par brīviem no minētā kaitīgā organisma.

Tomātu plankumainības tospovīruss

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

a)  augi ir audzēti tajā ražošanas vietas daļā, kurā ticis īstenots attiecīgo tripšu vektoru (Frankliniella occidentalis Pergande un Thrips tabaci Lindeman) uzraudzības režīms, un tiklīdz minētie vektori ir atklāti, tiek veikta atbilstoša apstrāde, lai nodrošinātu to populāciju efektīvu ierobežošanu, un

b)  

i)  pašreizējā augšanas periodā ražošanas vietas daļā augiem nav novēroti tomātu virālās plankumainības tospovīrusa simptomi; vai

ii)  visi augi ražošanas vietas daļā, kuriem pašreizējā augšanas periodā ir redzami tomātu virālās plankumainības tospovīrusa simptomi, ir izrauti, ir veikta pārvietošanai paredzēto augu reprezentatīvā parauga testēšana un šāds paraugs atzīts par brīvu no kaitīgā organisma.

Tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīruss

Solanum lycopersicum L.

a)  augiem nav novēroti tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīrusa simptomi

vai

b)  ražošanas vietā nav novēroti tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīrusa izraisītas slimības simptomi

I DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni Solanum tuberosum L. sēklās

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildītas šādas prasības par RNKO klātbūtni Solanum tuberosum L. sēklās:

a) 

sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem nav zināms, vai tajos ir sastopams kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds, vai

b) 

augu pilnajā veģetācijas periodā ražošanas vietā augiem nav novēroti kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda izraisīto slimību simptomi vai

c) 

izmantojot atbilstošas metodes, ir veikta augu reprezentatīvā parauga oficiālā testēšana, lai noteiktu kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda klātbūtni, un šajos testos konstatēts, ka augi ir brīvi no attiecīgā kaitīgā organisma.

J DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni stādīšanai paredzētajos Humulus lupulus L. augos, izņemot sēklas

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildītas prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem, kuras izklāstītas tabulas trešajā ailē.►M9  Sēnes un oomicētes  ◄

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Pasākumi

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

a)  stādīšanai paredzētie augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri vispiemērotākajā laikā ir vizuāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no Verticillium dahliae simptomiem, un

b)  

i)  stādīšanai paredzētie augi ir audzēti ražošanas vietā, par kuru zināms, ka tā ir brīva no Verticillium dahliae, vai

ii)  

— stādīšanai paredzētie augi ir atšķirti no Humulus lupulus ražojošajiem kultūraugiem un

— pēdējā pilnajā augšanas sezonā lapotnes vizuālajā pārbaudē, kas veikta piemērotā laikā, ražošanas vieta ir atzīta par brīvu no Verticillium nonalfalfae un

— ir vesta lauku augsekas un augsnes slimību vēsture, un starp Verticillium dahliae konstatēšanas laiku un nākamo stādīšanu tajos vismaz četrus gadus saimniekaugi nav audzēti.

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

a)  stādīšanai paredzētie augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri vispiemērotākajā laikā ir vizuāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no Verticillium nonalfalfae simptomiem; un

b)  

i)  stādīšanai paredzētie augi ir audzēti ražošanas vietā, kura atzīta par brīvu no Verticillium nonalfalfae, vai

ii)  

— stādīšanai paredzētie augi ir atšķirti no Humulus lupulus ražojošajiem kultūraugiem un un

— pēdējā pilnajā augšanas sezonā lapotnes vizuālajā pārbaudē, kas veikta piemērotā laikā, ražošanas vieta ir atzīta par brīvu no Verticillium nonalfalfae; un

— ir vesta lauku augsekas maiņas un augsnes slimību vēsture, un starp Verticillium dahliae konstatēšanas laiku un nākamo stādīšanu tajos vismaz četrus gadus saimniekaugi nav audzēti.

▼M9Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Prasības

Citrusu mizas plaisāšanas viroīds (CBCVD0]

Humulus lupulus L.

(a)  augi ir audzēti apgabalos, kurus kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīviem no Citrusu mizas plaisāšanas viroīda, vai

(b)  

i)  pēdējo divu pilno augšanas sezonu laikā kaitīgā organisma noteikšanai vispiemērotākajā laikā veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā nav konstatēts Citrusu mizas plaisāšanas viroīds un, lai novērstu tā mehānisku pārnešanu, ražošanas vietā ir veikti atbilstīgi higiēnas pasākumi, un

ii)  stādīšanai paredzētie augi ir iegūti no mātesaugiem, kuriem nav konstatēti Citrusu mizas plaisāšanas viroīda simptomi, un

— mātesaugi, kuri tiek turēti ražošanas vietas daļā, kura ir fiziski aizsargāta no Citrusu mizas plaisāšanas viroīda infekcijas avotiem, katru gadu kaitīgā organisma noteikšanai vispiemērotākajā laikā tiek vizuāli pārbaudīti, tiek ņemti to paraugi un veikta to testēšana, lai konstatētu Citrusu mizas plaisāšanas viroīda klātbūtni un nodrošinātu, ka piecu gadu laikā tiek testēti visi mātesaugi, vai

— mātesaugiem, kuri netiek turēti ražošanas vietas daļā, kura ir fiziski aizsargāta no Citrusu mizas plaisāšanas viroīda infekcijas avotiem, pēdējo piecu pilno augšanas sezonu laikā kaitīgā organisma noteikšanai vispiemērotākajā laikā veiktās vizuālās pārbaudēs nav konstatēts Citrusu mizas plaisāšanas viroīds un

— pēdējo 12 mēnešu laikā reprezentatīvs mātesaugu paraugs ir testēts kaitīgā organisma noteikšanai vispiemērotākajā laikā, konstatējot, ka tas ir brīvs no Citrusu mizas plaisāšanas viroīda, un

— mātesaugi ir atšķirti vismaz 20 m attālumā no Humulus lupulus L., ko audzē kaimiņos esošajās ražošanas vietās, un

iii)  stādīšanai paredzētu apsakņotu augu, kurus paredzēts pārvietot, apsakņošanai izmantotā ražošanas vietas daļā:

— ir nošķirta vismaz 20 m attālumā no Humulus lupulus L. ražojošajiem kultūraugiem vai

— ir fiziski aizsargāta no citrusu mizas plaisāšanas viroīda infekcijas avotiem.

K DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni augļaugu pavairošanas materiālā un augļaugos, kas paredzēti Actinidia Lindl. augļu ražošanai, izņemot sēklas

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildītas prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem, kuras izklāstītas tabulas trešajā ailē.Baktērijas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Pasākumi

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

(a)  pavairošanas materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, kurus kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīviem no Pseudomonas syringae pv. actinidiae; vai

(b)  pavairošanas materiāls un augļaugi ir iegūti no mātesaugiem, kuri divas reizes gadā tikuši vizuāli pārbaudīti un atzīti par tādiem, kuriem nav Pseudomonas syringae pv. actinidiae;

un

(c)  

i)  to mātesaugu, kuri tiek turēti ražošanas vietā, kura ir fiziski aizsargāta no Pseudomonas syringae pv. actinidiae infekcijas avotiem, reprezentatīvs paraugs tiek testēts reizi četros gados, lai konstatētu Pseudomonas syringae pv. actinidiae klātbūtni un nodrošinātu, ka astoņu gadu laikā tiek testēti visi mātesaugi, vai

ii)  to mātesaugu, kuri netiek turēti iepriekš minētajā ražošanas vietā, reprezentatīvs paraugs tiek testēts reizi gadā, lai konstatētu Pseudomonas syringae pv. actinidiae klātbūtni un nodrošinātu, ka trīs gadu laikā tiek testēti visi mātesaugi,

un

(d)  

i)  ražošanas vietas daļā pēdējā pilnajā augšanas sezonā pavairošanas materiālam un augļaugiem, kuri tiek turēti iepriekš minētajā ražošanas vietā, nav novēroti Pseudomonas syringae pv. actinidiae simptomi, vai

ii)  ražošanas vietas daļā pēdējā pilnajā augšanas sezonā pavairošanas materiālam un augļaugiem, kuri netiek turēti iepriekš minētajā ražošanas vietā, nav novēroti Pseudomonas syringae pv. actinidiae simptomi, un pirms laišanas tirgū no minētā pavairošanas materiāla un augļaugiem gadījumizlases veidā ir ņemti paraugi, kas testēti uz Pseudomonas syringae pv. actinidiae, konstatējot, ka tie ir brīvi no minētā kaitīgā organisma, vai

iii)  ražošanas vietas daļā pavairošanas materiālam un augļaugiem, kuri netiek turēti iepriekš minētajā ražošanas vietā, Pseudomonas syringae pv. actinidiae simptomi tika novēroti ne vairāk kā 1 % pavairošanas materiāla un augļaugu, un šis pavairošanas materiāls un šie augļaugi, kā arī viss tuvākajā apkārtnē esošais pavairošanas materiāls un visi augļaugi ar simptomiem, tika izrauti un nekavējoties iznīcināti, un atlikušā pavairošanas materiāla un augļaugu bez simptomiem reprezentatīvs paraugs tika testēts uz Pseudomonas syringae pv. actinidiae, konstatējot, ka tas ir brīvs no minētā kaitīgā organisma.

▼B
VI PIELIKUMS

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kurus no konkrētām trešām valstīm aizliegts ievest Savienībā 

Apraksts

KN kods

Trešā valsts, trešo valstu grupa vai konkrēts trešās valsts apgabals

1.

Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. un Tsuga Carr. augi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (1). ◄

2.

Castanea Mill. un Quercus L. augi ar lapām, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (1). ◄

3.

Populus L. augi ar lapām, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Meksika

▼M9

3.1.

Nomizota Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. un Taxus brevifolia Nutt. miza

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Kanāda, Apvienotā Karaliste (1), Amerikas Savienotās Valstis, Vjetnama

▼B

4.

Nomizota Castanea Mill. miza

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Visas trešās valstis

▼M9

5.

Nomizota Quercus L. miza, izņemot nomizotu Quercus suber L. mizu

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Meksika

▼B

6.

Nomizota Acer saccharum Marsh. miza

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Meksika

7.

Nomizota Populus L. miza

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Ziemeļamerika un Dienvidamerika

8.

Stādīšanai paredzētie Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. un Rosa L. augi, izņemot augus miera periodā bez lapām, ziediem un augļiem

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (1). ◄

9.

Stādīšanai paredzētie Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. augi un to hibrīdi un stādīšanai paredzētie Fragaria L. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Austrālija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāda, Kanāriju salas, Ēģipte, Fēru Salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Maroka, Jaunzēlande, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Sīrija, Tunisija, Turcija, Ukraina, Apvienotā Karaliste (1) un Amerikas Savienotās Valstis, izņemot Havaju salas. ◄

10.

Vitis L. augi, izņemot augļus

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trešās valstis, izņemot Šveici

11.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Visas trešās valstis

12.

Stādīšanai paredzētie Photinia Ldl. augi, izņemot augus miera periodā bez lapām, ziediem un augļiem

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Amerikas Savienotās Valstis, Japāna, Korejas Republika, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika un Ķīna

13.

Phoenix spp. augi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Alžīrija, Maroka

14.

Stādīšanai paredzētie Poaceae dzimtas augi, izņemot Bambusoideae un Panicoideae apakšdzimtas un Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. un Uniola L. ģints dekoratīvos daudzgadīgos zālaugus, kas nav sēklas

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Ēģipte, Fēru salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Maroka, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Sīrija, Tunisija, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (1). ◄

15.

Solanum tuberosum L. bumbuļi, sēklas kartupeļi

0701 10 00

Trešās valstis, izņemot Šveici

16.

Stādīšanai paredzētie stolonus vai bumbuļus veidojošo Solanum L. sugu vai to hibrīdu augi, izņemot Solanum tuberosum L. bumbuļus, kā minēts 15. ierakstā

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trešās valstis, izņemot Šveici

17.

Solanum L. sugu un to hibrīdu bumbuļi, izņemot 15. un 16. ierakstā minētos

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

►M8  
Trešās valstis vai reģioni, kas nav:
a)  Alžīrija, Ēģipte, Izraēla, Lībija, Maroka, Sīrija, Šveice, Tunisija un Turcija;
vai
b)  valstis, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
i)  ir viena no šīm:
Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno un Ukraina;
kā arī
ii)  atbilst vienam no šiem nosacījumiem:

— tās ir valstis, kuras atzītas par brīvām no Clavibacter sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Nouioui et al. saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru, vai

— to tiesību akti ir atzīti par līdzvērtīgiem Savienības noteikumiem par aizsardzību pret Clavibacter sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Nouioui et al. saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru;


vai
c)  Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Serbija un Apvienotā Karaliste (1), ja ir izpildīts šāds nosacījums: šīs trešās valstis katru gadu līdz 30. aprīlim Komisijai ir iesniegušas apsekojumu rezultātus, kas apstiprina, ka Clavibacter sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Noui et al. iepriekšējā gadā tās teritorijā nav konstatēts.  ◄

18.

Stādīšanai paredzētie Solanaceae augi, izņemot sēklas un augus, kas minēti 15., 16. vai 17. ierakstā

►M9

 

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

 ◄

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Ēģipte, Fēru salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Maroka, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Sīrija, Tunisija, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (1). ◄

19.

Augsne, kas daļēji sastāv no cietām organiskajām vielām

ex 2530 90 00

ex 3824 99 93

Trešās valstis, izņemot Šveici

20.

Augsnes substrāts, izņemot augsni, kas pilnībā vai daļēji sastāv no cietām organiskajām vielām, izņemot tādu substrātu, kas sastāv vienīgi no kūdras vai Cocos nucifera L. šķiedrām, kas iepriekš nav izmantots augu audzēšanai vai citiem lauksaimniecības mērķiem

ex 2530 10 00

ex 2530 90 00

ex 2703 00 00

ex 3101 00 00

ex 3824 99 93

Trešās valstis, izņemot Šveici

▼M1

21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. un Citrus sinensis (L.) Osbeck (līdz 2021. gada 30. aprīlim)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentīna

▼B

(1)   

Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.
VII PIELIKUMS

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru izcelsme ir trešās valstīs, un atbilstošās īpašās prasības to ievešanai Savienības teritorijā 

Augi, augu produkti un citi objekti

KN kodi

Izcelsmes valsts

Īpašas prasības

1.

Augiem pievienots vai ar tiem saistīts augsnes substrāts, kas nodrošina augu dzīvotspēju, izņemot in vitro augu sterilo substrātu

Neattiecas (1)

Trešās valstis, izņemot Šveici

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augsnes substrāts attiecīgo augu stādīšanas brīdī:

i)  nav saturējis augsni un organiskās vielas un nav bijis iepriekš izmantots augu audzēšanai vai citiem lauksaimniecības mērķiem,

vai

ii)  pilnībā sastāv no kūdras vai Cocos nucifera L. šķiedrām un nav iepriekš izmantots augu audzēšanai vai citiem lauksaimniecības mērķiem,

vai

iii)  ir ticis pakļauts iedarbīgai fumigācijai vai termiskai apstrādei, lai nodrošinātu, ka tas ir brīvs no kaitīgajiem organismiem, un dati par apstrādi ir norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

iv)  ir ticis pakļauts iedarbīgai sistēmiskai pieejai, lai nodrošinātu, kas tas ir brīvs no kaitīgajiem organismiem, un dati par apstrādi ir norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

un

visos i) – iv) apakšpunktā minētajos gadījumos ticis uzglabāts un turēts atbilstošos apstākļos, lai tajā nebūtu karantīnas organismu,

un

b)  kopš stādīšanas:

i)  ir veikti attiecīgie pasākumi, kas nodrošina, ka augsnes substrāts ir bijis brīvs no Savienības karantīnas organismiem, tostarp vismaz:

— augsnes substrāts ticis fiziska atdalīts no augsnes un citiem iespējamiem piesārņojuma avotiem,

— ir veikti higiēnas pasākumi,

— ir izmantots Savienības karantīnas organismus nesaturošs ūdens,

vai

ii)  divas nedēļas pirms eksportēšanas augsnes substrāts, tostarp vajadzības gadījumā arī augsne, ir tikusi pilnībā attīrīta, mazgāšanai izmantojot ūdeni, kas nesatur Savienības karantīnas organismus. Pārstādīšanu var veikt, izmantojot tādu augsnes substrātu, kas atbilst a) apakšpunktā noteiktajām prasībām. Tiek uzturēti tādi atbilstoši apstākļi, kas nodrošina, ka augšanas substrāts ir brīvs no Savienības karantīnas organismiem, kā noteikts b) apakšpunktā.

2.

Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamās mašīnas un transportlīdzekļi

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Trešās valstis, izņemot Šveici

Oficiāls apliecinājums, ka mašīnas vai transportlīdzekļi ir attīrīti un tajos nav augsnes un augu palieku.

▼M9

2.1.

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sīpolus, bumbuļsīpolus, sakneņus, sēklas, bumbuļus un augu audu kultūras

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Trešās valstis, izņemot Šveici

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augi ir audzēti stādaudzētavās, kuras ir reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija,

un

b)  augi ir pārbaudīti piemērotos laikos un pirms eksportēšanas.

▼B

3.

Stādīšanai paredzētie augi ar saknēm, kas audzēti atklātā laukā

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0706 90 10

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  ražošanas vieta ir atzīta par brīvu no Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. un Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

un

b)  augu izcelsme ir laukā, kurš atzīts par brīvu no Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

4.

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sīpolus, bumbuļsīpolus, sakneņus, sēklas, bumbuļus un augu audu kultūras

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augi ir izaudzēti stādaudzētavās un:

a)  to izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Thrips palmi Karny, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

b)  to izcelsme ir ražošanas vietā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Thrips palmi Karny, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija” un oficiālās pārbaudēs, kas veiktas vismaz reizi mēnesī pēdējos trīs mēnešos pirms eksportēšanas, atzīta par brīvu no Thrips palmi Karny;

vai

c)  tieši pirms eksportēšanas ir pienācīgi apstrādāti pret Thrips palmi Karny, par ko sīka informācija sniegta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajos fitosanitārajos sertifikātos, un augi ir oficiāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no Thrips palmi Karny.

▼M9

4.1.

Stādīšanai paredzētie augi ar saknēm, izņemot augu audu kultūras

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu izcelsme ir valstī, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback,

vai

b)  augu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback. Apgabala nosaukumu norāda fitosanitārajā sertifikātā,

vai

c)  augi visā dzīves ciklā ir auguši augsnes substrātā, kurš augu stādīšanas brīdī:

i)  nav saturējis augsni un organiskās vielas un nav bijis iepriekš izmantots augu audzēšanai vai citiem lauksaimniecības mērķiem,

vai

ii)  pilnībā sastāv no kūdras vai Cocos nucifera L. šķiedrām un nav iepriekš izmantots augu audzēšanai vai citiem lauksaimniecības mērķiem,

vai

iii)  ir ticis pakļauts iedarbīgai fumigācijai vai termiskai apstrādei, lai nodrošinātu, ka tas ir brīvs no Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, un dati par to ir norādīti fitosanitārajā sertifikātā,

vai

iv)  ir ticis pakļauts iedarbīgai sistēmiskai pieejai, lai nodrošinātu, ka tas ir brīvs no Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, un dati par to ir norādīti fitosanitārajā sertifikātā;

un

visos i)–iv) apakšpunktā minētajos gadījumos ir ticis uzglabāts un turēts atbilstošos apstākļos, lai tajā nebūtu Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, un kopš stādīšanas ir veikti attiecīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka augi ir bijuši brīvi no Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, tostarp vismaz:

— augsnes substrāts ticis fiziski atdalīts no augsnes un citiem iespējamiem piesārņojuma avotiem un

— ir veikti higiēnas pasākumi,

vai

d)  

i)  augu izcelsme ir ražošanas vietā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback,

un

ii)  tieši pirms eksportēšanas sūtījumā iekļauto augu reprezentatīva parauga saknes ir pārbaudītas un ir atzīts, ka tās ir brīvas no Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback simptomiem.

4.2.

Stādīšanai paredzētie augi ar augsnes substrātu, kas nodrošina augu dzīvotspēju, izņemot augu audu kultūras un ūdensaugus

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kanāda, Ķīna, Indija, Japāna, Krievija, Šveice un Amerikas Savienotās Valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Popillia japonica Newman. Apgabala nosaukumu norāda fitosanitārajā sertifikātā,

vai

b)  augi ir audzēti ražošanas vietā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Popillia japonica Newman:

i)  kurā reizi gadā attiecīgā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā tiek veikta oficiāla pārbaude un trīs mēnešus pirms eksportēšanas vismaz reizi mēnesī tiek veikta papildu pārbaude, lai atklātu jebkādas Popillia japonica Newman pazīmes, vismaz vizuāli pārbaudot visus augus, tostarp nezāles, un ņemot augsnes substrāta, kurā aug augi, paraugus,

un

ii)  kam apkārt atrodas vismaz 100 m plata buferzona, kura oficiālos apsekojumos, kas reizi gadā veikti piemērotos laikos, ir apstiprināta par brīvu no Popillia japonica Newman,

un

iii)  tieši pirms eksportēšanas augiem un augsnes substrātam ir veiktas oficiālas pārbaudes, kā arī ir ņemti augsnes substrāta paraugi, konstatējot, ka tie ir brīvi no Popillia japonica Newman,

un

iv)  augi:

— ir apstrādāti un iepakoti vai transportēti tā, lai novērstu invadēšanos ar Popillia japonica Newman pēc izvešanas no ražošanas vietas,

— vai

— ir pārvietoti ārpus Popillia japonica Newman lidošanas perioda,

vai

c)  augi visā dzīves ciklā ir audzēti ražošanas vietas daļā, kura ir fiziski izolēta pret Popillia japonica Newman iekļūšanu, un:

(i)  ir apstrādāti un iepakoti vai transportēti tā, lai novērstu invadēšanos ar Popillia japonica Newman pēc izvešanas no ražošanas vietas daļas,

vai

(ii)  ir pārvietoti ārpus Popillia japonica Newman lidošanas perioda,

vai

d)  augi ir audzēti, izmantojot sistēmisku pieeju, kas apstiprināta saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru, lai nodrošinātu, ka tie ir brīvi no Popillia japonica Newman.

▼B

5.

Stādīšanai paredzētie viengadīgie un divgadīgie augi, izņemot Poaceae un sēklas

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Ēģipte, Fēru salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Maroka, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Sīrija, Tunisija, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (2). ◄

Oficiāls apliecinājums, ka augi:

a)  ir audzēti stādaudzētavās,

b)  nesatur augu atliekas, ir bez ziediem un augļiem,

c)  pirms eksportēšanas piemērotos laikos ir pārbaudīti,

d)  ir atzīti par brīviem no kaitīgo baktēriju, vīrusu un vīrusveidīgo organismu simptomiem un

e)  ir atzīti par brīviem no kaitīgo nematožu, kukaiņu, ērču un sēņu pazīmēm vai simptomiem vai arī ir attiecīgi apstrādāti ar mērķi šādus organismus iznīcināt.

6.

Stādīšanai paredzētie Poaceae dzimtas dekoratīvo daudzgadīgo zālaugu Bambusoideae, Panicoideae apakšdzimtas un Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. ģints augi Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. un Uniola L. augi, izņemot sēklas

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Ēģipte, Fēru salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Maroka, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Sīrija, Tunisija, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (2). ◄

Oficiāls apliecinājums, ka augi:

a)  ir izaudzēti stādaudzētavās,

b)  nesatur augu atliekas, ziedus un augļus,

c)  pirms eksportēšanas piemērotos laikos ir pārbaudīti,

d)  ir atzīti par brīviem no kaitīgo baktēriju, vīrusu un vīrusveidīgo organismu simptomiem un

e)  ir atzīti par brīviem no kaitīgo nematožu, kukaiņu, ērču un sēņu pazīmēm vai simptomiem vai arī ir attiecīgi apstrādāti ar mērķi šādus organismus iznīcināt.

7.

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot augus miera periodā, augu audu kultūras, sēklas, sīpolus, bumbuļus, bumbuļsīpolus un sakneņus.

Attiecīgie Savienības karantīnas organismi ir:

— begomovīrusi, izņemot: Abutilona mozaīkas vīrusu, saldo kartupeļu lapu čokurošanās vīrusu, tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīrusu, tomātu lapu dzeltenčokurošanās Sardīnijas vīrusu, tomātu lapu dzeltenčokurošanās Malagas vīrusu, tomātu lapu dzeltenčokurošanās Aksarkijas vīrusu,

— pupu vieglās plankumainības vīruss,

— salātu dzeltēšanas vīruss,

— meloņu dzeltēšanas vīruss,

— kabaču dzīslu dzeltēšanas vīruss,

— saldo kartupeļu hlorotiskais pundurainības vīruss,

— saldo kartupeļu vieglās plankumainības vīruss,

— tomātu vieglās plankumainības vīruss

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopami attiecīgie Savienības karantīnas organismi

 

 

 

 

a)  ja nav zināms, vai tajās ir sastopams Bemisia tabaci Genn. (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā) vai citi Savienības karantīnas organismu vektori,

Oficiāls apliecinājums, ka augu pilnajā veģetācijas periodā attiecīgo Savienības karantīnas organismu simptomi tiem nav novēroti.

 

 

 

b)  ja ir zināms, ka Bemisia tabaci Genn. (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā) vai citi Savienības karantīnas organismu vektori tajās ir sastopami

Oficiāls apliecinājums, ka augu pilnajā veģetācijas periodā attiecīgo Savienības karantīnas organismu simptomi tiem nav novēroti,

un

a)  augu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Bemisia tabaci Genn. un citiem Savienības karantīnas organismu vektoriem,

vai

b)  oficiālās pārbaudēs, kas veiktas kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos, ir konstatēts, ka ražošanas vietā nav sastopams Bemisia tabaci Genn un citi attiecīgo Savienības karantīnas organismu vektori;

vai

c)  augi ir iedarbīgi apstrādāti, nodrošinot Bemisia tabaci Genn un citu Savienības karantīnas organismu vektoru apkarošanu, un pirms eksportēšanas tie ir atzīti par brīviem minētajiem kaitīgajiem organismiem.

▼M9

8.

Stādīšanai paredzētie lakstaugu sugu augi, izņemot sīpolus, bumbuļsīpolus, Poaceae dzimtas augus, sakneņus, sēklas, bumbuļus un augu audu kultūras

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Trešās valstis, par kurām zināms, ka Liriomyza sativae (Blanchard) un Nemorimyza maculosa (Malloch) tajās ir sastopami

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Liriomyza sativae (Blanchard) un Nemorimyza maculosa (Malloch). Apgabala nosaukumu norāda fitosanitārajā sertifikātā,

vai

b)  augu izcelsme ir ražošanas vietā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Liriomyza sativae (Blanchard) un Nemorimyza maculosa (Malloch), un tas ir norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, un oficiālās pārbaudēs, kas veiktas vismaz reizi mēnesī pēdējos trīs mēnešos pirms eksportēšanas, augi ir atzīti par brīviem no Liriomyza sativae (Blanchard) un Nemorimyza maculosa (Malloch),

vai

c)  tieši pirms eksportēšanas augi ir pienācīgi apstrādāti pret Liriomyza sativae (Blanchard) un Nemorimyza maculosa (Malloch), ir oficiāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no Liriomyza sativae (Blanchard) un Nemorimyza maculosa (Malloch).

Sīku informāciju par c) apakšpunktā minēto apstrādi norāda fitosanitārajā sertifikātā.

▼B

9.

Stādīšanai paredzētie Caryophyllaceae (izņemot Dianthus L.), Compositae (izņemot Chrysanthemum L.), Cruciferae, Leguminosae un Rosaceae (izņemot Fragaria L.) dzimtas daudzgadīgie lakstaugi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Ēģipte, Fēru salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Maroka, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Sīrija, Tunisija, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (2). ◄

Oficiāls apliecinājums, ka augi:

a)  ir audzēti stādaudzētavās,

b)  nesatur augu atliekas, ir bez ziediem un augļiem,

c)  piemērotos laikos pirms eksportēšanas ir pārbaudīti,

d)  ir atzīti par brīviem no kaitīgo baktēriju, vīrusu un vīrusveidīgo organismu simptomiem un

e)  ir atzīti par brīviem no kaitīgo nematožu, kukaiņu, ērču un sēņu pazīmēm vai simptomiem vai arī ir attiecīgi apstrādāti ar mērķi šādus organismus iznīcināt.

10.

Stādīšanai paredzētie koki un krūmi, izņemot sēklas un augu audu kultūras

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Ēģipte, Fēru salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Maroka, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Sīrija, Tunisija, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (2). ◄

Oficiāls apliecinājums, ka augi:

a)  ir tīri (t. i., nesatur augu atliekas) un nesatur ziedus un augļus,

b)  ir izaudzēti stādaudzētavās,

c)  piemērotos laikos pirms eksportēšanas ir pārbaudīti, ir atzīti par brīviem no kaitīgo baktēriju, vīrusu un vīrusveidīgo organismu simptomiem, un ir atzīti par brīviem no kaitīgo nematožu, kukaiņu, ērču un sēņu pazīmēm vai simptomiem vai arī ir attiecīgi apstrādāti ar mērķi šādus organismus iznīcināt.

11.

Stādīšanai paredzētie lapu koki un krūmi, izņemot sēklas un augu audu kultūras

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Ēģipte, Fēru salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Maroka, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Sīrija, Tunisija, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (2). ◄

Oficiāls apliecinājums, ka augi atrodas miera stāvoklī un ir bez lapām.

12.

Sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot Solanum tuberosum L. bumbuļus

0706 10 00

0706 90 10

0706 90 30

0706 90 90

ex 0709 99 90

ex 0714 10 00

ex 0714 20 10

ex 0714 20 90

ex 0714 30 00

ex 0714 40 00

ex 0714 50 00

ex 0714 90 20

ex 0714 90 90

ex 0910 11 00

ex 0910 30 00

ex 0910 99 91

ex 1212 91 80

ex 1212 94 00

ex 1212 99 95

ex 1214 90 10

ex 1214 90 90

Trešās valstis, izņemot Šveici

Oficiāls apliecinājums, ka augsne un augsnes substrāts ir ne vairāk kā 1 % no sūtījuma vai partijas neto svara.

13.

Stādīšanai paredzēti sīpoli, bumbuļsīpoli, sakneņi un bumbuļi, izņemot Solanum tuberosum L. bumbuļus

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

ex 0706 90 10

ex 0910 11 00

ex 0910 20 10

ex 0910 30 00

Trešās valstis, izņemot Šveici

Oficiāls apliecinājums, ka augsne un augsnes substrāts ir ne vairāk kā 1 % no sūtījuma vai partijas neto svara.

14.

Solanum tuberosum L. bumbuļi

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Trešās valstis, izņemot Šveici

Oficiāls apliecinājums, ka augsne un augsnes substrāts ir ne vairāk kā 1 % no sūtījuma vai partijas neto svara.

15.

Solanum tuberosum L. bumbuļi

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka bumbuļu izcelsme ir:

a)  valstī, par kuru nav zināms, vai tajā ir sastopams Tecia solanivora (Povolný),

vai

b)  apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Tecia solanivora((Povolný).

16.

Solanum tuberosum L. bumbuļi

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  bumbuļu izcelsme ir valstīs, kurās nav sastopams Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.;

vai

b)  izcelsmes valstī ir izpildīti noteikumi, kas atzīti par līdzvērtīgiem Savienības noteikumiem parClavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. apkarošanu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru.

17.

Solanum tuberosum L. bumbuļi

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Trešās valstis, par kurām zināms, ka Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival tajās ir sastopams

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  bumbuļu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (visas rases, izņemot 1. rasi, t. i., parasto Eiropas rasi) tajos nav sastopams un atbilstošu periodu ražošanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival simptomi nav novēroti,

vai

b)  izcelsmes valstī ir izpildīti noteikumi, kas atzīti par līdzvērtīgiem Savienības noteikumiem par Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival apkarošanu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru.

18.

Stādīšanai paredzētie Solanum tuberosum L. bumbuļi

0701 10 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka bumbuļu izcelsme ir laukā, kurā Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens un Globodera pallida (Stone) Behrens nav sastopami

19.

Stādīšanai paredzētie Solanum tuberosum L. bumbuļi

0701 10 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  bumbuļu izcelsme ir apgabalos, par kuriem nav zināms, vai tajos ir sastopami Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. un Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.,

vai

b)  bumbuļu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tajos ir sastopami Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. vai Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., bumbuļu izcelsme ir ražošanas vietā, kura atzīta par brīvu no Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. un Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. vai ko uzskata par brīvu no tiem pēc tam, kad ir veikti pasākumi Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. un Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. apkarošanai, un tas ir norādīts saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru.

▼M9

20.

Stādīšanai paredzētie Solanum tuberosum L. bumbuļi

0701 10 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  bumbuļu izcelsme ir valstī, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikta par brīvu no Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback un Meloidogyne fallax Karssen,

vai

b)  bumbuļu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback un Meloidogyne fallax Karssen. Apgabala nosaukumu norāda fitosanitārajā sertifikātā,

vai

c)  bumbuļu izcelsme ir ražošanas vietā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija, pamatojoties uz saimniekaugu kultūru ikgadēju apsekojumu, ko izdara, saimniekaugus piemērotos laikos pārbaudot vizuāli un pēc ražošanas vietā izaudzēto kartupeļu novākšanas bumbuļus vizuāli pārbaudot gan no ārpuses, gan tos pārgriežot, ir noteikusi par brīvu no Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback un Meloidogyne fallax Karssen,

vai

d)  pēc bumbuļu novākšanas no tiem gadījumizlases veidā ir ņemti paraugi un tie vai nu, vispirms piemērojot attiecīgu simptomu inducēšanas metodi, ir pārbaudīti uz simptomu klātbūtni, vai testēti laboratoriski, kā arī piemērotos laikos un katru reizi, kad iepakojumu vai konteinerus aizdara, ir vizuāli pārbaudīti gan no ārpuses, gan tos pārgriežot, un Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback vai Meloidogyne fallax Karssen simptomi tiem nav konstatēti.

▼B

21.

Solanum tuberosum L. bumbuļi, izņemot stādīšanai paredzētos bumbuļus

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka bumbuļu izcelsme ir apgabalos, par kuriem nav zināms, vai tajos ir sastopami Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. un Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

▼M9

21.1.

Stādīšanai paredzētie Cucurbitaceae Juss. un Solanaceae Juss. augi, izņemot sīpolus, bumbuļsīpolus, sakneņus, sēklas, bumbuļus un augu audu kultūras

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu izcelsme ir valstī, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikta par brīvu no Ceratothripoides claratris (Shumsher),

vai

b)  augu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Ceratothripoides claratris (Shumsher). Apgabala nosaukumu norāda fitosanitārajā sertifikātā,

vai

c)  augi visā dzīves ciklā ir audzēti ražošanas vietas daļā, kura ir fiziski aizsargāta pret Ceratothripoides claratris (Shumsher) iekļūšanu un kurā vismaz trīs mēnešus pirms eksportēšanas tiek veikta vismaz viena pārbaude, lai konstatētu Ceratothripoides claratris (Shumsher) klātbūtni.

21.2.

Stādīšanai paredzētie

Allium cepa L., Asparagus L.,

Cynara scolymus L.,

Citrullus lanatus (Thnb.) Matusm. & Nakai, Cucurbita L., Cucumis melo L., Cucumis sativum L., Glycine max (L.), Merr., Gossypium L., Medicago sativa, L., Persea americana Mill., Phaseolus L., Ricinus communis L.,

un Tagetes L. augi, izņemot sīpolus, bumbuļsīpolus, augu audu kultūras, sakneņus, putekšņus, sēklas un bumbuļus

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Bolīvija, Kolumbija, Ekvadora, Peru un Amerikas Savienotās Valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Prodiplosis longifila. Apgabala nosaukumu norāda fitosanitārajā sertifikātā,

vai

b)  vismaz divus mēnešus pirms eksportēšanas vai arī visā dzīves ciklā to augu gadījumā, kuri ir jaunāki par diviem mēnešiem, augi ir audzēti ražošanas vietas daļā, kura ir fiziski aizsargāta pret Prodiplosis longifila Gagné un kura izcelsmes valstī ir noteikta par brīvu no Prodiplosis longifila Gagné, pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm, kas veiktas visā to dzīves ciklā vai arī vismaz divu mēnešu laikā pirms eksportēšanas.

▼B

22.

Stādīšanai paredzētie Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. un Solanum melongena L. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopami Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. vai Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu izcelsme ir apgabalos, kuri atzīti par brīviem no Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. un Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

vai

b)  no pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma augiem ražošanas vietā nav novēroti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. un Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. simptomi.

23.

Stādīšanai paredzētie Solanum lycopersicum L. un Solanum melongena L. augi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir:

a)  valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Keiferia lycopersicella (Walsingham),

vai

b)  apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Keiferia lycopersicella (Walsingham), un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”.

24.

Stādīšanai paredzētie Beta vulgaris L. augi, izņemot sēklas

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā nav novēroti biešu galotnes čokurošanās vīrusa simptomi.

▼M9

24.1.

Stādīšanai paredzētie Euphorbia pulcherrima Willd., Fragaria L. un Rubus L. Augi, izņemot augu audu kultūras, putekšņus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu izcelsme ir valstī, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikta par brīvu no Eotetranychus lewisi (McGregor),

vai

b)  augu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Eotetranychus lewisi (McGregor). Apgabala nosaukumu norāda fitosanitārajā sertifikātā,

vai

c)  augu izcelsme ir ražošanas vietā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Eotetranychus lewisi (McGregor).

▼B

25.

Chrysanthemum L., Dianthus L. un Pelargonium l'Hérit. ex Ait. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

ex 0603 90 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu izcelsme ir apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith un Spodoptera litura (Fabricius),

vai

b)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā nav novērotas Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith un Spodoptera litura (Fabricius) pazīmes

vai

c)  augi ir atbilstoši apstrādāti, lai tos aizsargātu no attiecīgajiem kaitīgajiem organismiem.

26.

Stādīšanai paredzētie Chrysanthemum L. un Solanum lycopersicum L. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augi visā to dzīves ciklā ir audzēti:

a)  valstī, kura ir brīva no krizantēmu stublāju nekrozes vīrusa,

vai

b)  apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no krizantēmu stublāju nekrozes vīrusa,

vai

c)  ražošanas vietā, kura noteikta par brīvu no krizantēmu stublāju nekrozes vīrusa un kura par tādu apstiprināta oficiālās pārbaudēs un vajadzības gadījumā ar testēšanu.

27.

Stādīšanai paredzētie Pelargonium L'Herit. ex Ait. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams tomātu gredzenplankumainības vīruss:

 

 

 

a)  par kurām nav zināms, vai tajās ir sastopami Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā) Dalmasso un Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo vai citi tomātu gredzenplankumainības vīrusa vektori

Oficiāls apliecinājums, ka augi:

a)  ir tieši iegūti ražošanas vietās, par kurām zināms, ka tomātu gredzenplankumainības vīruss tajās nav sastopams,

vai

b)  vēlākais, ceturtās paaudzes pēcteči, kas iegūti no materiāla, kurā, veicot virusoloģisko testēšanu, nav konstatēts tomātu gredzenplankumainības vīruss;

 

 

b)  par kurām zināms, ka tajās ir sastopami Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā) Dalmasso un Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo vai citi tomātu gredzenplankumainības vīrusa vektori

Oficiāls apliecinājums, ka augi ir:

a)  ir tieši iegūti ražošanas vietās, par kurām zināms, ka tajās augsnē vai augos nav sastopams tomātu gredzenplankumainības vīruss,

vai

b)  vēlākais, otrās paaudzes pēcteči, kas iegūti no materiāla, kurā, veicot virusoloģisko testēšanu, nav konstatēts tomātu gredzenplankumainības vīruss

▼M9

28.

Grieztie Chrysanthemum L., Dianthus L., Gypsophila L. un Solidago L. ziedi un Apium graveolens L. un Ocimum L. lapu dārzeņi

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0709 99 90

ex 1211 90 86

ex 1404 90 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  griezto ziedu un lapu dārzeņu izcelsme ir valstī, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Liriomyza sativae (Blanchard) un Nemorimyza maculosa (Malloch),

vai

b)  tieši pirms eksportēšanas grieztie ziedi un lapu dārzeņi ir oficiāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no Liriomyza sativae (Blanchard) un Nemorimyza maculosa (Malloch).

29.

Grieztie Orchidaceae ziedi

0603 13 00

Trešās valstis, izņemot Taizemi

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  griezto ziedu izcelsme ir valstī, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Thrips palmi Karny,

vai

b)  tieši pirms eksportēšanas grieztie ziedi ir oficiāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no Thrips palmi Karny.

29.1.

Grieztie Orchidaceae ziedi

0603 13 00

Taizeme

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  grieztie ziedi ir audzēti ražošanas vietā, kura oficiālās pārbaudēs, kas veiktas vismaz reizi mēnesī pēdējos trīs mēnešos pirms eksportēšanas, ir atzīta par brīvu no Thrips palmi,

vai

b)  grieztajiem ziediem ir veikta atbilstoša fumigācija, lai nodrošinātu, ka tie ir brīvi no Thrips palmi Karny, un sīku informāciju par minēto apstrādi norāda fitosanitārajā sertifikātā.

▼B

30.

Stādīšanai paredzētie dabiski vai mākslīgi radītie punduraugi, izņemot sēklas

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (2). ◄

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augi, arī dabiskās dzīvotnēs iegūtie augi, pirms nosūtīšanas vismaz divus gadus pēc kārtas ir audzēti, glabāti un sagatavoti oficiāli reģistrētās stādaudzētavās, kurās pastāv oficiāli uzraudzīts kontroles režīms;

b)  augi šā ieraksta a) apakšpunktā minētajās stādaudzētavās:

i)  vismaz šā ieraksta a) apakšpunktā minētajā periodā:

— bija iestādīti podos un novietoti plauktā vismaz 50 cm augstumā no zemes,

— bija attiecīgi apstrādāti, lai pasargātu augsnes substrātu no Eiropā neesošiem rūsas paveidiem, un Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā paredzētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Dezinsekcija un/vai dezinficēšana” ir norādīta darbīgā viela, tās koncentrācija un apstrādes datums,

— ievērojot atbilstošus intervālus, vismaz sešas reizes gadā oficiāli testēti attiecībā uz Regulā (ES) 2016/2031 noteikto Savienības karantīnas organismu klātbūtni, un šīs pārbaudes, kas skar arī augus, kuri aug šā ieraksta a) apakšpunktā minēto stādaudzētavu tuvākajā apkārtnē, veic, vismaz vizuāli apsekojot katru lauka vai audzētavas rindu un apskatot visas augu daļas virs augsnes substrāta vismaz 300 augu izlasei, kas pieder konkrētai ģintij, ja minētās ģints augu skaits nepārsniedz 3 000 , vai 10 % augu, ja minētās ģints augu skaits pārsniedz 3 000 ,

— nesatur attiecīgos Savienības karantīnas organismus, kā novērots šajās pārbaudēs, kuras aplūkotas iepriekšējā ievilkumā, invadētie augi ir izņemti un atlikušie augi vajadzības gadījumā ir pienācīgi apstrādāti un pēc tam turēti attiecīgu laiku un pārbaudīti, lai nodrošinātos pret attiecīgajiem kaitīgajiem organismiem,

— iestādīti agrāk neizmantotā mākslīgā augsnes substrātā vai dabiskā augsnes substrātā, kas fumigēts vai attiecīgi termiski apstrādāts un nesatur nekādus Savienības karantīnas organismus,

— turēti apstākļos, kas pasargā augsnes substrātu no Savienības karantīnas organismiem, un divu nedēļu laikā pirms nosūtīšanas tie:

— 

— nopurināti un noskaloti ar tīru ūdeni, lai attīrītu no sākotnējā augsnes substrāta, un atstāti ar kailām saknēm vai

— nopurināti un noskaloti ar tīru ūdeni, lai attīrītu no sākotnējā augsnes substrāta, un pārstādīti augsnes substrātā, kas atbilst i) punkta piektajā ievilkumā izklāstītajiem nosacījumiem, vai

— attiecīgi apstrādāti, lai pasargātu augsnes substrātu no Savienības karantīnas organismiem, un Regulas (ES) Nr. 2016/203 71. pantā paredzētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Dezinsekcija un/vai dezinficēšana” ir norādīta darbībā viela, tās koncentrācija un apstrādes datums.

ii)  ievietoti slēgtos konteineros, kas oficiāli aizzīmogoti un uz kuriem norādīts reģistrētās stādaudzētavas reģistrācijas numurs, un sūtījumu identificēšanai šis numurs ir norādīts Regulas (ES) Nr. 2016/203 71. pantā paredzētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācijas”.

▼M9

30.1.

Stādīšanai paredzētie Diospyros kaki L., Ficus carica L., Hedera helix L., Laurus nobilis L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Parthenocissus Planch., Prunus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Rosa L., augi, izņemot sēklas, putekšņus un augu audu kultūras

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Austrālija, Bangladeša, Butāna, Bruneja Darusalama, Kambodža, Ķīna, Svatini, Guama, Indija, Indonēzija, Irāna, Japāna, Kenija, Laosa, Malaizija, Maurīcija, Mikronēzija, Melnkalne, Nigērija, Ziemeļkoreja, Ziemeļu Marianas Salas, Pakistāna, Palau, Papua-Jaungvineja, Filipīnas, Reinjona, Dienvidāfrika, Dienvidkoreja, Šrilanka, Taivāna, Tanzānija, Taizeme, Uganda, Vjetnama un Amerikas Savienotās Valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Aleurocanthus spiniferus (Quaintance). Apgabala nosaukumu norāda fitosanitārajā sertifikātā,

vai

b)  augi ir audzēti ražošanas vietā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Aleurocanthus spiniferus (Quaintance):

i)  kurā vismaz gadu pirms eksportēšanas piemērotā laikā tiek veiktas oficiālas pārbaudes,

un

ii)  augi ir apstrādāti un iepakoti tā, lai novērstu invadēšanos pēc izvešanas no ražošanas vietas,

vai

c)  augi ir iedarbīgi apstrādāti, lai nodrošinātu, ka tie ir brīvi no Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), pirms eksportēšanas konstatējot, ka tie ir brīvi no minētā kaitīgā organisma.

▼B

31.

►M9  Skujkoku (Pinopsida) augi, izņemot augļus un sēklas ◄

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

0604 20 40

ex 1404 90 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augi ir iegūti ražošanas vietā, kura ir brīva noPissodes cibriani O'Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang un Pissodes zitacuarense Sleeper.

▼M9

32.

Skujkoku (Pinopsida) augi, izņemot augļus un sēklas, augstumā virs 3 m

ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 ex 1404 90 00

Trešās valstis, izņemot Albāniju, Andoru, Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Bosniju un Hercegovinu, Kanāriju salas, Fēru Salas, Gruziju, Islandi, Lihtenšteinu, Moldovu, Monako, Melnkalni, Ziemeļmaķedoniju, Norvēģiju, Krieviju (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbiju, Šveici, Turciju, Apvienoto Karalisti (1) un Ukrainu

Oficiāls apliecinājums, ka augi ir iegūti ražošanas vietā, kura ir brīva no Scolytinae spp.(sugas, kas nav konstatētas Eiropā).;

▼M9

32.1.

Stādīšanai paredzētie Acacia Mill., Acer buergerianum Miq., Acer macrophyllum Pursh, Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., Acer pseudoplatanus L., Aesculus californica (Spach) Nutt., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Albizia falcate Backer ex Merr., Albizia julibrissin Durazz., Alectryon excelsus Gärtn., Alnus rhombifolia Nutt., Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Azadirachta indica A. Juss., Baccharis salicina Torr. & A.Gray, Bauhinia variegata L., Brachychiton discolor F.Muell., Brachychiton populneus R.Br., Camellia semiserrata C.W.Chi, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Canarium commune L., Castanospermum australe A.Cunningham & C.Fraser, Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, Cercidium sonorae Rose & I.M.Johnst., Cocculus laurifolius DC., Combretum kraussii Hochst., Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., Erythrina falcata Benth., Erythrina fusca Lour., Eucalyptus ficifolia F.Müll., Fagus crenata Blume, Ficus L., Gleditsia triacanthos L., Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., Howea forsteriana (F.Müller) Becc., Ilex cornuta Lindl. & Paxton, Inga vera Willd., Jacaranda mimosifolia D.Don, Koelreuteria bipinnata Franch., Liquidambar styraciflua L., Magnolia grandiflora L., Magnolia virginiana L., Mimosa bracaatinga Hoehne, Morus alba L., Parkinsonia aculeata L., Persea americana Mill., Pithecellobium lobatum Benth., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platanus mexicana Torr., Platanus occidentalis L., Platanus orientalis L., Platanus racemosa Nutt., Podalyria calyptrata Willd., Populus fremontii S.Watson, Populus nigra L., Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., Prosopis articulata S.Watson, Protium serratum Engl., Psoralea pinnata L., Pterocarya stenoptera C.DC., Quercus agrifolia Née, Quercus calliprinos Webb., Quercus chrysolepis Liebm, Quercus engelmannii Greene, Quercus ithaburensis Dence., Quercus lobata Née, Quercus palustris Marshall, Quercus robur L., Quercus suber L., Ricinus communis L., Salix alba L., Salix babylonica L., Salix gooddingii C.R.Ball, Salix laevigata Bebb, Salix mucronata Thnb., Shorea robusta C.F.Gaertn., Spathodea campanulata P.Beauv., Spondias dulcis Parkinson, Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, Wisteria floribunda (Willd.) DC. un Xylosma avilae Sleumer augi, izņemot augu audu kultūras, putekšņus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu stumbra pamatnes diametrs ir mazāks par 2 cm,

vai

b)  augu izcelsme ir valstī, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Euwallacea fornicatus sensu lato,

vai

c)  augu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Euwallacea fornicatus sensu lato. Apgabala nosaukumu norāda fitosanitārajā sertifikātā,

vai

d)  augi:

i)  vismaz sešus mēnešus pirms eksportēšanas ir audzēti ražošanas vietas daļā, kura ir fiziski izolēta pret Euwallacea fornicatus sensu lato iekļūšanu, kurā piemērotā laikā veic oficiālas pārbaudes un kura atzīta par brīvu no kaitīgā organisma, ko apliecina vismaz slazdi, kurus pārbauda ne retāk kā reizi četrās nedēļās, tostarp tieši pirms eksportēšanas,

vai

ii)  ir audzēti ražošanas vietas daļā, kura kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ir atzīta par brīvu no Euwallacea fornicatus sensu lato, ko oficiālās pārbaudēs, kas tiek veiktas vismaz reizi četrās nedēļās, apliecina vismaz slazdi; ja ir aizdomas par kaitīgā organisma klātbūtni ražošanas vietas daļā, ir veikta piemērota apstrāde pret kaitīgo organismu, lai nodrošinātu kaitīgā organisma klātneesību; ir izveidota 1 km plata apkārtējā zona, kas piemērotā laikā tiek uzraudzīta, lai konstatētu Euwallacea fornicatus sensu lato klātbūtni; kaitīgā organisma konstatēšanas gadījumā attiecīgie augi nekavējoties ir jāizrauj un jāiznīcina,

un

tieši pirms eksportēšanas ir veiktas oficiālas pārbaudes, lai konstatētu, vai augu sūtījumos, jo īpaši augu stumbros un zaros, nav sastopams kaitīgais organisms, veicot arī destruktīvu paraugu ņemšanu. Pārbaudē izmanto tādu parauga lielumu, lai ar 99 % ticamību varētu noteikt vismaz 1 % invāzijas gadījumu.

32.2.

Stādīšanai paredzētie Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC.,

Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia oleifera C.Abel, Castanea Mill.,

Celtis sinensis Pers., Cinnamomum camphora (L.) J.Presl,

Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Ficus hispida L.f., Ficus infectoria Willd., Ficus retusa L., Juglans regia L., Maclura tricuspidata Carrière, Melia azedarach L., Morus L., Populus L., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner &Champ., Sophora japonica L., Trema amboinense (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw un Xylosma G.Forst. augi, izņemot augu audu kultūras, putekšņus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afganistāna, Bahreina, Bangladeša, Butāna, Bruneja Darusalama, Kambodža, Ķīna, Indija, Indonēzija, Irāna, Irāka, Japāna, Jordānija, Kazahstāna, Kuveita, Kirgizstāna, Laosa, Libāna, Malaizija, Maldīvija, Mongolija, Mjanma, Nepāla, Ziemeļkoreja, Omāna, Pakistāna, Filipīnas, Katara, Krievija (tikai šādas daļas: Tālo austrumu federālais apgabals (Dalnevostochny federalny okrug), Sibīrijas federālais apgabals (Sibirsky federalny okrug) un Urālu federālais apgabals (Uralsky federalny okrug)), Saūda Arābija, Singapūra, Dienvidkoreja, Šrilanka, Sīrija, Tadžikistāna, Taizeme, Austrumtimora, Turkmenistāna, Apvienotie Arābu Emirāti, Uzbekistāna, Vjetnama un Jemena

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu stumbra pamatnes diametrs ir mazāks par 1 cm,

vai

b)  augu izcelsme ir valstī, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Apriona germari (Hope),

vai

c)  augi visā dzīves ciklā ir audzēti apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Apriona germari (Hope). Apgabala nosaukumu norāda fitosanitārajā sertifikātā,

vai

d)  augi visā dzīves ciklā vai vismaz divus gadus pirms eksportēšanas ir audzēti ražošanas vietā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Apriona germari (Hope),

un

i)  kurā reizi gadā piemērotā laikā ir veiktas divas oficiālas pārbaudes, lai atklātu jebkādas Apriona germari (Hope) pazīmes, un nav konstatētas nekādas kaitīgā organisma pazīmes,

un

ii)  kur tiek veikta attiecīga profilaktiska apstrāde un kam apkārt atrodas vismaz 2 000  m plata buferzona, kura oficiālos apsekojumos, kas reizi gadā veikti piemērotā laikā, ir apstiprināta par brīvu no Apriona germari (Hope),

un

iii)  kur tieši pirms eksportēšanas ir veiktas pārbaudes, lai konstatētu Apriona germari (Hope) klātbūtni, jo īpaši augu stumbros; attiecīgā gadījumā pārbaudes ietver arī destruktīvu paraugu ņemšanu,

vai

e)  augi visā dzīves ciklā vai vismaz divus gadus pirms eksportēšanas ir audzēti ražošanas vietas daļā, kura ir fiziski izolēta pret Apriona germari (Hope) iekļūšanu

un

tieši pirms eksportēšanas augiem ir veiktas pārbaudes, lai konstatētu Apriona germari (Hope) klātbūtni, jo īpaši augu stumbros; attiecīgā gadījumā pārbaudes ietver arī destruktīvu paraugu ņemšanu.

32.3.

Stādīšanai paredzētie Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Camellia sinensis (L.) Kuntze, Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., Fagus crenata Blume, Ficus carica L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Lagerstroemia indica L., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., Populus L., Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C.DC., Punica granatum L., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Ulmus parvifolia Jacq., Villebrunea pedunculata Shirai un Zelkova serrata (Thunb.) Makino augi, izņemot augu audu kultūras, putekšņus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afganistāna, Bahreina, Bangladeša, Butāna, Bruneja Darusalama, Kambodža, Ķīna, Indija, Indonēzija, Irāna, Irāka, Japāna, Jordānija,

Kazahstāna, Kuveita, Kirgizstāna, Laosa, Libāna, Malaizija, Maldīvija, Mongolija, Mjanma, Nepāla, Ziemeļkoreja, Omāna, Pakistāna, Filipīnas, Katara, Krievija (tikai šādas daļas: Tālo austrumu federālais apgabals (Dalnevostochny federalny okrug), Sibīrijas federālais apgabals (Sibirsky federalny okrug) un Urālu federālais apgabals (Uralsky federalny okrug)), Saūda Arābija, Singapūra, Dienvidkoreja, Šrilanka, Sīrija, Tadžikistāna, Taizeme, Austrumtimora, Turkmenistāna, Apvienotie Arābu Emirāti, Uzbekistāna, Vjetnama un Jemena

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu stumbra pamatnes diametrs ir mazāks par 1 cm,

vai

b)  augu izcelsme ir valstī, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Apriona rugicollis Chevrolat,

vai

c)  augi visā dzīves ciklā ir audzēti apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Apriona rugicollis Chevrolat. Apgabala nosaukumu norāda fitosanitārajā sertifikātā,

vai

d)  augi visā dzīves ciklā vai vismaz divus gadus pirms eksportēšanas ir audzēti ražošanas vietā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Apriona rugicollis Chevrolat

un

i)  kurā reizi gadā piemērotā laikā ir veiktas divas oficiālas pārbaudes, lai atklātu jebkādas Apriona rugicollis Chevrolat pazīmes, un nav konstatētas nekādas kaitīgā organisma pazīmes,

un

ii)  kur tiek veikta attiecīga profilaktiska apstrāde un kam apkārt atrodas vismaz 2 000  m plata buferzona, kura oficiālos apsekojumos, kas reizi gadā veikti piemērotā laikā, ir apstiprināta par brīvu no Apriona rugicollis Chevrolat,

un

iii)  kur tieši pirms eksportēšanas ir veiktas pārbaudes, lai konstatētu Apriona rugicollis Chevrolat klātbūtni, jo īpaši augu stumbros; attiecīgā gadījumā pārbaudes ietver arī destruktīvu paraugu ņemšanu,

vai

e)  augi visā dzīves ciklā vai vismaz divus gadus pirms eksportēšanas ir audzēti ražošanas vietas daļā, kura ir fiziski izolēta pret Apriona rugicollis Chevrolat iekļūšanu

un

tieši pirms eksportēšanas augiem ir veiktas pārbaudes, lai konstatētu Apriona rugicollis Chevrolat klātbūtni, jo īpaši augu stumbros; attiecīgā gadījumā pārbaudes ietver arī destruktīvu paraugu ņemšanu.

32.4.

Stādīšanai paredzētie Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Ficus L., Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., Morus L., Populus L. un Salix L. augi, izņemot augu audu kultūras, putekšņus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afganistāna, Bahreina, Bangladeša, Butāna, Bruneja Darusalama, Kambodža, Ķīna, Indija, Indonēzija, Irāna, Irāka, Japāna, Jordānija, Kazahstāna, Kuveita, Kirgizstāna, Laosa, Libāna, Malaizija, Maldīvija, Moldova, Mongolija, Mjanma, Nepāla, Ziemeļkoreja, Omāna, Pakistāna, Filipīnas, Katara, Krievija (tikai šādas daļas: Tālo austrumu federālais apgabals (Dalnevostochny federalny okrug), Sibīrijas federālais apgabals (Sibirsky federalny okrug) un Urālu federālais apgabals (Uralsky federalny okrug)), Saūda Arābija, Singapūra, Dienvidkoreja, Šrilanka, Sīrija, Tadžikistāna, Taizeme, Austrumtimora, Turkmenistāna, Apvienotie Arābu Emirāti, Uzbekistāna, Vjetnama un Jemena

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu stumbra pamatnes diametrs ir mazāks par 1 cm,

vai

b)  augu izcelsme ir valstī, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Apriona cinerea Chevrolat,

vai

c)  augi visā dzīves ciklā ir audzēti apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Apriona cinerea Chevrolat. Apgabala nosaukumu norāda fitosanitārajā sertifikātā,

vai

d)  augi visā dzīves ciklā vai vismaz divus gadus pirms eksportēšanas ir audzēti ražošanas vietā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Apriona cinerea Chevrolat,

un

i)  kurā reizi gadā piemērotā laikā ir veiktas divas oficiālas pārbaudes, lai atklātu jebkādas Apriona cinerea Chevrolat pazīmes, un nav konstatētas nekādas kaitīgā organisma pazīmes,

un

ii)  kur tiek veikta attiecīga profilaktiska apstrāde un kam apkārt atrodas vismaz 2 000  m plata buferzona, kura oficiālos apsekojumos, kas reizi gadā veikti piemērotā laikā, ir apstiprināta par brīvu no Apriona cinerea Chevrolat,

un

iii)  kur tieši pirms eksportēšanas ir veiktas pārbaudes, lai konstatētu Apriona cinerea Chevrolat klātbūtni, jo īpaši augu stumbros; attiecīgā gadījumā pārbaudes ietver arī destruktīvu paraugu ņemšanu,

vai

e)  augi visā dzīves ciklā vai vismaz divus gadus pirms eksportēšanas ir audzēti ražošanas vietas daļā, kura ir fiziski izolēta pret Apriona cinerea Chevrolat iekļūšanu,

un

tieši pirms eksportēšanas augiem ir veiktas pārbaudes, lai konstatētu Apriona cinerea Chevrolat klātbūtni, jo īpaši augu stumbros; attiecīgā gadījumā pārbaudes ietver arī destruktīvu paraugu ņemšanu.

32.5.

Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry Laurus nobilis L., Leucothoe D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, Magnolia L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC., Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus L., Rhododendron L., izņemot Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus L., Trientalis latifolia (Hook.), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium L. un Viburnum L. augi, izņemot augļus, putekšņus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 40

ex 0604 20 90

ex 0604 90 91

ex 1401 90 00

ex 1404 90 00

Kanāda, Apvienotā Karaliste (2), Amerikas Savienotās Valstis un Vjetnama

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu izcelsme ir apgabalos, kurus izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Phytophthora ramorum (izolāti, kas nav sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld. Apgabala nosaukumu norāda fitosanitārajā sertifikātā,

vai

b)  oficiālo pārbaužu laikā, kā arī aizdomīgu simptomu laboratoriskajos testos, kas veikti kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, uzņēmīgiem augiem ražošanas vietā nav novērotas Phytophthora ramorum (izolāti, kas nav sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld pazīmes,

un

pirms nosūtīšanas ir ņemts reprezentatīvs augu paraugs un pārbaudēs ir konstatēts, ka tas ir brīvs no Phytophthora ramorum (izolāti, kas nav sastopami ES) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

32.6.

Stādīšanai paredzētie Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., vai Ulmus L. augi, izņemot dzinumus, spraudeņus, augu audu kultūras, putekšņus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afganistāna, Indija,

Irāna, Kirgizstāna, Pakistāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna un Uzbekistāna

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu stumbra pamatnes diametrs ir mazāks par 9 cm,

vai

b)  augi visā dzīves ciklā ir audzēti apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Trirachys sartus Solsky. Apgabala nosaukumu norāda fitosanitārajā sertifikātā,

vai

c)  augi visā dzīves ciklā vai vismaz divus gadus pirms eksportēšanas ir audzēti ražošanas vietas daļā, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikta par brīvu no Trirachys sartus Solsky, un augi ir audzēti

i)  ražošanas vietas daļā, kura ir fiziski izolēta pret Trirachys sartus Solsky iekļūšanu un kurā vismaz reizi gadā attiecīgā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā tiek veikta vismaz viena pārbaude, lai atklātu jebkādas Trirachys sartus Solsky klātbūtnes pazīmes,

vai

ii)  ražošanas vietas daļā, kurā tiek veikta attiecīga profilaktiska apstrāde un kurā reizi gadā attiecīgā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā tiek veiktas vismaz divas pārbaudes, lai atklātu jebkādas Trirachys sartus Solsky pazīmes, un kam apkārt atrodas vismaz 500 m plata buferzona, kura oficiālos apsekojumos ir apstiprināta par brīvu no Trirachys sartus Solsky,

un tieši pirms eksportēšanas augiem ir veiktas pārbaudes, lai konstatētu Trirachys sartus Solsky klātbūtni, jo īpaši augu stumbros, attiecīgā gadījumā veicot arī destruktīvu paraugu ņemšanu, un nav konstatētas nekādas Trirachys sartus Solsky klātbūtnes pazīmes.

32.7.

Stādīšanai paredzētie Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach un Quercus L. augi, izņemot augu audu kultūras, putekšņus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Ķīna, Ziemeļkoreja, Krievija, Dienvidkoreja, Taivāna un Vjetnama

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu stumbra pamatnes diametrs ir mazāks par 9 cm,

vai

b)  augi visā dzīves ciklā ir audzēti apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Massicus raddei (Blessig). Apgabala nosaukumu norāda fitosanitārajā sertifikātā,

vai

c)  augi visā dzīves ciklā vai vismaz divus gadus pirms eksportēšanas ir audzēti ražošanas vietas daļā, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikta par brīvu no Massicus raddei (Blessig), un augi ir audzēti

i)  ražošanas vietas daļā, kura ir fiziski izolēta pret Massicus raddei (Blessig) iekļūšanu un kurā vismaz reizi gadā attiecīgā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā tiek veikta vismaz viena pārbaude, lai atklātu jebkādas Massicus raddei (Blessig) klātbūtnes pazīmes,

vai

ii)  ražošanas vietas daļā, kurā tiek veikta attiecīga profilaktiska apstrāde un kurā reizi gadā attiecīgā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā tiek veiktas vismaz divas pārbaudes, lai atklātu jebkādas Massicus raddei (Blessig) pazīmes, un kam apkārt atrodas vismaz 2000 m plata buferzona, kura oficiālos apsekojumos ir apstiprināta par brīvu no Massicus raddei (Blessig),

un tieši pirms eksportēšanas augiem ir veiktas pārbaudes, lai konstatētu Massicus raddei (Blessig) klātbūtni, jo īpaši augu stumbros, attiecīgā gadījumā veicot arī destruktīvu paraugu ņemšanu, un nav konstatētas nekādas Massicus raddei (Blessig) klātbūtnes pazīmes.

▼B

33.

Castanea Mill. un Quercus L. augi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Cronartium spp., izņemot Cronartium gentianeum, Cronartium pini un Cronartium ribicola simptomi.

34.

Quercus L. augi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Amerikas Savienotās Valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.

35.

Stādīšanai paredzētie Corylus L. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda.

Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir:

a)  apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Anisogramma anomala (Peck) E. Mülle, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

b)  ražošanas vietā, kuru, pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm ražošanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē, kopš pēdējo trīs pilno veģetācijas periodu sākuma izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinusi par brīvu no Anisogramma anomala (Peck) E. Mülle, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”.

▼M9

36.

Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. augi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Baltkrievija, Kanāda, Ķīna, Japāna, Mongolija, Ziemeļkoreja, Krievija, Dienvidkoreja, Taivāna, Ukraina un Amerikas Savienotās Valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Agrilus planipennis Fairmaire un kurš atrodas vismaz 100 km attālumā no tuvākā apgabala, kurā oficiāli ir apstiprināta minētā kaitīgā organisma klātbūtne; apgabala nosaukumu norāda fitosanitārajā sertifikātā un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu iepriekš rakstiski paziņo Komisijai.

▼B

37.

Stādīšanai paredzētie Juglans L. un Pterocarya Kunth augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Amerikas Savienotās Valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  stādīšanai paredzētie augi visā to dzīves ciklā ir audzēti reģionā, kuru nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat un tā vektora Pityophthorus juglandis Blackman, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

b)  stādīšanai paredzēto augu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā, tostarp tās apkārtnē, vismaz 5 km rādiusā divu gadu laikā pirms eksportēšanas oficiālajās pārbaudēs nav konstatēti Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat un tās vektora Pityophthorus juglandis Blackman simptomi, ne vektora pārnēsātāja klātbūtne; stādīšanai paredzētie augi ir pārbaudīti tieši pirms eksportēšanas, un tie ir apstrādāti un iesaiņoti tā, lai novērstu invadēšanos pēc izvešanas no ražošanas vietas,

vai

c)  stādīšanai paredzēto augu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā tie ir pilnībā fiziski izolēti, un stādīšanai paredzētie augi ir pārbaudīti tieši pirms eksportēšanas, un tie ir apstrādāti un iepakoti tā, lai novērstu invadēšanos pēc izvešanas no ražošanas vietas.

38.

Betula L. augi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir valstī, kurā nav sastopams Agrilus anxius Gory.

39.

Stādīšanai paredzētie Platanus L. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Amerikas Savienotās Valstis, Albānija, Armēnija, Šveice un Turcija.

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

b)  augi ir audzēti ražošanas vietā, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikta par brīvu no Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.:

i)  kuru ir reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija

un

ii)  kurā, tostarp tuvākajā apkārtnē, katru gadu attiecīgā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā tiek veiktas oficiālas pārbaudes, lai atklātu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. simptomus,

un

iii)  kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā ir veikta augu reprezentatīva parauga testēšana, lai noteiktu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. klātbūtni.

40.

Stādīšanai paredzētie Populus L. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Melampsora medusae f.sp. tremuloidis Shain simptomi.

41.

Populus L. augi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Ziemeļamerika un Dienvidamerika

Oficiāls apliecinājums, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous simptomi.

42.

Stādīšanai paredzētie Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. un Sorbus L. augi, izņemot dzinumus, spraudeņus, augu audu kultūras, putekšņus un sēklas

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda.

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  stādīšanai paredzētie augi visā to dzīves ciklā ir audzēti apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Saperda candida Fabricius, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

b)  vismaz divus gadus pirms eksportēšanas vai – ja augi ir jaunāki par diviem gadiem – visā dzīves ciklā ir audzēti ražošanas vietā, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikta par brīvu no Saperda candida Fabricius:

i)  kuru reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija

un

ii)  kurā reizi gadā attiecīgā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos gada laikos tiek veiktas divas oficiālas pārbaudes, lai atklātu jebkādas Saperda candida Fabricius pazīmes,

un

iii)  kurā augi tikuši audzēti:

— ražošanas vietas daļā, kas aizsargāta pret kukaiņiem, lai nepieļautu Saperda candida Fabricius iekļūšanu,

— vai

— kur tiek veikta attiecīga profilaktiska apstrāde un kam apkārt atrodas vismaz 500 m plata buferzona, kura oficiālos apsekojumos, kas reizi gadā veikti piemērotos laikos, ir apstiprināta par brīvu no Saperda candida Fabricius,

un

iv)  tieši pirms eksportēšanas rūpīgi pārbauda, vai augos, jo īpaši to stumbrā, nav sastopams Saperda candida Fabricius, attiecīgā gadījumā veicot arī destruktīvu paraugu ņemšanu.

43.

Stādīšanai paredzētie Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. un Vaccinium L. augi, izņemot augu audu kultūras un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda un Meksika.

Oficiāls apliecinājums, ka augi:

a)  visā dzīves ciklā ir audzēti apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem noteikusi par brīvu no Grapholita packardi Zeller, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai;

vai

b)  visā to dzīves ciklā ir audzēti ražošanas vietā, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikta par brīvu no Grapholita packardi Zeller:

i)  kuru reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija

un

ii)  kurā katru gadu attiecīgā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā ir veiktas pārbaudes attiecībā uz Grapholita packardi Zeller klātbūtnes pazīmēm,

un

iii)  kurā augi tikuši audzēti ražošanas vietas daļā, kurā tiek veikta atbilstoša profilaktiskā apstrāde un kurā reizi gadā attiecīgā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā tiek veikts oficiāls apsekojums, kas apstiprina, ka Grapholita packardi Zeller klātbūtne nav konstatēta,

un

iv)  tieši pirms eksportēšanas tiem veikta rūpīga pārbaude, lai konstatētu Grapholita packardi Zeller klātbūtni,

vai

c)  augi tiek ražošanas vietas daļā, kas aizsargāta pret kukaiņiem, lai nepieļautu Grapholita packardi Zeller. iekļūšanu.

44.

Stādīšanai paredzētie Crataegus L. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.

Oficiāls apliecinājums, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā augiem nav novēroti Phyllosticta solitaria Ell. and Ev. simptomi.

45.

Stādīšanai paredzētie Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopami Phyllosticta solitaria Ell. un Ev. attiecīgo ģinšu ►M9  vīrusi, viroīdi un fitoplazmas, kas minētas II pielikuma A daļas 22. punktā ◄

Oficiāls apliecinājums, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā augiem nav novēroti to Phyllosticta solitaria Ell. and Ev. ►M9  vīrusu, viroīdu un fitoplazmu, kas minētas II pielikuma A daļas 22. punktā, izraisīto slimību simptomi ◄ .

46.

Stādīšanai paredzētie Malus Mill. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trešās valstis, par kurām zināms, ka ķiršu aslapainības vīruss vai tomātu gredzenplankumainības vīruss

tajās ir sastopams

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augi ir:

i)  oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas sistēmu, kas paredz, ka tie tiešā veidā jāiegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz ķiršu aslapainības vīrusu vai tomātu gredzenplankumainības vīrusu, izmantojot attiecīgos rādītājus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atrasti minētie kaitīgie organismi,

vai

ii)  tieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un pēdējo trīs pilno veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz ķiršu aslapainības vīrusu vai tomātu gredzenplankumainības vīrusu, izmantojot attiecīgos rādītājus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs minētie kaitīgie organismi nav atrasti;

b)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma augiem ražošanas vietā vai uzņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti ķiršu aslapainības vīrusa vai tomātu gredzenplankumainības vīrusa izraisītu slimību simptomi.

47.

Stādīšanai paredzētie Prunus L. augi, izņemot b) apakšpunktā minētās sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0802 11 10

ex 0802 11 90

ex 0802 12 10

ex 0802 12 90

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

a)  trešās valstis, kurā sastopams tomātu gredzenplankumainības vīruss,

b)  trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams Amerikas plūmju joslu mozaīkas vīruss, ķiršu aslapainības vīruss, persiku mozaīkas vīruss un persiku rozešu mozaīkas vīruss

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augi ir:

i)  oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas sistēmu, kas paredz, ka tie tiešā veidā jāiegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem Savienības kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos rādītājus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs minētie kaitīgie organismi nav atrasti,

vai

ii)  tieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un pēdējo trīs pilno veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem Savienības kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos rādītājus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs minētie Savienības karantīnas organismi nav atrasti;

b)  kopš pēdējo trīs pilno veģetācijas periodu sākuma augiem ražošanas vietā vai uz uzņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti minēto Savienības karantīnas organismu izraisītu slimību simptomi.

48.

Stādīšanai paredzētie Rubus L. augi, izņemot b) apakšpunktā minētās sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 1202 99 99

a)  trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams tomātu gredzenplankumainības vīruss un kazeņu latentais vīruss;

b)  trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams aveņu lapu čokurošanās vīruss un ķiršu aslapainības vīruss

a)  uz augiem nedrīkst būt laputis vai to oliņas,

b)  oficiāls apliecinājums, ka:

i)  augi ir:

— oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas sistēmu, kas paredz, ka tie tiešā veidā jāiegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem Savienības kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos rādītājus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs minētie Savienības karantīnas organismi nav atrasti,

— vai

— tieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un pēdējo trīs pilno veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem Savienības kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos rādītājus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs minētie Savienības karantīnas organismi nav atrasti;

ii)  kopš pēdējo trīs pilno veģetācijas periodu sākuma augiem ražošanas vietā vai uz uzņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti minēto Savienības karantīnas organismu izraisītu slimību simptomi.

49.

Stādīšanai paredzētie Fragaria L. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās sastopamas ►M9  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (references celms), Candidatus Phytoplasma fraxini (references celms) Griffiths et al. un Candidatus Phytoplasma hispanicum (references celms) Davis et al.  ◄

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augi, kas nav izaudzēti no sēklām, ir:

i)  oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas sistēmu, kas paredz, ka tie tiešā veidā jāiegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz ►M9  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (references celms), Candidatus Phytoplasma fraxini (references celms) Griffiths et al. un Candidatus Phytoplasma hispanicum (references celms) Davis et al.  ◄ , izmantojot attiecīgos rādītājus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs ►M9  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (references celms), Candidatus Phytoplasma fraxini (references celms) Griffiths et al. un Candidatus Phytoplasma hispanicum (references celms) Davis et al.  ◄ nav atrasta,

vai

ii)  tieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un pēdējo trīs pilno veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz ►M9  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (references celms), Candidatus Phytoplasma fraxini (references celms) Griffiths et al. un Candidatus Phytoplasma hispanicum (references celms) Davis et al.  ◄ , izmantojot attiecīgos rādītājus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs ►M9  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (references celms), Candidatus Phytoplasma fraxini (references celms) Griffiths et al. un Candidatus Phytoplasma hispanicum (references celms) Davis et al.  ◄ nav atrasta,

b)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma augiem ražošanas vietā vai uzņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti ►M9  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (references celms), Candidatus Phytoplasma fraxini (references celms) Griffiths et al. un Candidatus Phytoplasma hispanicum (references celms) Davis et al.  ◄ fitoplazmas izraisītu slimību simptomi.

50.

Stādīšanai paredzētie Fragaria L. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no Anthonomus signatus Say un Anthonomus bisignifer Schenkling.

51.

Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. un Vepris Comm. augi, izņemot augļus (taču ieskaitot sēklas); un Citrus L., Fortunella Swingle un Poncirus Raf. un to hibrīdi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1209 30 00

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

ex 1404 90 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus un Candidatus Liberibacter asiaticus, Huanglongbing slimības jeb citrusaugu zaļēšanas ierosinātāja, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.

52.

Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L. augi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu izcelsme ir valstī, par kuru zināms, ka Trioza erytreae Del Guercio tajā nav sastopams,

vai

b)  augu izcelsme ir apgabalā, kuru nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Trioza erytreae Del Guercio, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

c)  augi ir audzēti ražošanas vietā, kuru ir reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija,

un

augi vienu gadu ir audzēti ražošanas vietas daļā, kas aizsargāta pret kukaiņiem, lai nepieļautu Trioza erytreae Del Guercio iekļūšanu,

un

vismaz vienu gadu ilgā periodā pirms pārvietošanas piemērotā laikā tika veiktas divas oficiālas pārbaudes, un šajā ražošanas vietas daļā nav novērotas Trioza erytreae Del Guercio pazīmes,

un

pirms pārvietošanas augi ir apstrādāti un iepakoti tā, lai novērstu invadēšanos pēc izvešanas no ražošanas vietas.

53.

Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L. augi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir:

a)  valstī, par kuru zināms, ka Diaphorina citri Kuway tajā nav sastopams,

vai

b)  augu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Diaphorina citri Kuway, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”.

54.

Microcitrus Swingle, Naringi Adans. un Swinglea Merr. augi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir:

a)  valstī, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. un Xanthomonas citri pv. citri ((Hasse) Constantin et al., ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. un Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.

55.

Stādīšanai paredzētie Palmae augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (2). ◄

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no palmu letālās dzeltēšanas fitoplazmām un kokosriekstu Kadangas (Kadangas) viroīda, un kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti šo kaitīgo organismu izraisīto slimību simptomi,

vai

b)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma augiem nav novēroti palmu letālās dzeltēšanas fitoplazmas un kokosriekstu Kadangas (Kadangas) viroīda simptomi, un augi, kuriem ir redzami simptomi, kas rada aizdomas par iespējamo inficēšanos ar šiem kaitīgajiem organismiem, ražošanas vietā ir izrauti, un augi ir atbilstoši apstrādāti pret Myndus crudus Van Duzee Van Duzee,

c)  augu audu kultūras tika iegūtas no augiem, kuri atbilst a) vai b) apakšpunktā minētajām prasībām.

▼M9

56.

Stādīšanai paredzētie Cryptocoryne sp., Hygrophila sp. un Vallisneria sp. augi, izņemot putekšņus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Trešās valstis, izņemot Šveici

Oficiāls apliecinājums, ka reprezentatīvs sakņu paraugs, izmantojot kaitīgo organismu noteikšanai piemērotas metodes, ir testēts, lai noteiktu vismaz nematodes, un šajos testos nematožu klātbūtne nav konstatēta.

▼B

57.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Trešās valstis

Augļiem jābūt bez kātiem un lapām un uz iesaiņojuma jābūt piestiprinātam atbilstošam izcelsmes marķējumam.

58.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. un to hibrīdu augļi

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. un Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  augļu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. un Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c)  augļu izcelsme ir ražošanas vietā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. un Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

d)  ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē tiek veikta attiecīga apstrāde un piekopta attiecīga kultivēšanas prakse Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. un Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. apkarošanai,

un

augļi ir apstrādāti ar nātrija ortofenilfenātu vai tiek veikta cita iedarbīga apstrāde, kas norādīta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija apstrādes metodi iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

un

pirms eksportēšanas piemērotā laikā veiktas oficiālas pārbaudes apstiprinājušas, ka augļi ir brīvi no Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. un Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. simptomiem,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,

vai

e)  attiecībā uz rūpnieciskai pārstrādei paredzētiem augļiem – oficiālas pārbaudes pirms eksportēšanas apliecinājušas, ka augļi ir brīvi no Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. un Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. simptomiem,

un

ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē tiek veikta attiecīga apstrāde un piekopta attiecīga kultivēšanas prakse Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. un Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. apkarošanai,

un

pārvietošana, glabāšana un pārstrāde notiek ar nosacījumiem, kuri apstiprināti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru,

un

augļi ir pārvadāti atsevišķos iepakojumos ar etiķeti, kurā ir izsekojamības kods un norāde, ka augļi paredzēti rūpnieciskai pārstrādei,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā.

59.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  augļu izcelsme ir apgabalā, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīts par brīvu no Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c)  kopš pēdējā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun simptomi, un attiecīgā oficiālā apsekošanā šā kaitīgā organisma simptomi nav novēroti nevienam no ražošanas vietā novāktajiem augļiem.

60.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi, izņemot Citrus aurantium L. un Citrus latifolia Tanaka augļus

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  augļu izcelsme ir apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c)  augļu izcelsme ir ražošanas vietā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

un

reprezentatīva parauga oficiālā pārbaudē augļi ir atzīti par brīviem no Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa simptomiem, kas noteikti saskaņā ar starptautiskiem standartiem,

vai

d)  augļu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā veic atbilstošu apstrādi un kultivēšanas pasākumus Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa apkarošanai,

un

augšanas sezonā kopš pēdējā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā ir veiktas oficiālas pārbaudes un Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa simptomi augļiem nav konstatēti,

un

reprezentatīva parauga oficiālā pārbaudē, kas veikta pirms eksportēšanas, augļi, kas novākti šajā ražošanas vietā, ir atzīti par brīviem no Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa simptomiem, kas noteikti saskaņā ar starptautiskiem standartiem,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā

vai

e)  attiecībā uz rūpnieciskai pārstrādei paredzētiem augļiem reprezentatīva parauga oficiālā pārbaudē, kas veikta pirms eksportēšanas, augļi ir atzīti par brīviem no Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa simptomiem, kas noteikti saskaņā ar starptautiskiem standartiem,

un

Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija” ir iekļauts apliecinājums, ka augļu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā gada laikā tiek veikta attiecīga apstrāde, lai konstatētu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa klātbūtni,

un

pārvietošana, glabāšana un pārstrāde notiek atbilstoši nosacījumiem, kas apstiprināti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru,

un

augļi ir pārvadāti atsevišķos iepakojumos ar etiķeti, kurā ir izsekojamības kods un norāde, ka augļi paredzēti rūpnieciskai pārstrādei,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā.

▼M9

61.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu, Mangifera L. un Prunus L. augļi

ex 0804 50 00

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Tephritidae, kuri minēti II pielikuma A daļas 3. tabulas 77. punktā un pret kuriem, kā zināms, šie augļi ir uzņēmīgi, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  augļu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Tephritidae, kuri minēti II pielikuma A daļas 3. tabulas 77. punktā un pret kuriem, kā zināms, šie augļi ir uzņēmīgi, un tā nosaukums ir norādīts fitosanitārā sertifikātā, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma oficiālās pārbaudēs, kas veiktas vismaz reizi mēnesī pēdējos trīs mēnešos pirms ražas novākšanas, ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē nav novērotas nekādas Tephritidae, kuri minēti II pielikuma A daļas 3. tabulas 77. punktā un pret kuriem, kā zināms, šie augļi ir uzņēmīgi, pazīmes, un nevienam novāktajam auglim atbilstīgās oficiālās pārbaudēs nav konstatētas attiecīgā kaitīgā organisma pazīmes, un informācija par izsekojamību ir iekļauta fitosanitārajā sertifikātā,

vai

d)  augļiem ir piemērota iedarbīga sistēmiska pieeja vai iedarbīga apstrāde pēc ražas novākšanas, lai nodrošinātu, ka tie ir brīvi no Tephritidae, kuri minēti II pielikuma A daļas 3. tabulas 77. punktā un pret kuriem, kā zināms, šie augļi ir uzņēmīgi, un sistēmiskās pieejas piemērošana vai sīka informācija par apstrādes metodi ir norādīta fitosanitārajā sertifikātā, ar noteikumu, ka sistēmisko pieeju vai pēc ražas novākšanas piemēroto apstrādes metodi attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.

▼M11

62.

Capsicum (L.), Citrus L. augļi (izņemot Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle Citrus limon (L.) Osbeck. un Citrus sinensis Pers.), Prunus persica (L.) Batsch un Punica granatum L. augļi

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 90 00 0809 30 10

0809 30 90

ex 0810 90 75

Āfrikas kontinenta valstis, Kaboverde, Sv. Helēnas sala, Madagaskara, Reinjona, Maurīcija un Izraēla.

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ar noteikumu, ka izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai;

vai

b)  augļu izcelsme ir apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar Fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu ISPM 4(*) ir noteikusi par brīvu no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). No kaitīgā organisma brīvā apgabala nosaukumu norāda fitosanitārajā sertifikātā ar noteikumu, ka izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai;

vai

c)  augļi:

i)  ir cēlušies ražošanas vietā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar Fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu ISPM 10(**) ir noteikusi par brīvu no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) un kas ir iekļauta ražošanas vietu kodu sarakstā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai;

un

ii)  ražošanas vietā piemērotos laikos audzēšanas sezonā un pirms eksportēšanas ir oficiāli pārbaudīti, ietverot vizuālu pārbaudi ar precizitāti, kas ļauj ar 95 % ticamību noteikt vismaz 2 % invāzijas gadījumu saskaņā ar Fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu ISPM 31(***), un ietverot destruktīvu paraugu ņemšanu simptomu gadījumā, un ir konstatēts, ka augļi ir brīvi no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick);

un

iii)  tiem ir pievienots fitosanitārais sertifikāts, kurā norādīti ražošanas vietu kodi;

vai

d)  augļi:

i)  ir ražoti apstiprinātā ražošanas vietas daļā, kas ir iekļauta ražošanas vietas daļu kodu sarakstā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai;

un

ii)  un tiem saskaņā ar Fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu ISPM 14(*****) ir izmantota efektīva sistēmiska pieeja, lai nodrošinātu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) neesību, vai efektīva atsevišķa apstrāde pēc ražas novākšanas, lai nodrošinātu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) neesību, ar noteikumu, ka izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija Komisijai ir iepriekš rakstiski paziņojusi attiecīgo izmantoto sistēmisko pieeju vai apstrādi pēc ražas novākšanas kopā ar dokumentāriem pierādījumiem par tās efektivitāti un ka apstrādi pēc ražas novākšanas ir novērtējusi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde;

un

iii)  pirms eksportēšanas tie ir oficiāli pārbaudīti uz Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) klātbūtni ar precizitāti, kas ļauj ar 95 % ticamību noteikt vismaz 2 % invāzijas gadījumu saskaņā ar Fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu ISPM 31(***), un ietverot destruktīvu paraugu ņemšanu simptomu gadījumā;

un

iv)  tiem ir pievienots fitosanitārais sertifikāts, kurā norādīti ražošanas vietas daļu kodi un minētas ziņas par izmantoto apstrādi pēc ražas novākšanas vai sistēmiskās pieejas izmantošanu.

▼M11

62.1.

Citrus sinensis Pers. augļi

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Āfrikas kontinenta valstis, Kaboverde, Sv. Helēnas sala, Madagaskara, Reinjona, Maurīcija un Izraēla.

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ar noteikumu, ka izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai;

vai

b)  augļu izcelsme ir apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar Fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu ISPM 4(*) ir noteikusi par brīvu no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). No kaitīgā organisma brīvā apgabala nosaukumu norāda fitosanitārajā sertifikātā ar noteikumu, ka izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai;

vai

c)  augļi:

i)  ir cēlušies ražošanas vietā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar Fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu ISPM 10(**) ir noteikusi par brīvu no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) un kas ir iekļauta ražošanas vietu kodu sarakstā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai;

un

ii)  ražošanas vietā piemērotos laikos audzēšanas sezonā un pirms eksportēšanas ir oficiāli pārbaudīti, ietverot vizuālu pārbaudi ar precizitāti, kas ļauj ar 95 % ticamību noteikt vismaz 2 % invāzijas gadījumu saskaņā ar Fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu ISPM 31(***), un ietverot destruktīvu paraugu ņemšanu simptomu gadījumā, un ir konstatēts, ka augļi ir brīvi no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick);

un

iii)  tiem ir pievienots fitosanitārais sertifikāts, kurā norādīti ražošanas vietu kodi;

vai

d)  augļi:

i)  ir ražoti apstiprinātā ražošanas vietas daļā, kas ir iekļauta ražošanas vietas daļu kodu sarakstā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai;

un

ii)  tiem ir izmantota:

— efektīva sistēmiska pieeja, kas ietver auksto apstrādi no 0 °C līdz –1 °C temperatūrā vismaz 16 dienas, saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ISPM 14(*****) un ISPM 42(****) ar noteikumu, ka eksportētāja trešā valsts katram sūtījumam ir dokumentējusi un pārbaudījusi auksto apstrādi un izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija Komisijai ir iepriekš rakstiski paziņojusi sistēmisko pieeju kopā ar dokumentāriem pierādījumiem par tās efektivitāti,

— vai

— saskaņā ar Fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu ISPM 14(*****) efektīva sistēmiska pieeja, kas ietver augļa mīkstuma iepriekšēju atdzesēšanu līdz izmantotās aukstās apstrādes temperatūrai, pēc tam – minēto auksto apstrādi vismaz 20 dienas nemainīgā temperatūrā no –1 °C līdz +2 °C ar noteikumu, ka eksportētāja trešā valsts katram sūtījumam ir dokumentējusi un pārbaudījusi auksto apstrādi un izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija Komisijai ir iepriekš rakstiski paziņojusi sistēmisko pieeju kopā ar dokumentāriem pierādījumiem par tās efektivitāti,

— vai

— efektīva atsevišķa apstrāde pēc ražas novākšanas, lai nodrošinātu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) neesību, ar noteikumu, ka izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija Komisijai ir iepriekš rakstiski paziņojusi minēto apstrādi pēc ražas novākšanas kopā ar dokumentāriem pierādījumiem par tās efektivitāti un ka apstrādi pēc ražas novākšanas ir novērtējusi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde,

— vai

— līdz 2022. gada 31. decembrim saskaņā ar Fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu ISPM 14(*****) efektīva sistēmiska pieeja, kas ietver augļa mīkstuma iepriekšēju atdzesēšanu līdz 5 °C temperatūrai, pēc tam – auksto apstrādi vismaz 25 dienas nemainīgā temperatūrā no –1 °C līdz +2 °C, ar noteikumu, ka eksportētāja trešā valsts katram sūtījumam ir dokumentējusi un pārbaudījusi auksto apstrādi un izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija Komisijai ir iepriekš rakstiski paziņojusi sistēmisko pieeju kopā ar dokumentāriem pierādījumiem par tās efektivitāti;

un

iii)  pirms eksportēšanas tie ir oficiāli pārbaudīti uz Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) klātbūtni ar precizitāti, kas ļauj ar 95 % ticamību noteikt vismaz 2 % invāzijas gadījumu saskaņā ar Fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu ISPM 31(***), un ietverot destruktīvu paraugu ņemšanu simptomu gadījumā;

un

iv)  tiem ir pievienots fitosanitārais sertifikāts, kurā norādīti ražošanas vietas daļu kodi un minētas ziņas par izmantoto apstrādi pēc ražas novākšanas vai sistēmiskās pieejas izmantošanu kopā ar izmantoto nemainīgo temperatūru un sistēmiskajā pieejā izmantotās aukstās apstrādes ilgumu;

un

v)  ja aukstā apstrāde ir veikta transportēšanas laikā, papildus fitosanitārajam sertifikātam ir dokumentēta apstrādes izmantošana un šī dokumentācija pēc pieprasījuma tiek uzrādīta.

▼B

63.

Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. un Vaccinium L. augļi

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

0810 40 10

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda un Meksika.

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Grapholita packardi Zeller, un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  augļu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā piemērotos audzēšanas sezonas laikos augļiem ir veiktas oficiālas pārbaudes un apsekojumi, tostarp reprezentatīva augļu parauga vizuāla pārbaude, lai konstatētu Grapholita packardi Zeller klātbūtni, un tajās ir pierādīts, ka augļi ir brīvi no kaitīgā organisma,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,

vai

c)  augļiem ir piemērota iedarbīga sistēmiska pieeja vai iedarbīga apstrāde pēc ražas novākšanas, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no Grapholita packardi Zeller, un sistēmiskās pieejas piemērošana vai sīka informācija par apstrādes metodi ir norādīta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā, ar noteikumu, ka sistēmisko pieeju vai pēc ražas novākšanas piemēroto apstrādes metodi attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.

64.

Malus Mill. un Pyrus L. augļi

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun un E. Tanaka, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  augļu izcelsme ir apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun un E. Tanaka, un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c)  augļu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā piemērotos audzēšanas sezonas laikos augļiem ir veiktas oficiālas pārbaudes un apsekojumi, tostarp reprezentatīva augļu parauga vizuāla pārbaude, lai konstatētu Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun un E. Tanaka klātbūtni, un tajās ir pierādīts, ka augļi ir brīvi no kaitīgā organisma,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,

vai

d)  augļiem ir piemērota iedarbīga sistēmiska pieeja vai iedarbīga apstrāde pēc ražas novākšanas, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun un E. Tanaka, un sistēmiskās pieejas piemērošana vai sīka informācija par apstrādes metodi ir norādīta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā, ar noteikumu, ka sistēmisko pieeju vai pēc ražas novākšanas piemēroto apstrādes metodi attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.

65.

Malus Mill. un Pyrus L. augļi

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Anthonomus quadrigibbus Say, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  augļu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Anthonomus quadrigibbus Say, un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c)  augļu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā piemērotos audzēšanas sezonas laikos augļiem ir veiktas oficiālas pārbaudes un apsekojumi, arī reprezentatīva augļu parauga vizuāla pārbaude, lai konstatētu Anthonomus quadrigibbus Say klātbūtni, un tajās ir pierādīts, ka augļi ir brīvi no kaitīgā organisma,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,

vai

d)  augļiem ir piemērota iedarbīga sistēmiska pieeja vai iedarbīga apstrāde pēc ražas novākšanas, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no Anthonomus quadrigibbus Say, un sistēmiskās pieejas piemērošana vai sīka informācija par apstrādes metodi ir norādīta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā sertifikātā, ar noteikumu, ka sistēmisko pieeju vai pēc ražas novākšanas piemēroto apstrādes metodi attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.

66.

Malus Mill. augļi

0808 10 10

0808 10 80

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) un Rhagoletis pomonella (Walsh), un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  augļu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) un Rhagoletis pomonella (Walsh), un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c)  augļu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā piemērotos audzēšanas sezonas laikos augļiem ir veiktas oficiālas pārbaudes un apsekojumi, tostarp reprezentatīva augļu parauga vizuāla pārbaude, lai konstatētu Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) un Rhagoletis pomonella (Walsh) klātbūtni, un tajās ir pierādīts, ka augļi ir brīvi no kaitīgā organisma,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā sertifikātā,

vai

d)  augļiem ir piemērota iedarbīga sistēmiska pieeja vai iedarbīga apstrāde pēc ražas novākšanas, kas nodrošina, ka tie ir bez Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) un Rhagoletis pomonella (Walsh), un sistēmiskās pieejas piemērošana vai sīka informācija par apstrādes metodi ir norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā sertifikātā, ar noteikumu, ka sistēmisko pieeju vai pēc ražas novākšanas piemēroto apstrādes metodi attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.

▼M9

67.

Solanaceae augļi

0702 00 00

0709 30 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0709 99 90

ex 0810 90 75

Austrālija, Ziemeļamerika un Dienvidamerika un Jaunzēlande

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Bactericera cockerelli (Sulc.), ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  augļu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Bactericera cockerelli (Sulc.), un tā nosaukums ir norādīts fitosanitārajā sertifikātā, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c)  augļu izcelsme ir ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē, kurā pēdējo trīs mēnešu laikā pirms eksportēšanas ir veiktas oficiālas pārbaudes un apsekojumi, lai konstatētu Bactericera cockerelli (Sulc.) klātbūtni, un augļiem veikta iedarbīga apstrāde, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no kaitīgā organisma, kā arī pirms eksportēšanas ir veiktas reprezentatīvu augļu paraugu pārbaudes un informācija par izsekojamību ir iekļauta fitosanitārajā sertifikātā,

vai

d)  augļu izcelsme ir no kukaiņiem aizsargātā ražošanas vietas daļā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir noteikusi par brīvu no Bactericera cockerelli (Sulc.), pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm un apsekojumiem, kas veikti trīs mēnešu laikā pirms eksportēšanas, un informācija par izsekojamību ir iekļauta fitosanitārajā sertifikātā.

▼B

68.

Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. un Solanum melongena L. augļi

0702 00 00

0709 30 00

ex 0709 60 10

ex 0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

ex 0709 99 90

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augļu izcelsme ir:

a)  valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Neoleucinodes elegantalis (Guenée), ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Neoleucinodes elegantalis (Guenée), un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c)  ražošanas vietā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Neoleucinodes elegantalis (Guenée) un kurā piemērotos audzēšanas sezonas laikos augļiem ir veiktas oficiālas pārbaudes, ieskaitot reprezentatīva augļu parauga pārbaudi, un tajās pierādīts, ka augļi ir brīvi no Neoleucinodes elegantalis (Guenée),

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,

vai

d)  augļu izcelsme ir no kukaiņiem aizsargātā ražošanas vietas daļā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir noteikusi par brīvu no Neoleucinodes elegantalis (Guenée), pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm un apsekojumiem, kas veikti trīs mēnešu laikā pirms eksportēšanas,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā.

▼M9

68.1.

Capsicum L. un Solanum lycopersicum L. augļi

0702 00 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0709 99 90

Bolīvija, Kolumbija, Ekvadora, Peru un Amerikas Savienotās Valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Prodiplosis longifila Gagné, un tā nosaukums ir norādīts fitosanitārajā sertifikātā, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  augļu izcelsme ir ražošanas vietā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Prodiplosis longifila Gagné un kurā piemērotā augšanas sezonas laikā tiek veiktas oficiālas pārbaudes un apsekojumi, tostarp augļu reprezentatīvu paraugu pārbaudes, un tiek konstatēts, ka tie ir brīvi no Prodiplosis longifila Gagné, un informācija par izsekojamību ir iekļauta fitosanitārajā sertifikātā,

vai

c)  augļu izcelsme ir ražošanas vietas daļā, kura ir fiziski izolēta pret Prodiplosis longifila Gagné iekļūšanu un kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir noteikusi par brīvu no Prodiplosis longifila Gagné, pamatojoties uz pārbaudēm, kas veiktas divu mēnešu laikā pirms eksportēšanas, un informācija par izsekojamību ir iekļauta fitosanitārajā sertifikātā,

vai

d)  augļiem ir piemērota iedarbīga sistēmiska pieeja vai iedarbīga apstrāde pēc ražas novākšanas, lai nodrošinātu, ka tie ir brīvi no Prodiplosis longifila Gagné, un sistēmiskās pieejas piemērošana vai sīka informācija par apstrādes metodi ir norādīta fitosanitārajā sertifikātā, ar noteikumu, ka sistēmisko pieeju vai pēc ražas novākšanas piemēroto apstrādes metodi attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta fitosanitārajā sertifikātā.

▼B

69.

Solanum lycopersicum L. un Solanum melongena L. augļi

0702 00 00

0709 30 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augļu izcelsme ir:

a)  valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Keiferia lycopersicella (Walsingham),

vai

b)  apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Keiferia lycopersicella (Walsingham), un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

c)  no kukaiņiem aizsargātā ražošanas vietā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācijas ir noteikusi par brīvu no Keiferia lycopersicella (Walsingham), pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm un apsekojumiem, kas veikti trīs mēnešu laikā pirms eksportēšanas, un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

70.

Solanum melongena L. augļi

0709 30 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir valstī, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Thrips palmi Karny,

vai

b)  augļu izcelsme ir apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Thrips palmi Karny, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

c)  tieši pirms eksportēšanas augļi ir oficiāli pārbaudīti un ir konstatēts, ka tie ir brīvi no Thrips palmi Karny.

▼M10

71.

Momordica L. augļi, izņemot Hondurasas, Meksikas, Šrilankas un Taizemes izcelsmes Momordica charantia L. augļus

ex 0709 99 90

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augļu izcelsme ir:

a)  valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Thrips palmi Karny, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai;

vai

b)  apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Thrips palmi Karny un kurš ir norādīts fitosanitārajā sertifikātā, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.

▼M10

71.1.

Momordica charantia L. augļi

ex 0709 99 90

Hondurasa, Meksika, Šrilanka un Taizeme

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Thrips palmi Karny un kurš ir norādīts fitosanitārajā sertifikātā, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai;

vai

b)  augļu izcelsme ir ražošanas vietā, kas ir fiziski aizsargāta pret Thrips palmi Karny, un tieši pirms eksportēšanas, oficiāli pārbaudot reprezentatīvu paraugu, kas definēts saskaņā ar starptautisko standartu ISPM31 (3), ir konstatēts, ka tajā nav minētā kaitīgā organisma un/vai tā simptomu,

un

augļi ir apstrādāti un iepakoti tā, lai pēc izvešanas no ražošanas vietas novērstu invadēšanos ar Thrips Palmi Karny,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta fitosanitārajā sertifikātā;

vai

c)  augļi ir ražoti saskaņā ar efektīvu sistēmisku pieeju, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no Thrips palmi Karny, un ietver vismaz visu turpmāk minēto prasību izpildi:

i)  ražošanas vieta:

— ir aprīkota ar lipīgajiem slazdiem Thrips palmi Karny atklāšanai visā ražošanas ciklā,

— ir pārbaudīta vismaz trīs reizes nedēļā un visā ražošanas ciklā ir atzīta par brīvu no simptomiem un/vai kaitīgā organisma, kas rada bažas; ja ir aizdomas par Thrips palmi Karny klātbūtni, ir veikta atbilstoša apstrāde, lai nodrošinātu, ka ražošanas vietā minētā kaitīgā organisma nav,

— ir veikta efektīva nezāļu apkarošana, lai likvidētu citus Thrips palmi Karny saimniekaugus; un

ii)  augļiem ir piemēroti efektīvi kultūraugu kontroles pasākumi Thrips palmi Karny apkarošanai, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šiem pasākumiem iepriekš rakstiski ir paziņojusi Komisijai; un

iii)  novāktie augļi ir:

— apstrādāti un transportēti uz iepakošanas centriem tā, lai pēc izvešanas no ražošanas vietas novērstu invadēšanos,

— notīrīti ar birsti un nomazgāti ar ūdeni, kas satur dezinfekcijas līdzekli, lai nodrošinātu, ka augļi ir brīvi noThrips palmi Karny kāpuriem vai pieaugušiem indivīdiem,

— apstrādāti un iepakoti tā, lai pēc izvešanas no iepakošanas centra novērstu invadēšanos,

— tieši pirms eksportēšanas, oficiāli pārbaudot reprezentatīvu paraugu, kas definēts saskaņā ar starptautisko standartu ISPM31, ir konstatēts, ka tiem nav Thrips palmi Karny simptomu;

iv)  informācija par izsekojamību ir iekļauta fitosanitārajā sertifikātā.

▼B

72.

Capsicum L. augļi

ex 0709 60 10

0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

Amerikas Savienotās Valstis, Beliza, Dominikānas Republika, Franču Polinēzija, Gvatemala, Hondurasa, Jamaika, Kostarika, Meksika, Nikaragva, Panama, Puertoriko un Salvadora –valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams Anthonomus eugenii Cano.

Oficiāls apliecinājums, ka augļu izcelsme ir:

a)  apgabalā, kuru nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Anthonomus eugenii Cano, un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

b)  ražošanas vietā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Anthonomus eugenii Cano, un tas norādīta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, un, pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm, kas ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē veiktas vismaz reizi mēnesī pēdējo divu mēnešu laikā pirms eksportēšanas, atzīta par brīvu no Anthonomus eugenii Cano.

▼M9

72.1.

Capsicum L. un Solanum L. augļi

0702 00 00

0709 30 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

Alžīrija, Angola, Benina,

Botsvāna, Burkinafaso, Burundi, Kamerūna, Kaboverde, Centrālāfrikas Republika, Čada, Komoru Salas, Kongo, Kotdivuāra, Džibutija, Ēģipte, Ekvatoriālā Gvineja, Eritreja, Svatini, Etiopija, Gabona, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja-Bisava, Kenija, Lesoto, Libērija, Lībija, Madagaskara, Malāvija, Mali, Mauritānija, Maurīcija, Majota, Maroka, Mozambika, Namībija

Nigēra, Nigērija, Reinjona, Ruanda, Santome un Prinsipi, Senegāla, Seišelas, Sjerraleone, Somālija, Dienvidāfrika, Dienvidsudāna, Sudāna, Tanzānija, Kongo Demokrātiskā Republika, Togo, Tunisija, Uganda, Zambija, Zimbabve

Afganistāna, Bahreina, Bangladeša, Butāna, Bruneja Darusalama, Kambodža, Ķīna, Indija, Indonēzija, Irāna, Irāka, Japāna, Jordānija, Kazahstāna, Kuveita, Kirgizstāna, Laosa, Libāna, Malaizija, Maldīvija, Mongolija, Mjanma, Nepāla, Ziemeļkoreja, Omāna, Pakistāna, Filipīnas, Katara, Krievija (tikai šādas daļas: Tālo austrumu federālais apgabals (Dalnevostochny federalny okrug), Sibīrijas federālais apgabals (Sibirsky federalny okrug) un Urālu federālais apgabals (Uralsky federalny okrug)), Saūda Arābija, Singapūra, Dienvidkoreja, Šrilanka, Sīrija, Tadžikistāna, Taizeme, Austrumtimora, Turkmenistāna, Apvienotie Arābu Emirāti, Uzbekistāna, Vjetnama un Jemena

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Bactrocera latifrons (Hendel), ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  augļu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Bactrocera latifrons (Hendel), un tā nosaukums ir norādīts fitosanitārajā sertifikātā, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma oficiālās pārbaudēs, kas veiktas vismaz reizi mēnesī pēdējos trīs mēnešos pirms ražas novākšanas, ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē nav novērotas nekādas Bactrocera latifrons (Hendel) pazīmes, un nevienam ražošanas vietā novāktajam auglim atbilstīgās oficiālās pārbaudēs nav konstatētas Bactrocera latifrons (Hendel) pazīmes,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta fitosanitārajā sertifikātā,

vai

d)  augļiem ir piemērota iedarbīga sistēmiska pieeja vai iedarbīga apstrāde pēc ražas novākšanas, lai nodrošinātu, ka tie ir brīvi no Bactrocera latifrons (Hendel), un

sistēmiskās pieejas piemērošana vai sīka informācija par apstrādes metodi ir norādīta fitosanitārajā sertifikātā, ar noteikumu, ka sistēmisko pieeju vai pēc ražas novākšanas piemēroto apstrādes metodi attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.

72.2.

Annona L. un Carica papaya L. augļi

ex 0810 90 75

0807 20 00

Alžīrija, Angola, Benina,

Botsvāna, Burkinafaso, Burundi, Kamerūna, Kaboverde, Centrālāfrikas Republika, Čada, Komoru Salas, Kongo, Kotdivuāra, Džibutija, Ēģipte, Ekvatoriālā Gvineja, Eritreja, Svatini, Etiopija, Gabona, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja-Bisava, Kenija, Lesoto, Libērija, Lībija, Madagaskara, Malāvija, Mali, Mauritānija, Maurīcija, Majota, Maroka, Mozambika, Namībija

Nigēra, Nigērija, Reinjona, Ruanda, Santome un Prinsipi, Senegāla, Seišelas, Sjerraleone, Somālija, Dienvidāfrika, Dienvidsudāna, Sudāna, Tanzānija, Kongo Demokrātiskā Republika, Togo, Tunisija, Uganda, Zambija, Zimbabve

Afganistāna, Bahreina, Bangladeša, Butāna, Bruneja Darusalama, Kambodža, Ķīna, Indija, Indonēzija, Irāna, Irāka, Japāna,

Jordānija, Kazahstāna, Kuveita, Kirgizstāna,

Laosa,

Libāna, Malaizija, Maldīvija, Mongolija, Mjanma, Nepāla, Ziemeļkoreja, Omāna, Pakistāna, Filipīnas, Katara, Krievija (tikai šādas daļas: Tālo austrumu federālais apgabals (Dalnevostochny federalny okrug), Sibīrijas federālais apgabals (Sibirsky federalny okrug) un Urālu federālais apgabals (Uralsky federalny okrug)), Saūda Arābija, Singapūra, Dienvidkoreja, Šrilanka, Sīrija, Tadžikistāna, Taizeme, Austrumtimora, Turkmenistāna, Apvienotie Arābu Emirāti, Uzbekistāna, Vjetnama un Jemena

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Bactrocera dorsalis (Hendel), ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  augļu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Bactrocera dorsalis (Hendel), un tā nosaukums ir norādīts fitosanitārajā sertifikātā, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma oficiālās pārbaudēs, kas veiktas vismaz reizi mēnesī pēdējos trīs mēnešos pirms ražas novākšanas, ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē nav novērotas nekādas Bactrocera dorsalis (Hendel) pazīmes, un nevienam ražošanas vietā novāktajam auglim atbilstīgās oficiālās pārbaudēs nav konstatētas Bactrocera dorsalis (Hendel) pazīmes,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta fitosanitārajā sertifikātā,

vai

d)  augļiem ir piemērota iedarbīga sistēmiska pieeja vai iedarbīga apstrāde pēc ražas novākšanas, lai nodrošinātu, ka tie ir brīvi no Bactrocera dorsalis (Hendel), un

sistēmiskās pieejas piemērošana vai sīka informācija par apstrādes metodi ir norādīta fitosanitārajā sertifikātā, ar noteikumu, ka sistēmisko pieeju vai pēc ražas novākšanas piemēroto apstrādes metodi attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.

72.3.

Psidium guajava L. augļi

ex 0804 50 00

Alžīrija, Angola, Benina,

Botsvāna, Burkinafaso, Burundi, Kamerūna, Kaboverde, Centrālāfrikas Republika, Čada, Komoru Salas, Kongo, Kotdivuāra, Džibutija, Ēģipte, Ekvatoriālā Gvineja, Eritreja, Svatini, Etiopija, Gabona, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja-Bisava, Kenija, Lesoto, Libērija, Lībija, Madagaskara, Malāvija, Mali, Mauritānija, Maurīcija, Majota, Maroka, Mozambika, Namībija

Nigēra, Nigērija, Reinjona, Ruanda, Santome un Prinsipi, Senegāla, Seišelas, Sjerraleone, Somālija, Dienvidāfrika, Dienvidsudāna, Sudāna, Tanzānija, Kongo Demokrātiskā Republika, Togo, Tunisija, Uganda, Zambija, Zimbabve

Afganistāna, Bahreina, Bangladeša, Butāna, Bruneja Darusalama, Kambodža, Ķīna, Indija, Indonēzija, Irāna, Irāka, Japāna,

Jordānija, Kazahstāna, Kuveita, Kirgizstāna,

Laosa,

Libāna, Malaizija, Maldīvija, Mongolija, Mjanma, Nepāla, Ziemeļkoreja, Omāna, Pakistāna, Filipīnas, Katara, Krievija (tikai šādas daļas: Tālo austrumu federālais apgabals (Dalnevostochny federalny okrug), Sibīrijas federālais apgabals (Sibirsky federalny okrug) un Urālu federālais apgabals (Uralsky federalny okrug)), Saūda Arābija, Singapūra, Dienvidkoreja, Šrilanka, Sīrija, Tadžikistāna, Taizeme, Austrumtimora, Turkmenistāna, Apvienotie Arābu Emirāti, Uzbekistāna, Vjetnama un Jemena

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Bactrocera dorsalis (Hendel) un Bactrocera zonata (Saunders), ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  augļu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Bactrocera dorsalis (Hendel) un Bactrocera zonata (Saunders), un tā nosaukums ir norādīts fitosanitārajā sertifikātā, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma oficiālās pārbaudēs, kas veiktas vismaz reizi mēnesī pēdējos trīs mēnešos pirms ražas novākšanas, ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē nav novērotas nekādas Bactrocera dorsalis (Hendel) un Bactrocera zonata (Saunders) pazīmes, un nevienam ražošanas vietā novāktajam auglim atbilstīgās oficiālās pārbaudēs nav konstatētas Bactrocera dorsalis (Hendel) un Bactrocera zonata (Saunders) pazīmes,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta fitosanitārajā sertifikātā,

vai

d)  augļiem ir piemērota iedarbīga sistēmiska pieeja vai iedarbīga apstrāde pēc ražas novākšanas, lai nodrošinātu, ka tie ir brīvi no Bactrocera dorsalis (Hendel) un Bactrocera zonata (Saunders), un sistēmiskās pieejas piemērošana vai sīka informācija par apstrādes metodi ir norādīta fitosanitārajā sertifikātā, ar noteikumu, ka sistēmisko pieeju vai pēc ražas novākšanas piemēroto apstrādes metodi attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.

▼M9

73.

Zea mays L. sēklas

0712 90 11

1005 10 13

1