02019R2072 — LV — 16.12.2021 — 007.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/2072

(2019. gada 28. novembris),

ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019

(OV L 319, 10.12.2019., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1199 (2020. gada 13. augusts),

  L 267

3

14.8.2020

►M2

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1292 (2020. gada 15. septembris)

  L 302

20

16.9.2020

►M3

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1825 (2020. gada 2. decembris),

  L 406

58

3.12.2020

►M4

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/2210 (2020. gada 22. decembris),

  L 438

28

28.12.2020

 M5

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/2211 (2020. gada 22. decembris),

  L 438

41

28.12.2020

►M6

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/759 (2021. gada 7. maijs),

  L 162

18

10.5.2021

 M7

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/901 (2021. gada 3. jūnijs),

  L 197

75

4.6.2021

►M8

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2069 (2021. gada 25. novembris),

  L 421

28

26.11.2021
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/2072

(2019. gada 28. novembris),

ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/20191. pants

Priekšmets

Ar šo regulu tiek īstenota Regula (ES) 2016/2031 attiecībā uz Savienības karantīnas organismu, aizsargājamās zonas karantīnas organismu un Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu iekļaušanu sarakstā, kā arī par pasākumiem, kas piemērojami augiem, augu produktiem un citiem objektiem, lai līdz pieņemamam līmenim samazinātu minēto kaitīgo organismu radītos riskus.

2. pants

Definīcijas

1.  
Šajā regulā izmanto tās I pielikumā sniegtās definīcijas.
2.  

Turklāt izmanto arī šādas definīcijas:

a) 

“praktiski brīvs no kaitīgajiem organismiem” nozīmē to, ka kaitīgo organismu, izņemot Savienības karantīnas organismu vai aizsargājamās zonas karantīnas organismu, klātbūtnes līmenis stādīšanai paredzētajos augos vai augļaugos ir tik zems, ka šie augi ir pietiekami kvalitatīvi un izmantojami;

b) 

“oficiāls apliecinājums” ir fitosanitārais sertifikāts, kā paredzēts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā, augu pase, kā paredzēts tās 78. pantā, marķējums, ko uzliek koksnes iepakojamajam materiālam, koksnei vai citiem objektiem, kā paredzēts tās 96. pantā, vai oficiāli apliecinājumi, kā paredzēts tās 99. pantā;

c) 

“sistēmiska pieeja” ir dažādu tādu riska pārvaldības pasākumu apvienošana, no kuriem vismaz divi darbojas neatkarīgi un kurus piemērojot kopā, panāk atbilstošu aizsardzību pret Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un kaitīgajiem organismiem, ja tiek veikti pasākumi, kas pieņemti, izpildot Regulas (ES) 2016/2031 30. pantu.

3. pants

Savienības karantīnas organismu saraksts

Savienības karantīnas organismu saraksts, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 5. pantā, ir iekļauts šīs regulas II pielikumā.

To Savienības karantīnas organismu saraksts, par kuriem nav zināms, vai tie ir sastopami Savienības teritorijā, sniegts II pielikuma A daļā, bet to Savienības karantīnas organismu saraksts, par kuriem zināms, ka tie ir sastopami Savienības teritorijā, – II pielikuma B daļā.

4. pants

Aizsargājamo zonu un attiecīgo aizsargājamās zonas karantīnas organismu saraksts

Aizsargājamo zonu un attiecīgo aizsargājamās zonas karantīnas organismu saraksts, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 32. panta 3. punktā, ir sniegts šīs regulas III pielikumā.

5. pants

Savienības reglamentēto nekarantīnas organismu un konkrētu stādīšanai paredzēto augu saraksts, kā arī kategorijas un pieļaujamie līmeņi

Saraksts, kurā norādīti Savienības reglamentētie nekarantīnas organismi un konkrēti stādīšanai paredzētie augi, kā arī kategorijas un pieļaujamie līmeņi, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 37. panta 2. punktā, ir sniegts šīs regulas IV pielikumā. Minētos stādīšanai paredzētos augus neieved vai nepārvieto Savienībā, ja RNKO vai to izraisīto simptomu klātbūtne šajos augos pārsniedz pieļaujamos līmeņus.

Šā panta pirmajā daļā minētais ievešanas un pārvietošanas aizliegums attiecas tikai uz tām stādīšanai paredzēto augu kategorijām, kā paredzēts IV pielikumā.

6. pants

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni konkrētos stādīšanai paredzētajos augos

1.  
Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni konkrētos stādīšanai paredzētajos augos, kurus ieved un pārvieto Savienībā, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 37. panta 4. punktā, ir izklāstīti šīs regulas V pielikumā.
2.  

Saraksts šīs regulas IV pielikumā un tās V pielikums neietekmē pasākumus, kas pieņemti, ievērojot Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 98/56/EK, 1999/105/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK, 2002/57/EK, 2008/72/EK un 2008/90/EK, un attiecas uz:

a) 

stādīšanai paredzēto augu vai augu, no kuriem tie iegūti, pārbaudēm, paraugu ņemšanu un testēšanu;

b) 

attiecīgo stādīšanai paredzēto augu izcelsmi apgabalos vai vietās, kurās nav sastopami attiecīgie RNKO vai kuras ir fiziski aizsargātas no tiem;

c) 

attiecīgo stādīšanai paredzēto augu vai augu, no kuriem tie iegūti, apstrādi;

d) 

stādīšanai paredzēto augu ražošanu.

3.  

Turklāt saraksts šīs regulas IV pielikumā un tās V pielikums neietekmē izņēmumus no Direktīvās 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 98/56/EK, 1999/105/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK, 2002/57/EK, 2008/72/EK un 2008/90/EK noteiktajām tirdzniecības prasībām, ko piemēro stādīšanai paredzētajiem augiem, tostarp:

a) 

izņēmumus, kas attiecas uz stādīšanai paredzēto augu piegādi oficiālajām testēšanas un pārbaudes iestādēm;

b) 

izņēmumus, kas attiecas uz izaudzēto stādīšanai paredzēto augu piegādi pakalpojumu sniedzējiem, lai tos apstrādātu vai iepakotu, ar nosacījumu, ka pakalpojumu sniedzējs neiegūst tiesības uz šādi piegādātajiem augiem un ir nodrošināta augu identitāte;

c) 

izņēmumus, kas attiecas uz stādīšanai paredzēto augu piegādi konkrētos apstākļos pakalpojumu sniedzējiem, kas ražo konkrētus lauksaimniecības izejmateriālus rūpnieciskiem mērķiem vai veic sēklu pavairošanu šim mērķim;

d) 

izņēmumus, kas attiecas uz stādīšanai paredzētajiem augiem, kuri paredzēti zinātniskiem mērķiem, selekcijai, citiem testiem vai izmēģinājumiem;

e) 

izņēmumus no tirdzniecības prasībām attiecībā uz tiem stādīšanai paredzētajiem augiem, kuru sertificēšana vēl nav pabeigta;

f) 

izņēmumus no tirdzniecības prasībām, kas izklāstītas Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/478 noteikumos;

g) 

izņēmumus no tirdzniecības prasībām stādīšanai paredzētajiem augiem, ja ir pierādīts, ka tos paredzēts eksportēt uz trešām valstīm.

7. pants

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kurus no konkrētām trešām valstīm aizliegts ievest Savienībā

Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kurus aizliegts ievest Savienības teritorijā, kā arī trešās valstis, trešo valstu grupas vai konkrēti trešo valstu apgabali, uz ko šis aizliegums attiecas, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 40. panta 2. punktā, ir sniegts šīs regulas VI pielikumā.

▼M3

Pirmo daļu piemēro, neskarot citus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 40. panta 2. punktu, 42. panta 3. punktu vai 49. panta 1. punktu pieņemtos aktus, ar ko attiecībā uz konkrētu augu, augu produktu vai citu objektu ievešanu Savienības teritorijā nosaka aizliegumus, kuriem ir pagaidu raksturs un ar kuriem novērš konkrētus fitosanitāros riskus, kas vēl nav pilnībā novērtēti.

▼B

8. pants

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru izcelsme ir trešās valstīs vai Savienības teritorijā, un atbilstošās īpašās prasības to ievešanai vai pārvietošanai Savienības teritorijā

1.  
Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru izcelsme ir trešās valstīs, un atbilstošās īpašās prasības, kas jāievēro, tos ievedot Savienības teritorijā, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 41. panta 2. punktā, ir sniegti šīs regulas VII pielikumā.

▼M3

Pirmo daļu piemēro, neskarot citus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 41. panta 2. punktu, 42. panta 4. punktu vai 49. panta 1. punktu pieņemtus aktus, ar ko attiecībā uz konkrētu augu, augu produktu vai citu objektu ievešanu Savienības teritorijā nosaka īpašas prasības, kurām ir pagaidu raksturs un ar kurām novērš konkrētus fitosanitāros riskus, kas vēl nav pilnībā novērtēti.

▼B

2.  
Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru izcelsme ir Savienības teritorijā, un atbilstošās īpašās prasības, kas jāievēro, tos pārvietojot Savienības teritorijā, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 41. panta 2. punktā, ir sniegti šīs regulas VIII pielikumā.

▼M3

Pirmo daļu piemēro, neskarot citus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 28. panta 1. punktu, 30. panta 1. punktu, 41. panta 2. punktu, 42. panta 4. punktu vai 49. panta 1. punktu pieņemtus aktus, ar ko attiecībā uz konkrētu augu, augu produktu vai citu objektu pārvietošanu Savienības teritorijā nosaka īpašas prasības, kurām ir pagaidu raksturs un ar kurām novērš konkrētus fitosanitāros riskus, kas vēl nav pilnībā novērtēti.

▼B

9. pants

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kurus aizliegts ievest konkrētās aizsargājamajās zonās

Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru izcelsme ir trešās valstīs vai Savienības teritorijā un kurus ir aizliegts ievest konkrētās aizsargājamajās zonās, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 53. panta 2. punktā, ir sniegts šīs regulas IX pielikumā.

10. pants

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kurus paredzēts ievest vai pārvietot aizsargājamajās zonās, un šādām zonām piemērojamās atbilstošās īpašās prasības

Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, attiecīgās aizsargājamās zonas un šādām zonām piemērojamās atbilstošās īpašās prasības, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 54. panta 2. punktā, ir sniegts šīs regulas X pielikumā.

11. pants

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuriem vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts, un attiecīgās trešās valstis, kuras ir to izcelsmes vai nosūtīšanas valstis

1.  
Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuriem vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts, un attiecīgās trešās valstis, kuras ir to izcelsmes vai nosūtīšanas valstis, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 72. panta 1. punktā, ir sniegts šīs regulas XI pielikuma A daļā.
2.  
To augu saraksts, kuriem nav vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts, kā paredzēts Regulas (ES) 2016/2031 73. panta otrajā daļā, ir sniegts šīs regulas XI pielikuma C daļā.
3.  
Visus augus, izņemot 1. un 2. punktā minētos, Savienībā ieved tikai tad, ja tiem ir pievienots fitosanitārais sertifikāts saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 73. panta pirmo daļu. Šiem augiem pieejamie KN kodi ir norādīti šīs regulas XI pielikuma B daļā.

12. pants

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru ievešanai aizsargājamajā zonā no konkrētām trešām valstīm, kuras ir to izcelsmes vai nosūtīšanas valstis, ir vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts

Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru ievešanai konkrētās aizsargājamajās zonās no konkrētām trešām valstīm, kuras ir to izcelsmes vai nosūtīšanas valstis, ir vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 74. panta 1. punktā, ir sniegts šīs regulas XII pielikumā.

13. pants

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru pārvietošanai Savienības teritorijā ir vajadzīga augu pase

1.  
Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru pārvietošanai Savienības teritorijā ir vajadzīga augu pase, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 74. panta 1. punktā, ir sniegts šīs regulas XIII pielikumā.
2.  

Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, augu pase nav nepieciešama tad, ja Savienībā pārvieto sēklas, kuras atbilst abiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:

a) 

uz tām attiecas 6. panta 3. punktā minētie izņēmumi; un

▼M6

b) 

uz tām neattiecas īpašās prasības, kas minētas šīs regulas VIII vai X pielikumā, vai īpašās prasības, kas noteiktas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 28. panta 1. punktu, 30. panta 1. punktu vai 49. panta 1. punktu pieņemtajos īstenošanas aktos.

▼B

14. pants

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru ievešanai un pārvietošanai konkrētās aizsargājamajās zonās ir vajadzīga augu pase ar atzīmi “AZ”

Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru ievešanai vai pārvietošanai konkrētās aizsargājamajās zonās ir vajadzīga augu pase, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 80. panta 1. punktā, ir sniegts šīs regulas XIV pielikumā.

Pirmajā daļā minētajās augu pasēs ir atzīme “AZ”.

15. pants

Regulas (EK) Nr. 690/2008 atcelšana

Regula (EK) Nr. 690/2008 ir atcelta.

16. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) 2018/2019

Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 groza šādi:

1) 

2. pantu svītro;

2) 

II pielikumu svītro.

17. pants

Pārejas pasākumi

Sēklas un citus stādīšanai paredzētos augus, kas ievesti, pārvietoti vai saražoti Savienības teritorijā pirms 2019. gada 14. decembra saskaņā ar piemērojamajām prasībām Direktīvās 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 98/56/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK, 2002/57/EK, 2008/72/EK un 2008/90/EK attiecībā uz RNKO klātbūtni līdz minētajam datumam, drīkst ievest vai pārvietot Savienības teritorijā līdz 2020. gada 14. decembrim, ja tie atbilst minētajām prasībām. No 2020. gada 14. decembra uz visiem šajā regulā minētajiem stādīšanai paredzētajiem augiem attiecas 5. un 6. pants.

Augu pases, kuras saskaņā ar šo regulu ir nepieciešamas, lai Savienības teritorijā pārvietotu sēklas un citus stādīšanai paredzētos augus, kam piemēro šā panta pirmajā daļā noteikto pārejas periodu, līdz 2020. gada 14. decembrim tiek pieprasītas tikai tāpēc, lai apliecinātu šādu sēklu un citu stādīšanai paredzēto augu atbilstību noteikumiem par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem vai pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 30. pantu.

18. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 14. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

Definīcijas, kā minēts 2. panta 1. punktā

Šajā regulā šā pielikuma A daļā norādītajiem terminiem, ja tie izmantoti šīs regulas pielikumos, ir tāda pati nozīme kā terminiem, kas definēti attiecīgajās direktīvās, kas norādītas šā pielikuma B daļas otrajā ailē.

A DAĻA

Terminu saraksts

— 
Pirmsbāzes sēklas,
— 
bāzes sēklas,
— 
sertificētas sēklas,
— 
standarta sēklas,
— 
vīnogulāji,
— 
sākotnējais pavairošanas materiāls,
— 
bāzes pavairošanas materiāls,
— 
pirmsbāzes materiāls,
— 
bāzes materiāls,
— 
sertificēts materiāls,
— 
standarta materiāls,
— 
dekoratīvo augu pavairošanas materiāls,
— 
meža reproduktīvais materiāls,
— 
dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls,
— 
augļaugu pavairošanas materiāls un augļaugi, kas paredzēti augļu ražošanai,
— 
pirmsbāzes mātesaugu kandidāts,
— 
pirmsbāzes mātesaugs,
— 
bāzes mātesaugs,
— 
sertificēts mātesaugs,
— 
Conformitas Agraria Communitatis (CAC) materiāls,
— 
lopbarības augu sēklas,
— 
graudaugu sēklas,
— 
dārzeņu sēklas,
— 
sēklas kartupeļi,
— 
eļļas augu un šķiedraugu sēklas.

B DAĻA

Direktīvu un pielikumu saraksts1.  ŠĪS REGULAS PIELIKUMI

2.  DIREKTĪVAS

IV PIELIKUMA A daļa

(RNKO, kas ietekmē lopbarības augu sēklas)

V PIELIKUMA A daļa

(pasākumi, kas attiecas uz lopbarības augu sēklām)

Direktīva 66/401/EEK

IV PIELIKUMA B daļa

(RNKO, kas ietekmē graudaugu sēklas)

V PIELIKUMA B daļa

(pasākumi, kas attiecas uz graudaugu sēklām)

Direktīva 66/402/EEK

IV PIELIKUMA C daļa

(RNKO, kas ietekmē vīnogulāju pavairošanas materiālu)

Direktīva 68/193/EEK

IV PIELIKUMA D daļa

(RNKO, kas ietekmē dekoratīvo augu pavairošanas materiālu)

V PIELIKUMA C daļa

(pasākumi, kas attiecas uz dekoratīvajiem augiem)

Direktīva 98/56/EK

IV PIELIKUMA E daļa

(RNKO, kas ietekmē meža reproduktīvo materiālu, izņemot sēklas)

V PIELIKUMA D daļa

(pasākumi, kas attiecas uz meža reproduktīvo materiālu, izņemot sēklas)

Direktīva 1999/105/EK

IV PIELIKUMA F daļa

(RNKO, kas ietekmē dārzeņu sēklas)

V PIELIKUMA E daļa

(pasākumi, kas attiecas uz dārzeņu sēklām)

Direktīva 2002/55/EK

IV PIELIKUMA G daļa

(RNKO, kas ietekmē sēklas kartupeļus)

V PIELIKUMA F daļa

(pasākumi, kas attiecas uz sēklas kartupeļiem)

Direktīva 2002/56/EK

IV PIELIKUMA H daļa

(RNKO, kas ietekmē eļļas augu un šķiedraugu sēklas)

V PIELIKUMA G daļa

(pasākumi, kas attiecas uz eļļas augu un šķiedraugu sēklām)

Direktīva 2002/57/EK

IV PIELIKUMA I daļa

RNKO, kas ietekmē dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu

V PIELIKUMA H daļa

(pasākumi, kas attiecas uz dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu)

Direktīva 2008/72/EK

IV PIELIKUMA J daļa

(RNKO, kas ietekmē augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugus, kas paredzēti augļu ražošanai)

Direktīva 2008/90/EK

XIII PIELIKUMA 4. punkts

Graudaugu sēklas

Direktīva 66/402/EEK

XIII PIELIKUMA 5. punkts

Dārzeņu sēklas

Direktīva 2002/55/EK

XIII PIELIKUMA 6. punkts

Eļļas augu un šķiedraugu sēklas

Direktīva 2002/57/EK
II PIELIKUMS

Savienības karantīnas organismu un to attiecīgo kodu saraksts

SATURS

A daļa. Kaitīgie organismi, par kuriem nav zināms, vai tie ir sastopami Savienības teritorijā

A.

Baktērijas

B.

Sēnes un oomicētes

C.

Kukaiņi un ērces

D.

Nematodes

E.

Parazītiskie augi

F.

Vīrusi, viroīdi un fitoplazmas

B daļa. Kaitīgie organismi, par kuriem zināms, ka tie ir sastopami Savienības teritorijā

A.

Baktērijas

B.

Sēnes un oomicētes

C.

Kukaiņi un ērces

D.

Gliemji

E.

Nematodes

F.

Vīrusi, viroīdi un fitoplazmas

A DAĻA

KAITĪGIE ORGANISMI, PAR KURIEM NAV ZINĀMS, VAI TIE IR SASTOPAMI SAVIENĪBAS TERITORIJĀ 

Karantīnas organismi un to EPPO kodi

A. Baktērijas

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins and Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Sēnes un oomicētes

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], izņemot ronartium gentianeum, Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] un Cronartium ribicola Fischer [CRONRI]

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI ]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], izņemot:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (izolāti, kas nav sastopami Eiropā) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Kukaiņi un ērces

1.

Acleris spp. (nav sastopami ES) [1ACLRG]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Šulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā), zināms kā vīrusu vektors [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (nav sastopams Eiropā) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (nav sastopams Eiropā) [1CICDF], zināms kā Xylella fastidiosa vektors, piemēram:

(a)  Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU],

(b)  Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI],

(c)  Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT],

(d)  Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR].

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith and Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, sugas, kas nav sastopamas Eiropā [1MARGG], piemēram:

(a)  Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR],

(b)  Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI],

(c)  Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR].

40.

Monochamus spp. (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard and Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O'Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (nav sastopami Eiropā) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai and Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (nav sastopami Eiropā) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (nav sastopami Eiropā) [1TEPHF], piemēram:

(a)  Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR],

(b)  Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU],

(c)  Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB],

(d)  Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU],

(e)  Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO],

(f)  Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR],

(g)  Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS],

(h)  Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO],

(i)  Dacus ciliatus Loew [DACUCI],

(j)  Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA],

(k)  Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY],

(l)  Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU],

(m)  Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO],

(n)  Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA],

(o)  Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA],

(p)  Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN],

(q)  Rhagoletis mendax Curran [RHAGME],

(r)  Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO],

(s)  Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI],

(t)  Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU],

(u)  Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU].

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

D. Nematodes

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], izņemot:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] un Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh and Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA ]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9.

Xiphinema rivesi (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Parazītiskie augi

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], izņemot:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl un Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

F. Vīrusi, viroīdi un fitoplazmas

1.

Biešu galotnes čokurošanās vīruss [BCTV00]

2.

Kazeņu latentais vīruss [TSVBL0]

3.

Kokosriekstu Kadangas (Kadangas) viroīds [CCCVD0]

4.

Krizantēmu stublāju nekrozes vīruss [CSNV00]

5.

Citrus tristeza vīruss (izolāti, kas nav sastopami ES) [CTV000]

6.

Citrus leprosis vīrusi [CILV00]:

(a)  CiLV-C [CILVC0],

(b)  CiLV-C2 [CILVC2],

(c)  HGSV-2 [HGSV20],

(d)  OFV citrusu celms [OFV00] (citrusu celms),

(e)  CiLV-N sensu novo

7.

Palmu letālās dzeltēšanas fitoplazmas [PHYP56]

8.

Kartupeļu vīrusi, viroīdi un fitoplazmas, piemēram:

(a)  kartupeļu Andu latentais vīruss [APLV00],

(b)  kartupeļu Andu plankumainības vīruss [APMOV0],

(c)  Arakačas B tipa vīrusa oca celms [AVBO00],

(d)  kartupeļu melnās gredzenplankumainības vīruss [PBRSV0],

(e)  kartupeļu T vīruss [PVT000],

(f)  kartupeļu A, M, S, V, X un Y tipa (tostarp Yo, Yn un Yc) vīrusa un kartupeļu lapu ritināšanās vīrusa izolāti, kas nav sastopami Eiropā [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (tostarp Yo, PVYN00, PVYC00)] un [PLRV00].

9.

Mandarīnu pundurainības vīruss [SDV000]

10.

Tabakas gredzenplankumainības vīruss [TRSV00]

11.

Tomātu gredzenplankumainības vīruss [TORSV0]

12.

Šādi Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. un Vitis L. vīrusi, viroīdi un fitoplazmas:

(a)  melleņu lapu lāsumainības vīruss [BLMOV0],

(b)  ķiršu aslapainības vīruss [CRLV00],

(c)  persiku mozaīkas vīruss [PCMV00],

(d)  persiku rozešu mozaīkas vīruss [PRMV00],

(e)  Amerikas plūmju joslu mozaīkas vīruss [APLPV0],

(f)  aveņu lapu čokurošanās vīruss [RLCV00],

(g)  zemeņu vējslotu fitoplazma [SYWB00],

(h)  Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. un Vitis L. vīrusi, viroīdi un fitoplazmas, kas nav sastopami Eiropā

13.

Begomovīrusi, izņemot:

Abutilona mozaīkas vīrusu [ABMV00], saldo kartupeļu lapu čokurošanās vīrusu [SPLCV0], tomātu lapu čokurošanās Deli vīrusu [TOLCND], tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīrusu [TYLCV0], tomātu dzeltenās lapu čokurošanās Sardīnijas vīrusu [TYLCSV], tomātu dzeltenās lapu čokurošanās Malagas vīrusu [TYLCMA], tomātu dzeltenās lapu čokurošanās Aksarkijas vīrusu [TYLCAX]

14.

Pupu vieglās plankumainības vīruss [CPMMV0]

15.

Salātu dzeltēšanas vīruss [LIYV00]

16.

Ar dzeltēšanu saistīts meloņu vīruss [MYAV00]

17.

Kabaču dzīslu dzeltēšanas vīruss [SQVYVX]

18.

Saldo kartupeļu hlorotiskais pundurainības vīruss [SPCSV0]

19.

Saldo kartupeļu vieglās plankumainības vīruss [SPMMV0]

20.

Tomātu šokolādes vīruss [TOCHV0]

21.

Tomātu vītes vīruss [TOANV0]

22.

Tomātu vieglās plankumainības vīruss [TOMMOV]

23.

Laimu fitoplazmas vējslotu slimība [PHYPAF]

B DAĻA

KAITĪGIE ORGANISMI, KAS IR SASTOPAMI SAVIENĪBAS TERITORIJĀ 

Karantīnas organismi un kodi, ko tiem piešķīrusi EPPO

A. Baktērijas

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

B. Sēnītes un oomicētes

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

C. Kukaiņi un ērces

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

D. Gliemji

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

E. Nematodes

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

F. Vīrusi, viroīdi un fitoplazmas

1.

Vīnogulāju flavescence dorée fitoplazma [PHYP64]

2.

Tomātu lapu čokurošanās Deli vīruss [TOLCND]

▼M4
III PIELIKUMS

Aizsargājamo zonu un to attiecīgo karantīnas organismu saraksts, un to attiecīgie kodi

Šīs tabulas trešajā ailē minētās aizsargājamās zonas aptver attiecīgi:

a) 

visu sarakstā iekļautās dalībvalsts teritoriju ( 1 ), vai

b) 

sarakstā iekļautās dalībvalsts teritoriju ar iekavās norādītajiem izņēmumiem, vai

c) 

tikai daļu dalībvalsts teritorijas, kas norādīta iekavās.Aizsargājamās zonas karantīnas organismi

EPPO kods

Aizsargājamās zonas

a)  Baktērijas

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)  Igaunija;
b)  Spānija (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus un Gipuskojas provinci (Basku zemē), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarkas Ļeidas provincē (Katalonijas autonomajā apgabalā) un Alvoračes un Turisas pašvaldības Valensijas provincē un Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarkas Alikantes provincē (Valensijas apgabalā));
c)  Francija (Korsika); ►M6  
d)  Itālija (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija (izņemot Neapoles provinces Agerolas, Granjāno, Leteres, Pimontes un Viko Ekvenses pašvaldības, Salerno provinces Amalfi, Atrāni, Konkas dei Marīni, Korbaras, Furores, Majori, Minori, Pozitāno, Praiāno, Ravello, Skalas un Tramonti pašvaldības), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Milānas, Mantujas, Sondrio un Varēzes provinces un Moncas un Briancas provinces Bovīzio Mašago, Čezāno Maderno, Dezio, Limbjates, Nova Milanēzes un Varedo komūnas), Marke (izņemot Pezāro un Urbīno provinces Kolli al Metauro, Fano, Pezāro un Sankostanco komūnas), Molīze, Sardīnija, Sicīlija (izņemot Mesīnas provinces Čezāro pašvaldību, Katānijas provinces Manjačes, Brontes, Adrāno pašvaldības un Ennas provinces Čenturipes, Regalbuto un Troinas pašvaldības), Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Padujas provinces Barbonas, Boaras Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačencas d’Adidžes, Santurbāno un Veskovanas komūnas un Veronas provinces Albaredo d’Adidžes, Andžāri, Arkoles, Belfiores, Bevilakvas, Bonavigo, Boski Santannas, Bovolones, Buttapjetras, Kaldjēro, Kazaleones, Kastanjāro, Kastel d’Acāno, Čereas, Kolonjas Venetas, Konkamarīzes, Erbes, Gaco Veronēzes, Izolas della Skalas, Izolas Ricas, Lenjago, Minerbes, Mocekānes, Nogaras, Nogaroles Rokas, Opeāno, Palu, Poveljāno Veronēzes, Presanas, Ronko all’Adidžes, Roverkjaras, Roveredo di Guas, Sanbonifačo, Sangvineto, Sanpjetro di Morubio, Sandžovanni Lupatoto, Salicoles, Sanmartīno Buonalbergo, Sommakampanjas, Sorgas, Terraco, Trevencuolo, Valedžo sul Minčo, Veronellas, Villas Bartolomeas, Villafrankas di Veronas, Vigazio, Dzevio, Cimellas komūnas));  ◄
e)  Latvija;
f)  Somija; ►M6  
g)  Īrija (izņemot Golvejas pilsētu);
h)  Lietuva (izņemot Kauņas reģiona Ķedaiņas pašvaldību);
i)  Slovēnija (izņemot Goreņskas, Koroškas, Mariboras un Notraņskas reģionus un Dolas pie Ļubļanas, Lendavas, Litijas, Moravčes, Renčes-Vogrsko, Velikas Polanas un Žužemberkas pašvaldības, un šādi ciemi Ivančnas Goricas pašvaldībā: Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec un Znojile pri Krki);
j)  Slovākija (izņemot Dunajskas Stredas apriņķi un Levices apriņķa Hronovces un Hronskes Kļačanu pagastus, Nove Zāmku apriņķa Dvoru pie Žitavas pagastu, Poltāras apriņķa Mālinecas pagastu, Rimavskas Sobotas apriņķa Valices, Jesenskes un Rimavskas Sobotas pagastu, Rožņavas apriņķa Hrhovas pagastu, Topoļčanu apriņķa Veļkes Ripņanu pagastu, Trebišovas apriņķa Kazimīras, Luhiņas, Mazās Horešas, Svetušes un Zatīnas pagastus).  ◄

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

līdz 2023. gada 30. aprīlim: Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

b)  Sēnes un oomicētes

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Grieķija

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

a)  Čehija;

b)  Īrija;

c)  Zviedrija;

d)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers & Ju

HYPOMA

a)  Īrija;

b)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Īrija

c)  Kukaiņi un ērces

1.

Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas)

BEMITA

a)  Īrija;

b)  Zviedrija;

c)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)  Īrija;

b)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)  Īrija;

b)  Grieķija;

c)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)  Īrija;

b)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)  Īrija;

b)  Grieķija;

c)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)  Grieķija;

b)  Portugāle (Azoru salas, izņemot Terseiras salu).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)  Īrija;

b)  Grieķija;

c)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)  Īrija;

b)  Grieķija;

c)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)  Īrija;

b)  Grieķija;

c)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)  Īrija;

b)  Kipra;

c)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)  Īrija;

b)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)  Īrija;

b)  Spānija (Ibiza un Menorka);

c)  Kipra;

d)  Malta;

e)  Portugāle (Azoru salas un Madeira);

f)  Somija (Ālandes, Hemes, Kimi, Pirkanmā, Satakuntas, Turku, Ūsimā rajons);

g)  Zviedrija (Blēkinges, Gotlandes, Hallandes, Kalmaras un Skones lēnes);

h)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)  Īrija;

b)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)  Īrija;

b)  līdz 2023. gada 30. aprīlim: Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)  Īrija;

b)  līdz 2023. gada 30. aprīlim: Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)  Īrija;

b)  Malta;

c)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)  Īrija;

b)  Portugāle (Azoru salas);

c)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)  Spānija (Granada un Malaga);

b)  Portugāle (Alentežu, Algarve un Madeira).

▼M6

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

a)  līdz 2023. gada 30. aprīlim: Īrija;

b)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

▼M4

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)  Īrija;

b)  līdz 2023. gada 30. aprīlim: Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Kipra.

d)  Vīrusi, viroīdi un fitoplazmas

1.

Biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīruss

BNYVV0

a)  Īrija;

b)  Francija (Bretaņa);

c)  Portugāle (Azoru salas);

d)  Somija;

e)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

3.

Citrus tristeza vīruss (izolāti, kas sastopami ES)

CTV000

Malta

▼B
IV PIELIKUMS

Savienības reglamentēto nekarantīnas organismu (RNKO) un konkrētu stādīšanai paredzēto augu saraksts, kā arī kategorijas un pieļaujamie līmeņi, kā minēts 5. pantā

SATURS

A daļa.

RNKO, kas ietekmē lopbarības augu sēklas

B daļa.

RNKO, kas ietekmē graudaugu sēklas

C daļa.

RNKO, kas ietekmē vīnogulāju pavairošanas materiālu

D daļa.

RNKO, kas ietekmē dekoratīvo augu pavairošanas materiālu un citus stādīšanai paredzētos dekoratīvos augus

E daļa.

RNKO, kas ietekmē meža reproduktīvo materiālu, izņemot sēklas

F daļa.

RNKO, kas ietekmē dārzeņu sēklas

G daļa.

RNKO, kas ietekmē sēklas kartupeļus

H daļa.

RNKO, kas ietekmē eļļas augu un šķiedraugu sēklas

I daļa.

RNKO, kas ietekmē dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, izņemot sēklas

J daļa.

RNKO, kas ietekmē augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugus, kas paredzēti augļu ražošanai

K daļa.

RNKO, kas ietekmē Solanum tuberosum sēklas

L daļa.

RNKO, kas attiecas uz stādīšanai paredzētajiem Humulus lupulus augiem, izņemot sēklas

A DAĻA

RNKO, kas ietekmē lopbarības augu sēklasRNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

B DAĻA

RNKO, kas ietekmē graudaugu sēklasNematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Sēnītes

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Praktiski brīvs

Praktiski brīvs

Praktiski brīvs

C DAĻA

RNKO, kas ietekmē vīnogulāju pavairošanas materiāluBaktērijas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis sākotnējam pavairošanas materiālam, bāzes pavairošanas materiālam, sertificētam materiālam

Pieļaujamais līmenis standarta materiālam

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Kukaiņi un ērces

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis sākotnējam pavairošanas materiālam, bāzes pavairošanas materiālam, sertificētam materiālam

Pieļaujamais līmenis standarta materiālam

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Nepotēts Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis., izņemot nepotētu Vitis vinifera L.

Praktiski brīvs

Praktiski brīvs

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis sākotnējam pavairošanas materiālam, bāzes pavairošanas materiālam, sertificēta materiālam

Pieļaujamais līmenis standarta materiālam

Arabis mozaīkas vīruss [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Vīnogulāju vēdekļveida lapu vīruss [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Vīnogulāju plankumainības vīruss [GFKV00]

Vitis spp. un to hibrīdu, izņemot Vitis vinifera L., potcelmi

0 % sākotnējam pavairošanas materiālam

Neattiecas uz bāzes pavairošanas materiālu un sertificēto materiālu

Neattiecas

Ar vīnogulāju lapu saritināšanās slimību saistītais 1. vīruss [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

D DAĻA

RNKO, kas ietekmē dekoratīvo augu pavairošanas materiālu un citu stādīšanai paredzētos dekoratīvos augusBaktērijas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dekoratīvo augu pavairošanas materiālam un citiem stādīšanai paredzētajiem dekoratīvajiem augiem

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dekoratīvo augu pavairošanas materiālam un citiem stādīšanai paredzētajiem dekoratīvajiem augiem

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Sēklas

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Chrysanthemum L.

0 %

Kukaiņi un ērces

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dekoratīvo augu pavairošanas materiālam un citiem stādīšanai paredzētajiem dekoratīvajiem augiem

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo [OPOGSC]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Palmae attiecībā uz šādām ģintīm un sugām: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģintis vai sugas)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dekoratīvo augu pavairošanas materiālam un citiem stādīšanai paredzētajiem dekoratīvajiem augiem

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Stādīšanai paredzētie

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L. augi, izņemot sēklas

0 %

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dekoratīvo augu pavairošanas materiālam un citiem stādīšanai paredzētajiem dekoratīvajiem augiem

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Lavandula L.

0 %

Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Citrus exocortis viroīds [CEVD00]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza vīruss [CTV000] (izolāti, kas sastopami ES)

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

0 %

Impatiens nekrotisko plankumu tospovīruss [INSV00]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Begonia x hiemalis

Fotsch, Impatiens L. Jaungvinejas hibrīdi

0 %

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]

Capsicum annuum L.

0 %

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

Šādu Prunus L. sugu stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., citas Prunus L. sugas, kas uzņēmīgas pret plūmju virālo baku vīrusu

0 %

Tomātu virālās plankumainības tospovīruss [TSWV00]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. Jaungvinejas hibrīdi, Pelargonium L.

0 %

E DAĻA

RNKO, kas ietekmē meža reproduktīvo materiālu, izņemot sēklasSēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam meža reproduktīvajam materiālam

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

F DAĻA

RNKO, kas ietekmē dārzeņu sēklasBaktērijas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajām dārzeņu sēklām

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Kukaiņi un ērces

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajām dārzeņu sēklām

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus ) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajām dārzeņu sēklām

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisīti simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajām dārzeņu sēklām

Pepino mozaīkas vīruss [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

G DAĻA

RNKO, kas ietekmē sēklas kartupeļusRNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklas kartupeļu tiešajam ataudzējumam

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklas kartupeļu tiešajam ataudzējumam

Pieļaujamais līmenis sertificētās sēklas kartupeļu tiešajam ataudzējumam

PBTC

PB

Vīrusu infekcijas simptomi

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis stādīšanai paredzētajiem pirmsbāzes sēklas kartupeļiem

Pieļaujamais līmenis stādīšanai paredzētajiem bāzes sēklas kartupeļiem

Pieļaujamais līmenis stādīšanai paredzētajiem sertificētās sēklas kartupeļiem

PBTC

PB

Melnkāja (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Praktiski brīvs

Praktiski brīvs

Praktiski brīvs

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Melnais kraupis, ko izraisījis Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas

5,0%

skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas

5,0%

skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas

Irdenais kraupis, ko izraisījis Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas

3,0%

skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas

3,0%

skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas

Simptomi, ko izraisījis kartupeļu mozaīkas vīruss,

un

simptomi, ko izraisījis lapu ritināšanās vīruss [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

H DAĻA

RNKO, kas ietekmē eļļas augu un šķiedraugu sēklasSēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – šķiedras lini

1%

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

1 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

1 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. - eļļas lini

5%,

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5%,

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5%,

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % inficēšanās ar Phomopsis complex

15 % inficēšanās ar Phomopsis complex

15 % inficēšanās ar Phomopsis complex

Fusarium (anamorphic genus) Link [1FUSAG], izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium (anamorphic genus) Link, izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

5 %

ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium (anamorphic genus) Link, izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

5 %

ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium (anamorphic genus) Link, izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Ne vairāk kā 10 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Ne vairāk kā 10 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Ne vairāk kā 10 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē

I DAĻA

RNKO, kas ietekmē dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, izņemot sēklasBaktērijas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dārzeņu pavairošanas un stādāmajam materiālam

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dārzeņu pavairošanas un stādāmajam materiālam

Fusarium (anamorphic genus) Link [1FUSAG], izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Attiecīgajam dārzeņu pavairošanas un stādāmajam materiālam pieļaujamais līmenis

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativumL.

0 %

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dārzeņu pavairošanas un stādāmajam materiālam

Puravu dzeltenās svītrainības vīruss [LYSV00]

Allium sativum L.

1%

Sīpolu dzeltenās pundurainības vīruss [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1%

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tomātu virālās plankumainības tospovīruss [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīruss [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

J DAĻA

RNKO, kas ietekmē augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugus, kas paredzēti augļu ražošanaiBaktērijas

RNKO vai to izraisīti simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fragaria L.

0 %

Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisīti simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO ]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Kukaiņi un ērces

RNKO vai to izraisīti simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle un Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem

Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Ābolu bedrainības viroīds [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Ābeļu virālās plakanzarainības izraisītājs [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Ābeļu zvaigžņveida plaisāšanas izraisītājs [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Gumijotas ābeļu koksnes izraisītājs [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. un Pyrus L.

0 %

Ābolu mizas rētainības viroīds [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Ābeļu stumbra rievainības vīruss [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Ābeļu stumbra bedrainības vīruss [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Aprikožu latentais vīruss [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Arabis mozaīkas vīruss [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aukubas mozaīkas izraisītāja un upeņu dzeltēšanas izraisītāja apvienojums

Ribes L.

0 %

Kazenāju nekrozes vīruss [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Upeņu virālās pilnziedainības vīruss [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Ar melleņu mozaīku saistīts vīruss [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Melleņu sarkanās gredzenplankumainības vīruss [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Melleņu iedegas vīruss [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Melleņu šoka vīruss [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Melleņu šaurlapainības vīruss [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Zaļās ķiršu gredzenplankumainības vīruss [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Ķiršu lapu ritināšanās vīruss [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Ķiršu lapu virālās plankumainības vīruss [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Ķiršu nekrotiskās rūsveida plankumainības vīruss [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Kastaņu mozaīkas izraisītājs

Castanea sativa Mill.

0 %

Citrus cristacortis izraisītājs [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroīds [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus impietratura izraisītājs [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrusu lapu plankumainības vīruss [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus psorosis vīruss[CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0%

Citrus tristeza vīruss [CTV000] (izolāti, kas sastopami ES)

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

0 %

Citrusu plankumainības vīruss [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Clover phyllody fitoplazma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Dzērveņu viltus ziedu fitoplazma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Gurķu mozaīkas vīruss [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Vīģu mozaīkas izraisītājs [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Augļu slimības: sīki augļi [APCF00], negatavu augļu krokošanās [APGC00], bedraini augļi (Ben Davis), raupja miza [APRSK0], zvaigžņveida plaisāšana, rūsveida gredzenplankumainība [APLP00], rūsgani izaugumi

Malus Mill.

0 %

Ērkšķogu virālās dzīslu bālēšanas vīruss [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Apiņu pundurainības viroīds [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Sīko ķiršu vīruss 1 [LCHV10] un sīko ķiršu vīruss 2 [LCHV20]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Mirabeļu latentais gredzenplankumainības vīruss [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olīvu lapu dzeltēšanas vīruss [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olīvu dzīslu dzeltēšanas vīruss [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olīvu dzeltenās plankumainības un samazināšanās vīruss [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Persiku latentais mozaīkas viroīds [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Bumbieru mizas nekrozes izraisītājs [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Bumbieru mizas plaisāšanas izraisītājs [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Bumbieru čūlveida vēža viroīds [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Raupjas bumbieru mizas izraisītājs [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

Prunus hibrīdu gadījumā, ja materiāls ir uzpotēts uz potcelmiem, citu Prunus L. potcelmu sugas, kas ir uzņēmīgas pret plūmju virālo baku vīrusu

0 %

Plūmju pundurainības vīruss [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Cidoniju dzeltenplankumainības izraisītājs [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Aveņu virālās pundurainības vīruss [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Aveņu lapu lāsumainības vīruss [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Aveņu gredzenplankumainības vīruss [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aveņu virālās dzīslu hlorozes vīruss [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Aveņu dzeltenplankumainības izraisītājs [RYS000]

Rubus L.

0 %

Kazeņu un aveņu dzeltenā tīklojuma vīruss [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Zemeņu krokošanās vīruss [SCRV00]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fragaria L.

0 %

Zemeņu latentais gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Zemeņu lapu apmaļu dzeltēšanas vīruss [SMYEV0]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fragaria L.

0 %

Zemeņu lāsumainības vīruss [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Zemeņu pavairošanas slimības fitoplazma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Zemenāju dzīslu virālās bālēšanas vīruss [SVBV00]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fragaria L.

0 %

Tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss [TBRV00]

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

K DAĻA

RNKO, kas ietekmē Solanum tuberosum L. sēklasVīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO

Stādīšanai paredzētie augi

Pieļaujamais līmenis sēklām

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

L DAĻA

RNKO, kas ietekmē stādīšanai paredzētos Humulus lupulus augus, izņemot sēklasSēnes un oomicētes

RNKO

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis stādīšanai paredzētajiem augiem

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %
V PIELIKUMS

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni konkrētos stādīšanai paredzētajos augos

SATURS

A daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni lopbarības augu sēklās

1.

Kultūraugu pārbaude

2.

Lopbarības augu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

3.

Papildu pasākumi, kas attiecas uz konkrētām augu sugām

B daļa.

Pasākumi, kas attiecas uz graudaugu sēklām

1.

Kultūraugu pārbaude

2.

Graudaugu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

3.

Papildu pasākumi attiecībā uz Oryza sativa L. sēklām

C daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dekoratīvo augu pavairošanas materiālā un citos stādīšanai paredzētajos dekoratīvajos augos

D daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni meža reproduktīvajā materiālā, izņemot sēklas

1.

Vizuālas pārbaudes

2.

Pasākumi atkarībā no ģints vai sugas un kategorijas

E daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dārzeņu sēklās

F daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni sēklas kartupeļos

G daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni eļļas augu un šķiedraugu sēklās

1.

Kultūraugu pārbaude

2.

Eļļas augu un šķiedraugu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

3.

Papildu pasākumi, kas attiecas uz eļļas augu un šķiedraugu sēklām

H daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dārzeņu pavairošanas un stādāmajā materiālā, izņemot sēklas

I daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni Solanum tuberosum sēklās

J daļa.

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni stādīšanai paredzētos Humulus lupulus augos, izņemot sēklas

A DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni lopbarības augu sēklās

1.    Kultūraugu pārbaude

1) Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic tāda kultūrauga lauka pārbaudes, no kura iegūtas lopbarības augu sēklas, lai noteiktu RNKO klātbūtni attiecīgajā kultūraugā ar mērķi pārliecināties, ka RNKO klātbūtne tajā nepārsniedz šajā tabulā norādītos pieļaujamos līmeņus.RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Kompetentā iestāde drīkst pilnvarot inspektorus, ka nav profesionālie operatori, tās vārdā un tās oficiālā uzraudzībā veikt lauka pārbaudes.

2) Šīs lauka pārbaudes veic tad, kad kultūrauga attīstības stāvoklis un stadija ļauj veikt pienācīgu pārbaudi. Attiecīgo RNKO noteikšanai piemērotākajā laikā veic vismaz vienu lauka pārbaudi gadā.

3) Kompetentā iestāde, izmantojot piemērotas metodes, nosaka pārbaudāmā lauka daļu lielumu, skaitu un sadalījumu.

Sēklu iegūšanai paredzētās kultūras daļa, kas kompetentajai iestādei oficiāli jāpārbauda, ir vismaz 5 %.

2.    Lopbarības augu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

(1) Kompetentā iestāde:

(a) 

oficiāli ņem sēklu paraugus no lopbarības augu sēklu partijām;

(b) 

pilnvaro sēklu paraugu ņēmējus ņemt paraugus tās vārdā un tās oficiālā uzraudzībā;

(c) 

pašas ņemtos sēklu paraugus salīdzina ar paraugiem, ko tās uzraudzībā no tās pašas sēklu partijas ir ņēmuši sēklu paraugu ņēmēji, kā minēts b) apakšpunktā;

(d) 

uzrauga sēklu paraugu ņēmēju veikto darbu, kā noteikts 2) punktā.

(2) Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā ņem lopbarības augu sēklu paraugus un testē tos, izmantojot mūsdienīgas starptautiskās metodes.

Kompetentā iestāde vismaz 5 % no tām sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertificēšanai, veic kontrolpārbaudi, izņemot automatizētu sēklu paraugu ņemšanu. Šīs daļas īpatsvars ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīts starp fiziskām un juridiskām personām, kuras nodod sēklas sertificēšanai, un starp nodotajām sēklu sugām, taču to var arī izmantot, lai kliedētu konkrētas aizdomas.

(3) Automatizētai sēklu paraugu ņemšanai piemēro atbilstošas procedūras, un tā notiek oficiālā uzraudzībā.

Pārbaudot sertifikācijai iesniegtas sēklas, paraugus ņem no viendabīgām partijām. Attiecībā uz partijas un parauga svaru piemēro Direktīvas 66/401/EEK III pielikumā doto tabulu.

3.    Papildu pasākumi attiecībā uz konkrētām augu sugām

Kompetentās iestādes vai profesionālie operatori to oficiālā uzraudzībā veic šādas papildu pārbaudes vai jebkuras citas darbības attiecīga uz konkrētām augu sugām:

(1) attiecībā uz Medicago sativa L. pirmsbāzes, bāzes un sertificētajām sēklas – pasākumus, ar ko novērš Clavibacter michiganensis spp. insidiosus klātbūtni un pārliecinās, ka:

a) 

sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Clavibacter michiganensis spp. insidiosus, vai

b) 

kultūraugs audzēts zemes platībā, kurā iepriekšējos trīs gadus pirms tā sējas nav audzēts Medicago sativa L. un iepriekšējā augšanas periodā lauka pārbaudē ražošanas vietā nav novēroti Clavibacter michiganensis spp. insidiosus simptomi vai uz blakus platībās esošajiem Medicago sativa L. kultūraugiem nav novēroti Clavibacter michiganensis spp. insidiosus simptomi, vai

c) 

šis kultūraugs pieder pie šķirnes, kas atzīta par ļoti rezistentu pret Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus, un inertās vielas saturs nepārsniedz 0,1% svara;

(2) attiecībā uz Medicago sativa L. pirmsbāzes, bāzes un sertificētajām sēklām – pasākumus, ar ko novērš Ditylenchus dipsaci klātbūtni un pārliecinās, ka:

a) 

iepriekšējā augšanas periodā ražošanas vietā nav novēroti Ditylenchus dipsaci simptomi un iepriekšējos divos gados ražošanas vietā nav audzēts neviens galvenais saimniekaugs un ir veikti atbilstoši higiēnas pasākumi ar mērķi novērst invadēšanos ražošanas vietā, vai

b) 

iepriekšējā augšanas periodā ražošanas vietā nav novēroti Ditylenchus dipsaci simptomi un, laboratoriski testējot reprezentatīvo paraugu, tajā nav atrasts Ditylenchus dipsaci; vai

c) 

sēklas ir attiecīgi fiziski vai ķīmiski apstrādātas pret Ditylenchus dipsaci un, laboratoriski testējot reprezentatīvo paraugu, tajā nav atrasts šis kaitīgais organisms.

B DAĻA

Pasākumi, kas attiecas uz graudaugu sēklām

1.    Kultūraugu pārbaude

1) Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic tāda kultūrauga lauka pārbaudes, no kura iegūtas graudaugu sēklas, lai pārliecinātos, ka RNKO klātbūtne tajā nepārsniedz šajā tabulā norādītos pieļaujamos līmeņus.Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā 2 augi ar simptomiem uz 200 m2.

Piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā 2 augi ar simptomiem uz 200 m2.

Pirmās paaudzes sertificētās sēklas (C1):

piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā 4 augi ar simptomiem uz 200 m2.

Otrās paaudzes sertificētās sēklas (C2):

piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā 8 augi ar simptomiem uz 200 m2.

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Kompetentā iestāde drīkst pilnvarot inspektorus, kas nav profesionālie operatori, tās vārdā un tās oficiālā uzraudzībā veikt lauka pārbaudes.

2) Šīs pārbaudes veic tad, kad kultūrauga attīstības stāvoklis un stadija ļauj to pienācīgu pārbaudīt.

Lai noteiktu attiecīgo RNKO klātbūtni, vispiemērotākajā laikā veic vismaz vienu lauka pārbaudi gadā.

3) Kompetentā iestāde, izmantojot atbilstošas metodes, nosaka pārbaudāmā lauka daļu lielumu, skaitu un sadalījumu.

Sēklu iegūšanai paredzētā kultūrauga daļa, ko kompetentā iestāde oficiāli pārbauda, ir vismaz 5 %.

2.    Graudaugu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

1) Kompetentā iestāde:

(a) 

oficiāli ņem sēklu paraugus no graudaugu sēklu partijām;

(b) 

pilnvaro sēklu paraugu ņēmējus ņemt paraugus tās vārdā un oficiālā uzraudzībā;

(c) 

pašas ņemtos sēklu paraugus salīdzina ar paraugiem, ko tās uzraudzībā no tās pašas sēklu partijas ir ņēmuši sēklu paraugu ņēmēji, kā minēts b) apakšpunktā;

(d) 

uzrauga sēklu paraugu ņēmēju veikto darbu, kā paredzēts 2. punktā.

2) Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā ņem graudaugu sēklu paraugus un testē tos, izmantojot mūsdienīgas starptautiskās metodes.

Kompetentā iestāde vismaz 5 % no tām sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertificēšanai, veic kontrolpārbaudi, izņemot automatizētu sēklu paraugu ņemšanu. Šīs daļas īpatsvars ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīts starp fiziskām un juridiskām personām, kuras nodod sēklas sertificēšanai, un starp nodotajām sēklu sugām, taču to var arī izmantot, lai kliedētu konkrētas aizdomas.

3) Automatizētai sēklu paraugu ņemšanai piemēro atbilstošas procedūras, un tā notiek oficiālā uzraudzībā.

Pārbaudot sertifikācijai iesniegtas sēklas, paraugus ņem no viendabīgām partijām. Attiecībā uz partijas un parauga svaru piemēro Direktīvas 66/402/EEK III pielikumā iekļautās tabulas noteikumus.

3.    Papildu pasākumi, kas veicami attiecībā uz Oryza sativa L. sēklām

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic šādas papildu pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka Oryza sativa L. sēklas atbilsti kādai no turpmāk minētajām prasībām:

a) 

to izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no Aphelenchoides besseyi;

b) 

kompetentās iestādes, veicot atbilstošus nematožu testus, ir oficiāli testējušas reprezentatīvo paraugu no katras sēklu partijas un ir atzinušas tās par brīvām no Aphelenchoides besseyi;

c) 

tās ir attiecīgi apstrādātas ar karstu ūdeni vai kādu citu atbilstošu paņēmienu apstrādei pret Aphelenchoides besseyi.

C DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dekoratīvo augu pavairošanas materiālā un citos stādīšanai paredzētajos dekoratīvajos augos

Attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem tiek veikti turpmāk minētie pasākumi:

kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildītas prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem, kuras izklāstītas tabulā turpmāk.Baktērijas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Prasības

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

a)  augi ir audzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.,

vai

b)  augi ir audzēti tajā ražošanas vietas daļā, kura piemērotos laikos ir vizuāli pārbaudīta, lai noteiktu attiecīgā kaitīgā organisma klātbūtni pēdējās augšanas sezonas laikā, un augi, kuriem ir redzami šā kaitīgā organisma izraisītie simptomi, kā arī jebkuri apkārt esošie saimniekaugi tikuši izrauti un nekavējoties iznīcināti.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

a)  augi ir audzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie;

vai

b)  augi ir iegūti ražošanas vietā, kura vizuālajās pārbaudēs pēdējā pilnajā audzēšanas periodā tika atzīta par brīvu no Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, un visi augi ar simptomiem tās tuvākajā apkārtnē tika izrauti un nekavējoties iznīcināti,

vai

c)  vizuālajās pārbaudēs, ko veica kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā pēdējās augšanas sezonas laikā, partijā bija ne vairāk kā 2 % augu ar simptomiem, un šie augi, kā arī visi pārējie tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti.

Spiroplasma citri Saglio

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

Augi ir iegūti no mātesaugiem, kas vispiemērotākajā laikā tika vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, un atzīti par brīviem no Spiroplasma citri Saglio, un

a)  augi ir iegūti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Spiroplasma citri Saglio, vai

b)  pēdējā pilnajā augšanās sezonā, pamatojoties uz kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā veiktās vizuālās pārbaudes rezultātiem, ražošanas vieta tika atzīta par brīvu no Spiroplasma citri Saglio, vai

c)  pēdējā audzēšanas sezonā vizuālajā pārbaudē, ko piemērotā laikā veica kaitīgā organisma noteikšanai, simptomi tika novēroti ne vairāk kā 2 % augu, un visi inficētie augi tika izrauti un nekavējoties iznīcināti.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus L.

a)  augi ir audzēti apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., vai

b)  augi ir audzēti ražošanas vietā, kas pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz vizuālās pārbaudes rezultātiem, tika atzīta par brīvu no Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., un visi tās tuvākajā apkārtnē un netālu esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti, ja vien netika testēts augu ar simptomiem reprezentatīvais paraugs un šādu testu rezultātā netika konstatēts, ka attiecīgos simptomus nav izraisījis Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., vai

c)  vizuālajā pārbaudē piemērotos laikos pēdējā audzēšanas sezonā simptomi tika novēroti ne vairāk kā 2 % no augu partijas, un šādi augi ar simptomiem un visi ražošanas vietas daļā, tās tuvākajā apkārtnē un netālu esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti, ja vien netika testēts augu ar simptomiem reprezentatīvais paraugs un šādu testu rezultātā netika konstatēts, ka attiecīgos simptomus nav izraisījis Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., vai

d)  mūžzaļo sugu augi pirms pārvietošanas ir vizuāli pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tiem nav Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. simptomu.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.  Sēklu gadījumā:

a)  to izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

vai

b)  vizuālajās pārbaudēs, kas ražošanas vietā piemērotos laikos veiktas, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni pilnajā augu veģetācijas periodā, Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. izraisītas slimības simptomi nav novēroti,

vai

c)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas euvesicatoria Jones et al..

2.  Augu, izņemot sēklu, gadījumā:

a)  sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst šā ieraksta 1. punkta prasībām,

un

b)  stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, lai nepieļautu infekciju.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.  Sēklu gadījumā:

a)  to izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

vai

b)  pilnajā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktajās vizuālajās pārbaudēs nav novēroti Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. izraisītas slimības simptomi,

vai

c)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

2.  Augu, izņemot sēklu, gadījumā:

a)  sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst šā ieraksta 1. punkta prasībām,

un

b)  stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, lai nepieļautu infekciju.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.  Sēklu gadījumā:

a)  to izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas perforans Jones et al.,

vai

b)  pilnajā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti Xanthomonas perforans Jones et al. izraisītas slimības simptomi,

vai

c)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas perforans Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas perforans Jones et al..

2.  Augu, izņemot sēklu, gadījumā:

a)  sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst šā ieraksta 1. punkta prasībām,

un

b)  stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, lai novērstu infekciju.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1.  Sēklu gadījumā:

a)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

vai

b)  pilnajā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktajās vizuālajās pārbaudēs nav novēroti Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. izraisītas slimības simptomi;

vai

c)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

2.  Augu, izņemot sēklu, gadījumā:

a)  sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst šā ieraksta 1. punkta prasībām,

un

b)  stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, lai nepieļautu infekciju.

Sēnes un oomicētes

RNKO vai RNKO izraisīti simptomi

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Pasākumi

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

a)  augi ir iegūti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

vai

b)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietas daļā nav novēroti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr simptomi;

vai

c)  augi, kuriem vērojami Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr simptomi, tika izrauti, bet pārējie augi tika pārbaudīti reizi nedēļā, un vismaz trīs nedēļas pirms pārvietošanas simptomi šiem augiem ražošanas vietā netika novēroti,

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

a)  augu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet un Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow,

vai

b)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet vai Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow izraisītās skujbires simptomi,

vai

c)  ir veikta atbilstoša apstrāde pret Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet vai Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow izraisīto skujbiri, un augi pirms pārvietošanas tika pārbaudīti un tika atzīts, ka tiem nav skujbires simptomu.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Helianthus annuus L. sēklas

a)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Sternochetus mangiferae Fabricius. Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

vai

b)  vismaz divās pārbaudēs, kas piemērotos laikos veiktas sēklu ražošanas vietas daļā, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni audzēšanas sezonā, Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni simptomi nav novēroti,

vai

c)  

i)  sēklu ražošanas vietas daļā piemērotos laikos audzēšanas sezonā ir veiktas vismaz divas pārbaudes, lai noteiktu kaitīgo organismu,

un

ii)  šajās pārbaudēs ne vairāk kā 5 % augu tika novēroti Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni simptomi, un uzreiz pēc pārbaudes visi augi, kuriem tika novēroti minētie simptomi, tika izrauti un iznīcināti;

un

iii)  galīgajā pārbaudē tika konstatēts, ka nevienam augam nav Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni simptomu,

vai

d)  

i)  sēklu ražošanas vietas daļā piemērotos laikos audzēšanas sezonā ir veiktas vismaz divas pārbaudes, lai noteiktu kaitīgo organismu,

un

ii)  uzreiz pēc pārbaudes visi augi, kuriem tika novēroti Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni simptomi, tika izrauti un iznīcināti,

un

iii)  galīgajā pārbaudē tika konstatēts, ka nevienam augam nav Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni simptomu, un reprezentatīvs katras partijas paraugs tika testēts un atzīts par brīvu no Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

vai

e)  sēklas ir apstrādātas attiecīgā veidā, kas ir pierādīts kā iedarbīgs pret visiem zināmajiem Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni celmiem.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

a)  augi ir izaudzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys;

vai

b)  augi ir audzēti ražošanas vietā, kas pēdējā pilnajā augšanas sezonā vismaz divās vizuālajās pārbaudēs piemērotos laikos ir atzīta par brīvu no Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē tika izrauti un nekavējoties iznīcināti,

vai

c)  pēdējās augšanas sezonas laikā vismaz divās vizuālajās pārbaudēs, ko piemērotā laikā veica kaitīgā organisma noteikšanai, partijā simptomi tika novēroti ne vairāk kā 2 % augu, un šie augi ar simptomiem un jebkuri citi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē tika izrauti un nekavējoties iznīcināti.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

a)  augi ir iegūti no mātesaugiem, kas iepriekšējo trīs mēnešu laikā ir pārbaudīti vismaz reizi mēnesī, un ražošanas vietā nav novēroti nekādi simptomi;

vai

b)  augi kopā ar mātesaugiem ar simptomiem 1 m rādiusā ir izrauti un iznīcināti, un augiem, kuri pirms pārvietošanas ir pārbaudīti un atzīti par brīviem no attiecīgajiem simptomiem, ir veikta attiecīga fiziska vai ķīmiska apstrāde.

Kukaiņi un ērces

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Pasākumi

Aculops fuchsiae Keifer

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Fuchsia L.

a)  augi ir izaudzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Aculops fuchsiae Keifer;

vai

b)  iepriekšējās augšanas sezonas laikā vizuālajās pārbaudēs, ko veica kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā, ražošanas vietā augiem vai mātesaugiem, no kuriem tie iegūti, simptomi netika novēroti;

vai

c)  pirms pārvietošanas tika veikta attiecīga fiziska vai ķīmiska apstrāde, pēc tam augi tika pārbaudīti un kaitīgā organisma simptomi netika konstatēti.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

a)  augi ir izaudzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Opogona sacchari Bojer;

vai

b)  augi ir audzēti ražošanas vietas daļā, kurā vizuālajās pārbaudēs, ko veica vismaz reizi trīs mēnešos vismaz sešus mēnešus ilgā periodā pirms pārvietošanas, nav novērotas Opogona sacchari Bojer pazīmes vai simptomi;

vai

c)  ražošanas vietā piemēro režīmu, kura mērķis ir uzraudzīt un ierobežot Opogona sacchari Bojer populāciju un likvidēt invadētos augos, un pirms pārvietošanas kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā katra partija tika vizuāli pārbaudīta un atzīta par tādu, kurā nav Opogona sacchari Bojer simptomu.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Stādīšanai paredzētie palmu dzimtas augi (izņemot augļus un sēklas), kuru stumbra pamatnes diametrs ir virs 5 cm un kas pieder šādām ģintīm un sugām:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

a)  augi visā dzīves ciklā ir auguši apgabalā, kuru atbildīgā oficiālā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

b)  augi divus gadus pirms pārvietošanas ir auguši tādā vietā Savienībā, kura ir pilnībā fiziski aizsargāta pret Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) iekļūšanu, vai tādā vietā Savienībā, kur veikta atbilstoša preventīva apstrāde pret minēto kaitīgo organismu;

c)  vismaz reizi četros mēnešos ir veikta vizuāla augu pārbaude, kuras rezultātā ir apstiprināts, ka minētais materiāls ir brīvs no Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Pasākumi

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

a)  augi vai sēklas ražojošie augi ir pārbaudīti un kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma to partijā Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev simptomi nav novēroti, vai

b)  pamatojoties uz kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā veikto vizuālo pārbaužu rezultātiem, ir atzīts, ka sīpoliem nav Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev simptomu, un tie ir iepakoti pārdošanai galalietotājiem.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

a)  augi ir pārbaudīti un kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma to partijā Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev simptomi nav novēroti, vai

b)  pamatojoties uz kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā veikto vizuālo pārbaužu rezultātiem, ir atzīts, ka sīpoliem nav Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev simptomu, un tie ir iepakoti pārdošanai galapatērētājiem.

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Pasākumi

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Malus Mill.

a)  Augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri ir vizuāli pārbaudīti un atzīti par tādiem, kuriem nav Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider simptomu, un

b)  

i)  augi ir izaudzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider,

vai

ii)  augi ir audzēti ražošanas vietas daļā, kas pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz vizuālās pārbaudes rezultātiem, ir atzīta par brīvu no Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti,

vai

iii)  pēdējās augšanas sezonas laikā vizuālajās pārbaudēs piemērotā laikā ražošanas vietā simptomi tika novēroti ne vairāk kā 2 % augu, un šie augi un jebkuri citi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti, un tika testēts augu bez simptomiem reprezentatīvais paraugs partijās, kurās atrasti augi ar simptomiem, un tika konstatēts, ka tas ir brīvs no Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Prunus L.

a)  Augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri tikuši vizuāli pārbaudīti un atzīti par tādiem, kuriem nav Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider simptomu,

un

b)  

i)  augi ir audzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider,

vai

ii)  augi ir audzēti ražošanas vietas daļā, kura pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz vizuālās pārbaudes rezultātiem, ir atzīta par brīvu no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti,

vai

iii)  pēdējās augšanas sezonas laikā pārbaudēs piemērotos laikos ražošanas vietā simptomi tika novēroti ne vairāk kā 1 % augu, un šie augi ar simptomiem un jebkuri citi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti, un tika testēts augu bez simptomiem reprezentatīvs paraugs partijās, kurās atrasti augi ar simptomiem, un tika konstatēts, ka tas ir brīvs no Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Pyrus L.

a)  Augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri tikuši vizuāli pārbaudīti un atzīti par tādiem, kuriem nav Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider simptomu, un

b)  

i)  augi ir audzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, vai

ii)  augi ir audzēti ražošanas vietā, kas pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz vizuālās pārbaudes rezultātiem, ir atzīta par brīvu no kaitīgā organisma, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti; vai

c)  pēdējās augšanas sezonas laikā vizuālajās pārbaudēs, ko piemērotos laikos veica kaitīgā organisma noteikšanai, ražošanas vietas daļā simptomi tika novēroti ne vairāk kā 2 % augu, un šie augi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Lavandula L.

a)  augi ir audzēti ražošanas vietā, kurā nav sastopama Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

vai

b)  pēdējā pilnajā augu veģetācijas periodā partijas vizuālās pārbaudēs nav novēroti Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. simptomi;

vai

c)  augi ar Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, un partija, pamatojoties uz atlikušo augu reprezentatīvo paraugu, ir testēta un atzīta par brīvu no kaitīgā organisma.

Krizantēmu pundurainības viroīds

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Augi trīs pavairošanas paaudzēs ir iegūti no materiāla, kas testējot atzīts par brīvu no krizantēmu pundurainības viroīda.

Citrus exocortis viroīds

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L.

a)  augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri tikuši vizuāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no Citrus exocortis viroīda,

un

b)  augi ir audzēti ražošanas vietā, kura pēdējā pilnajā augšanas sezonā augu vizuālā pārbaudē, ko veica kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā, tika atzīta par brīvu no kaitīgā organisma.

Citrus tristeza vīruss (izolāti, kas ir sastopami ES)

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdi

a)  augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri iepriekšējo trīs gadu laikā ir testēti un šajos testos konstatēts, ka tie ir brīvi no Citrus tristeza vīrusa

un

b)  

i)  augi ir izaudzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Citrus tristeza vīrusa;

vai

ii)  augi ir audzēti ražošanas vietā, kas pēdējā pilnajā augšanas sezonā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā, pamatojoties uz augu reprezentatīva parauga testēšanas rezultātiem, tika atzīta par brīvu no Citrus tristeza vīrusa;

vai

iii)  augi ir audzēti ražošanas vietā, kas fiziski aizsargāta pret Citrus tristeza vīrusa vektoriem, un kura pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz izlases veidā veiktas testēšanas rezultātiem, vispiemērotākajā laikā kaitīgā organisma noteikšanai tika atzīta par brīvu no Citrus tristeza vīrusa;

vai

iv)  gadījumos, kad testēšanas rezultāti uzrādīja Citrus tristeza vīrusa klātbūtni partijā, katrs augs tika testēts atsevišķi un šis vīruss tika atrasts ne vairāk kā 2 % augu, un augi, kuri tika testēti un kuros tika konstatēts kaitīgais organisms, tika izrauti un nekavējoties iznīcināti.

Impatiens nekrotisko plankumu tospovīruss

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Begonia x hiemalis, Fotsch, Impatiens L. Jaungvinejas hibrīdi

a)  augi ir audzēti tajā ražošanas vietas daļā, kurā ticis īstenots attiecīgo tripšu vektoru (Frankliniella occidentalis Pergande ) uzraudzības režīms, un tiklīdz minētie vektori ir atklāti, tiek veikta atbilstoša apstrāde, lai nodrošinātu to populāciju efektīvu ierobežošanu

un

b)  

i)  pašreizējā augšanas periodā ražošanas vietā augiem nav novēroti Impatiens nekrotisko plankumu tospovīrusa simptomi; vai

ii)  visi tie ražošanas vietas daļā esošie augi, kuriem vērojami Impatiens nekrotisko plankumu tospovīrusa simptomi, ir izrauti, un, testējot pārvietošanai paredzēto augu reprezentatīvo paraugu, ir konstatēts, ka tas ir brīvs no Impatiens nekrotisko plankumu tospovīrusa.

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds

Capiscum annuum L.

a)  augu veģetācijas periodā ražošanas vietā augiem nav novēroti kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda izraisītu slimību simptomi; vai

b)  izmantojot piemērotas metodes, ir veikta augu reprezentatīva parauga oficiāla testēšana uz kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīdu, un šajos testos nav konstatēta minētā kaitīgā organisma klātbūtne.

Plūmju virālo baku vīruss

Šādu Prunus L. sugu stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. sugas, kas uzņēmīgas pret plūmju virālo baku vīrusu

a)  veģetatīvi pavairoti Prunus potcelmi ir iegūti no mātesaugiem, no kuriem iepriekšējos piecos gados ir ņemti paraugi un veikta to testēšana, un šajos testos tie ir atzīti par brīviem no plūmju virālo baku vīrusa; un

b)  

i)  pavairošanas materiāls ir izaudzēts apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no plūmju virālo baku vīrusa; vai

ii)  ražošanas vietā pēdējā pilnajā augšanas sezonā piemērotākajā gada laikā, ņemot vērā klimata apstākļus, auga augšanas apstākļus un plūmju virālo baku vīrusa bioloģiju, pavairošanas materiālam nav novērots plūmju virālais baku vīruss, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti; vai

iii)  pēdējā pilnajā augšanas sezonā vispiemērotākajā gada periodā ražošanas vietas daļā plūmju virālo baku vīrusa simptomi tika novēroti ne vairāk kā 1 % augu, ņemot vērā klimatiskos apstākļus, augšanas apstākļus un plūmju virālo baku vīrusa bioloģiju, un augu, kam tika novēroti plūmju virālo baku vīrusa simptomi, nebija vairāk kā 1 %, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti, tika testēts reprezentatīvs simptomu neskarto augu paraugs partijās, kurās atrasti augi ar simptomiem, un šajos testos tika konstatēts, ka tas ir brīvs no minētā kaitīgā organisma. No reprezentatīvas tādu augu daļas, uz kuriem vizuālajās pārbaudēs netika novēroti plūmju virālo baku vīrusa simptomi, var ņemt paraugus un veikt to testēšanu, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu attiecībā uz kaitīgā organisma klātbūtni.

Tomātu virālās plankumainības tospovīruss

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. Jaungvinejas hibrīdi, Pelargonium L.

a)  augi ir audzēti tajā ražošanas vietas daļā, kurā ticis īstenots attiecīgo tripšu vektoru (Frankliniella occidentalis Pergande un Thrips tabaci Lindeman) uzraudzības režīms, un tiklīdz minētie vektori ir atklāti, tiek veikta atbilstoša apstrāde, lai nodrošinātu to populāciju efektīvu ierobežošanu

un

b)  pašreizējā augšanas periodā ražošanas vietas daļā augiem nav novēroti tomātu virālās plankumainības tospovīrusa simptomi; vai

c)  visi augi ražošanas vietas daļā, kuriem pašreizējā augšanas periodā ir redzami tomātu virālās plankumainības tospovīrusa simptomi, ir izrauti, ir veikta pārvietošanai paredzēto augu reprezentatīvā parauga testēšana un šāds paraugs atzīts par brīvu no tomātu virālās plankumainības tospovīrusa.

D DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni meža reproduktīvajā materiālā, izņemot sēklas

1.    Vizuālās pārbaudes

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildītas prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem.

a) 

pamatojoties uz ražošanas vietas vai tās daļas vizuālās pārbaudes rezultātiem, ir konstatēts, ka Castanea sativa Mill. meža reproduktīvais materiāls, izņemot šīs sugas sēklas, ir brīvs no Cryphonectria parasitica;

b) 

pamatojoties uz ražošanas vietas vai tās daļas vizuālās pārbaudes rezultātiem, ir konstatēts, ka Pinus spp. meža reproduktīvais materiāls, izņemot šīs sugas sēklas, ir brīvs no Dothistroma pini, Dothistroma septosporum un Lecanosticta acicola.

Vizuālās pārbaudes veic vienu reizi gadā minēto kaitīgo organismu noteikšanai piemērotākajā laikā, ņemot vērā klimata apstākļus un auga augšanas apstākļus, kā arī attiecīgo kaitīgo organismu bioloģiju.

2.    Prasības atkarībā no ģints vai sugām un kategorijām

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un visas pārējās darbības, kas jāveic attiecībā uz šādu ģinšu vai sugu augiem, lai nodrošinātu, ka:

Castanea sativa Mill.

a) 

meža reproduktīvā materiāla izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Cryphonectria parasitica; vai

b) 

pēdējā pilnajā augšanas sezonā ražošanas vietā vai tās daļā nav novēroti Cryphonectria parasitica simptomi; vai

c) 

meža reproduktīvais materiāls ar Cryphonectria parasitica simptomiem ražošanas vietā vai tās daļā tika izņemts, bet pārējais materiāls tika pārbaudīts reizi nedēļā, un vismaz trīs nedēļas pirms pārvietošanas ražošanas vietā vai tās daļā netika novēroti minētā kaitīgā organisma simptomi.

Pinus spp.

a) 

meža reproduktīvā materiāla izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Dothistroma pini, Dothistroma septosporum un Lecanosticta acicola; vai

b) 

pēdējā pilnajā augšanas sezonā ražošanas vietā vai tās daļā tās tuvākajā apkārtnē nav tikuši novēroti Dothistroma pini, Dothistroma septosporum vai Lecanosticta acicola izraisītie skujbires simptomi, vai

c) 

ražošanas vietā vai tās daļā ir veikta atbilstoša apstrāde pret Dothistroma pini, Dothistroma septosporum vai Lecanosticta acicola izraisīto skujbiri, un pirms pārvietošanas meža reproduktīvais materiāls tika vizuāli pārbaudīts un atzīts, ka tam nav Dothistroma pini, Dothistroma septosporum vai Lecanosticta acicola simptomu.

E DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dārzeņu sēklās

Veic turpmāk minētos pasākumus attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem: kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildītu prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem, kuras izklāstītas tabulas trešajā ailē.Baktērijas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Prasības

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi vai līdzvērtīgu metodi;

un

b)  

i)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.;

vai

ii)  pilnajā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktajās vizuālajās pārbaudēs ražošanas vietā nav novērotiClavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. izraisītās slimības simptomi;

vai

iii)  izmantojot piemērotas metodes, ir veikta reprezentatīva sēklu parauga oficiāla testēšana uz Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. un ir konstatēts, ka tas ir bez kaitīgā organisma

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

vai

b)  audzēšanas sezonā kultūra, no kuras ir ievāktas sēklas, ir vizuāli pārbaudīta piemērotos laikos un ir konstatēts, ka tā ir brīva no Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al;

vai

c)  ir veikta reprezentatīva sēklu parauga testēšana, un šajos testos konstatēts, ka tas ir brīvs no Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

vai

b)  audzēšanas sezonā kultūra, no kuras ir ievāktas sēklas, ir vizuāli pārbaudīta un atzīta par brīvu no Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

vai

c)  ir veikta reprezentatīva sēklu parauga testēšana, un šajos testos konstatēts, ka tas ir brīvs no Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al..

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

vai

b)  pilnajā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktajās vizuālajās pārbaudēs nav novēroti Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.. izraisītas slimības simptomi

vai

c)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas euvesicatoria Jones et al..

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi; un

b)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas euvesicatoria Jones et al..;

vai

c)  

i)  pilnajā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktajās vizuālajās pārbaudēs nav novēroti Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. izraisītas slimības simptomi;

vai

ii)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas euvesicatoria Jones et al..

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

vai

b)  pilnajā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā nav novērotiXanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. izraisītas slimības simptomi;

vai

c)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas piemērotai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al..

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi; un

b)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

vai

c)  

i)  pilnajā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. izraisītas slimības simptomi;

vai

ii)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas piemērotai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al..

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L

a)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas perforans Jones et al.;

vai

b)  pilnajā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā Xanthomonas perforans Jones et al. izraisītas slimības simptomi nav novēroti;

vai

c)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas perforans Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas piemērotai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas perforans Jones et al..

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi; un

b)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas perforans Jones et al.;

vai

c)  

i)  pilnajā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti Xanthomonas perforans Jones et al. izraisītas slimības simptomi;

vai

ii)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas perforans Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas piemērotai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas perforans Jones et al..

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L

a)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

vai

b)  pilnajā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. izraisītas slimības simptomi;

vai

c)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas piemērotai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi; un

b)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

vai

c)  

i)  pilnajā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. izraisītas slimības simptomi;

vai

ii)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas piemērotai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Kukaiņi un ērces

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Pasākumi

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

a)  Reprezentatīvs sēklu paraugs ir vizuāli pārbaudīts kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā, kas var sekot pēc piemērotas apstrādes, un

b)  ir konstatēts, ka sēklas ir brīvas no Acanthoscelides obtectus (Say).

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

a)  Reprezentatīvs sēklu paraugs ir vizuāli pārbaudīts kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā, kas var sekot pēc piemērotas apstrādes, un

b)  ir konstatēts, ka sēklas ir brīvas no Bruchus pisorum (L.).

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L.

a)  Reprezentatīvs sēklu paraugs ir vizuāli pārbaudīts kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā, kas var sekot pēc piemērotas apstrādes, un

b)  ir konstatēts, ka sēklas ir brīvas no Bruchus rufimanus L.

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Pasākumi

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

a)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma augi vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, un Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev simptomi nav konstatēti;

vai

b)  ir konstatēts, ka reprezentatīvā parauga laboratorijas testos ievāktās sēklas ir brīvas no Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

vai

c)  stādāmais materiāls ir attiecīgi fiziski vai ķīmiski apstrādāts pret Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, un, laboratoriski testējot reprezentatīvo paraugu, sēklās šis kaitīgais organisms nav atrasts.

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Pasākumi

Pepino mozaīkas vīruss

Solanum lycopersicum L.

a)  sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi vai līdzvērtīgu metodi, un

b)  

i)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka Pepino mozaīkas vīruss tajos nav sastopams, vai

ii)  pilnajā augu veģetācijas periodā ražošanas vietā augiem nav novēroti Pepino mozaīkas vīrusa izraisīto slimību simptomi vai

iii)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Pepino mozaīkas vīrusu, un šajos testos konstatēts, ka tas ir brīvs no kaitīgā organisma.

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  

i)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem nav zināms, vai tajos ir sastopams kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds; vai

ii)  pilnajā augu veģetācijas periodā ražošanas vietā augiem nav novēroti kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda izraisītas slimības simptomi; vai

iii)  reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīdu, un šajos testos konstatēts, ka tas ir brīvs no kaitīgā organisma.

F DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni sēklas kartupeļos

Kompetentā iestāde vai vajadzības gadījumā profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai izpildītu prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem, kuras izklāstītas tabulā turpmāk.RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Prasības

Melnkāja (Dickeya Samson et al. spp.; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

a)  pirmsbāzes sēklas kartupeļu gadījumā

oficiālās pārbaudes liecina, ka tie ir iegūti no mātesaugiem, kuri ir brīvi no Dickeya Samson et al. spp. un Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

b)  visu kategoriju gadījumā:

kompetentās iestādes ir veikušas oficiālas stādījumu lauka pārbaudes.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

a)  pirmsbāzes sēklas kartupeļu gadījumā

oficiālās pārbaudes liecina, ka tie ir iegūti no mātesaugiem, kuri ir brīvi no Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al..

b)  visu kategoriju gadījumā:

i)  augi ir izaudzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., ņemot vērā vektoru iespējamo klātbūtni,

vai

ii)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma kompetento iestāžu veiktajās oficiālajās stādījumu pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. simptomi.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

(a)  pirmsbāzes sēklas kartupeļu gadījumā:

oficiālas pārbaudes apliecina, ka tie ir iegūti no mātesaugiem, kurus nav skāris Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

(b)  visu kategoriju gadījumā:

i)  no pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma oficiālajās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. simptomi;

vai

ii)  ražošanas vietas daļā visi augi ar simptomiem un kopā ar ataudzējumu ir izrauti un iznīcināti visos gadījumos, kad stādījumos tika novēroti simptomi, un katrā partijā ir veikta oficiāla ataudzējuma testēšana pēc ražas novākšanas, lai apstiprinātu, ka Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. nav konstatēts.

Simptomi, ko izraisījis kartupeļu mozaīkas vīruss, un

simptomi, ko izraisījis:

— kartupeļu lapu ritināšanās vīruss

Solanum tuberosum L.

(a)  pirmsbāzes sēklas kartupeļu gadījumā:

tie iegūti no mātesaugiem, kurus nav skāris A tipa kartupeļu vīruss, M tipa kartupeļu vīruss, S tipa kartupeļu vīruss, X tipa kartupeļu vīruss, Y tipa kartupeļu vīruss un kartupeļu lapu ritināšanās vīruss.

Ja izmanto mikropavairošanas metodes, atbilstību šim punktam konstatē, veicot mātesauga oficiālu pārbaudi vai testēšanu oficiālā uzraudzībā.

Ja izmanto klonu selekcijas metodes, atbilstību šim punktam konstatē, veicot klona oficiālu pārbaudi vai testēšanu oficiālā uzraudzībā;

(b)  visu kategoriju gadījumā:

kompetentās iestādes ir veikušas oficiālu stādījumu pārbaudi.

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds

Solanum tuberosum L.

(a)  Klonu genofonda gadījumā:

oficiāla testēšana vai testēšana oficiālā uzraudzībā apliecina, ka kloni ir iegūti no mātesaugiem, kurus nav skāris kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds;

(b)  pirmsbāzes un bāzes sēklas kartupeļu gadījumā:

nav konstatēti kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda simptomi,

vai

katrā partijā ir veikta oficiāla bumbuļu testēšana pēc ražas novākšanas, un ir konstatēts, ka tos nav skāris kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds;

(c)  sertificētu sēklas kartupeļu gadījumā

oficiālā vizuālā pārbaudē ir konstatēts, ka tos nav skāris kaitīgais organisms, un, ja ir novēroti kaitīgā organisma simptomi, ir veikta testēšanaRNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Prasības

Vīrusu infekcijas simptomi

Solanum tuberosum L.

Tiešā ataudzējuma oficiālā pārbaudē augu ar simptomiem skaits nepārsniedz IV pielikumā norādīto procentuālo daudzumu.RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Prasības

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Kompetentā iestāde ir veikusi partiju oficiālu pārbaudi un apstiprina, ka tās atbilst attiecīgajiem IV pielikuma noteikumiem.

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Kompetentā iestāde ir veikusi partiju oficiālu pārbaudi un apstiprina, ka tās atbilst attiecīgajiem IV pielikuma noteikumiem.

Melnais kraupis, kas bojājis vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas un ko izraisījis Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L.

Kompetentā iestāde ir veikusi partiju oficiālu pārbaudi un apstiprina, ka tās atbilst attiecīgajiem IV pielikuma noteikumiem.

Irdenais kraupis, kas skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas un ko izraisījis Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L.

Kompetentā iestāde ir veikusi partiju oficiālu pārbaudi un apstiprina, ka tās atbilst attiecīgajiem IV pielikuma noteikumiem.

Turklāt kompetentās iestādes veic oficiālas pārbaudes, lai pārliecinātos, ka RNKO klātbūtne stādījumos nepārsniedz tabulā norādītos pieļaujamos līmeņus.RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklas kartupeļu stādījumiem

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklas kartupeļu stādījumiem

Pieļaujamais līmenis sertificētās sēklas kartupeļu stādījumiem

PBTC

PB

Melnkāja (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Simptomi, ko izraisījis kartupeļu mozaīkas vīruss,

un

simptomi, ko izraisījis kartupeļu lapu ritināšanās vīruss [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

G DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni eļļas augu un šķiedraugu sēklās

1.    Kultūraugu pārbaude

1) Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic tāda kultūrauga lauka pārbaudes, no kura iegūtas eļļas augu un šķiedraugu sēklas, lai pārliecinātos, ka RNKO klātbūtne tajā nepārsniedz šajā tabulā norādītos pieļaujamos līmeņus.Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai

Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Kompetentā iestāde drīkst pilnvarot inspektorus, kas nav profesionālie operatori, tās vārdā un tās oficiālā uzraudzībā veikt lauka pārbaudes.

2) Šīs lauka pārbaudes veic tad, kad kultūrauga attīstības stāvoklis un stadija ļauj veikt atbilstoši pārbaudi.

Lai noteiktu attiecīgos RNKO, visatbilstošākajā laikā veic vismaz vienu lauka pārbaudi gadā.

3) Kompetentā iestāde, izmantojot piemērotas metodes, nosaka pārbaudāmā lauka daļu lielumu, skaitu un sadalījumu.

Sēklu iegūšanai paredzētā kultūrauga daļa, kas kompetentajai iestādei oficiāli jāpārbauda, ir vismaz 5 %.

2.    Eļļas augu un šķiedraugu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

1) Kompetentā iestāde:

a) 

oficiāli ņem sēklu paraugus no eļļas augu un šķiedraugu sēklu partijām;

b) 

pilnvaro sēklu paraugu ņēmējus ņemt paraugus tās vārdā un tās oficiālā uzraudzībā;

c) 

pašas ņemtos sēklu paraugus salīdzina ar paraugiem, ko tās oficiālā uzraudzībā no tās pašas sēklu partijas ir ņēmuši sēklu paraugu ņēmēji;

d) 

uzrauga sēklu paraugu ņēmēju veikto darbu, kā paredzēts b) apakšpunktā.

2) Kompetentā iestāde vai tās oficiālā uzraudzībā profesionālais operators ņem eļļas augu un šķiedraugu paraugus un testē tos, izmantojot mūsdienīgas starptautiskas metodes.

Kompetentā iestāde vismaz 5 % no tām sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertificēšanai, veic kontrolpārbaudi, izņemot automatizētu sēklu paraugu ņemšanu. Šīs daļas īpatsvars ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīts starp fiziskām un juridiskām personām, kuras nodod sēklas sertificēšanai, un starp nodotajām sēklu sugām, taču to var arī izmantot, lai kliedētu konkrētas aizdomas.

3) Automatizētai sēklu paraugu ņemšanai piemēro atbilstošas procedūras, un tā notiek oficiālā uzraudzībā.

4) Pārbaudot sertificēšanai iesniegtās sēklas un komercsēklas, paraugus ņem no viendabīgām partijām. Attiecībā uz partijas un parauga svaru piemēro Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma tabulu.

3.    Papildu pasākumi, kas veicami attiecībā uz eļļas augu un šķiedraugu sēklām

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic šādas papildu pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildītas prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem:

1) 

Pasākumi attiecībā uz Helianthus annuus L. sēklām, lai novērstu Plasmopora halstedii klātbūtni:

a) 

Helianthus annuus L. sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Plasmopara halstedii,

vai

b) 

vismaz divās pārbaudēs, kas ražošanas vietas daļā piemērotos laikos veiktas audzēšanas sezonā, Plasmopara halstedii simptomi nav novēroti

vai

c) 
i) 

audzēšanas sezonā ražošanas vietā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā ir veiktas vismaz divas lauka pārbaudes un

ii) 

lauka pārbaudēs ne vairāk kā 5 % augi tika novēroti Plasmopara halstedii simptomi, un uzreiz pēc pārbaudes visi augi ar Plasmopara halstedii simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti; un

iii) 

galīgajā pārbaudē nav novērots neviens augs ar Plasmopara halstedii simptomiem;

vai

d) 
i) 

audzēšanas sezonā ražošanas vietā piemērotā laikā ir veiktas vismaz divas lauka pārbaudes; un

ii) 

uzreiz pēc pārbaudes visi augi ar Plasmopara halstedii simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti; un

iii) 

galīgajā pārbaudē nevienam augam netika konstatēti Plasmopara halstedii simptomi, tika testēts katras partijas reprezentatīvais paraugs, un šajos testos tajā netika atrasts Plasmopara halstedii, vai e) sēklām veikta atbilstoša apstrāde, kas pierādīta kā iedarbīga pret visiem zināmajiem Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni celmiem;

2) 

pasākumi attiecībā uz Helianthus annuus L. un Linum usitatissimum L. sēklām, lai novērstu Botrytis cinerea klātbūtni:

a) 

sēklas ir apstrādātas pret Botrytis cinerea, izmantojot atļautu metodi,

vai

b) 

pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, noteiktais tolerances līmenis sēklās nav pārsniegts.

3) 

pasākumi attiecībā uz Glycine max (L.) Merryl sēklām, lai novērstu Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) klātbūtni:

a) 

lietošanai paredzētās sēklas ir apstrādātas pret Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora),)

vai

b) 

pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, noteiktais tolerances līmenis sēklās nav pārsniegts.

4) 

pasākumi attiecībā uz Glycine max (L.) Merryl sēklām, lai novērstu Diaporthe var. sojae klātbūtni:

a) 

ir veikta sēklu apstrāde pret Diaporthe var. sojae, izmantojot atļautu metodi,

vai

b) 

pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, noteiktais tolerances līmenis sēklās nav pārsniegts.

5) 

pasākumi attiecībā uz Linum usitatissimum L. sēklām, lai novērstu Alternaria linicola klātbūtni:

a) 

ir veikta sēklu apstrāde pret Alternaria linicola, izmantojot atļautu metodi,

vai

b) 

pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, noteiktais tolerances līmenis sēklās nav pārsniegts.

6) 

pasākumi attiecībā uz Linum usitatissimum L. sēklām, lai novērstu Boeremia exigua var. linicola klātbūtni:

a) 

ir veikta sēklu apstrāde pret Boeremia exigua var. linicola, izmantojot atļautu metodi,

vai

b) 

pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, noteiktais tolerances līmenis sēklās nav pārsniegts.

7) 

pasākumi attiecībā uz Linum usitatissimum L. sēklām, lai novērstu Colletotrichum lini klātbūtni:

a) 

ir veikta sēklu apstrāde pret Colletotrichum lini, izmantojot atļautu metodi,

vai

b) 

pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, noteiktais tolerances līmenis sēklās nav pārsniegts.

8) 

pasākumi attiecībā uz Linum usitatissimum L. sēklām, lai novērstu Fusarium (anamorphic genus) Link klātbūtni, izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell:

a) 

ir veikta sēklu apstrāde pret Fusarium (anamorphic genus) Link, izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell, izmantojot atļautu metodi,

vai

b) 

pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, noteiktais tolerances līmenis sēklās nav pārsniegts.

H DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dārzeņu pavairošanas un stādāmajā materiālā, kas nav sēklas

Vizuālā pārbaude

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai pārliecinātos, ka:

a) 

augi, tos vismaz vizuāli apskatot, šķiet praktiski brīvi no šī punkta tabulā norādītajiem attiecīgās ģints vai sugas kaitīgajiem organismiem;

b) 

visi augi, kuriem bija redzamas šā punkta tabulās norādīto kaitīgo organismu pazīmes vai simptomi, augšanas stadijā tūlīt pēc to parādīšanās tika apstrādāti vai vajadzības gadījumā iznīcināti;

c) 

šalotes sīpolu un ķiploku gadījumā augi ir iegūti tieši no materiāla, kurš augšanas stadijā tika pārbaudīts un atzīts par praktiski brīvu no jebkura šī punkta tabulās norādītā kaitīgā organisma.

Turklāt kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildītas prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem, kuras izklāstītas tabulā turpmāk.Baktērijas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Prasības

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Augi ir izaudzēti no sēklām, kas atbilst V pielikuma E daļas prasībām, un kuras, pateicoties atbilstošiem higiēnas pasākumiem, nav bijušas saskarē ar infekciju.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst E daļas prasībām attiecībā uz dārzeņu sēklām, un

b)  stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, kas nepieļauj inficēšanos.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst E daļas prasībām attiecībā uz dārzeņu sēklām, un

b)  stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, kas novērš inficēšanos.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst E daļā noteiktajām prasībām attiecībā uz dārzeņu sēklām, un

b)  stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, kas nepieļauj inficēšanos.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst E daļā noteiktajām prasībām attiecībā uz dārzeņu sēklām, un

b)  stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, kas nepieļauj inficēšanos.

Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Prasības

Fusarium Link (anamorphic genus), izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

Asparagus officinalis L.

a)  

i)  kultūraugs piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīts, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni augšanas sezonas laikā, ir paņemts reprezentatīvs augu paraugs, un Fusarium Link simptomi nav novēroti; vai

ii)  kultūraugs vismaz divas reizes piemērotos laikos ir vizuāli pārbaudīts, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni augšanas sezonā, augi ar redzamiem Fusarium Link simptomiem ir nekavējoties izrauti, un augošo stādījumu galīgajā pārbaudē nekādi simptomi nav novēroti; un

b)  laksti pirms pārvietošanas ir vizuāli pārbaudīti un Fusarium Link simptomi nav redzami.

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

a)  

i)  kultūraugs piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīts, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni augšanas sezonas laikā, ir paņemts reprezentatīvs augu paraugs, un Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk simptomi nav novēroti, vai

ii)  augi pēdējā audzēšanas sezonā pienācīgos laikos vismaz divas reizes ir vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, augi ar redzamiem Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk simptomiem ir nekavējoties izrauti, un augošo stādījumu galīgajā pārbaudē simptomi nav novēroti, un

b)  laksti pirms pārvietošanas ir vizuāli pārbaudīti un Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk simptomi nav konstatēti.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

a)  augi ir moduļos audzēti pārstādāmi augi, kas auguši vidē, kurā Stromatinia cepivora Berk. nav novērota,

vai

b)  

i)  

— kultūraugs piemērotā laikā ir vizuāli apskatīts, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni augšanas sezonas laikā, un Stromatinia cepivora Berk. simptomi nav novēroti; vai

— kultūraugs piemērotā laikā ir vizuāli apskatīts, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni augšanas sezonas laikā, augi ar Stromatinia cepivora Berk. simptomiem ir nekavējoties iznīcināti un augošo stādījumu galīgajā pārbaudē simptomi nav novēroti;

un

ii)  augi ir vizuāli pārbaudīti pirms pārvietošanas, un Stromatinia cepivora Berk. simptomi nav novēroti.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

a)  

i)  augi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni augšanas sezonā, un Stromatinia cepivora Berk. simptomi nav novēroti; vai

ii)  kultūraugs piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīts, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni augšanas sezonas laikā, augi ar redzamiem Stromatinia cepivora Berk. simptomiem ir nekavējoties izrauti, un augošo stādījumu galīgajā pārbaudē simptomi nav novēroti,

un

b)  augi vai to kopas ir vizuāli pārbaudītas pirms pārvietošanas, un Stromatinia cepivora Berk. simptomi nav novēroti.

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

a)  mātesaugi ir iegūti no materiāla, kas testēts uz patogēnu klātbūtni, un

b)  augi ir audzēti tajā ražošanas vietas daļā, kurā ir vesta augu maiņas vēsture un nav novērojumu par Verticillium dahliae Kleb. klātbūtni; un

c)  augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma piemērotos laikos ir vizuāli pārbaudīti un atzīti par brīviem Verticillium dahliae Kleb. simptomiem.

Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Prasības

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

Tādu augu gadījumā, kas nav komerciālu kultūru ražošanai paredzētie augi:

a)  augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, un Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev simptomi nav novēroti;

vai

b)  

i)  augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, un Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev invadēšanās simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2 % augu, un

ii)  ar minēto kaitīgo organismu inficētie augi ir nekavējoties izrauti un

iii)  laboratorijas testos pārbaudot reprezentatīvo paraugu, augi ir atzīti par brīviem no attiecīgā kaitīgā organisma

vai

c)  augi ir attiecīgi fiziski vai ķīmiski apstrādāti pret Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, un, laboratorijas testos pārbaudot reprezentatīvo paraugu, tie ir atzīti par brīviem no attiecīgā kaitīgā organisma.

Tādu augu gadījumā, kas ir paredzēti komerciālu kultūru ražošanai:

a)  augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, un Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev simptomi nav novēroti;

vai

b)  

i)  augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti uz kaitīgā organisma klātbūtni,

ii)  augi ar redzamiem Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev simptomiem ir nekavējoties izrauti un

iii)  laboratorijas testos pārbaudot reprezentatīvo paraugu, augi ir atzīti par brīviem no attiecīgā kaitīgā organisma

vai

c)  augi tika atbilstoši fiziski vai ķīmiski apstrādāti un pēc laboratorijas testos veiktajām reprezentatīvā parauga pārbaudēm tie atzīti par brīviem no Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev.

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Prasības

Puravu dzeltenās svītrainības vīruss

Allium sativum L.

a)  augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti uz kaitīgā organisma klātbūtni un puravu dzeltenās svītrainības vīrusa simptomi nav novēroti

vai

b)  augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti uz kaitīgā organisma klātbūtni, un puravu dzeltenās svītrainības vīrusa simptomi ir novēroti ne vairāk kā 10 % augu, kuri nekavējoties ir izrauti, bet galīgajā pārbaudē simptomi ir novēroti ne vairāk kā 1 % augu.

Sīpolu dzeltenās pundurainības vīruss

Allium cepa L., Allium sativum L.

a)  augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti un sīpolu dzeltenās pundurainības vīrusa simptomi nav novēroti

vai

b)  

i)  augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, un sīpolu dzeltenās pundurainības vīrusa simptomi ir novēroti ne vairāk kā 10 % augu un

ii)  augi, kuri atzīti par inficētiem ar minēto kaitīgo organismu, ir nekavējoties izrauti un

iii)  galīgajā pārbaudē minētā kaitīgā organisma simptomi ir novēroti ne vairāk kā 1 % augu.

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  augiem ražošanas vietā to pilnā veģetācijas periodā nav novēroti kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda izraisīto slimību simptomi vai

b)  augiem ir veikta oficiāla testēšana uz kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda klātbūtni, izmantojot reprezentatīvo paraugu un atbilstošas metodes, un šajos testos tie ir atzīti par brīviem no minētā kaitīgā organisma.

Tomātu plankumainības tospovīruss

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

a)  augi ir audzēti tajā ražošanas vietas daļā, kurā ticis īstenots attiecīgo tripšu vektoru (Frankliniella occidentalis Pergande un Thrips tabaci Lindeman) uzraudzības režīms, un tiklīdz minētie vektori ir atklāti, tiek veikta atbilstoša apstrāde, lai nodrošinātu to populāciju efektīvu ierobežošanu, un

b)  

i)  pašreizējā augšanas periodā ražošanas vietas daļā augiem nav novēroti tomātu virālās plankumainības tospovīrusa simptomi; vai

ii)  visi augi ražošanas vietas daļā, kuriem pašreizējā augšanas periodā ir redzami tomātu virālās plankumainības tospovīrusa simptomi, ir izrauti, ir veikta pārvietošanai paredzēto augu reprezentatīvā parauga testēšana un šāds paraugs atzīts par brīvu no kaitīgā organisma.

Tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīruss

Solanum lycopersicum L.

a)  augiem nav novēroti tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīrusa simptomi

vai

b)  ražošanas vietā nav novēroti tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīrusa izraisītas slimības simptomi

I DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni Solanum tuberosum L. sēklās

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildītas šādas prasības par RNKO klātbūtni Solanum tuberosum L. sēklās:

a) 

sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem nav zināms, vai tajos ir sastopams kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds, vai

b) 

augu pilnajā veģetācijas periodā ražošanas vietā augiem nav novēroti kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda izraisīto slimību simptomi vai

c) 

izmantojot atbilstošas metodes, ir veikta augu reprezentatīvā parauga oficiālā testēšana, lai noteiktu kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda klātbūtni, un šajos testos konstatēts, ka augi ir brīvi no attiecīgā kaitīgā organisma.

J DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni stādīšanai paredzētajos Humulus lupulus L. augos, izņemot sēklas

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildītas prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem, kuras izklāstītas tabulas trešajā ailē.Sēnes

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi

Pasākumi

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

a)  stādīšanai paredzētie augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri vispiemērotākajā laikā ir vizuāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no Verticillium dahliae simptomiem, un

b)  

i)  stādīšanai paredzētie augi ir audzēti ražošanas vietā, par kuru zināms, ka tā ir brīva no Verticillium dahliae, vai

ii)  

— stādīšanai paredzētie augi ir atšķirti no Humulus lupulus ražojošajiem kultūraugiem un

— pēdējā pilnajā augšanas sezonā lapotnes vizuālajā pārbaudē, kas veikta piemērotā laikā, ražošanas vieta ir atzīta par brīvu no Verticillium nonalfalfae un

— ir vesta lauku augsekas un augsnes slimību vēsture, un starp Verticillium dahliae konstatēšanas laiku un nākamo stādīšanu tajos vismaz četrus gadus saimniekaugi nav audzēti.

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

a)  stādīšanai paredzētie augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri vispiemērotākajā laikā ir vizuāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no Verticillium nonalfalfae simptomiem; un

b)  

i)  stādīšanai paredzētie augi ir audzēti ražošanas vietā, kura atzīta par brīvu no Verticillium nonalfalfae, vai

ii)  

— stādīšanai paredzētie augi ir atšķirti no Humulus lupulus ražojošajiem kultūraugiem un un

— pēdējā pilnajā augšanas sezonā lapotnes vizuālajā pārbaudē, kas veikta piemērotā laikā, ražošanas vieta ir atzīta par brīvu no Verticillium nonalfalfae; un

— ir vesta lauku augsekas maiņas un augsnes slimību vēsture, un starp Verticillium dahliae konstatēšanas laiku un nākamo stādīšanu tajos vismaz četrus gadus saimniekaugi nav audzēti.
VI PIELIKUMS

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kurus no konkrētām trešām valstīm aizliegts ievest Savienībā▼M4

▼B

 

Apraksts

KN kods

Trešā valsts, trešo valstu grupa vai konkrēts trešās valsts apgabals

1.

Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. un Tsuga Carr. augi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (1). ◄

2.

Castanea Mill. un Quercus L. augi ar lapām, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (1). ◄

3.

Populus L. augi ar lapām, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Meksika

4.

Nomizota Castanea Mill. miza

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Visas trešās valstis

5.

Nomizota Quercus L. miza., izņemot nomizotu Quercus suber L. mizu

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Meksika

6.

Nomizota Acer saccharum Marsh. miza

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Meksika

7.

Nomizota Populus L. miza

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Ziemeļamerika un Dienvidamerika

8.

Stādīšanai paredzētie Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. un Rosa L. augi, izņemot augus miera periodā bez lapām, ziediem un augļiem

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (1). ◄

9.

Stādīšanai paredzētie Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. augi un to hibrīdi un stādīšanai paredzētie Fragaria L. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Austrālija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāda, Kanāriju salas, Ēģipte, Fēru Salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Maroka, Jaunzēlande, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Sīrija, Tunisija, Turcija, Ukraina, Apvienotā Karaliste (1) un Amerikas Savienotās Valstis, izņemot Havaju salas. ◄

10.

Vitis L. augi, izņemot augļus

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trešās valstis, izņemot Šveici

11.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Visas trešās valstis

12.

Stādīšanai paredzētie Photinia Ldl. augi, izņemot augus miera periodā bez lapām, ziediem un augļiem

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Amerikas Savienotās Valstis, Japāna, Korejas Republika, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika un Ķīna

13.

Phoenix spp. augi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Alžīrija, Maroka

14.

Stādīšanai paredzētie Poaceae dzimtas augi, izņemot Bambusoideae un Panicoideae apakšdzimtas un Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. un Uniola L. ģints dekoratīvos daudzgadīgos zālaugus, kas nav sēklas

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Ēģipte, Fēru salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Maroka, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Sīrija, Tunisija, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (1). ◄

15.

Solanum tuberosum L. bumbuļi, sēklas kartupeļi

0701 10 00

Trešās valstis, izņemot Šveici

16.

Stādīšanai paredzētie stolonus vai bumbuļus veidojošo Solanum L. sugu vai to hibrīdu augi, izņemot Solanum tuberosum L. bumbuļus, kā minēts 15. ierakstā

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trešās valstis, izņemot Šveici

17.

Solanum L. sugu un to hibrīdu bumbuļi, izņemot 15. un 16. ierakstā minētos

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

►M8  
Trešās valstis vai reģioni, kas nav:
a)  Alžīrija, Ēģipte, Izraēla, Lībija, Maroka, Sīrija, Šveice, Tunisija un Turcija;
vai
b)  valstis, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
i)  ir viena no šīm:
Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno un Ukraina;
kā arī
ii)  atbilst vienam no šiem nosacījumiem:

— tās ir valstis, kuras atzītas par brīvām no Clavibacter sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Nouioui et al. saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru, vai

— to tiesību akti ir atzīti par līdzvērtīgiem Savienības noteikumiem par aizsardzību pret Clavibacter sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Nouioui et al. saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru;


vai
c)  Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Serbija un Apvienotā Karaliste (1), ja ir izpildīts šāds nosacījums: šīs trešās valstis katru gadu līdz 30. aprīlim Komisijai ir iesniegušas apsekojumu rezultātus, kas apstiprina, ka Clavibacter sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Noui et al. iepriekšējā gadā tās teritorijā nav konstatēts.  ◄

18.

Stādīšanai paredzētie Solanaceae augi, izņemot sēklas un augus, kas minēti 15., 16. vai 17. ierakstā

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Ēģipte, Fēru salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Maroka, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Sīrija, Tunisija, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (1). ◄

19.

Augsne, kas daļēji sastāv no cietām organiskajām vielām

ex 2530 90 00

ex 3824 99 93

Trešās valstis, izņemot Šveici

20.

Augsnes substrāts, izņemot augsni, kas pilnībā vai daļēji sastāv no cietām organiskajām vielām, izņemot tādu substrātu, kas sastāv vienīgi no kūdras vai Cocos nucifera L. šķiedrām, kas iepriekš nav izmantots augu audzēšanai vai citiem lauksaimniecības mērķiem

ex 2530 10 00

ex 2530 90 00

ex 2703 00 00

ex 3101 00 00

ex 3824 99 93

Trešās valstis, izņemot Šveici

▼M1

21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. un Citrus sinensis (L.) Osbeck (līdz 2021. gada 30. aprīlim)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentīna

▼B

(1)   

Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.

▼B
VII PIELIKUMS

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru izcelsme ir trešās valstīs, un atbilstošās īpašās prasības to ievešanai Savienības teritorijā 

Augi, augu produkti un citi objekti

KN kodi

Izcelsmes valsts

Īpašas prasības

1.

Augiem pievienots vai ar tiem saistīts augsnes substrāts, kas nodrošina augu dzīvotspēju, izņemot in vitro augu sterilo substrātu

Neattiecas (1)

Trešās valstis, izņemot Šveici

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augsnes substrāts attiecīgo augu stādīšanas brīdī:

i)  nav saturējis augsni un organiskās vielas un nav bijis iepriekš izmantots augu audzēšanai vai citiem lauksaimniecības mērķiem,

vai

ii)  pilnībā sastāv no kūdras vai Cocos nucifera L. šķiedrām un nav iepriekš izmantots augu audzēšanai vai citiem lauksaimniecības mērķiem,

vai

iii)  ir ticis pakļauts iedarbīgai fumigācijai vai termiskai apstrādei, lai nodrošinātu, ka tas ir brīvs no kaitīgajiem organismiem, un dati par apstrādi ir norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

iv)  ir ticis pakļauts iedarbīgai sistēmiskai pieejai, lai nodrošinātu, kas tas ir brīvs no kaitīgajiem organismiem, un dati par apstrādi ir norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

un

visos i) – iv) apakšpunktā minētajos gadījumos ticis uzglabāts un turēts atbilstošos apstākļos, lai tajā nebūtu karantīnas organismu,

un

b)  kopš stādīšanas:

i)  ir veikti attiecīgie pasākumi, kas nodrošina, ka augsnes substrāts ir bijis brīvs no Savienības karantīnas organismiem, tostarp vismaz:

— augsnes substrāts ticis fiziska atdalīts no augsnes un citiem iespējamiem piesārņojuma avotiem,

— ir veikti higiēnas pasākumi,

— ir izmantots Savienības karantīnas organismus nesaturošs ūdens,

vai

ii)  divas nedēļas pirms eksportēšanas augsnes substrāts, tostarp vajadzības gadījumā arī augsne, ir tikusi pilnībā attīrīta, mazgāšanai izmantojot ūdeni, kas nesatur Savienības karantīnas organismus. Pārstādīšanu var veikt, izmantojot tādu augsnes substrātu, kas atbilst a) apakšpunktā noteiktajām prasībām. Tiek uzturēti tādi atbilstoši apstākļi, kas nodrošina, ka augšanas substrāts ir brīvs no Savienības karantīnas organismiem, kā noteikts b) apakšpunktā.

2.

Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamās mašīnas un transportlīdzekļi

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Trešās valstis, izņemot Šveici

Oficiāls apliecinājums, ka mašīnas vai transportlīdzekļi ir attīrīti un tajos nav augsnes un augu palieku.

3.

Stādīšanai paredzētie augi ar saknēm, kas audzēti atklātā laukā

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0706 90 10

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  ražošanas vieta ir atzīta par brīvu no Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. un Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

un

b)  augu izcelsme ir laukā, kurš atzīts par brīvu no Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

4.

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sīpolus, bumbuļsīpolus, sakneņus, sēklas, bumbuļus un augu audu kultūras

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augi ir izaudzēti stādaudzētavās un:

a)  to izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Thrips palmi Karny, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

b)  to izcelsme ir ražošanas vietā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Thrips palmi Karny, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija” un oficiālās pārbaudēs, kas veiktas vismaz reizi mēnesī pēdējos trīs mēnešos pirms eksportēšanas, atzīta par brīvu no Thrips palmi Karny;

vai

c)  tieši pirms eksportēšanas ir pienācīgi apstrādāti pret Thrips palmi Karny, par ko sīka informācija sniegta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajos fitosanitārajos sertifikātos, un augi ir oficiāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no Thrips palmi Karny.

5.

Stādīšanai paredzētie viengadīgie un divgadīgie augi, izņemot Poaceae un sēklas

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Ēģipte, Fēru salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Maroka, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Sīrija, Tunisija, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (2). ◄

Oficiāls apliecinājums, ka augi:

a)  ir audzēti stādaudzētavās,

b)  nesatur augu atliekas, ir bez ziediem un augļiem,

c)  pirms eksportēšanas piemērotos laikos ir pārbaudīti,

d)  ir atzīti par brīviem no kaitīgo baktēriju, vīrusu un vīrusveidīgo organismu simptomiem un

e)  ir atzīti par brīviem no kaitīgo nematožu, kukaiņu, ērču un sēņu pazīmēm vai simptomiem vai arī ir attiecīgi apstrādāti ar mērķi šādus organismus iznīcināt.

6.

Stādīšanai paredzētie Poaceae dzimtas dekoratīvo daudzgadīgo zālaugu Bambusoideae, Panicoideae apakšdzimtas un Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. ģints augi Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. un Uniola L. augi, izņemot sēklas

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Ēģipte, Fēru salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Maroka, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Sīrija, Tunisija, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (2). ◄

Oficiāls apliecinājums, ka augi:

a)  ir izaudzēti stādaudzētavās,

b)  nesatur augu atliekas, ziedus un augļus,

c)  pirms eksportēšanas piemērotos laikos ir pārbaudīti,

d)  ir atzīti par brīviem no kaitīgo baktēriju, vīrusu un vīrusveidīgo organismu simptomiem un

e)  ir atzīti par brīviem no kaitīgo nematožu, kukaiņu, ērču un sēņu pazīmēm vai simptomiem vai arī ir attiecīgi apstrādāti ar mērķi šādus organismus iznīcināt.

7.

Stādīšanai paredzētie augi, izņemot augus miera periodā, augu audu kultūras, sēklas, sīpolus, bumbuļus, bumbuļsīpolus un sakneņus.

Attiecīgie Savienības karantīnas organismi ir:

— begomovīrusi, izņemot: Abutilona mozaīkas vīrusu, saldo kartupeļu lapu čokurošanās vīrusu, tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīrusu, tomātu lapu dzeltenčokurošanās Sardīnijas vīrusu, tomātu lapu dzeltenčokurošanās Malagas vīrusu, tomātu lapu dzeltenčokurošanās Aksarkijas vīrusu,

— pupu vieglās plankumainības vīruss,

— salātu dzeltēšanas vīruss,

— meloņu dzeltēšanas vīruss,

— kabaču dzīslu dzeltēšanas vīruss,

— saldo kartupeļu hlorotiskais pundurainības vīruss,

— saldo kartupeļu vieglās plankumainības vīruss,

— tomātu vieglās plankumainības vīruss

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopami attiecīgie Savienības karantīnas organismi

 

 

 

 

a)  ja nav zināms, vai tajās ir sastopams Bemisia tabaci Genn. (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā) vai citi Savienības karantīnas organismu vektori,

Oficiāls apliecinājums, ka augu pilnajā veģetācijas periodā attiecīgo Savienības karantīnas organismu simptomi tiem nav novēroti.

 

 

 

b)  ja ir zināms, ka Bemisia tabaci Genn. (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā) vai citi Savienības karantīnas organismu vektori tajās ir sastopami

Oficiāls apliecinājums, ka augu pilnajā veģetācijas periodā attiecīgo Savienības karantīnas organismu simptomi tiem nav novēroti,

un

a)  augu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Bemisia tabaci Genn. un citiem Savienības karantīnas organismu vektoriem,

vai

b)  oficiālās pārbaudēs, kas veiktas kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos, ir konstatēts, ka ražošanas vietā nav sastopams Bemisia tabaci Genn un citi attiecīgo Savienības karantīnas organismu vektori;

vai

c)  augi ir iedarbīgi apstrādāti, nodrošinot Bemisia tabaci Genn un citu Savienības karantīnas organismu vektoru apkarošanu, un pirms eksportēšanas tie ir atzīti par brīviem minētajiem kaitīgajiem organismiem.

8.

Stādīšanai paredzētie lakstaugu sugu augi, izņemot sīpolus, bumbuļsīpolus, Poaceae dzimtas augus, sakneņus, sēklas, bumbuļus un augu audu kultūras

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Trešās valstis, par kurām zināms, ka Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch) tajās ir sastopami

Oficiāls apliecinājums, ka augi ir audzēti stādaudzētavās un

a)  to izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch), un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

b)  to izcelsme ir ražošanas vietā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch), un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, un oficiālās pārbaudēs, kas veiktas vismaz reizi mēnesī pēdējos trīs mēnešos pirms eksportēšanas, augi ir atzīti par brīviem no Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch)

vai

c)  tieši pirms eksportēšanas ir pienācīgi apstrādāti pret Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch), ir oficiāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch).

Sīku informāciju par c) apakšpunktā minēto apstrādi norāda fitosanitārajā sertifikātā, kas minēts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā.

9.

Stādīšanai paredzētie Caryophyllaceae (izņemot Dianthus L.), Compositae (izņemot Chrysanthemum L.), Cruciferae, Leguminosae un Rosaceae (izņemot Fragaria L.) dzimtas daudzgadīgie lakstaugi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Ēģipte, Fēru salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Maroka, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Sīrija, Tunisija, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (2). ◄

Oficiāls apliecinājums, ka augi:

a)  ir audzēti stādaudzētavās,

b)  nesatur augu atliekas, ir bez ziediem un augļiem,

c)  piemērotos laikos pirms eksportēšanas ir pārbaudīti,

d)  ir atzīti par brīviem no kaitīgo baktēriju, vīrusu un vīrusveidīgo organismu simptomiem un

e)  ir atzīti par brīviem no kaitīgo nematožu, kukaiņu, ērču un sēņu pazīmēm vai simptomiem vai arī ir attiecīgi apstrādāti ar mērķi šādus organismus iznīcināt.

10.

Stādīšanai paredzētie koki un krūmi, izņemot sēklas un augu audu kultūras

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Ēģipte, Fēru salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Maroka, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Sīrija, Tunisija, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (2). ◄

Oficiāls apliecinājums, ka augi:

a)  ir tīri (t. i., nesatur augu atliekas) un nesatur ziedus un augļus,

b)  ir izaudzēti stādaudzētavās,

c)  piemērotos laikos pirms eksportēšanas ir pārbaudīti, ir atzīti par brīviem no kaitīgo baktēriju, vīrusu un vīrusveidīgo organismu simptomiem, un ir atzīti par brīviem no kaitīgo nematožu, kukaiņu, ērču un sēņu pazīmēm vai simptomiem vai arī ir attiecīgi apstrādāti ar mērķi šādus organismus iznīcināt.

11.

Stādīšanai paredzētie lapu koki un krūmi, izņemot sēklas un augu audu kultūras

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Ēģipte, Fēru salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Maroka, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Sīrija, Tunisija, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (2). ◄

Oficiāls apliecinājums, ka augi atrodas miera stāvoklī un ir bez lapām.

12.

Sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot Solanum tuberosum L. bumbuļus

0706 10 00

0706 90 10

0706 90 30

0706 90 90

ex 0709 99 90

ex 0714 10 00

ex 0714 20 10

ex 0714 20 90

ex 0714 30 00

ex 0714 40 00

ex 0714 50 00

ex 0714 90 20

ex 0714 90 90

ex 0910 11 00

ex 0910 30 00

ex 0910 99 91

ex 1212 91 80

ex 1212 94 00

ex 1212 99 95

ex 1214 90 10

ex 1214 90 90

Trešās valstis, izņemot Šveici

Oficiāls apliecinājums, ka augsne un augsnes substrāts ir ne vairāk kā 1 % no sūtījuma vai partijas neto svara.

13.

Stādīšanai paredzēti sīpoli, bumbuļsīpoli, sakneņi un bumbuļi, izņemot Solanum tuberosum L. bumbuļus

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

ex 0706 90 10

ex 0910 11 00

ex 0910 20 10

ex 0910 30 00

Trešās valstis, izņemot Šveici

Oficiāls apliecinājums, ka augsne un augsnes substrāts ir ne vairāk kā 1 % no sūtījuma vai partijas neto svara.

14.

Solanum tuberosum L. bumbuļi

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Trešās valstis, izņemot Šveici

Oficiāls apliecinājums, ka augsne un augsnes substrāts ir ne vairāk kā 1 % no sūtījuma vai partijas neto svara.

15.

Solanum tuberosum L. bumbuļi

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka bumbuļu izcelsme ir:

a)  valstī, par kuru nav zināms, vai tajā ir sastopams Tecia solanivora (Povolný),

vai

b)  apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Tecia solanivora((Povolný).

16.

Solanum tuberosum L. bumbuļi

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  bumbuļu izcelsme ir valstīs, kurās nav sastopams Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.;

vai

b)  izcelsmes valstī ir izpildīti noteikumi, kas atzīti par līdzvērtīgiem Savienības noteikumiem parClavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. apkarošanu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru.

17.

Solanum tuberosum L. bumbuļi

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Trešās valstis, par kurām zināms, ka Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival tajās ir sastopams

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  bumbuļu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (visas rases, izņemot 1. rasi, t. i., parasto Eiropas rasi) tajos nav sastopams un atbilstošu periodu ražošanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival simptomi nav novēroti,

vai

b)  izcelsmes valstī ir izpildīti noteikumi, kas atzīti par līdzvērtīgiem Savienības noteikumiem par Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival apkarošanu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru.

18.

Stādīšanai paredzētie Solanum tuberosum L. bumbuļi

0701 10 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka bumbuļu izcelsme ir laukā, kurā Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens un Globodera pallida (Stone) Behrens nav sastopami

19.

Stādīšanai paredzētie Solanum tuberosum L. bumbuļi

0701 10 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  bumbuļu izcelsme ir apgabalos, par kuriem nav zināms, vai tajos ir sastopami Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. un Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.,

vai

b)  bumbuļu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tajos ir sastopami Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. vai Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., bumbuļu izcelsme ir ražošanas vietā, kura atzīta par brīvu no Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. un Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. vai ko uzskata par brīvu no tiem pēc tam, kad ir veikti pasākumi Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. un Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. apkarošanai, un tas ir norādīts saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru.

20.

Stādīšanai paredzētie Solanum tuberosum L. bumbuļi

0701 10 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  bumbuļu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen tajos nav sastopami,

vai

b)  bumbuļu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tajos ir sastopami Meloidogyne chitwoodi Golden et al. un Meloidogyne fallax Karssen;

i)  bumbuļu izcelsme ir ražošanas vietā, kura, pamatojoties uz piemērotos laikos veiktu saimniekaugu ikgadējo vizuālo pārbaudi un pēc ražošanas vietā izaudzēto kartupeļu novākšanas, gan ārēji apskatot bumbuļus, gan tos pārgriežot, ir atzīta par brīvu no Meloidogyne chitwoodi Golden et al. un Meloidogyne fallax Karssen vai

ii)  pēc bumbuļu novākšanas tie izlases veidā ir pārbaudīti, konstatējot simptomu klātbūtni pēc attiecīgās simptomu izraisīšanas vai arī laboratoriski testējot, gan no ārpuses apskatot bumbuļus, gan tos pārgriežot, piemērotos laikos un visos gadījumos tad, kad iepakojums vai konteineri pirms laišanas tirgū tiek noslēgti saskaņā ar Padomes Direktīvā 66/403/EEK paredzētajiem noslēgšanas noteikumiem, un ir atzīts, ka tiem nav novēroti Meloidogyne chitwoodi Golden et al. un Meloidogyne fallax Karssen simptomi.

21.

Solanum tuberosum L. bumbuļi, izņemot stādīšanai paredzētos bumbuļus

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka bumbuļu izcelsme ir apgabalos, par kuriem nav zināms, vai tajos ir sastopami Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. un Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

22.

Stādīšanai paredzētie Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. un Solanum melongena L. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopami Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. vai Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu izcelsme ir apgabalos, kuri atzīti par brīviem no Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. un Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

vai

b)  no pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma augiem ražošanas vietā nav novēroti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. un Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. simptomi.

23.

Stādīšanai paredzētie Solanum lycopersicum L. un Solanum melongena L. augi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir:

a)  valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Keiferia lycopersicella (Walsingham),

vai

b)  apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Keiferia lycopersicella (Walsingham), un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”.

24.

Stādīšanai paredzētie Beta vulgaris L. augi, izņemot sēklas

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā nav novēroti biešu galotnes čokurošanās vīrusa simptomi.

25.

Chrysanthemum L., Dianthus L. un Pelargonium l'Hérit. ex Ait. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

ex 0603 90 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu izcelsme ir apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith un Spodoptera litura (Fabricius),

vai

b)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā nav novērotas Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith un Spodoptera litura (Fabricius) pazīmes

vai

c)  augi ir atbilstoši apstrādāti, lai tos aizsargātu no attiecīgajiem kaitīgajiem organismiem.

26.

Stādīšanai paredzētie Chrysanthemum L. un Solanum lycopersicum L. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augi visā to dzīves ciklā ir audzēti:

a)  valstī, kura ir brīva no krizantēmu stublāju nekrozes vīrusa,

vai

b)  apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no krizantēmu stublāju nekrozes vīrusa,

vai

c)  ražošanas vietā, kura noteikta par brīvu no krizantēmu stublāju nekrozes vīrusa un kura par tādu apstiprināta oficiālās pārbaudēs un vajadzības gadījumā ar testēšanu.

27.

Stādīšanai paredzētie Pelargonium L'Herit. ex Ait. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams tomātu gredzenplankumainības vīruss:

 

 

 

a)  par kurām nav zināms, vai tajās ir sastopami Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā) Dalmasso un Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo vai citi tomātu gredzenplankumainības vīrusa vektori

Oficiāls apliecinājums, ka augi:

a)  ir tieši iegūti ražošanas vietās, par kurām zināms, ka tomātu gredzenplankumainības vīruss tajās nav sastopams,

vai

b)  vēlākais, ceturtās paaudzes pēcteči, kas iegūti no materiāla, kurā, veicot virusoloģisko testēšanu, nav konstatēts tomātu gredzenplankumainības vīruss;

 

 

b)  par kurām zināms, ka tajās ir sastopami Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā) Dalmasso un Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo vai citi tomātu gredzenplankumainības vīrusa vektori

Oficiāls apliecinājums, ka augi ir:

a)  ir tieši iegūti ražošanas vietās, par kurām zināms, ka tajās augsnē vai augos nav sastopams tomātu gredzenplankumainības vīruss,

vai

b)  vēlākais, otrās paaudzes pēcteči, kas iegūti no materiāla, kurā, veicot virusoloģisko testēšanu, nav konstatēts tomātu gredzenplankumainības vīruss

28.

Grieztie Chrysanthemum L., Dianthus L., Gypsophila L. un Solidago L. ziedi un Apium graveolens L. un Ocimum L. lapu dārzeņi

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 90

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka grieztie ziedi un lapu dārzeņi:

a)  ir ar izcelsmi valstī, kurā Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch) nav sastopami,

vai

b)  tieši pirms eksportēšanas ir oficiāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch).

29.

Grieztie Orchidaceae ziedi

0603 13 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka grieztie ziedi:

a)  ir ar izcelsmi valstī, kurā nav sastopams Thrips palmi Karny,

vai

b)  tieši pirms eksportēšanas ir oficiāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no Thrips palmi Karny.

30.

Stādīšanai paredzētie dabiski vai mākslīgi radītie punduraugi, izņemot sēklas

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (2). ◄

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augi, arī dabiskās dzīvotnēs iegūtie augi, pirms nosūtīšanas vismaz divus gadus pēc kārtas ir audzēti, glabāti un sagatavoti oficiāli reģistrētās stādaudzētavās, kurās pastāv oficiāli uzraudzīts kontroles režīms;

b)  augi šā ieraksta a) apakšpunktā minētajās stādaudzētavās:

i)  vismaz šā ieraksta a) apakšpunktā minētajā periodā:

— bija iestādīti podos un novietoti plauktā vismaz 50 cm augstumā no zemes,

— bija attiecīgi apstrādāti, lai pasargātu augsnes substrātu no Eiropā neesošiem rūsas paveidiem, un Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā paredzētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Dezinsekcija un/vai dezinficēšana” ir norādīta darbīgā viela, tās koncentrācija un apstrādes datums,

— ievērojot atbilstošus intervālus, vismaz sešas reizes gadā oficiāli testēti attiecībā uz Regulā (ES) 2016/2031 noteikto Savienības karantīnas organismu klātbūtni, un šīs pārbaudes, kas skar arī augus, kuri aug šā ieraksta a) apakšpunktā minēto stādaudzētavu tuvākajā apkārtnē, veic, vismaz vizuāli apsekojot katru lauka vai audzētavas rindu un apskatot visas augu daļas virs augsnes substrāta vismaz 300 augu izlasei, kas pieder konkrētai ģintij, ja minētās ģints augu skaits nepārsniedz 3 000 , vai 10 % augu, ja minētās ģints augu skaits pārsniedz 3 000 ,

— nesatur attiecīgos Savienības karantīnas organismus, kā novērots šajās pārbaudēs, kuras aplūkotas iepriekšējā ievilkumā, invadētie augi ir izņemti un atlikušie augi vajadzības gadījumā ir pienācīgi apstrādāti un pēc tam turēti attiecīgu laiku un pārbaudīti, lai nodrošinātos pret attiecīgajiem kaitīgajiem organismiem,

— iestādīti agrāk neizmantotā mākslīgā augsnes substrātā vai dabiskā augsnes substrātā, kas fumigēts vai attiecīgi termiski apstrādāts un nesatur nekādus Savienības karantīnas organismus,

— turēti apstākļos, kas pasargā augsnes substrātu no Savienības karantīnas organismiem, un divu nedēļu laikā pirms nosūtīšanas tie:

— 

— nopurināti un noskaloti ar tīru ūdeni, lai attīrītu no sākotnējā augsnes substrāta, un atstāti ar kailām saknēm vai

— nopurināti un noskaloti ar tīru ūdeni, lai attīrītu no sākotnējā augsnes substrāta, un pārstādīti augsnes substrātā, kas atbilst i) punkta piektajā ievilkumā izklāstītajiem nosacījumiem, vai

— attiecīgi apstrādāti, lai pasargātu augsnes substrātu no Savienības karantīnas organismiem, un Regulas (ES) Nr. 2016/203 71. pantā paredzētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Dezinsekcija un/vai dezinficēšana” ir norādīta darbībā viela, tās koncentrācija un apstrādes datums.

ii)  ievietoti slēgtos konteineros, kas oficiāli aizzīmogoti un uz kuriem norādīts reģistrētās stādaudzētavas reģistrācijas numurs, un sūtījumu identificēšanai šis numurs ir norādīts Regulas (ES) Nr. 2016/203 71. pantā paredzētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācijas”.

31.

Pinales augi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

0604 20 40

ex 1404 90 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augi ir iegūti ražošanas vietā, kura ir brīva noPissodes cibriani O'Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang un Pissodes zitacuarense Sleeper.

32.

Pinales augi, izņemot augļus un sēklas, augstumā virs 3 m

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

ex 1404 90 00

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (2). ◄

Oficiāls apliecinājums, ka augi ir iegūti ražošanas vietā, kurā nav sastopams Scolytidae spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā).

33.

Castanea Mill. un Quercus L. augi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Cronartium spp., izņemot Cronartium gentianeum, Cronartium pini un Cronartium ribicola simptomi.

34.

Quercus L. augi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Amerikas Savienotās Valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.

35.

Stādīšanai paredzētie Corylus L. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda.

Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir:

a)  apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Anisogramma anomala (Peck) E. Mülle, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

b)  ražošanas vietā, kuru, pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm ražošanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē, kopš pēdējo trīs pilno veģetācijas periodu sākuma izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinusi par brīvu no Anisogramma anomala (Peck) E. Mülle, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”.

36.

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., augi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Amerikas Savienotās Valstis, Japāna, Kanāda, Korejas Republika, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Krievija, Ķīna, Mongolija un Taivāna.

Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinusi par brīvu no Agrilus planipennis Fairmaire, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.

37.

Stādīšanai paredzētie Juglans L. un Pterocarya Kunth augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Amerikas Savienotās Valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  stādīšanai paredzētie augi visā to dzīves ciklā ir audzēti reģionā, kuru nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat un tā vektora Pityophthorus juglandis Blackman, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

b)  stādīšanai paredzēto augu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā, tostarp tās apkārtnē, vismaz 5 km rādiusā divu gadu laikā pirms eksportēšanas oficiālajās pārbaudēs nav konstatēti Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat un tās vektora Pityophthorus juglandis Blackman simptomi, ne vektora pārnēsātāja klātbūtne; stādīšanai paredzētie augi ir pārbaudīti tieši pirms eksportēšanas, un tie ir apstrādāti un iesaiņoti tā, lai novērstu invadēšanos pēc izvešanas no ražošanas vietas,

vai

c)  stādīšanai paredzēto augu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā tie ir pilnībā fiziski izolēti, un stādīšanai paredzētie augi ir pārbaudīti tieši pirms eksportēšanas, un tie ir apstrādāti un iepakoti tā, lai novērstu invadēšanos pēc izvešanas no ražošanas vietas.

38.

Betula L. augi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir valstī, kurā nav sastopams Agrilus anxius Gory.

39.

Stādīšanai paredzētie Platanus L. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Amerikas Savienotās Valstis, Albānija, Armēnija, Šveice un Turcija.

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

b)  augi ir audzēti ražošanas vietā, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikta par brīvu no Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.:

i)  kuru ir reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija

un

ii)  kurā, tostarp tuvākajā apkārtnē, katru gadu attiecīgā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā tiek veiktas oficiālas pārbaudes, lai atklātu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. simptomus,

un

iii)  kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā ir veikta augu reprezentatīva parauga testēšana, lai noteiktu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. klātbūtni.

40.

Stādīšanai paredzētie Populus L. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Melampsora medusae f.sp. tremuloidis Shain simptomi.

41.

Populus L. augi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Ziemeļamerika un Dienvidamerika

Oficiāls apliecinājums, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous simptomi.

42.

Stādīšanai paredzētie Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. un Sorbus L. augi, izņemot dzinumus, spraudeņus, augu audu kultūras, putekšņus un sēklas

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda.

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  stādīšanai paredzētie augi visā to dzīves ciklā ir audzēti apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Saperda candida Fabricius, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

b)  vismaz divus gadus pirms eksportēšanas vai – ja augi ir jaunāki par diviem gadiem – visā dzīves ciklā ir audzēti ražošanas vietā, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikta par brīvu no Saperda candida Fabricius:

i)  kuru reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija

un

ii)  kurā reizi gadā attiecīgā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos gada laikos tiek veiktas divas oficiālas pārbaudes, lai atklātu jebkādas Saperda candida Fabricius pazīmes,

un

iii)  kurā augi tikuši audzēti:

— ražošanas vietas daļā, kas aizsargāta pret kukaiņiem, lai nepieļautu Saperda candida Fabricius iekļūšanu,

— vai

— kur tiek veikta attiecīga profilaktiska apstrāde un kam apkārt atrodas vismaz 500 m plata buferzona, kura oficiālos apsekojumos, kas reizi gadā veikti piemērotos laikos, ir apstiprināta par brīvu no Saperda candida Fabricius,

un

iv)  tieši pirms eksportēšanas rūpīgi pārbauda, vai augos, jo īpaši to stumbrā, nav sastopams Saperda candida Fabricius, attiecīgā gadījumā veicot arī destruktīvu paraugu ņemšanu.

43.

Stādīšanai paredzētie Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. un Vaccinium L. augi, izņemot augu audu kultūras un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda un Meksika.

Oficiāls apliecinājums, ka augi:

a)  visā dzīves ciklā ir audzēti apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem noteikusi par brīvu no Grapholita packardi Zeller, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai;

vai

b)  visā to dzīves ciklā ir audzēti ražošanas vietā, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikta par brīvu no Grapholita packardi Zeller:

i)  kuru reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija

un

ii)  kurā katru gadu attiecīgā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā ir veiktas pārbaudes attiecībā uz Grapholita packardi Zeller klātbūtnes pazīmēm,

un

iii)  kurā augi tikuši audzēti ražošanas vietas daļā, kurā tiek veikta atbilstoša profilaktiskā apstrāde un kurā reizi gadā attiecīgā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā tiek veikts oficiāls apsekojums, kas apstiprina, ka Grapholita packardi Zeller klātbūtne nav konstatēta,

un

iv)  tieši pirms eksportēšanas tiem veikta rūpīga pārbaude, lai konstatētu Grapholita packardi Zeller klātbūtni,

vai

c)  augi tiek ražošanas vietas daļā, kas aizsargāta pret kukaiņiem, lai nepieļautu Grapholita packardi Zeller. iekļūšanu.

44.

Stādīšanai paredzētie Crataegus L. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.

Oficiāls apliecinājums, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā augiem nav novēroti Phyllosticta solitaria Ell. and Ev. simptomi.

45.

Stādīšanai paredzētie Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopami Phyllosticta solitaria Ell. un Ev. attiecīgo ģinšu vīrusi, viroīdi un fitoplazmas, kuri nav sastopami Eiropā

Oficiāls apliecinājums, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā augiem nav novēroti to Phyllosticta solitaria Ell. and Ev. vīrusu, viroīdu un fitoplazmu izraisīto slimību simptomi, kuri nav sastopami Eiropā.

46.

Stādīšanai paredzētie Malus Mill. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trešās valstis, par kurām zināms, ka ķiršu aslapainības vīruss vai tomātu gredzenplankumainības vīruss

tajās ir sastopams

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augi ir:

i)  oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas sistēmu, kas paredz, ka tie tiešā veidā jāiegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz ķiršu aslapainības vīrusu vai tomātu gredzenplankumainības vīrusu, izmantojot attiecīgos rādītājus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atrasti minētie kaitīgie organismi,

vai

ii)  tieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un pēdējo trīs pilno veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz ķiršu aslapainības vīrusu vai tomātu gredzenplankumainības vīrusu, izmantojot attiecīgos rādītājus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs minētie kaitīgie organismi nav atrasti;

b)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma augiem ražošanas vietā vai uzņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti ķiršu aslapainības vīrusa vai tomātu gredzenplankumainības vīrusa izraisītu slimību simptomi.

47.

Stādīšanai paredzētie Prunus L. augi, izņemot b) apakšpunktā minētās sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0802 11 10

ex 0802 11 90

ex 0802 12 10

ex 0802 12 90

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

a)  trešās valstis, kurā sastopams tomātu gredzenplankumainības vīruss,

b)  trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams Amerikas plūmju joslu mozaīkas vīruss, ķiršu aslapainības vīruss, persiku mozaīkas vīruss un persiku rozešu mozaīkas vīruss

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augi ir:

i)  oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas sistēmu, kas paredz, ka tie tiešā veidā jāiegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem Savienības kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos rādītājus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs minētie kaitīgie organismi nav atrasti,

vai

ii)  tieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un pēdējo trīs pilno veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem Savienības kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos rādītājus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs minētie Savienības karantīnas organismi nav atrasti;

b)  kopš pēdējo trīs pilno veģetācijas periodu sākuma augiem ražošanas vietā vai uz uzņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti minēto Savienības karantīnas organismu izraisītu slimību simptomi.

48.

Stādīšanai paredzētie Rubus L. augi, izņemot b) apakšpunktā minētās sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 1202 99 99

a)  trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams tomātu gredzenplankumainības vīruss un kazeņu latentais vīruss;

b)  trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams aveņu lapu čokurošanās vīruss un ķiršu aslapainības vīruss

a)  uz augiem nedrīkst būt laputis vai to oliņas,

b)  oficiāls apliecinājums, ka:

i)  augi ir:

— oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas sistēmu, kas paredz, ka tie tiešā veidā jāiegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem Savienības kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos rādītājus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs minētie Savienības karantīnas organismi nav atrasti,

— vai

— tieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un pēdējo trīs pilno veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem Savienības kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos rādītājus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs minētie Savienības karantīnas organismi nav atrasti;

ii)  kopš pēdējo trīs pilno veģetācijas periodu sākuma augiem ražošanas vietā vai uz uzņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti minēto Savienības karantīnas organismu izraisītu slimību simptomi.

49.

Stādīšanai paredzētie Fragaria L. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās sastopamas zemeņu vējslotu fitoplazmas

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augi, kas nav izaudzēti no sēklām, ir:

i)  oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas sistēmu, kas paredz, ka tie tiešā veidā jāiegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz zemeņu vējslotu fitoplazmu, izmantojot attiecīgos rādītājus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs zemenu vējslotu fitoplazma nav atrasta,

vai

ii)  tieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un pēdējo trīs pilno veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz zemeņu vējslotu fitoplazmu, izmantojot attiecīgos rādītājus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs zemeņu vējslotu fitoplazma nav atrasta,

b)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma augiem ražošanas vietā vai uzņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti zemeņu vējslotu fitoplazmas izraisītu slimību simptomi.

50.

Stādīšanai paredzētie Fragaria L. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no Anthonomus signatus Say un Anthonomus bisignifer Schenkling.

51.

Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. un Vepris Comm. augi, izņemot augļus (taču ieskaitot sēklas); un Citrus L., Fortunella Swingle un Poncirus Raf. un to hibrīdi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1209 30 00

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

ex 1404 90 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus un Candidatus Liberibacter asiaticus, Huanglongbing slimības jeb citrusaugu zaļēšanas ierosinātāja, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.

52.

Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L. augi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu izcelsme ir valstī, par kuru zināms, ka Trioza erytreae Del Guercio tajā nav sastopams,

vai

b)  augu izcelsme ir apgabalā, kuru nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Trioza erytreae Del Guercio, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

c)  augi ir audzēti ražošanas vietā, kuru ir reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija,

un

augi vienu gadu ir audzēti ražošanas vietas daļā, kas aizsargāta pret kukaiņiem, lai nepieļautu Trioza erytreae Del Guercio iekļūšanu,

un

vismaz vienu gadu ilgā periodā pirms pārvietošanas piemērotā laikā tika veiktas divas oficiālas pārbaudes, un šajā ražošanas vietas daļā nav novērotas Trioza erytreae Del Guercio pazīmes,

un

pirms pārvietošanas augi ir apstrādāti un iepakoti tā, lai novērstu invadēšanos pēc izvešanas no ražošanas vietas.

53.

Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L. augi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir:

a)  valstī, par kuru zināms, ka Diaphorina citri Kuway tajā nav sastopams,

vai

b)  augu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Diaphorina citri Kuway, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”.

54.

Microcitrus Swingle, Naringi Adans. un Swinglea Merr. augi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir:

a)  valstī, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. un Xanthomonas citri pv. citri ((Hasse) Constantin et al., ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. un Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.

55.

Stādīšanai paredzētie Palmae augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (2). ◄

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no palmu letālās dzeltēšanas fitoplazmām un kokosriekstu Kadangas (Kadangas) viroīda, un kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti šo kaitīgo organismu izraisīto slimību simptomi,

vai

b)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma augiem nav novēroti palmu letālās dzeltēšanas fitoplazmas un kokosriekstu Kadangas (Kadangas) viroīda simptomi, un augi, kuriem ir redzami simptomi, kas rada aizdomas par iespējamo inficēšanos ar šiem kaitīgajiem organismiem, ražošanas vietā ir izrauti, un augi ir atbilstoši apstrādāti pret Myndus crudus Van Duzee Van Duzee,

c)  augu audu kultūras tika iegūtas no augiem, kuri atbilst a) vai b) apakšpunktā minētajām prasībām.

56.

Cryptocoryne sp., Hygrophila sp. un Vallisneria sp. augi

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0604 20 90

Trešās valstis, izņemot Šveici

Oficiāls apliecinājums, ka reprezentatīvs sakņu paraugs, izmantojot kaitīgo organismu noteikšanai piemērotas metodes, ir testēts, lai noteiktu vismaz nematodes, un šajos testos nematožu klātbūtne nav konstatēta.

57.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Trešās valstis

Augļiem jābūt bez kātiem un lapām un uz iesaiņojuma jābūt piestiprinātam atbilstošam izcelsmes marķējumam.

58.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. un to hibrīdu augļi

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. un Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  augļu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. un Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c)  augļu izcelsme ir ražošanas vietā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. un Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

d)  ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē tiek veikta attiecīga apstrāde un piekopta attiecīga kultivēšanas prakse Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. un Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. apkarošanai,

un

augļi ir apstrādāti ar nātrija ortofenilfenātu vai tiek veikta cita iedarbīga apstrāde, kas norādīta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija apstrādes metodi iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

un

pirms eksportēšanas piemērotā laikā veiktas oficiālas pārbaudes apstiprinājušas, ka augļi ir brīvi no Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. un Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. simptomiem,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,

vai

e)  attiecībā uz rūpnieciskai pārstrādei paredzētiem augļiem – oficiālas pārbaudes pirms eksportēšanas apliecinājušas, ka augļi ir brīvi no Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. un Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. simptomiem,

un

ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē tiek veikta attiecīga apstrāde un piekopta attiecīga kultivēšanas prakse Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. un Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. apkarošanai,

un

pārvietošana, glabāšana un pārstrāde notiek ar nosacījumiem, kuri apstiprināti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru,

un

augļi ir pārvadāti atsevišķos iepakojumos ar etiķeti, kurā ir izsekojamības kods un norāde, ka augļi paredzēti rūpnieciskai pārstrādei,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā.

59.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  augļu izcelsme ir apgabalā, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīts par brīvu no Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c)  kopš pēdējā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun simptomi, un attiecīgā oficiālā apsekošanā šā kaitīgā organisma simptomi nav novēroti nevienam no ražošanas vietā novāktajiem augļiem.

60.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi, izņemot Citrus aurantium L. un Citrus latifolia Tanaka augļus

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  augļu izcelsme ir apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c)  augļu izcelsme ir ražošanas vietā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

un

reprezentatīva parauga oficiālā pārbaudē augļi ir atzīti par brīviem no Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa simptomiem, kas noteikti saskaņā ar starptautiskiem standartiem,

vai

d)  augļu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā veic atbilstošu apstrādi un kultivēšanas pasākumus Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa apkarošanai,

un

augšanas sezonā kopš pēdējā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā ir veiktas oficiālas pārbaudes un Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa simptomi augļiem nav konstatēti,

un

reprezentatīva parauga oficiālā pārbaudē, kas veikta pirms eksportēšanas, augļi, kas novākti šajā ražošanas vietā, ir atzīti par brīviem no Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa simptomiem, kas noteikti saskaņā ar starptautiskiem standartiem,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā

vai

e)  attiecībā uz rūpnieciskai pārstrādei paredzētiem augļiem reprezentatīva parauga oficiālā pārbaudē, kas veikta pirms eksportēšanas, augļi ir atzīti par brīviem no Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa simptomiem, kas noteikti saskaņā ar starptautiskiem standartiem,

un

Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija” ir iekļauts apliecinājums, ka augļu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā gada laikā tiek veikta attiecīga apstrāde, lai konstatētu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa klātbūtni,

un

pārvietošana, glabāšana un pārstrāde notiek atbilstoši nosacījumiem, kas apstiprināti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru,

un

augļi ir pārvadāti atsevišķos iepakojumos ar etiķeti, kurā ir izsekojamības kods un norāde, ka augļi paredzēti rūpnieciskai pārstrādei,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā.

61.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu, Mangifera L. un Prunus L. augļi

ex 0804 50 00

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Tephritidae (kas nav sastopams Eiropā), pret kuru, kā zināms, šie augļi ir uzņēmīgi, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  augļu izcelsme ir apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Tephritidae (kas nav sastopams Eiropā), pret kuru, kā zināms, šie augļi ir uzņēmīgi, un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē, veicot oficiālas pārbaudes vismaz reizi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā pirms ražas novākšanas, nav novērotas Tephritidae (kas nav sastopams Eiropā), pret kuru, kā zināms, šie augļi ir uzņēmīgi, klātbūtnes pazīmes, un nevienam no ražošanas vietā novāktajiem augļiem, veicot attiecīgu oficiālu apsekošanu, nav novērotas minētā kaitīgā organisma pazīmes,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,

vai

d)  augļiem ir piemērota iedarbīga sistēmiska pieeja vai iedarbīga apstrāde pēc ražas novākšanas, kas nodrošina, ka tie ir bez Tephritidae (kas nav sastopams Eiropā), pret kuru, kā zināms, šie augļi ir uzņēmīgi, un sistēmiskās pieejas piemērošana vai sīka informācija par apstrādes metodi ir norādīta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā, ar noteikumu, ka sistēmisko pieeju vai apstrādes metodi attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.

62.

Capsicum (L.), Citrus L., izņemot Citrus limon (L.) Osbeck. un Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch un Punica granatum L. augļi

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 90 00

0809 30 10

0809 30 90

ex 0810 90 75

Āfrikas kontinenta valstis, Kaboverde, Sv. Helēnas sala, Madagaskara, Reinjona, Maurīcija un Izraēla.

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  augļu izcelsme ir apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c)  augļu izcelsme ir ražošanas vietā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

un informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,

un piemērotos augšanas sezonas laikos augļiem ir veiktas oficiālas pārbaudes, arī reprezentatīva augļu parauga vizuāla pārbaude, un tajās pierādīts, ka augļi ir brīvi no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

vai

d)  augļiem veikta iedarbīga aukstumapstrāde, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), vai iedarbīga sistēmiska pieeja vai cita iedarbīga apstrāde pēc ražas novākšanas, kas nodrošina, ka augļi ir brīvi no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), un sistēmiskās pieejas piemērošana vai sīka informācija par apstrādes metodi ir norādīta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā, ar noteikumu, ka sistēmisko pieeju vai pēc ražas novākšanas piemēroto apstrādes metodi ar pavaddokumentiem, kas apliecina apstrādes iedarbīgumu, attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.

63.

Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. un Vaccinium L. augļi

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

0810 40 10

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda un Meksika.

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Grapholita packardi Zeller, un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  augļu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā piemērotos audzēšanas sezonas laikos augļiem ir veiktas oficiālas pārbaudes un apsekojumi, tostarp reprezentatīva augļu parauga vizuāla pārbaude, lai konstatētu Grapholita packardi Zeller klātbūtni, un tajās ir pierādīts, ka augļi ir brīvi no kaitīgā organisma,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,

vai

c)  augļiem ir piemērota iedarbīga sistēmiska pieeja vai iedarbīga apstrāde pēc ražas novākšanas, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no Grapholita packardi Zeller, un sistēmiskās pieejas piemērošana vai sīka informācija par apstrādes metodi ir norādīta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā, ar noteikumu, ka sistēmisko pieeju vai pēc ražas novākšanas piemēroto apstrādes metodi attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.

64.

Malus Mill. un Pyrus L. augļi

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun un E. Tanaka, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  augļu izcelsme ir apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun un E. Tanaka, un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c)  augļu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā piemērotos audzēšanas sezonas laikos augļiem ir veiktas oficiālas pārbaudes un apsekojumi, tostarp reprezentatīva augļu parauga vizuāla pārbaude, lai konstatētu Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun un E. Tanaka klātbūtni, un tajās ir pierādīts, ka augļi ir brīvi no kaitīgā organisma,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,

vai

d)  augļiem ir piemērota iedarbīga sistēmiska pieeja vai iedarbīga apstrāde pēc ražas novākšanas, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun un E. Tanaka, un sistēmiskās pieejas piemērošana vai sīka informācija par apstrādes metodi ir norādīta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā, ar noteikumu, ka sistēmisko pieeju vai pēc ražas novākšanas piemēroto apstrādes metodi attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.

65.

Malus Mill. un Pyrus L. augļi

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Anthonomus quadrigibbus Say, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  augļu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Anthonomus quadrigibbus Say, un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c)  augļu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā piemērotos audzēšanas sezonas laikos augļiem ir veiktas oficiālas pārbaudes un apsekojumi, arī reprezentatīva augļu parauga vizuāla pārbaude, lai konstatētu Anthonomus quadrigibbus Say klātbūtni, un tajās ir pierādīts, ka augļi ir brīvi no kaitīgā organisma,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,

vai

d)  augļiem ir piemērota iedarbīga sistēmiska pieeja vai iedarbīga apstrāde pēc ražas novākšanas, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no Anthonomus quadrigibbus Say, un sistēmiskās pieejas piemērošana vai sīka informācija par apstrādes metodi ir norādīta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā sertifikātā, ar noteikumu, ka sistēmisko pieeju vai pēc ražas novākšanas piemēroto apstrādes metodi attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.

66.

Malus Mill. augļi

0808 10 10

0808 10 80

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) un Rhagoletis pomonella (Walsh), un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  augļu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) un Rhagoletis pomonella (Walsh), un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c)  augļu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā piemērotos audzēšanas sezonas laikos augļiem ir veiktas oficiālas pārbaudes un apsekojumi, tostarp reprezentatīva augļu parauga vizuāla pārbaude, lai konstatētu Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) un Rhagoletis pomonella (Walsh) klātbūtni, un tajās ir pierādīts, ka augļi ir brīvi no kaitīgā organisma,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā sertifikātā,

vai

d)  augļiem ir piemērota iedarbīga sistēmiska pieeja vai iedarbīga apstrāde pēc ražas novākšanas, kas nodrošina, ka tie ir bez Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) un Rhagoletis pomonella (Walsh), un sistēmiskās pieejas piemērošana vai sīka informācija par apstrādes metodi ir norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā sertifikātā, ar noteikumu, ka sistēmisko pieeju vai pēc ražas novākšanas piemēroto apstrādes metodi attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.

67.

Solanaceae augļi

0702 00 00

0709 30 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0709 99 90

Ziemeļamerika un Dienvidamerika, Austrālija un Jaunzēlande

Oficiāls apliecinājums, ka augļu izcelsme ir:

a)  valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Bactericera cockerelli (Sulc.), ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Bactericera cockerelli (Sulc.), un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c)  augļu izcelsme ir ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē, kurā pēdējo trīs mēnešu laikā pirms eksportēšanas ir veiktas oficiālas pārbaudes un apsekojumi, lai konstatētu Bactericera cockerelli (Sulc.) klātbūtni, un augļiem veikta iedarbīga apstrāde, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no kaitīgā organisma, kā arī pirms eksportēšanas ir veiktas reprezentatīvu augļu paraugu pārbaudes,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā sertifikātā,

vai

d)  augļu izcelsme ir no kukaiņiem aizsargātā ražošanas vietas daļā, ko izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācija ir noteikusi par brīvu no Bactericera cockerelli (Sulc.), pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm un apsekojumiem, kas veikti trīs mēnešu laikā pirms eksportēšanas,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā.

68.

Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. un Solanum melongena L. augļi

0702 00 00

0709 30 00

ex 0709 60 10

ex 0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

ex 0709 99 90

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augļu izcelsme ir:

a)  valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Neoleucinodes elegantalis (Guenée), ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Neoleucinodes elegantalis (Guenée), un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c)  ražošanas vietā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Neoleucinodes elegantalis (Guenée) un kurā piemērotos audzēšanas sezonas laikos augļiem ir veiktas oficiālas pārbaudes, ieskaitot reprezentatīva augļu parauga pārbaudi, un tajās pierādīts, ka augļi ir brīvi no Neoleucinodes elegantalis (Guenée),

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,

vai

d)  augļu izcelsme ir no kukaiņiem aizsargātā ražošanas vietas daļā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir noteikusi par brīvu no Neoleucinodes elegantalis (Guenée), pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm un apsekojumiem, kas veikti trīs mēnešu laikā pirms eksportēšanas,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā.

69.

Solanum lycopersicum L. un Solanum melongena L. augļi

0702 00 00

0709 30 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augļu izcelsme ir:

a)  valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Keiferia lycopersicella (Walsingham),

vai

b)  apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Keiferia lycopersicella (Walsingham), un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

c)  no kukaiņiem aizsargātā ražošanas vietā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācijas ir noteikusi par brīvu no Keiferia lycopersicella (Walsingham), pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm un apsekojumiem, kas veikti trīs mēnešu laikā pirms eksportēšanas, un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

70.

Solanum melongena L. augļi

0709 30 00

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augļu izcelsme ir valstī, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Thrips palmi Karny,

vai

b)  augļu izcelsme ir apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Thrips palmi Karny, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

c)  tieši pirms eksportēšanas augļi ir oficiāli pārbaudīti un ir konstatēts, ka tie ir brīvi no Thrips palmi Karny.

71.

Momordica L. augļi

ex 0709 99 90

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka augļu izcelsme ir:

a)  valstī, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Thrips palmi Karny,

vai

b)  apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Thrips palmi Karny, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”.

72.

Capsicum L. augļi

ex 0709 60 10

0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

Amerikas Savienotās Valstis, Beliza, Dominikānas Republika, Franču Polinēzija, Gvatemala, Hondurasa, Jamaika, Kostarika, Meksika, Nikaragva, Panama, Puertoriko un Salvadora –valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams Anthonomus eugenii Cano.

Oficiāls apliecinājums, ka augļu izcelsme ir:

a)  apgabalā, kuru nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Anthonomus eugenii Cano, un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

b)  ražošanas vietā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Anthonomus eugenii Cano, un tas norādīta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, un, pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm, kas ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē veiktas vismaz reizi mēnesī pēdējo divu mēnešu laikā pirms eksportēšanas, atzīta par brīvu no Anthonomus eugenii Cano.

73.

Zea mays L. sēklas

ex 0709 99 60

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 18

1005 10 90

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters,

vai

b)  ir testēts reprezentatīvs sēklu paraugs, un šajos testos tas atzīts par brīvu no Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters

74.

Triticum L., Secale L. un xTriticosecale Wittm. ex A. Camus ģints sēklas

1001 11 00

1001 91 10

1001 91 20

1001 91 90

1002 10 00

1008 60 00

Afganistāna, Amerikas Savienotās Valstis, Dienvidāfrika, Indija, Irāka, Irāna, Meksika, Nepāla un Pakistāna – valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams Tilletia indica Mitra.

Oficiāls apliecinājums, ka sēklu izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tajā nav sastopams Tilletia indica Mitra. Apgabala nosaukums ir minēts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā norādītā fitosanitārā sertifikāta ailē “Izcelsmes vieta”.

75.

Triticum L., Secale L. un xTriticosecale Wittm. ex A. Camus ģints graudi

1001 19 00

1001 99 00

1002 90 00

ex 1008 60 00

Afganistāna, Amerikas Savienotās Valstis, Dienvidāfrika, Indija, Irāka, Irāna, Meksika, Nepāla un Pakistāna – valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams Tilletia indica Mitra.

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  graudu izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tajā nav sastopams Tilletia indica Mitra. Apgabala(-u) nosaukums(-i) ir minēts(-i) Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā norādītā fitosanitārā sertifikāta ailē “Izcelsmes vieta”,

vai

b)  pēdējā pilnajā veģetācijas periodā uz augiem ražošanas vietā nav novēroti Tilletia indica Mitra simptomi, un reprezentatīvi graudu paraugi, kas ņemti un testēti gan ražas novākšanas brīdī, gan pirms nosūtīšanas, ir atzīti par brīviem no Tilletia indica Mitra; šo faktu norāda Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Produkcijas nosaukums”, iekļaujot ierakstu “paraugi testēti un atzīti par brīviem no Tilletia indica Mitra”.

76.

Skujkoku (Pinales) koksne, izņemot Thuja L. un Taxus L. koksni, kas nav šāda veida koksne:

— šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,

— koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

— Libocedrus decurrens Torr. koksne, ja ir pierādījums tam, ka tā ir apstrādāta vai pārstrādāta zīmuļu ražošanas nolūkā, piemērojot 7–8 dienas ilgu termisko apstrādi pie minimālās temperatūras 82°C,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu

ex 4401 11 00

ex 4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

ex 4406 11 00

ex 4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

ex 4407 19 10

ex 4407 19 20

ex 4407 19 90

ex 4408 10 15

ex 4408 10 91

ex 4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Amerikas Savienotās Valstis, Japāna, Kanāda, Korejas Republika, Ķīna, Meksika un Taivāna – valstis, par kurām ir zināms, ka tajās ir sastopams Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al.

Oficiāls apliecinājums, ka koksne tikusi pakļauta atbilstīgai:

a)  termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru, par ko liecina marķējums “HT” uz pašas koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi un fitosanitārajā sertifikātā, kas minēts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā,

un

oficiāls apliecinājums, ka pēc apstrādes koksne tās valsts teritorijā, kura izdod minēto apliecinājumu, nav transportēta vektora Monochamus lidošanas periodā, ievērojot atbilstošu drošības rezervi, proti, četras papildu nedēļas paredzētā lidošanas perioda sākumā un beigās, vai, izņemot gadījumus, kad attiecīgā koksne ir koksne bez mizas, ir transportēta ar aizsargpārklāju, kas ļauj novērst koksnes invadēšanos ar Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al. vai tā vektoru,

vai

b)  fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, un darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā sertifikātā,

vai

c)  impregnēšanai zem spiediena ar kādu līdzekli, kas apstiprināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, un darbīgā viela, spiediens (psi vai kPa) un koncentrācija (%) norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā sertifikātā,

vai

d)  termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru, un ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %, par ko liecina marķējums “Kiln-dried” jeb “KD” vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums uz koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi un fitosanitārajā sertifikātā, kas minēts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā.

77.

Skujkoku (Pinales) koksne šķeldu un skaidu, tostarp zāģskaidu un ēveļskaidu, kā arī koksnes atlikumu un atgriezumu, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem, veidā

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ASV, Japāna, Kanāda, Korejas Republika, Ķīna, Meksika un Taivāna - valstis, par kurām ir zināms, ka tajās ir sastopams Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al.

Oficiāls apliecinājums, ka koksne tikusi pakļauta atbilstīgai:

a)  termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru, kas jānorāda Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,

un

oficiāls apliecinājums, ka pēc apstrādes koksne tās valsts teritorijā, kura izdod minēto apliecinājumu, nav transportēta vektora Monochamus lidošanas periodā, ievērojot atbilstošu drošības rezervi, proti, četras papildu nedēļas paredzētā lidošanas perioda sākumā un beigās, vai, izņemot gadījumus, kad attiecīgā koksne ir koksne bez mizas, ir transportēta ar aizsargpārklāju, kas ļauj pilnīgi novērst koksnes invadēšanos ar Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al. vai to pārnēsātāju,

vai

b)  fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, un darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h) norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajos fitosanitārajos sertifikātos,

vai

c)  termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru, un ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %, par ko liecina marķējums “Kiln-dried”jeb “KD” vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums uz koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi un fitosanitārajā sertifikātā, kas minēts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā.

78.

Thuja L. un Taxus L. koksne, kas nav šāda veida koksne:

— šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,

— koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu

ex4401 11 00

ex4403 11 00

ex4403 25 10

ex4403 25 90

ex4403 26 00

ex4404 10 00

ex4406 11 00

ex4406 91 00

ex4407 19 10

ex4407 19 20

ex4407 19 90

ex4408 10 15

ex4408 10 91

ex4408 10 98

ex4416 00 00

ex9406 10 00

Amerikas Savienotās Valstis, Japāna, Kanāda, Korejas Republika, Ķīna, Meksika un Taivāna – valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al.

Oficiāls apliecinājums, ka koksne:

a)  ir bez mizas,

vai

b)  ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %, par ko liecina marķējums “Kiln-dried” jeb “KD” vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums, kas piestiprināts uz koksnes vai jebkura tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi,

vai

c)  tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C temperatūru, par ko liecina marķējums “HT” uz pašas koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi un sertifikātā, kas minēts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā,

vai

d)  tikusi pakļauta atbilstīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, un darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h) norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā sertifikātā,

vai

e)  tikusi pakļauta impregnēšanai zem spiediena ar kādu līdzekli, kas apstiprināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, un darbīgā viela, spiediens (psi vai kPa) un koncentrācija (%) norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā sertifikātā.

79.

Skujkoku (Pinales) koksne, kas nav šāda veida koksne:

— šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,

— koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu

4401 11 00

4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

4403 25 10

4403 25 90

4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kazahstāna, Krievija un Turcija.

Oficiāls apliecinājums, ka koksne:

a)  ir ievesta no apgabaliem, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no:

i)  Monochamus spp. (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā),

ii)  Pissodes cibriani O'Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang un Pissodes zitacuarense Sleeper

iii)  Scolytidae spp. (nav sastopami Eiropā),

un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Izcelsmes vieta”,

vai

b)  ir bez mizas un tā ir brīva no Monochamus spp. ģints (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā ) kaitēkļu ejām, kuru diametrs pārsniedz 3 mm,

vai

c)  ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %, par ko liecina marķējums “Kiln-dried” jeb “KD” vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums, kas piestiprināts uz koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi,

vai

d)  tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C temperatūru, par ko liecina marķējums “HT” uz pašas koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi un sertifikātā, kas minēts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā,

vai

e)  tikusi pakļauta atbilstīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, un darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h) norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,

vai

f)  tikusi pakļauta impregnēšanai zem spiediena ar kādu līdzekli, kas apstiprināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, un darbīgā viela, spiediens (psi vai kPa) un koncentrācija (%) norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā.

80.

Skujkoku (Pinales) koksne, kas nav šāda veida koksne:

— šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,

— koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu

4401 11 00

4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

4403 25 10

4403 25 90

4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

►M4

 

Trešās valstis, izņemot šādas valstis:

— Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Kazahstāna, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija, Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (2),

— Kanāda, Ķīna, Japāna, Korejas Republika, Meksika, Taivāna un Amerikas Savienotās Valstis, – valstis, par kurām ir zināms, ka tajās ir sastopams Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

 ◄

Oficiāls apliecinājums, ka koksne:

a)  ir bez mizas un tā ir brīva no Monochamus spp. ģints (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā) kaitēkļu ejām, kuru diametrs pārsniedz 3 mm,

vai

b)  ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %, par ko liecina marķējums “Kiln-dried” jeb “KD” vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums, kas piestiprināts uz koksnes vai jebkura tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi,

vai

c)  tikusi pakļauta atbilstīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, un darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h) norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,

vai

d)  tikusi pakļauta impregnēšanai zem spiediena ar kādu līdzekli, kas apstiprināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, darbīgā viela, spiediens (psi vai kPa) un koncentrācija (%) norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,

vai

e)  tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C temperatūru, par ko liecina marķējums “HT” uz pašas koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi un sertifikātā, kas minēts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā.

81.

Koksnes šķelda un skaida, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no skujkokiem (Pinales)

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

►M4  
Trešās valstis, izņemot šādas valstis: — Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Sanmarīno, Serbija, Šveice, Ukraina un Apvienotā Karaliste (2),
kā arī izņemot Kanādu, Ķīnu, Japānu, Korejas Republiku, Meksiku, Taivānu un ASV, par kurām ir zināms, ka tajās ir sastopams Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.  ◄

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  koksnes izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Monochamus spp. (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā), Pissodes cibriani O'Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang and Pissodes zitacuarense Sleeper, Scolytidae spp. (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā)

Apgabals ir minēts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā norādītā fitosanitārā sertifikāta ailē “Izcelsmes vieta”

vai

b)  koksne ir iegūta no nomizota apaļkoka

vai

c)  koksne ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %,

vai

d)  koksne ir tikusi pakļauta atbilstīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, un darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h) norādīti Regulas (ES) Nr. 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,

vai

e)  koksne tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C temperatūru, kas jānorāda Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā sertifikātā.

82.

Nomizota skujkoku (Pinales) miza

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

►M4  Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (2). ◄

Oficiāls apliecinājums, ka nomizota miza:

a)  tikusi pakļauta atbilstīgai fumigācijai ar fumigantu, kas apstiprināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, un darbīgā viela, minimālā mizas temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h) norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,

vai

b)  tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā mizas profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C temperatūru, kas jānorāda Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā sertifikātā,

un

c)  pēc apstrādes miza līdz tās izvešanai no tās valsts teritorijas, kura izdod minēto apliecinājumu, ir transportēta ārpus vektora Monochamus lidošanas perioda, ievērojot atbilstošu drošības rezervi, proti, četras papildu nedēļas paredzētā lidošanas perioda sākumā un beigās, vai ir transportēta ar aizsargpārklāju, kas ļauj novērst mizas invadēšanos ar Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al. vai tā pārnēsātāju.

83.

Juglans L. un Pterocarya Kunth koksne, kas nav šāda veida koksne:

— šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem augiem,

— koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemotstiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Amerikas Savienotās Valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  koksnes izcelsme ir apgabalā, ko nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat un tā vektora Pityophthorus juglandis Blackman, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

b)  koksne ir tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā vismaz 40 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru, par ko liecina marķējums “HT” uz pašas koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi un fitosanitārajā sertifikātā, kas minēts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā,

vai

c)  koksne ir apzāģēta, lai pilnīgi noņemtu dabisko noapaļoto virsmu.

84.

Nomizota Juglans L. un Pterocarya Kunth miza un koksne šādā veidā:

— šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem augiem

ex 1404 90 00

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Amerikas Savienotās Valstis

Oficiāls apliecinājums, ka koksne vai nomizota miza:

a)  ir ar izcelsmi apgabalā, ko nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu noGeosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat un tā vektora Pityophthorus juglandis Blackman, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

b)  tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā mizas vai koksnes profilā vismaz 40 minūtes bez pārtraukuma būtu uzturēta vismaz 56 °C temperatūra, kas jānorāda Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā.

85.

Acer saccharum Marsh. koksne, ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, izņemot:

— koksni, kas paredzēta finiera plākšņu ražošanai,

— šķeldu un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumus un atgriezumus,

— koksnes iepakojamo materiālu, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citus līdzīgus iepakojuma materiālus, kā arī paliktņus, kastu paliktņus un citus kravu paliktņus, paliktņu apmales un kravas stiprinājumus neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda.

Oficiāls apliecinājums, ka koksne ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %, par ko liecina marķējums “Kiln-dried” jeb “KD” vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums, kas piestiprināts uz koksnes vai jebkura tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi.

86.

Acer saccharum Marsh. koksne, ko paredzēts izmantot finiera plākšņu ražošanai

ex 4403 12 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda.

Oficiāls apliecinājums, ka koksnes izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau, un ka koksne ir paredzēta finiera plākšņu ražošanai.

87.

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. koksne, izņemot:

— šķeldu un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumus un atgriezumus, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem kokiem,

— koksnes iepakojamo materiālu, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citus līdzīgus iepakojuma materiālus, kā arī paliktņus, kastu paliktņus un citus kravu paliktņus, paliktņu apmales un kravas stiprinājumus neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, un mēbeles un citus priekšmetus, kas izgatavoti no neapstrādātas koksnes

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Amerikas Savienotās Valstis, Japāna, Kanāda, Korejas Republika, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Krievija, Ķīna, Mongolija un Taivāna.

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  koksnes izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Agrilus planipennis Fairmaire, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikātā, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b)  miza un vismaz 2,5 cm biezs aplievas ārējais slānis ir noņemts uzņēmumā, ko ir pilnvarojusi un kura darbību uzrauga nacionālā augu aizsardzības organizācija,

vai

c)  koksne ir apstrādāta ar jonizējošu starojumu, kas ļauj visā koksnes profilā nodrošināt vismaz 1 kGy lielu absorbēto devu.

88.

Koksnes šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Amerikas Savienotās Valstis, Japāna, Kanāda, Korejas Republika, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Krievija, Ķīna, Mongolija un Taivāna.

Oficiāls apliecinājums, ka koksnes izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Agrilus planipennis Fairmaire, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.

89.

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. nomizota miza un priekšmeti, kas izgatavoti no šo koku mizas

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Amerikas Savienotās Valstis, Japāna, Kanāda, Korejas Republika, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Krievija, Ķīna, Mongolija un Taivāna.

Oficiāls apliecinājums, ka mizas izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Agrilus planipennis Fairmaire, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.

90.

Quercus L. koksne, kas nav šāda veida koksne:

— šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi,

— mucas, muciņas, kubli, toveri un pārējie mucinieku izstrādājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēlīšus, ja ir dokumentārs pierādījums tam, ka koksne iegūta vai izgatavota, piemērojot termisku apstrādi, kas ļauj uz20 minūtēm sasniegt vismaz 176°C temperatūru,

— koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 91 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Amerikas Savienotās Valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  koksne ir apzāģēta, lai pilnīgi noņemtu noapaļoto virsmu,

vai

b)  koksne ir nomizota, un ūdens saturs koksnē, kas izteikts sausnas procentos, nepārsniedz 20 %,

vai

c)  koksne ir nomizota un dezinficēta, to attiecīgi apstrādājot ar karstu gaisu vai karstu ūdeni;

vai

d)  gadījumā, ja tie ir zāģmateriāli kopā ar mizas atliekām vai bez tām, koksne tikusi žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %, par ko liecina marķējums “Kiln-dried” jeb “KD”, vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums, kas piestiprināts uz koksnes vai jebkura tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi.

91.

Koksnes šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no Quercus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Amerikas Savienotās Valstis

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  tikusi žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %;,

vai

b)  tikusi pakļauta atbilstīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, un darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h) norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,

vai

c)  tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C temperatūru, kas jānorāda Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā.

92.

Betula L. koksne, kas nav šāda veida koksne:

— šķelda, skaidas, zāģskaidas, ēveļskaidas, koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem kokiem,

— koksnes iepakojamo materiālu, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citus līdzīgus iepakojuma materiālus, kā arī paliktņus, kastu paliktņus un citus kravu paliktņus, paliktņu apmales un kravas stiprinājumus neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādusizstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, un mēbeles un citus priekšmetus, kas izgatavoti no neapstrādātas koksnes

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 96 10

4407 96 91

4407 96 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda – valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams Agrilus anxius Gory.

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  miza un vismaz 2,5 cm biezs aplievas ārējais slānis ir noņemts uzņēmumā, ko ir pilnvarojusi un kura darbību uzrauga nacionālā augu aizsardzības organizācija,

vai

b)  koksne ir apstrādāta ar jonizējošu starojumu, kas ļauj visā koksnes profilā nodrošināt vismaz 1 kGy lielu absorbēto devu.

93.

Koksnes šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no Betula L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Trešās valstis

Oficiāls apliecinājums, ka koksnes izcelsme ir valstī, par kuru zināms, ka tā ir brīva no Agrilus anxius Gory.

94.

Betula L. miza un priekšmeti, kas izgatavoti no šo koku mizas

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda – valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams Agrilus anxius Gory.

Oficiāls apliecinājums, ka miza ir bez koksnes.

95.

Platanus L. koksne, kas nav šāda veida koksne:

— koksnes iepakojamo materiālu, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citus līdzīgus iepakojuma materiālus, kā arī paliktņus, kastu paliktņus un citus kravu paliktņus, paliktņu apmales un kravas stiprinājumus neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, un koksnes šķeldu un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumus un atgriezumus, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no Platanus L.

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Amerikas Savienotās Valstis, Albānija, Armēnija, Šveice un Turcija.

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  koksnes izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

b)  tikusi žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %, par ko liecina marķējums “Kiln-dried” jeb “KD”, vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums, kas piestiprināts uz koksnes vai jebkura tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi.

96.

Populus L. koksne, kas nav šāda veida koksne:

— šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi,

— koksnes iepakojamo materiālu, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citus līdzīgus iepakojuma materiālus, kā arī paliktņus, kastu paliktņus un citus kravu paliktņus, paliktņu apmales un kravas stiprinājumus neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 97 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Ziemeļamerika un Dienvidamerika

Oficiāls apliecinājums, ka koksne:

a)  ir bez mizas,

vai

b)  tikusi žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %, par ko liecina marķējums “Kiln-dried” jeb “KD”, vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums, kas piestiprināts uz koksnes vai jebkura tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi.

97.

Koksnes šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no:

a)  Acer saccharum Marsh.,

b)  Populus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

a)  Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda,

b)  Ziemeļamerika un Dienvidamerika.

Oficiāls apliecinājums, ka koksne ir:

a)  iegūta no nomizota apaļkoka

vai

b)  tikusi žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %,

vai

c)  tikusi pakļauta atbilstīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, un darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h) norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,

vai

d)  tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C temperatūru, kas jānorāda Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā.

98.

Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. un Sorbus L. koksne, kas nav:

— no šiem augiem pilnīgi vai daļēji iegūtu šķeldu un skaidu, tostarp zāģskaidu un ēveļskaidu, veidā,

— koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavotino pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes,kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda.

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  koksnes izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Saperda candida Fabricius, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

b)  koksne ir tikusi tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C temperatūru, kas jānorāda Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,

vai

c)  koksne ir apstrādāta ar jonizējošu starojumu tā, lai visā koksnes profilā (tostarp koksnes centrā) minimālā absorbētā deva sasniegtu 1 kGy, kas jānorāda Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā.

99.

Koksnes šķelda, kas pilnīgi vai daļēji iegūta no Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. un Sorbus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda.

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  koksnes izcelsme ir apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Saperda candida Fabricius, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

b)  koksne ir pārstrādāta gabalos, kuru biezums un platums nepārsniedz 2,5 cm,

vai

c)  koksne ir tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā šķeldas profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C temperatūru, kas jānorāda Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā.

100.

Prunus L. koksne, kas nav šāda veida koksne:

— šķelda, skaidas, zāģskaidas, ēveļskaidas, koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem augiem,

— koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 94 10

4407 94 91

4407 94 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Japāna, Korejas Republika, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Ķīna, Mongolija un Vjetnama.

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  koksnes izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Aromia bungii (Falderman), un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

b)  koksne ir tikusi tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C temperatūru, kas jānorāda Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,

vai

c)  koksne ir apstrādāta ar jonizējošu starojumu tā, lai visā koksnes profilā minimālā absorbētā deva sasniegtu 1 kGy, kas jānorāda Regulā (ES) 2016/2031 minētajā fitosanitārajā sertifikātā.

101.

Koksnes šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no Prunus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Japāna, Korejas Republika, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Ķīna, Mongolija un Vjetnama.

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  koksnes izcelsme ir apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Aromia bungii (Faldermann), un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,

vai

b)  koksne ir pārstrādāta gabalos, kuru biezums un platums nepārsniedz 2,5 cm,

vai

c)  koksne ir tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C temperatūru, kas jānorāda Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā.

(1)   

Piemēro saistītā auga KN kodu.

(2)   

Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.
VIII PIELIKUMS

Augu, augu produktu un citu objektu, kuru izcelsme ir Savienības teritorijā, saraksts un attiecīgās īpašās prasības to pārvietošanai Savienības teritorijā

Kompetentās iestādes vai profesionāli operatori kompetento iestāžu oficiālā uzraudzībā attiecīgā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajos laikos pārbauda, vai ir izpildītas nākamajā tabulā minētās prasības.Augi, augu produkti un citi objekti

Prasības

1.

Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamās mašīnas un transportlīdzekļi

Mašīnas vai transportlīdzekļi ir:

a)  pārvietoti no apgabala, kuru kompetentās iestādes saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikušas par brīvu no Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,

vai

b)  attīrīti un bez augsnes un augu paliekām pirms izvešanas no inficētā apgabala.

2.

Stādīšanai paredzēti augi ar saknēm, kas audzēti atklātā laukā

Oficiāls apliecinājums, ka ir zināms, ka ražošanas vieta ir brīva no Clavibacter sepedonicus (Spieckermann un Kottho) Nouioui et al. un Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival.

3.

Stādīšanai paredzēti stolonus vai bumbuļus veidojošo Solanum L. sugu vai to hibrīdu augi, kas glabājas gēnu bankās vai ģenētiskā materiāla kolekcijās

Oficiāls apliecinājums, ka augi ir uzglabāti karantīnas apstākļos un, laboratoriski testējot, konstatēts, ka tie ir brīvi no Savienības karantīnas organismiem.

Ikviena organizācija vai pētniecības iestāde, kurā glabājas šis materiāls, par uzglabāto materiālo paziņo kompetentajai iestādei.

4.

Stādīšanai paredzēti stolonus vai bumbuļus veidojošo Solanum L. sugu vai to hibrīdu augi, izņemot Solanum tuberosum L. bumbuļus, kas minēti 5., 6., 7., 8. vai 9. ierakstā un izņemot kultūru pavairošanas materiālu, kas glabājas gēnu bankās vai ģenētiskā materiāla kolekcijās, un izņemot 21. ierakstā minētās Solanum tuberosum L. sēklas

Oficiāls apliecinājums, ka augi ir uzglabāti karantīnas apstākļos un, laboratoriski testējot, konstatēts, ka tie ir brīvi no Savienības karantīnas organismiem.

Laboratorisko testēšanu:

a)  uzrauga attiecīgā kompetentā iestāde, un to veic šīs iestādes vai citas oficiāli apstiprinātas struktūras zinātniski apmācīti darbinieki;

b)  veic vietā, kurā pieejams pietiekams aprīkojums, lai ierobežotu Savienības karantīnas organismus un uzturētu materiālu, tostarp indikatoraugus tā, lai novērstu jebkādu Savienības karantīnas organismu izplatīšanās risku;

c)  veic katrai materiāla vienībai:

i)  vismaz viena pilna veģetatīvā cikla laikā, ņemot vērā materiāla veidu un attīstības stadiju testēšanas programmas laikā, regulāri veic vizuālas pārbaudes, lai noteiktu Savienības karantīnas organismu izraisītos simptomus,

ii)  visu kartupeļu materiāla veidu gadījumā veic laboratorisku testēšanu vismaz uz:

— kartupeļu Andu latento vīrusu,

— kartupeļu Andu plankumainības vīrusu,

— Arakačas B tipa vīrusa oca celmu,

— kartupeļu melnās gredzenplankumainības vīrusu,

— T tipa kartupeļu vīrusu,

— kartupeļu A, M, S, V, X un Y tipa (tostarp Yo, Yn un Yc) vīrusu un kartupeļu lapu ritināšanās vīrusa (tostarp Yo) izolātiem, kas nav sastopami Eiropā,

— Clavibacter sepedonicus (Spieckermann un Kottho) Nouioui et al.,

— Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.; Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. un Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

iii)  Solanum tuberosum L. sēklu, izņemot 21. punktā minēto sēklu, gadījumā vismaz uz iepriekš minētajiem vīrusiem un viroīdiem, izņemot kartupeļu Andu plankumainības vīrusu un kartupeļu A, M, S, V, X un Y tipa (tostarp Yo, Yn un Yc) vīrusa un kartupeļu lapu ritināšanās vīrusa izolātus, kas nav sastopami Eiropā;

d)  veic atbilstošu testēšanu uz jebkuriem citiem simptomiem, kuri novēroti vizuālajā pārbaudē, lai noteiktu Savienības karantīnas organismus, kas izraisījuši šādus simptomus.

5.

Stādīšanai paredzēti Solanum tuberosum L. bumbuļi

Oficiāls apliecinājums, ka ir izpildīti Savienības tiesību aktu noteikumi par Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival apkarošanu.

6.

Stādīšanai paredzēti Solanum tuberosum L. bumbuļi

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  bumbuļu izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no Clavibacter sepedonicus (Spieckermann un Kottho) Nouioui et al.;

vai

b)  ir izpildīti Savienības tiesību aktu noteikumi par Clavibacter sepedonicus (Spieckermann un Kottho) Nouioui et al. apkarošanu.

7.

Stādīšanai paredzēti Solanum tuberosum L. bumbuļi

Oficiāls apliecinājums, ka bumbuļu izcelsme ir:

a)  apgabalos, par kuriem zināms, ka tajos nav sastopams Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

vai

b)  ražošanas vietā, kura ir atzīta par brīvu no Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. vai ko uzskata par brīvu no tā pēc attiecīgas procedūras īstenošanas, ar kuru paredzēts izskaust Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. apkarošanai.

8.

Stādīšanai paredzēti Solanum tuberosum L. bumbuļi

Oficiāls apliecinājums, ka bumbuļu izcelsme ir:

a)  apgabalos, par kuriem zināms, ka tajos nav sastopami Meloidogyne chitwoodi Golden et al. un Meloidogyne fallax Karssen,

vai

b)  apgabalos, par kuriem zināms, ka tajos ir sastopami Meloidogyne chitwoodi Golden et al. un Meloidogyne fallax Karssen, un:

(i)  bumbuļu izcelsme ir ražošanas vietā, kura ir atzīta par brīvo no Meloidogyne chitwoodi Golden et al. un Meloidogyne fallax Karssen, pamatojoties uz saimniekaugu ikgadēju apsekojumu, piemērotā laikā pēc ražošanas vietā izaudzēto kartupeļu novākšanas veicot vizuālo pārbaudi, gan ārēji apskatot bumbuļus, gan tos pārgriežot,

vai

(ii)  pēc ražas novākšanas no bumbuļiem izlases veidā ir paņemti paraugi un pārbaudīta simptomu klātbūtne pēc attiecīgās simptomu izraisīšanas metodes vai tie testēti laboratorijā, kā arī minēto kaitīgo organismu klātbūtnes noteikšanai piemērotā laikā tiem veikta pārbaude, gan vizuāli pārbaudot bumbuļus, gan tos pārgriežot, un jebkurā gadījumā iepakojuma vai taras aizvēršanas laikā pirms pārvietošanas, un bumbuļi ir atzīti par brīviem no Meloidogyne chitwoodi Golden et al. un Meloidogyne fallax Karssen simptomiem.

9.

Stādīšanai paredzēti Solanum tuberosum L. bumbuļi, izņemot tos, ko paredzēts stādīt saskaņā ar Direktīvas 2007/33/EK 4. panta 4. punkta b) apakšpunktu

Oficiāls apliecinājums, ka ir izpildīti Savienības tiesību aktu noteikumi par Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens apkarošanu.

10.

Stādīšanai paredzēti Solanum tuberosum L. bumbuļi, izņemot tādu šķirņu bumbuļi, kuras oficiāli pieņemtas vienā vai vairākās dalībvalstīs saskaņā ar Direktīvu 2002/53/EK

Oficiāls apliecinājums, ka bumbuļi:

a)  pieder izlases materiālam, un

b)  ir audzēti Savienībā, un

c)  iegūti tiešā pēctecībā no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un Savienībā oficiāli testēts karantīnas apstākļos, un šajos testos tas atzīts par brīvu no Savienības karantīnas organismiem.

11.

Solanum tuberosum L. bumbuļi, izņemot 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. vai 10. ierakstā minētos bumbuļus

Uz iepakojuma vai, ja bumbuļus pārvadā bez iepakojuma kā beramkravu, pavaddokumentos norāda reģistrācijas numuru, kas apliecina, ka bumbuļus izaudzējis oficiāli reģistrēts ražotājs vai tie nāk no oficiāli reģistrētām kolektīvajām noliktavām vai nosūtīšanas centriem, kuri atrodas audzēšanas apgabalā, un norāda, ka:

a)  bumbuļi ir brīvi no Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

un

b)  ir izpildīti Savienības tiesību aktu noteikumi par Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

un

attiecīgā gadījumā Clavibacter sepedonicus (Spieckermann un Kottho) Nouioui et al.,

un

Globodera pallida (Stone) Behrens, un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens apkarošanu.

12.

Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. un Solanum melongena L. stādīšanai paredzēti augi ar saknēm, izņemot augus, ko paredzēts stādīt saskaņā ar Direktīvas 2007/33/EK 4. panta 4. punkta a) apakšpunktu

Oficiāls apliecinājums, ka ir izpildīti Savienības tiesību aktu noteikumi par Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens apkarošanu.

13.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. un Solanum melongena L. stādīšanai paredzēti augi, izņemot sēklas

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu izcelsme ir apgabalos, kas atzīti par brīviem no Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

vai

b)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma uz augiem ražošanas vietā nav novēroti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. simptomi.

14.

Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. un Fragaria L. stādīšanai paredzēti augi ar saknēm, kas audzēti atklātā laukā,

un

Atklātā laukā audzēti Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. un Tulipa L. sīpoli, bumbuļi un sakneņi, izņemot augus, sīpolus, bumbuļus un sakneņus, kas paredzēti stādīšanai saskaņā ar Direktīvas 2007/33/EK 4. panta 4. punkta a) vai c) apakšpunktu

Ir pieejami pierādījumi, ka ir izpildīti Savienības tiesību aktu noteikumi par Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens apkarošanu.

15.

Cucurbitaceae un Solanaceae stādīšanai paredzēti augi, izņemot sēklas, kuru izcelsme ir apgabalos:

a)  par kuriem nav zināms, vai tajos ir sastopams Bemisia tabaci Genn. vai citi Tomātu lapu čokurošanās Deli vīrusa vektori;

b)  par kuriem zināms, ka tajos ir sastopams Bemisia tabaci Genn. vai citi tomātu lapu čokurošanās Deli vīrusa vektori

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no tomātu lapu čokurošanās Deli vīrusa,

vai

b)  pilnā veģetācijas periodā uz augiem nav novēroti tomātu lapu čokurošanās Deli vīrusa simptomi.

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no tomātu lapu čokurošanās Deli vīrusa,

vai

b)  pilnā veģetācijas periodā uz augiem nav novēroti tomātu lapu čokurošanās Deli vīrusa simptomi,

un

i)  oficiālās pārbaudēs, kas veiktas kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā, ražošanas vieta ir atzīta par brīvu no Bemisia tabaci Genn. un citiem tomātu lapu čokurošanās Deli vīrusa vektoriem,

vai

ii)  augi ir iedarbīgi apstrādāti, lai izskaustu Bemisia tabaci Genn. un citus tomātu lapu čokurošanās Deli vīrusa vektorus.

16.

Stādīšanai paredzēti Juglans L. un Pterocarya Kunth augi, izņemot sēklas

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  stādīšanai paredzētie augi visā dzīves ciklā vai kopš to ievešanas Savienībā ir audzēti apgabalā, ko kompetentās iestādes saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikušas par brīvu no Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat un tās vektora Pityophthorus juglandis Blackman,

vai

b)  stādīšanai paredzēto augu izcelsme ir ražošanas vietā, arī tās tuvākajā apkārtnē vismaz 5 km rādiusā, kur divu gadu laikā pirms pārvietošanas oficiālajās pārbaudēs nav konstatēti ne Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat, ne tā vektora Pityophthorus juglandis Blackman simptomi, ne vektora klātbūtne, pirms pārvietošanas stādīšanai paredzētajiem augiem ir veikta vizuāla pārbaude, un tie ir apstrādāti un iepakoti tā, lai novērstu invadēšanos pēc izvešanas no ražošanas vietas,

vai

c)  stādīšanai paredzēto augu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā tie tiek pilnībā fiziski izolēti, un pirms pārvietošanas stādīšanai paredzētajiem augiem ir veikta vizuāla pārbaude, un tie ir apstrādāti un iepakoti tā, lai novērstu invadēšanos pēc izvešanas no ražošanas vietas.

17.

Stādīšanai paredzēti Platanus L. augi, izņemot sēklas

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentās iestādes saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikušas par brīvu no Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,

vai

b)  augi ir audzēti ražošanas vietā, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikta par brīvu no Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.:

i)  kuru reģistrējušas un uzrauga kompetentās iestādes

un

ii)  kurā, tostarp tuvākajā apkārtnē, katru gadu attiecīgā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā tiek veiktas oficiālas pārbaudes, lai atklātu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. simptomus,

un

iii)  kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā ir veikta augu reprezentatīva parauga testēšana, lai noteiktu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. klātbūtni.

18.

Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augi un Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. augi, izņemot augļus un sēklas

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu izcelsme ir apgabalā, ko kompetentās iestādes saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikušas par brīvu no Trioza erytreae Del Guercio,

vai

b)  augi ir audzēti ražošanas vietā, kuru reģistrējušas un uzrauga izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes,

un

augi ir vienu gadu audzēti ražošanas vietas daļā, kas aizsargāta pret kukaiņiem, lai nepieļautu Trioza erytreae Del Guercio iekļūšanu,

un

vismaz vienu gadu ilgā periodā pirms pārvietošanas piemērotā laikā ir veiktas divas oficiālas pārbaudes, un šajā vietā nav novērotas Trioza erytreae Del Guercio pazīmes,

un

pirms pārvietošanas augi ir apstrādāti un iepakoti tā, lai novērstu invadēšanos pēc izvešanas no ražošanas vietas.

19.

Vitis L. stādīšanai paredzēti augi, izņemot sēklas

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  stādīšanai paredzēto augu izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no vīnogulāju flavescence dorée fitoplazmas,

vai

b)  stādīšanai paredzēto augu izcelsme ir ražošanas vietā, kur:

i)  kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma nav novēroti vīnogulāju flavescence dorée fitoplazmas simptomi ne ražošanās vietā, ne tās tuvākajā apkārtnē, un Vitis spp. pavairošanai izmantoto augu gadījumā ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē vīnogulāju flavescence dorée fitoplazmas simptomi nav novēroti kopš pēdējo divu pilno veģetācijas periodu sākuma,

ii)  tiek veikta vektoru uzraudzība un atbilstoša apstrāde, lai kontrolētu vīnogulāju flavescence dorée fitoplazmas vektorus,

iii)  augšanas sezonā ražošanas vietas tuvākajā apkārtnē atstāti Vitis L. ir uzraudzīti, lai konstatētu, vai tiem nav vīnogulāju flavescence dorée fitoplazmas simptomu, un, ja simptomi tiek atklāti, augi ir iznīcināti vai testēti un atzīti par brīviem no vīnogulāju flavescence dorée fitoplazmas,

vai

c)  stādīšanai paredzētie augi ir apstrādāti ar karstu ūdeni saskaņā ar starptautiskajiem standartiem.

20.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augļi un to hibrīdu augļi

Uz iepakojuma ir piestiprināts atbilstošs izcelsmes marķējums.

21.

Solanum tuberosum L. sēklas, izņemot 3. ierakstā minētās sēklas

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  sēklas ir iegūtas no augiem, kuri attiecīgi atbilst 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā minētajām prasībām,

un

b)  sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, Clavibacter sepedonicus (Spieckermann un Kottho) Nouioui et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

vai

sēklas atbilst visām šīm prasībām:

i)  tās ir iegūtas vietā, kur kopš pēdējā veģetācijas perioda sākuma nav novēroti a) apakšpunktā minēto Savienības karantīnas organismu izraisītu slimību simptomi;

ii)  tās ir iegūtas vietā, kurā ir veikti visi turpmāk minētie pasākumi:

— lai novērstu inficēšanu, ir veikti higiēnas pasākumi un novērsta saskare ar personālu un priekšmetiem, piemēram, darbarīkiem, agregātiem, transportlīdzekļiem, traukiem un iepakojuma materiālu, kas ir no citām vietām, kurās iegūst nakteņu dzimtas augus;

— tiek izmantots tikai tāds ūdens, kurā nav neviena šajā punktā minētā Savienības karantīnas organisma.

22.

Juglans L. un Pterocarya Kunth koksne, kas nav šāda veida koksne:

— šķelda, skaidas, zāģskaidas, ēveļskaidas, koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem augiem,

— koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu.

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  koksnes izcelsme ir apgabalā, ko kompetentās iestādes saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikušas par brīvu no Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat un tā vektora Pityophthorus juglandis Blackman;

vai

b)  koksne ir tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā vismaz 40 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C temperatūru. Par to liecina marķējums “HT” uz pašas koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi;

vai

c)  koksne ir apzāģēta, lai pilnīgi noņemtu dabisko noapaļoto virsmu.

23.

Juglans L. un Pterocarya Kunth nomizota miza un koksne šķeldas, skaidu, zāģskaidu, ēveļskaidu, koksnes atlikumu vai atgriezumu veidā, kas pilnīgi vai daļēji iegūta no šiem augiem

Oficiāls apliecinājums, ka koksne vai nomizota miza:

a)  ir ar izcelsmi apgabalā, ko kompetentās iestādes saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikušas par brīvu no Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat un tā vektora Pityophthorus juglandis Blackman,

vai

b)  ir tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā mizas vai koksnes profilā vismaz 40 minūtes bez pārtraukuma tiktu sasniegta vismaz 56 °C temperatūra. Par to liecina marķējums “HT” uz iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi.

24.

Platanus L. koksne, ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu.

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  koksnes izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,

vai

b)  koksne tikusi žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, ražošanas laikā pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %, par ko liecina marķējums “Kiln-dried”, “KD” vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums,kas piestiprināts uz koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo komercpraksi.

25.

Koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot neapstrādātu koksni, kas nav biezāka par 6 mm, apstrādātu koksni, kuras izgatavošanā izmantota līme, karstums un spiediens vai to kombinācija, un stiprinājumi, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava.

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  koksnes iepakojamā materiāla izcelsme ir apgabalā, ko kompetentās iestādes saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikušas par brīvu noGeosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat un tā vektora Pityophthorus juglandis Blackman,

vai

b)  koksnes iepakojamais materiāls ir izgatavots no nomizota koka, kā norādīts FAO fitosanitāro pasākumu starptautiskā standarta Nr. 15 I pielikumā par noteikumiem par koksnes iepakojamo materiālu starptautiskajā tirdzniecībā, un

i)  tas ir apstrādāts saskaņā ar kādu no apstiprinātajiem apstrādes veidiem, kas norādīti minētā starptautiskā standarta I pielikumā, un

ii)  uz tā ir uzlikts marķējums, kā norādīts minētā starptautiskā standarta II pielikumā, apliecinot, ka koksnes iepakojamam materiālam veikta attiecīga apstiprināta un šim standartam atbilstoša fitosanitāra apstrāde.
IX PIELIKUMS

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kurus aizliegts ievest konkrētās aizsargājamajās zonās

Šīs tabulas trešajā ailē minētās aizsargājamās zonas aptver attiecīgi:

a) 

visu sarakstā iekļautās dalībvalsts teritoriju, vai

b) 

sarakstā iekļautās dalībvalsts teritoriju ar iekavās norādītajiem izņēmumiem, vai

c) 

tikai daļu dalībvalsts teritorijas, kas norādīta iekavās. 

Augi, augu produkti un citi objekti

KN kods

Aizsargājamās zonas

1.

Augi un dzīvi ziedputekšņi apputeksnēšanai, izņemot augļus un sēklas, kuru izcelsme ir trešās valstis, izņemot Šveici un tās valstis, ko attiecīgā nacionālā augu aizsardzības organizācija ir atzinusi par brīvām no Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. un kas ir oficiāli paziņotas Komisijai, vai kurās saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem attiecīgā nacionālā augu aizsardzības organizācija ir noteikusi no kaitīgajiem organismiem brīvus apgabalus attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. un kas ir oficiāli paziņoti Komisijai, un kuri pieder pie kādas no šīm sugām:

— Amelanchier Med.,

— Chaenomeles Lindl.,

— Crataegus L.,

— Cydonia Mill.,

— Eriobotrya Lindl.,

— Malus Mill.,

— Mespilus L.,

— Pyracantha Roem.,

— Pyrus L. vai

— Sorbus L.,

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

a)  Igaunija;
b)  Spānija (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus un Gipuskojas provinci (Basku zeme), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarkas Ļeidas provincē (Katalonijas autonomais apgabals); un Alvoračes un Turisas pašvaldības Valensijas provincē un Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarkas Alikantes provincē (Valensijas apgabals));
c)  Francija (Korsika);
d)  Īrija (izņemot Golvejas pilsētu); ►M6  
e)  Itālija (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija (izņemot Neapoles provinces Agerolas, Granjāno, Leteres, Pimontes un Viko Ekvenses pašvaldības, Salerno provinces Amalfi, Atrāni, Konkas dei Marīni, Korbaras, Furores, Majori, Minori, Pozitāno, Praiāno, Ravello, Skalas un Tramonti pašvaldības), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Milānas, Mantujas, Sondrio un Varēzes provinces un Moncas un Briancas provinces Bovīzio Mašago, Čezāno Maderno, Dezio, Limbjates, Nova Milanēzes un Varedo komūnas), Marke (izņemot Pezāro un Urbīno provinces Kolli al Metauro, Fano, Pezāro un Sankostanco komūnas), Molīze, Sardīnija, Sicīlija (izņemot Mesīnas provinces Čezāro pašvaldību, Katānijas provinces Maniakes, Brontes, Adrano pašvaldības un Ennas provinces Čenturipes, Regalbuto un Troinas pašvaldības), Toskāna, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Padujas provinces Barbonas, Boaras Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačencas d’Adidžes, Santurbāno un Veskovanas komūnas un Veronas provinces Albaredo d’Adidžes, Andžāri, Arkoles, Belfiores, Bevilakvas, Bonavigo, Boski Santannas, Bovolones, Buttapjetras, Kaldjēro, Kazaleones, Kastanjāro, Kastel d’Acāno, Čereas, Kolonjas Venetas, Konkamarīzes, Erbes, Gaco Veronēzes, Izolas della Skalas, Izolas Ricas, Lenjago, Minerbes, Mocekānes, Nogaras, Nogaroles Roka, Opeāno, Palu, Poveljāno Veronēzes, Presanas, Ronko all’Adidžes, Roverkjaras, Roveredo di Guas, Sanbonifačo, Sangvineto, Sanpjetro di Morubio, Sandžovanni Lupatoto, Salicoles, Sanmartīno Buonalbergo, Sommakampanjas, Sorgas, Terrako, Trevencuolo, Valedžo sul Minčo, Veronellas, Villas Bartolomeas, Villafrankas di Veronas, Vigazio, Dzevio, Cimellas komūnas));  ◄
f)  Latvija; ►M6  
g)  Lietuva (izņemot Kauņas reģiona Ķedaiņas pašvaldību);
h)  Slovēnija (izņemot Goreņskas, Koroškas, Mariboras un Notraņskas reģionus un Dolas pie Ļubļanas, Lendavas, Litijas, Moravčes, Renčes-Vogrsko, Velikas Polanas un Žužemberkas pašvaldības, un šādi ciemi Ivančnas Goricas pašvaldībā: Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec un Znojile pri Krki);
i)  Slovākija (izņemot Dunajska Stredas apriņķi un Levices apriņķa Hronovces un Hronske Kļačanu pagastus, Nove Zāmku apriņķa Dvoru pie Žitavas pagastu, Poltāras apriņķa Mālinecas pagastu, Rimavskas Sobotas apriņķa Valices, Jesenskes un Rimavskas Sobotas pagastu, Rožņavas apriņķa Hrhovas pagastu, Topoļčanu apriņķa Veļke Ripņanu pagastu, Trebišovas apriņķa Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zatīnas pagastus);  ◄
j)  Somija. ►M4  
k)  Apvienotā Karaliste (Menas sala; Normandijas salas)  ◄

2.

Augi un dzīvi ziedputekšņi apputeksnēšanai, izņemot augļus un sēklas, kuru izcelsme ir trešās valstis, izņemot tās valstis, ko attiecīgā nacionālā augu aizsardzības organizācija ir atzinusi par brīvām no Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. un kas ir oficiāli paziņotas Komisijai, vai kurās saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem attiecīgās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir noteikusi no kaitīgajiem organismiem brīvus apgabalus attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. un kas ir oficiāli paziņotas Komisijai, un kas pieder pie kādas no šādām sugām:

1)  Cotoneaster Ehrh. vai

2)  Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

a)  Igaunija;
b)  Spānija (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus un Gipuskojas provinci (Basku zeme), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarkas Ļeidas provincē (Katalonijas autonomais apgabals); un Alvoračes un Turisas pašvaldības Valensijas provincē un Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarkas Alikantes provincē (Valensijas apgabals));
c)  Francija (Korsika);
d)  Īrija (izņemot Golvejas pilsētu); ►M6  
e)  Itālija (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija (izņemot Neapoles provinces Agerolas, Granjāno, Leteres, Pimontes un Viko Ekvenses pašvaldības, Salerno provinces Amalfi, Atrāni, Konkas dei Marīni, Korbaras, Furores, Majori, Minori, Pozitāno, Praiāno, Ravello, Skalas un Tramonti pašvaldības), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Milānas, Mantujas, Sondrio un Varēzes provinces un Moncas un Briancas provinces Bovīzio Mašago, Čezāno Maderno, Dezio, Limbjates, Nova Milanēzes un Varedo komūnas), Marke (izņemot Pezāro un Urbīno provinces Kolli al Metauro, Fano, Pezāro un Sankostanco komūnas), Molīze, Sardīnija, Sicīlija (izņemot Mesīnas provinces Čezāro pašvaldību, Katānijas provinces Maniakes, Brontes, Adrano pašvaldības un Ennas provinces Čenturipes, Regalbuto un Troinas pašvaldības), Toskāna, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Padujas provinces Barbonas, Boaras Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačencas d’Adidžes, Santurbāno un Veskovanas komūnas un Veronas provinces Albaredo d’Adidžes, Andžāri, Arkoles, Belfiores, Bevilakvas, Bonavigo, Boski Santannas, Bovolones, Buttapjetras, Kaldjēro, Kazaleones, Kastanjāro, Kastel d’Acāno, Čereas, Kolonjas Venetas, Konkamarīzes, Erbes, Gaco Veronēzes, Izolas della Skalas, Izolas Ricas, Lenjago, Minerbes, Mocekānes, Nogaras, Nogaroles Roka, Opeāno, Palu, Poveljāno Veronēzes, Presanas, Ronko all’Adidžes, Roverkjaras, Roveredo di Guas, Sanbonifačo, Sangvineto, Sanpjetro di Morubio, Sandžovanni Lupatoto, Salicoles, Sanmartīno Buonalbergo, Sommakampanjas, Sorgas, Terrako, Trevencuolo, Valedžo sul Minčo, Veronellas, Villas Bartolomeas, Villafrankas di Veronas, Vigazio, Dzevio, Cimellas komūnas));  ◄
f)  Latvija; ►M6  
g)  Lietuva (izņemot Kauņas reģiona Ķedaiņas pašvaldību);
h)  Slovēnija (izņemot Goreņskas, Koroškas, Mariboras un Notraņskas reģionus un Dolas pie Ļubļanas, Lendavas, Litijas, Moravčes, Renčes-Vogrsko, Velikas Polanas un Žužemberkas pašvaldības, un šādi ciemi Ivančnas Goricas pašvaldībā: Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec un Znojile pri Krki);
i)  Slovākija (izņemot Dunajska Stredas apriņķi un Levices apriņķa Hronovces un Hronske Kļačanu pagastus, Nove Zāmku apriņķa Dvoru pie Žitavas pagastu, Poltāras apriņķa Mālinecas pagastu, Rimavskas Sobotas apriņķa Valices, Jesenskes un Rimavskas Sobotas pagastu, Rožņavas apriņķa Hrhovas pagastu, Topoļčanu apriņķa Veļke Ripņanu pagastu, Trebišovas apriņķa Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zatīnas pagastus);  ◄
j)  Somija. ►M4  
k)  Apvienotā Karaliste (Menas sala, Normandijas salas)  ◄
X PIELIKUMS

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kurus paredzēts ievest vai pārvietot aizsargājamajās zonās, un šādām zonām piemērojamās atbilstošās īpašās prasības

Šīs tabulas ceturtajā ailē minētās aizsargājamās zonas aptver attiecīgi:

▼M4

a) 

visu sarakstā iekļautās dalībvalsts ( 2 ) teritoriju, vai

▼B

b) 

sarakstā iekļautās dalībvalsts teritoriju ar iekavās norādītajiem izņēmumiem, vai

c) 

tikai daļu dalībvalsts teritorijas, kas norādīta iekavās. 

Augi, augu produkti un citi objekti

KN kods

Īpašas prasības aizsargājamajām zonām

Aizsargājamās zonas

1.

Lietota lauksaimniecības tehnika

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Tehnika:

a)  ir attīrīta un brīva no augsnes un augu paliekām, kad tā ir nogādāta biešu ražošanas vietās; vai

b)  ir ievesta no apgabala, par kuru zināms, ka tajā nav sastopams biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīruss

a)  Īrija,

b)  Francija (Bretaņa),

c)  Portugāle (Azoru salas),

d)  Somija,

e)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

2.

Augsne no bietēm un nesterilizēti biešu atgriezumi(Beta vulgaris L.)

ex 2303 20 10

ex 2303 20 90

ex 2530 90 00

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augsne vai atgriezumi apstrādāti, lai iznīcinātu biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīrusu, vai

b)  augsni vai atgriezumus paredzēts transportēt utilizēšanai oficiāli apstiprinātā veidā, vai

c)  augsne vai atgriezumi ir iegūti no Beta vulgaris augiem, kas auguši apgabalā, par kuru zināms, ka tajā nav sastopams biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīruss

a)  Īrija,

b)  Francija (Bretaņa),

c)  Portugāle (Azoru salas),

d)  Somija,

e)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

3.

Bišu stropi — laikposmā no 15. marta līdz 30. jūnijam

0106 41 00

ex 4421 99 99

ex 4602 19 90

ex 4602 90 00

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  bišu stropu izcelsme ir trešās valstīs, kas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā paredzēto procedūru ir atzītas par brīvām no Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., vai

b)  bišu stropu izcelsme ir Valē kantonā Šveicē vai

c)  bišu stropu izcelsme ir aizsargājamā zonā, kas minēta ailē pa labi, vai

d)  bišu stropiem pirms pārvietošanas veikti atbilstīgi karantīnas pasākumi.

a)  Igaunija;
b)  Spānija (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus un Gipuskojas provinci (Basku zeme), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarkas Ļeidas provincē (Katalonijas autonomais apgabals); un Alvoračes un Turisas pašvaldības Valensijas provincē un Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarkas Alikantes provincē (Valensijas apgabals));
c)  Francija (Korsika);
d)  Īrija (izņemot Golvejas pilsētu); ►M6  
e)  Itālija (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija (izņemot Neapoles provinces Agerolas, Granjāno, Leteres, Pimontes un Viko Ekvenses pašvaldības, Salerno provinces Amalfi, Atrāni, Konkas dei Marīni, Korbaras, Furores, Majori, Minori, Pozitāno, Praiāno, Ravello, Skalas un Tramonti pašvaldības), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Milānas, Mantujas, Sondrio un Varēzes provinces un Moncas un Briancas provinces Bovīzio Mašago, Čezāno Maderno, Dezio, Limbjates, Nova Milanēzes un Varedo komūnas), Marke (izņemot Pezāro un Urbīno provinces Kolli al Metauro, Fano, Pezāro un Sankostanco komūnas), Molīze, Sardīnija, Sicīlija (izņemot Mesīnas provinces Čezāro pašvaldību, Katānijas provinces Maniakes, Brontes, Adrano pašvaldības un Ennas provinces Čenturipes, Regalbuto un Troinas pašvaldības), Toskāna, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Padujas provinces Barbonas, Boaras Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačencas d’Adidžes, Santurbāno un Veskovanas komūnas un Veronas provinces Albaredo d’Adidžes, Andžāri, Arkoles, Belfiores, Bevilakvas, Bonavigo, Boski Santannas, Bovolones, Buttapjetras, Kaldjēro, Kazaleones, Kastanjāro, Kastel d’Acāno, Čereas, Kolonjas Venetas, Konkamarīzes, Erbes, Gaco Veronēzes, Izolas della Skalas, Izolas Ricas, Lenjago, Minerbes, Mocekānes, Nogaras, Nogaroles Roka, Opeāno, Palu, Poveljāno Veronēzes, Presanas, Ronko all’Adidžes, Roverkjaras, Roveredo di Guas, Sanbonifačo, Sangvineto, Sanpjetro di Morubio, Sandžovanni Lupatoto, Salicoles, Sanmartīno Buonalbergo, Sommakampanjas, Sorgas, Terrako, Trevencuolo, Valedžo sul Minčo, Veronellas, Villas Bartolomeas, Villafrankas di Veronas, Vigazio, Dzevio, Cimellas komūnas));  ◄
f)  Latvija; ►M6  
g)  Lietuva (izņemot Kauņas reģiona Ķedaiņas pašvaldību);
h)  Slovēnija (izņemot Goreņskas, Koroškas, Mariboras un Notraņskas reģionus un Dolas pie Ļubļanas, Lendavas, Litijas, Moravčes, Renčes-Vogrsko, Velikas Polanas un Žužemberkas pašvaldības, un šādi ciemi Ivančnas Goricas pašvaldībā: Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec un Znojile pri Krki);
i)  Slovākija (izņemot Dunajska Stredas apriņķi un Levices apriņķa Hronovces un Hronske Kļačanu pagastus, Nove Zāmku apriņķa Dvoru pie Žitavas pagastu, Poltāras apriņķa Mālinecas pagastu, Rimavskas Sobotas apriņķa Valices, Jesenskes un Rimavskas Sobotas pagastu, Rožņavas apriņķa Hrhovas pagastu, Topoļčanu apriņķa Veļke Ripņanu pagastu, Trebišovas apriņķa Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zatīnas pagastus);  ◄
j)  Somija; ►M4  
k)  Apvienotā Karaliste (Menas sala; Normandijas salas)  ◄

4.

Allium porrum L., Apium L., Beta L. augi, izņemot šā pielikuma 5. punktā minētos augus un tos, kas paredzēti lopbarībai, Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L. augi, izņemot stādīšanai paredzētos augus

ex 0703 90 00

ex 0704 90 90

0706 10 00

0706 90 30

ex 0706 90 90

a)  Augsne neveido vairāk kā 1 % no kravas vai partijas svara, vai

b)  oficiāls apliecinājums, ka augus ir paredzēts pārstrādāt telpās ar oficiāli apstiprinātām atkritumu apglabāšanas iekārtām, kas nodrošina, ka nepastāv biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīrusa izplatīšanās risks.

a)  Francija (Bretaņa),

b)  Somija,

c)  Īrija,

d)  Portugāle (Azoru salas),

e)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

5.

Beta vulgaris L. augi, ko paredzēts rūpnieciski pārstrādāt

ex 1212 91 80

ex 1214 90 10

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augi tiek transportēti tā, lai nodrošinātu, ka nepastāv biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīrusa izplatīšanās risks, un tos paredzēts nogādāt pārstrādes uzņēmumā ar oficiāli apstiprinātām atkritumu apglabāšanas iekārtām, kas nodrošina, ka nepastāv biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīrusa izplatīšanās risks, vai

b)  augi ir audzēti apgabalā, par kuru zināms, ka tajā nav sastopams biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīruss.

a)  Īrija,

b)  Francija (Bretaņa),

c)  Portugāle (Azoru salas),

d)  Somija,

e)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

6.

Stādīšanai paredzēti Solanum tuberosum L. bumbuļi

0701 10 00

Oficiāls apliecinājums, ka bumbuļi:

a)  ir audzēti apgabalā, par kuru zināms, ka tajā nav sastopams biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīruss (“BNDDV”); vai

b)  ir audzēti zemē vai augsnes substrātā, kas satur augsni, par kuru zināms, ka tā ir brīva no BNDDV vai kas ir oficiāli testēta ar atbilstošām metodēm un atzīta par brīvu no BNDDV; vai

c)  ir nomazgāti un brīvi no augsnes

a)  Francija (Bretaņa),

b)  Somija,

c)  Īrija,

d)  Portugāle (Azoru salas),

e)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

7.

Solanum tuberosum L. bumbuļi, izņemot šā pielikuma 6. punktā minētos bumbuļus

ex 0701 90 10

ex 0701 90 50

ex 0701 90 90

a)  Augsne neveido vairāk kā 1 % no kravas vai partijas svara vai

b)  oficiāls apliecinājums, ka bumbuļus ir paredzēts pārstrādāt telpās ar oficiāli apstiprinātām atkritumu apglabāšanas iekārtām, kas nodrošina, ka nepastāv biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīrusa izplatīšanās risks.

a)  Francija (Bretaņa),

b)  Somija,

c)  Īrija,

d)  Portugāle (Azoru salas),

e)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

8.

Stādīšanai paredzēti Beta vulgaris L. augi, izņemot sēklas

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  

i)  augi ir oficiāli testēti un atzīti par brīviem no BNDDV; vai

ii)  augi ir audzēti no sēklām, kas atbilst šā pielikuma 33. un 34. punktā minētajām prasībām un

— audzētas apgabalos, par kuriem zināms, ka tajos nav sastopams biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīruss, vai

— audzētas zemē vai augsnes substrātā, kas oficiāli testēti ar atbilstošām metodēm un atzīti par brīviem no BNDDV, un

— no sēklām ir paņemti paraugi, veikta to testēšana un tās ir atzītas par brīvām no BNDDV;

un

b)  attiecīgā organizācija vai pētniecības struktūra ir paziņojusi par šo augu materiālu uzglabāšanu.

a)  Īrija,

b)  Francija (Bretaņa),

c)  Portugāle (Azoru salas),

d)  Somija,

e)  Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

9.

Šādu sugu Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. un Sorbus L. augi un dzīvi ziedputekšņi apputeksnēšanai, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

Attiecīgā gadījumā oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu izcelsme ir trešās valstīs, ko attiecīgā nacionālā augu aizsardzības organizācija ir atzinusi par brīvām no Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. un kas ir oficiāli paziņotas Komisijai, vai

b)  augu izcelsme ir tādos no kaitīgajiem organismiem brīvos apgabalos Savienībā vai trešās valstīs, kurus attiecīgā nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīviem no Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et. al. un kas ir oficiāli paziņoti Komisijai, vai

c)  augu izcelsme ir Valē kantonā Šveicē, vai

d)  augi audzēti vai — ja tie pārvietoti uz “buferzonu” — turēti un uzglabāti vismaz septiņus mēnešus, ieskaitot pēdējo pilno veģetācijas periodu laikposmā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim, uz lauka:

i)  kas atrodas oficiāli noteiktā buferzonā, kuras platība ir vismaz 50 km2 (vismaz 1 km attālumā no tās robežas) un kurā saimniekaugiem piemēro oficiāli apstiprinātus un uzraudzītus kontroles pasākumus, kas noteikti ne vēlāk kā pirms tāda pilnā veģetācijas perioda sākuma, kam seko pēdējais pilnais veģetācijas periods, lai samazinātu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. izplatīšanās risku, ko rada tur audzētie augi;

ii)  kas tāpat kā buferzona pirms pilnā veģetācijas perioda sākuma, kam seko pēdējais pilnais veģetācijas periods, ir oficiāli apstiprināts augu audzēšanai saskaņā ar šajā punktā noteiktajām prasībām;

iii)  kas tāpat kā vismaz 500 m plata apkārtējā zona kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ir atzīts par brīvu no Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. oficiālā pārbaudē, kas veikta vismaz:

— divas reizes laukā vispiemērotākajā laikā, piemēram, vienu reizi laikposmā no jūnija līdz augustam un vienu reizi laikposmā no augusta līdz novembrim; un

— vienu reizi minētajā apkārtējā zonā vispiemērotākajā laikā, piemēram, laikposmā no augusta līdz novembrim, un

iv)  no kura augi ir oficiāli pārbaudīti uz latentām infekcijām saskaņā ar attiecīgu laboratorijas metodi, paraugus oficiāli ņemot vispiemērotākajā laikā.

a)  Igaunija;
b)  Spānija (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus un Gipuskojas provinci (Basku zeme), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarkas Ļeidas provincē (Katalonijas autonomais apgabals); un Alvoračes un Turisas pašvaldības Valensijas provincē un Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarkas Alikantes provincē (Valensijas apgabals));
c)  Francija (Korsika);
d)  Īrija (izņemot Golvejas pilsētu); ►M6  
e)  Itālija (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija (izņemot Neapoles provinces Agerolas, Granjāno, Leteres, Pimontes un Viko Ekvenses pašvaldības, Salerno provinces Amalfi, Atrāni, Konkas dei Marīni, Korbaras, Furores, Majori, Minori, Pozitāno, Praiāno, Ravello, Skalas un Tramonti pašvaldības), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Milānas, Mantujas, Sondrio un Varēzes provinces un Moncas un Briancas provinces Bovīzio Mašago, Čezāno Maderno, Dezio, Limbjates, Nova Milanēzes un Varedo komūnas), Marke (izņemot Pezāro un Urbīno provinces Kolli al Metauro, Fano, Pezāro un Sankostanco komūnas), Molīze, Sardīnija, Sicīlija (izņemot Mesīnas provinces Čezāro pašvaldību, Katānijas provinces Maniakes, Brontes, Adrano pašvaldības un Ennas provinces Čenturipes, Regalbuto un Troinas pašvaldības), Toskāna, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Padujas provinces Barbonas, Boaras Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačencas d’Adidžes, Santurbāno un Veskovanas komūnas un Veronas provinces Albaredo d’Adidžes, Andžāri, Arkoles, Belfiores, Bevilakvas, Bonavigo, Boski Santannas, Bovolones, Buttapjetras, Kaldjēro, Kazaleones, Kastanjāro, Kastel d’Acāno, Čereas, Kolonjas Venetas, Konkamarīzes, Erbes, Gaco Veronēzes, Izolas della Skalas, Izolas Ricas, Lenjago, Minerbes, Mocekānes, Nogaras, Nogaroles Roka, Opeāno, Palu, Poveljāno Veronēzes, Presanas, Ronko all’Adidžes, Roverkjaras, Roveredo di Guas, Sanbonifačo, Sangvineto, Sanpjetro di Morubio, Sandžovanni Lupatoto, Salicoles, Sanmartīno Buonalbergo, Sommakampanjas, Sorgas, Terrako, Trevencuolo, Valedžo sul Minčo, Veronellas, Villas Bartolomeas, Villafrankas di Veronas, Vigazio, Dzevio, Cimellas komūnas));  ◄
f)  Latvija; ►M6  
g)  Lietuva (izņemot Kauņas reģiona Ķedaiņas pašvaldību);
h)  Slovēnija (izņemot Goreņskas, Koroškas, Mariboras un Notraņskas reģionus un Dol pri Ļubļanas, Lendavas, Litijas, Moravčas, Renčes-Vogrsko, Velikas, Polanas un Žužemberkas pašvaldības, un šādas apdzīvotas vietas Ivančna Goricas pašvaldībā: Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec un Znojile pri Krki);
i)  Slovākija (izņemot Dunajska Stredas apriņķi un Levices apriņķa Hronovces un Hronske Kļačanu pagastus, Nove Zāmku apriņķa Dvoru pie Žitavas pagastu, Poltāras apriņķa Mālinecas pagastu, Rimavskas Sobotas apriņķa Valices, Jesenskes un Rimavskas Sobotas pagastu, Rožņavas apriņķa Hrhovas pagastu, Topoļčanu apriņķa Veļke Ripņanu pagastu, Trebišovas apriņķa Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zatīnas pagastus);  ◄
j)  Somija; ►M4  
k)  Apvienotā Karaliste (Menas sala; Normandijas salas)  ◄

10.

Vitis L. augi, izņemot augļus un sēklas

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Oficiāls apliecinājums, ka augi ir attiecīgi apstrādāti, lai nodrošinātu, ka tie ir brīvi no Viteus vitifoliae (Fitch) (to ir sertificējusi attiecīgā nacionālā augu aizsardzības organizācija, un tas ir oficiāli paziņots Komisijai).

a)  Kipra

11.

Stādīšanai paredzēti Prunus L. augi, izņemot sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augi visā dzīves ciklā audzēti ražošanas vietās valstīs, par kurām nav zināms, vai tajās ir sastopams Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

vai

b)  augi visā dzīves ciklā audzēti apgabalā, ko nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

vai

c)  augi ir iegūti tiešā pēctecībā no mātesaugiem, kam pēdējā pilnajā veģetācijas periodā Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. simptomi nav novēroti,

un

pēdējā pilnā veģetācijas periodā uz augiem ražošanas vietā Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. simptomi nav novēroti,

vai

d)  attiecībā uz Prunus laurocerasus L. un Prunus lusitanica L. augiem, par kuriem iepakojums vai citas pazīmes liecina, ka tos paredzēts pārdot profesionālā augu audzēšanā neiesaistītiem galalietotājiem, kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā uz augiem nav novēroti Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. simptomi.

Apvienotā Karaliste ►M4  (Ziemeļīrija) ◄

12.

Stādīšanai paredzēti Euphorbia pulcherrima Willd. neapsakņoti spraudeņi

ex 0602 10 90

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  neapsakņotu spraudeņu izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas),

vai

b)  ražošanas vietā Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) pazīmes nav novērotas nedz spraudeņiem, nedz augiem, no kuriem tie iegūti un kuri uzglabāti vai izaudzēti šajā audzēšanas vietā, visā šo augu augšanas periodā veicot augu oficiālas pārbaudes ražošanas vietā vismaz reizi trīs nedēļās,

vai

c)  gadījumā, ja ražošanas vietā ir konstatēta Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), spraudeņi un augi, no kuriem tie iegūti un kuri uzglabāti vai izaudzēti šajā ražošanas vietā, ir attiecīgi apstrādāti, lai nodrošinātu, ka tie ir brīvi no Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), un pēc Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) izskaušanai paredzētu attiecīgu procedūru īstenošanas šī ražošanas vieta par brīvu no Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) ir atzīta gan iknedēļas oficiālajās pārbaudēs, kuras reizi nedēļā veiktas trīs nedēļas pirms pārvietošanas no šīs ražošanas vietas, gan minētajā laikposmā veiktajās uzraudzības procedūrās. Pēdējo no minētajām iknedēļas pārbaudēm veic tieši pirms iepriekšminētās pārvietošanas.

a)  Īrija,

b)  Zviedrija,

c)  Apvienotā Karaliste ►M4  (Ziemeļīrija) ◄ .

13.

Stādīšanai paredzēti Euphorbia pulcherrima Willd. augi, izņemot visi turpmāk minētie:

— sēklas,

— stādīšanai paredzēti Euphorbia pulcherrima Willd. neapsakņoti spraudeņi

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Oficiāls apliecinājums, ka:

a)  augu izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas),

vai

b)  ražošanas vietā, arī uz augiem, veicot oficiālas pārbaudes vismaz reizi trijās nedēļās deviņu nedēļu laikā pirms tirdzniecības, nav novērotas Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) pazīmes,

vai

c)  gadījumā, ja ražošanas vietā ir konstatēta Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), augi, kuri uzglabāti vai audzēti šajā ražošanas vietā, ir attiecīgi apstrādāti, lai nodrošinātu, ka tie ir brīvi no Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), un pēc Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) izskaušanai paredzētu attiecīgu procedūru īstenošanas šī ražošanas vieta par brīvu no Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) ir atzīta gan iknedēļas oficiālajās pārbaudēs, kuras reizi nedēļā veiktas trīs nedēļas pirms pārvietošanas no šīs ražošanas vietas, gan minētajā laikposmā veiktajās uzraudzības procedūrās. Pēdējo no minētajām iknedēļas pārbaudēm veic tieši pirms iepriekšminētās pārvietošanas,

un

d)  ir pieejami pierādījumi, ka augi ir izaudzēti no spraudeņiem:

i)  kuru izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas),